Historical Highlights

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historical Highlights"

Transcriptie

1 Historical Highlights Een lichtverhaal in 8 hoofdstukken Jaarboek 2007 Stichting LightRec Nederland

2 Voorwoord 4 1. Het begon met zonlicht 5 Naar een nieuw niveau van inzameling Inhoud 2. Lavavuur 9 Naar een hoger niveau van bewustwording bij de consument 3. Fakkel 11 Naar een nieuwe personele bezetting 4. Kaars 13 Naar een nieuwe WEEE Directive 2 5. Gaslicht 15 Naar een realistisch voorzieningenniveau 6. Gloeilamp 17 Naar een transparante weergave van de resultaten van LightRec 7. Gasontladingslampen 21 Naar een benchmark voor kwikrecycling 8. LED 23 Naar een nieuwe samenwerking met de grootwinkelbedrijven Deelnemers 25 Summary 27 Nawoord , Een jaar in vogelvlucht 30

3 Voorwoord Samen houden we het licht 1. Het begon met zonlicht 4 Een milieuverantwoorde inzameling en verwerking van TL-buizen en spaarlampen is van groot belang. Ik ben dan ook zeer verheugd dat het de Stichting LightRec is gelukt om het afgelopen jaar 12 miljoen van deze lampen in te nemen én te verwerken. Een hele prestatie aangezien LightRec nog maar een paar jaar geleden is gestart met de activiteiten. Een hoge ambitie is wenselijk voor elk onderdeel van het milieubeleid, maar zeker op dit vlak moeten wij dat met z n allen van harte nastreven! In de eerste plaats omdat we zorgvuldig met ons afval moeten omgaan. Dat geldt voor alle producten die worden afgedankt, maar des te meer voor producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals gasontladingslampen. Het past in het principe van keten - denken ( cradle to cradle ) dat de reststoffen van onze afgedankte producten opnieuw worden ingezet bij de productie van nieuwe producten en goederen. afspraken te maken met Nederlandse vertegenwoordigers uit de verlichtingsindustrie over de verdere promotie van de spaarlamp en LED-lamp. De energiebesparing die dit zal opleveren draagt bij aan het terugdringen van broeikasgasemissies. Maar dit alles staat of valt met een goedlopend in zamel- en verwerkingssysteem voor gasontladingslampen. Om deze redenen is het zeer gewenst de stijgende lijn van LightRec te continueren. Het systeem is uitgerold, laat de lampen maar komen! Veel consumenten zijn zich nog niet bewust van het bestaan van dit inzamelsysteem. Ook de oud voor nieuw -regeling is nog onvoldoende bekend. Het is dan ook een goede zaak dat LightRec (samen met de andere NVMP-stichtingen) een grootschalige consumentencampagne gaat starten. Ik hoop en verwacht dat daarmee het licht in de tunnel doorbreekt en de gasontladingslampen niet meer verdwijnen in de gewone huisvuilzak of minicontainer. In de tweede plaats vanwege de uitfasering van de energie-onzuinige gloeilamp. De discussie hierover vindt plaats in Brussel, waarbij het niet zozeer gaat over de vraag of dit moet gebeuren, maar over de vraag wanneer. In aanvulling hierop hoop ik zo snel als mogelijk is concrete Copyright: RVD/Foto: Eric Maas Minister Jacqueline Cramer, Milieu

4 Naar een nieuw niveau van inzameling De Stichting LightRec Nederland is sinds 2005 actief als collectief inzamel- en recyclesysteem voor gasontladingslampen en (professionele) lichtarmaturen. In een relatief korte periode is veel energie gestoken in de optimalisatie van de beleids- en uitvoeringsaspecten die voortvloeien uit de producentenverantwoordelijkheid. En met succes: LightRec heeft inmiddels de grens van 300 deelnemers overschreden en in totaal al ruim twintig miljoen lampen ingezameld, waarvan ruim 12 miljoen in 0,15 0,12 0,9 Nederland Europees gemiddeld Het jaar 2007 kan in zekere zin gezien worden als een overgangsjaar. Ging in aanvangsperiode de aandacht vooral uit naar compliance, het in overeenstemming met de regelgeving opereren en het realiseren van gezonde financiële dekking, inmiddels is LightRec in ambitieuzer vaarwater terechtgekomen. Het inzicht dat de license to operate van de aangesloten producenten en importeurs mede afhangt van een hoogwaardig systeem van inzameling wordt breed gedragen. Dat vertaalt zich in het verhogen van de inzamelingstargets. Een bijkomende rol spelen daarbij de beleidsvoornemens van het huidige kabinet om de gloeilamp uit te faseren en te vervangen door meer energiezuinige varianten. Inzamelresultaat Het positieve effect dat hiervan zal uitgaan op de verkoop van spaar- en LED-lampen maakt de noodzaak van een goed functionerend inzamel- en verwerkingssysteem eens te meer evident. Het is duidelijk dat het realiseren van hogere targets slechts ten dele kan worden gerealiseerd door efficiëntere logistiek en betere dienstverlening aan detaillisten en grootwinkelbedrijven. Een belangrijke bijdrage aan de inzameling van méér gasontladingslampen dient te worden geleverd door de consument. Bewustwording van het belang van inzameling voor het milieu en de eigen rol van de consument daarin is daarbij essentieel. LightRec wil aan die bewustwording de komende jaren een belangrijke impuls gaan geven. 0,6 6 7 het afgelopen jaar. Hoewel 2007 ten opzichte van 2006 geen duidelijk waarneembare groei in het ingezamelde tonnage heeft laten zien, scoort LightRec met een gemiddeld inzamelquotum van veertig procent ten opzichte van nieuw op de markt gebrachte lampen als jong inzamelsysteem nu al een ruime voldoende. Bovendien neemt het gemiddeld gewicht per ingezamelde lamp af, waardoor bij een gelijkblijvend tonnage toch meer lampen worden ingezameld. Niet alleen ten opzichte van de overige productstichtingen in Nederland, maar ook in vergelijking tot buurlanden als Duitsland en België. Toch liggen er nog grote uitdagingen. Inzamelresultaat en totale operationele kosten 2006 t.o.v. het Europees gemiddelde 0,3 0 Ingezamelde kg per inwoner 2006 Armaturen Gasontladingslampen Totaal operationele kosten per ton in euro s Deze benchmark is gemaakt op basis van beschikbare gegevens van het WEEE Forum, de zogenaamde WEEE Figures. Aangezien deze informatie vertraagd beschikbaar komt, zijn voor dit jaarverslag de WEEE Figures van 2006 gebruikt. Armaturen Gasontladingslampen Per maand ingezameld (in tonnen) Cumulatief (in tonnen) TL-buizen Cumulatief 2007 Cumulatief maand 2006 maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 0

5 Inzamelresultaat 2. Lavavuur Ingezameld gewicht (in tonnen) Gasontladingslampen Overige lampen Cumulatief 2007 Cumulatief maand 2006 maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Ingezameld gewicht (in tonnen) Professionele armaturen Cumulatief 2007 Cumulatief maand 2006 maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

6 10 Naar een hoger niveau van bewustwording bij de consument Energiezuinige lichtbronnen staan bij steeds meer consumenten in een positief daglicht. Toch blijft een consequente keuze voor de spaarlamp en met name het gedrag als de spaarlamp kapot gaat moeilijk te beïnvloeden. Onbekendheid met de specifieke eigenschappen van gasontladingslampen blijkt bij veel consumenten nog tot onzekerheid te leiden. Met name het feit dat spaarlampen goed zijn voor het milieu maar vervolgens als een vorm van chemisch afval dienen te worden aangeboden is voor veel eindgebruikers in zekere zin een dubbelzinnige boodschap die tot onduidelijkheid leidt. 3. Fakkel LightRec is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om eindgebruikers zo goed mogelijk voor te lichten over de voordelen van gasontladingslampen (en andere energiebesparende lichtbronnen) en met name over de noodzaak deze uiteindelijk op een correcte wijze aan te bieden voor verwerking en recycling. Om deze verantwoordelijkheid invulling te geven is voor 2008 een significant campagnebudget gereserveerd, dat in lijn met de inspanningen van de andere productstichtingen zal worden aangewend. Gestreefd wordt naar eenzelfde awareness bij de consument als die inmiddels bestaat voor batterijen. Het feit dat er in het verslagjaar 2007 weinig tot geen inspanningen zijn geweest met betrekking tot brede publieks- voorlichting is mede een gevolg van de onduidelijkheid die voortvloeide uit de bestaande situatie waarin de grootwinkelbedrijven waren verenigd in de Stichting Spaarlicht. Het is niet mogelijk om een eenduidige boodschap naar consumenten te communiceren zonder dat deze door alle spelers in de Nederlandse markt gedragen zou worden. Inmiddels hebben de grootwinkelbedrijven besloten zich aan te sluiten bij LightRec zodat een eenduidige, breed gedragen campagne mogelijk wordt. Een groot voordeel van de samenwerking is dat de consument nog maar met één collectief systeem te maken krijgt, wat zonder twijfel zal bijdragen aan de duidelijkheid en uiteindelijk aan de maatschappelijke effectiviteit.

7 Naar een nieuwe personele bezetting 4. Kaars Ook in termen van de personele bezetting kan 2007 als een jaar van overgang worden betiteld. Zowel in de bestuursrangen als in de managementondersteuning is een groot aantal personele wisselingen geweest. Een deel daarvan was gepland, een deel het gevolg van omstandigheden. Met name het zeer betreurde terugtreden van de LightRec-secretaris de heer Aat van der Giessen, branchemanager van de NVFN en werkzaam bij FME-CWM, wegens ziekte, heeft gedurende een zekere periode een negatief effect gehad op de continuïteit in het management. Op het moment van het schrijven van dit verslag is de Stichting echter weer op volle bestuurlijke sterkte, aangevuld met vertegenwoordigers van de grootwinkelbedrijven. Bovendien is geïnvesteerd in het aantrekken van een manager om het proces van verdere professionalisering de komende periode vorm te geven. 12 V.l.n.r. Wolfgang Finkel, Wim Sliepenbeek, Karl-Heinz Pietsch, Jeroen Bartels, Rob Koppejan

8 Naar een nieuwe WEEE Directive 5. Gaslicht In de loop van 2007 zijn twee belangrijke rapporten de voordeur of aan de achterdeur van de milieustraat gepubliceerd die preluderen op de in 2008 geplande wat tot een controverse met de Vereniging voor afval- en herziening van de huidige WEEE Directive. In reinigingsmanagement (NVRD) heeft geleid. Ook ten aanzien samenwerking met de overige productstichtingen van de definitie van armaturen en de samenstelling heeft LightRec via een lobbytraject bijgedragen aan van LED-lampen zijn meer eenduidige wettelijke definities de kwaliteit van dit wetsherzieningproces met het dringend gewenst. doel dit zoveel mogelijk positief te beïnvloeden. Dit traject loopt in 2008 door. Ook het model van financiering, met name waar het gaat om afval van producten die ná 13 augustus LightRec ziet de geplande herziening van de WEEE op de markt zijn gebracht, is een punt van aandacht. 15 Directive als een unieke kans om in een aantal dossiers Belangenorganisaties, zoals Greenpeace, maken zich definitief duidelijkheid te scheppen. Zo is in de sterk voor Individuele Producentenverantwoordelijk- huidige regeling diffuus waar exact de verantwoordelijkheid heid (Individual Producers Responsibility, IPR). Dit van de producent/importeur begint aan mag echter niet ten koste gaan van de incentives voor inzameling en leiden tot freeridergedrag. Het is duidelijk dat ook een herziene WEEE Directive producenten niet aanspoort tot inspanningen op het terrein van EcoDesign (milieuvriendelijk productontwerp). Daar zijn andere richtlijnen (RoHS, EuP, REACH) ook veel geschikter voor. LightRec stelt zich op het standpunt dat er geen directe koppeling bestaat tussen EcoDesign en de recycling van gasontladingslampen. Zij zal de aangesloten producenten op basis van specifieke EcoDesign wetgeving wijzen op de noodzakelijkheid om te investeren in R&D gericht op het terugdringen van het gebruik van milieubelastende stoffen.

9 Naar een realistisch voorzieningsniveau 6. Gloeilamp 16 In 2007 is, samen met de andere productstichtingen, een onderzoek in gang gezet naar de zogeheten complementaire stromen, dat wil zeggen verwerkingsstromen buiten het NVMP-systeem. De uitkomsten daarvan zijn onlangs gepresenteerd. Aanleiding voor dit onderzoek was dat de gezamenlijke productstichtingen circa 6 kilo per hoofd van de bevolking inzamelen, terwijl andere landen aanmerkelijk meer inzameling bereiken. Uit de eerste resultaten blijkt dat een aanmerkelijk deel van het e-waste als oud ijzer in de afvalcontainers van de milieustraten terechtkomt. De feitelijke hoeveelheid verantwoord verwerkt e-waste is daardoor veel hoger. veel minder mogelijkheid om nog substantiële hoeveelheden uit de markt te halen. Parallel hieraan is in opdracht van VROM een inschatting van de historische voorraad (lampen en armaturen verkocht vóór 15 augustus 2005) gemaakt. Op basis van dit rapport kan in de loop van 2008 voor het eerst een nauwkeurige inschatting worden gemaakt van de benodigde middelen om tot een verantwoorde verwerking van de historische voorraad te komen. Vooralsnog verwacht LightRec dat meer geld nodig is dan wat zij nu in kas heeft en dat daarom de huidige verwijderingsbijdrage, al dan niet aangepast, tot 2011 in stand zal moeten blijven. LightRec heeft dit onderzoek mede gefinancierd vanuit haar filosofie van goed huisvaderschap, wetende dat het aandeel van gasontladingslampen in het totaal maar een fractie betreft. De mate waarin producten worden ingezameld heeft wel invloed op de discussie over doelstellingen voor inzameling en de mogelijkheden om die doelstellingen te kunnen realiseren. Immers, als er veel producten buiten de recycling blijven is er veel ruimte voor verbetering. Nu blijkt dat buiten het inzamelsysteem veel ijzerhoudende producten direct naar de hoogovens gaan, is er Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor de toegepaste recyclingtechnieken op het gebied van gasontladingslampen en lichtarmaturen. Gezien de beperkte omvang van de verwerkingsstromen in Nederland stimuleert LightRec haar uitvoeringsorganisatie Stichting NVMP om samenwerkingsverbanden te sluiten met partners in Europese (grens)regio s. Door gezamenlijk te tenderen kunnen grotere verwerkingsstromen in de markt worden gezet en kan de verwerkende industrie effectiever worden uitgedaagd om tot kosten- en milieuefficiëntere processen te komen.

10 Naar een transparante weergave van de resultaten van LightRec Op 15 augustus 2005 heeft de Stichting LightRec Nederland namens haar deelnemers de verplichting op zich genomen om de historische voorraad aan lampen en armaturen in te nemen en te verwerken. Op dat moment was niet goed bekend hoe groot die voorraad was en zeker niet wat de kosten van inzameling en verwerking zouden worden. De facto is op de balans op dat moment een voorziening noodzakelijk voor toekomstige kosten. De kosten worden gedekt door de zichtbare verwijderingsbijdrage. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door de inzamel- en verwerkingskosten, inclusief overhead en de mate waarin lampen en armaturen nu en in de toekomst worden ingezameld. Het is de ambitie van het bestuur van LightRec om in de komende jaren méér te gaan inzamelen. Bovendien eist VROM dat LightRec beschikt over een eigen vermogen dat vol doende is om minimaal één jaar zonder inkomsten te kunnen opereren. Ondanks dat LightRec een Stichting is zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk nut, is noch het Staat van baten en lasten Saldo baten en lasten (in 1.000) Baten Gefactureerde verwijderingsbijdrage Lasten Kosten inzamelen en verwerken Publiciteitskosten Accountants- en advieskosten Kosten voor projecten Overige kosten Bestuurskosten Financiële baten en lasten Rentebaten een sluitende begroting voor 2008 zonder dotatie aan de reserves en de verwachting dat dit de komende jaren niet anders zal zijn, kan een tekort ontstaan voor de verwerking van de historische voorraad. Het bestuur van LightRec toetst jaarlijks de omvang van de voorziening aan de verwachte toekomstige uitgaven. Op grond van die toetsing treft het bestuur beleidsmaatregelen om te garanderen dat de omvang van de voorziening voldoende is om de toekomstige kosten voor inname en verwerking van aangeboden afgedankte producten te voldoen. Cijfers vóór accountantscontrole. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in de jaarrekening na controle door de accountant Balans (in 1.000) Activa Passiva Vlottende activa Voorzieningen Te vorderen verwijderingsbijdrage Voorziening inname en verwerking Overige vlottende activa historische voorraad Liquide middelen Voorziening lopende verplichtingen Kortlopende schulden Negatief eigen vermogen Overige passiva (i.v.m. vereiste voorzieningen) eigen vermogen noch de invulling van de voorziening voor toekomstige kosten vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Op basis van de historische voorraad van circa 200 miljoen gasontladingslampen en 112,5 miljoen professionele armaturen, de afname van de historische voorraad en maximaal terug te verwachten hoeveelheden voor lampen van 60% voor lampen en 5% voor armaturen is de noodzakelijke voorziening bepaald op ruim 30 miljoen. De voorziening voor de exploitatie is bepaald op een kleine 6 miljoen. Deze voorziening is nog niet gedekt door een eigen vermogen. Wel neemt het eigen vermogen toe, maar op basis van

11 De voorgaande gegevens zijn opgesteld vóór accountantscontrole. Kleine wijzigingen zijn mogelijk. In 2007 is de verwijderingsbijdrage ten opzichte van 2006 gewijzigd van 0,25 naar 0,12 per spaarlamp/tl-buis. Als gevolg hiervan dalen de opbrengsten uit de zichtbare verwijderingsbijdrage. In 2007 is de hoeveelheid ingezamelde en verwerkte lampen en armaturen met 7% toegenomen. De kosten zijn met 2,6% gestegen. 7. Gasontladingslampen In 2007 heeft de Stichting de gezamenlijke consumentencampagne Wecycle ondersteund met een bedrag van De campagne dient om het bewustzijn van consumenten te vergroten om afgedankte producten in te leveren om deze te kunnen recyclen. De campagne wordt in voortgezet en geïntensiveerd. In 2007 is ten behoeve van het uitstippelen van de strategie juridisch, fiscaal en milieutechnisch advies van derden ingewonnen. Met name voor fiscale aspecten, de gevoerde procedures door en tegen LightRec en de geplande inzameling bij detaillisten is advies ingewonnen en zijn projecten uitgevoerd. De toename van de kosten voor projecten is met name het gevolg van de kosten die voortvloeien uit de invoering van een Balanced Score Card. De overige kosten betreft onder meer het lidmaatschap van WEEE. Het saldo van baten en lasten ter hoogte van 3,595 miljoen is toegevoegd aan de voorziening voor het inzamelen en verwerken van de historische voorraad (producten die vóór 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht).

12 Naar een benchmark voor kwikrecycling 8. LED TL-buizen en spaarlampen bevatten kwik in twee vormen: als gas en als bestanddeel in het gebruikte fluorescentiepoeder. De kunst is om die beide vormen tijdens de recycling zodanig terug te winnen dat ook de restfracties, zoals metaal en glas, geen kwikverontreiniging meer bevatten. kwikthermometers, kwikamalgamen, knoopcellen, kwikschakelaars en metallisch kwik. Alleen voor kwikhoudende beeldschermen is een specifieke installatie nodig, met name omdat het daarin gebruikte glas afwijkt van dat wat in Doel kan worden verwerkt. Dat vraagt om zeer specifieke en hoogwaardige installaties, waarvan er één staat in het Belgische stadje Doel. In 22 dit professioneel verwerkingscentrum van Indaver Relight een joint venture van Indaver en het Nederlandse AVR wordt jaarlijks circa de helft van de uit Nederland afkomstige TL-buizen en spaarlampen gerecycled. De installatie van Indaver Relight bestaat in feite uit drie afzonderlijke deelinstallaties: één voor rechte TL-buizen, één voor niet-rechte TL-lampen, spaarlampen en andere kwikdamplampen en één voor de terugwinning van zuiver kwik. Door deze drie installaties aan elkaar te koppelen, kunnen reststoffen van de ene installatie verder worden verwerkt en klaargemaakt voor hergebruik in de andere. Zo kan tot bijna 100% van het aanwezige kwik worden teruggewonnen. Het resultaat is zuiver metallisch kwik dat opnieuw wordt gebruikt in de industrie. De Belgische installatie is overigens breed inzetbaar: behalve lampen recyclet Indaver Relight ook andere kwikhoudende producten, zoals

13 Naar een nieuwe samenwerking met de grootwinkelbedrijven Een groot deel van 2007 heeft in het licht gestaan van het betrekken van de verzamelde grootwarenhuizen bij het LightRec-systeem. Nadat eerdere onderhandelingen in 2006 niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd kon in 2007 een gezamenlijke basis worden gevonden. Inmiddels steunen ook de grootwinkelbedrijven de modus operandi van LightRec, die gericht is op een zo efficiënt mogelijke inzameling van Neulast én Altlast tegen zo laag mogelijke kosten. We zijn blij met de overeenkomst met de Stichting LightRec, omdat er nu een werkmodel ligt waarin goed rekening wordt gehouden met de belangen van de retailers die wij vertegenwoordigen. Een aantal onduidelijkheden met betrekking tot de kosten- en inzamelingsstructuur zijn effectief weggenomen. Onze insteek is steeds geweest dat waar de overheid milieuzuinige verlichting stimuleert, we dat niet teniet moeten doen door het product in kwestie bij aanschaf te sterk te belasten. We zijn nu samen met LightRec uitgekomen op een aanpak die de kracht van beide systemen in termen van kosten en inzamelmiddelen bundelt. Veel van de partijen die bij ons zijn aangesloten verkopen grote aantallen spaarlampen aan de consument. Dat brengt een zekere verantwoordelijkheid mee ten opzichte van die consument: wij moeten kristalhelder en geloofwaardig kunnen communiceren over de kosten van inzameling en recycling. Dat is nu mogelijk geworden met als bonus een gezamenlijke aanpak om te komen tot meer milieubescherming. Rick Pagie, eigenaar Rick Light in Oisterwijk: Heel tevreden over de service van LightRec Onze winkel onderscheidt zich door een zeer breed assortiment in consumenten- en projectverlichting. De verkoop 24 van energiezuinige spaarlampen en LED-verlichting is de B. Aldenkamp & Zn. BV APELDOORN Ferplast Benelux BV NUENEN Bailey Electric & Electronics BV OOSTERHOUT NB First Light BV S-HERTOGENBOSCH 25 Paul Rotteveel, voorzitter Stichting Spaarlicht: afgelopen jaren sterk groeiend, een trend die zich voorlopig Barndoor ALPHEN AAN DEN RIJN Fit & Recreatie Projecten BV ROELOFARENDSVEEN Bäro Trend Light BV DEURNE Foetsie! by Wiep s BV HARLINGEN Kracht van beide systemen nu gebundeld nog wel zal doorzetten. Het aantal ingeleverde spaarlam- BB-Lightconcepts DOETINCHEM Formlite BV ENSCHEDE pen en TL-buizen neemt dan ook al jaren toe. Ik ben heel tevreden over de service van LightRec: zodra de box vol is, volstaat één telefoontje en binnen een week wordt ie opgehaald. Er is wat mij betreft maar één klein minpunt aan het huidig systeem en dat is dat afwijkende TL-buizen, zoals ronde exemplaren, niet goed in dit type box passen. Mocht LightRec aan een volgende generatie inzamelboxen werken, dan is het goed daar rekening mee te houden. Verder constateer ik dat armaturen vrijwel niet worden ingeleverd. Kennelijk worden die in een andere stroom gerecycled, of weten mensen niet goed dat ze die ook hier kunnen inleveren. Wat ik wel veel binnenkrijg zijn defecte lichttrafo s. Dan wijs ik de klant door naar de milieustraat. Voltage Supply BV 3M Nederland BV A.J. Steenkist - Rooymans BV ADJ Supply Europe BV Aerolux Nederland BV AGK Elektro v.o.f. Agmi BV Agrilight BV Agrolux Nederland BV Alberts & Kluft BV Alcochem Hygiene BV Alisun Europe BV Alno Nederland BV ALU-LIGHT Technics BV Amcor BV Ankor Mennema Groep Anticopy! Aquam Europe BV Arjo BV Arpalight Projectverlichting BV Artimeta BV Astrimex Atag Nederland BV Atexlicht Au Soleil v.o.f. Aura Light BV AV Licht Planners Bell Licht BV Bell Lux BV Berla BV BI Select BV Bio Enterprise Bortly Lighting Europe BV Bos Elektro BV Brink & van Keulen Bruins Visscher Licht BV Cadillon International Cara C Air BV Catter BV Cecla Benelux BV Ceilings & Lighting BV Centrum voor Licht Architectuur BV Conelgro BV Conite NV Cooper Crouse-Hinds BV Cooper Safety BV Correct BV Cuprohaag Lichttechniek v.o.f. DBL Verlichting De Jong Verlichting BV Dekker Zevenhuizen BV Dekkers Visual Communication BV Delta Light Nederland BV Delta Pro Lighting BV Dental Depot Lomberg BV Derksen Benelux Lichttechniek Dijkstra Lampenfabriek BV SCHIEDAM LEIDEN KERKRADE OLDENZAAL VIJFHUIZEN TEGELEN MONSTER HOEK VAN HOLLAND WAALRE HEERHUGOWAARD DONGEN OOSTERHOUT UITHOORN RIDDERKERK LEEK HEERENVEEN RUINEN BAVEL HEERLEN LEEK DUIVEN RAAMSDONKSVEER KERKRADE AMERSFOORT HAARLEM NUMANSDORP NUMANSDORP GOIRLE PATERSWOLDE VROOMSHOOP LOOSDRECHT HAARLEM GRONINGEN TIEL VELSERBROEK DRUTEN DOENRADE SCHIJNDEL DRACHTEN SCHERPENZEEL GLD ST. NIKLAAS - BELGIË WIJK EN AALBURG CAPELLE AAN DEN IJSSEL HENGELO OV HENGELO OV ZEVENHUIZEN ZH PAPENDRECHT HELMOND SOEST OSS HAARLEM Doeco BV Driessen Storage Media BV Dutch Electro BV Dutch International Lightgroup BV E.M.M. International BV ECG Montage BV Ecolight BV EDCO Eindhoven BV Edialux Nederland BV Eglo Verlichting Nederland BV Ehrbecker Schiefelbusch Elbo Technology BV Electro Cirkel BV Electromach BV ElectronicPartner Nederland BV E-light Almelo BV Emilux BV Energicon Energie Advies ERCO Lighting Nederland BV ESZET Lighting BV ET Electric BV Etaloid verlichtingstechniek BV ETAP BV ETK BV Euromac Eurosolar Eurotronic BV Fa. Heinrich Heine, Abteilung REE Fagerhult BV Famostar Emergency Lighting BV Franssen Verlichting Freeway Lighting BV Gavita Nederland BV GE Powercontrols Nederland BV Geesa BV GI-Design Global Warehouse BV Grimex Licht Groenendijk-Licht BV Groothandel Smulders BV Gunneman BV H.K. Electric BV Hagemeyer Nederland BV Hala Nederlandse lampen Fabriek Hamas Electrotechnisch handelsbureau BV Hameland Handelsonderneming Keraf BV Hapro International BV Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming Hato BV Lighting Havells Sylvania Fixtures Netherlands BV Havells Sylvania Fixtures Netherlands BV HBI Bisscheroux BV Hemmink BV - Zwolle Hertek BV Hesdo BV Highlight BV Highlite International BV HIT Trading BV WADDINXVEEN PUTTEN NUTH GRONINGEN ZWOLLE HULSHORST BARNEVELD OOSTERHOUT NB SON HENGELO OV VIANEN UT ALMELO ALMELO UTRECHT NAARDEN HARDERWIJK RIDDERKERK HOOFDDORP BODEGRAVEN GENEMUIDEN HEERHUGOWAARD ALPHEN AAN DEN RIJN TILBURG IJSSELSTEIN UT VELP GLD BOXMEER AALSMEER HAAKSBERGEN AMERSFOORT GIESSEN WOGNUM OUDEWATER ULESTRATEN HATTEM HEDEL CAPELLE AAN DEN IJSSEL ZEIST NIEUW VENNEP GROENLO KAPELLE HAZERSWOUDE RIJNDIJK SITTARD HAARLEM GELEEN ZWOLLE WEERT S-HERTOGENBOSCH WEESP KERKRADE LELYSTAD

14 Hoogaerts Lichttechniek BV Horst Elektro Grossier Hortilux Schréder BV House of Light HVL Armada Outdoor BV I.A.T. BVBA iguzzini Illuminzione Benelux Ilfari Licht Design / Munsters IMCECO v.o.f. IMT BV Indulite Indulux Nederland Industria Technische Verlichting BV Industrielicht BV InLichttechniek Internova Professional Lighting BV Intra Lighting Benelux BV Intramco Europe BV Isca Nederland BV Isis BV Istar Nederland BV Ixilum Lichttechniek BV J & H Licht en Geluid Jac s Koopman Eelectrotechnische Agenturen BV Jan Ottevangers Lichtarchitectuur Jimco Benelux BV JK-Nederland BV JM Bruneau Nederland Kaemingk BV ZUNDERT BERGEN OP ZOOM MONSTER ROESELARE - BELGIË VEENENDAAL ERP TERHEIJDEN GORINCHEM DRUTEN BORNE EMMEN ALBLASSERDAM ENSCHEDE LEERDAM STOUTENBURG NOORD BEUSICHEM HOOGEVEEN VIANEN UT WIJK BIJ DUURSTEDE GRONINGEN LELYSTAD AALTEN KARMA DESIGN BV Philips Electronics Nederland BV UV-Power Licht GmbH MEPPEN 26 current cabinet to phase out light bulbs and replace them 27 Kelpa BV KenWell Trading BV Kerger & Co BV Key Light International BV Koevering Koeling & Airconditioning Konitech Electronics BV Koreman Lichtonderhoud BV Dikkers BV Kroon Light & Maintenance Kwantum Nederland BV Lagotronics Lemax-Europe BV Licht & Wonen NL Lichtfocus Lichtholland BV Lichtoplossingen Lichtpartners BV Lichtprojecten Nederland BV LichtStudio Kwadraat Lichtwijzer Light4U.COM Lightco Nederland BV Lighting Partner BV Lightronics BV Limatel v.o.f. Limeparts BV Louis Poulsen Lighting BV Lucky Light projectverlichting BV Lumiparts BV Luxor Licht LVS Licht MacBright BV Maretti Projectverlichting BV Massive Nederland BV WERKENDAM AMSTERDAM NIJKERK GLD OIRSCHOT MALDEN ILPENDAM OUDERKERK AAN DE AMSTEL SLIEDRECHT TILBURG VENLO ROELOFARENDSVEEN SNEEK HARDERWIJK DONGEN ALMELO JOURE UTRECHT GOES WAALWIJK HOOGERHEIDE GORINCHEM HOOFDDORP APELDOORN NIEUWKOOP S-HERTOGENBOSCH HOEVELAKEN TIEL GORINCHEM Matcall BV MATO Verlichting Meba Trading BV Meerlicht Doetinchem Megaman - Hapé Electric BV Melis Lighting BV Merison Retail BV Messner Benelux BV Metalmek Lighting BV Metro Cash & Carry Nederland BV Mitsubishi Electric Europe BV Benelux Branch M-Light International Modular Lighting Nederland Monac BV Moujen Europe BV N Light BV Nikon Instruments Europe BV Oktalite GmbH Olman Handelmaatschappij BV Oostendorp Nederland BV Optica Lichtarchitectuur Ormalight BV OSRAM Benelux BV OT Lightsystems Benelux Otto BV Overhuys Verlichting Pakano Lighting BV Pet Supplies Holding BV PG-Trading BV Philips Lighting ISL Postma & Partners elektrotechnische groothandel BV Postma & Partners industriële automatisering BV Powerlight International BV Prandina BV PromAction BV QC Factory BV Q-Cat Trading BV Quasar Holland BV Raymax BV Regoort BV Reklatekst Hengelo BV RetailProducts BV Rexel Nederland RGG Verlichting BV RIWA Nederland BV Robert Klingel Europe GmbH Robin Hood Produkties BV Rocalux Rolight Theatertechniek Romex BV Roos Electronics BV Ruiter Lighting Safety-Lux Nederland BV SCALO NV Schaer Luderitz Nederland BV Schiefer Signaal- en Speciaallampen Schippers Bladel BV Schréder BV SCS Industrie Componenten BV Selux Benelux NV Shop Interiors BV AMSTELVEEN NIJMEGEN OUDEWATER DOETINCHEM TILBURG BUNSCHOTEN HENGELO GLD NISTELRODE AMSTERDAM ZUIDOOST MIJDRECHT AMSTELVEEN DIEMEN ERMELO HELMOND BADHOEVEDORP KEULEN - DUITSLAND ALPHEN AAN DEN RIJN ZWIJNDRECHT RIJSSEN VENLO CAPELLE AAN DEN IJSSEL WINSUM GN TILBURG ZWANENBURG HEERHUGOWAARD WAALWIJK SCHAIJK DUIVEN DUIVEN NIJKERK GLD HEERLEN WORMERVEER VENLO SCHIEDAM GIESSEN MONSTER HENGELO OV NAARDEN GOUDA AMSTERDAM VEENENDAAL ENSCHEDE RHENEN GILZE HAARLEM BUSSUM KAMTHOUT - BELGIË ZUNDERT ETTEN-LEUR BLADEL RHENEN ZOETERMEER ROOSENDAAL DRONTEN Sight Light BV Simcas Electro BV Skytronic BV Sligro Food Group Nederland BV Solar Nederland BV Spaapen Handelsmaatschappij BV Special Industrial Lighting Spectrus Licht en Advies Spil Lighting Steenwellewitgoed Steng Licht BV Sunworld Bruincentrum BV Superkeukens Broek op Langedijk Suzo International BV Switchtron BV Targetti BV Tasmania Handel-Maatschappij BV Thomas & Betts Netherlands BV Tieman Trading BV TL Holland BV Toko International BV Toplight Totallux BV TRILUX CV Trobatronics BV Ubbink Garden BV Unifit Unired Lighting BV Utilicht BV Utrecht Dental UV-Support BV Van Cranenbroek ELC BV Van den Hurk verlichting metaal Van der Meer Wonen Van Der Wulp Lichttechniek Van Doorn Verlichting BV Van Gastel Import Van Opstal Nederland BV VASCO keukens NV Veeneman BV Veko Lightsystems International BV Ventec Verkerk Groep Vezalux BV Vijselaar BV Waagmeester Elektro BV Waldmann Lichttechniek BV Waldmann Medische Techniek BV Wittur BV Wolfs Verlichting BV XLD Lighting Co Zumtobel Staff Benelux NV SASSENHEIM S-GRAVENHAGE NIJVERDAL VEGHEL DUIVEN MONTFOORT DEVENTER HOOFDDORP LUTTENBERG VENLO BROEK OP LANGEDIJK OUD BEIJERLAND DRONTEN UTRECHT AMSTERDAM BARENDRECHT GILZE ZOETERMEER IZEGEM - BELGIË AMERSFOORT DE KWAKEL ALKMAAR NIJKERK GLD VRIEZENVEEN UTRECHT OSS BUDEL GELDROP SNEEK ETTEN-LEUR CULEMBORG SCHIJF APELDOORN KAMTHOUT - BELGIË APELDOORN SCHAGEN WORMERVEER ZWIJNDRECHT ZUNDERT AMSTERDAM ZAANDAM TIEL TIEL KERKRADE WOERDEN PUURS - BELGIË Summary Annual Report 2007 Stichting LightRec Nederland Towards a new level of collection LightRec now has more than 300 participants and has collected a total of more than twenty million light bulbs, more than 12 million of which in The management of LightRec has cranked up its ambitions. Amongst other things, this will mean increasing the collection targets and starting an extensive marketing campaign. This will also harmonise with the intended policy of the with more energy-saving types. It is clear that realising high collection percentages can be only partly achieved with more efficient logistics and a better service to retailers and chain stores. Consumers have to make an important contribution towards the collection of more gas discharge lamps. LightRec will fulfil its responsibility by intensively informing end users regarding the advantages of gas discharge lamps (and other energy-saving light sources), and in particular about the necessity of ultimately passing them on for processing and recycling. A significant campaign budget has been reserved for 2008, which will be applied in coordination with the efforts of other product foundations.

15 Nawoord Towards a new WEEE Directive LightRec regards the planned revision of the WEEE Directive as an opportunity to create final transparency regarding a number of files. It is clear that even a revised WEEE Directive does not stimulate efforts by producers in the field of EcoDesign (environmentally friendly product design). Other directives (RoHS, EuP, REACH) are much more suited to that purpose. LightRec s standpoint is that there is no direct link between EcoDesign and the recycling of gas discharge lamps. Based on specific EcoDesign legislation, it will draw the attention Towards a new cooperation with chain stores In 2007, an important new initiative has been the involvement of the collective chain stores in the LightRec system. A common starting point was found in 2007 after previous negotiations in 2006 had not provided the desired results. In the meantime, the chain stores are also supporting the modus operandi of LightRec, which is aimed at the most efficient collection of new and old noxious waste at the lowest possible cost. Met het toetreden van de deelnemers van Spaarlicht en de komende herziening van de WEEE Directive, komt LightRec in een nieuwe fase met tal van uitdagingen. Er dient een systeem te worden opgezet voor de inzameling bij de detaillisten dat voldoet aan de wensen van zowel supermarkten als bouwmarkten. Dat vraagt om gedifferentieerde inzamelmiddelen. De financiering van de recycling van lampen die nà 13 augustus 2005 op de markt zijn gezet vraagt om aandacht. De verschillende interpretaties die hierover bestaan in Europa hebben nog niet geleid tot een samenhangend voorstel voor de financiering. Toch willen 28 of affiliated producers to the necessity of investing in R&D de deelnemers ruim vóór 1 januari 2011 weten waar ze aan 29 aimed at reducing the use of environmentally harmful toe zijn. substances. Verder is nog niet duidelijk of er doelstellingen komen voor Towards a realistic provision level In accordance with the assignment from VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment), an estimate of the stock (of lamps and armatures sold before August ) was made. Based on this report, an accurate assessment can be made during 2008 of the means required to arrive at a well-balanced estimate for the processing of existing stocks. At present, LightRec anticipates that more money will be required than it currently has at its disposal, and that therefore the present de inzameling en hoe die geformuleerd worden. De mogelijke groei in de inzameling dient ook financierbaar te zijn. Kortom, er zijn nog tal van vragen die op termijn van één tot twee jaar tot een oplossing dienen te komen. Het bestuur van LightRec, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de retail, zal zich inspannen om de komende tijd deze zaken voortvarend aan te pakken. Uiteraard zal dat zoveel mogelijk in samenhang gebeuren met de ontwikkelingen in de ons omringende landen. disposal levy, whether it is adjusted or not, will have to remain in force until at least Rob Koppejan, voorzitter Stichting LightRec Nederland

16 2007, een jaar in vogelvlucht Samen houden we het licht 29 maart Aantreden de heer Rob Koppejan als voorzitter Stichting LightRec Nederland Licht maakt het leven lichter. In elk opzicht. De ontwikkeling van het licht, van kampvuur tot LED, heeft het ons mensen nog eens 1 juli Aantreden de heer Jeroen Bartels als manager Stichting LightRec Nederland extra makkelijk gemaakt. Licht staat ons overal optimaal bij. De nieuwste lichtbronnen zijn bovendien de meest 19 oktober Start Wecycle campagne energiezuinige en zorgen zo voor een minimum aan milieubelasting. Dit positieve effect wordt nog versterkt door 1 november Overhandigen rapport historische voorraad aan VROM een verantwoorde afdanking en recycling. De milieubelasting van de kapotte lamp wordt geminimaliseerd door deze voor 6 november Deelnemersdag van LightRec Deze kenmerkte zich door een discussie in een zeer open sfeer recycling aan te bieden. Daarmee wordt het positieve effect nog versterkt. Stichting LightRec Nederland helpt hier 30 graag aan mee. Samen met u houden we het licht november Verzending informatiebox retailers verlichtingsapparatuur Bij de kleinere retailers (voornamelijk verenigd onder de vlag van Uneto-VNI) werd nieuwe informatie uitgezet. Dit moet leiden tot een meer efficiënte inzameling en een betere bekendheid met de doelstellingen en aanpak van de Stichting LightRec Nederland 4 december Opening gesprekken met Spaarlicht/RND Bestuur Rob Koppejan voorzitter Eddy Ceelen lid Wolfgang Finkel lid Karl-Heinz Pietsch penningmeester Wim Sliepenbeek lid Frank Wensink lid Paul Rotteveel lid Sjoerd Veensta plv lid Rotteveel Jeroen Bartels manager COLOFON Stichting LightRec Nederland Boerhaavelaan 40 Postbus AD Zoetermeer Helpdesk LightRec: +31 (0) LightRec Nederland op internet Tekst Creative Venue, Amsterdam Beeldmateriaal o.a. ETAP Lighting Informatienummer consumenten en Vormgeving detaillisten: (gratis) Hansnel Communicatie, Utrecht

17

Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk Vele handen maken licht werk Jaarboek 28 Stichting LightRec Nederland Samen de inzamelingsresultaten verhogen Voorwoord 4 Een definitieve vorm 6 Bestendige groei 1 Bekend bij de consument 14 Stabiele personele

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 450 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Spaarlampen Led-lampen,

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 350 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 340 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed) verenigt

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 220 producenten

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 210 producenten

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum Oost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 84 FA. GEBRS. GIJZELS SLUIS 146 FARM FRESH B.V. BORN 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 293 H. MEIJERINK B.V. TEUGE 322 VEE- EN VLEESHANDEL MULDER B.V. TWELLO 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 360

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands

Fact sheets The Netherlands Fact sheets Office and industrial property market mid 216 www.dtz.nl 1 Fact sheets office property market mid 216 Office jobs 2,275, 215 vs. 214 1.7% Availability 7,861, m 2 3.6% Stock 49,2, m 2.7% Take-up

Nadere informatie

Door. gelicht. Jaarboek 2012 Stichting LightRec Nederland. Inzameling en recycling van lampen belicht

Door. gelicht. Jaarboek 2012 Stichting LightRec Nederland. Inzameling en recycling van lampen belicht 2012 Door gelicht Inzameling en recycling van lampen belicht Jaarboek 2012 Stichting LightRec Nederland 2012 Door gelicht Inzameling en recycling van lampen belicht Inhoud Voorwoord 4 Bestuur 6 Het product

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2017 Amersfoort

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands

Fact sheets The Netherlands Fact sheets Office and industrial property markets mid 215 www.dtz.nl 1 Fact sheets office property market mid 215 Office jobs 2,236,85 214 vs. 213.9% Availability 8,36 sqm.6% Stock 49,533, sqm.1% Take-up

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands. Office and industrial property market

Fact sheets The Netherlands. Office and industrial property market Fact sheets Office and industrial property market December 16 1 Fact sheets office property market december 16 OFFICE JOBS 2,2,000 vs. 14 1.7% AVAILABILITY 7,643,000 m 2 16 vs. 6.2% STOCK 48,900,000 m

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Eelco Smit Philips Consumer Lifestyle 29 maart 2012 Een sterke diverse industriële groep leading

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Auto-

Nadere informatie

Dynamiek in het supermarkt landschap

Dynamiek in het supermarkt landschap Iedere Nederlander verdient een mooie supermarkt! Dynamiek in het supermarkt landschap Peter ter Hark Houten, 9 maart 2017 Onderwerpen vandaag Wat is het probleem? Situatie in Nederland Hoe heeft het zover

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

sectorplan 8 Afval van verlichting

sectorplan 8 Afval van verlichting sectorplan Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

Sectorplan 8 Afval van verlichting

Sectorplan 8 Afval van verlichting Sectorplan 8 Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Verkooppunten Nationale Tuinbon

Verkooppunten Nationale Tuinbon Verkooppunten Nationale Tuinbon Tuincentrum Gewooon Plant en Dier Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Alméér Plant Ranzijn tuin & dier Almere Intratuin Amersfoort

Nadere informatie

Verzameld werk. Vijf jaar recycling spaarlampen in Nederland. Jaarboek 2010 Stichting LightRec Nederland

Verzameld werk. Vijf jaar recycling spaarlampen in Nederland. Jaarboek 2010 Stichting LightRec Nederland Verzameld werk Vijf jaar recycling spaarlampen in Nederland Jaarboek 2010 Stichting LightRec Nederland Voorwoord 4 Nieuw bestuur Stichting LightRec 6 Vijf jaar verzameld en verwerkt 8 Terugblik op jubileumjaar

Nadere informatie

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland W.A.C. van Tilburg 13 januari 2009 1 Inleiding BZK heeft het KLPD, dienst IPOL verzocht om de problematiek ten aanzien van criminele Marokkanen

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V.

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 371 HILTON MEATS ZAANDAM B.V. ZAANDAM 454 DAILY FRESH FOOD B.V. GELEEN 670 JOS GLAS VASTGOED B.V. LEEUWARDEN 2993 'T ZINKSKE NEERKANT 3116 BONNE VIANDE

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; besluit van tot wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 in verband met verlenging en aanvullende bekostiging voor andere gemeenten Op de voordracht

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN n.a.v. rapport The Dutch WEEE Flows

CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN n.a.v. rapport The Dutch WEEE Flows CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN n.a.v. rapport The Dutch WEEE Flows INLEIDING: de Recast In 1999 startte in Nederland het eerste landelijke systeem voor inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten

Nadere informatie

Feiten & Cijfers Wecycle 2012

Feiten & Cijfers Wecycle 2012 Feiten & Cijfers Wecycle 2012 Index Introductie 3 Het systeem 4 Opdrachtgevers 6 Resultaten 7 Financiën 15 Resultaten partners 18 Campagnes en samenwerking 22 Benchmark gemeenten 24 Inzamelmeubels 26 Inzamelbox

Nadere informatie

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt.

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt. G rtneente Oss Fractie 066 Gemeenteraad Oss P/a Raadhuislaan 2 5341 GM Oss E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2016

Planningsoverzicht per 1 april 2016 In het planningsoverzicht is te zien waar de komende 4 kwartalen een slimme meter wordt aangeboden. Het planningsoverzicht wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Dit zijn de gegevens die op dit moment beschikbaar

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking 16-11-2015 1 Bijlage 2 Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking Locatie Oplevering Almelo CS (2e fase) 98 Q2 2013 Almelo (fase 3) 264 Q4 2013 Almere Muziekwijk

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM

MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM BENCHMARK WMO 2007 MODULE HULP BIJ HET HUISHOUDEN MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE DOETINCHEM 1 MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM Uw gemeente heeft in 2007 samen met 79

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Inleverpunten Nationale Tuinbon

Inleverpunten Nationale Tuinbon Inleverpunten Nationale Tuinbon Tuincentrum Gewooon Plant en Dier Intratuin 's-gravenzande Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Intratuin Almelo Intratuin Almere

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

21/11/2012. Wecycle. Opdracht Wecycle. Opdracht Wecycle. Agenda. Uitgangspositie. Structuur. Missie. Milieu Platform Zorgsector Symposium 20.11.

21/11/2012. Wecycle. Opdracht Wecycle. Opdracht Wecycle. Agenda. Uitgangspositie. Structuur. Missie. Milieu Platform Zorgsector Symposium 20.11. Agenda Milieu Platform Zorgsector Symposium 20.11.2012 - Organisatiestructuur - Inzamelsysteem - Resultaten - Hoe hebben we dit resultaat bereikt? De nieuwe doelstellingen -De WEEE Flows -Registratie en

Nadere informatie

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming Datum ruiming Jaar Maand Plaats Objectomschrijving 1 Objectomschrijving 2 Objectomschrijving 3 Planten Moederplanten Stekjes Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) 1/01/11 2011 januari Gouda Hollands

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn Actievoorwaarden Sony VAIO promotie Actietermijn - Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op aankopen gedaan van 25 juni 2012 t/m 29 juli 2012. - Onvolledige inzendingen en inzendingen die na 13 augustus

Nadere informatie

BENCHMARK HUISHOUDELIJK AFVAL. Sinds : Samenvoeging RWS-benchmark en NVRDbenchmark

BENCHMARK HUISHOUDELIJK AFVAL. Sinds : Samenvoeging RWS-benchmark en NVRDbenchmark 2017 BENCHMARK HUISHOUDELIJK AFVAL Sinds 1997 2014: Samenvoeging RWS-benchmark en NVRDbenchmark Eén benchmark voor gemeenten, inzameldiensten en (overheidsgedomineerde) inzamelbedrijven Onderdeel van

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Bon de commande Rapports Comptage de Passants - Pays-Bas, Belgique et Europe

Bon de commande Rapports Comptage de Passants - Pays-Bas, Belgique et Europe Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

NAAR EEN GESLOTEN KRINGLOOP VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN

NAAR EEN GESLOTEN KRINGLOOP VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN KRINGLOOP VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN Geachte deelnemer, Europa schroeft de ambities op voor de verantwoorde verwijdering van elektr(on) ische apparaten en energie- zuinige verlichting (e-waste). Een aangescherpte

Nadere informatie

Inleverpunten Nationale Tuinbon

Inleverpunten Nationale Tuinbon Inleverpunten Nationale Tuinbon Intratuin 's-gravenzande Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Intratuin Almelo Intratuin Almere Alméér Plant Ranzijn tuin & dier

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl Najaar 2015 WOONINSPIRATIE Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN STEEN & STAAL Steen & staal, aangevuld met grof hout, zorgen voor een industriële

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie