GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015"

Transcriptie

1 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : Liv Voeding- & Leefstijl Advies B.V., Liv Holding B.V. en Liv Oost B.V., alle gevestigd aan de Hoofdweg 32, 8487 GL Nijelamer Faillissementsnummers : F 12/ Datum uitspraak : 1 februari 2012 Curator : mevrouw mr. I. Grijpma van De Haan AGW Advocaten & Notarissen, Postbus 851, 8901 BR Leeuwarden, telefoon , R-C : mr. H.J. Idzenga (rechtbank Leeuwarden) Activiteiten onderneming : voedingsvoorlichting en dieetadviezen Omzetgegevens : Liv Voeding- & Leefstijl Advies B.V. : ,-- Liv Holding B.V. : 0,0 Liv Oost B.V. : ,-- Personeel gemiddeld aantal : ± 100 diëtisten Saldo verslagperiode : ,47 Verslagperiode : 1 december t/m 2 maart 2015 Bestede uren in verslagperiode : 9,80 Bestede uren Totaal : 246,70 1. Inventarisatie Verslag 7 Deze paragraaf is afgesloten. Zie 1 t/m Personeel Verslag 5 Deze paragraaf is afgesloten. Zie verslag 1 t/m Activa Verslag 9 Deze paragraaf is afgesloten. Zie verslag1 t/m 8.

2 4. Debiteuren 5. Bank/Zekerheden 6. Doorstart/voortzetten 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : nog in onderzoek Naar het oordeel van de curator voldoet de vennootschap aan haar boekhoudplichten, in de zin dat uit de administratie vlot de rechten en verplichtingen van de vennootschap herkenbaar zijn. 7.2 Depot jaarrekeningen : nog in onderzoek De jaarrekeningen van alle drie de vennootschappen zijn tijdig gedeponeerd, behoudens de jaarrekeningen van het jaar Nu deze op 2 februari 2010 zijn gedeponeerd, te weten 2 dagen te laat, is er naar de mening van de curator sprake van een onbelangrijk verzuim, gelet op recente jurisprudentie ex art. 2:248 lid 2 BW. 7.3 Goedk. verklaring accountant : nog in onderzoek Gezien de omvang van de vennootschappen zijn deze niet controleplichtig. 7.4 Stortingsverplichting aandelen : nog in onderzoek Aan de stortingsverplichting is voldaan. Verslag Onbehoorlijk bestuur : De overnemende partij heeft geklaagd bij de curator over het handelen van de voormalig bestuurster, mevrouw G. de Valk. Onlangs is duidelijk geworden dat mevrouw De Valk een gelijkende onderneming heeft opgestart. De curator heeft aan deze kwestie aandacht besteed, maar is inmiddels door de kopende partij aansprakelijk gesteld. De kopende partij stelt zich op het standpunt, dat de curator immateriële activa heeft verkocht, dat in feite weinig waarde had. 2

3 De curator betwist deze aansprakelijkheid ten stelligste. De koper was betrokken bij de onderneming en heeft de curator in een koopovereenkomst gevrijwaard. Gelet op het feit dat er juridisch wellicht de nodige verwikkelingen zijn tussen de voormalig bestuurster/aandeelhoudster en de koper, zal de curator in dit verslag geen nadere informatie verstrekken. De curator zal de rechter-commissaris separaat berichten over deze onderwerpen. Verslag 3 Door diverse omstandigheden heeft de curator zijn standpunt met betrekking tot de positie van de bestuurster van de failliete onderneming nog niet definitief geconcretiseerd. De curator zal deze kwestie op korte termijn oppakken, daar hij deze kwestie niet wenst te laten liggen. Verslag 4 De curator heeft inmiddels besloten in ieder geval een procedure tegen de bestuurster op te starten in verband met haar bemoeienissen bij de verkoop van de onderneming. Haar bemoeienissen zijn dermate negatief geweest, dat feitelijk een verlies heeft plaatsgevonden van ,--. In een eerder stadium heeft de curator de directrice hier reeds aansprakelijk voor gehouden, maar dit zal geformaliseerd worden door middel van het aanbrengen van een dagvaarding. Voor wat betreft het verdere onderzoek naar de oorsprong van het faillissement heeft de curator op dit moment nog geen duidelijke concrete informatie. Verslag 5 De curator heeft de procedure, zoals in het vorige verslag genoemd, nog niet opgestart. Het komend kwartaal zal hier bijzondere aandacht aan worden besteed. Verslag 6 De curator beraadt zich nog aangaande de op te starten procedure. Verslag 7 De curator heeft een standpunt ingenomen aangaande de op te starten procedure. Ten deze is nog overleg gaande met de rechtbank. Verslag 8 De curator zal binnenkort de dagvaarding in concept voorleggen aan de rechter-commissaris teneinde toestemming te vragen om een procedure te starten tegen de bestuurster. Verslag 9 Door omstandigheden is de curator nog niet in de gelegenheid geweest de dagvaarding in concept aan de rechter-commissaris voor te leggen teneinde toestemming te vragen om een procedure te starten tegen de bestuurster. Verslag 10 De curator heeft de concept dagvaarding aan de rechter-commissaris voorgelegd. Daarnaast heeft de curator de concept dagvaarding in concept gezonden naar de bestuurster teneinde te trachten de schade vergoed te krijgen buiten rechte. Namens de bestuurster heeft haar advocaat gereageerd op de concept dagvaarding en de sommatiebrief. De curator is in overleg getreden met de advocaat wat ertoe heeft geleid dat met toestemming van de rechter-commissaris er een schikking is bereikt. De bestuurster heeft 50% van de vordering voldaan, zijnde een bedrag van 5.750,--. 3

4 7.6 Paulianeus handelen : nog in onderzoek 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : UWV: , Pref. vordering van de fiscus : , Pref. vordering van het UWV : , Andere preferente crediteuren : Hef: 222, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : De curator heeft de immateriële activa verkocht en heeft thans een aantal andere zaken in onderzoek. Deze zaken zijn de volgende: 1. het afwikkelen van de boedelperiode van voortzetting 2. het innen van de debiteuren uit deze periode 3. het afwikkelen van de vele brieven van verhuurders en schuldeisers 4. het doen van onderzoek naar de administratie 5. bereiken van een regeling met de voormalig bestuurster 6. nader onderzoek boekhouding Verslag 2 Gelet op de verkoop van de onderneming zijn een groot aantal onderwerpen afgewikkeld. De curator verwacht de komende maanden nog de volgende zaken af te wikkelen: 1. afwikkeling inning debiteuren 2. nader onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur 3. bespreking met de kopende partij in verband met aansprakelijkheidsstelling 4. verrichten van enig boekenonderzoek De curator heeft niet de verwachting dat nog dit jaar het faillissement kan worden afgerond. Hij streeft ernaar om midden 2013 alle lopende onderwerpen te hebben afgewikkeld, waaronder eventuele procedures. Verslag 3 Inmiddels is er een groot aantal onderwerpen afgerond, mede gelet op het feit dat de onderneming niet langer wordt voortgezet. De resterende onderwerpen zijn de volgende: 1. evaluatie afwikkeling inning debiteuren 2. nader onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur en standpunt inname 3. richten op verder boekenonderzoek De bedoeling van de curator is ten eerste om rekening en verantwoording af te leggen voor de periode van voortzetting van het faillissement. Wanneer dit is geschied, zal de curator de afrondende fase ingaan, waaronder behandeling van de positie van de directrice van de failliete onderneming. Verslag 4 De curator heeft nog een aantal resterende onderwerpen. 4

5 1. afsluiten inning debiteuren 2. opstellen concept dagvaarding directrice 3. verder boekenonderzoek 4. rekening en verantwoording voortzetting onderneming De curator verwacht deze onderwerpen in de maanden maart-april te hebben afgewikkeld en zal hiertoe de nodige informatie aan de rechtbank toezenden. Verslag 5 De resterende onderwerpen, zoals in het vorige verslag genoemd, zijn nog steeds up to date. De curator zal het komend kwartaal voortgang betrachten. Vanwege de toestand van de boedel zal opheffing van het faillissement op de voet van art. 16 Fw plaatsvinden, waarbij het UWV als boedelcrediteur een gering deel van haar vordering ontvangt. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : niet van toepassing. 9.2 Aard procedure : niet van toepassing. 9.3 Stand procedure : niet van toepassing. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : Met de afwikkeling van het laatste punt zijn de werkzaamheden van de curator afgerond. Gelijktijding met de indiening van dit verslag, dat tevens als eindverslag dient te worden beschouwd, zal de curator het faillissement voordragen voor opheffing Plan van aanpak : Verslag 7 t/m 10 Starten procedure aangaande aansprakelijkheid bestuurster Indiening volgend verslag : Dit is het laatste openbare faillissementsverslag. Leeuwarden, 2 maart 2015 I. Grijpma, curator 5

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie