CR 43 NDT/HD-CR 43 NDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CR 43 NDT/HD-CR 43 NDT"

Transcriptie

1 CR 43 NDT/HD-CR 43 NDT Montage- en gebruikshandleiding /30

2 2

3 Inhalt Belangrijke informatie 1. Algemeen Conformiteitsbeoordeling Algemene aanwijzingen Het apparaat verwijderen Gebruik volgens de bepalingen Gebruik dat afwijkt van de bepalingen Gebruik van extra apparatuur Gebruik van cassetten Gebruik van software Garantie 7 2. Veiligheid Algemene veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies voor bescherming tegen elektrische stroom 8 3. Waarschuwingen en symbolen Typeplaatje 9 4. Omschrijving van het geleverde Verbruiksmateriaal Speciale toebehoren Systeemvoorwaarden Monitor Minimumeisen aan computersystemen Technische gegevens CR 43 NDT / HD-CR 43 NDT cassetten met geïntegreerde opslagfolies Voorstelling van de functies Functie van de afzonderlijke elementen Beschrijving van de functies 16 Gebruik 14. cassetten Aanduiding van de cassetten Behandeling van cassetten Röntgen Voorbereiding voor het röntgen Röntgenopname Voorbereiding voor het uitlezen van de beeldgegevens Opslag van cassetten Uitlezen van de beeldgegevens Wissen van de beeldgegevens Reiniging CR 43 NDT / HD-CR 43 NDT cassetten Onderhoud 27 Fouten opsporen 18. Tips voor gebruikers en technici Fouten van het apparaat Foutmeldingen 31 Montage 9. Transport en verpakking Dragen van de CR 43 NDT Opstelling Opstellingsruimte Opstellingsmogelijkheden Elektrische aansluiting Inbedrijfname Transporthulpmiddelen verwijderen Apparaat uitrichten Installatie en configuratie /10/ /30 3

4 Belangrijke informatie 1. Algemeen 1.1 Conformiteitsbeoordeling Het apparaat is volgens de toepasselijke richtlijnen van de Europese Unie onderworpen aan de voorlegging van een conformiteitscertificaat. Het apparaat is in overeenstemming met de basisvereisten. ETL-toelating Dit Klasse A apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003 norm. Het apparaat is getest en binnen de grenswaarden voor een Klasse A digitaal apparaat bevonden, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden bieden een redelijke bescherming tegen storingen bij gebruik van het apparaat. Het apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt deze uit. Als het apparaat niet volgens de montage- en gebruikshandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, dan kunnen er storingen in het radiocommunicatieverkeer optreden. Het gebruik van het apparaat in een woongebied kan ertoe leiden, dat er storingen aan het apparaat optreden. Voor het verhelpen van de storingen is de exploitant van het apparaat zelf verantwoordelijk. FDA-registratie Voldoet aan de FDA-voorschriften voor laserproducten met uitzondering van de afwijkingen volgens 'Laser Notice No. 50', juni Classificatie: Apparaat van klasse I, geen delen die in contact komen met de patiënt, transporteerbaar continubedrijf. Apparaat niet geschikt voor gebruik in de buurt van brandbare anestheticamengsels. 1.2 Algemene aanwijzingen De montage- en gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het apparaat. Deze moet ter beschikking van de gebruiker gesteld worden. Het naleven van de montage- en gebruiksaanwijzing is een voorwaarde voor het gebruik volgens de bepalingen en de correcte bediening van het apparaat. Nieuwe medewerkers moeten een opleiding krijgen. De montage- en gebruiksaanwijzing moet doorgegeven worden aan opvolgers. De veiligheid van de bedieners en een storingsvrij gebruik van het apparaat zijn alleen gegarandeerd bij gebruik van originele apparaatonderdelen. Bovendien mogen uitsluitend de in de montage- en gebruikshandleiding vermelde of door de firma Dürr NDT hiervoor vrijgegeven accessoires gebruikt worden. Worden andere accessoires gebruikt, dan kan de firma Dürr NDT er niet voor instaan dat het apparaat veilig en goed functioneert. Alle claims voor schade die hierdoor ontstaat zijn uitgesloten. De firma Dürr NDT is uitsluitend verantwoordelijk voor de veiligheid, betrouwbaarheid en werking van het apparaat, indien het apparaat wordt gemonteerd, opnieuw ingesteld, gewijzigd, uitgebreid en gerepareerd door de firma Dürr NDT of door een daartoe door Dürr NDT geautoriseerd bedrijf en indien het apparaat op de in deze montage- en gebruikshandleiding beschreven wijze wordt gebruikt en bediend. De montage- en gebruiksaanwijzing is in overeenstemming met de uitvoering van het apparaat en de technische standaarden op het moment dat het apparaat voor de eerste keer in omloop gebracht wordt. Voor opgegeven schakelingen, procedés, namen, softwareprogramma's en apparaten zijn alle octrooirechten voorbehouden. De vertaling van de montage- en gebruiksaanwijzing wordt naar beste vermogen opgesteld. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor vertaalfouten. De bijgevoegde Duitse versie van deze montage- en gebruiksaanwijzing is doorslaggevend / /10/21

5 Het kopiëren van de montage- en gebruikshandleiding, ook als uittreksel, is slechts met schriftelijke toestemming van de firma Dürr NDT toegestaan. De originele verpakking moet bewaard worden voor het geval dat het apparaat teruggestuurd moet worden. De verpakking moet uit de buurt van kinderen bewaard worden. Alleen de originele verpakking staat garant voor een optimale bescherming tijdens het transport. Is gedurende de garantieperiode een retourlevering noodzakelijk, dan accepteert Dürr NDT voor schades gedurende het transport, die door een onjuiste verpakking zijn ontstaan, geen aansprakelijkheid! 1.3 Het apparaat verwijderen Apparaat De EU-richtlijn 2002/96/EG - AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) van 27 januari 2003 en de omzetting daarvan in nationaal recht legt vast, dat producten aan bovengenoemde richtlijn onderworpen zijn en binnen de Europese Economische Ruimte naar een speciale afvalverwijdering gebracht moeten worden Gebruik volgens de bepalingen Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het optisch scannen en verwerken van beeldgegevens van een opslagfolie op het gebied van industriële toepassingen. Het apparaat mag uitsluitend in gesloten, droge ruimtes gebruikt worden. Gebruik volgens de bepalingen houdt de naleving in van de montage- en gebruiksaanwijzing en de montage-, bedienings- en onderhoudswerken. Ieder gebruik dat afwijkt van het gebruik volgens de voorwaarden, heeft het verlies van garantie tot gevolg. Voor schade te wijten aan gebruik dat afwijkt van de bepalingen, is alleen de gebruiker aansprakelijk. Het gebruik volgens de bepalingen omvat de naleving van alle plaatselijke wettelijke bepalingen volgens de arbeids- en stralingsbescherming. De scanner mag uitsluitend in combinatie met cassetten van de firma Dürr NDT gebruikt worden. Voor vragen over een juiste afvalverwijdering van het product kunt u terecht bij Dürr NDT of de vakhandel. cassetten en opslagfolies De opslagfolie bevat bariumverbindingen. Verwijder de opslagfolie op vakkundige wijze, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. In Europa moet opslagfolie volgens afvalsleutel "Elders niet genoemd afval" verwijderd worden. Verwijderen via het huisvuil is mogelijk. 2013/10/ /30 5

6 1.5 Gebruik dat afwijkt van de bepalingen Het apparaat is niet bedoeld voor het optisch aftasten van opslagfolies in de mens- en diergeneeskundige sector. Een ander daarvan afwijkend gebruik geldt niet als gebruik in overeenstemming met de bepalingen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit resulterende schade. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor dat risico. cassetten van andere fabrikanten zijn niet compatibel met het systeem en kunnen het apparaat beschadigen. Het apparaat mag niet in operatieruimtes of soortgelijke vertrekken gebruikt worden, waar gevaar door ontvlamming van brandbare mengsels ontstaat. 1.7 Gebruik van cassetten Andere cassetten zijn niet compatibel met het systeem en kunnen het apparaat beschadigen. 1.8 Gebruik van software Er mag uitsluitend röntgensoftware gebruikt worden die door DÜRR NDT goedgekeurd is, zoals bijvoorbeeld D-Tect. Voor het gebruik van een andere software, moet u de goedkeuring van DÜRR NDT krijgen. Meer informatie vindt u op internet op Zie ook "Systeemvereisten voor computers die verbonden worden met DÜRR NOT-CR-systemen", best.nr /01 of op het internet. 1.6 Gebruik van extra apparatuur Er mag uitsluitend extra apparatuur (computers, monitoren, printers) op het apparaat aangesloten worden, die aan de norm IEC (EN ) voldoet. Apparaten mogen slechts dan met elkaar of met delen van installaties verbonden worden, wanneer gewaarborgd is, dat de veiligheid voor de personen die de apparatuur bedienen en de omgeving door deze koppeling niet beïnvloed wordt. Wanneer de ongevaarlijke aansluiting niet zonder meer uit de apparaatgegevens blijkt, moet de gebruiker, bijv. door contact op te nemen met de desbetreffende fabrikanten of een deskundige, vaststellen of de noodzakelijke veiligheid voor de bedieners en de omgeving niet in gevaar gebracht wordt door de voorziene aansluiting / /10/21

7 1.9 Garantie Garantie-inhoud De hieronder verleende garantie heeft uitsluitend betrekking op de in de opslagfoliecassette geïnstalleerde opslagfolie van de apparaatgroep 'HD-CR 43 NDT/CR 43 NDT'. Er wordt garantie gegeven op het beschadigingsvrije transport van de opslagfolie binnen in het apparaat en de bijbehorende opslagfoliecassette. Hierbij wordt gegarandeerd dat de opslagfolie binnen de garantieduur geen krassen of andere mechanische beschadigingen van de optische zijde van de opslagfolie vertoont. Garantieduur Die garantie is vanaf de aankoopdatum geldig gedurende twee jaar of scancycli, welke van beide het eerst voorvalt. Als bewijs geldt de kopie van de rekening, een ander geschikt document of de in de opslagfoliecassette geïntegreerde RFID-chip. Garantie-uitsluiting Uitgesloten van garantie zijn opslagfoliecassetten van andere fabrikanten, opslagfoliecassetten waarvan met de RFID-chip gemanipuleerd werd, en opslagfoliecassetten die blootgesteld werden aan functiebeperkende temperaturen buiten het volgens de voorwaarden bepaalde gebruik of die functiebeperkende mechanische beschadigingen vertonen of waarvan de betrouwbare werking op een andere manier beïnvloed werd. Ook is garantie uitgesloten in geval van een verkeerde werking van de scanner zelfs als gevolg van gebrekkig onderhoud of andere van buiten af veroorzaakte functiebeperkingen van welke aard dan ook. Bovendien wordt de garantie voor slijtage of verkeerde werking door verhoogde röntgen- of gammastralenbelasting uitgesloten. 2. Veiligheid 2.1 Algemene veiligheidsinstructies Het apparaat werd zodanig ontwikkeld en geconstrueerd, dat gevaren bij gebruik volgens de voorwaarden zoveel mogelijk uitgesloten zijn. Toch beschouwen wij het als onze verplichting om de volgende veiligheidsmaatregelen te beschrijven, zodat u restrisico's kunt uitsluiten. Bij het gebruik van het apparaat moeten de lokale wetten en voorschriften nageleefd worden! Het is niet toegestaan het apparaat om te bouwen of te veranderen. De firma Dürr NDT verleent geen garantie op en is niet aansprakelijk voor omgebouwde of gemodificeerde apparaten. In het belang van een veilig gebruik en een veilige bediening van het apparaat moeten de exploitant en de gebruiker zorgen dat de voorschriften en bepalingen nageleefd worden. Bij het openen van een op het lichtnet aangesloten apparaat, bestaat gevaar door laserstraling van de Klasse 3B. De installatie moet door een door de fabrikant geautoriseerde vakman uitgevoerd worden. De gebruiker moet telkens voordat hij het apparaat gebruikt de veilige werking en de goede toestand van het apparaat controleren. De gebruiker moet weten hoe hij het apparaat moet gebruiken. Garantieclaim Wanneer de bovenstaande garantie wordt geschonden, heeft de klant recht op de levering van een nieuwe opslagfoliecassette. Verdere claims, in het bijzonder schadevergoedingen, zijn uitgesloten. Toepasselijk recht Deze garantie is onderworpen aan het Duitse recht. 2013/10/ /30 7

8 2.2 Veiligheidsinstructies voor bescherming tegen elektrische stroom Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een stopcontact dat in overeenstemming is met de voorschriften. Het aansluiten op verplaatsbare verdeeldozen is niet toegestaan. Voor het aansluiten van het apparaat moet gecontroleerd worden of de netspanning en de netfrequentie die vermeld staan op het apparaat overeenstemmen met de waarden van het hoofdnet. Voor de inbedrijfname moeten het apparaat en de kabels op beschadiging gecontroleerd worden. Beschadigde kabels en stekkers moeten onmiddellijk vervangen worden. Nooit gelijktijdig personen en open steekverbindingen van het apparaat aanraken. Bij werken aan het apparaat moeten de overeenstemmende elektrische veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. Haal vóór het openen van het apparaat de netstekker uit het stopcontact! / /10/21

9 3. Waarschuwingen en symbolen In de montage- en gebruiksaanwijzing worden de volgende benamingen en tekens voor bijzonder belangrijke informatie gebruikt: Informatie en ge- en verboden om letsel bij personen of aanzienlijke materiële schade te voorkomen. Bijzondere aanduidingen m.b.t. het economisch gebruik van het apparaat en andere aanwijzingen Netstekker uittrekken Voorzichtig laser Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning Apparaat niet schuiven. Niet op het apparaat zitten Niet op het apparaat gaan staan. Aan-uit-knop Bedrijfsklaar Gegevensoverdracht Storing FCC-goedkeuring 3.1 Typeplaatje Het typeplaatje bevindt zich aan de achterzijde van de scanner. De volgende benamingen en tekens staan op het typeplaatje: Voorzichtig, begeleidende documenten in acht nemen Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning Vervaardigingsdatum Fabrikant Begeleidende documenten in acht nemen Volgens EU-richtlijn (2002/96/EG - AEEA) vakkundig verwijderen IP20 Beschermingsklasse NEMA 1 Beschermingsklasse REF Bestelnummer SN Serienummer CE-markering zonder nummer van de aangemelde instantie ETL-toelating CONFORMS TO UL STD CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22:2 NO Complies with 21 CFR & IEC Waarschuwing laser Informatie over laserbron Laser klasse /10/ /30 9

10 4. Omschrijving van het geleverde De volledigheid van de levering a.u.b. met de bestelling vergelijken! CR 43 NDT CR 43 NDT Netwerkkabel RJ45 (3 m) Montage- en gebruikshandleiding /.. Afhankelijk van het land: Netsnoer (EUR) Netsnoer (CH) Netsnoer (DK) Netsnoer (GB) Netsnoer (AUS) Netsnoer (I) Netsnoer (USA/J) Verbruiksmateriaal Beschermingshoezen voor cassetten 18x24 PRSH x30 PRSH x43 PRSH IP-Cleaning Wipes (100 st.) CCB351A0101 Overige reinigings- en desinfectiepreparaten kunnen via de firma Orochemie (www.orochemie.de) onder de volgende aanduidingen verkregen worden: Desinfectiedoeken B 60 of HD-CR 43 NDT HD-CR 43 NDT Netwerkkabel RJ45 (3 m) Montage- en gebruikshandleiding /.. Afhankelijk van het land: Netsnoer (EUR) Netsnoer (CH) Netsnoer (DK) Netsnoer (GB) Netsnoer (AUS) Netsnoer (I) Netsnoer (USA/J) / /10/21

11 4.2 Speciale toebehoren De hierna vermelde onderdelen maken geen deel uit van de leveringsomvang. Naargelang nodig bestellen! cassetten 18x24 Hoge resolutie (G CR), normale resolutie (H CR) of hoge resolutie (X HD) Bestelnummer Omschrijving Looddikte (mm) Dürr NDT G CR-cassette 18x24 cm 0, Dürr NDT H CR-cassette 18x24 cm 0, Dürr NDT X HD-cassette 18x24 cm 0,1 cassetten 24x30 Hoge resolutie (G CR), normale resolutie (H CR) of hoge resolutie (X HD) Bestelnummer Omschrijving Looddikte (mm) Dürr NDT G CR-cassette 24x30 cm 0, Dürr NDT H CR-cassette 24x30 cm 0, Dürr NDT X HD-cassette 24x30 cm 0,1 cassetten 35x43 Hoge resolutie (G CR), normale resolutie (H CR) of hoge resolutie (X HD) Bestelnummer Omschrijving Looddikte (mm) Dürr NDT G CR-cassette 35x43 cm 0, Dürr NDT H CR-cassette 35x43 cm 0, Dürr NDT X HD-cassette 35x43 cm 0,1 2013/10/ /30 11

12 5. Systeemvoorwaarden Voor het gebruik van de scanner zijn de volgende componenten en eisen noodzakelijk. 5.1 Monitor De monitor behoort niet tot de leveringsomvang van de scanner. Er moeten monitoren voor digitaal röntgen met hoge lichtintensiteit en brede contrastomvang conform de norm EN gebruikt worden. Veel licht in het vertrek, direct binnentredend zonlicht en reflecties verminderen de diagnosticeerbaarheid van de röntgenopnames. 5.2 Minimumeisen aan computersystemen Zie bijgaand informatieblad best. nr Technische gegevens 6.1 CR 43 NDT / HD-CR 43 NDT Elektrische nominale aansluitgegevens Spanning (V AC) Frequentie (Hz) Stroomopname (A) 2,5-1,0 Vermogen (VA) 250 Beschermingsklasse IP20 Beschermingsklasse NEMA 1 Beschermingsklasse 1 Transiënte overspanningscategorie II Data-aansluitingen Netwerk LAN 100 Base T Gewicht CR 43 NDT/ HD-CR 43 NDT (kg/lbs) ong. 55/ong. 121,25 Afmetingen (H/D/B in mm) 1130 x 440 x 400 (H/D/B in inch) 44,49 x 17,32 x 15,15 Omgevingsvoorwaarden bij opslag en transport Temperatuur ( C) -20 tot +60 Temperatuur ( F) -4 tot +140 Rel. luchtvochtigheid (%) Omgevingsvoorwaarden bij gebruik Temperatuur ( C) +10 tot +35 Temperatuur ( F) +50 tot +95 Rel. luchtvochtigheid (%) Luchtdruk bij gebruik en opslag Apparaat in gebruik (hpa) Zeeniveau (m) <2000 Zeeniveau (voet) <6561,67 Opslag en transport (hpa) Zeeniveau (m) Zeeniveau (voet) , / /10/21

13 Algemene waarden Laser beschermingsklasse buiten (extern) 1 (EN ) Laser beschermingsklasse binnen (intern) 3b (EN ) Golflengte λ 635 nm 15 mw EN : A1: A2: Warmteafgifte (W) 250 Geluidsdrukniveau Stand-by (db(a)) ong. 42 bij het uitlezen (db(a)) ong. 45 Pixelgrootte HD-CR 43 NDT naar keuze in het bereik van 12,5 μm tot 250 μm Resolutie afhankelijk van opslagfolie, theoretisch tot max. circa 40 lijnparen/mm (LP/mm) 6.2 cassetten met geïntegreerde opslagfolies Opslag en transport Temperatuur ( C) <33 Temperatuur ( F) <93,2 Rel. luchtvochtigheid (%) <80 Gebruik Temperatuur ( C) Temperatuur ( F) 59-93,2 Rel. luchtvochtigheid (%) <80 Aantal cycli Cycli / cassette Na cycli verschijnt een waarschuwingsmelding. Er kan verder gewerkt worden. Na cycli moet de cassette vervangen worden, om een verkeerde diagnose of een defect te voorkomen. CR 43 NDT naar keuze in het bereik van 30 μm tot 250 μm Resolutie afhankelijk van opslagfolie, circa 15 lijnparen/mm (LP/mm) Conformiteitsbeoordeling 06/95/EG (Laagspanningsrichtlijn) 04/108/EG (EMC-richtlijn) 2013/10/ /30 13

14 7. Voorstelling van de functies / /10/21

15 7.1 Functie van de afzonderlijke elementen 1 Led wit Het apparaat is klaar voor gebruik. 2 Led blauw Led uit: communicatie met de PC tot stand gekomen Led brandt: communicatie met de PC onderbroken. 3 Led rood Led brandt: storing Dringende handeling van de gebruiker noodzakelijk CR 43 ong. 10 seconden uitschakelen. CR 43 opnieuw starten. De servicetechnicus informeren wanneer de CR 43 niet start. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Opsporen en verhelpen van storingen. 4 Aan/uit-knop Voor het in- en uitschakelen op de knop drukken. 7 cassettesleuf De cassette wordt via de cassettesleuf in het apparaat geleid. 8 Cassette De cassette bevat de opslagfolie en verhindert het wissen van de beeldgegevens door licht van buitenaf en beschermt de opslagfolie tegen mechanische beschadigingen. 9 Cassettevergrendeling: De cassette wordt bij het verwijderen van de opslagfolie middels de uitsparingen vergrendeld. 10 Transponder: Op de transponder is informatie, bijvoorbeeld afmeting en serienummer van de cassette opgeslagen, die bij het invoeren uitgelezen wordt. 11 Opening: De geïntegreerde opslagfolie wordt voor het uitlezen via de opening uit de cassette gehaald. 5 Led geel: Brandt bij de verwerking van een cassette. 6 Led groen: Brandt bij gereedheid van de cassettesleuf. Knippert na voltooiing van het proces. 2013/10/ /30 15

16 8. Beschrijving van de functies De CR 43 NDT / HD-CR 43 NDT zet de op de opslagfolie opgeslagen beeldgegevens om in een digitaal beeld. Röntgen De cassette met de daarbij behorende opslagfolie wordt op het röntgenapparaat geplaatst en belicht. Uitlezen van de beeldgegevens Door op de aan/uit-knop te drukken wordt de CR 43 NDT ingeschakeld. Daarna wordt de uitleesmodus geactiveerd (via de gekoppelde PC en de software). Vervolgens wordt de cassette met de belichte opslagfolie tot aan de aanslag in de cassettesleuf geschoven. De cassette wordt automatisch naar binnen getrokken en vergrendeld. In de cassette bevindt zich een transponder, die bij het naar binnen schuiven de karakteristieke gegevens van de cassette aan de scanner overdraagt. Daardoor wordt gegarandeerd, dat de uitgelezen opname aan de juiste analyse toegewezen wordt. De opslagfolie wordt automatisch door het transportmechanisme op de scannerslede getrokken. De scannerslede voert de opslagfolie langs de uitleeseenheid, waar de beeldgegevens gescand worden. In een venster op het beeldscherm van de gekoppelde PC is de status van het scannen te zien. Na het scannen loopt de opslagfolie door de wiseenheid. Daar wordt de opslagfolie gewist. Vervolgens wordt de opslagfolie automatisch door het transportmechanisme terug in de cassette geschoven. Vliegwiel Pentaprisma Reflectielaag Laserbron Photomultiplier Paraboolspiegel Opslagfolie / /10/21

17 Montage Uitsluitend opgeleide vakmensen of door Dürr NDT geschoolde personen mogen het apparaat opstellen, installeren en in gebruik nemen. 9. Transport en verpakking Transporteer het apparaat uitsluitend in de originele verpakking. Levering op volledigheid en transportschade controleren. Verpakking voorzichtig verwijderen. Geen mes gebruiken, omdat het oppervlak en andere gevoelige delen beschadigd kunnen worden. Stel de CR 43 NDT tijdens het transport niet bloot aan sterke trillingen, omdat gevoelige componenten van het apparaat beschadigd kunnen worden Dragen van de CR 43 NDT Het apparaat uitsluitend aan de in de fabriek gemonteerde transporthulpmiddelen (13) dragen. Als het apparaat op een andere manier gedragen wordt (bijv. aan de onderkant, aan de deksel, aan de cassettesleuf), bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel en/of kunnen gevoelige delen beschadigd raken. 2013/10/ /30 17

18 11. Opstelling 11.1 Opstellingsruimte Stel de CR 43 NDT uitsluitend in een gesloten, droge en goed geventileerde ruimte op. De ruimtetemperatuur mag in de winter niet onder +10 C/50 F dalen en in de zomer niet boven +35 C/95 F stijgen. Risico op kortsluiting door condensaatvorming. Het systeem mag pas in gebruik genomen worden wanneer het de ruimtetemperatuur aangenomen heeft en droog is. De installatie in een ruimte bestemd voor een specifiek doel, bijv. in warme of vochtige ruimtes, is niet toegelaten. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, bijvoorbeeld in de buurt van een raam. Het ruimtelicht moet indien nodig verminderd kunnen worden. De maximale lichtintensiteit bedraagt 1500 lux. Het apparaat is ontworpen voor gebruik in laboratoria en voor proef- en meettoepassingen. In de opstellingsruimte mogen geen grote stoorvelden (bijv. sterke magnetische velden) aanwezig zijn. Stoorvelden kunnen storingen in het apparaat veroorzaken. Het apparaat heeft geen hoofdschakelaar. Daarom moet het apparaat zodanig opgesteld worden dat het stopcontact bij eventuele fouten en bij de maximale netsnoerlengte van 3 m/118,11 inch goed toegankelijk is. Het apparaat moet zodanig opgesteld worden dat de andere apparaten niet gestoord worden door het uitleesproces van het RFIDsysteem van de CR 43. Het apparaat zodanig opstellen, dat het apparaat zich niet in de stralenbundel van een röntgenstraler bevindt Opstellingsmogelijkheden Om fouten bij het scannen van de beeldgegevens te vermijden, moet het apparaat altijd trillingsvrij, horizontaal en op een stabiele ondergrond geplaatst worden. Tafelopstelling De CR 43 NDT kan als tafeltoestel opgesteld worden. Draagvermogen van de tafel in acht nemen. De tafel moet voldoende draagvermogen hebben. De tafel en het apparaat moeten zodanig opgesteld worden, dat kantelen niet mogelijk is. Mobiel gebruik Het apparaat kan voor mobiel gebruik in een voertuig o.i.d. ingebouwd worden. Daarbij moet het apparaat beschermd tegen trillingen (gedempt - van het voertuig ontkoppeld) getransporteerd worden. veilig in het voertuig gemonteerd zijn (met een geschikte montageset) Niveauregeling Het voorste voetje (14), met geribd oppervlak, is instelbaar. Zie punt 13.2 Apparaat uitrichten / /10/21

19 12. Elektrische aansluiting Vergelijk voor de inbedrijfname de netspanning met de spanningswaarde op het typeplaatje. De contactdoos bevindt zich in de uitsparing aan de achterzijde van het apparaat. Steek de stekker van het meegeleverde netsnoer in de netaansluiting van het apparaat. Steek de andere stekker van het netsnoer in het stopcontact. Het apparaat heeft geen hoofdschakelaar. Daarom moet het apparaat zodanig opgesteld worden dat het stopcontact bij eventuele fouten en bij de maximale netsnoerlengte van 3 m/118,11 inch goed toegankelijk is. 2013/10/ /30 19

20 Inbedrijfname 13.1 Transporthulpmiddelen verwijderen Nadat het apparaat op de bedoelde plaats staat, verwijdert u de transporthulpmiddelen door het apparaat enigszins te kantelen. De transporthulpmiddelen dienen bij het kantelen van het apparaat vanzelf uit het apparaat vallen. Als dit niet het geval is, trek dan kort aan het koord naar beneden Apparaat uitrichten Het voorste voetje (14) van het apparaat is instelbaar. Het instelbereik bedraagt ± 3 mm/0,12 inch. Stel het apparaat op de daarvoor bedoelde plaats op. Kantel het apparaat behoedzaam, iets naar achter. Voetje indien nodig instellen, tot het apparaat stabiel staat Installatie en configuratie Installatie en configuratie conform de bijgaande gebruiksaanwijzing "Installatie en configuratie CR 43" best.nr /.. uitvoeren. Aansluitingen en indicatieleds 1 Netaansluiting: Voor het aansluiten van het apparaat op het lichtnet. 2 Resetknop: Door het indrukken en seconden ingedrukt houden van de resetknop tijdens het inschakelen van het apparaat, worden alle netwerkinstellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen gereset. 3 Statusleds: Aanduiding van de status van het apparaat bij service 4 AUX-aansluiting: Programmeer- en testinterface. Alleen voor servicedoeleinden. 5 Netwerkaansluiting: Voor het aansluiten van het apparaat op het netwerk / /10/21

21 Gebruik 14. cassetten De scanner mag uitsluitend in combinatie met cassetten van Dürr NDT gebruikt worden. Andere cassetten zijn niet compatibel met het apparaat en kunnen het apparaat beschadigen. 6 cassetten beschermen de opslagfolie tegen licht, vuil en mechanische invloeden. verhinderen het wissen van de beeldgegevens op de opslagfolie. worden aan de cassettesleuf van het apparaat gepositioneerd. zijn geschikt voor cycli. Na deze periode dienen de cassetten vervangen te worden, om een verkeerde diagnose of een defect te voorkomen. kunnen korte tijd aan hogere oppervlaktetemperaturen blootgesteld worden, omdat het oppervlak uit aluminium bestaat Aanduiding van de cassetten Algemene aanduiding: aan de smalle voorkant zijn de afmeting, het bestelnummer en het identificatienummer opgeplakt. 7 Actieve kant: de actieve kant bevat geen tekst. Passieve kant: de passieve kant is met de tekst "BACK SIDE" gekenmerkt Behandeling van cassetten cassetten op zichtbare beschadigingen controleren. Beschadigde cassetten (bijv. zichtbare krassen, die de diagnosekracht beïnvloeden) moeten vervangen worden. Niet buigen of blootstellen aan grote druk! Niet bekrassen of vervuilen! cassetten niet in vloeistoffen dompelen of besproeien. Wij adviseren het gebruik van beschermingshoezen, bestelnummer zie punt /10/ /30 21

22 14.3 Opslag van cassetten Niet op hete of vochtige plaatsen bewaren. Als een cassette langer dan 24 uur opgeslagen wordt, dan moet deze vóór de röntgenopname opnieuw gewist worden. Bij opslag in de röntgenruimte moeten de cassetten tegen belichting door röntgenstraling beschermd worden. 15. Röntgen 15.1 Voorbereiding voor het röntgen Opslagfolies worden door natuurlijke röntgenstraling en strooistraling voorbelicht. Als een cassette voor de eerste keer gebruikt wordt of langer dan 24 uur opgeslagen is geweest, moet de opslagfolie vóór gebruik gewist worden. Zie hiertoe punt 16.5 Wissen van de beeldgegevens Röntgenopname De cassette op de gebruikelijke manier plaatsen. De niet-actieve zijde (gekenmerkt met "BACK SIDE") moet van de röntgenstraler weg gericht zijn. Door vloeistoffen kan de opslagfolie in de cassette beschadigd raken en de cassette gecontamineerd worden. Cassetten tegen vloeistoffen beschermen. We raden het gebruik van de beschermingshoezen aan (zie speciale toebehoren). Röntgenopname maken. De beeldgegevens moeten na het maken van de opname binnen 30 minuten uitgelezen worden Voorbereiding voor het uitlezen van de beeldgegevens Vervuiling van de CR 43 NDT: De cassette moet voor het uitlezen van de beeldgegevens schoon zijn. Anders kan dit leiden tot verlies van beeldgegevens, vervuiling van de opslagfolie en/of vervuiling van het binnenste gedeelte van de scanner. Verwijder grote verontreinigingen met een vochtige doek. Olie of vet dient met een materiaalvriendelijke desinfectiedoek (bijv. Orochemie B60) verwijderd te worden / /10/21

23 15.4 Uitlezen van de beeldgegevens Beschrijving van het bedieningspaneel Aan-uit-knop Bedrijfsklaar Gegevensoverdracht Storing 10 Schakel de CR 43 met de aan/uit-knop in. Start de computer. Start de software. De volgorde van het uitleesproces is afhankelijk van de gebruikte software. Zie hiertoe de handleiding van de gebruikte software. Objecttype en opnamemodus selecteren. CR 43 middels de software activeren. Let op de leds aan de cassettesleuf van de scanner. 11 Groene led aan de cassettesleuf brandt: Cassette in de cassettesleuf plaatsen en recht in het apparaat schuiven. De cassette wordt automatisch vergrendeld en de opslagfolie wordt voor het scanproces naar binnen getrokken. Daarna beweegt de cassette iets terug, maar blijft vergrendeld. Door deze beweging worden de lichtbeschermingsklepjes gesloten. Gele led aan de cassettesleuf brandt: Cassette naar binnen getrokken en vergrendeld. Uitleesproces actief. Het apparaat mag tijdens het uitleesproces niet aan trillingen blootgesteld worden. Groene led aan de cassettesleuf knippert: Cassette uit de cassettesleuf halen. 2013/10/ /30 23

24 Beschrijving van de leds aan de cassettesleuf cassettesleuf Apparaat niet klaar voor aannemen van cassette cassettesleuf vrijgegeven, cassette kan naar binnen geschoven worden. Cassette naar binnen getrokken en vergrendeld. Cassette verwijderen. Cassette werd verkeerd geplaatst (RFID werd niet herkend) Cassette werd weer uitgeworpen resp. apparaat weigert de cassette-invoer (geen passende opdracht) of aan Uit Knippert / /10/21

25 15.5 Wissen van de beeldgegevens Na het aftasten doorloopt de opslagfolie automatisch de wiseenheid. Daar worden de achtergebleven beeldgegevens op de opslagfolie automatisch gewist. Vervolgens wordt de opslagfolie terug in de cassette getransporteerd. Voor het opnieuw wissen: De opslagfolie in de cassette moet opnieuw gewist worden wanneer: de cassette langer dan 24 uur opgeslagen wordt. de beeldgegevens op de opslagfolie niet gewist worden door een fout in de CR 43 NDT. Handel daartoe als volgt: In de gebruikte software een modus met lage resolutie selecteren. Klik op "Inlezen". Let op de leds aan de cassettesleuf. Groene led brandt: Cassette in de cassettesleuf plaatsen en recht in het apparaat schuiven. De cassette wordt automatisch vergrendeld en de opslagfolie wordt voor het scanproces naar binnen getrokken. Gele led aan de cassettesleuf brandt: Cassette naar binnen getrokken en vergrendeld. Wisproces loopt. Het apparaat mag tijdens het wisproces niet aan trillingen blootgesteld worden. Groene led aan de cassettesleuf knippert: Cassette uit de cassettesleuf halen. 2013/10/ /30 25

26 Reiniging Er mogen uitsluitend door Dürr NDT vrijgegeven reinigingspreparaten gebruikt worden. Andere reinigingspreparaten kunnen het apparaat en de accessoires beschadigen CR 43 NDT / HD-CR 43 NDT Beschadiging van de CR 43 NDT: Het apparaat niet met een reinigingspreparaat besproeien! De vloeistof mag het apparaat niet binnendringen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. Verwijder grote verontreinigingen met een vochtige doek. Olie of vet dient met een materiaalvriendelijke desinfectiedoek (bijv. Orochemie B60) verwijderd te worden. Zie gebruiksaanwijzing van het desinfectie- en reinigingsmiddel cassetten Beschadiging van de cassetten: De cassetten niet met een reinigingspreparaat besproeien! De in de cassette aanwezige opslagfolie wordt door vloeistoffen vernietigd. Alleen door afvegen schoonmaken. Zichtbare vervuiling moet voor het verdere gebruik van de cassetten verwijderd worden. Ernstige vervuiling van het oppervlak met een vochtig gemaakt doekje verwijderen. Olie of vet dient met een materiaalvriendelijke desinfectiedoek (bijv. Orochemie B60) verwijderd te worden. De cassette moet volledig droog zijn voordat deze opnieuw gebruikt wordt / /10/21

27 17. Onderhoud Het onderhoud moet door een door de fabrikant geautoriseerde vakman uitgevoerd worden. Onderhoudsinterval Het apparaat moet regelmatig, minstens eenmaal per jaar onderhouden worden. De omvang van het onderhoud is afhankelijk van het aantal bedrijfsuren en de mate van vervuiling. 2013/10/ /30 27

28 Fouten opsporen 18. Tips voor gebruikers en technici Reparatiewerken buiten het gebruikelijke onderhoud mogen alleen door een bevoegde vakman of door onze klantendienst uitgevoerd worden. Trek voor het starten van de reparatie of het openen van het apparaat de netstekker uit Fouten van het apparaat Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 1. CR 43 schakelt niet in 2. CR 43 schakelt na korte tijd uit 3. Status- of bedrijfsled licht niet op 4. Luid geluid bij het lopen na het inschakelen 5. Software herkent CR 43 niet 6. Apparaat reageert niet Geen netspanning Inschakelknop defect Netsnoer niet goed in het apparaat/stopcontact gestoken Hardwaredefect Net heeft een te lage spanning Led defect Wanneer geluid niet na 30 sec. verdwijnt, defect aan straalafbuiger CR 43 niet ingeschakeld Verbindingskabel tussen CR 43 en netwerk los PC herkent verbinding met CR 43 niet Hardwarefout CR 43 heeft opstartproces nog niet afgesloten CR 43 wordt door de firewall geblokkeerd. Netsnoer en stekkerverbindingen controleren Netzekering in het gebouw controleren Servicetechnicus informeren Netsnoer en stekkerverbindingen controleren Servicetechnicus informeren Netspanning controleren Servicetechnicus informeren Servicetechnicus informeren CR 43 inschakelen Netwerkkabel controleren Driver niet geïnstalleerd of niet actief Netwerkkabel controleren IP-adressen controleren Servicetechnicus informeren Apparaat heeft na het inschakelen circa seconden nodig. Het proces na deze periode opnieuw herhalen. Poorten voor het apparaat in de firewall vrijgeven / /10/21

29 Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 7. Cassette wordt niet in de cassettesleuf getrokken 8. Röntgenopname verschijnt na het scannen niet op het beeldscherm 9. Röntgenopname te donker / te licht 10. Röntgenopname niet scherp 11. Echobeelden en schaduwen op het röntgenbeeld 12. CR 43 verschijnt niet in de selectielijst in CRConfig 13. Opname verschijnt slechts vaag in het scanvenster Software kan gegevens niet tot een compleet beeld samenvoegen 14. Bij het starten van de röntgenmodule in D-Tect verschijnt een foutmelding Cassette verkeerd geplaatst Cassette verkeerd naar binnen geschoven CR 43 is niet gereed De beeldgegevens op de opslagfolie van de cassette werden bijvoorbeeld door natuurlijke röntgenstraling of door strooistraling gewist Fout in de hardware Röntgenapparaat gestoord Geen beeldinformatie op de opslagfolie van de cassette Foute helderheids/contrastinstelling in de software Röntgendosis te laag De beeldgegevens op de opslagfolie van de cassette werden niet voldoende gewist Apparaat is achter een netwerkrouter geschakeld. De röntgendosis op de opslagfolie was te gering De versterking is te laag ingesteld (HV-waarde) Er is een ongeschikte uitleesmodus geselecteerd De instelling voor de drempelwaarde is te hoog CR 43 staat in conflict met een ander apparaat Cassette op de juiste manier plaatsen Cassette op de juiste manier plaatsen CR 43 activeren De beeldgegevens op de opslagfolie moet zo snel mogelijk na het verwijderen uitgelezen worden Servicetechnicus informeren Servicetechnicus informeren Opslagfolie belichten Helderheid van de röntgenopname via de software instellen Röntgenparameters controleren Opslagfolie van de cassette opnieuw wissen IP-adres, zonder tussengeschakelde netwerkrouter, op de CR 43 configureren. Netwerkrouter weer tussenschakelen. IP-adres manueel invullen bij CRConfig en apparaat registreren. Röntgendosis verhogen Versterking verhogen (HV-waarde) Geschikte uitleesmodus selecteren Instelling reduceren In "CRConfig" de CR 43 o.i.d. op "Demo zonder scanner" zetten. 2013/10/ /30 29

30 Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 15. Röntgenbeeld vertoont strepen 16. Waarschuwing: "Te veel omgevingslicht" 17. Felle strepen in het scanvenster 18. Naast het juiste beeld verschijnen smalle opnames met heldere en donkere strepen Opslagfolie in de cassette werd belicht door natuurlijke röntgenstraling of door strooistraling Opslagfolie in de cassette vervuild of bekrast De CR 43 wordt aan te veel licht blootgesteld Tijdens het uitlezen dringt te veel omgevingslicht naar binnen Tijdens het uitlezen dringt omgevingslicht naar binnen 19. Blauwe led uit Geen verbinding tussen CR 43 en PC 20. Rode led brandt Apparaatfout: Dringend ingrijpen door de gebruiker noodzakelijk De opslagfolie max. 24 uur na het wissen gebruiken. Servicetechnicus informeren Ruimte verduisteren CR 43 zodanig draaien, dat het licht niet direct op de invoereenheid valt Ruimte verduisteren CR 43 zodanig draaien, dat het licht niet direct op de invoereenheid valt Ruimte verduisteren CR 43 zodanig draaien, dat het licht niet direct op de invoereenheid valt CR 43 via de software activeren CR 43 ong. 10 seconden uitschakelen. CR 43 opnieuw starten. De servicetechnicus informeren wanneer de CR 43 niet start / /10/21

31 18.2 Foutmeldingen Fout Mogelijke oorzaak Oplossing Foutcode -11 Foutcode Foutcode Foutcode Apparaat in illegale toestand - in combinatie met problemen bij de initialisering RFID-fout interne communicatiefout naar onderbouwgroep Temperatuur van het apparaat te hoog Apparaat in/uitschakelen. Onderbouwgroep controleren. Apparaat laten afkoelen. Technicus waarschuwen. Foutcode Niet-toegestane actie Apparaat in/uitschakelen. Foutcode Submodule niet geïnitialiseerd Fout in software, eventueel software updaten. Technicus waarschuwen. Foutcode Foutieve scanmodus Andere scanmodule kiezen Instellingen van de scanmodus corrigeren Foutcode Het scanproces heeft de toegestane tijd overschreden Technicus waarschuwen. Bandaandrijving controleren. Blokkade controleren, opslagfolie uit het apparaat verwijderen. Foutcode "Storing wiseenheid" Technicus waarschuwen. Wiseenheid vervangen. Foutcode Foutcode Foutcode Motor geblokkeerd bij het uitwerpen van de cassette Positiefout toevoer of transport, foutieve interne apparaatpositie als gevolg van -1160, Motor blokkeert folie-uitvoer Apparaat in/uitschakelen. Toevoermechanisme controleren. Foliedetector controleren. Foutcode Apparaat kan zich niet afstellen Apparaatafstelling controleren. Foutcode Apparaattemperatuur te hoog (wiseenheid) Apparaat laten afkoelen. Foutcode Storing in submodule Apparaat in/uitschakelen. Foutcode Fout interne communicatie Apparaat in/uitschakelen. Foutcode Eindtoerental straalafbuiger niet bereikt Technicus waarschuwen. Wanneer de fout vaker optreedt, de straalafbuigmodule vervangen. 2013/10/ /30 31

32 Fout Mogelijke oorzaak Oplossing Foutcode SOL-sensor time-out Fout aan laser of SOL-sensor Apparaat in/uitschakelen. Technicus waarschuwen. Foutcode Laserfout Apparaat terugsturen voor reparatie. Foutcode Straalafbuiger of SOL-sensor defect Apparaat in/uitschakelen. Technicus waarschuwen. Straalafbuiger vervangen. Foutcode treedt bij netwerkproblemen op zie foutcode Foutcode treedt bij netwerkproblemen op zie foutcode Foutcode Netwerkfout/ Netwerk controleren. verbindingsfout Foutcode Foutieve interne apparaatpositie Transportslede handmatig in de bovenste positie afstellen. Foutcode Motorfout Motor heeft zichzelf automatisch Apparaat in/uitschakelen. uitgeschakeld Foutcode Sensorfout Armsensor is niet geschakeld Apparaat in/uitschakelen. (potentiometer moet worden ingesteld) Foutcode Cassetteklep niet volledig geopend Apparaat in/uitschakelen. Foutcode Onderbouwgroep schacht werkt Apparaat in/uitschakelen. niet volgens de voorschriften Fout bij cassettegeleiding - treedt op in combinatie met netwerkproblemen, beeld wordt niet correct ingelezen. Foutcode Onderbouwgroep arm werkt niet Apparaat in/uitschakelen. volgens de voorschriften Foutcode Cassette-identificatie ongeldig Apparaat in/uitschakelen. Foutcode geen cassette herkend Apparaat in/uitschakelen. Foutcode -78 Opslagkaart is vol. Beeldgegevens naar de computer sturen. Lege opslagkaart plaatsen. Foutcode Apparaat wordt blootgesteld aan te veel licht Ruimte verduisteren. Apparaat zodanig draaien, dat het licht niet direct in de toevoersleuf valt. Foutcode Apparaat beweegt naar beneden Wachten totdat het apparaat de lage positie heeft bereikt / /10/21

33 Fout Mogelijke oorzaak Oplossing Firmware not running Er wordt een update van de firmware uitgevoerd Fout in de interne communicatie Apparaat in/uitschakelen. Apparaat in/uitschakelen.

34 / /10/21

35 2013/10/ /30 35

36 Dürr NDT GmbH & Co. KG Höpfigheimer Straße Bietigheim-Bissingen, Germany Tel.: Fax:

CR 7 VET *9000-608-67/30* Montage- en gebruikshandleiding 9000-608-67/30

CR 7 VET *9000-608-67/30* Montage- en gebruikshandleiding 9000-608-67/30 CR 7 VET Montage- en gebruikshandleiding 130905 9000-608-67/30 *9000-608-67/30* Inhalt Belangrijke informatie 1. Algemeen............................. 4 1.1 Conformiteitsbeoordeling........... 4 1.2 Algemene

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Voorgeschreven gebruik... 3 2 Veiligheidsadviezen... 4 3 Leveromvang... 5 4 Aansluiting op een pc/laptop... 6 5 Opladen van de accu's... 7 6 Inbedrijfstelling... 8 7 Configuratie van de

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Afstandbedienbaar stopcontact

Afstandbedienbaar stopcontact Afstandbedienbaar stopcontact Installatiehandleiding Afstandbedienbaar stopcontact aan/uit 3600 W Artikelnummer 2401150 / 2401091 Afstandbedienbaar stopcontact Art.nr. 2401150 Art.nr. 2401091-2 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780 Programmeerstation ES0780 elock NL Inhoud 1 Inleiding...4 Over deze handleiding...4 Toelichting op de symbolen en de signaalwoorden...4 Doelgroep...4 OPERTIS Support...4 Actualiteit van de informatie...4

Nadere informatie

DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer. DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding

DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer. DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding Best. nr. : 2030 00 DALI-potentiometer Best. nr. : 2020 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5.

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5. Technische gegevens 2CDC501052D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing HD 100 NL 06.0.43510 Hohenstein O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing Inhoud 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving van het apparaat... 3 2. Belangrijke aanwijzingen Voor later gebruik bewaren...

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Art. nr. : 240PDPETW Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT-85 INTERNET ADAPTER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT-85 INTERNET ADAPTER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT-85 INTERNET ADAPTER B C D A Afbeelding is met 3 internetadapters. Dit product bestaat uit 1 stuk, maar is onbeperkt uit te breiden. A: Aansluiting netwerkkabel Indicators:

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT2-85 INTERNET ADAPTERS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT2-85 INTERNET ADAPTERS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT2-85 INTERNET ADAPTERS B C D A Afbeelding is met 3 internetadapters. Dit product bestaat uit 2 stuks, maar is onbeperkt uit te breiden. A: Aansluiting netwerkkabel Indicators:

Nadere informatie

JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller

JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller Montage en gebruikershandleiding Freedom Clima JDPC.FCC Jaga Dynamic Product Controller Freedom Clima JDPC.FCC4 / JDPC.FCC6 Jaga Dynamic Product Controller met

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

HD 50 O Warmtecape Warmtedeken Gebruiksaanwijzing

HD 50 O Warmtecape Warmtedeken Gebruiksaanwijzing HD 50 NL O Warmtecape Warmtedeken Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Inhoud 1. Leveringsomvang...3 1.1 Beschrijving van het apparaat...3 2. Belangrijke

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging INHOUD Inleiding...3 Leveringspakket...3 Veiligheidsinstructies...3 Voor uw veiligheid...3 Beoogd gebruik...4 Productoverzicht...5

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC OMEGA LEGIC 815DK F LEGIC 815DK II LEGIC 802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Benutzerhandbuch StyleView Transfer Cart Laden worden apart verkocht. Deze cart is compatibel met de laden SV41, SV42, SV43 en SV44. Hij is niet compatibel met de laden SV31 of SV32. Onderdelen Benodigde

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie