Historical Highlights

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historical Highlights"

Transcriptie

1 Historical Highlights Een lichtverhaal in 8 hoofdstukken Jaarboek 2007 Stichting LightRec Nederland

2 Voorwoord 4 1. Het begon met zonlicht 5 Naar een nieuw niveau van inzameling Inhoud 2. Lavavuur 9 Naar een hoger niveau van bewustwording bij de consument 3. Fakkel 11 Naar een nieuwe personele bezetting 4. Kaars 13 Naar een nieuwe WEEE Directive 2 5. Gaslicht 15 Naar een realistisch voorzieningenniveau 6. Gloeilamp 17 Naar een transparante weergave van de resultaten van LightRec 7. Gasontladingslampen 21 Naar een benchmark voor kwikrecycling 8. LED 23 Naar een nieuwe samenwerking met de grootwinkelbedrijven Deelnemers 25 Summary 27 Nawoord , Een jaar in vogelvlucht 30

3 Voorwoord Samen houden we het licht 1. Het begon met zonlicht 4 Een milieuverantwoorde inzameling en verwerking van TL-buizen en spaarlampen is van groot belang. Ik ben dan ook zeer verheugd dat het de Stichting LightRec is gelukt om het afgelopen jaar 12 miljoen van deze lampen in te nemen én te verwerken. Een hele prestatie aangezien LightRec nog maar een paar jaar geleden is gestart met de activiteiten. Een hoge ambitie is wenselijk voor elk onderdeel van het milieubeleid, maar zeker op dit vlak moeten wij dat met z n allen van harte nastreven! In de eerste plaats omdat we zorgvuldig met ons afval moeten omgaan. Dat geldt voor alle producten die worden afgedankt, maar des te meer voor producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals gasontladingslampen. Het past in het principe van keten - denken ( cradle to cradle ) dat de reststoffen van onze afgedankte producten opnieuw worden ingezet bij de productie van nieuwe producten en goederen. afspraken te maken met Nederlandse vertegenwoordigers uit de verlichtingsindustrie over de verdere promotie van de spaarlamp en LED-lamp. De energiebesparing die dit zal opleveren draagt bij aan het terugdringen van broeikasgasemissies. Maar dit alles staat of valt met een goedlopend in zamel- en verwerkingssysteem voor gasontladingslampen. Om deze redenen is het zeer gewenst de stijgende lijn van LightRec te continueren. Het systeem is uitgerold, laat de lampen maar komen! Veel consumenten zijn zich nog niet bewust van het bestaan van dit inzamelsysteem. Ook de oud voor nieuw -regeling is nog onvoldoende bekend. Het is dan ook een goede zaak dat LightRec (samen met de andere NVMP-stichtingen) een grootschalige consumentencampagne gaat starten. Ik hoop en verwacht dat daarmee het licht in de tunnel doorbreekt en de gasontladingslampen niet meer verdwijnen in de gewone huisvuilzak of minicontainer. In de tweede plaats vanwege de uitfasering van de energie-onzuinige gloeilamp. De discussie hierover vindt plaats in Brussel, waarbij het niet zozeer gaat over de vraag of dit moet gebeuren, maar over de vraag wanneer. In aanvulling hierop hoop ik zo snel als mogelijk is concrete Copyright: RVD/Foto: Eric Maas Minister Jacqueline Cramer, Milieu

4 Naar een nieuw niveau van inzameling De Stichting LightRec Nederland is sinds 2005 actief als collectief inzamel- en recyclesysteem voor gasontladingslampen en (professionele) lichtarmaturen. In een relatief korte periode is veel energie gestoken in de optimalisatie van de beleids- en uitvoeringsaspecten die voortvloeien uit de producentenverantwoordelijkheid. En met succes: LightRec heeft inmiddels de grens van 300 deelnemers overschreden en in totaal al ruim twintig miljoen lampen ingezameld, waarvan ruim 12 miljoen in 0,15 0,12 0,9 Nederland Europees gemiddeld Het jaar 2007 kan in zekere zin gezien worden als een overgangsjaar. Ging in aanvangsperiode de aandacht vooral uit naar compliance, het in overeenstemming met de regelgeving opereren en het realiseren van gezonde financiële dekking, inmiddels is LightRec in ambitieuzer vaarwater terechtgekomen. Het inzicht dat de license to operate van de aangesloten producenten en importeurs mede afhangt van een hoogwaardig systeem van inzameling wordt breed gedragen. Dat vertaalt zich in het verhogen van de inzamelingstargets. Een bijkomende rol spelen daarbij de beleidsvoornemens van het huidige kabinet om de gloeilamp uit te faseren en te vervangen door meer energiezuinige varianten. Inzamelresultaat Het positieve effect dat hiervan zal uitgaan op de verkoop van spaar- en LED-lampen maakt de noodzaak van een goed functionerend inzamel- en verwerkingssysteem eens te meer evident. Het is duidelijk dat het realiseren van hogere targets slechts ten dele kan worden gerealiseerd door efficiëntere logistiek en betere dienstverlening aan detaillisten en grootwinkelbedrijven. Een belangrijke bijdrage aan de inzameling van méér gasontladingslampen dient te worden geleverd door de consument. Bewustwording van het belang van inzameling voor het milieu en de eigen rol van de consument daarin is daarbij essentieel. LightRec wil aan die bewustwording de komende jaren een belangrijke impuls gaan geven. 0,6 6 7 het afgelopen jaar. Hoewel 2007 ten opzichte van 2006 geen duidelijk waarneembare groei in het ingezamelde tonnage heeft laten zien, scoort LightRec met een gemiddeld inzamelquotum van veertig procent ten opzichte van nieuw op de markt gebrachte lampen als jong inzamelsysteem nu al een ruime voldoende. Bovendien neemt het gemiddeld gewicht per ingezamelde lamp af, waardoor bij een gelijkblijvend tonnage toch meer lampen worden ingezameld. Niet alleen ten opzichte van de overige productstichtingen in Nederland, maar ook in vergelijking tot buurlanden als Duitsland en België. Toch liggen er nog grote uitdagingen. Inzamelresultaat en totale operationele kosten 2006 t.o.v. het Europees gemiddelde 0,3 0 Ingezamelde kg per inwoner 2006 Armaturen Gasontladingslampen Totaal operationele kosten per ton in euro s Deze benchmark is gemaakt op basis van beschikbare gegevens van het WEEE Forum, de zogenaamde WEEE Figures. Aangezien deze informatie vertraagd beschikbaar komt, zijn voor dit jaarverslag de WEEE Figures van 2006 gebruikt. Armaturen Gasontladingslampen Per maand ingezameld (in tonnen) Cumulatief (in tonnen) TL-buizen Cumulatief 2007 Cumulatief maand 2006 maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 0

5 Inzamelresultaat 2. Lavavuur Ingezameld gewicht (in tonnen) Gasontladingslampen Overige lampen Cumulatief 2007 Cumulatief maand 2006 maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Ingezameld gewicht (in tonnen) Professionele armaturen Cumulatief 2007 Cumulatief maand 2006 maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

6 10 Naar een hoger niveau van bewustwording bij de consument Energiezuinige lichtbronnen staan bij steeds meer consumenten in een positief daglicht. Toch blijft een consequente keuze voor de spaarlamp en met name het gedrag als de spaarlamp kapot gaat moeilijk te beïnvloeden. Onbekendheid met de specifieke eigenschappen van gasontladingslampen blijkt bij veel consumenten nog tot onzekerheid te leiden. Met name het feit dat spaarlampen goed zijn voor het milieu maar vervolgens als een vorm van chemisch afval dienen te worden aangeboden is voor veel eindgebruikers in zekere zin een dubbelzinnige boodschap die tot onduidelijkheid leidt. 3. Fakkel LightRec is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om eindgebruikers zo goed mogelijk voor te lichten over de voordelen van gasontladingslampen (en andere energiebesparende lichtbronnen) en met name over de noodzaak deze uiteindelijk op een correcte wijze aan te bieden voor verwerking en recycling. Om deze verantwoordelijkheid invulling te geven is voor 2008 een significant campagnebudget gereserveerd, dat in lijn met de inspanningen van de andere productstichtingen zal worden aangewend. Gestreefd wordt naar eenzelfde awareness bij de consument als die inmiddels bestaat voor batterijen. Het feit dat er in het verslagjaar 2007 weinig tot geen inspanningen zijn geweest met betrekking tot brede publieks- voorlichting is mede een gevolg van de onduidelijkheid die voortvloeide uit de bestaande situatie waarin de grootwinkelbedrijven waren verenigd in de Stichting Spaarlicht. Het is niet mogelijk om een eenduidige boodschap naar consumenten te communiceren zonder dat deze door alle spelers in de Nederlandse markt gedragen zou worden. Inmiddels hebben de grootwinkelbedrijven besloten zich aan te sluiten bij LightRec zodat een eenduidige, breed gedragen campagne mogelijk wordt. Een groot voordeel van de samenwerking is dat de consument nog maar met één collectief systeem te maken krijgt, wat zonder twijfel zal bijdragen aan de duidelijkheid en uiteindelijk aan de maatschappelijke effectiviteit.

7 Naar een nieuwe personele bezetting 4. Kaars Ook in termen van de personele bezetting kan 2007 als een jaar van overgang worden betiteld. Zowel in de bestuursrangen als in de managementondersteuning is een groot aantal personele wisselingen geweest. Een deel daarvan was gepland, een deel het gevolg van omstandigheden. Met name het zeer betreurde terugtreden van de LightRec-secretaris de heer Aat van der Giessen, branchemanager van de NVFN en werkzaam bij FME-CWM, wegens ziekte, heeft gedurende een zekere periode een negatief effect gehad op de continuïteit in het management. Op het moment van het schrijven van dit verslag is de Stichting echter weer op volle bestuurlijke sterkte, aangevuld met vertegenwoordigers van de grootwinkelbedrijven. Bovendien is geïnvesteerd in het aantrekken van een manager om het proces van verdere professionalisering de komende periode vorm te geven. 12 V.l.n.r. Wolfgang Finkel, Wim Sliepenbeek, Karl-Heinz Pietsch, Jeroen Bartels, Rob Koppejan

8 Naar een nieuwe WEEE Directive 5. Gaslicht In de loop van 2007 zijn twee belangrijke rapporten de voordeur of aan de achterdeur van de milieustraat gepubliceerd die preluderen op de in 2008 geplande wat tot een controverse met de Vereniging voor afval- en herziening van de huidige WEEE Directive. In reinigingsmanagement (NVRD) heeft geleid. Ook ten aanzien samenwerking met de overige productstichtingen van de definitie van armaturen en de samenstelling heeft LightRec via een lobbytraject bijgedragen aan van LED-lampen zijn meer eenduidige wettelijke definities de kwaliteit van dit wetsherzieningproces met het dringend gewenst. doel dit zoveel mogelijk positief te beïnvloeden. Dit traject loopt in 2008 door. Ook het model van financiering, met name waar het gaat om afval van producten die ná 13 augustus LightRec ziet de geplande herziening van de WEEE op de markt zijn gebracht, is een punt van aandacht. 15 Directive als een unieke kans om in een aantal dossiers Belangenorganisaties, zoals Greenpeace, maken zich definitief duidelijkheid te scheppen. Zo is in de sterk voor Individuele Producentenverantwoordelijk- huidige regeling diffuus waar exact de verantwoordelijkheid heid (Individual Producers Responsibility, IPR). Dit van de producent/importeur begint aan mag echter niet ten koste gaan van de incentives voor inzameling en leiden tot freeridergedrag. Het is duidelijk dat ook een herziene WEEE Directive producenten niet aanspoort tot inspanningen op het terrein van EcoDesign (milieuvriendelijk productontwerp). Daar zijn andere richtlijnen (RoHS, EuP, REACH) ook veel geschikter voor. LightRec stelt zich op het standpunt dat er geen directe koppeling bestaat tussen EcoDesign en de recycling van gasontladingslampen. Zij zal de aangesloten producenten op basis van specifieke EcoDesign wetgeving wijzen op de noodzakelijkheid om te investeren in R&D gericht op het terugdringen van het gebruik van milieubelastende stoffen.

9 Naar een realistisch voorzieningsniveau 6. Gloeilamp 16 In 2007 is, samen met de andere productstichtingen, een onderzoek in gang gezet naar de zogeheten complementaire stromen, dat wil zeggen verwerkingsstromen buiten het NVMP-systeem. De uitkomsten daarvan zijn onlangs gepresenteerd. Aanleiding voor dit onderzoek was dat de gezamenlijke productstichtingen circa 6 kilo per hoofd van de bevolking inzamelen, terwijl andere landen aanmerkelijk meer inzameling bereiken. Uit de eerste resultaten blijkt dat een aanmerkelijk deel van het e-waste als oud ijzer in de afvalcontainers van de milieustraten terechtkomt. De feitelijke hoeveelheid verantwoord verwerkt e-waste is daardoor veel hoger. veel minder mogelijkheid om nog substantiële hoeveelheden uit de markt te halen. Parallel hieraan is in opdracht van VROM een inschatting van de historische voorraad (lampen en armaturen verkocht vóór 15 augustus 2005) gemaakt. Op basis van dit rapport kan in de loop van 2008 voor het eerst een nauwkeurige inschatting worden gemaakt van de benodigde middelen om tot een verantwoorde verwerking van de historische voorraad te komen. Vooralsnog verwacht LightRec dat meer geld nodig is dan wat zij nu in kas heeft en dat daarom de huidige verwijderingsbijdrage, al dan niet aangepast, tot 2011 in stand zal moeten blijven. LightRec heeft dit onderzoek mede gefinancierd vanuit haar filosofie van goed huisvaderschap, wetende dat het aandeel van gasontladingslampen in het totaal maar een fractie betreft. De mate waarin producten worden ingezameld heeft wel invloed op de discussie over doelstellingen voor inzameling en de mogelijkheden om die doelstellingen te kunnen realiseren. Immers, als er veel producten buiten de recycling blijven is er veel ruimte voor verbetering. Nu blijkt dat buiten het inzamelsysteem veel ijzerhoudende producten direct naar de hoogovens gaan, is er Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor de toegepaste recyclingtechnieken op het gebied van gasontladingslampen en lichtarmaturen. Gezien de beperkte omvang van de verwerkingsstromen in Nederland stimuleert LightRec haar uitvoeringsorganisatie Stichting NVMP om samenwerkingsverbanden te sluiten met partners in Europese (grens)regio s. Door gezamenlijk te tenderen kunnen grotere verwerkingsstromen in de markt worden gezet en kan de verwerkende industrie effectiever worden uitgedaagd om tot kosten- en milieuefficiëntere processen te komen.

10 Naar een transparante weergave van de resultaten van LightRec Op 15 augustus 2005 heeft de Stichting LightRec Nederland namens haar deelnemers de verplichting op zich genomen om de historische voorraad aan lampen en armaturen in te nemen en te verwerken. Op dat moment was niet goed bekend hoe groot die voorraad was en zeker niet wat de kosten van inzameling en verwerking zouden worden. De facto is op de balans op dat moment een voorziening noodzakelijk voor toekomstige kosten. De kosten worden gedekt door de zichtbare verwijderingsbijdrage. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door de inzamel- en verwerkingskosten, inclusief overhead en de mate waarin lampen en armaturen nu en in de toekomst worden ingezameld. Het is de ambitie van het bestuur van LightRec om in de komende jaren méér te gaan inzamelen. Bovendien eist VROM dat LightRec beschikt over een eigen vermogen dat vol doende is om minimaal één jaar zonder inkomsten te kunnen opereren. Ondanks dat LightRec een Stichting is zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk nut, is noch het Staat van baten en lasten Saldo baten en lasten (in 1.000) Baten Gefactureerde verwijderingsbijdrage Lasten Kosten inzamelen en verwerken Publiciteitskosten Accountants- en advieskosten Kosten voor projecten Overige kosten Bestuurskosten Financiële baten en lasten Rentebaten een sluitende begroting voor 2008 zonder dotatie aan de reserves en de verwachting dat dit de komende jaren niet anders zal zijn, kan een tekort ontstaan voor de verwerking van de historische voorraad. Het bestuur van LightRec toetst jaarlijks de omvang van de voorziening aan de verwachte toekomstige uitgaven. Op grond van die toetsing treft het bestuur beleidsmaatregelen om te garanderen dat de omvang van de voorziening voldoende is om de toekomstige kosten voor inname en verwerking van aangeboden afgedankte producten te voldoen. Cijfers vóór accountantscontrole. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in de jaarrekening na controle door de accountant Balans (in 1.000) Activa Passiva Vlottende activa Voorzieningen Te vorderen verwijderingsbijdrage Voorziening inname en verwerking Overige vlottende activa historische voorraad Liquide middelen Voorziening lopende verplichtingen Kortlopende schulden Negatief eigen vermogen Overige passiva (i.v.m. vereiste voorzieningen) eigen vermogen noch de invulling van de voorziening voor toekomstige kosten vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Op basis van de historische voorraad van circa 200 miljoen gasontladingslampen en 112,5 miljoen professionele armaturen, de afname van de historische voorraad en maximaal terug te verwachten hoeveelheden voor lampen van 60% voor lampen en 5% voor armaturen is de noodzakelijke voorziening bepaald op ruim 30 miljoen. De voorziening voor de exploitatie is bepaald op een kleine 6 miljoen. Deze voorziening is nog niet gedekt door een eigen vermogen. Wel neemt het eigen vermogen toe, maar op basis van

11 De voorgaande gegevens zijn opgesteld vóór accountantscontrole. Kleine wijzigingen zijn mogelijk. In 2007 is de verwijderingsbijdrage ten opzichte van 2006 gewijzigd van 0,25 naar 0,12 per spaarlamp/tl-buis. Als gevolg hiervan dalen de opbrengsten uit de zichtbare verwijderingsbijdrage. In 2007 is de hoeveelheid ingezamelde en verwerkte lampen en armaturen met 7% toegenomen. De kosten zijn met 2,6% gestegen. 7. Gasontladingslampen In 2007 heeft de Stichting de gezamenlijke consumentencampagne Wecycle ondersteund met een bedrag van De campagne dient om het bewustzijn van consumenten te vergroten om afgedankte producten in te leveren om deze te kunnen recyclen. De campagne wordt in voortgezet en geïntensiveerd. In 2007 is ten behoeve van het uitstippelen van de strategie juridisch, fiscaal en milieutechnisch advies van derden ingewonnen. Met name voor fiscale aspecten, de gevoerde procedures door en tegen LightRec en de geplande inzameling bij detaillisten is advies ingewonnen en zijn projecten uitgevoerd. De toename van de kosten voor projecten is met name het gevolg van de kosten die voortvloeien uit de invoering van een Balanced Score Card. De overige kosten betreft onder meer het lidmaatschap van WEEE. Het saldo van baten en lasten ter hoogte van 3,595 miljoen is toegevoegd aan de voorziening voor het inzamelen en verwerken van de historische voorraad (producten die vóór 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht).

12 Naar een benchmark voor kwikrecycling 8. LED TL-buizen en spaarlampen bevatten kwik in twee vormen: als gas en als bestanddeel in het gebruikte fluorescentiepoeder. De kunst is om die beide vormen tijdens de recycling zodanig terug te winnen dat ook de restfracties, zoals metaal en glas, geen kwikverontreiniging meer bevatten. kwikthermometers, kwikamalgamen, knoopcellen, kwikschakelaars en metallisch kwik. Alleen voor kwikhoudende beeldschermen is een specifieke installatie nodig, met name omdat het daarin gebruikte glas afwijkt van dat wat in Doel kan worden verwerkt. Dat vraagt om zeer specifieke en hoogwaardige installaties, waarvan er één staat in het Belgische stadje Doel. In 22 dit professioneel verwerkingscentrum van Indaver Relight een joint venture van Indaver en het Nederlandse AVR wordt jaarlijks circa de helft van de uit Nederland afkomstige TL-buizen en spaarlampen gerecycled. De installatie van Indaver Relight bestaat in feite uit drie afzonderlijke deelinstallaties: één voor rechte TL-buizen, één voor niet-rechte TL-lampen, spaarlampen en andere kwikdamplampen en één voor de terugwinning van zuiver kwik. Door deze drie installaties aan elkaar te koppelen, kunnen reststoffen van de ene installatie verder worden verwerkt en klaargemaakt voor hergebruik in de andere. Zo kan tot bijna 100% van het aanwezige kwik worden teruggewonnen. Het resultaat is zuiver metallisch kwik dat opnieuw wordt gebruikt in de industrie. De Belgische installatie is overigens breed inzetbaar: behalve lampen recyclet Indaver Relight ook andere kwikhoudende producten, zoals

13 Naar een nieuwe samenwerking met de grootwinkelbedrijven Een groot deel van 2007 heeft in het licht gestaan van het betrekken van de verzamelde grootwarenhuizen bij het LightRec-systeem. Nadat eerdere onderhandelingen in 2006 niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd kon in 2007 een gezamenlijke basis worden gevonden. Inmiddels steunen ook de grootwinkelbedrijven de modus operandi van LightRec, die gericht is op een zo efficiënt mogelijke inzameling van Neulast én Altlast tegen zo laag mogelijke kosten. We zijn blij met de overeenkomst met de Stichting LightRec, omdat er nu een werkmodel ligt waarin goed rekening wordt gehouden met de belangen van de retailers die wij vertegenwoordigen. Een aantal onduidelijkheden met betrekking tot de kosten- en inzamelingsstructuur zijn effectief weggenomen. Onze insteek is steeds geweest dat waar de overheid milieuzuinige verlichting stimuleert, we dat niet teniet moeten doen door het product in kwestie bij aanschaf te sterk te belasten. We zijn nu samen met LightRec uitgekomen op een aanpak die de kracht van beide systemen in termen van kosten en inzamelmiddelen bundelt. Veel van de partijen die bij ons zijn aangesloten verkopen grote aantallen spaarlampen aan de consument. Dat brengt een zekere verantwoordelijkheid mee ten opzichte van die consument: wij moeten kristalhelder en geloofwaardig kunnen communiceren over de kosten van inzameling en recycling. Dat is nu mogelijk geworden met als bonus een gezamenlijke aanpak om te komen tot meer milieubescherming. Rick Pagie, eigenaar Rick Light in Oisterwijk: Heel tevreden over de service van LightRec Onze winkel onderscheidt zich door een zeer breed assortiment in consumenten- en projectverlichting. De verkoop 24 van energiezuinige spaarlampen en LED-verlichting is de B. Aldenkamp & Zn. BV APELDOORN Ferplast Benelux BV NUENEN Bailey Electric & Electronics BV OOSTERHOUT NB First Light BV S-HERTOGENBOSCH 25 Paul Rotteveel, voorzitter Stichting Spaarlicht: afgelopen jaren sterk groeiend, een trend die zich voorlopig Barndoor ALPHEN AAN DEN RIJN Fit & Recreatie Projecten BV ROELOFARENDSVEEN Bäro Trend Light BV DEURNE Foetsie! by Wiep s BV HARLINGEN Kracht van beide systemen nu gebundeld nog wel zal doorzetten. Het aantal ingeleverde spaarlam- BB-Lightconcepts DOETINCHEM Formlite BV ENSCHEDE pen en TL-buizen neemt dan ook al jaren toe. Ik ben heel tevreden over de service van LightRec: zodra de box vol is, volstaat één telefoontje en binnen een week wordt ie opgehaald. Er is wat mij betreft maar één klein minpunt aan het huidig systeem en dat is dat afwijkende TL-buizen, zoals ronde exemplaren, niet goed in dit type box passen. Mocht LightRec aan een volgende generatie inzamelboxen werken, dan is het goed daar rekening mee te houden. Verder constateer ik dat armaturen vrijwel niet worden ingeleverd. Kennelijk worden die in een andere stroom gerecycled, of weten mensen niet goed dat ze die ook hier kunnen inleveren. Wat ik wel veel binnenkrijg zijn defecte lichttrafo s. Dan wijs ik de klant door naar de milieustraat. Voltage Supply BV 3M Nederland BV A.J. Steenkist - Rooymans BV ADJ Supply Europe BV Aerolux Nederland BV AGK Elektro v.o.f. Agmi BV Agrilight BV Agrolux Nederland BV Alberts & Kluft BV Alcochem Hygiene BV Alisun Europe BV Alno Nederland BV ALU-LIGHT Technics BV Amcor BV Ankor Mennema Groep Anticopy! Aquam Europe BV Arjo BV Arpalight Projectverlichting BV Artimeta BV Astrimex Atag Nederland BV Atexlicht Au Soleil v.o.f. Aura Light BV AV Licht Planners Bell Licht BV Bell Lux BV Berla BV BI Select BV Bio Enterprise Bortly Lighting Europe BV Bos Elektro BV Brink & van Keulen Bruins Visscher Licht BV Cadillon International Cara C Air BV Catter BV Cecla Benelux BV Ceilings & Lighting BV Centrum voor Licht Architectuur BV Conelgro BV Conite NV Cooper Crouse-Hinds BV Cooper Safety BV Correct BV Cuprohaag Lichttechniek v.o.f. DBL Verlichting De Jong Verlichting BV Dekker Zevenhuizen BV Dekkers Visual Communication BV Delta Light Nederland BV Delta Pro Lighting BV Dental Depot Lomberg BV Derksen Benelux Lichttechniek Dijkstra Lampenfabriek BV SCHIEDAM LEIDEN KERKRADE OLDENZAAL VIJFHUIZEN TEGELEN MONSTER HOEK VAN HOLLAND WAALRE HEERHUGOWAARD DONGEN OOSTERHOUT UITHOORN RIDDERKERK LEEK HEERENVEEN RUINEN BAVEL HEERLEN LEEK DUIVEN RAAMSDONKSVEER KERKRADE AMERSFOORT HAARLEM NUMANSDORP NUMANSDORP GOIRLE PATERSWOLDE VROOMSHOOP LOOSDRECHT HAARLEM GRONINGEN TIEL VELSERBROEK DRUTEN DOENRADE SCHIJNDEL DRACHTEN SCHERPENZEEL GLD ST. NIKLAAS - BELGIË WIJK EN AALBURG CAPELLE AAN DEN IJSSEL HENGELO OV HENGELO OV ZEVENHUIZEN ZH PAPENDRECHT HELMOND SOEST OSS HAARLEM Doeco BV Driessen Storage Media BV Dutch Electro BV Dutch International Lightgroup BV E.M.M. International BV ECG Montage BV Ecolight BV EDCO Eindhoven BV Edialux Nederland BV Eglo Verlichting Nederland BV Ehrbecker Schiefelbusch Elbo Technology BV Electro Cirkel BV Electromach BV ElectronicPartner Nederland BV E-light Almelo BV Emilux BV Energicon Energie Advies ERCO Lighting Nederland BV ESZET Lighting BV ET Electric BV Etaloid verlichtingstechniek BV ETAP BV ETK BV Euromac Eurosolar Eurotronic BV Fa. Heinrich Heine, Abteilung REE Fagerhult BV Famostar Emergency Lighting BV Franssen Verlichting Freeway Lighting BV Gavita Nederland BV GE Powercontrols Nederland BV Geesa BV GI-Design Global Warehouse BV Grimex Licht Groenendijk-Licht BV Groothandel Smulders BV Gunneman BV H.K. Electric BV Hagemeyer Nederland BV Hala Nederlandse lampen Fabriek Hamas Electrotechnisch handelsbureau BV Hameland Handelsonderneming Keraf BV Hapro International BV Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming Hato BV Lighting Havells Sylvania Fixtures Netherlands BV Havells Sylvania Fixtures Netherlands BV HBI Bisscheroux BV Hemmink BV - Zwolle Hertek BV Hesdo BV Highlight BV Highlite International BV HIT Trading BV WADDINXVEEN PUTTEN NUTH GRONINGEN ZWOLLE HULSHORST BARNEVELD OOSTERHOUT NB SON HENGELO OV VIANEN UT ALMELO ALMELO UTRECHT NAARDEN HARDERWIJK RIDDERKERK HOOFDDORP BODEGRAVEN GENEMUIDEN HEERHUGOWAARD ALPHEN AAN DEN RIJN TILBURG IJSSELSTEIN UT VELP GLD BOXMEER AALSMEER HAAKSBERGEN AMERSFOORT GIESSEN WOGNUM OUDEWATER ULESTRATEN HATTEM HEDEL CAPELLE AAN DEN IJSSEL ZEIST NIEUW VENNEP GROENLO KAPELLE HAZERSWOUDE RIJNDIJK SITTARD HAARLEM GELEEN ZWOLLE WEERT S-HERTOGENBOSCH WEESP KERKRADE LELYSTAD

14 Hoogaerts Lichttechniek BV Horst Elektro Grossier Hortilux Schréder BV House of Light HVL Armada Outdoor BV I.A.T. BVBA iguzzini Illuminzione Benelux Ilfari Licht Design / Munsters IMCECO v.o.f. IMT BV Indulite Indulux Nederland Industria Technische Verlichting BV Industrielicht BV InLichttechniek Internova Professional Lighting BV Intra Lighting Benelux BV Intramco Europe BV Isca Nederland BV Isis BV Istar Nederland BV Ixilum Lichttechniek BV J & H Licht en Geluid Jac s Koopman Eelectrotechnische Agenturen BV Jan Ottevangers Lichtarchitectuur Jimco Benelux BV JK-Nederland BV JM Bruneau Nederland Kaemingk BV ZUNDERT BERGEN OP ZOOM MONSTER ROESELARE - BELGIË VEENENDAAL ERP TERHEIJDEN GORINCHEM DRUTEN BORNE EMMEN ALBLASSERDAM ENSCHEDE LEERDAM STOUTENBURG NOORD BEUSICHEM HOOGEVEEN VIANEN UT WIJK BIJ DUURSTEDE GRONINGEN LELYSTAD AALTEN KARMA DESIGN BV Philips Electronics Nederland BV UV-Power Licht GmbH MEPPEN 26 current cabinet to phase out light bulbs and replace them 27 Kelpa BV KenWell Trading BV Kerger & Co BV Key Light International BV Koevering Koeling & Airconditioning Konitech Electronics BV Koreman Lichtonderhoud BV Dikkers BV Kroon Light & Maintenance Kwantum Nederland BV Lagotronics Lemax-Europe BV Licht & Wonen NL Lichtfocus Lichtholland BV Lichtoplossingen Lichtpartners BV Lichtprojecten Nederland BV LichtStudio Kwadraat Lichtwijzer Light4U.COM Lightco Nederland BV Lighting Partner BV Lightronics BV Limatel v.o.f. Limeparts BV Louis Poulsen Lighting BV Lucky Light projectverlichting BV Lumiparts BV Luxor Licht LVS Licht MacBright BV Maretti Projectverlichting BV Massive Nederland BV WERKENDAM AMSTERDAM NIJKERK GLD OIRSCHOT MALDEN ILPENDAM OUDERKERK AAN DE AMSTEL SLIEDRECHT TILBURG VENLO ROELOFARENDSVEEN SNEEK HARDERWIJK DONGEN ALMELO JOURE UTRECHT GOES WAALWIJK HOOGERHEIDE GORINCHEM HOOFDDORP APELDOORN NIEUWKOOP S-HERTOGENBOSCH HOEVELAKEN TIEL GORINCHEM Matcall BV MATO Verlichting Meba Trading BV Meerlicht Doetinchem Megaman - Hapé Electric BV Melis Lighting BV Merison Retail BV Messner Benelux BV Metalmek Lighting BV Metro Cash & Carry Nederland BV Mitsubishi Electric Europe BV Benelux Branch M-Light International Modular Lighting Nederland Monac BV Moujen Europe BV N Light BV Nikon Instruments Europe BV Oktalite GmbH Olman Handelmaatschappij BV Oostendorp Nederland BV Optica Lichtarchitectuur Ormalight BV OSRAM Benelux BV OT Lightsystems Benelux Otto BV Overhuys Verlichting Pakano Lighting BV Pet Supplies Holding BV PG-Trading BV Philips Lighting ISL Postma & Partners elektrotechnische groothandel BV Postma & Partners industriële automatisering BV Powerlight International BV Prandina BV PromAction BV QC Factory BV Q-Cat Trading BV Quasar Holland BV Raymax BV Regoort BV Reklatekst Hengelo BV RetailProducts BV Rexel Nederland RGG Verlichting BV RIWA Nederland BV Robert Klingel Europe GmbH Robin Hood Produkties BV Rocalux Rolight Theatertechniek Romex BV Roos Electronics BV Ruiter Lighting Safety-Lux Nederland BV SCALO NV Schaer Luderitz Nederland BV Schiefer Signaal- en Speciaallampen Schippers Bladel BV Schréder BV SCS Industrie Componenten BV Selux Benelux NV Shop Interiors BV AMSTELVEEN NIJMEGEN OUDEWATER DOETINCHEM TILBURG BUNSCHOTEN HENGELO GLD NISTELRODE AMSTERDAM ZUIDOOST MIJDRECHT AMSTELVEEN DIEMEN ERMELO HELMOND BADHOEVEDORP KEULEN - DUITSLAND ALPHEN AAN DEN RIJN ZWIJNDRECHT RIJSSEN VENLO CAPELLE AAN DEN IJSSEL WINSUM GN TILBURG ZWANENBURG HEERHUGOWAARD WAALWIJK SCHAIJK DUIVEN DUIVEN NIJKERK GLD HEERLEN WORMERVEER VENLO SCHIEDAM GIESSEN MONSTER HENGELO OV NAARDEN GOUDA AMSTERDAM VEENENDAAL ENSCHEDE RHENEN GILZE HAARLEM BUSSUM KAMTHOUT - BELGIË ZUNDERT ETTEN-LEUR BLADEL RHENEN ZOETERMEER ROOSENDAAL DRONTEN Sight Light BV Simcas Electro BV Skytronic BV Sligro Food Group Nederland BV Solar Nederland BV Spaapen Handelsmaatschappij BV Special Industrial Lighting Spectrus Licht en Advies Spil Lighting Steenwellewitgoed Steng Licht BV Sunworld Bruincentrum BV Superkeukens Broek op Langedijk Suzo International BV Switchtron BV Targetti BV Tasmania Handel-Maatschappij BV Thomas & Betts Netherlands BV Tieman Trading BV TL Holland BV Toko International BV Toplight Totallux BV TRILUX CV Trobatronics BV Ubbink Garden BV Unifit Unired Lighting BV Utilicht BV Utrecht Dental UV-Support BV Van Cranenbroek ELC BV Van den Hurk verlichting metaal Van der Meer Wonen Van Der Wulp Lichttechniek Van Doorn Verlichting BV Van Gastel Import Van Opstal Nederland BV VASCO keukens NV Veeneman BV Veko Lightsystems International BV Ventec Verkerk Groep Vezalux BV Vijselaar BV Waagmeester Elektro BV Waldmann Lichttechniek BV Waldmann Medische Techniek BV Wittur BV Wolfs Verlichting BV XLD Lighting Co Zumtobel Staff Benelux NV SASSENHEIM S-GRAVENHAGE NIJVERDAL VEGHEL DUIVEN MONTFOORT DEVENTER HOOFDDORP LUTTENBERG VENLO BROEK OP LANGEDIJK OUD BEIJERLAND DRONTEN UTRECHT AMSTERDAM BARENDRECHT GILZE ZOETERMEER IZEGEM - BELGIË AMERSFOORT DE KWAKEL ALKMAAR NIJKERK GLD VRIEZENVEEN UTRECHT OSS BUDEL GELDROP SNEEK ETTEN-LEUR CULEMBORG SCHIJF APELDOORN KAMTHOUT - BELGIË APELDOORN SCHAGEN WORMERVEER ZWIJNDRECHT ZUNDERT AMSTERDAM ZAANDAM TIEL TIEL KERKRADE WOERDEN PUURS - BELGIË Summary Annual Report 2007 Stichting LightRec Nederland Towards a new level of collection LightRec now has more than 300 participants and has collected a total of more than twenty million light bulbs, more than 12 million of which in The management of LightRec has cranked up its ambitions. Amongst other things, this will mean increasing the collection targets and starting an extensive marketing campaign. This will also harmonise with the intended policy of the with more energy-saving types. It is clear that realising high collection percentages can be only partly achieved with more efficient logistics and a better service to retailers and chain stores. Consumers have to make an important contribution towards the collection of more gas discharge lamps. LightRec will fulfil its responsibility by intensively informing end users regarding the advantages of gas discharge lamps (and other energy-saving light sources), and in particular about the necessity of ultimately passing them on for processing and recycling. A significant campaign budget has been reserved for 2008, which will be applied in coordination with the efforts of other product foundations.

15 Nawoord Towards a new WEEE Directive LightRec regards the planned revision of the WEEE Directive as an opportunity to create final transparency regarding a number of files. It is clear that even a revised WEEE Directive does not stimulate efforts by producers in the field of EcoDesign (environmentally friendly product design). Other directives (RoHS, EuP, REACH) are much more suited to that purpose. LightRec s standpoint is that there is no direct link between EcoDesign and the recycling of gas discharge lamps. Based on specific EcoDesign legislation, it will draw the attention Towards a new cooperation with chain stores In 2007, an important new initiative has been the involvement of the collective chain stores in the LightRec system. A common starting point was found in 2007 after previous negotiations in 2006 had not provided the desired results. In the meantime, the chain stores are also supporting the modus operandi of LightRec, which is aimed at the most efficient collection of new and old noxious waste at the lowest possible cost. Met het toetreden van de deelnemers van Spaarlicht en de komende herziening van de WEEE Directive, komt LightRec in een nieuwe fase met tal van uitdagingen. Er dient een systeem te worden opgezet voor de inzameling bij de detaillisten dat voldoet aan de wensen van zowel supermarkten als bouwmarkten. Dat vraagt om gedifferentieerde inzamelmiddelen. De financiering van de recycling van lampen die nà 13 augustus 2005 op de markt zijn gezet vraagt om aandacht. De verschillende interpretaties die hierover bestaan in Europa hebben nog niet geleid tot een samenhangend voorstel voor de financiering. Toch willen 28 of affiliated producers to the necessity of investing in R&D de deelnemers ruim vóór 1 januari 2011 weten waar ze aan 29 aimed at reducing the use of environmentally harmful toe zijn. substances. Verder is nog niet duidelijk of er doelstellingen komen voor Towards a realistic provision level In accordance with the assignment from VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment), an estimate of the stock (of lamps and armatures sold before August ) was made. Based on this report, an accurate assessment can be made during 2008 of the means required to arrive at a well-balanced estimate for the processing of existing stocks. At present, LightRec anticipates that more money will be required than it currently has at its disposal, and that therefore the present de inzameling en hoe die geformuleerd worden. De mogelijke groei in de inzameling dient ook financierbaar te zijn. Kortom, er zijn nog tal van vragen die op termijn van één tot twee jaar tot een oplossing dienen te komen. Het bestuur van LightRec, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de retail, zal zich inspannen om de komende tijd deze zaken voortvarend aan te pakken. Uiteraard zal dat zoveel mogelijk in samenhang gebeuren met de ontwikkelingen in de ons omringende landen. disposal levy, whether it is adjusted or not, will have to remain in force until at least Rob Koppejan, voorzitter Stichting LightRec Nederland

16 2007, een jaar in vogelvlucht Samen houden we het licht 29 maart Aantreden de heer Rob Koppejan als voorzitter Stichting LightRec Nederland Licht maakt het leven lichter. In elk opzicht. De ontwikkeling van het licht, van kampvuur tot LED, heeft het ons mensen nog eens 1 juli Aantreden de heer Jeroen Bartels als manager Stichting LightRec Nederland extra makkelijk gemaakt. Licht staat ons overal optimaal bij. De nieuwste lichtbronnen zijn bovendien de meest 19 oktober Start Wecycle campagne energiezuinige en zorgen zo voor een minimum aan milieubelasting. Dit positieve effect wordt nog versterkt door 1 november Overhandigen rapport historische voorraad aan VROM een verantwoorde afdanking en recycling. De milieubelasting van de kapotte lamp wordt geminimaliseerd door deze voor 6 november Deelnemersdag van LightRec Deze kenmerkte zich door een discussie in een zeer open sfeer recycling aan te bieden. Daarmee wordt het positieve effect nog versterkt. Stichting LightRec Nederland helpt hier 30 graag aan mee. Samen met u houden we het licht november Verzending informatiebox retailers verlichtingsapparatuur Bij de kleinere retailers (voornamelijk verenigd onder de vlag van Uneto-VNI) werd nieuwe informatie uitgezet. Dit moet leiden tot een meer efficiënte inzameling en een betere bekendheid met de doelstellingen en aanpak van de Stichting LightRec Nederland 4 december Opening gesprekken met Spaarlicht/RND Bestuur Rob Koppejan voorzitter Eddy Ceelen lid Wolfgang Finkel lid Karl-Heinz Pietsch penningmeester Wim Sliepenbeek lid Frank Wensink lid Paul Rotteveel lid Sjoerd Veensta plv lid Rotteveel Jeroen Bartels manager COLOFON Stichting LightRec Nederland Boerhaavelaan 40 Postbus AD Zoetermeer Helpdesk LightRec: +31 (0) LightRec Nederland op internet Tekst Creative Venue, Amsterdam Beeldmateriaal o.a. ETAP Lighting Informatienummer consumenten en Vormgeving detaillisten: (gratis) Hansnel Communicatie, Utrecht

17

beschikbare OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda

beschikbare OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE winter 2013 NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda Driegesprek Nieuwe regels voor registratie e-waste Recyclers lopen ook met inzet van de best

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014

Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014 Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014 Op zoek naar de lokale duurzaamheidsissues op basis van 90 indicatoren voor 403 gemeenten Opdrachtgever: Deze nationale monitoring studie naar gemeentelijke

Nadere informatie

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9.

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5 Emissiehandel: wat en waarom? 8 Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9 Over de NEa 12 EU ETS industrie in 2014 17 EU

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland

Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland Verkenning van mogelijkheden en randvoorwaarden X. van Tilburg J.C. Jansen M.A. Uyterlinde S.M. Lensink ECN-E--06-038 December 2006 Verantwoording

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren

MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren Opdrachtgever: RWS Water, Verkeer en Leefomgeving Rotterdam, 14 november 2014 MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren Opdrachtgever: RWS Water, Verkeer en Leefomgeving

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan.

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan. Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Telefoon (072) 5411 311 Fax: (072) 5411 344 www.hvcgroep,nl ING 65,10,04.500 Rabobank 37,64,50,010 K.v.K. nr, 37061260 BTW nr NL 8106,96,459,6,01

Nadere informatie

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag Inhoud Kaarten en kengetallen Pagina 2 Verslag van de raad van commissarissen 6 Directieverslag 1 Introductie 2 Bedrijfsactiviteiten 3 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer afvalforum jaargang 12 oktober 2008 3 English summary included Surfen naar potentiële klanten Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer Impuls afvalscheiding voor LAP-doelen ...het verantwoord verwerken

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Concurrentiemonitor blank kalfsvlees

Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Tom Bakker Willy Baltussen Bart Doorneweert LEI-rapport 2012-025 Januari 2012 Projectcode 2231532000 LEI, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing Hightech systemen & materialen Remanufacturing Colofon Innovatie Zuid Oktober 2013 Thema Hightech systemen en materialen: Remanufacturing Samengesteld door Mare Advies Marko Vreeswijk Inspiratie en inhoudelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Productiviteitstrends in de energiesector

Productiviteitstrends in de energiesector Productiviteitstrends in de energiesector Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1988 en 2011 Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie