Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51."

Transcriptie

1 30

2 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal is opgesteld voor het schooljaar Hier leest u alles over de Doe-vakschool (DVS) in de onderbouw en de profielen Care & Congress (C&C) en Techniek & Talent (T&T) in de bovenbouw. Ook kunt u lezen over onze speciale éénjarige kaderopleiding Training & Reflectie (T&R). Verder treft u alle praktische informatie aan voor het cursusjaar , zoals bijvoorbeeld lestijden, lessentabellen, een overzicht van medewerkers en belangrijke data voor dit cursusjaar. Op het CCZ is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school heeft een christelijke signatuur, maar bovenal vinden we het belangrijk dat we elkaar met respect behandelen en dat we openstaan voor andere cultuur- en geloofsovertuigingen. (Zie de download Christelijke identiteit op onze site.) Samen zorgen we ervoor dat het prettig leren en werken is op het CCZ! Dit doen wij niet alleen. Hier hebben wij de ouder(s) en verzorger(s) bij nodig. De driehoek «leerling, ouder en school» is voor ons belangrijk en de basis voor onze aanpak. Naast de contacten die wij met de ouder(s)/verzorger(s) onderhouden over de resultaten en het welbevinden van hun kind, kunnen zij meedenken en praten over onze school, als lid van de deelraad of ouderparticipatiegroep. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of via

3 Inhoudsopgave Welkom op het CCZ! 1 Missie en Visie 4 Speerpunten CCZ (Stages, ipad onderwijs en zorg) 4 Stages 4 IPad onderwijs 4 Onderwijskundige visie 5 Voordelen 5 Doelstellingen 6 Invoering 6 Financiering 6 ischolengroep 6 Mijn CCZ en SOM Today 6 Schade 6 Begeleiding en zorg 6 De mentor 6 Leerproblemen 7 Dyslexie coach 7 De zorgcoördinator 7 Zorg 7 Het handelingsplan 7 Leerlingen met een REC beschikking 8 Passend onderwijs 8 Verwijsindex / Meldcode 8 Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist 8 Onze opleidingen 9 Doe&Vakschool Leerjaar 1 en 2 9 Lessentabel Doe&Vakschool 10 Portfolio 10 Care&Congress Leerjaar 3 en 4 10 Lessentabel Care&Congress 11 Techniek&Talent Leerjaar 3 en 4 12 Lessentabel Techniek&Talent 13 Eénjarig kader: Training & Reflectie 13 Traject 13 Inhoud 14 Lessentabel éénjarige kaderopleiding Training & Reflectie 14 Aanmelden 14 Onderwijs op CCZ 14 Periodes, rapporten en bevordering 14 Ouderportaal 14 Lestijden 15 Roosterwijzigingen 15 BGU / Begeleidingsuur 15 Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) 15 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) 15 Spelregels 15 Rookbeleid 16 Pestprotocol 16 Corvee 16 Kantine 16 Mobiele telefoon 16 Oortjes 16 Ziek of te laat? 16 Woonwijk 17 Van het plein af 17 Veiligheid 17 BHV 17 2

4 Vakantierooster 18 Belangrijke data en vakanties 18 Onze resultaten 20 Resultaten 20 Onderzoek Elsevier en Volkskrant (2013) 20 Vensters voor Verantwoording / Schoolkompas 20 Financiën en verzekeringen 21 Vrijwillige ouderbijdrage 21 Tegemoetkoming studiekosten 22 Schoolboeken 22 Verzekering 22 Aansprakelijkheid 23 ICT 23 Kluisje 23 Bankrekeningnummer CVO Groep 23 Rechten en plichten 23 Klachtenregeling 23 Leerlingenstatuut 23 Kledingcode 24 Gebruik foto s en filmbeelden 24 Bezoekadres 24 Contact 24 Contact tussen school en thuis 24 CCZ per OV 24 Aanmelden 24 Decanaat 25 Schoolleiding 25 Docenten 25 Onderwijs Ondersteunend Personeel 25 Vacatures 25 Participatie 25 Leerlingenraad 26 Ouderparticipatiegroep (OPG) 26 Medezeggenschap 26 CVO Groep 27 College van Bestuur 27 Onderwijsinspectie 27 Vertrouwensinspecteur 27 Colofon 28 3

5 Missie en Visie Een groot deel van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het VMBO. Jonge mensen met verschillende achtergronden, capaciteiten, culturen en leerstijlen. Zij zijn de toekomstige pijlers van onze samenleving. Een samenleving die van jonge mensen vraagt dat ze zich betrokken voelen en zich actief willen inzetten in de maatschappij. Het CCZ wil haar leerlingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen en ze een eerste stap laten zetten naar een toekomst als beroepskracht. Daarnaast wil het CCZ haar leerlingen laten oefenen met burgerschap, waarbij het gaat om het verder verbeteren van de positieve relatie tussen de leerling, de school en de omliggende omgeving. Dit gebeurt door leerlingen onderdeel te laten uitmaken van die omgeving en hen de kans te geven die actief te beïnvloeden. De wijze waarop wij invulling geven aan burgerschapscompetenties kunt u nalezen in de download Burgerschapsvorming op CCZ op onze site. Kunnen, kennen en (beroeps)houding staan in ons onderwijs centraal. Elke leerling krijgt de kans een vak te leren, kennis op te doen, zelfstandig te leren werken, verantwoording te dragen, te plannen, keuzes te maken, samen te werken en te reflecteren op eigen gedrag. Dit vraagt om onderwijs, dat uitdaagt en aansluit bij de belevingswereld, motivatie en competenties van onze leerlingen. Naast Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) met vakken zoals taal en wiskunde (het kennen ) wordt er onderwijs gegeven in de vorm van prestaties en projecten (het kunnen ). Onze leerlingen werken niet alleen uit boeken, maar worden door middel van opdrachten uitgedaagd om met de eerdergenoemde competenties te oefenen en te experimenteren. De nadruk ligt hierbij op het leren in de praktijk. We noemen dat betekenisvol leren. Het ontwikkelen van een basis- en beroepshouding loopt hier als een rode draad doorheen. In leerjaar 1 en 2 (Doe-vakschool) ligt de nadruk op basiskennis, basisvaardigheden en basishouding. Na het tweede jaar volgt de profielkeuze: Care & Congress (C&C) of Techniek & Talent (T&T). Is er eenmaal gekozen, dan volgt de verdieping van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Speerpunten CCZ (Stages, ipad onderwijs en zorg) De leerlingen van de onderbouw op het CCZ volgen hun onderwijs in de Doe-vakschool. Twee dagen in de week is dit vormgegeven in projectonderwijs op de zogenaamde doedagen, waarin leren door doen centraal staat. Naast de doedagen zijn onze onderbouwleerlingen ook bezig met hun maatschappelijke stage en in de bovenbouw, binnen de profielen Care & Congress en Techniek & Talent, met de reguliere stages. Leren door doen loopt als een rode draad door ons gehele onderwijsconcept. Daarnaast is er veel aandacht voor taal en rekenen, omdat dit een voorwaarde is om succesvol de opleiding te kunnen volgen. Op de (maatschappelijke) stages staan onze leerlingen direct in contact met de professionals die op de werkvloer van hun stageplek aanwezig zijn. Op het CCZ krijgen de leerlingen les van docenten, die in veel gevallen vanuit een baan in het bedrijfsleven zich nu toeleggen op het doorgeven van hun praktische kennis aan de volgende generatie. Al onze leerlingen werken dus op school en op stage met professionals uit de praktijk. Voor onze AVO vakken zijn er natuurlijk ook regulier didactisch geschoolde docenten op het CCZ. De stageplekken van de leerlingen van het CCZ zijn te vinden in vele uiteenlopende werkvelden. Hierbij is maatwerk het sleutelwoord. Om dit mogelijk te maken hebben we een zeer succesvolle samenwerking met het lokale bedrijfsleven gerealiseerd. Dit is een uniek concept voor deze regio. Persoonlijk en vernieuwend onderwijs, geheel ontwikkeld voor en gericht op onze doelgroep. Ook zorgleerlingen worden daarbij niet vergeten. Stages In de praktijk maakt een belangrijk deel uit van het onderwijs op CCZ. We willen onze leerlingen stage bekwaam maken en competent voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven. Naast competenties als samenwerken, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid dragen, reflecteren en plannen, krijgen leerlingen bij CCZ ruimschoots de gelegenheid te onderzoeken welk beroep bij hen past. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met bedrijven in de regio. Naast een geïntegreerde maatschappelijke stage in de Doe-vakschool in leerjaar 1 en 2, lopen leerlingen in de bovenbouw (C&C en T&T) twee dagen in de week stage bij een bedrijf en/of instelling uit de regio in uiteenlopende werkvelden. IPad onderwijs In schooljaar is op het CCZ gestart met het ipad project. Dit project houdt in dat alle eerstejaars leerlingen hun schoolloopbaan op CCZ starten met een ipad, die zij (eventueel via een betalingsregeling) zelf in eigendom hebben. In het komende schooljaar zal de hele onderbouw én het derde leerjaar werken met een ipad. 4

6 Onderwijskundige visie Het ipad project maakt onderdeel uit van de algemene visie van het CCZ over leren. Wij willen in ons onderwijs de leerlingen uitdagen en aansluiten bij hun belevingswereld, motivatie en competenties. Onze leerlingen zullen in toenemende mate in een technologische en door media gedreven omgeving leven, waarin een overvloed aan informatie beschikbaar is en waarin snelle veranderingen in de beschikbare technologische hulpmiddelen plaatsvinden. Het vermogen om door het ingewikkelde informatielandschap te navigeren, zowel in een persoonlijk als in een professioneel verband, vraagt van hen een scala aan elementaire ICT- en mediavaardigheden. Op onze school wordt ICT vooral ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen. Nieuwe didactische werkvormen doen hun intrede, waarbij gebruik wordt gemaakt van internet, elektronische leeromgevingen en digitaal leermateriaal. Leerlingen krijgen een actievere en participerende rol toebedeeld in het leerproces, werken steeds vaker samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van informatie. Daarmee sluit het onderwijs aan op de veranderende maatschappelijke en economische context. Leerlingen zijn met een ipad actiever betrokken bij de les en dragen zorg voor hun eigen ipad (leermiddel). Zij doen dit binnen de regels en de gedragscode die op het CCZ zijn vastgesteld rondom het gebruik van de ipad en ICT en die in een download op onze site zijn te vinden. De docenten vervullen als professionals een sleutelrol bij het realiseren van het rendement in het onderwijs. Het onderwijsaanbod wordt enerzijds passend gemaakt door gebruik te maken van software die inspeelt op leerproblematiek (zoals bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie) en anderzijds op afwisseling in de lesstof. Leerlingen hebben verschillende leerstijlen en verschillen qua tempo en leerstrategie. Met behulp van ICT kunnen leerlingen, binnen de door de docent aangegeven kaders, hun eigen leertrajecten uitstippelen, waardoor het voor docenten mogelijk wordt om maatwerk te bieden. Per vakgebied kan de docent bepalen in welke mate digitalisering en het gebruik van ICT bijdragen aan het rendement van het onderwijs. Voordelen Met de invoering van het ipad project, stelt het CCZ, zullen er een aantal voordelen in het onderwijs ontstaan die zich als volgt laten beschrijven: 1. Tijd- en plaats onafhankelijk leren. 2. Eigen tempo en niveau. 3. Afwisselende werkvormen. 4. Spelenderwijs leren. 5. Flexibele werkplekken. 6. Multimedia. Doelstellingen Redenerend vanuit de voordelen die het project met zich meebrengt en de visie die het CCZ op onderwijs heeft, komen we tot de volgende doelstellingen: 1. Vergroten van eigenaarschap van leerlingen voor onderwijsleermiddelen. 2. Vergroten van efficiëntie en effectiviteit van de lessen. 3. Aansluiting onderwijs op veranderende maatschappelijke en economische context. 4. Aansluiting op verschillende leerstijlen, tempo en leer strategieën van de leerlingen. 5. Vergroten van het maatwerk bij leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Invoering Het CCZ heeft ervoor gekozen het project gefaseerd te implementeren. Gestart zijnde met het eerste leerjaar van schooljaar zal er per jaar in het eerste leerjaar gestart worden met het ipad project. Dat betekend dat na vier schooljaren alle leerjaren voorzien zijn van ipads. 5

7 Financiering Vanaf schooljaar dragen ouder(s)/verzorger(s) zelf zorg voor de aanschaf van een ipad. Men kan hiervoor gebruik maken van de bestelsite van Infotheek, leverancier van de CVO Groep. Ook andere leveranciers kunnen een scherpe prijs bieden en/of betalingsregelingen aangaan. Laat u goed informeren. In alle gevallen is de school geen partij in de aanschaf van het apparaat, behalve dat de CVOG garant staat voor wanbetaling bij Infotheek. Via de site van Infotheek kunt u via ideal betalen. Voor een Macbook geldt dan een korting van 18%, voor een ipad Air 12% en voor een ipad4 ook 12%.U kunt bij Infotheek ook kiezen voor een afbetalingsregeling met een rente en administratiekosten van 6% in 36 maanden. Econocom is hiervoor de financieringsmaatschappij. Wanneer afbetaling gewenst is, dient u vóór 15 juli via Infotheek te bestellen. Daarna is levering niet meer mogelijk tot 5 september. Een aanbetaling van 60 euro is verplicht. Het CCZ raadt tevens aan een verzekering op de ipad af te sluiten. Dit kan al voor een zeer laag bedrag in combinatie met het bestaande verzekeringspakket op basis van bijvoorbeeld een kostbaarheden verzekering. Ook leveranciers bieden (goedkope) verzekeringen aan. Ook op de site van Infotheek kunt u een verzekering afsluiten. Tevens kunt u daar korting krijgen op een hoesje. ischolengroep Het CCZ is lid van de ischolengroep. De stichting ischolen- Groep Nederland is een onafhankelijke organisatie en vormt een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie. De stichting behartigt in algemene zin de belangen van scholen die informatietechnologie gebruiken als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs. Zie verder de site Mijn CCZ en SOM Today In schooljaar is gestart met mijnccz, een digitale omgeving waar leerlingen en docenten gezamenlijk documenten en mail kunnen delen. Alle leerlingen en medewerkers ontvangen een eigen mijnccz adres om in deze omgeving in te kunnen loggen. Vanaf dit schooljaar wordt er ook gewerkt met SOM Today. In SOM Today kunnen leerlingen en docenten samen een agenda voeren, kan er huiswerk worden opgegeven en ingeleverd en kan een leerling ook diens rooster, cijfers en absentie inzien. Ook op deze wijze wordt het CCZ steeds verder gedigitaliseerd. Schade Bij problemen met de ipad neemt een leerling eerst contact op met een docent, die eventueel kan helpen. Mocht er een reparatie nodig zijn, dan kan men contact opnemen met Van Dijk Advies & Repair (zie onze site). Mocht de reparatie langer duren dan een dag, dan beschikt het CCZ over leendevices die tijdelijk in gebruik mogen worden genomen door de leerling, zodat deze het onderwijs kan blijven volgen. Bij schades kunnen leerlingen ook Infotheek inschakelen. Beide zijn gecertificeerd door Apple om spullen te repareren. Natuurlijk staat het ouder(s)/verzorger(s) vrij ook andere reparateurs te benaderen. Begeleiding en zorg De mentor Iedere leerling heeft een eigen mentor. De mentor stimuleert leerlingen bij schoolwerk en is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s). De mentor is de spil van de begeleiding van de leerlingen. Tijdens het mentoruur voert de mentor gesprekken met individuele leerlingen of groepen leerlingen. Bij bijzonderheden raadpleegt de mentor een lid van de schoolleiding. In overleg met mededocenten, zorgcoördinator en teamleider zet de mentor een proces in gang voor extra hulp en begeleiding aan leerlingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Remedial Teaching (RT). 6

8 Leerproblemen Leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie of dyscalculie kunnen tot en met het eindexamen extra faciliteiten krijgen. Beschikt een leerling niet over een deskundigenverklaring, maar zijn er wel signalen van een leerprobleem, dan kan de school adviseren een officieel onderzoek te laten doen. Alleen met een verklaring van een deskundige zijn er extra faciliteiten beschikbaar. Leerlingen met een leerprobleem kunnen gedurende een bepaalde periode vanuit school gerichte hulp krijgen. Het CCZ beschikt over een eigen dyslexiecoach en remedial teacher. Dyslexie coach Uitgaande van de missie en visie van het CCZ hebben wij een dyslexiebeleidsplan opgesteld dat de voorwaarden schept waardoor leerlingen met een dyslexieverklaring een eerlijke kans krijgen een diploma te halen. Een diploma dat past bij hun capaciteiten en de prognose welke aan het einde van de basisschool is gesteld. Wij willen hen vanaf het begin zo goed mogelijk begeleiden, op basis van het Protocol Dyslexiebeleid Voortgezet Onderwijs (2013). Concreet betekent dit enerzijds dat docenten weten hoe ze moeten omgaan met een leerling met dyslexie en anderzijds dat de leerlingen zelf leren goed om te gaan met eventuele problemen die zij daarbij ondervinden en hen (nog beter) te leren op te komen voor hun belangen. Het dyslexiebeleidsplan kunt u vinden als download op onze site. Wanneer u daarnaast nog vragen heeft of een afspraak wilt maken, kunt u altijd contact opnemen met de dyslexiecoach, mevrouw E. Renia. De zorgcoördinator De zorgcoördinator coördineert zowel de interne als de externe zorg op school. Deze functie wordt op het CCZ vervuld door mevrouw J. Nooij. In deze rol adviseert ze mentoren in zorgtrajecten en handelingsplannen, voert leerling- en oudergesprekken, initieert ze adequate hulp in samenwerking met zorginstanties en zit ze interne (ICL) en externe (ZAT) zorg overleggen voor. Zorg In de onder- en bovenbouw wordt met grote regelmaat de voortgang van de leerlingen in het team besproken. Als in de leerlingbespreking blijkt dat het onderwijsleerproces niet op de juiste manier verloopt en er zorgen zijn omtrent een leerling, dan kan deze leerling in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) worden ingebracht in de Interne Commissie Leerlingenzorg (ICL). In het ICL hebben de teamleiders, de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider en de maatschappelijk werker zitting. Hier wordt besproken welke stappen nodig zijn en kan de leerling doorverwezen worden naar interne begeleiding, zoals de leerlingbegeleider of maatschappelijk werker. Wanneer de mentor en/of lesgevende docenten constateren dat een leerling ernstige problemen heeft, bijvoorbeeld leer en/of gedragsproblematiek en/of veel verzuim door ernstige ziekte, maar nog niet weten welke aanpak de beste is, kan er via de zorgcoördinator Preventieve Ambulante begeleiding (PAB) aangevraagd worden. De mentor (of teamleider) en de zorgcoördinator gaan samen het gesprek aan met de ouder(s)/verzorger(s) van deze leerling om de mogelijkheid van een PAB traject te bespreken. De Ambulant Begeleider (AB-er) maakt een verslag op met daarin handelingsadviezen richting docenten en eventueel ook richting ouder(s)/verzorger(s). Ook wordt het verslag door de AB-er besproken met de mentor, de ouder(s)/ verzorger(s) en de zorg coördinator. Er kan in het ICL ook besloten worden tot een extern traject via het Zorg Advies Team, waarin onder andere ook de GGD en de leerplichtambtenaar zitting hebben. Is er sprake van veel verzuim (absentie en/of te laat komen), dan zal er altijd contact worden gelegd met de leerplichtambtenaar. CCZ rapporteert het verzuim van haar leerlingen aan de leerplichtambtenaar via het DUO verzuimloket. De zorg op het CCZ wordt jaarlijks beschreven in een zorgplan, die in een download beschikbaar is op onze site. Het handelingsplan Het handelingsplan is bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te begeleiden. Op het CCZ hebben een aantal leerlingen met een LWOO-indicatie een handelingsplan. Leerlingen met een REC beschikking heb- 7

9 ben ook een handelingsplan. Ook reguliere leerlingen die extra zorg of ondersteuning behoeven kunnen zo n handelingsplan krijgen. Handelingsplannen zijn gericht op de te verwachten ontwikkeling op didactisch, pedagogisch en sociaal/emotioneel gebied. Middels het handelingsplan wordt voor de mentor, docent, leerling en ouder(s)/verzorger(s) inzichtelijk gemaakt op welke gebieden de leerling ondersteuning nodig heeft. Het handelingsplan wordt opgesteld door de mentor in samenwerking met de leerling. Het wordt altijd door de mentor met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) besproken en daarna door alle partijen ondertekend. De uitvoering van het handelingsplan kan dan beginnen. Na een vastgestelde periode wordt het handelingsplan geëvalueerd met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze evaluatie wordt besproken of de leerling zijn/haar doelen heeft behaald en hoe er verder wordt gegaan. Leerlingen met een REC beschikking Op 1 augustus 2014 treed de Wet op het Passend Onderwijs in werking. Door deze wet gaat er veel veranderen voor schoolgaande kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een belangrijke verandering is dat de zogenaamde Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het samenwerkingsverband waarin het CCZ participeert, is het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht (SWVzoU). In dit SWV werken scholen samen om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de zogenaamde Ambulant begeleider. De inzet van een ambulant begeleider kon worden aangevraagd via het zogenaamde rugzakje. Dit gaat per 1 augustus 2014 veranderen. Vanaf deze datum bestaat het woord rugzakje niet meer. Maar het geld van het rugzakje verdwijnt voorlopig niet. In het SWVzoU is afgesproken dat leerlingen met een rugzakje, waarvan de indicatie nog geldig is, het komende schooljaar recht blijven houden op extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt samen met de ouders afgesproken. Over de periode na 2015 komt nog bericht. Passend onderwijs Informatie over het SWVzoU en hoe zaken met betrekking tot het Passend Onderwijs binnen dit SWV zijn geregeld kunt u vinden op de website van het SWVzoU, Rondom de invoering van het Passend Onderwijs heeft ook het ministerie van OCW een website ingericht met informatie over het Passend Onderwijs, Een andere informatieve website is U kunt ook informatie inwinnen bij onze zorg coördinator. Het zorgprofiel dat het CCZ biedt in het kader van het Passend Onderwijs kunt u vinden in de download op onze site. Verwijsindex / Meldcode Bij grote zorg rondom een leerling, wordt een leerling aangemeld bij de Verwijsindex. Deze landelijke index is toegankelijk voor hulpverleners, zoals GGD en BJZ, en brengt de verschillende instanties die zich bezighouden met de zorg voor een kind met elkaar in contact. De zorgcoördinator van het CCZ heeft toegang tot deze index. Alle (persoons)gegevens in de index worden vertrouwelijk behandeld. In geval van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben wij als school de wettelijke plicht om te handelen volgens een vastgestelde meldcode. Deze verplichting geldt ook voor de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en voor politie en justitie. Het zorgteam van de school zal in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld geïnformeerd worden en de stappen zoals vermeld in de meldcode uitvoeren. Het melden van de leerling in het landelijke registratiesysteem behoort tot een van de te nemen stappen. Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist Sinds maart 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG) Zeist geopend. Bij het CJG kan men terecht met alle vragen over opgroeien en opvoeden. Alle informatie en advies zijn gratis, begrijpelijk en onpartijdig. Binnen het CJG werken een aantal organisaties samen om je een goed antwoord te kunnen geven. Deze organisaties zijn: de verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg 0-4 (Vitras) en 4-19 (GGD), maatschappelijk werk, Meander Omnium, MEE en Bureau Jeugdzorg. Op kun je op heel veel vragen een antwoord vinden. Daarnaast kun je hen mailen via Ze zijn ook elke middag telefonisch bereikbaar tussen en uur en tijdens de openingstijden van de inlooppunten. Het telefoonnummer is Je kunt ook langskomen bij het CJG in de Koppeling, De Clomp 1904, of aan de Bergweg 1. Op woensdagavond van 19 tot uur is er een speciaal inloop uur voor jongeren in de Koppeling. Voor de overige openingstijden zie 8

10 Onze opleidingen Het CCZ verzorgt in Zeist Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en kent de volgende leerwegen met de mogelijkheid voor Leerweg Ondersteuning (LWOO): Leerweg VMBO Niveau ROC Basisberoepsgerichte leerweg Niveau 2 Kaderberoepsgerichte leerweg Niveau 3 en 4 Het VMBO vormt de basis voor de verdere beroepsopleiding in het MBO. De VMBO-leerwegen sluiten daarom volledig aan op de opleidingsniveaus die het MBO biedt. Onze onderbouw is vormgegeven in de Doe-vakschool. Bij de keuze voor een leerweg hoort ook de keuze voor een beroepsgericht programma. Binnen het CCZ kan er aan het einde van het tweede leerjaar gekozen worden voor de profielen Care & Congress en Techniek & Talent. Na C&C en T&T kan de leerling instromen in alle richtingen van het MBO. Bij de keuze voor een ROC worden onze leerlingen ondersteund door onze decaan. In nauwe samenwerking met het ROC biedt CCZ de mogelijkheid om binnen C&C versneld door te stromen naar de opleiding Helpende Zorg MBO niveau 2. Deze opleiding duurt dan in principe nog 1 jaar en leidt tot een startkwalificatie. Training & Reflectie is een opleiding voor leerlingen met TL/Havo advies die dreigen af te stromen. Met de opleiding T&R haalt deze leerling binnen één jaar een diploma op kaderniveau en kan dan doorstromen naar een ROC. Instroom vanuit andere opleidingen op VMBO niveau is mogelijk in overleg met onze decaan Doe&Vakschool Leerjaar 1 en 2 In de Doe-vakschool wordt ongeveer zeventig procent van de onderwijstijd besteed aan AVO vakken met extra aandacht voor taal en rekenen. Naast een vast AVO programma volgen leerlingen de zogenaamde Sprintlessen. In deze lessen wordt onderwijs op maat geboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van Nederlands, wiskunde, rekenen of Engels. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor een doorstroom naar de theoretische leerweg volgen het vak Frans. De overige dertig procent van het onderwijs wordt gegeven in de vorm van Doe-onderwijs. Dat betekent dat onze leerlingen op Doedagen aan de slag gaan met praktische opdrachten uit de werkvelden techniek, zorg, groen en economie. In het programma tijdens de Doedagen wordt er zoveel mogelijk betekenisvol geleerd door vak integratie en competentiegerichte opdrachten. 9

11 Onze leerlingen kunnen proeven aan een beroep en uitvinden wat het beste bij hen past. Maar vooral waar hun interesses liggen. Ze krijgen de kans zich te oriënteren op één van onze uitstroomprofielen en leggen daarmee de basis voor beroepsgericht onderwijs in het derde en vierde leerjaar. Leerlingen van de Doe-vakschool gaan onder andere: kleine gerechten voorbereiden en verkopen in onze kantine; ouderen begeleiden tijdens het wandelproject; een goede doelen actie organiseren en uitvoeren; een zwerfvuil dag organiseren in de wijk. Met deze activiteiten tonen de leerlingen van CCZ tegelijkertijd hun betrokkenheid bij de wijk en haar bewoners. De Doe-vakschool is een unieke onderbouw opleiding die op CCZ zelf is ontwikkeld, toegesneden op de ons vertrouwde doelgroep. Lessentabel Doe&Vakschool Aantal uren Aantal uren Vak per week per week leerjaar 1 leerjaar 2 Nederlands 3 3 Engels 2 2 Mens en maatschappij 2 2 Wiskunde 2 2 Biologie 2 2 Expressie - 1 Studiebegeleiding 1 - Bewegingsonderwijs 1 1 Doedagen 8 8 Sprintles 2 2 Leerlingbegeleiding 2 2 Rekenen 1 1 Beeldende Vorming 1 1 Economie - 1 Totaal Portfolio In de onderbouw wordt tijdens de Doedagen een start gemaakt met het opbouwen van een portfolio, deze is onderdeel van de doorlopende leerlijn op het CCZ. Tijdens de lessen maken leerlingen verschillende opdrachten die ze als bewijsmateriaal kunnen vastleggen. Met regelmatige reflectiemomenten, in zowel de Doedagen als in de mentorlessen, leren de leerlingen terug te kijken op hun leerervaringen. Care&Congress Leerjaar 3 en 4 Care & Congress bestaat uit twee vakgebieden: zorg en welzijn aan de ene kant en horeca en congreswereld aan de andere kant. Bij Care & Congress leren leerlingen over het verzorgen van de mens, van baby tot oudere. Ze leren bijvoorbeeld koken, maar ook over wat er bij gastvrijheid komt kijken. Het CCZ wil leerlingen stage bekwaam maken en competent voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven en werkt daarom nauw samen met horeca, congrescentra, kinderdagverblijven en instellingen voor gehandicapten- en ouderenzorg in de omgeving. In het derde en vierde leerjaar vormt praktijkleren zestig procent van het onderwijs. De overige veertig procent wordt besteed aan de algemeen vormende vakken (AVO). In periode 1 en 2 van het derde leerjaar staat een brede oriëntatie op het beroep centraal. In een vijftal keuze projecten leveren leerlingen prestaties op het gebied van: Sport en bewegen Style en design Ondernemerschap Toerisme Grafimedia 10

12 Tevens worden leerlingen voorbereid op de stage in periode 3 en 4. In periode 3 en 4 gaan ze twee dagen per week op stage. Een aantal van deze stage bedrijven presenteren zich op onze website Naast de stage wordt één dag per week besteed aan Beroepsgerichte Zorg (BGZ). De onderwerpen die tijdens dit prestatie- en projectonderdeel behandeld worden komen zoveel mogelijk overeen met de werkplek waar een leerling stage loopt. De kennis en vaardigheden die onze leerlingen in hun stage nodig hebben, komen daardoor in deze periode ook op school aan bod. In het derde leerjaar gaan de leerlingen van C&C ent&t op een studiereis naar keuze. Hier zal een extra financiële bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) voor worden gevraagd. In het vierde leerjaar staat het examen centraal. De stage loopt door in periode 1 en 2. In periode 3 en 4 staat alles in het teken van het examen en wordt er geen stage meer gelopen. Care & Congress is ontstaan uit een initiatief van CCZ en het ROC. Het is een vierjarige opleiding waarbij leerlingen in het derde leerjaar VMBO instromen en met een startkwalificatie op MBO niveau 2 kunnen uitstromen. De opleiding kent een doorlopende leerlijn van het VMBO naar het MBO niveau 2. Leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg kiezen, kunnen hun Mbo-opleiding Helpende Zorg niveau 2 versneld afronden binnen C&C. Leerlingen met de kaderberoepsgerichte leerweg kiezen voor een externe Mbo-opleiding niveau 3 of 4. Lessentabel Care&Congress Vak Aantal uren per week Leerjaar 3 Periode Aantal uren per week Leerjaar 3 Periode 3+4 Aantal uren per week Leerjaar 4 Periode 1+2 Nederlands Engels Maatschappijleer 2 2 2* 2* Wiskunde 2 2 2* 2* Biologie Bewegings onderwijs Beroepsgerichte zorg Beroepsoriëntatie in de Bovenbouw (BOB) culturele en kunstzinnige vorming Stage Mentoruur Rekenen * In het vierde leerjaar volgen leerlingen twee uur wiskunde of twee uur maatschappijleer. Aantal uren per week Leerjaar 4 Periode 3+4

13 Techniek&Talent Leerjaar 3 en 4 Bij Techniek & Talent draait het om techniek en commercie in de breedste zin van het woord: van ruwbouw, meubel maken en schilderen tot mobiliteit in de context van het bedrijfsleven. Onze leerlingen leren door de handen uit de mouwen te steken en zich te oriënteren op bijvoorbeeld metselen of houtbewerking. Het CCZ wil leerlingen competent maken voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven en werkt daarom nauw samen met bouw- en schildersbedrijven, meubelmakers, autobedrijven en fietsenmakers in de omgeving. Economie maakt een wezenlijk deel uit van het beroepsgerichte programma. Leerlingen doen examen in het intersectorale programma: Technologie en Commercie. In het derde en vierde leerjaar vormt praktijkleren zestig procent van het onderwijs. De overige veertig procent wordt besteed aan de algemeen vormende vakken (AVO). In periode 1 en 2 van het derde leerjaar staat een brede oriëntatie op het beroep centraal. In een vijftal keuze projecten leveren leerlingen prestaties op het gebied van: Sport en bewegen Style en design Ondernemerschap Toerisme Grafimedia Tevens worden leerlingen voorbereid op de stage in periode 3 en 4. In periode 3 en 4 gaan ze twee dagen per week op stage. Een aantal van deze stage bedrijven presenteren zich op onze website Naast de stage wordt één dag per week besteed aan Beroepsgerichte Techniek (BGT). De onderwerpen die tijdens dit prestatie- en projectonderdeel behandeld worden komen zoveel mogelijk overeen met de werkplek waar onze leerlingen stage lopen. De kennis en vaardigheden die een leerling in de stage nodig heeft, komen daardoor in deze periode ook op school aan bod. In het derde leerjaar gaan de leerlingen van T&T op studiereis naar keuze. Hier zal een extra financiële bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) voor worden gevraagd. In het vierde leerjaar staat het examen centraal. De stage loopt door in periode 1 en 2. In periode 3 en 4 staat alles in het teken van het examen en wordt er geen stage meer gelopen. 12

14 Lessentabel Techniek&Talent Vak Aantal uren per week Leerjaar 3 Periode 1+2 Aantal uren per week Leerjaar 3 Periode 3+4 Aantal uren per week Leerjaar 4 Periode 1+2 Nederlands Engels Maatschappijleer Wiskunde Bewegingsonderwijs Beroepsgerichte techniek Economie Beroepsoriëntatie in de Bovenbouw (BOB) culturele en kunstzinnige vorming Stage Mentoruur Rekenen Aantal uren per week Leerjaar 4 Periode 3+4 Eénjarig kader: Training & Reflectie Training & Reflectie is een opleiding voor leerlingen met TL/Havo advies die na het derde leerjaar dreigen af te stromen naar een ROC of een derde klas VMBO Kader. Het doel van Training & Reflectie is om deze leerlingen in een versneld traject, binnen één jaar het kaderdiploma te laten behalen, waarna instroom op niveau 3 of 4 op het ROC mogelijk is. Training & Reflectie is ontstaan op initiatief van het Christelijk College Zeist in nauwe samenwerking met het ROC. Traject Na een uitgebreide intake doorloopt een leerling in een leergroep (15 personen) het programma voor toetsing en afsluiting in één leerjaar. De leerling behaalt een diploma Kader Beroepsgerichte Leerweg (Nederlands, rekenen, Engels, wiskunde, maatschappijleer en Commercie & Dienstverlening) De leerling heeft een gemotiveerde keuze gemaakt voor een beroep op niveau 3 of 4. De leerling heeft een goed beeld van de eigen competenties en valkuilen en kan hierover in een gesprek reflecteren. De leerling heeft de basiscompetenties die nodig zijn op een ROC voldoende ontwikkeld. 13

15 Inhoud De leerling werkt binnen een vaste structuur waarin de volgende activiteiten worden doorlopen: Theorie: een leerling werkt aan Nederlands, rekenen, wiskunde, maatschappijleer en Engels. Training en reflectie: een leerling experimenteert en oefent met persoonlijke leerdoelen op het gebied van de beroepscompetenties van het ROC. Hieronder vallen ook leerdoelen op het gebied van sport en bewegen. De competenties worden ontwikkeld binnen zogenaamd projectonderwijs. In een project leveren leerlingen prestaties die een beroep doen op een heleboel kennis en vaardigheden. In een leergroep reflecteert een leerling op de stage, zijn/haar toekomstplan en zijn/haar competenties. Tijdens Trainingsuren worden specifieke vaardigheden getraind zoals: gesprekstechnieken, conflicthantering en jezelf presenteren. Een leerling wordt hiermee voorbereid op het intersectorale examen Commercie & Dienstverlening. Lessentabel éénjarige kaderopleiding Training & Reflectie Vak Aantal uren per week Periode 1 Aantal uren per week Periode 2 Aantal uren per week Periode 3 Nederlands Engels Wiskunde Maatschappijleer I Maatschappijleer II Rekenen Bewegingsonderwijs Commercie & Dienstverlening Beroepsoriëntatie in de Bovenbouw (BOB) + culturele en kunstzinnige vorming Mentoruur Huiswerkklas Aanmelden Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via een aanmeldingsformulier. Neem hiervoor contact op met mevrouw A. de Jager, teamleider bovenbouw, via (030) Aantal uren per week Periode 4 Onderwijs op CCZ Periodes, rapporten en bevordering Alle leerjaren kennen een onderverdeling van het schooljaar in vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een rapport. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen drie keer per jaar de gelegenheid docenten op een ouderavond te bevragen over de resultaten van hun kind. Bevordering van leerlingen gebeurt op basis van bevorderingsnormen. Deze worden ieder jaar via de mentor aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen bekend gemaakt vóór 1 oktober. Na 1 oktober zijn zij te vinden op onze website Ouderportaal Via een link op de homepage van onze site zijn de cijfers van een leerling te bekijken op het beveiligde ouderportaal. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hierop inloggen met een persoonlijke inlogcode. Deze codes worden aan het begin van de schoolloopbaan door school verstrekt. Ook het geregistreerde verzuim van de leerling is op de portalen in te zien. In het portaal kunnen ouder(s)/verzorger(s) zelf hun adres en mobiele nummer invoeren en/of wijzigen, zodat onze dossiers altijd up to date zijn en wij de ouder(s)/ verzorger(s) altijd kunnen bereiken. Ook wachtwoorden kunnen na het invoeren van de juiste gegevens worden gewijzigd naar keuze. Bij problemen kan er g d worden met Vanuit ons respect voor het milieu en vanuit het uitgangspunt een digitale school te willen zijn, zullen wij vanaf dit schooljaar alleen via de communiceren. Het is dus cruciaal dat ouder(s)/verzorger(s) hun adres up to date houden via het ouderportaal. 14

16 Lestijden Lestijden Pauze Pauze Roosterwijzigingen We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. De manier waarop wij onze onderwijstijd hebben georganiseerd, in een vast rooster, zal hier sterk aan bijdragen. Bij onverwachte lesuitval in de eerste lesuren, worden de betreffende leerlingen in kennis gesteld via een sms-alert. Alle leerlingen dienen hiervoor hun mobiele nummer doorgegeven te hebben. Ook proberen we het rooster in elkaar te schuiven of een andere docent te laten invallen. In sommige gevallen laten we onze leerlingen onder toezicht van een onderwijsassistent aan een taak werken. Roosterwijzigingen staan dagelijks op onze website Ze zijn te vinden via de roze R knop bovenin de zoekbalk op de homepage. BGU / Begeleidingsuur BGU staat voor Begeleidingsuur. Dit uur is bedoeld voor leerlingen die door hun gedrag of het niet bij zich hebben van spullen de les effectief niet hebben kunnen volgen. Deze onderwijstijd halen ze tijdens BGU in. Het BGU is dan een verplicht lesuur en wordt meegenomen in de absentieregistratie. Het BGU kan ook worden ingezet om een leerling extra te begeleiden bij het maken van huiswerk. Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) Een leerling kan van de basisschool of van een school voor speciaal onderwijs het advies krijgen om VMBO te volgen met leerwegondersteuning. LWOO leerlingen werken en leren op het CCZ in de onderbouw in reguliere klassen. Omdat het CCZ aan iedere leerling maatwerk biedt, zijn alle klassen in de onderbouw klein en krijgen ook zeker de LWOO leerlingen de individuele ondersteuning die zij nodig hebben. In het derde en het vierde leerjaar is het LWOO geen apart onderdeel meer. De LWOO leerlingen maken dan deel uit van de reguliere groepen van de diverse leerwegen. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) Onze school geeft vorm aan Culturele- en Kunstzinnige Vorming door de leerlingen in leerjaar 1 en 2 in aanraking te brengen met verschillende culturele- en kunstzinnige activiteiten zoals dans, theater, musical en museumbezoek. In het derde leerjaar is CKV een verplicht handelingsdeel van het examen. De leerlingen moeten dan hun kunstdossier voldoende afsluiten om hun diploma te behalen. Het programma is elk jaar anders en staat in de agenda op onze website. Spelregels Er zijn elke dag zo n driehonderd mensen op het CCZ. Daarom zijn er spelregels zodat leren en werken op school goed verloopt. We verwachten dat iedereen zich aan de spelregels houdt. Uitgangspunt is dat iedereen de waarde van de ander ziet en zich prettig en beleefd gedraagt. Onze spelregels zijn gebaseerd op de missie en visie van de school. 15

17 De spelregels zijn: Je kleedt en gedraagt je passend en veilig. Je kunt eten en drinken beneden in de hal, de aula en op het plein. Je ruimt je eigen rommel op. Je bergt je mobiele telefoon en muziekapparatuur veilig op in je kluis. Je mag een pet dragen in de hal, de aula en op het plein. Je zorgt ervoor dat medeleerlingen de les goed kunnen volgen. Je zet je fiets of brommer in de rekken. Je bent op tijd op school. Je hebt de spullen voor de les bij je als je de klas ingaat. Je maakt de spullen van iemand anders niet kapot. Rookbeleid Op het CCZ mag er door leerlingen niet gerookt worden of alcohol of energydrankjes worden gedronken. Dit geldt ook voor alle evenementen die op school plaatsvinden en voor op kamp en/of schoolreis. Pestprotocol Op het CCZ wordt niet gepest. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt er gehandeld conform het pestprotocol, dat u vindt op onze site. Corvee Leerlingen hebben volgens een rooster om beurten corvee na iedere pauze. Ze helpen dan de conciërges met het opruimen van de aula en de hal. Het rooster wordt gemaakt bij de receptie en hangt daar ter inzage. Kantine Op maandag, woensdag en vrijdag werken twee leerlingen samen met leden van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) in de kantine. Het rooster wordt gemaakt bij de receptie en hangt daar ter inzage. Op deze dagen zijn er in de tweede pauze tosti s te koop. Er zijn geen snoep- of drankautomaten op het CCZ. CCZ promoot een gezonde levensstijl voor haar leerlingen. De kantine draagt hier, samen met ons uitgebreide bewegingsonderwijsprogramma, sterk aan bij. Op dinsdag en donderdag maken vijf leerlingen van de Doe-vakschool, samen met de les assistent, allerlei broodjes. Zij verkopen deze ook in de tweede pauze. Het assortiment in de kantine houdt rekening met dieetwensen zoals bijvoorbeeld halal. Wij adviseren ouder(s)/ verzorger(s) samen met ons toe te zien op een gezond voedingspatroon. Mobiele telefoon Omdat het gebruik van een mobiele telefoon geen bijdrage levert aan het onderwijsproces in de klas en daarnaast zorgt voor onrust, aandacht tekort en ongewenste afleiding is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan in de klas. Een mobiele telefoon moet daarom veilig worden opgeborgen in de kluis. Kiest een leerling ervoor dit dringende advies te negeren en is de mobiele telefoon zichtbaar en/of hoorbaar aanwezig in de klas dan wordt deze afgenomen tot het einde van de les. Dit innemen gebeurt op risico van de leerling. Mocht een leerling weigeren de telefoon in te leveren dan wordt deze naar de teamleider gestuurd. Daar is de leerling de telefoon een week kwijt. Oortjes Omdat het gebruik van oortjes op een computer of MP3-speler een bijdrage kan leveren aan het onderwijsproces is dit toegestaan op instructie of met toestemming van de betreffende docent. Het gebruik van een mobiele telefoon als muziekapparatuur is niet toegestaan. Mocht een leerling muziekapparatuur gebruiken zonder toestemming dan wordt een leerling gevraagd de apparatuur in te leveren. Weigert de leerling de apparatuur in te leveren dan wordt deze naar de teamleider gestuurd. Daar is de leerling de apparatuur een week kwijt. Ziek of te laat? Als een leerling het eerste uur te laat komt, dan meldt deze leerling zich direct bij de receptie van de school. Alleen met een te laatbriefje kan een leerling dan naar de les. Dezelfde dag moet deze leerling dan na het laatste lesuur een half uur nablijven. Is een leerling op andere uren te laat in de les, dan wordt de leerling door de docent naar de receptie gestuurd voor een te laatbriefje. Ook deze leerling moet dan nablijven. Is een leerling afwezig door ziekte of bijzondere omstandigheden, dan melden de ouder(s)/verzorger(s) dat direct op 16

18 de eerste dag van afwezigheid vóór 8.15 uur. Bij bijzondere omstandigheden (zoals een bruiloft) zo ver mogelijk van tevoren. De collega s van de receptie zijn voor telefonische mededelingen vanaf 8 uur s morgens bereikbaar tot uur s middags. Op de eerste schooldag na het verzuim laten ouder(s)/verzorger(s) via een briefje of telefonisch aan de receptie weten dat hun kind weer op school is. Hierbij moet ook de reden van het verzuim worden gemeld. Wanneer een leerling om gezondheidsredenen een vak niet kan volgen, dan schrijven diens ouder(s)/verzorger(s) dit in een brief aan de schoolleiding en wordt in overleg met de vakdocent een vervangende opdracht geregeld. Met betrekking tot verzuim, vindt u een verzuimprotocol en een ziekteverzuimprotocol op onze site. Bij bezoek aan fysiotherapeut, arts, tandarts of orthodontist graag rekening houden met de schooltijden. Mocht de afspraak toch onverhoopt onder schooltijd moeten plaatsvinden, dan dient de leerling voor en/of na de afspraak gewoon op school te komen. Woonwijk Onze school staat in een woonwijk en naast een winkelcentrum. We willen onze buren absoluut geen overlast bezorgen. Daarom zijn er strikte regels over het verlaten van het schoolplein en mogen leerlingen hun fiets alleen in de rekken op het schoolterrein stallen en niet in de wijk. Van het plein af Leerlingen van leerjaar 1 en 2 mogen het schoolterrein onder schooltijd niet verlaten. De leerlingen van leerjaar 3 en 4 mogen het schoolterrein verlaten tijdens een tussenuur. Het gedrag van leerlingen buiten school is de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Bij klachten worden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld. In de pauzes is het hek altijd gesloten. Tien minuten na aanvang van de pauze gaat het hek dicht. Tien minuten na de pauze gaat het hek weer open. Veiligheid Kerckebosch heeft een eigen wijkagent: Dhr. M. van der Looy. Deze wijkagent staat los van de school. Men kan onder andere bij hem terecht wanneer er vragen zijn over de eigen veiligheid. Hij is te bereiken via Verdovende middelen, vuurwerk en wapens zijn uiteraard niet toegestaan op school. In het kader van het zorgen voor een veilige school werkt het CCZ samen met de politie wanneer dit nodig is. De afspraken voor deze samenwerking staan in een convenant. Voortvloeiende uit dit convenant is in overleg met de wijkagent besloten om op meerdere momenten steekproefsgewijs kluiscontroles te houden. Daarbij worden zonder aankondiging kluizen van leerlingen geopend en gecontroleerd op inhoud. BHV In overeenstemming met de Arbowet beschikt het CCZ over voldoende deskundige bedrijfshulpverleners. In het pand is een alarmsysteem aanwezig dat automatisch verbinding legt met een externe meldkamer. Daarnaast is er een ontruimingsplan (in een download in te zien op onze site) en in elk lokaal staat de vluchtroute aangegeven. Ook is er een AED op de locatie aanwezig. 17

19 Vakantierooster Herfstvakantie za 18 okt 2014 t/m zo 26 okt 2014 Kerstvakantie za 20 dec 2014 t/m zo 04 januari 2015 Krokusvakantie vr 20 febr t/m zo 1 maart 2015 Pasen vr 3 april t/m ma 6 april 2015 Koningsdag ma 27 april 2015 Meivakantie za 2 mei t/m zo 10 mei 2015 Hemelvaart do 14 mei t/m vr 15 mei 2015 Pinksteren za 23 mei t/m ma 25 mei 2015 Zomervakantie za 11 juli t/m zo 23 aug 2015 Studiedag/leerlingen vrij ma 1 sept (ma na zomervakantie) 2014 Rapportvergadering/leerlingen vrij 24 november (na 13 uur) 2014 Rapportvergadering/leerlingen vrij 9 februari (hele dag) 2015 Rapportvergadering/leerlingen vrij 20 april (hele dag)2015 Rapportvergadering/leerlingen vrij 6 juli (hele dag) 2015 Overige roostervrije dagen Vrijdag 21 november 2014 De dag na de open dagen, ma 26 januari en 8 juli 2015 In bovenstaand rooster zijn een aantal roostervrije dagen opgenomen voor leerlingen n.a.v. de nieuwe vakantieregeling voor onderwijspersoneel, waar er roostervrije dagen door het jaar heen dienen te worden gepland ter verlaging van de werkdruk i.p.v. 1 week zomervakantie. Belangrijke data en vakanties Teamdag / roostervrije dag leerlingen 1 september 2014 Eerste introductiedag /start schooljaar 2 september 2014 Schoolfotograaf 8 september 2014 Ouderavond klas 1 en 2 / thema avond 22 september 2014 PTA/Eindexamen Voorlichtingsavond klas 3 en 4/ Ouderavond T&R 29 september 2014 Kamp eerste klas 15, 16 en 17 oktober 2014 Kamp T&R 16 en 17 oktober 2014 Herfstvakantie 18 tot en met 26 oktober 2014 PTA tentamendagen P1 11 t/m 14 november 2014 Ouderavond klas 3 m.b.t. stage 17 november 2014 Extra vrije dag personeel en leerlingen 21 november 2014 Rapportvergaderingen / leerlingen na 13 uur vrij 24 november 2014 Rapport- en tussenstand SE uitreiking P1/ mentoravond alle klassen 24 november 2014 Herkansing PTA P1 5 december 2014 Sinterklaasactiviteiten 5 december 2014 Inhaal PTA P0/P1/P2 8 december 2014 Kerstactiviteiten klas 1 en 2 met mentor / Kerstbrunch klas 3 en 4 19 december 2014 Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Open Avond 23 januari 2015 Open Dag 24 januari 2015 Extra vrije dag personeel en leerlingen 26 januari 2015 PTA Tentamen- en inhaaldag P2 27, 28, 29 en 30 januari 2015 Winteractiviteitendag 3 februari 2015 Rapportvergaderingen / roostervrije dag leerlingen 9 februari 2015 Rapport- en tussenstand SE uitreiking P2/ mentoravond alle klassen 9 februari 2015 Kijkmiddag groep 8 11 februari 2015 Herkansing PTA P2 19 februari 2015 Krokusvakantie 20 februari t/m 1 maart 2015 Inhaal PTA P0/P2/P3 2 maart

20 Ouderavond profielkeuze klas 2 9 maart 2015 Centrale Rekentoets VO klas 4 en T&R 10 maart 2015 PTA tentamen- en inhaaldagen P3 30 en 31 maart en 1 en 2 april 2015 Pasen 3 t/m 6 april 2015 Herkansing PTA P3 13 april 2015 Verzending Definitieve Eindresultaten SE 16 april 2015 CE KBL / CSPE BBL Week 17 Rapportvergaderingen / roostervrije dag leerlingen 20 april 2015 Rapportuitreiking P3/ mentoravond 20 april 2015 CITO toets klas 2 / CE BBL / CSPE KBL Week 18 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaart 14 mei t/m 17 mei 2015 Inhaal PTA P0 18 mei 2015 Pinksteren 23 t/m 25 mei 2015 Ouderavond klas 3 voorlichting kamp 26 mei 2015 Herkansing Centrale Rekentoets VO klas 4 en T&R 2 juni 2015 PTA tentamen en inhaaldag P0 9, 10 en 11 juni 2015 Einduitslag CE en CSPE / Ontvangst geslaagde kandidaten 11 juni 2015 Inleverdatum officiële papieren door eindexamenkandidaten 12 juni 2015 Kennismakingsmiddag nieuwe eerstejaars 17 juni 2015 Verzending Voorlopige Tussenstand SE na P0 18 juni 2015 Kamp derde klas 24, 25 en 26 juni 2015 Herkansing PTA P0 en herexamen maatschappijleer 30 juni 2015 Mountainbiken klas 3 1 juli 2015 Diploma uitreiking 1 juli 2015 Kluisjes leegmaken klas 3/ schoolreisje klas 1 en 2 2 juli 2015 Schoolreisje klas 3 / Kluisjes leegmaken klas 1 en 2 3 juli 2015 Rapportvergaderingen / roostervrije dag leerlingen 6 juli 2015 Teamdag / roostervrije dag leerlingen 7 juli 2015 Roostervrije dag leerlingen 8 juli 2015 Boeken inleveren / uitreiking rapporten en Definitieve SE resultaten na P0 9 juli 2015 Personeelsdag / roostervrije dag leerlingen 10 juli 2015 Zomervakantie 11 juli 2014 t/m 23 augustus 2015 Ongeveer iedere 6 weken dyslexie café 19

Welkom op het CCZ! Inhoudsopgave

Welkom op het CCZ! Inhoudsopgave Welkom op het CCZ! Voor u ziet u onze digitale schoolgids voor het schooljaar 2015-2016. Het CCZ heeft een digitale schoolgids, omdat wij zo het milieu ontzien en het in lijn is met ons gedigitaliseerde

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren:

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren: Bergschenhoek, 20 april 2017 Betreft: afronding examenjaar Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, De afrondende fase voor onze vierdejaars leerlingen BBL, KBL en GL/TL in de vorm van het CSPE,

Nadere informatie

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren.

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren. Voor ouders en verzorgers MEDEDELINGEN STERREN COLLEGE 2016 2017: Nummer 3: 08 11 2016 De eerste periode van het schooljaar is achter ons. De cijfers zijn ingeleverd en de afgelopen week is de afsluitende

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

je presentatietitel hier Welkom

je presentatietitel hier Welkom je presentatietitel hier Welkom op klein, groot groen b r e e d 2 kleinschalig veilig wellant respect we kennen elkaar vertrouwd persoonlijke aandacht gezellig zie Emovo-onderzoek op onze website (bij

Nadere informatie

Welkom. Programma. Ouderavond KBL3 afdeling Techniek 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel

Welkom. Programma. Ouderavond KBL3 afdeling Techniek 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel Welkom Ouderavond KBL3 afdeling Techniek 8 september 2014 Programma Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentoren naar de

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

week dag datum tijd (van-tot) activiteit plaats

week dag datum tijd (van-tot) activiteit plaats week dag datum tijd (van-tot) activiteit plaats 34 di 22-aug-17 08.30-09.10 Ontvangst eerste klassen door mentor 34 09.10-10.30 Ontvangst klassen door mentor, instructie nieuwe systeem+cuppen 34 11.00

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

WELKOM. Focus op jou!

WELKOM. Focus op jou! WELKOM Focus op jou! Onderdeel van Scholengroep Het Plein - Sint-Joriscollege - Antoon Schellenscollege - Vakcollege Eindhoven - Praktijkschool Eindhoven - Pleinschool Helder Missie Leerlingen begeleiden

Nadere informatie

Week 1. APV - algemene start team ma 22 aug 9:00 10:00. Kennismaking met mentor - klas 3 di 23 aug 8:30 9:00

Week 1. APV - algemene start team ma 22 aug 9:00 10:00. Kennismaking met mentor - klas 3 di 23 aug 8:30 9:00 Week 1 ma 22 aug APV - algemene start team ma 22 aug 9:00 10:00 Kennismaking met mentor - klas 3 di 23 aug 8:30 9:00 Kennismaking met mentor - klas 2 9:00 9:30 Kennismaking met mentor - klas 1 9:30 10:00

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Welkom Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Programma Opening door dhr. H.Heerts (teamleider) - PTA en Examen Informatie vervolgopleidingen door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentor naar een lokaal en

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO 2.1 Opbouw van de bovenbouwafdeling VMBO Dienstverlening en Producten Derde klas en Vierdeklas B/K: Binnen het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) bieden we

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

CSG Winsum jaarplanning 2015-2016

CSG Winsum jaarplanning 2015-2016 CSG Winsum jaarplanning 2015-2016 PERIODE 1 ROOSTER 1e HALFJAAR 34 ma 17-08-15 Mentoruur + boeken halen 10.00-13.00 uur start introductie klas 1; klas 2, 3 en 4 les di 18-08-15 introductie brugklas start

Nadere informatie

Voorlichting Klas 3 9-9-2015

Voorlichting Klas 3 9-9-2015 Voorlichting Klas 3 9-9-2015 Agenda 20.00 uur: Aula deel 20.30 uur: Sector deel 21.00 uur: Eindtijd U krijgt de komende presentatie in uw mail Van 2 naar 3 Nieuwe school / locatie / klasgenoten Start met

Nadere informatie

Informatieavond 10 december 2014. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 10 december 2014. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 10 december 2014 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Structuur VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure sectorkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Welkom Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Programma Opening door de Dhr. H.Heerts (teamleider SE) - Dhr. R.van de Wal directeur Eaton - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door de

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Welkom Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Programma Opening (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding (decaan) Met mentoren naar een lokaal voor kennismaking Rondleiding

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning Focus op jou Inhoud Algemeen Onderwijs Ondersteuning Missie Leerlingen begeleiden naar een mavo/vmbo-t diploma op basis van: - Structuur - Veiligheid - Overzicht - Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Werken

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge 2015-2016 Augustus ma24 Start periode 1 ma 24 di 25 do 27 vr 28 vr 28 14.00 uur ontvangst 1 e leerjaar, 14.30 uur ontvangst 2 e leerjaar,

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 3 schooljaar

Ouderavond leerjaar 3 schooljaar Ouderavond leerjaar 3 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus 2015

Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus 2015 Welkom Ouderavond BBL3 31 augustus 2015 Programma Opening door de teamleider - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door de decaan Met mentoren naar een lokaal voor kennismaking Rondleiding

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 MAVO

Ouderavond leerjaar 4 MAVO 27-9-2017 1 Ouderavond leerjaar 4 MAVO Mentor 4 MAVO Erik ter Burg Coördinatoren bovenbouw Leerjaar 3 Leerjaar 4 William Gooren Truus Hesen Leerlingbegeleiding bovenbouw Marjo Vullings Marijn Bernards

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 3 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Schooljaar Aflevering 4 30 november 2017

NIEUWSBRIEF Schooljaar Aflevering 4 30 november 2017 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2017-2018 Aflevering 4 30 november 2017 2COLLEGE JOZEFMAVO Algemeen Maandrooster december 1 en 4 dec Kl 1-2-3: leerlingen ontvangen CR 1 4, 6 en 7 dec Kl 1-2-3-4 ouderavond 21-dec

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Welkom. Programma. Ouderavond BBL3 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel. Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen

Welkom. Programma. Ouderavond BBL3 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel. Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Welkom Ouderavond BBL3 8 september 04 Programma Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentoren naar de afdeling Ouderavond

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Informatieavond VMBO leerjaar 3 en 4. dinsdag 29 augustus

Informatieavond VMBO leerjaar 3 en 4. dinsdag 29 augustus Informatieavond VMBO leerjaar 3 en 4 dinsdag 29 augustus Schooljaar 17-18 A. Nieuwe rector: Monique van Roosmalen B. Prettig leer- en werkklimaat C. Regie van het onderwijs: ook bij de leerling D. Examen

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

WELKOM OP HET WESTERAAM!

WELKOM OP HET WESTERAAM! WELKOM OP HET WESTERAAM! Dhr. Broeder afdelingsleider Programma Algemeen gedeelte LOB en keuze MBO Schoolexamen en eindexamen Mentorgedeelte per klas Dhr. Verkerk decaan VMBO leerjaar 4 L oopbaan O riëntatie

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie