Vele handen maken licht werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vele handen maken licht werk"

Transcriptie

1 Vele handen maken licht werk Jaarboek 28 Stichting LightRec Nederland

2 Samen de inzamelingsresultaten verhogen Voorwoord 4 Een definitieve vorm 6 Bestendige groei 1 Bekend bij de consument 14 Stabiele personele bezetting 16 Naar een nieuwe WEEE Directive 18 Onderzoek als basis voor handelen 2 Licht en lichtkwaliteit 22 Interviews 24 Deelnemers 25 Summary in vogelvlucht 3

3 Voorwoord Blijven innoveren In dit jaarverslag doet Stichting LightRec verslag van haar onder de zon is dan alleen de spaarlamp. Niettemin: er zullen activiteiten over 28. In mei van dat jaar mocht ik als de komende jaren nog enorme aantallen spaarlampen voorzitter van de Taskforce Verlichting een rapport met verkocht worden, en een goed werkend inzamel- en verwer- concrete aanbevelingen overhandigen aan minister kingssysteem blijft de komende jaren dan ook 4 Cramer. Voor de huishoudelijke verlichting richten de voorstellen van de Taskforce zich op het geleidelijk uit de markt halen van gloeilampen gekoppeld aan het goedkoper maken van de energiezuinige alternatieven ervan. Wij denken dat een structurele verlaging van de aanschafprijs van energiezuinige lampen, samen met een lage energierekening, de consument van groot belang. Tegelijkertijd zullen we moeten blijven innoveren, om uiteindelijk te komen tot volledig schone, duurzaam geproduceerde energiezuinige lichtbronnen die voor een groot deel uit herbruikbare grondstoffen bestaan. Daar ligt nog een grote uitdaging voor de industrie. Hetty Hafkamp Voorzitter Taskforce Verlichting De maximaal mogelijke milieuwinst realiseren zal verleiden massaal te kiezen voor energiebesparende verlichting. De ruimte voor verbetering is enorm: door toepassing van bestaande energiebesparende technieken kan het huidige elektriciteitsverbruik door verlichting met circa de helft naar beneden. Voor heel Nederland staat dat gelijk aan bijna één elektriciteitscentrale! Natuurlijk is de spaarlamp nog steeds een belangrijk alternatief voor de consument, al ben ik op mijn werkbezoeken in de lichtbranche te weten gekomen dat er veel meer Hetty Hafkamp

4 Een definitieve vorm Gold 27 in veel opzichten nog als een overgangsjaar, Afgelopen jaar is een belangrijk begin gemaakt met het opzetten in 28 heeft Stichting LightRec haar definitieve vorm van een overkoepelend inzamelsysteem dat ook aan de gevonden als hét collectieve inzamelings- en recyclesysteem specifieke wensen van deze belangrijke groep nieuwe deelnemers voldoet. Het feit dat daarbij gebruik gemaakt kan worden van gasontladingslampen en lichtarmaturen in Nederland. Dat is in belangrijke mate het gevolg van de officiële en van de landelijk verspreide distributiecentra en de winkellocaties van deze deelnemers zal op termijn tot een groot operationele aansluiting van de verzamelde grootwinkelbedrijven (in het verleden acterend onder de vlag van efficiencyvoordeel voor het systeem als geheel gaan leiden. Spaarlicht ) bij het LightRec-systeem. Daarmee is de uiteindelijke doelstelling van LightRec - een zo efficiënt mogelijke inzameling van Neulast én Altlast stemming bereikt met de Inspectie der Belastingen in het tegen zo laag mogelijke kosten - weer een stap dichterbij kader van de opgelegde verplichting tot het voldoen van gekomen. Daarnaast heeft de consument nu de facto nog vennootschapsbelasting. Met elk van de productstichtingen, maar met één collectief systeem te maken, wat een niet waaronder LightRec, is een overeenkomst getroffen met als onbelangrijke randvoorwaarde is bij het vormgeven van basis het tussen de Vereniging NVMP en het Ministerie van mediacampagnes. VROM geaccepteerde model voor het vrijkomen van Altlast. Dit houdt in dat de fiscus rekening houdt met de verplichtingen ten aanzien van de historische voorraad, de producten Ook in een ander opzicht is de positie van LightRec in 28 verstevigd. Afgelopen jaar is namelijk definitief overeen- die vóór 13 augustus 25 op de markt zijn gezet, tot 22. Staat van Baten en lasten over 28 Realisatie Begroting Realisatie Baten 6 Verwijderingsbijdragen Totaal baten Balans Activa Passiva Vlottende activa Voorzieningen Overige vorderingen Voorziening voor Te vorderen omzetbelasting inname en verwerking Liquide middelen Totaal voorzieningen Totaal vlottende activa Kortlopende schulden Crediteuren Negatief eigen vermogen Overlopende passiva (i.v.m. vereiste voorzieningen) Totaal kortlopende schulden Totaal activa Totaal passiva Operationele lasten Kosten inname en verwerking Web campagne Dotatie voorziening inname en verwerking Totaal Overige operationele lasten Kosten uitvoeringsorganisatie NVMP Uitvoeringskosten derden NVMP Projectkosten NVMP Bureaukosten Stichting LightRec Bestuurskosten Stichting LightRec Totaal overige operationele lasten Totaal operationele lasten Saldo baten en operationele lasten Saldo financiële baten ( en lasten ) RESULTAAT

5 De consument is de sleutel

6 Bestendige groei Inzamelresultaten en totale operationele kosten 28 t.o.v. het Europees gemiddelde,15 Ingezamelde kg per inwoner Totaal operationele kosten per ton in euro s Nederland Als uitvoeringsorganisatie werkt LightRec voortdurend aan heeft de omvang van deze stromen ook voor LightRec, Europees gemiddelde een verdere optimalisatie van de beleids- en uitvoeringsaspecten die voortvloeien uit de producentenverantwoordelijkheid. Dat heeft in 28 geleid tot een verdere groei, zowel van de inzamelhoeveel- consequenties voor de financiering van het verwerken van de zogeheten historische voorraad, het stuwmeer aan gasontladingslampen die tot augustus 25 op de markt zijn gebracht en waarvoor geldt dat zij door het huidig,9,6 85 heden als van het aantal aangesloten deelnemers. collectief systeem ingezameld en gerecycled moeten worden., Ten opzichte van het boekjaar 27 is de hoeveelheid ingezamelde lampen en Het aantal deelnemers groeide in 28 tot 33, een stijging van 1% ten opzichte van 27. Deze Armaturen Armaturen Gasontladingslampen Gasontladingslampen 11 armaturen gegroeid met 6% (alleen verlichting 2%) tot ton. In totaal werden ca. 12 miljoen lampen en TL-buizen ingezameld, ongeveer 4% van het aantal dat in het verleden stijging is deels het gevolg van het toetreden van de bovengenoemde grootwinkelbedrijven en deels toe te schrijven aan het groeiend aantal deelnemers uit de LED-sector Inzamelresultaat TL-buizen 2 18 op de markt is gezet. Het aantal ingezamelde TL-buizen bleef iets achter bij 27, zodat geconcludeerd kan worden dat deze groei vooral gerealiseerd is door de overige lampen, waaronder spaarlampen en straatverlichting. Dit laat overigens onverlet dat er met name bij de armaturen nog sprake is van aanzienlijke lekstromen, veroorzaakt door het hoge metaalaandeel daarin en de handelswaarde daarvan. Dit is in het verleden reden geweest voor LightRec om het door de gezamenlijke productstichtingen geïnitieerde onderzoek naar deze complementaire stromen Per maand ingezameld (in tonnen) Cumulatief (in tonnen) TL-buizen Cumulatief 28 Cumulatief 27 Cumulatief maand 27 maand mede te financieren. Zoals reeds eerder geconstateerd, jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 26 maand

7 Inzamelresultaat overige gasontladingslampen Ingezameld gewicht (in tonnen) Cumulatief (in tonnen) Gasontladingslampen Overige lampen Cumulatief 28 Cumulatief Cumulatief maand 12 1 jan feb mrt apr Inzamelresultaat armaturen mei jun jul aug sep okt nov dec 5 27 maand 26 maand Winst voor mens en milieu 1 5 Ingezameld gewicht (in tonnen) Cumulatief (in tonnen) Professionele armaturen Cumulatief 28 Cumulatief Cumulatief maand 27 maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 26 maand

8 Bekend bij de consument De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het realiseren van hogere inzamelhoeveelheden maar in beperkte mate kan worden gerealiseerd door efficiëntere logistiek en betere dienstverlening aan gemeenten, detaillisten en grootwinkelbedrijven. Welbeschouwd is het de consument die de belangrijkste bijdrage aan de inzameling van méér gasontladingslampen dient te leveren. Bewustwording van het belang 14 van inzameling van spaarlampen voor het milieu levensduur op een correcte wijze aan te bieden voor 15 en de eigen rol daarin is daarbij essentieel. verwerking en recycling. Daarom is ook voor 29 In 28 heeft LightRec een aantal belangrijke stappen gezet in het verhogen van de awareness van de consument. Gezamenlijk met de productstichtingen voor witgoed, bruingoed en de stichting verwijdering elektrische gereedschappen (SVEG) is afgelopen zomer een grote mediacampagne gelanceerd onder de paraplu van Wecycle. Een succesvolle, speciaal voor LightRec geproduceerde TV-spot werd op alle Nederlandse TV-zenders uitgezonden, ondersteund door printuitingen. Dat neemt niet weg dat er op dit terrein nog veel werk te verzetten is. Recent onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat naast kleine apparaten met name ook spaarlampen nog in grote getale in het huisvuil belanden een onwenselijke ontwikkeling die zo snel mogelijk dient te worden omgebogen. Ondanks de campagne blijken ook nog steeds veel consumenten niet op de hoogte van de noodzaak tot apart inzamelen en inleveren van kleine elektrische apparaten en spaarlampen. LightRec blijft zich bewust van haar verantwoordelijkheid om eindgebruikers zo goed mogelijk voor te lichten over de noodzaak gasontladingslampen (en andere energiebesparende lichtbronnen) bij einde weer een aanzienlijk campagnebudget gereserveerd, dat net als afgelopen jaar zal worden aangewend voor Wecycle-acties. Daarnaast blijft LightRec werken aan drempelverlagende maatregelen met betrekking tot het eigen inzamelsysteem, waardoor het voor consumenten slechts een kleine moeite is om spaarlampen in te leveren. Kostbare grondstoffen efficiënt terugwinnen

9 Stabiele personele bezetting Anders dan in 27 is de bestuurlijke continuïteit van LightRec gedurende 28 niet in het geding geweest. Alle managementposities zijn ingevuld en er is een stevige bestuurlijke basis voor de toekomst. Die basis is mede zekergesteld door de komst van Martin de Jager als nieuwe voorzitter van de Stichting LightRec per 5 december Een laagdrempelig en fijnmazig inzamelsysteem V.l.n.r. Andreas Hess, Wim Sliepenbeek, Paul Rotteveel, Sjoerd Veenstra, Martin de Jager, Wolfgang Finkel, Gied van Hoorn en Jeroen Bartels

10 Naar een nieuwe WEEE Directive Inmiddels is het eerste concept van de herziene WEEE Directive door het DG Environment van de Europese Commissie ingediend bij het Europees Parlement. Deze eerste voorstellen komen er kort gezegd op neer dat producenten verantwoordelijk worden voor de volledige financiering van de inzameling (vanaf het individuele huishouden). Ook worden de inzameltargets aangescherpt: in 216 moet jaarlijks 65% van het gemiddelde van wat er de voorgaande twee jaar op de markt is 18 gebracht, worden ingezameld. systeem in stand blijft en de bewustwording bij consumenten 19 blijvend geprikkeld wordt. Gezien echter tegen LightRec is uiterst kritisch ten aanzien van deze voorstellen een kritiek die gedeeld wordt door de European Lamp Companies Federation ELC. Deels omdat het in de voorstellen lijkt te gaan om generieke inzameldoelstellingen en niet om inzameldoelstellingen per productgroep. Dat maakt het gevaar levensgroot dat lidstaten zich gaan richten op gemakkelijk in te zamelen WEEE (i.e. hoog gewicht), ten koste van complexere stromen (i.e. laag in gewicht, toxisch). Daarnaast is een inzameltarget van 65% niet realistisch bij een product als spaarlampen, waarvan de verkoopaantallen jaarlijks met tientallen procenten stijgen en waarvan de levensduur tenminste zes jaar is. Daardoor zal een enorme discrepantie ontstaan tussen de (verplichte) doelstelling en potentieel in te zamelen hoeveelheden. De fasegewijze uitfasering van de gloeilamp vanaf september 29 zal dit effect alleen nog maar versterken. Tot slot blijkt uit de voorstellen dat de Europese Commissie niet langer hecht aan een tijdslimiet waarbinnen de zichtbare verwijderingsbijdrage moet worden afgeschaft. Dat betekent dat de zichtbare verwijderingsbijdrage zoals die in Nederland wordt geheven zou kunnen blijven bestaan. LightRec juicht dit voorstel toe, aangezien zo de financiële basis onder het de achtergrond van de overige voorstellen kan dit het negatieve oordeel over de herziening van de WEEE Directive niet wegnemen. Of de voorstellen van de Commissie in deze vorm de eindstreep zullen halen is niet te voorspellen. Ook is niet goed te voorspellen wanneer er een nieuwe definitieve WEEE Directive zal liggen: de verkiezingen van het nieuwe Europese Parlement zullen zeker tot vertraging leiden, waardoor er inhoudelijk pas weer in het najaar van 29 over de voorstellen gediscussieerd zal worden. Ook als er dan snel tot overeenstemming kan worden gekomen zal publicatie vóór eind 21 vrijwel uitgesloten zijn. Daarna dienen alle 27 lidstaten hun eigen wetgeving te herzien, zodat naar verwachting voor eind 211 nog weinig geëffectueerd zal zijn. Een breed gedragen verantwoordelijkheid

11 Onderzoek als basis voor handelen Meten is weten. In dat kader initieert LightRec met regelmaat LightRec is dan ook ingenomen met het WEELABEX-project dat onderzoeken, waarvan de uitkomsten worden gebruikt om de onlangs is gestart in WEEE Forum verband. Dit project gaat toekomstige koers te bepalen of bij te sturen. Zo is in voorzien in een serie geharmoniseerde verwerkings- 28 een onderzoek uitgevoerd door TNO naar standaarden en -richtlijnen voor het managen vermeende gevaren voor de gezondheid van en monitoren van en het rapporteren over de kapot gevallen spaarlampen. Uit genoemd verschillende afvalstromen. onderzoek blijkt dat uit een gebroken 2 spaarlamp slechts zodanig kleine hoeveelheden kwikdamp ontsnappen dat de risico s voor mens en dier verwaarloosbaar zijn. Dat laat uiteraard onverlet dat kwikdamp het milieu belast en spaarlampen ook om die reden op In het kader van onderzoek mag ook de traditionele bezitsmeting niet onvermeld blijven. Uit de laatste editie van dit onderzoek blijkt dat Nederlandse huishoudens gemiddeld negen spaarlampen in huis hebben waarvan er zes in gebruik zijn. Meten is weten verantwoorde wijze moeten worden gerecycled. Twintig procent van de huishoudens heeft één of meerdere kapotte spaarlampen in huis opgeslagen. Meten is weten is ook het uitgangspunt bij de Al met al geven deze cijfers inzicht in de omvangrijke verdere optimalisatie van de recyclingsresultaten. opgave waarvoor LightRec de komende jaren staat.

12 Licht en lichtkwaliteit 22 In 28 zijn diverse artikelen verschenen in LightRec heeft er in deze discussie echter de media die ingaan op het besluit tot meerdere malen op gewezen dat de uitfasering van de gloeilamp en het industrie volop werkt aan de perfectionering van nieuwe energiezuinige lichtbron- grootschalig inzetten van spaarlampen en LED-verlichting in de toekomst. De teneur van nen voor consumenten die én goed licht deze artikelen was niet altijd (geheel) positief: met geven én milieuefficiënt zijn. Die beweging gaat name uit de hoek van de professionele gebruikers logischerwijs veel sneller als daar een krachtige zoals musea klinkt de kritiek dat de huidige generatie consumentenvraag tegenover staat. spaarlampen en LED-lampen niet een met een gloeilamp vergelijkbare lichtkwaliteit biedt. Op de markt gebrachte gasontladingslampen en LED-verlichting in miljoenen 5 Energiezuinig en prettig in het gebruik Aantal x LED* Spaarlampen TL-buizen * vanaf september 28 ** geschat op basis van beschikbare gegevens Een deel van de stijging wordt veroorzaakt door aanmelding van nieuwe deelnemers. 23** 24** 25**

13 Interviews LightRec heeft de inzameling van spaarlampen in Nederland de afgelopen jaren op de rit gezet. Nu wacht de stichting een nieuwe taak: het opzetten van een financieringssysteem voor het zogeheten nieuwe afval. Dit zijn lampen die na augustus 25, toen de WEEErichtlijn in werking trad, verkocht zijn. Op dit moment is het inzamelsysteem van LightRec enkel gericht op het verwerken van Nu ook de grootwinkelbedrijven zijn toegetreden tot LightRec De Wecycle televisiespots kan er voortvarend gewerkt worden aan een allesomvattend waarin consumenten inzamelsysteem dat zowel kostenefficiënt is voor de deelnemers worden aangespoord om als laagdrempelig voor de consument. De grootste uitdagingen hun oude spaarlampen liggen duidelijk bij de foodretail-sector, ofwel de grote supermarktketens. Zij verkopen spaarlampen en willen afgedankte brengen zijn succesvol. naar de milieustraat te lampen ook inzamelen, maar wél op een wijze die niet verstorend is voor hun primaire steeds meer mensen Maar tegelijkertijd leveren proces. Dat betekent dat we afgedankte lampen in bij een aantal partijen hebben de detailhandel en bij de grote retailketens. Voor de detaillisten heeft LightRec reeds een prima werkend gevraagd om een oplossing te systeem Voltage Supply BV 3M NEDERLAND B.V. A.J. Steenkist - Rooymans B.V. ADJ Supply Europe BV Aerolux Nederland BV AGK Elektro v.o.f. Agmi BV Agrilight B.V. Agrolux Nederland B.V. Albert Heijn B.V. Alberts & Kluft BV Alcochem Hygiene BV Aldi Inkoop BV Alno Nederland BV ALU-LIGHT Technics BV Amcor BV Ansorg GmbH Anticopy! Aquam Europe BV ARJO BV Arpalight Projectverlichting BV Artimeta BV Astrimex Atag Nederland BV Atexlicht Aura Light B.V. AV Licht Planners SCHIEDAM LEIDEN KERKRADE OLDENZAAL VIJFHUIZEN TEGELEN MONSTER MAASDIJK ZAANDAM WAALRE CULEMBORG DONGEN HETEREN UITHOORN MULHEIM AN DER RUHR LEEK HEERENVEEN RUINEN BAVEL HEERLEN LEEK DUIVEN RAAMSDONKSVEER AMERSFOORT HAARLEM 24 oud afval, hetgeen gefinancierd wordt door middel van de ontwikkelen die het mogelijk ontwikkeld; voor de retailers ontbreekt dat nog. Daarover zijn B. Aldenkamp & Zn. B.V. APELDOORN 25 verwijderingsbijdrage. Voor het nieuwe afval moeten de producenten volgens de WEEE-richtlijn individueel gaan betalen, een eis die volgens de Europese Commissie ook in de herziene richtlijn van kracht blijft. Greenpeace ziet dat als een positieve ontwikkeling, want als producenten zelf betalen voor de recycling van nieuw afval worden ze gestimuleerd om beter recyclebare producten te maken. Hierdoor kunnen de recyclingkosten gereduceerd worden. Een ander voordeel van een individuele financiering is het verdwijnen van verweesde producten. De financiering zal namelijk vooraf plaatsvinden en de producent zorgt voor een garantie van de recyclingkosten als hij zijn apparaat op de markt zet. Kim Schoppink, campagneleider groene elektronica, Greenpeace Nederland maakt dat consumenten zelf, before the counter, afgedankte spaarlampen deponeren een systeem vergelijkbaar met dat van bijvoorbeeld flessenglas of batterijen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want zo n oplossing moet breuk van de lampen voorkomen, kindvriendelijk zijn, eenvoudig in gebruik, duurzaam en een professionele uitstraling hebben. In de loop van 29 zal er zeker een oplossing tot stand komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Na de landelijke introductie is dan het doel een laagdrempelig en fijnmazig netwerk van depots voor afgedankte spaarlampen een grote stap dichterbij gekomen. Frits Verhulst, manager Operations, NVMP we nu volop in overleg: hoe moeten we een dergelijk inzamelsysteem vormgeven? Om de kosten zo laag mogelijk te houden is het zaak zoveel mogelijk gebruik te maken van de distributiekanalen die er al zijn. In de situaties dat dit niet mogelijk is, moeten we samen met LightRec op zoek naar een pasklare en efficiënte oplossing. Feit is dat we geen tijd te verliezen hebben: de overheid heeft een duidelijk beleid uitgezet om de gloeilamp uit te faseren en het gebruik van de spaarlamp te stimuleren. Dit zal ongetwijfeld op termijn ook een grotere retourstroom opleveren. Als deelnemer van LightRec zien we het als onze taak dit beleid te ondersteunen door het voor consumenten zo gemakkelijk mogelijk te maken om kapotte spaarlampen in te leveren. Paul Rotteveel, milieu- en kwaliteitsmanager IKEA Nederland Bailey Electric & Electronics BV Barndoor Bäro Trend Light BV BB-Lightconcepts Bell Licht BV Bell Lux BV Berla BV Berner Produken B.V. BI Select BV Bio Enterprise Bortly Lighting Europe BV Bos Elektro BV Brands Group BV Bruins Visscher Licht BV c/o Esylux GmbH Cadillon International Cara C Air BV Catter BV Cecla Benelux BV Ceilings & Lighting BV Centrum voor Licht Architectuur BV Conelgro B.V. Conite NV Cooper Crouse-Hinds B.V. Cooper Safety B.V. Cuprohaag Lichttechniek v.o.f. DBL Verlichting De Jong Verlichting BV De Nood BV Dekker Zevenhuizen BV Dekkers Visual Communication BV Delta Light Nederland bv Delta Pro Lighting BV DENNERLE GmbH Dental Depot Lomberg B.V. OOSTERHOUT NB ALPHEN AAN DEN RIJN DEURNE DOETINCHEM NUMANSDORP NUMANSDORP GOIRLE LANDGRAAF PATERSWOLDE VROOMSHOOP VIANEN UT LOOSDRECHT DEURNE GRONINGEN AHRENBURG TIEL VELSERBROEK DRUTEN DOENRADE SCHIJNDEL DRACHTEN SCHERPENZEEL GLD SINT NIKLAAS CAPELLE AAN DEN IJSSEL HENGELO OV HENGELO OV MIDDELBURG ZEVENHUIZEN ZH PAPENDRECHT HELMOND VINNIGEN SOEST

14 Derksen benelux Lichttechniek Dijkstra Lampenfabriek B.V. Doeco B.V. Dongemond Elektronica v.o.f Driessen Storage media BV Dutch Electro B.V. Dutch International Lightgroup BV Ecolight BV EDCO Eindhoven BV Edialux Nederland B.V. Eglo Verlichting Nederland B.V. Ehrbecker Schiefelbusch ELAR BV Elbo Technology B.V. Electro Cirkel BV Electromach BV ElectronicPartner Nederland B.V. Elephant Dental B.V. E-light Almelo BV Elofer Emilux BV Energicon Energie Advies Energizer Group Holland BV ERCO Lighting Nederland B.V. ESZET Lighting B.V. ET Electric BV Etaloid verlichtings Techniek BV ETAP BV ETK BV Euromac Eurosolar Eurotronic B.V. Fa. Heinrich Heine, Abteilung REE Factor licht Fagerhult BV Famostar Emergency Lighting BV Ferplast Benelux BV First Light BV Fit & Recreatie Projecten B.V. Foetsie! by Wiep s BV Formlite BV Franssen Verlichting Freeway Lighting B.V. Gavita Nederland BV GE Powercontrols Nederland BV Geesa BV GI-Design Global Warehouse BV Grimex Licht Groenendijk-Licht BV Groothandel Smulders B.V. Gunneman B.V. H.K. Electric B.V. Hagemeyer Nederland B.V. Hala Nederlandse lampen Fabriek Hameland Handelsonderneming Keraf BV Hapro International BV Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming Hato B.V. Lighting Hato lighting Solutions BV Havells Sylvania Fixtures Netherlands BV Havells Sylvania Fixtures Netherlands BV HBI Bisscheroux B.V. Hema BV Hemmink BV - Zwolle Hertek BV Hesdo B.V. OSS HAARLEM WADDINXVEEN RAAMSDONKSVEER PUTTEN NUTH GRONINGEN BARNEVELD OOSTERHOUT NB UDEN SON HENGELO OV VIANEN UT HOORN NH ALMELO ASTEN ALMELO UTRECHT HOUTEN NAARDEN HARDERWIJK RIDDERKERK HOOFDDORP BODEGRAVEN GENEMUIDEN HOUTEN ALPHEN AAN DEN RIJN TILBURG HAARLEM IJSSELSTEIN UT VELP GLD NUENEN S-HERTOGENBOSCH ROELOFARENDSVEEN HARLINGEN ENSCHEDE BOXMEER AALSMEER HAAKSBERGEN AMERSFOORT GIESSEN WOGNUM OUDEWATER ULESTRATEN HATTEM HEDEL CAPELLE AAN DEN IJSSEL AMERSFOORT GROENLO KAPELLE HAZERSWOUDE RIJNDIJK SITTARD SITTARD HAARLEM GELEEN AMSTERDAM ZUIDOOST ZWOLLE WEERT S-HERTOGENBOSCH Highlight B.V. Highlite International BV HIT Trading B.V. Hoogaerts lichttechniek BV Hornbach Bouwmarkt Nederland BV Horst Elektro Grossier Hortilux Schréder BV House of Light HVL Armada Outdoor BV I.A.T. BVBA iguzzini Illuminzione Benelux Ikea BV Nederland Ilfari Licht Design / Munsters IMCECO v.o.f. IMT B.V. Indulite Indulux Nederland Industria Technische Verlichting BV Industrielicht BV InLichttechniek Intergamma BV Internova Professional Lighting BV Intra Lighting Benelux BV Intramco Europe BV IP Led BV / IP Letters BV Isca Nederland BV Isis BV Ixilum Lichttechniek B.V. J & H Licht en Geluid J.G Trading BV Jac s Koopman Eelectrotechnische Agenturen B.V. Jan Ottevangers Lichtarchitectuur Jimco Benelux BV JK-Nederland BV JM Bruneau Nederland Kaemingk BV KARMA DESIGN BV Kelpa B.V. Kemner Lighting B.V. KenWell Trading B.V. Kerger & Co B.V. Key Light International B.V. Knezevic VOF Koevering Koeling & Airconditioning Konitech Electronics BV Koreman Lichtonderhoud BV Dikkers BV Kroon light & Maintenance Kwantum Nederland BV Lagotronics Lemax-Europe BV Licht & Wonen NL Lichtfocus Lichtholland BV Lichtoplossingen Lichtpartners BV Lichtprojecten Nederland BV LichtStudio Kwadraat Lichtwijzer Light4U.COM Lightco Nederland B.V. Lighting Partner B.V. Lightronics BV Limatel v.o.f. Limeparts BV Louis Poulsen Lighting BV Lucky Light projectverlichting BV Lumenplan BV WEESP KERKRADE LELYSTAD ZUNDERT NIEUWEGEIN BERGEN OP ZOOM MONSTER ROESELARE VEENENDAAL AMSTERDAM ZUIDOOST ERP TERHEIJDEN GORINCHEM DRUTEN BORNE EMMEN ALBLASSERDAM ENSCHEDE LEUSDEN LEERDAM VIANEN UT STOUTENBURG NOORD BEUSICHEM HOOGEVEEN VIANEN UT ALKMAAR WIJK BIJ DUURSTEDE GRONINGEN LELYSTAD AALTEN WERKENDAM AMSTERDAM AMSTERDAM NIJKERK GLD SPIJKENISSE OIRSCHOT MALDEN ILPENDAM OUDERKERK AAN DE AMSTEL SLIEDRECHT TILBURG VENLO ROELOFARENDSVEEN SNEEK HARDERWIJK DONGEN ALMELO JOURE UTRECHT GOES WAALWIJK HOOGERHEIDE GORINCHEM HOOFDDORP APELDOORN NIEUWKOOP Lumiparts B.V. Luxor Licht LVS Licht MacBright BV Maretti Projectverlichting BV Matcall BV MATO Verlichting Meba Trading BV Meerlicht Doetinchem Megaman - Hapé Electric B.V. Melis Lighting bv Merison Retail BV Messner Benelux B.V. Metalmek Lighting BV Metro Cash & Carry Nederland BV Mitsubishi Electric Europe B.V. Benelux Branch M-Light international Modular Lighting Nederland Monac B.V. Moujen Europe Bv N Light BV Neckermann BV Nikon Instruments Europe B.V. OASE BV Oktalite GmbH Oligo Nederland BV Olman Handelmaatschappij B.V. Oostendorp Nederland BV Optica Lichtarchitectuur Ormalight BV OSRAM Benelux B.V. OT Lightsystems Benelux Otto BV Overhuys Verlichting Pakano Lighting BV Pet Supplies Holding BV Philips Consumer Luminaires the Netherlands BV Philips Electronics Nederland BV Philips Lighting ISL Plaagdierprobleem.nl PLT Groothandel BV Postma & Partners elektrotechnische groothandel bv Postma & Partners industriële automatisering bv Powerlight International B.V. Prandina BV Praxis Doe Het Zelf Center BV Present International BV Prolicht Nederland BV PromAction BV QC Factory BV Q-Cat Trading b.v. Quasar Holland BV Raymax BV Regoort BV Reklatekst Hengelo BV Reptilia V.O.F. RetailProducts BV Rexel Nederland RGG Verlichting BV RIWA Nederland BV Robert Klingel Europe GmbH Robin Hood Produkties BV Rocalux Rolight Theatertechniek Romex B.V. Roos Electronics BV Ruiter Lighting Safety-Lux Nederland BV NIEUWKOOP S-HERTOGENBOSCH HOEVELAKEN TIEL AMSTELVEEN NIJMEGEN OUDEWATER DOETINCHEM TILBURG BUNSCHOTEN HENGELO GLD NISTELRODE AMSTERDAM ZUIDOOST MIJDRECHT AMSTELVEEN DIEMEN ERMELO HELMOND HULST AMSTELVEEN MERCHTEN KEULEN RIJSWIJK ZH ALPHEN AAN DEN RIJN ZWIJNDRECHT RIJSSEN VENLO CAPELLE AAN DEN IJSSEL WINSUM GN TILBURG ZWANENBURG HEERHUGOWAARD WAALWIJK GORINCHEM GORINCHEM HENGELO OV DUIVEN DUIVEN NIJKERK GLD HEERLEN DIEMEN TWELLO RIJSWIJK ZH WORMERVEER VENLO SCHIEDAM GIESSEN MONSTER HENGELO OV S-GRAVENHAGE NAARDEN GOUDA AMSTERDAM VEENENDAAL ENSCHEDE RHENEN GILZE HAARLEM BUSSUM SCALO NV Schaer Luderitz Nederland BV Schiefer Signaal- en Speciaallampen Schippers Bladel BV Schréder BV SCS Industrie Componenten BV Selux Benelux N.V. Shop Interiors BV Sight Light BV Simcas Electro BV Skytronic BV Sligro Food Group Nederland BV Smart Energy Products BV Solar Nederland BV Spaapen Handelsmaatschappij BV Special Industrial Lighting Spectrus Licht en Advies Spil Lighting Steenwellewitgoed Steng Licht BV Sunworld Bruincentrum BV Superkeukens Broek op Langedijk Suzo International bv Switchtron BV Targetti BV Tasmania Handel-Maatschappij B.V. Tevea BV THOMAS & BETTS NETHERLANDS BV Tieman Trading B.V. TL Holland BV Toko International BV Toplight Total Energy Solutions BV (TES) Totallux BV TRILUX CV Trobatronics B.V. Ubbink Garden B.V. Unifit Unired Lighting BV Utilicht BV Utrecht Dental UV-Power Licht GmbH UV-Support BV Valkenpower BV Van Cranenbroek ELC BV Van den Hurk verlichting metaal Van der Meer Wonen Van Der Wulp Lichttechniek Van Doorn Verlichting BV Van Gastel Import Van Opstal Nederland B.V. VASCO keukens NV Veeneman BV Veko Lightsystems International BV Ventec Verkerk Groep Vezalux BV Vijselaar BV Waagmeester Elektro BV Waldmann Lichttechniek BV Waldmann Medische Techniek BV Wittur B.V. Wolfs Verlichting B.V. XLD Lighting Co Xstrel BV Zumtobel Staff Benelux NV Kalmthout ZUNDERT ETTEN-LEUR BLADEL RHENEN ZOETERMEER ROOSENDAAL DRONTEN SASSENHEIM S-GRAVENHAGE NIJVERDAL VEGHEL AMERSFOORT MONTFOORT DEVENTER HOOFDDORP LUTTENBERG VENLO BROEK OP LANGEDIJK OUD BEIJERLAND DRONTEN UTRECHT AMSTERDAM BARENDRECHT GILZE ZOETERMEER IZEGEM BEVERWIJK AMERSFOORT DE KWAKEL ALKMAAR NIJKERK GLD VRIEZENVEEN UTRECHT MEPPEN OSS MAASBRACHT BUDEL GELDROP SNEEK ETTEN-LEUR CULEMBORG SCHIJF APELDOORN Kalmthout APELDOORN SCHAGEN WORMERVEER ZWIJNDRECHT ZUNDERT AMSTERDAM ZAANDAM TIEL TIEL KERKRADE WOERDEN SITTARD PUURS 26 27

15 Summary Annual Report 28 Stichting LightRec Nederland Efforts towards consumers In the last few years, it has become clear that a higher collection rate can only to a limited extent be achieved by more amounts of mercury vapour escape from such lamps so that the risk to humans and animals is negligible. Under the heading of research, traditional usage surveys 28 A definitive form Whereas 27 was in many ways a transition year, in 28, the LightRec Foundation found its definitive form as the only collective gas discharge lamp and luminaires collection and recycling scheme in the Netherlands. This is largely a result of the official and operational involvement of the major chain stores in the LightRec system (previously acting under the Spaarlicht umbrella). This past year an important start was made in setting up a collection system that fulfils the specific wishes of this important new group of participants. The consumer now has in fact only one collective system to deal with. efficient logistics and better service provision to retailers and chain stores. All things considered, consumer behaviour is the key factor to improving collection rates. Awareness of both the environmental importance of collecting energy saving lamps and the consumers role in bringing back disfunctional lamps is essential. For that reason, LightRec launched a large-scale media campaign together with other product organisations under the umbrella of Wecycle. A successful TV ad, specially produced for LightRec, was broadcasted on all Dutch TV channels and was widely supported in print. The analysis performed afterwards concluded that familiarity with the idea of energy saving lamp cannot go unmentioned. The most recent edition of this survey showed that Dutch households on average have nine energy saving lamps in their homes, of which six are currently in use. Twenty percent of these households have one or more disfunctioning energy saving lamps stored in their homes. All in all, these figures give insight into the enormous task LightRec will face in the coming years. 29 Steady growth Compared to the 27 financial year, the number of collected gas discharge lamps and luminaires increased by 6% (lamps alone 2%), to 2,244 tons. In total, approximately 12 million lamps were collected, about 4% of the number put on the market when these lamps were sold. The number of participants increased in 28 to 33, an increase of 1% compared to 27. This increase is partly the result of the above-mentioned chain stores joining and partly attributed to the growing number of participants in the LED sector. collection has significantly increased. Still, there is a lot of work to be done, as research shows that many energy saving lamps still end up in the household waste. Research as the basis for decisions Only facts and figures provide a sound basis for developing a strategy. Therefore, LightRec regularly initiates studies, the results of which are used to decide or adjust the strategy and policy of the foundation. One such study was performed in 28 by TNO, on the supposed health hazards of broken energy saving lamps. This study showed that only very small

Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014

Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014 Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014 Op zoek naar de lokale duurzaamheidsissues op basis van 90 indicatoren voor 403 gemeenten Opdrachtgever: Deze nationale monitoring studie naar gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

beschikbare OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda

beschikbare OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE winter 2013 NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda Driegesprek Nieuwe regels voor registratie e-waste Recyclers lopen ook met inzet van de best

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ=

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= _K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= *ZE92EF71405* = = Gegevens Zaaknummer: ZA.13-21173/DB.13-1296 Onderwerp : Decembercirculaire gemeentefonds 2012 Steller : Ingrid Miedema-Berens Portefeuillehouder

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites van alle Nederlandse gemeenten en van de website van de Rijksoverheid. Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

NLA wil kwaliteit bij communicatie over led

NLA wil kwaliteit bij communicatie over led LED MAGAZINE NR. 3 - JUNI 2014 NLA wil kwaliteit bij communicatie over led Lightronics voorziet transformatie van fabrikant naar lichtservicebedrijf Europese productie led-verlichting is volstrekt logisch

Nadere informatie

HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013. Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen

HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013. Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen HP Pensioen Magazine I Oktober 2012 I Nr. 15 In dit nummer onder meer: Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013 Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen blijven

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

2009 jaarverslag. resultaat

2009 jaarverslag. resultaat 2009 jaarverslag resultaat Inhoud Voorwoord 3 Organisatie en beleid 5 Personeel 17 Onderwijs 21 Samenwerking 33 Financieel verslag 2009 39 Vooruitblik 47 Het resultaat van de studenten Finishing jaarverslag

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren

MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren Opdrachtgever: RWS Water, Verkeer en Leefomgeving Rotterdam, 14 november 2014 MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren Opdrachtgever: RWS Water, Verkeer en Leefomgeving

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Signalen uit de binnenstad jaarpublicatie 2013

Signalen uit de binnenstad jaarpublicatie 2013 Signalen uit de binnenstad jaarpublicatie 213 jaarpublicatie 213 Signalen uit de binnenstad Alleen door samenwerking en krachtenbundeling van gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren kan een stadscentrum

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Productiviteitstrends in de energiesector

Productiviteitstrends in de energiesector Productiviteitstrends in de energiesector Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1988 en 2011 Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Sneak preview eerste editie LED Trendrapport

Sneak preview eerste editie LED Trendrapport LED MAGAZINE NR. 4 - SEPTEMBER 2014 Sneak preview eerste editie LED Trendrapport nsvv: Behoefte aan normen en regelgeving voor led-verlichting LUXeXcel wil met 3D-printtechniek marktleiderschap Bailey

Nadere informatie

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies afvalforum jaargang 16 mei 2012 2 Vereniging Afvalbedrijven jaarverslag 2011 Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies Op naar 83% recycling Beter bewust van veiligheid Afvalsector bloeit als energiebedrijf

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag 2006 1 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Management Summary 5. Introductie 6 Algemeen 6 Profiel Evides 7 Voorwoord van de Raad van Bestuur 8

Inhoudsopgave. Management Summary 5. Introductie 6 Algemeen 6 Profiel Evides 7 Voorwoord van de Raad van Bestuur 8 Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Management Summary 5 Introductie 6 Algemeen 6 Profiel Evides 7 Voorwoord van de Raad van Bestuur 8 Bericht van de Raad van Commissarissen 11 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Elektrische fietsen in de stroomversnelling. Een onderzoek naar de effecten van bezit en gebruik van fietsen met elektrische trapondersteuning

Elektrische fietsen in de stroomversnelling. Een onderzoek naar de effecten van bezit en gebruik van fietsen met elektrische trapondersteuning Elektrische fietsen in de stroomversnelling Een onderzoek naar de effecten van bezit en gebruik van fietsen met elektrische trapondersteuning Jeroen Loijen Januari 2011 Elektrische fietsen in de stroomversnelling

Nadere informatie