Vele handen maken licht werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vele handen maken licht werk"

Transcriptie

1 Vele handen maken licht werk Jaarboek 28 Stichting LightRec Nederland

2 Samen de inzamelingsresultaten verhogen Voorwoord 4 Een definitieve vorm 6 Bestendige groei 1 Bekend bij de consument 14 Stabiele personele bezetting 16 Naar een nieuwe WEEE Directive 18 Onderzoek als basis voor handelen 2 Licht en lichtkwaliteit 22 Interviews 24 Deelnemers 25 Summary in vogelvlucht 3

3 Voorwoord Blijven innoveren In dit jaarverslag doet Stichting LightRec verslag van haar onder de zon is dan alleen de spaarlamp. Niettemin: er zullen activiteiten over 28. In mei van dat jaar mocht ik als de komende jaren nog enorme aantallen spaarlampen voorzitter van de Taskforce Verlichting een rapport met verkocht worden, en een goed werkend inzamel- en verwer- concrete aanbevelingen overhandigen aan minister kingssysteem blijft de komende jaren dan ook 4 Cramer. Voor de huishoudelijke verlichting richten de voorstellen van de Taskforce zich op het geleidelijk uit de markt halen van gloeilampen gekoppeld aan het goedkoper maken van de energiezuinige alternatieven ervan. Wij denken dat een structurele verlaging van de aanschafprijs van energiezuinige lampen, samen met een lage energierekening, de consument van groot belang. Tegelijkertijd zullen we moeten blijven innoveren, om uiteindelijk te komen tot volledig schone, duurzaam geproduceerde energiezuinige lichtbronnen die voor een groot deel uit herbruikbare grondstoffen bestaan. Daar ligt nog een grote uitdaging voor de industrie. Hetty Hafkamp Voorzitter Taskforce Verlichting De maximaal mogelijke milieuwinst realiseren zal verleiden massaal te kiezen voor energiebesparende verlichting. De ruimte voor verbetering is enorm: door toepassing van bestaande energiebesparende technieken kan het huidige elektriciteitsverbruik door verlichting met circa de helft naar beneden. Voor heel Nederland staat dat gelijk aan bijna één elektriciteitscentrale! Natuurlijk is de spaarlamp nog steeds een belangrijk alternatief voor de consument, al ben ik op mijn werkbezoeken in de lichtbranche te weten gekomen dat er veel meer Hetty Hafkamp

4 Een definitieve vorm Gold 27 in veel opzichten nog als een overgangsjaar, Afgelopen jaar is een belangrijk begin gemaakt met het opzetten in 28 heeft Stichting LightRec haar definitieve vorm van een overkoepelend inzamelsysteem dat ook aan de gevonden als hét collectieve inzamelings- en recyclesysteem specifieke wensen van deze belangrijke groep nieuwe deelnemers voldoet. Het feit dat daarbij gebruik gemaakt kan worden van gasontladingslampen en lichtarmaturen in Nederland. Dat is in belangrijke mate het gevolg van de officiële en van de landelijk verspreide distributiecentra en de winkellocaties van deze deelnemers zal op termijn tot een groot operationele aansluiting van de verzamelde grootwinkelbedrijven (in het verleden acterend onder de vlag van efficiencyvoordeel voor het systeem als geheel gaan leiden. Spaarlicht ) bij het LightRec-systeem. Daarmee is de uiteindelijke doelstelling van LightRec - een zo efficiënt mogelijke inzameling van Neulast én Altlast stemming bereikt met de Inspectie der Belastingen in het tegen zo laag mogelijke kosten - weer een stap dichterbij kader van de opgelegde verplichting tot het voldoen van gekomen. Daarnaast heeft de consument nu de facto nog vennootschapsbelasting. Met elk van de productstichtingen, maar met één collectief systeem te maken, wat een niet waaronder LightRec, is een overeenkomst getroffen met als onbelangrijke randvoorwaarde is bij het vormgeven van basis het tussen de Vereniging NVMP en het Ministerie van mediacampagnes. VROM geaccepteerde model voor het vrijkomen van Altlast. Dit houdt in dat de fiscus rekening houdt met de verplichtingen ten aanzien van de historische voorraad, de producten Ook in een ander opzicht is de positie van LightRec in 28 verstevigd. Afgelopen jaar is namelijk definitief overeen- die vóór 13 augustus 25 op de markt zijn gezet, tot 22. Staat van Baten en lasten over 28 Realisatie Begroting Realisatie Baten 6 Verwijderingsbijdragen Totaal baten Balans Activa Passiva Vlottende activa Voorzieningen Overige vorderingen Voorziening voor Te vorderen omzetbelasting inname en verwerking Liquide middelen Totaal voorzieningen Totaal vlottende activa Kortlopende schulden Crediteuren Negatief eigen vermogen Overlopende passiva (i.v.m. vereiste voorzieningen) Totaal kortlopende schulden Totaal activa Totaal passiva Operationele lasten Kosten inname en verwerking Web campagne Dotatie voorziening inname en verwerking Totaal Overige operationele lasten Kosten uitvoeringsorganisatie NVMP Uitvoeringskosten derden NVMP Projectkosten NVMP Bureaukosten Stichting LightRec Bestuurskosten Stichting LightRec Totaal overige operationele lasten Totaal operationele lasten Saldo baten en operationele lasten Saldo financiële baten ( en lasten ) RESULTAAT

5 De consument is de sleutel

6 Bestendige groei Inzamelresultaten en totale operationele kosten 28 t.o.v. het Europees gemiddelde,15 Ingezamelde kg per inwoner Totaal operationele kosten per ton in euro s Nederland Als uitvoeringsorganisatie werkt LightRec voortdurend aan heeft de omvang van deze stromen ook voor LightRec, Europees gemiddelde een verdere optimalisatie van de beleids- en uitvoeringsaspecten die voortvloeien uit de producentenverantwoordelijkheid. Dat heeft in 28 geleid tot een verdere groei, zowel van de inzamelhoeveel- consequenties voor de financiering van het verwerken van de zogeheten historische voorraad, het stuwmeer aan gasontladingslampen die tot augustus 25 op de markt zijn gebracht en waarvoor geldt dat zij door het huidig,9,6 85 heden als van het aantal aangesloten deelnemers. collectief systeem ingezameld en gerecycled moeten worden., Ten opzichte van het boekjaar 27 is de hoeveelheid ingezamelde lampen en Het aantal deelnemers groeide in 28 tot 33, een stijging van 1% ten opzichte van 27. Deze Armaturen Armaturen Gasontladingslampen Gasontladingslampen 11 armaturen gegroeid met 6% (alleen verlichting 2%) tot ton. In totaal werden ca. 12 miljoen lampen en TL-buizen ingezameld, ongeveer 4% van het aantal dat in het verleden stijging is deels het gevolg van het toetreden van de bovengenoemde grootwinkelbedrijven en deels toe te schrijven aan het groeiend aantal deelnemers uit de LED-sector Inzamelresultaat TL-buizen 2 18 op de markt is gezet. Het aantal ingezamelde TL-buizen bleef iets achter bij 27, zodat geconcludeerd kan worden dat deze groei vooral gerealiseerd is door de overige lampen, waaronder spaarlampen en straatverlichting. Dit laat overigens onverlet dat er met name bij de armaturen nog sprake is van aanzienlijke lekstromen, veroorzaakt door het hoge metaalaandeel daarin en de handelswaarde daarvan. Dit is in het verleden reden geweest voor LightRec om het door de gezamenlijke productstichtingen geïnitieerde onderzoek naar deze complementaire stromen Per maand ingezameld (in tonnen) Cumulatief (in tonnen) TL-buizen Cumulatief 28 Cumulatief 27 Cumulatief maand 27 maand mede te financieren. Zoals reeds eerder geconstateerd, jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 26 maand

7 Inzamelresultaat overige gasontladingslampen Ingezameld gewicht (in tonnen) Cumulatief (in tonnen) Gasontladingslampen Overige lampen Cumulatief 28 Cumulatief Cumulatief maand 12 1 jan feb mrt apr Inzamelresultaat armaturen mei jun jul aug sep okt nov dec 5 27 maand 26 maand Winst voor mens en milieu 1 5 Ingezameld gewicht (in tonnen) Cumulatief (in tonnen) Professionele armaturen Cumulatief 28 Cumulatief Cumulatief maand 27 maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 26 maand

8 Bekend bij de consument De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het realiseren van hogere inzamelhoeveelheden maar in beperkte mate kan worden gerealiseerd door efficiëntere logistiek en betere dienstverlening aan gemeenten, detaillisten en grootwinkelbedrijven. Welbeschouwd is het de consument die de belangrijkste bijdrage aan de inzameling van méér gasontladingslampen dient te leveren. Bewustwording van het belang 14 van inzameling van spaarlampen voor het milieu levensduur op een correcte wijze aan te bieden voor 15 en de eigen rol daarin is daarbij essentieel. verwerking en recycling. Daarom is ook voor 29 In 28 heeft LightRec een aantal belangrijke stappen gezet in het verhogen van de awareness van de consument. Gezamenlijk met de productstichtingen voor witgoed, bruingoed en de stichting verwijdering elektrische gereedschappen (SVEG) is afgelopen zomer een grote mediacampagne gelanceerd onder de paraplu van Wecycle. Een succesvolle, speciaal voor LightRec geproduceerde TV-spot werd op alle Nederlandse TV-zenders uitgezonden, ondersteund door printuitingen. Dat neemt niet weg dat er op dit terrein nog veel werk te verzetten is. Recent onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat naast kleine apparaten met name ook spaarlampen nog in grote getale in het huisvuil belanden een onwenselijke ontwikkeling die zo snel mogelijk dient te worden omgebogen. Ondanks de campagne blijken ook nog steeds veel consumenten niet op de hoogte van de noodzaak tot apart inzamelen en inleveren van kleine elektrische apparaten en spaarlampen. LightRec blijft zich bewust van haar verantwoordelijkheid om eindgebruikers zo goed mogelijk voor te lichten over de noodzaak gasontladingslampen (en andere energiebesparende lichtbronnen) bij einde weer een aanzienlijk campagnebudget gereserveerd, dat net als afgelopen jaar zal worden aangewend voor Wecycle-acties. Daarnaast blijft LightRec werken aan drempelverlagende maatregelen met betrekking tot het eigen inzamelsysteem, waardoor het voor consumenten slechts een kleine moeite is om spaarlampen in te leveren. Kostbare grondstoffen efficiënt terugwinnen

9 Stabiele personele bezetting Anders dan in 27 is de bestuurlijke continuïteit van LightRec gedurende 28 niet in het geding geweest. Alle managementposities zijn ingevuld en er is een stevige bestuurlijke basis voor de toekomst. Die basis is mede zekergesteld door de komst van Martin de Jager als nieuwe voorzitter van de Stichting LightRec per 5 december Een laagdrempelig en fijnmazig inzamelsysteem V.l.n.r. Andreas Hess, Wim Sliepenbeek, Paul Rotteveel, Sjoerd Veenstra, Martin de Jager, Wolfgang Finkel, Gied van Hoorn en Jeroen Bartels

10 Naar een nieuwe WEEE Directive Inmiddels is het eerste concept van de herziene WEEE Directive door het DG Environment van de Europese Commissie ingediend bij het Europees Parlement. Deze eerste voorstellen komen er kort gezegd op neer dat producenten verantwoordelijk worden voor de volledige financiering van de inzameling (vanaf het individuele huishouden). Ook worden de inzameltargets aangescherpt: in 216 moet jaarlijks 65% van het gemiddelde van wat er de voorgaande twee jaar op de markt is 18 gebracht, worden ingezameld. systeem in stand blijft en de bewustwording bij consumenten 19 blijvend geprikkeld wordt. Gezien echter tegen LightRec is uiterst kritisch ten aanzien van deze voorstellen een kritiek die gedeeld wordt door de European Lamp Companies Federation ELC. Deels omdat het in de voorstellen lijkt te gaan om generieke inzameldoelstellingen en niet om inzameldoelstellingen per productgroep. Dat maakt het gevaar levensgroot dat lidstaten zich gaan richten op gemakkelijk in te zamelen WEEE (i.e. hoog gewicht), ten koste van complexere stromen (i.e. laag in gewicht, toxisch). Daarnaast is een inzameltarget van 65% niet realistisch bij een product als spaarlampen, waarvan de verkoopaantallen jaarlijks met tientallen procenten stijgen en waarvan de levensduur tenminste zes jaar is. Daardoor zal een enorme discrepantie ontstaan tussen de (verplichte) doelstelling en potentieel in te zamelen hoeveelheden. De fasegewijze uitfasering van de gloeilamp vanaf september 29 zal dit effect alleen nog maar versterken. Tot slot blijkt uit de voorstellen dat de Europese Commissie niet langer hecht aan een tijdslimiet waarbinnen de zichtbare verwijderingsbijdrage moet worden afgeschaft. Dat betekent dat de zichtbare verwijderingsbijdrage zoals die in Nederland wordt geheven zou kunnen blijven bestaan. LightRec juicht dit voorstel toe, aangezien zo de financiële basis onder het de achtergrond van de overige voorstellen kan dit het negatieve oordeel over de herziening van de WEEE Directive niet wegnemen. Of de voorstellen van de Commissie in deze vorm de eindstreep zullen halen is niet te voorspellen. Ook is niet goed te voorspellen wanneer er een nieuwe definitieve WEEE Directive zal liggen: de verkiezingen van het nieuwe Europese Parlement zullen zeker tot vertraging leiden, waardoor er inhoudelijk pas weer in het najaar van 29 over de voorstellen gediscussieerd zal worden. Ook als er dan snel tot overeenstemming kan worden gekomen zal publicatie vóór eind 21 vrijwel uitgesloten zijn. Daarna dienen alle 27 lidstaten hun eigen wetgeving te herzien, zodat naar verwachting voor eind 211 nog weinig geëffectueerd zal zijn. Een breed gedragen verantwoordelijkheid

11 Onderzoek als basis voor handelen Meten is weten. In dat kader initieert LightRec met regelmaat LightRec is dan ook ingenomen met het WEELABEX-project dat onderzoeken, waarvan de uitkomsten worden gebruikt om de onlangs is gestart in WEEE Forum verband. Dit project gaat toekomstige koers te bepalen of bij te sturen. Zo is in voorzien in een serie geharmoniseerde verwerkings- 28 een onderzoek uitgevoerd door TNO naar standaarden en -richtlijnen voor het managen vermeende gevaren voor de gezondheid van en monitoren van en het rapporteren over de kapot gevallen spaarlampen. Uit genoemd verschillende afvalstromen. onderzoek blijkt dat uit een gebroken 2 spaarlamp slechts zodanig kleine hoeveelheden kwikdamp ontsnappen dat de risico s voor mens en dier verwaarloosbaar zijn. Dat laat uiteraard onverlet dat kwikdamp het milieu belast en spaarlampen ook om die reden op In het kader van onderzoek mag ook de traditionele bezitsmeting niet onvermeld blijven. Uit de laatste editie van dit onderzoek blijkt dat Nederlandse huishoudens gemiddeld negen spaarlampen in huis hebben waarvan er zes in gebruik zijn. Meten is weten verantwoorde wijze moeten worden gerecycled. Twintig procent van de huishoudens heeft één of meerdere kapotte spaarlampen in huis opgeslagen. Meten is weten is ook het uitgangspunt bij de Al met al geven deze cijfers inzicht in de omvangrijke verdere optimalisatie van de recyclingsresultaten. opgave waarvoor LightRec de komende jaren staat.

12 Licht en lichtkwaliteit 22 In 28 zijn diverse artikelen verschenen in LightRec heeft er in deze discussie echter de media die ingaan op het besluit tot meerdere malen op gewezen dat de uitfasering van de gloeilamp en het industrie volop werkt aan de perfectionering van nieuwe energiezuinige lichtbron- grootschalig inzetten van spaarlampen en LED-verlichting in de toekomst. De teneur van nen voor consumenten die én goed licht deze artikelen was niet altijd (geheel) positief: met geven én milieuefficiënt zijn. Die beweging gaat name uit de hoek van de professionele gebruikers logischerwijs veel sneller als daar een krachtige zoals musea klinkt de kritiek dat de huidige generatie consumentenvraag tegenover staat. spaarlampen en LED-lampen niet een met een gloeilamp vergelijkbare lichtkwaliteit biedt. Op de markt gebrachte gasontladingslampen en LED-verlichting in miljoenen 5 Energiezuinig en prettig in het gebruik Aantal x LED* Spaarlampen TL-buizen * vanaf september 28 ** geschat op basis van beschikbare gegevens Een deel van de stijging wordt veroorzaakt door aanmelding van nieuwe deelnemers. 23** 24** 25**

13 Interviews LightRec heeft de inzameling van spaarlampen in Nederland de afgelopen jaren op de rit gezet. Nu wacht de stichting een nieuwe taak: het opzetten van een financieringssysteem voor het zogeheten nieuwe afval. Dit zijn lampen die na augustus 25, toen de WEEErichtlijn in werking trad, verkocht zijn. Op dit moment is het inzamelsysteem van LightRec enkel gericht op het verwerken van Nu ook de grootwinkelbedrijven zijn toegetreden tot LightRec De Wecycle televisiespots kan er voortvarend gewerkt worden aan een allesomvattend waarin consumenten inzamelsysteem dat zowel kostenefficiënt is voor de deelnemers worden aangespoord om als laagdrempelig voor de consument. De grootste uitdagingen hun oude spaarlampen liggen duidelijk bij de foodretail-sector, ofwel de grote supermarktketens. Zij verkopen spaarlampen en willen afgedankte brengen zijn succesvol. naar de milieustraat te lampen ook inzamelen, maar wél op een wijze die niet verstorend is voor hun primaire steeds meer mensen Maar tegelijkertijd leveren proces. Dat betekent dat we afgedankte lampen in bij een aantal partijen hebben de detailhandel en bij de grote retailketens. Voor de detaillisten heeft LightRec reeds een prima werkend gevraagd om een oplossing te systeem Voltage Supply BV 3M NEDERLAND B.V. A.J. Steenkist - Rooymans B.V. ADJ Supply Europe BV Aerolux Nederland BV AGK Elektro v.o.f. Agmi BV Agrilight B.V. Agrolux Nederland B.V. Albert Heijn B.V. Alberts & Kluft BV Alcochem Hygiene BV Aldi Inkoop BV Alno Nederland BV ALU-LIGHT Technics BV Amcor BV Ansorg GmbH Anticopy! Aquam Europe BV ARJO BV Arpalight Projectverlichting BV Artimeta BV Astrimex Atag Nederland BV Atexlicht Aura Light B.V. AV Licht Planners SCHIEDAM LEIDEN KERKRADE OLDENZAAL VIJFHUIZEN TEGELEN MONSTER MAASDIJK ZAANDAM WAALRE CULEMBORG DONGEN HETEREN UITHOORN MULHEIM AN DER RUHR LEEK HEERENVEEN RUINEN BAVEL HEERLEN LEEK DUIVEN RAAMSDONKSVEER AMERSFOORT HAARLEM 24 oud afval, hetgeen gefinancierd wordt door middel van de ontwikkelen die het mogelijk ontwikkeld; voor de retailers ontbreekt dat nog. Daarover zijn B. Aldenkamp & Zn. B.V. APELDOORN 25 verwijderingsbijdrage. Voor het nieuwe afval moeten de producenten volgens de WEEE-richtlijn individueel gaan betalen, een eis die volgens de Europese Commissie ook in de herziene richtlijn van kracht blijft. Greenpeace ziet dat als een positieve ontwikkeling, want als producenten zelf betalen voor de recycling van nieuw afval worden ze gestimuleerd om beter recyclebare producten te maken. Hierdoor kunnen de recyclingkosten gereduceerd worden. Een ander voordeel van een individuele financiering is het verdwijnen van verweesde producten. De financiering zal namelijk vooraf plaatsvinden en de producent zorgt voor een garantie van de recyclingkosten als hij zijn apparaat op de markt zet. Kim Schoppink, campagneleider groene elektronica, Greenpeace Nederland maakt dat consumenten zelf, before the counter, afgedankte spaarlampen deponeren een systeem vergelijkbaar met dat van bijvoorbeeld flessenglas of batterijen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want zo n oplossing moet breuk van de lampen voorkomen, kindvriendelijk zijn, eenvoudig in gebruik, duurzaam en een professionele uitstraling hebben. In de loop van 29 zal er zeker een oplossing tot stand komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Na de landelijke introductie is dan het doel een laagdrempelig en fijnmazig netwerk van depots voor afgedankte spaarlampen een grote stap dichterbij gekomen. Frits Verhulst, manager Operations, NVMP we nu volop in overleg: hoe moeten we een dergelijk inzamelsysteem vormgeven? Om de kosten zo laag mogelijk te houden is het zaak zoveel mogelijk gebruik te maken van de distributiekanalen die er al zijn. In de situaties dat dit niet mogelijk is, moeten we samen met LightRec op zoek naar een pasklare en efficiënte oplossing. Feit is dat we geen tijd te verliezen hebben: de overheid heeft een duidelijk beleid uitgezet om de gloeilamp uit te faseren en het gebruik van de spaarlamp te stimuleren. Dit zal ongetwijfeld op termijn ook een grotere retourstroom opleveren. Als deelnemer van LightRec zien we het als onze taak dit beleid te ondersteunen door het voor consumenten zo gemakkelijk mogelijk te maken om kapotte spaarlampen in te leveren. Paul Rotteveel, milieu- en kwaliteitsmanager IKEA Nederland Bailey Electric & Electronics BV Barndoor Bäro Trend Light BV BB-Lightconcepts Bell Licht BV Bell Lux BV Berla BV Berner Produken B.V. BI Select BV Bio Enterprise Bortly Lighting Europe BV Bos Elektro BV Brands Group BV Bruins Visscher Licht BV c/o Esylux GmbH Cadillon International Cara C Air BV Catter BV Cecla Benelux BV Ceilings & Lighting BV Centrum voor Licht Architectuur BV Conelgro B.V. Conite NV Cooper Crouse-Hinds B.V. Cooper Safety B.V. Cuprohaag Lichttechniek v.o.f. DBL Verlichting De Jong Verlichting BV De Nood BV Dekker Zevenhuizen BV Dekkers Visual Communication BV Delta Light Nederland bv Delta Pro Lighting BV DENNERLE GmbH Dental Depot Lomberg B.V. OOSTERHOUT NB ALPHEN AAN DEN RIJN DEURNE DOETINCHEM NUMANSDORP NUMANSDORP GOIRLE LANDGRAAF PATERSWOLDE VROOMSHOOP VIANEN UT LOOSDRECHT DEURNE GRONINGEN AHRENBURG TIEL VELSERBROEK DRUTEN DOENRADE SCHIJNDEL DRACHTEN SCHERPENZEEL GLD SINT NIKLAAS CAPELLE AAN DEN IJSSEL HENGELO OV HENGELO OV MIDDELBURG ZEVENHUIZEN ZH PAPENDRECHT HELMOND VINNIGEN SOEST

14 Derksen benelux Lichttechniek Dijkstra Lampenfabriek B.V. Doeco B.V. Dongemond Elektronica v.o.f Driessen Storage media BV Dutch Electro B.V. Dutch International Lightgroup BV Ecolight BV EDCO Eindhoven BV Edialux Nederland B.V. Eglo Verlichting Nederland B.V. Ehrbecker Schiefelbusch ELAR BV Elbo Technology B.V. Electro Cirkel BV Electromach BV ElectronicPartner Nederland B.V. Elephant Dental B.V. E-light Almelo BV Elofer Emilux BV Energicon Energie Advies Energizer Group Holland BV ERCO Lighting Nederland B.V. ESZET Lighting B.V. ET Electric BV Etaloid verlichtings Techniek BV ETAP BV ETK BV Euromac Eurosolar Eurotronic B.V. Fa. Heinrich Heine, Abteilung REE Factor licht Fagerhult BV Famostar Emergency Lighting BV Ferplast Benelux BV First Light BV Fit & Recreatie Projecten B.V. Foetsie! by Wiep s BV Formlite BV Franssen Verlichting Freeway Lighting B.V. Gavita Nederland BV GE Powercontrols Nederland BV Geesa BV GI-Design Global Warehouse BV Grimex Licht Groenendijk-Licht BV Groothandel Smulders B.V. Gunneman B.V. H.K. Electric B.V. Hagemeyer Nederland B.V. Hala Nederlandse lampen Fabriek Hameland Handelsonderneming Keraf BV Hapro International BV Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming Hato B.V. Lighting Hato lighting Solutions BV Havells Sylvania Fixtures Netherlands BV Havells Sylvania Fixtures Netherlands BV HBI Bisscheroux B.V. Hema BV Hemmink BV - Zwolle Hertek BV Hesdo B.V. OSS HAARLEM WADDINXVEEN RAAMSDONKSVEER PUTTEN NUTH GRONINGEN BARNEVELD OOSTERHOUT NB UDEN SON HENGELO OV VIANEN UT HOORN NH ALMELO ASTEN ALMELO UTRECHT HOUTEN NAARDEN HARDERWIJK RIDDERKERK HOOFDDORP BODEGRAVEN GENEMUIDEN HOUTEN ALPHEN AAN DEN RIJN TILBURG HAARLEM IJSSELSTEIN UT VELP GLD NUENEN S-HERTOGENBOSCH ROELOFARENDSVEEN HARLINGEN ENSCHEDE BOXMEER AALSMEER HAAKSBERGEN AMERSFOORT GIESSEN WOGNUM OUDEWATER ULESTRATEN HATTEM HEDEL CAPELLE AAN DEN IJSSEL AMERSFOORT GROENLO KAPELLE HAZERSWOUDE RIJNDIJK SITTARD SITTARD HAARLEM GELEEN AMSTERDAM ZUIDOOST ZWOLLE WEERT S-HERTOGENBOSCH Highlight B.V. Highlite International BV HIT Trading B.V. Hoogaerts lichttechniek BV Hornbach Bouwmarkt Nederland BV Horst Elektro Grossier Hortilux Schréder BV House of Light HVL Armada Outdoor BV I.A.T. BVBA iguzzini Illuminzione Benelux Ikea BV Nederland Ilfari Licht Design / Munsters IMCECO v.o.f. IMT B.V. Indulite Indulux Nederland Industria Technische Verlichting BV Industrielicht BV InLichttechniek Intergamma BV Internova Professional Lighting BV Intra Lighting Benelux BV Intramco Europe BV IP Led BV / IP Letters BV Isca Nederland BV Isis BV Ixilum Lichttechniek B.V. J & H Licht en Geluid J.G Trading BV Jac s Koopman Eelectrotechnische Agenturen B.V. Jan Ottevangers Lichtarchitectuur Jimco Benelux BV JK-Nederland BV JM Bruneau Nederland Kaemingk BV KARMA DESIGN BV Kelpa B.V. Kemner Lighting B.V. KenWell Trading B.V. Kerger & Co B.V. Key Light International B.V. Knezevic VOF Koevering Koeling & Airconditioning Konitech Electronics BV Koreman Lichtonderhoud BV Dikkers BV Kroon light & Maintenance Kwantum Nederland BV Lagotronics Lemax-Europe BV Licht & Wonen NL Lichtfocus Lichtholland BV Lichtoplossingen Lichtpartners BV Lichtprojecten Nederland BV LichtStudio Kwadraat Lichtwijzer Light4U.COM Lightco Nederland B.V. Lighting Partner B.V. Lightronics BV Limatel v.o.f. Limeparts BV Louis Poulsen Lighting BV Lucky Light projectverlichting BV Lumenplan BV WEESP KERKRADE LELYSTAD ZUNDERT NIEUWEGEIN BERGEN OP ZOOM MONSTER ROESELARE VEENENDAAL AMSTERDAM ZUIDOOST ERP TERHEIJDEN GORINCHEM DRUTEN BORNE EMMEN ALBLASSERDAM ENSCHEDE LEUSDEN LEERDAM VIANEN UT STOUTENBURG NOORD BEUSICHEM HOOGEVEEN VIANEN UT ALKMAAR WIJK BIJ DUURSTEDE GRONINGEN LELYSTAD AALTEN WERKENDAM AMSTERDAM AMSTERDAM NIJKERK GLD SPIJKENISSE OIRSCHOT MALDEN ILPENDAM OUDERKERK AAN DE AMSTEL SLIEDRECHT TILBURG VENLO ROELOFARENDSVEEN SNEEK HARDERWIJK DONGEN ALMELO JOURE UTRECHT GOES WAALWIJK HOOGERHEIDE GORINCHEM HOOFDDORP APELDOORN NIEUWKOOP Lumiparts B.V. Luxor Licht LVS Licht MacBright BV Maretti Projectverlichting BV Matcall BV MATO Verlichting Meba Trading BV Meerlicht Doetinchem Megaman - Hapé Electric B.V. Melis Lighting bv Merison Retail BV Messner Benelux B.V. Metalmek Lighting BV Metro Cash & Carry Nederland BV Mitsubishi Electric Europe B.V. Benelux Branch M-Light international Modular Lighting Nederland Monac B.V. Moujen Europe Bv N Light BV Neckermann BV Nikon Instruments Europe B.V. OASE BV Oktalite GmbH Oligo Nederland BV Olman Handelmaatschappij B.V. Oostendorp Nederland BV Optica Lichtarchitectuur Ormalight BV OSRAM Benelux B.V. OT Lightsystems Benelux Otto BV Overhuys Verlichting Pakano Lighting BV Pet Supplies Holding BV Philips Consumer Luminaires the Netherlands BV Philips Electronics Nederland BV Philips Lighting ISL Plaagdierprobleem.nl PLT Groothandel BV Postma & Partners elektrotechnische groothandel bv Postma & Partners industriële automatisering bv Powerlight International B.V. Prandina BV Praxis Doe Het Zelf Center BV Present International BV Prolicht Nederland BV PromAction BV QC Factory BV Q-Cat Trading b.v. Quasar Holland BV Raymax BV Regoort BV Reklatekst Hengelo BV Reptilia V.O.F. RetailProducts BV Rexel Nederland RGG Verlichting BV RIWA Nederland BV Robert Klingel Europe GmbH Robin Hood Produkties BV Rocalux Rolight Theatertechniek Romex B.V. Roos Electronics BV Ruiter Lighting Safety-Lux Nederland BV NIEUWKOOP S-HERTOGENBOSCH HOEVELAKEN TIEL AMSTELVEEN NIJMEGEN OUDEWATER DOETINCHEM TILBURG BUNSCHOTEN HENGELO GLD NISTELRODE AMSTERDAM ZUIDOOST MIJDRECHT AMSTELVEEN DIEMEN ERMELO HELMOND HULST AMSTELVEEN MERCHTEN KEULEN RIJSWIJK ZH ALPHEN AAN DEN RIJN ZWIJNDRECHT RIJSSEN VENLO CAPELLE AAN DEN IJSSEL WINSUM GN TILBURG ZWANENBURG HEERHUGOWAARD WAALWIJK GORINCHEM GORINCHEM HENGELO OV DUIVEN DUIVEN NIJKERK GLD HEERLEN DIEMEN TWELLO RIJSWIJK ZH WORMERVEER VENLO SCHIEDAM GIESSEN MONSTER HENGELO OV S-GRAVENHAGE NAARDEN GOUDA AMSTERDAM VEENENDAAL ENSCHEDE RHENEN GILZE HAARLEM BUSSUM SCALO NV Schaer Luderitz Nederland BV Schiefer Signaal- en Speciaallampen Schippers Bladel BV Schréder BV SCS Industrie Componenten BV Selux Benelux N.V. Shop Interiors BV Sight Light BV Simcas Electro BV Skytronic BV Sligro Food Group Nederland BV Smart Energy Products BV Solar Nederland BV Spaapen Handelsmaatschappij BV Special Industrial Lighting Spectrus Licht en Advies Spil Lighting Steenwellewitgoed Steng Licht BV Sunworld Bruincentrum BV Superkeukens Broek op Langedijk Suzo International bv Switchtron BV Targetti BV Tasmania Handel-Maatschappij B.V. Tevea BV THOMAS & BETTS NETHERLANDS BV Tieman Trading B.V. TL Holland BV Toko International BV Toplight Total Energy Solutions BV (TES) Totallux BV TRILUX CV Trobatronics B.V. Ubbink Garden B.V. Unifit Unired Lighting BV Utilicht BV Utrecht Dental UV-Power Licht GmbH UV-Support BV Valkenpower BV Van Cranenbroek ELC BV Van den Hurk verlichting metaal Van der Meer Wonen Van Der Wulp Lichttechniek Van Doorn Verlichting BV Van Gastel Import Van Opstal Nederland B.V. VASCO keukens NV Veeneman BV Veko Lightsystems International BV Ventec Verkerk Groep Vezalux BV Vijselaar BV Waagmeester Elektro BV Waldmann Lichttechniek BV Waldmann Medische Techniek BV Wittur B.V. Wolfs Verlichting B.V. XLD Lighting Co Xstrel BV Zumtobel Staff Benelux NV Kalmthout ZUNDERT ETTEN-LEUR BLADEL RHENEN ZOETERMEER ROOSENDAAL DRONTEN SASSENHEIM S-GRAVENHAGE NIJVERDAL VEGHEL AMERSFOORT MONTFOORT DEVENTER HOOFDDORP LUTTENBERG VENLO BROEK OP LANGEDIJK OUD BEIJERLAND DRONTEN UTRECHT AMSTERDAM BARENDRECHT GILZE ZOETERMEER IZEGEM BEVERWIJK AMERSFOORT DE KWAKEL ALKMAAR NIJKERK GLD VRIEZENVEEN UTRECHT MEPPEN OSS MAASBRACHT BUDEL GELDROP SNEEK ETTEN-LEUR CULEMBORG SCHIJF APELDOORN Kalmthout APELDOORN SCHAGEN WORMERVEER ZWIJNDRECHT ZUNDERT AMSTERDAM ZAANDAM TIEL TIEL KERKRADE WOERDEN SITTARD PUURS 26 27

15 Summary Annual Report 28 Stichting LightRec Nederland Efforts towards consumers In the last few years, it has become clear that a higher collection rate can only to a limited extent be achieved by more amounts of mercury vapour escape from such lamps so that the risk to humans and animals is negligible. Under the heading of research, traditional usage surveys 28 A definitive form Whereas 27 was in many ways a transition year, in 28, the LightRec Foundation found its definitive form as the only collective gas discharge lamp and luminaires collection and recycling scheme in the Netherlands. This is largely a result of the official and operational involvement of the major chain stores in the LightRec system (previously acting under the Spaarlicht umbrella). This past year an important start was made in setting up a collection system that fulfils the specific wishes of this important new group of participants. The consumer now has in fact only one collective system to deal with. efficient logistics and better service provision to retailers and chain stores. All things considered, consumer behaviour is the key factor to improving collection rates. Awareness of both the environmental importance of collecting energy saving lamps and the consumers role in bringing back disfunctional lamps is essential. For that reason, LightRec launched a large-scale media campaign together with other product organisations under the umbrella of Wecycle. A successful TV ad, specially produced for LightRec, was broadcasted on all Dutch TV channels and was widely supported in print. The analysis performed afterwards concluded that familiarity with the idea of energy saving lamp cannot go unmentioned. The most recent edition of this survey showed that Dutch households on average have nine energy saving lamps in their homes, of which six are currently in use. Twenty percent of these households have one or more disfunctioning energy saving lamps stored in their homes. All in all, these figures give insight into the enormous task LightRec will face in the coming years. 29 Steady growth Compared to the 27 financial year, the number of collected gas discharge lamps and luminaires increased by 6% (lamps alone 2%), to 2,244 tons. In total, approximately 12 million lamps were collected, about 4% of the number put on the market when these lamps were sold. The number of participants increased in 28 to 33, an increase of 1% compared to 27. This increase is partly the result of the above-mentioned chain stores joining and partly attributed to the growing number of participants in the LED sector. collection has significantly increased. Still, there is a lot of work to be done, as research shows that many energy saving lamps still end up in the household waste. Research as the basis for decisions Only facts and figures provide a sound basis for developing a strategy. Therefore, LightRec regularly initiates studies, the results of which are used to decide or adjust the strategy and policy of the foundation. One such study was performed in 28 by TNO, on the supposed health hazards of broken energy saving lamps. This study showed that only very small

Historical Highlights

Historical Highlights Historical Highlights Een lichtverhaal in 8 hoofdstukken Jaarboek 2007 Stichting LightRec Nederland Voorwoord 4 1. Het begon met zonlicht 5 Naar een nieuw niveau van inzameling Inhoud 2. Lavavuur 9 Naar

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 450 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Spaarlampen Led-lampen,

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 340 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 350 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 220 producenten

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed) verenigt

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum Oost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 210 producenten

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2017 Amersfoort

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

Door. gelicht. Jaarboek 2012 Stichting LightRec Nederland. Inzameling en recycling van lampen belicht

Door. gelicht. Jaarboek 2012 Stichting LightRec Nederland. Inzameling en recycling van lampen belicht 2012 Door gelicht Inzameling en recycling van lampen belicht Jaarboek 2012 Stichting LightRec Nederland 2012 Door gelicht Inzameling en recycling van lampen belicht Inhoud Voorwoord 4 Bestuur 6 Het product

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 84 FA. GEBRS. GIJZELS SLUIS 146 FARM FRESH B.V. BORN 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 293 H. MEIJERINK B.V. TEUGE 322 VEE- EN VLEESHANDEL MULDER B.V. TWELLO 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 360

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands

Fact sheets The Netherlands Fact sheets Office and industrial property market mid 216 www.dtz.nl 1 Fact sheets office property market mid 216 Office jobs 2,275, 215 vs. 214 1.7% Availability 7,861, m 2 3.6% Stock 49,2, m 2.7% Take-up

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands

Fact sheets The Netherlands Fact sheets Office and industrial property markets mid 215 www.dtz.nl 1 Fact sheets office property market mid 215 Office jobs 2,236,85 214 vs. 213.9% Availability 8,36 sqm.6% Stock 49,533, sqm.1% Take-up

Nadere informatie

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland W.A.C. van Tilburg 13 januari 2009 1 Inleiding BZK heeft het KLPD, dienst IPOL verzocht om de problematiek ten aanzien van criminele Marokkanen

Nadere informatie

Verkooppunten Nationale Tuinbon

Verkooppunten Nationale Tuinbon Verkooppunten Nationale Tuinbon Tuincentrum Gewooon Plant en Dier Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Alméér Plant Ranzijn tuin & dier Almere Intratuin Amersfoort

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands. Office and industrial property market

Fact sheets The Netherlands. Office and industrial property market Fact sheets Office and industrial property market December 16 1 Fact sheets office property market december 16 OFFICE JOBS 2,2,000 vs. 14 1.7% AVAILABILITY 7,643,000 m 2 16 vs. 6.2% STOCK 48,900,000 m

Nadere informatie

Bon de commande Rapports Comptage de Passants - Pays-Bas, Belgique et Europe

Bon de commande Rapports Comptage de Passants - Pays-Bas, Belgique et Europe Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Inleverpunten Nationale Tuinbon

Inleverpunten Nationale Tuinbon Inleverpunten Nationale Tuinbon Tuincentrum Gewooon Plant en Dier Intratuin 's-gravenzande Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Intratuin Almelo Intratuin Almere

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl Najaar 2015 WOONINSPIRATIE Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN STEEN & STAAL Steen & staal, aangevuld met grof hout, zorgen voor een industriële

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

NAAR EEN GESLOTEN KRINGLOOP VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN

NAAR EEN GESLOTEN KRINGLOOP VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN KRINGLOOP VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN Geachte deelnemer, Europa schroeft de ambities op voor de verantwoorde verwijdering van elektr(on) ische apparaten en energie- zuinige verlichting (e-waste). Een aangescherpte

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming Datum ruiming Jaar Maand Plaats Objectomschrijving 1 Objectomschrijving 2 Objectomschrijving 3 Planten Moederplanten Stekjes Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) 1/01/11 2011 januari Gouda Hollands

Nadere informatie

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking 16-11-2015 1 Bijlage 2 Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking Locatie Oplevering Almelo CS (2e fase) 98 Q2 2013 Almelo (fase 3) 264 Q4 2013 Almere Muziekwijk

Nadere informatie

Verzameld werk. Vijf jaar recycling spaarlampen in Nederland. Jaarboek 2010 Stichting LightRec Nederland

Verzameld werk. Vijf jaar recycling spaarlampen in Nederland. Jaarboek 2010 Stichting LightRec Nederland Verzameld werk Vijf jaar recycling spaarlampen in Nederland Jaarboek 2010 Stichting LightRec Nederland Voorwoord 4 Nieuw bestuur Stichting LightRec 6 Vijf jaar verzameld en verwerkt 8 Terugblik op jubileumjaar

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Auto-

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Infrastructure and Parking. Portfolio 2013

Infrastructure and Parking. Portfolio 2013 Infrastructure and Parking Portfolio 2013 Central Railway Station, Arnhem 22063 ABRI Class I, IP65, IK10 Hanzeboogbrug, Hanzelijn 22952 IJSSEL Class I, IP65, IK10 + Amsterdam Underground Corridor 9231

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; besluit van tot wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 in verband met verlenging en aanvullende bekostiging voor andere gemeenten Op de voordracht

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V.

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 371 HILTON MEATS ZAANDAM B.V. ZAANDAM 454 DAILY FRESH FOOD B.V. GELEEN 670 JOS GLAS VASTGOED B.V. LEEUWARDEN 2993 'T ZINKSKE NEERKANT 3116 BONNE VIANDE

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Inleverpunten Nationale Tuinbon

Inleverpunten Nationale Tuinbon Inleverpunten Nationale Tuinbon Intratuin 's-gravenzande Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Intratuin Almelo Intratuin Almere Alméér Plant Ranzijn tuin & dier

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Verkooppunten Nationale Tuinbon

Verkooppunten Nationale Tuinbon Verkooppunten Nationale Tuinbon GroenRijk Den Bosch Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Almà à r Plant Ranzijn tuin & dier Almere Intratuin Amersfoort Ranzijn

Nadere informatie

Dynamiek in het supermarkt landschap

Dynamiek in het supermarkt landschap Iedere Nederlander verdient een mooie supermarkt! Dynamiek in het supermarkt landschap Peter ter Hark Houten, 9 maart 2017 Onderwerpen vandaag Wat is het probleem? Situatie in Nederland Hoe heeft het zover

Nadere informatie

Verkooppunten Nationale Tuinbon

Verkooppunten Nationale Tuinbon Verkooppunten Nationale Tuinbon Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Alméér Plant Ranzijn tuin & dier Almere Intratuin Amersfoort Ranzijn Amersfoort Life & Garden

Nadere informatie

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings H.Hoes 1 Klik om ATES het opmaakprofiel system results van de Monitoring within Energy Demonstration Program to 30%

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn Actievoorwaarden Sony VAIO promotie Actietermijn - Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op aankopen gedaan van 25 juni 2012 t/m 29 juli 2012. - Onvolledige inzendingen en inzendingen die na 13 augustus

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Feiten & Cijfers Wecycle 2012

Feiten & Cijfers Wecycle 2012 Feiten & Cijfers Wecycle 2012 Index Introductie 3 Het systeem 4 Opdrachtgevers 6 Resultaten 7 Financiën 15 Resultaten partners 18 Campagnes en samenwerking 22 Benchmark gemeenten 24 Inzamelmeubels 26 Inzamelbox

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem)

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Onderdeel 1 Oppervlakte van vertrekken (kamers, keuken,

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Cijfer. ronde 1. 3. Healthclub Heijenoord uit Arnhem 9,22 960 8,92 725 74,47. 5. Sportcenter Balance uit Panningen 9,42 154 9,84 557 67,77

Cijfer. ronde 1. 3. Healthclub Heijenoord uit Arnhem 9,22 960 8,92 725 74,47. 5. Sportcenter Balance uit Panningen 9,42 154 9,84 557 67,77 # Naam 1. 2. Bewegingscentrum Drachten uit Drachten Medisport Etten-Leur uit Etten- Leur Cijfer ronde 1 Aantal stemmen ronde 1 Aantal Cijfer finale ronde stemmen finale ronde Totaal score 9,13 162 9,60

Nadere informatie

Inleverpunten Nationale Tuinbon

Inleverpunten Nationale Tuinbon Inleverpunten Nationale Tuinbon Intratuin 's-gravenzande GroenRijk Den Bosch Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Intratuin Almelo Intratuin Almere Almà à r Plant

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 442 Besluit van 30 oktober 2013 tot wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011 2014 in verband

Nadere informatie

Zuinig licht, heldere keuze

Zuinig licht, heldere keuze Zuinig licht, heldere keuze Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt energiezuinige verlichting omdat dit bijdraagt aan een beter klimaat. Geef de aarde door. [Deze slogan kan alleen gedurende de campagneperiode

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie