Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of via

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51."

Transcriptie

1 30

2 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal is opgesteld voor het schooljaar Hier leest u alles over de Doe-vakschool (DVS) in de onderbouw en de profielen Care & Congress (C&C) en Techniek & Talent (T&T) in de bovenbouw. Ook kunt u lezen over onze speciale éénjarige kaderopleiding Training & Reflectie (T&R). Verder treft u alle praktische informatie aan voor het cursusjaar , zoals bijvoorbeeld lestijden, lessentabellen, een overzicht van medewerkers en belangrijke data voor dit cursusjaar. Op het CCZ is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school heeft een christelijke signatuur, maar bovenal vinden we het belangrijk dat we elkaar met respect behandelen en dat we openstaan voor andere cultuur- en geloofsovertuigingen. (Zie de download Christelijke identiteit op onze site.) Samen zorgen we ervoor dat het prettig leren en werken is op het CCZ! Dit doen wij niet alleen. Hier hebben wij de ouder(s) en verzorger(s) bij nodig. De driehoek «leerling, ouder en school» is voor ons belangrijk en de basis voor onze aanpak. Naast de contacten die wij met de ouder(s)/verzorger(s) onderhouden over de resultaten en het welbevinden van hun kind, kunnen zij meedenken en praten over onze school, als lid van de deelraad of ouderparticipatiegroep. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of via

3 Inhoudsopgave Welkom op het CCZ! 1 Missie en Visie 4 Speerpunten CCZ (Stages, ipad onderwijs en zorg) 4 Stages 4 IPad onderwijs 4 Onderwijskundige visie 5 Voordelen 5 Doelstellingen 6 Invoering 6 Financiering 6 ischolengroep 6 Mijn CCZ en SOM Today 6 Schade 6 Begeleiding en zorg 6 De mentor 6 Leerproblemen 7 Dyslexie coach 7 De zorgcoördinator 7 Zorg 7 Het handelingsplan 7 Leerlingen met een REC beschikking 8 Passend onderwijs 8 Verwijsindex / Meldcode 8 Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist 8 Onze opleidingen 9 Doe&Vakschool Leerjaar 1 en 2 9 Lessentabel Doe&Vakschool 10 Portfolio 10 Care&Congress Leerjaar 3 en 4 10 Lessentabel Care&Congress 11 Techniek&Talent Leerjaar 3 en 4 12 Lessentabel Techniek&Talent 13 Eénjarig kader: Training & Reflectie 13 Traject 13 Inhoud 14 Lessentabel éénjarige kaderopleiding Training & Reflectie 14 Aanmelden 14 Onderwijs op CCZ 14 Periodes, rapporten en bevordering 14 Ouderportaal 14 Lestijden 15 Roosterwijzigingen 15 BGU / Begeleidingsuur 15 Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) 15 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) 15 Spelregels 15 Rookbeleid 16 Pestprotocol 16 Corvee 16 Kantine 16 Mobiele telefoon 16 Oortjes 16 Ziek of te laat? 16 Woonwijk 17 Van het plein af 17 Veiligheid 17 BHV 17 2

4 Vakantierooster 18 Belangrijke data en vakanties 18 Onze resultaten 20 Resultaten 20 Onderzoek Elsevier en Volkskrant (2013) 20 Vensters voor Verantwoording / Schoolkompas 20 Financiën en verzekeringen 21 Vrijwillige ouderbijdrage 21 Tegemoetkoming studiekosten 22 Schoolboeken 22 Verzekering 22 Aansprakelijkheid 23 ICT 23 Kluisje 23 Bankrekeningnummer CVO Groep 23 Rechten en plichten 23 Klachtenregeling 23 Leerlingenstatuut 23 Kledingcode 24 Gebruik foto s en filmbeelden 24 Bezoekadres 24 Contact 24 Contact tussen school en thuis 24 CCZ per OV 24 Aanmelden 24 Decanaat 25 Schoolleiding 25 Docenten 25 Onderwijs Ondersteunend Personeel 25 Vacatures 25 Participatie 25 Leerlingenraad 26 Ouderparticipatiegroep (OPG) 26 Medezeggenschap 26 CVO Groep 27 College van Bestuur 27 Onderwijsinspectie 27 Vertrouwensinspecteur 27 Colofon 28 3

5 Missie en Visie Een groot deel van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het VMBO. Jonge mensen met verschillende achtergronden, capaciteiten, culturen en leerstijlen. Zij zijn de toekomstige pijlers van onze samenleving. Een samenleving die van jonge mensen vraagt dat ze zich betrokken voelen en zich actief willen inzetten in de maatschappij. Het CCZ wil haar leerlingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen en ze een eerste stap laten zetten naar een toekomst als beroepskracht. Daarnaast wil het CCZ haar leerlingen laten oefenen met burgerschap, waarbij het gaat om het verder verbeteren van de positieve relatie tussen de leerling, de school en de omliggende omgeving. Dit gebeurt door leerlingen onderdeel te laten uitmaken van die omgeving en hen de kans te geven die actief te beïnvloeden. De wijze waarop wij invulling geven aan burgerschapscompetenties kunt u nalezen in de download Burgerschapsvorming op CCZ op onze site. Kunnen, kennen en (beroeps)houding staan in ons onderwijs centraal. Elke leerling krijgt de kans een vak te leren, kennis op te doen, zelfstandig te leren werken, verantwoording te dragen, te plannen, keuzes te maken, samen te werken en te reflecteren op eigen gedrag. Dit vraagt om onderwijs, dat uitdaagt en aansluit bij de belevingswereld, motivatie en competenties van onze leerlingen. Naast Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) met vakken zoals taal en wiskunde (het kennen ) wordt er onderwijs gegeven in de vorm van prestaties en projecten (het kunnen ). Onze leerlingen werken niet alleen uit boeken, maar worden door middel van opdrachten uitgedaagd om met de eerdergenoemde competenties te oefenen en te experimenteren. De nadruk ligt hierbij op het leren in de praktijk. We noemen dat betekenisvol leren. Het ontwikkelen van een basis- en beroepshouding loopt hier als een rode draad doorheen. In leerjaar 1 en 2 (Doe-vakschool) ligt de nadruk op basiskennis, basisvaardigheden en basishouding. Na het tweede jaar volgt de profielkeuze: Care & Congress (C&C) of Techniek & Talent (T&T). Is er eenmaal gekozen, dan volgt de verdieping van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Speerpunten CCZ (Stages, ipad onderwijs en zorg) De leerlingen van de onderbouw op het CCZ volgen hun onderwijs in de Doe-vakschool. Twee dagen in de week is dit vormgegeven in projectonderwijs op de zogenaamde doedagen, waarin leren door doen centraal staat. Naast de doedagen zijn onze onderbouwleerlingen ook bezig met hun maatschappelijke stage en in de bovenbouw, binnen de profielen Care & Congress en Techniek & Talent, met de reguliere stages. Leren door doen loopt als een rode draad door ons gehele onderwijsconcept. Daarnaast is er veel aandacht voor taal en rekenen, omdat dit een voorwaarde is om succesvol de opleiding te kunnen volgen. Op de (maatschappelijke) stages staan onze leerlingen direct in contact met de professionals die op de werkvloer van hun stageplek aanwezig zijn. Op het CCZ krijgen de leerlingen les van docenten, die in veel gevallen vanuit een baan in het bedrijfsleven zich nu toeleggen op het doorgeven van hun praktische kennis aan de volgende generatie. Al onze leerlingen werken dus op school en op stage met professionals uit de praktijk. Voor onze AVO vakken zijn er natuurlijk ook regulier didactisch geschoolde docenten op het CCZ. De stageplekken van de leerlingen van het CCZ zijn te vinden in vele uiteenlopende werkvelden. Hierbij is maatwerk het sleutelwoord. Om dit mogelijk te maken hebben we een zeer succesvolle samenwerking met het lokale bedrijfsleven gerealiseerd. Dit is een uniek concept voor deze regio. Persoonlijk en vernieuwend onderwijs, geheel ontwikkeld voor en gericht op onze doelgroep. Ook zorgleerlingen worden daarbij niet vergeten. Stages In de praktijk maakt een belangrijk deel uit van het onderwijs op CCZ. We willen onze leerlingen stage bekwaam maken en competent voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven. Naast competenties als samenwerken, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid dragen, reflecteren en plannen, krijgen leerlingen bij CCZ ruimschoots de gelegenheid te onderzoeken welk beroep bij hen past. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met bedrijven in de regio. Naast een geïntegreerde maatschappelijke stage in de Doe-vakschool in leerjaar 1 en 2, lopen leerlingen in de bovenbouw (C&C en T&T) twee dagen in de week stage bij een bedrijf en/of instelling uit de regio in uiteenlopende werkvelden. IPad onderwijs In schooljaar is op het CCZ gestart met het ipad project. Dit project houdt in dat alle eerstejaars leerlingen hun schoolloopbaan op CCZ starten met een ipad, die zij (eventueel via een betalingsregeling) zelf in eigendom hebben. In het komende schooljaar zal de hele onderbouw én het derde leerjaar werken met een ipad. 4

6 Onderwijskundige visie Het ipad project maakt onderdeel uit van de algemene visie van het CCZ over leren. Wij willen in ons onderwijs de leerlingen uitdagen en aansluiten bij hun belevingswereld, motivatie en competenties. Onze leerlingen zullen in toenemende mate in een technologische en door media gedreven omgeving leven, waarin een overvloed aan informatie beschikbaar is en waarin snelle veranderingen in de beschikbare technologische hulpmiddelen plaatsvinden. Het vermogen om door het ingewikkelde informatielandschap te navigeren, zowel in een persoonlijk als in een professioneel verband, vraagt van hen een scala aan elementaire ICT- en mediavaardigheden. Op onze school wordt ICT vooral ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen. Nieuwe didactische werkvormen doen hun intrede, waarbij gebruik wordt gemaakt van internet, elektronische leeromgevingen en digitaal leermateriaal. Leerlingen krijgen een actievere en participerende rol toebedeeld in het leerproces, werken steeds vaker samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van informatie. Daarmee sluit het onderwijs aan op de veranderende maatschappelijke en economische context. Leerlingen zijn met een ipad actiever betrokken bij de les en dragen zorg voor hun eigen ipad (leermiddel). Zij doen dit binnen de regels en de gedragscode die op het CCZ zijn vastgesteld rondom het gebruik van de ipad en ICT en die in een download op onze site zijn te vinden. De docenten vervullen als professionals een sleutelrol bij het realiseren van het rendement in het onderwijs. Het onderwijsaanbod wordt enerzijds passend gemaakt door gebruik te maken van software die inspeelt op leerproblematiek (zoals bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie) en anderzijds op afwisseling in de lesstof. Leerlingen hebben verschillende leerstijlen en verschillen qua tempo en leerstrategie. Met behulp van ICT kunnen leerlingen, binnen de door de docent aangegeven kaders, hun eigen leertrajecten uitstippelen, waardoor het voor docenten mogelijk wordt om maatwerk te bieden. Per vakgebied kan de docent bepalen in welke mate digitalisering en het gebruik van ICT bijdragen aan het rendement van het onderwijs. Voordelen Met de invoering van het ipad project, stelt het CCZ, zullen er een aantal voordelen in het onderwijs ontstaan die zich als volgt laten beschrijven: 1. Tijd- en plaats onafhankelijk leren. 2. Eigen tempo en niveau. 3. Afwisselende werkvormen. 4. Spelenderwijs leren. 5. Flexibele werkplekken. 6. Multimedia. Doelstellingen Redenerend vanuit de voordelen die het project met zich meebrengt en de visie die het CCZ op onderwijs heeft, komen we tot de volgende doelstellingen: 1. Vergroten van eigenaarschap van leerlingen voor onderwijsleermiddelen. 2. Vergroten van efficiëntie en effectiviteit van de lessen. 3. Aansluiting onderwijs op veranderende maatschappelijke en economische context. 4. Aansluiting op verschillende leerstijlen, tempo en leer strategieën van de leerlingen. 5. Vergroten van het maatwerk bij leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Invoering Het CCZ heeft ervoor gekozen het project gefaseerd te implementeren. Gestart zijnde met het eerste leerjaar van schooljaar zal er per jaar in het eerste leerjaar gestart worden met het ipad project. Dat betekend dat na vier schooljaren alle leerjaren voorzien zijn van ipads. 5

7 Financiering Vanaf schooljaar dragen ouder(s)/verzorger(s) zelf zorg voor de aanschaf van een ipad. Men kan hiervoor gebruik maken van de bestelsite van Infotheek, leverancier van de CVO Groep. Ook andere leveranciers kunnen een scherpe prijs bieden en/of betalingsregelingen aangaan. Laat u goed informeren. In alle gevallen is de school geen partij in de aanschaf van het apparaat, behalve dat de CVOG garant staat voor wanbetaling bij Infotheek. Via de site van Infotheek kunt u via ideal betalen. Voor een Macbook geldt dan een korting van 18%, voor een ipad Air 12% en voor een ipad4 ook 12%.U kunt bij Infotheek ook kiezen voor een afbetalingsregeling met een rente en administratiekosten van 6% in 36 maanden. Econocom is hiervoor de financieringsmaatschappij. Wanneer afbetaling gewenst is, dient u vóór 15 juli via Infotheek te bestellen. Daarna is levering niet meer mogelijk tot 5 september. Een aanbetaling van 60 euro is verplicht. Het CCZ raadt tevens aan een verzekering op de ipad af te sluiten. Dit kan al voor een zeer laag bedrag in combinatie met het bestaande verzekeringspakket op basis van bijvoorbeeld een kostbaarheden verzekering. Ook leveranciers bieden (goedkope) verzekeringen aan. Ook op de site van Infotheek kunt u een verzekering afsluiten. Tevens kunt u daar korting krijgen op een hoesje. ischolengroep Het CCZ is lid van de ischolengroep. De stichting ischolen- Groep Nederland is een onafhankelijke organisatie en vormt een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie. De stichting behartigt in algemene zin de belangen van scholen die informatietechnologie gebruiken als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs. Zie verder de site Mijn CCZ en SOM Today In schooljaar is gestart met mijnccz, een digitale omgeving waar leerlingen en docenten gezamenlijk documenten en mail kunnen delen. Alle leerlingen en medewerkers ontvangen een eigen mijnccz adres om in deze omgeving in te kunnen loggen. Vanaf dit schooljaar wordt er ook gewerkt met SOM Today. In SOM Today kunnen leerlingen en docenten samen een agenda voeren, kan er huiswerk worden opgegeven en ingeleverd en kan een leerling ook diens rooster, cijfers en absentie inzien. Ook op deze wijze wordt het CCZ steeds verder gedigitaliseerd. Schade Bij problemen met de ipad neemt een leerling eerst contact op met een docent, die eventueel kan helpen. Mocht er een reparatie nodig zijn, dan kan men contact opnemen met Van Dijk Advies & Repair (zie onze site). Mocht de reparatie langer duren dan een dag, dan beschikt het CCZ over leendevices die tijdelijk in gebruik mogen worden genomen door de leerling, zodat deze het onderwijs kan blijven volgen. Bij schades kunnen leerlingen ook Infotheek inschakelen. Beide zijn gecertificeerd door Apple om spullen te repareren. Natuurlijk staat het ouder(s)/verzorger(s) vrij ook andere reparateurs te benaderen. Begeleiding en zorg De mentor Iedere leerling heeft een eigen mentor. De mentor stimuleert leerlingen bij schoolwerk en is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s). De mentor is de spil van de begeleiding van de leerlingen. Tijdens het mentoruur voert de mentor gesprekken met individuele leerlingen of groepen leerlingen. Bij bijzonderheden raadpleegt de mentor een lid van de schoolleiding. In overleg met mededocenten, zorgcoördinator en teamleider zet de mentor een proces in gang voor extra hulp en begeleiding aan leerlingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Remedial Teaching (RT). 6

8 Leerproblemen Leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie of dyscalculie kunnen tot en met het eindexamen extra faciliteiten krijgen. Beschikt een leerling niet over een deskundigenverklaring, maar zijn er wel signalen van een leerprobleem, dan kan de school adviseren een officieel onderzoek te laten doen. Alleen met een verklaring van een deskundige zijn er extra faciliteiten beschikbaar. Leerlingen met een leerprobleem kunnen gedurende een bepaalde periode vanuit school gerichte hulp krijgen. Het CCZ beschikt over een eigen dyslexiecoach en remedial teacher. Dyslexie coach Uitgaande van de missie en visie van het CCZ hebben wij een dyslexiebeleidsplan opgesteld dat de voorwaarden schept waardoor leerlingen met een dyslexieverklaring een eerlijke kans krijgen een diploma te halen. Een diploma dat past bij hun capaciteiten en de prognose welke aan het einde van de basisschool is gesteld. Wij willen hen vanaf het begin zo goed mogelijk begeleiden, op basis van het Protocol Dyslexiebeleid Voortgezet Onderwijs (2013). Concreet betekent dit enerzijds dat docenten weten hoe ze moeten omgaan met een leerling met dyslexie en anderzijds dat de leerlingen zelf leren goed om te gaan met eventuele problemen die zij daarbij ondervinden en hen (nog beter) te leren op te komen voor hun belangen. Het dyslexiebeleidsplan kunt u vinden als download op onze site. Wanneer u daarnaast nog vragen heeft of een afspraak wilt maken, kunt u altijd contact opnemen met de dyslexiecoach, mevrouw E. Renia. De zorgcoördinator De zorgcoördinator coördineert zowel de interne als de externe zorg op school. Deze functie wordt op het CCZ vervuld door mevrouw J. Nooij. In deze rol adviseert ze mentoren in zorgtrajecten en handelingsplannen, voert leerling- en oudergesprekken, initieert ze adequate hulp in samenwerking met zorginstanties en zit ze interne (ICL) en externe (ZAT) zorg overleggen voor. Zorg In de onder- en bovenbouw wordt met grote regelmaat de voortgang van de leerlingen in het team besproken. Als in de leerlingbespreking blijkt dat het onderwijsleerproces niet op de juiste manier verloopt en er zorgen zijn omtrent een leerling, dan kan deze leerling in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) worden ingebracht in de Interne Commissie Leerlingenzorg (ICL). In het ICL hebben de teamleiders, de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider en de maatschappelijk werker zitting. Hier wordt besproken welke stappen nodig zijn en kan de leerling doorverwezen worden naar interne begeleiding, zoals de leerlingbegeleider of maatschappelijk werker. Wanneer de mentor en/of lesgevende docenten constateren dat een leerling ernstige problemen heeft, bijvoorbeeld leer en/of gedragsproblematiek en/of veel verzuim door ernstige ziekte, maar nog niet weten welke aanpak de beste is, kan er via de zorgcoördinator Preventieve Ambulante begeleiding (PAB) aangevraagd worden. De mentor (of teamleider) en de zorgcoördinator gaan samen het gesprek aan met de ouder(s)/verzorger(s) van deze leerling om de mogelijkheid van een PAB traject te bespreken. De Ambulant Begeleider (AB-er) maakt een verslag op met daarin handelingsadviezen richting docenten en eventueel ook richting ouder(s)/verzorger(s). Ook wordt het verslag door de AB-er besproken met de mentor, de ouder(s)/ verzorger(s) en de zorg coördinator. Er kan in het ICL ook besloten worden tot een extern traject via het Zorg Advies Team, waarin onder andere ook de GGD en de leerplichtambtenaar zitting hebben. Is er sprake van veel verzuim (absentie en/of te laat komen), dan zal er altijd contact worden gelegd met de leerplichtambtenaar. CCZ rapporteert het verzuim van haar leerlingen aan de leerplichtambtenaar via het DUO verzuimloket. De zorg op het CCZ wordt jaarlijks beschreven in een zorgplan, die in een download beschikbaar is op onze site. Het handelingsplan Het handelingsplan is bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te begeleiden. Op het CCZ hebben een aantal leerlingen met een LWOO-indicatie een handelingsplan. Leerlingen met een REC beschikking heb- 7

9 ben ook een handelingsplan. Ook reguliere leerlingen die extra zorg of ondersteuning behoeven kunnen zo n handelingsplan krijgen. Handelingsplannen zijn gericht op de te verwachten ontwikkeling op didactisch, pedagogisch en sociaal/emotioneel gebied. Middels het handelingsplan wordt voor de mentor, docent, leerling en ouder(s)/verzorger(s) inzichtelijk gemaakt op welke gebieden de leerling ondersteuning nodig heeft. Het handelingsplan wordt opgesteld door de mentor in samenwerking met de leerling. Het wordt altijd door de mentor met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) besproken en daarna door alle partijen ondertekend. De uitvoering van het handelingsplan kan dan beginnen. Na een vastgestelde periode wordt het handelingsplan geëvalueerd met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze evaluatie wordt besproken of de leerling zijn/haar doelen heeft behaald en hoe er verder wordt gegaan. Leerlingen met een REC beschikking Op 1 augustus 2014 treed de Wet op het Passend Onderwijs in werking. Door deze wet gaat er veel veranderen voor schoolgaande kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een belangrijke verandering is dat de zogenaamde Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het samenwerkingsverband waarin het CCZ participeert, is het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht (SWVzoU). In dit SWV werken scholen samen om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de zogenaamde Ambulant begeleider. De inzet van een ambulant begeleider kon worden aangevraagd via het zogenaamde rugzakje. Dit gaat per 1 augustus 2014 veranderen. Vanaf deze datum bestaat het woord rugzakje niet meer. Maar het geld van het rugzakje verdwijnt voorlopig niet. In het SWVzoU is afgesproken dat leerlingen met een rugzakje, waarvan de indicatie nog geldig is, het komende schooljaar recht blijven houden op extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt samen met de ouders afgesproken. Over de periode na 2015 komt nog bericht. Passend onderwijs Informatie over het SWVzoU en hoe zaken met betrekking tot het Passend Onderwijs binnen dit SWV zijn geregeld kunt u vinden op de website van het SWVzoU, Rondom de invoering van het Passend Onderwijs heeft ook het ministerie van OCW een website ingericht met informatie over het Passend Onderwijs, Een andere informatieve website is U kunt ook informatie inwinnen bij onze zorg coördinator. Het zorgprofiel dat het CCZ biedt in het kader van het Passend Onderwijs kunt u vinden in de download op onze site. Verwijsindex / Meldcode Bij grote zorg rondom een leerling, wordt een leerling aangemeld bij de Verwijsindex. Deze landelijke index is toegankelijk voor hulpverleners, zoals GGD en BJZ, en brengt de verschillende instanties die zich bezighouden met de zorg voor een kind met elkaar in contact. De zorgcoördinator van het CCZ heeft toegang tot deze index. Alle (persoons)gegevens in de index worden vertrouwelijk behandeld. In geval van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben wij als school de wettelijke plicht om te handelen volgens een vastgestelde meldcode. Deze verplichting geldt ook voor de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en voor politie en justitie. Het zorgteam van de school zal in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld geïnformeerd worden en de stappen zoals vermeld in de meldcode uitvoeren. Het melden van de leerling in het landelijke registratiesysteem behoort tot een van de te nemen stappen. Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist Sinds maart 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG) Zeist geopend. Bij het CJG kan men terecht met alle vragen over opgroeien en opvoeden. Alle informatie en advies zijn gratis, begrijpelijk en onpartijdig. Binnen het CJG werken een aantal organisaties samen om je een goed antwoord te kunnen geven. Deze organisaties zijn: de verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg 0-4 (Vitras) en 4-19 (GGD), maatschappelijk werk, Meander Omnium, MEE en Bureau Jeugdzorg. Op kun je op heel veel vragen een antwoord vinden. Daarnaast kun je hen mailen via Ze zijn ook elke middag telefonisch bereikbaar tussen en uur en tijdens de openingstijden van de inlooppunten. Het telefoonnummer is Je kunt ook langskomen bij het CJG in de Koppeling, De Clomp 1904, of aan de Bergweg 1. Op woensdagavond van 19 tot uur is er een speciaal inloop uur voor jongeren in de Koppeling. Voor de overige openingstijden zie 8

10 Onze opleidingen Het CCZ verzorgt in Zeist Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en kent de volgende leerwegen met de mogelijkheid voor Leerweg Ondersteuning (LWOO): Leerweg VMBO Niveau ROC Basisberoepsgerichte leerweg Niveau 2 Kaderberoepsgerichte leerweg Niveau 3 en 4 Het VMBO vormt de basis voor de verdere beroepsopleiding in het MBO. De VMBO-leerwegen sluiten daarom volledig aan op de opleidingsniveaus die het MBO biedt. Onze onderbouw is vormgegeven in de Doe-vakschool. Bij de keuze voor een leerweg hoort ook de keuze voor een beroepsgericht programma. Binnen het CCZ kan er aan het einde van het tweede leerjaar gekozen worden voor de profielen Care & Congress en Techniek & Talent. Na C&C en T&T kan de leerling instromen in alle richtingen van het MBO. Bij de keuze voor een ROC worden onze leerlingen ondersteund door onze decaan. In nauwe samenwerking met het ROC biedt CCZ de mogelijkheid om binnen C&C versneld door te stromen naar de opleiding Helpende Zorg MBO niveau 2. Deze opleiding duurt dan in principe nog 1 jaar en leidt tot een startkwalificatie. Training & Reflectie is een opleiding voor leerlingen met TL/Havo advies die dreigen af te stromen. Met de opleiding T&R haalt deze leerling binnen één jaar een diploma op kaderniveau en kan dan doorstromen naar een ROC. Instroom vanuit andere opleidingen op VMBO niveau is mogelijk in overleg met onze decaan Doe&Vakschool Leerjaar 1 en 2 In de Doe-vakschool wordt ongeveer zeventig procent van de onderwijstijd besteed aan AVO vakken met extra aandacht voor taal en rekenen. Naast een vast AVO programma volgen leerlingen de zogenaamde Sprintlessen. In deze lessen wordt onderwijs op maat geboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van Nederlands, wiskunde, rekenen of Engels. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor een doorstroom naar de theoretische leerweg volgen het vak Frans. De overige dertig procent van het onderwijs wordt gegeven in de vorm van Doe-onderwijs. Dat betekent dat onze leerlingen op Doedagen aan de slag gaan met praktische opdrachten uit de werkvelden techniek, zorg, groen en economie. In het programma tijdens de Doedagen wordt er zoveel mogelijk betekenisvol geleerd door vak integratie en competentiegerichte opdrachten. 9

11 Onze leerlingen kunnen proeven aan een beroep en uitvinden wat het beste bij hen past. Maar vooral waar hun interesses liggen. Ze krijgen de kans zich te oriënteren op één van onze uitstroomprofielen en leggen daarmee de basis voor beroepsgericht onderwijs in het derde en vierde leerjaar. Leerlingen van de Doe-vakschool gaan onder andere: kleine gerechten voorbereiden en verkopen in onze kantine; ouderen begeleiden tijdens het wandelproject; een goede doelen actie organiseren en uitvoeren; een zwerfvuil dag organiseren in de wijk. Met deze activiteiten tonen de leerlingen van CCZ tegelijkertijd hun betrokkenheid bij de wijk en haar bewoners. De Doe-vakschool is een unieke onderbouw opleiding die op CCZ zelf is ontwikkeld, toegesneden op de ons vertrouwde doelgroep. Lessentabel Doe&Vakschool Aantal uren Aantal uren Vak per week per week leerjaar 1 leerjaar 2 Nederlands 3 3 Engels 2 2 Mens en maatschappij 2 2 Wiskunde 2 2 Biologie 2 2 Expressie - 1 Studiebegeleiding 1 - Bewegingsonderwijs 1 1 Doedagen 8 8 Sprintles 2 2 Leerlingbegeleiding 2 2 Rekenen 1 1 Beeldende Vorming 1 1 Economie - 1 Totaal Portfolio In de onderbouw wordt tijdens de Doedagen een start gemaakt met het opbouwen van een portfolio, deze is onderdeel van de doorlopende leerlijn op het CCZ. Tijdens de lessen maken leerlingen verschillende opdrachten die ze als bewijsmateriaal kunnen vastleggen. Met regelmatige reflectiemomenten, in zowel de Doedagen als in de mentorlessen, leren de leerlingen terug te kijken op hun leerervaringen. Care&Congress Leerjaar 3 en 4 Care & Congress bestaat uit twee vakgebieden: zorg en welzijn aan de ene kant en horeca en congreswereld aan de andere kant. Bij Care & Congress leren leerlingen over het verzorgen van de mens, van baby tot oudere. Ze leren bijvoorbeeld koken, maar ook over wat er bij gastvrijheid komt kijken. Het CCZ wil leerlingen stage bekwaam maken en competent voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven en werkt daarom nauw samen met horeca, congrescentra, kinderdagverblijven en instellingen voor gehandicapten- en ouderenzorg in de omgeving. In het derde en vierde leerjaar vormt praktijkleren zestig procent van het onderwijs. De overige veertig procent wordt besteed aan de algemeen vormende vakken (AVO). In periode 1 en 2 van het derde leerjaar staat een brede oriëntatie op het beroep centraal. In een vijftal keuze projecten leveren leerlingen prestaties op het gebied van: Sport en bewegen Style en design Ondernemerschap Toerisme Grafimedia 10

12 Tevens worden leerlingen voorbereid op de stage in periode 3 en 4. In periode 3 en 4 gaan ze twee dagen per week op stage. Een aantal van deze stage bedrijven presenteren zich op onze website Naast de stage wordt één dag per week besteed aan Beroepsgerichte Zorg (BGZ). De onderwerpen die tijdens dit prestatie- en projectonderdeel behandeld worden komen zoveel mogelijk overeen met de werkplek waar een leerling stage loopt. De kennis en vaardigheden die onze leerlingen in hun stage nodig hebben, komen daardoor in deze periode ook op school aan bod. In het derde leerjaar gaan de leerlingen van C&C ent&t op een studiereis naar keuze. Hier zal een extra financiële bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) voor worden gevraagd. In het vierde leerjaar staat het examen centraal. De stage loopt door in periode 1 en 2. In periode 3 en 4 staat alles in het teken van het examen en wordt er geen stage meer gelopen. Care & Congress is ontstaan uit een initiatief van CCZ en het ROC. Het is een vierjarige opleiding waarbij leerlingen in het derde leerjaar VMBO instromen en met een startkwalificatie op MBO niveau 2 kunnen uitstromen. De opleiding kent een doorlopende leerlijn van het VMBO naar het MBO niveau 2. Leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg kiezen, kunnen hun Mbo-opleiding Helpende Zorg niveau 2 versneld afronden binnen C&C. Leerlingen met de kaderberoepsgerichte leerweg kiezen voor een externe Mbo-opleiding niveau 3 of 4. Lessentabel Care&Congress Vak Aantal uren per week Leerjaar 3 Periode Aantal uren per week Leerjaar 3 Periode 3+4 Aantal uren per week Leerjaar 4 Periode 1+2 Nederlands Engels Maatschappijleer 2 2 2* 2* Wiskunde 2 2 2* 2* Biologie Bewegings onderwijs Beroepsgerichte zorg Beroepsoriëntatie in de Bovenbouw (BOB) culturele en kunstzinnige vorming Stage Mentoruur Rekenen * In het vierde leerjaar volgen leerlingen twee uur wiskunde of twee uur maatschappijleer. Aantal uren per week Leerjaar 4 Periode 3+4

13 Techniek&Talent Leerjaar 3 en 4 Bij Techniek & Talent draait het om techniek en commercie in de breedste zin van het woord: van ruwbouw, meubel maken en schilderen tot mobiliteit in de context van het bedrijfsleven. Onze leerlingen leren door de handen uit de mouwen te steken en zich te oriënteren op bijvoorbeeld metselen of houtbewerking. Het CCZ wil leerlingen competent maken voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven en werkt daarom nauw samen met bouw- en schildersbedrijven, meubelmakers, autobedrijven en fietsenmakers in de omgeving. Economie maakt een wezenlijk deel uit van het beroepsgerichte programma. Leerlingen doen examen in het intersectorale programma: Technologie en Commercie. In het derde en vierde leerjaar vormt praktijkleren zestig procent van het onderwijs. De overige veertig procent wordt besteed aan de algemeen vormende vakken (AVO). In periode 1 en 2 van het derde leerjaar staat een brede oriëntatie op het beroep centraal. In een vijftal keuze projecten leveren leerlingen prestaties op het gebied van: Sport en bewegen Style en design Ondernemerschap Toerisme Grafimedia Tevens worden leerlingen voorbereid op de stage in periode 3 en 4. In periode 3 en 4 gaan ze twee dagen per week op stage. Een aantal van deze stage bedrijven presenteren zich op onze website Naast de stage wordt één dag per week besteed aan Beroepsgerichte Techniek (BGT). De onderwerpen die tijdens dit prestatie- en projectonderdeel behandeld worden komen zoveel mogelijk overeen met de werkplek waar onze leerlingen stage lopen. De kennis en vaardigheden die een leerling in de stage nodig heeft, komen daardoor in deze periode ook op school aan bod. In het derde leerjaar gaan de leerlingen van T&T op studiereis naar keuze. Hier zal een extra financiële bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) voor worden gevraagd. In het vierde leerjaar staat het examen centraal. De stage loopt door in periode 1 en 2. In periode 3 en 4 staat alles in het teken van het examen en wordt er geen stage meer gelopen. 12

14 Lessentabel Techniek&Talent Vak Aantal uren per week Leerjaar 3 Periode 1+2 Aantal uren per week Leerjaar 3 Periode 3+4 Aantal uren per week Leerjaar 4 Periode 1+2 Nederlands Engels Maatschappijleer Wiskunde Bewegingsonderwijs Beroepsgerichte techniek Economie Beroepsoriëntatie in de Bovenbouw (BOB) culturele en kunstzinnige vorming Stage Mentoruur Rekenen Aantal uren per week Leerjaar 4 Periode 3+4 Eénjarig kader: Training & Reflectie Training & Reflectie is een opleiding voor leerlingen met TL/Havo advies die na het derde leerjaar dreigen af te stromen naar een ROC of een derde klas VMBO Kader. Het doel van Training & Reflectie is om deze leerlingen in een versneld traject, binnen één jaar het kaderdiploma te laten behalen, waarna instroom op niveau 3 of 4 op het ROC mogelijk is. Training & Reflectie is ontstaan op initiatief van het Christelijk College Zeist in nauwe samenwerking met het ROC. Traject Na een uitgebreide intake doorloopt een leerling in een leergroep (15 personen) het programma voor toetsing en afsluiting in één leerjaar. De leerling behaalt een diploma Kader Beroepsgerichte Leerweg (Nederlands, rekenen, Engels, wiskunde, maatschappijleer en Commercie & Dienstverlening) De leerling heeft een gemotiveerde keuze gemaakt voor een beroep op niveau 3 of 4. De leerling heeft een goed beeld van de eigen competenties en valkuilen en kan hierover in een gesprek reflecteren. De leerling heeft de basiscompetenties die nodig zijn op een ROC voldoende ontwikkeld. 13

15 Inhoud De leerling werkt binnen een vaste structuur waarin de volgende activiteiten worden doorlopen: Theorie: een leerling werkt aan Nederlands, rekenen, wiskunde, maatschappijleer en Engels. Training en reflectie: een leerling experimenteert en oefent met persoonlijke leerdoelen op het gebied van de beroepscompetenties van het ROC. Hieronder vallen ook leerdoelen op het gebied van sport en bewegen. De competenties worden ontwikkeld binnen zogenaamd projectonderwijs. In een project leveren leerlingen prestaties die een beroep doen op een heleboel kennis en vaardigheden. In een leergroep reflecteert een leerling op de stage, zijn/haar toekomstplan en zijn/haar competenties. Tijdens Trainingsuren worden specifieke vaardigheden getraind zoals: gesprekstechnieken, conflicthantering en jezelf presenteren. Een leerling wordt hiermee voorbereid op het intersectorale examen Commercie & Dienstverlening. Lessentabel éénjarige kaderopleiding Training & Reflectie Vak Aantal uren per week Periode 1 Aantal uren per week Periode 2 Aantal uren per week Periode 3 Nederlands Engels Wiskunde Maatschappijleer I Maatschappijleer II Rekenen Bewegingsonderwijs Commercie & Dienstverlening Beroepsoriëntatie in de Bovenbouw (BOB) + culturele en kunstzinnige vorming Mentoruur Huiswerkklas Aanmelden Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via een aanmeldingsformulier. Neem hiervoor contact op met mevrouw A. de Jager, teamleider bovenbouw, via (030) Aantal uren per week Periode 4 Onderwijs op CCZ Periodes, rapporten en bevordering Alle leerjaren kennen een onderverdeling van het schooljaar in vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een rapport. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen drie keer per jaar de gelegenheid docenten op een ouderavond te bevragen over de resultaten van hun kind. Bevordering van leerlingen gebeurt op basis van bevorderingsnormen. Deze worden ieder jaar via de mentor aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen bekend gemaakt vóór 1 oktober. Na 1 oktober zijn zij te vinden op onze website Ouderportaal Via een link op de homepage van onze site zijn de cijfers van een leerling te bekijken op het beveiligde ouderportaal. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hierop inloggen met een persoonlijke inlogcode. Deze codes worden aan het begin van de schoolloopbaan door school verstrekt. Ook het geregistreerde verzuim van de leerling is op de portalen in te zien. In het portaal kunnen ouder(s)/verzorger(s) zelf hun adres en mobiele nummer invoeren en/of wijzigen, zodat onze dossiers altijd up to date zijn en wij de ouder(s)/ verzorger(s) altijd kunnen bereiken. Ook wachtwoorden kunnen na het invoeren van de juiste gegevens worden gewijzigd naar keuze. Bij problemen kan er g d worden met Vanuit ons respect voor het milieu en vanuit het uitgangspunt een digitale school te willen zijn, zullen wij vanaf dit schooljaar alleen via de communiceren. Het is dus cruciaal dat ouder(s)/verzorger(s) hun adres up to date houden via het ouderportaal. 14

16 Lestijden Lestijden Pauze Pauze Roosterwijzigingen We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. De manier waarop wij onze onderwijstijd hebben georganiseerd, in een vast rooster, zal hier sterk aan bijdragen. Bij onverwachte lesuitval in de eerste lesuren, worden de betreffende leerlingen in kennis gesteld via een sms-alert. Alle leerlingen dienen hiervoor hun mobiele nummer doorgegeven te hebben. Ook proberen we het rooster in elkaar te schuiven of een andere docent te laten invallen. In sommige gevallen laten we onze leerlingen onder toezicht van een onderwijsassistent aan een taak werken. Roosterwijzigingen staan dagelijks op onze website Ze zijn te vinden via de roze R knop bovenin de zoekbalk op de homepage. BGU / Begeleidingsuur BGU staat voor Begeleidingsuur. Dit uur is bedoeld voor leerlingen die door hun gedrag of het niet bij zich hebben van spullen de les effectief niet hebben kunnen volgen. Deze onderwijstijd halen ze tijdens BGU in. Het BGU is dan een verplicht lesuur en wordt meegenomen in de absentieregistratie. Het BGU kan ook worden ingezet om een leerling extra te begeleiden bij het maken van huiswerk. Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) Een leerling kan van de basisschool of van een school voor speciaal onderwijs het advies krijgen om VMBO te volgen met leerwegondersteuning. LWOO leerlingen werken en leren op het CCZ in de onderbouw in reguliere klassen. Omdat het CCZ aan iedere leerling maatwerk biedt, zijn alle klassen in de onderbouw klein en krijgen ook zeker de LWOO leerlingen de individuele ondersteuning die zij nodig hebben. In het derde en het vierde leerjaar is het LWOO geen apart onderdeel meer. De LWOO leerlingen maken dan deel uit van de reguliere groepen van de diverse leerwegen. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) Onze school geeft vorm aan Culturele- en Kunstzinnige Vorming door de leerlingen in leerjaar 1 en 2 in aanraking te brengen met verschillende culturele- en kunstzinnige activiteiten zoals dans, theater, musical en museumbezoek. In het derde leerjaar is CKV een verplicht handelingsdeel van het examen. De leerlingen moeten dan hun kunstdossier voldoende afsluiten om hun diploma te behalen. Het programma is elk jaar anders en staat in de agenda op onze website. Spelregels Er zijn elke dag zo n driehonderd mensen op het CCZ. Daarom zijn er spelregels zodat leren en werken op school goed verloopt. We verwachten dat iedereen zich aan de spelregels houdt. Uitgangspunt is dat iedereen de waarde van de ander ziet en zich prettig en beleefd gedraagt. Onze spelregels zijn gebaseerd op de missie en visie van de school. 15

17 De spelregels zijn: Je kleedt en gedraagt je passend en veilig. Je kunt eten en drinken beneden in de hal, de aula en op het plein. Je ruimt je eigen rommel op. Je bergt je mobiele telefoon en muziekapparatuur veilig op in je kluis. Je mag een pet dragen in de hal, de aula en op het plein. Je zorgt ervoor dat medeleerlingen de les goed kunnen volgen. Je zet je fiets of brommer in de rekken. Je bent op tijd op school. Je hebt de spullen voor de les bij je als je de klas ingaat. Je maakt de spullen van iemand anders niet kapot. Rookbeleid Op het CCZ mag er door leerlingen niet gerookt worden of alcohol of energydrankjes worden gedronken. Dit geldt ook voor alle evenementen die op school plaatsvinden en voor op kamp en/of schoolreis. Pestprotocol Op het CCZ wordt niet gepest. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt er gehandeld conform het pestprotocol, dat u vindt op onze site. Corvee Leerlingen hebben volgens een rooster om beurten corvee na iedere pauze. Ze helpen dan de conciërges met het opruimen van de aula en de hal. Het rooster wordt gemaakt bij de receptie en hangt daar ter inzage. Kantine Op maandag, woensdag en vrijdag werken twee leerlingen samen met leden van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) in de kantine. Het rooster wordt gemaakt bij de receptie en hangt daar ter inzage. Op deze dagen zijn er in de tweede pauze tosti s te koop. Er zijn geen snoep- of drankautomaten op het CCZ. CCZ promoot een gezonde levensstijl voor haar leerlingen. De kantine draagt hier, samen met ons uitgebreide bewegingsonderwijsprogramma, sterk aan bij. Op dinsdag en donderdag maken vijf leerlingen van de Doe-vakschool, samen met de les assistent, allerlei broodjes. Zij verkopen deze ook in de tweede pauze. Het assortiment in de kantine houdt rekening met dieetwensen zoals bijvoorbeeld halal. Wij adviseren ouder(s)/ verzorger(s) samen met ons toe te zien op een gezond voedingspatroon. Mobiele telefoon Omdat het gebruik van een mobiele telefoon geen bijdrage levert aan het onderwijsproces in de klas en daarnaast zorgt voor onrust, aandacht tekort en ongewenste afleiding is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan in de klas. Een mobiele telefoon moet daarom veilig worden opgeborgen in de kluis. Kiest een leerling ervoor dit dringende advies te negeren en is de mobiele telefoon zichtbaar en/of hoorbaar aanwezig in de klas dan wordt deze afgenomen tot het einde van de les. Dit innemen gebeurt op risico van de leerling. Mocht een leerling weigeren de telefoon in te leveren dan wordt deze naar de teamleider gestuurd. Daar is de leerling de telefoon een week kwijt. Oortjes Omdat het gebruik van oortjes op een computer of MP3-speler een bijdrage kan leveren aan het onderwijsproces is dit toegestaan op instructie of met toestemming van de betreffende docent. Het gebruik van een mobiele telefoon als muziekapparatuur is niet toegestaan. Mocht een leerling muziekapparatuur gebruiken zonder toestemming dan wordt een leerling gevraagd de apparatuur in te leveren. Weigert de leerling de apparatuur in te leveren dan wordt deze naar de teamleider gestuurd. Daar is de leerling de apparatuur een week kwijt. Ziek of te laat? Als een leerling het eerste uur te laat komt, dan meldt deze leerling zich direct bij de receptie van de school. Alleen met een te laatbriefje kan een leerling dan naar de les. Dezelfde dag moet deze leerling dan na het laatste lesuur een half uur nablijven. Is een leerling op andere uren te laat in de les, dan wordt de leerling door de docent naar de receptie gestuurd voor een te laatbriefje. Ook deze leerling moet dan nablijven. Is een leerling afwezig door ziekte of bijzondere omstandigheden, dan melden de ouder(s)/verzorger(s) dat direct op 16

18 de eerste dag van afwezigheid vóór 8.15 uur. Bij bijzondere omstandigheden (zoals een bruiloft) zo ver mogelijk van tevoren. De collega s van de receptie zijn voor telefonische mededelingen vanaf 8 uur s morgens bereikbaar tot uur s middags. Op de eerste schooldag na het verzuim laten ouder(s)/verzorger(s) via een briefje of telefonisch aan de receptie weten dat hun kind weer op school is. Hierbij moet ook de reden van het verzuim worden gemeld. Wanneer een leerling om gezondheidsredenen een vak niet kan volgen, dan schrijven diens ouder(s)/verzorger(s) dit in een brief aan de schoolleiding en wordt in overleg met de vakdocent een vervangende opdracht geregeld. Met betrekking tot verzuim, vindt u een verzuimprotocol en een ziekteverzuimprotocol op onze site. Bij bezoek aan fysiotherapeut, arts, tandarts of orthodontist graag rekening houden met de schooltijden. Mocht de afspraak toch onverhoopt onder schooltijd moeten plaatsvinden, dan dient de leerling voor en/of na de afspraak gewoon op school te komen. Woonwijk Onze school staat in een woonwijk en naast een winkelcentrum. We willen onze buren absoluut geen overlast bezorgen. Daarom zijn er strikte regels over het verlaten van het schoolplein en mogen leerlingen hun fiets alleen in de rekken op het schoolterrein stallen en niet in de wijk. Van het plein af Leerlingen van leerjaar 1 en 2 mogen het schoolterrein onder schooltijd niet verlaten. De leerlingen van leerjaar 3 en 4 mogen het schoolterrein verlaten tijdens een tussenuur. Het gedrag van leerlingen buiten school is de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Bij klachten worden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld. In de pauzes is het hek altijd gesloten. Tien minuten na aanvang van de pauze gaat het hek dicht. Tien minuten na de pauze gaat het hek weer open. Veiligheid Kerckebosch heeft een eigen wijkagent: Dhr. M. van der Looy. Deze wijkagent staat los van de school. Men kan onder andere bij hem terecht wanneer er vragen zijn over de eigen veiligheid. Hij is te bereiken via Verdovende middelen, vuurwerk en wapens zijn uiteraard niet toegestaan op school. In het kader van het zorgen voor een veilige school werkt het CCZ samen met de politie wanneer dit nodig is. De afspraken voor deze samenwerking staan in een convenant. Voortvloeiende uit dit convenant is in overleg met de wijkagent besloten om op meerdere momenten steekproefsgewijs kluiscontroles te houden. Daarbij worden zonder aankondiging kluizen van leerlingen geopend en gecontroleerd op inhoud. BHV In overeenstemming met de Arbowet beschikt het CCZ over voldoende deskundige bedrijfshulpverleners. In het pand is een alarmsysteem aanwezig dat automatisch verbinding legt met een externe meldkamer. Daarnaast is er een ontruimingsplan (in een download in te zien op onze site) en in elk lokaal staat de vluchtroute aangegeven. Ook is er een AED op de locatie aanwezig. 17

19 Vakantierooster Herfstvakantie za 18 okt 2014 t/m zo 26 okt 2014 Kerstvakantie za 20 dec 2014 t/m zo 04 januari 2015 Krokusvakantie vr 20 febr t/m zo 1 maart 2015 Pasen vr 3 april t/m ma 6 april 2015 Koningsdag ma 27 april 2015 Meivakantie za 2 mei t/m zo 10 mei 2015 Hemelvaart do 14 mei t/m vr 15 mei 2015 Pinksteren za 23 mei t/m ma 25 mei 2015 Zomervakantie za 11 juli t/m zo 23 aug 2015 Studiedag/leerlingen vrij ma 1 sept (ma na zomervakantie) 2014 Rapportvergadering/leerlingen vrij 24 november (na 13 uur) 2014 Rapportvergadering/leerlingen vrij 9 februari (hele dag) 2015 Rapportvergadering/leerlingen vrij 20 april (hele dag)2015 Rapportvergadering/leerlingen vrij 6 juli (hele dag) 2015 Overige roostervrije dagen Vrijdag 21 november 2014 De dag na de open dagen, ma 26 januari en 8 juli 2015 In bovenstaand rooster zijn een aantal roostervrije dagen opgenomen voor leerlingen n.a.v. de nieuwe vakantieregeling voor onderwijspersoneel, waar er roostervrije dagen door het jaar heen dienen te worden gepland ter verlaging van de werkdruk i.p.v. 1 week zomervakantie. Belangrijke data en vakanties Teamdag / roostervrije dag leerlingen 1 september 2014 Eerste introductiedag /start schooljaar 2 september 2014 Schoolfotograaf 8 september 2014 Ouderavond klas 1 en 2 / thema avond 22 september 2014 PTA/Eindexamen Voorlichtingsavond klas 3 en 4/ Ouderavond T&R 29 september 2014 Kamp eerste klas 15, 16 en 17 oktober 2014 Kamp T&R 16 en 17 oktober 2014 Herfstvakantie 18 tot en met 26 oktober 2014 PTA tentamendagen P1 11 t/m 14 november 2014 Ouderavond klas 3 m.b.t. stage 17 november 2014 Extra vrije dag personeel en leerlingen 21 november 2014 Rapportvergaderingen / leerlingen na 13 uur vrij 24 november 2014 Rapport- en tussenstand SE uitreiking P1/ mentoravond alle klassen 24 november 2014 Herkansing PTA P1 5 december 2014 Sinterklaasactiviteiten 5 december 2014 Inhaal PTA P0/P1/P2 8 december 2014 Kerstactiviteiten klas 1 en 2 met mentor / Kerstbrunch klas 3 en 4 19 december 2014 Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Open Avond 23 januari 2015 Open Dag 24 januari 2015 Extra vrije dag personeel en leerlingen 26 januari 2015 PTA Tentamen- en inhaaldag P2 27, 28, 29 en 30 januari 2015 Winteractiviteitendag 3 februari 2015 Rapportvergaderingen / roostervrije dag leerlingen 9 februari 2015 Rapport- en tussenstand SE uitreiking P2/ mentoravond alle klassen 9 februari 2015 Kijkmiddag groep 8 11 februari 2015 Herkansing PTA P2 19 februari 2015 Krokusvakantie 20 februari t/m 1 maart 2015 Inhaal PTA P0/P2/P3 2 maart

20 Ouderavond profielkeuze klas 2 9 maart 2015 Centrale Rekentoets VO klas 4 en T&R 10 maart 2015 PTA tentamen- en inhaaldagen P3 30 en 31 maart en 1 en 2 april 2015 Pasen 3 t/m 6 april 2015 Herkansing PTA P3 13 april 2015 Verzending Definitieve Eindresultaten SE 16 april 2015 CE KBL / CSPE BBL Week 17 Rapportvergaderingen / roostervrije dag leerlingen 20 april 2015 Rapportuitreiking P3/ mentoravond 20 april 2015 CITO toets klas 2 / CE BBL / CSPE KBL Week 18 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaart 14 mei t/m 17 mei 2015 Inhaal PTA P0 18 mei 2015 Pinksteren 23 t/m 25 mei 2015 Ouderavond klas 3 voorlichting kamp 26 mei 2015 Herkansing Centrale Rekentoets VO klas 4 en T&R 2 juni 2015 PTA tentamen en inhaaldag P0 9, 10 en 11 juni 2015 Einduitslag CE en CSPE / Ontvangst geslaagde kandidaten 11 juni 2015 Inleverdatum officiële papieren door eindexamenkandidaten 12 juni 2015 Kennismakingsmiddag nieuwe eerstejaars 17 juni 2015 Verzending Voorlopige Tussenstand SE na P0 18 juni 2015 Kamp derde klas 24, 25 en 26 juni 2015 Herkansing PTA P0 en herexamen maatschappijleer 30 juni 2015 Mountainbiken klas 3 1 juli 2015 Diploma uitreiking 1 juli 2015 Kluisjes leegmaken klas 3/ schoolreisje klas 1 en 2 2 juli 2015 Schoolreisje klas 3 / Kluisjes leegmaken klas 1 en 2 3 juli 2015 Rapportvergaderingen / roostervrije dag leerlingen 6 juli 2015 Teamdag / roostervrije dag leerlingen 7 juli 2015 Roostervrije dag leerlingen 8 juli 2015 Boeken inleveren / uitreiking rapporten en Definitieve SE resultaten na P0 9 juli 2015 Personeelsdag / roostervrije dag leerlingen 10 juli 2015 Zomervakantie 11 juli 2014 t/m 23 augustus 2015 Ongeveer iedere 6 weken dyslexie café 19

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR CHRISTELIJK COLLEGE ZEIST DIJNSELBURGSCHOOL Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november 2012 1 Inhoud Profielschets 3 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie