Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911)."

Transcriptie

1

2 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk voor het tijdelijke gebruik van werkterrein en voor de aankoop van permanent benodigde gronden. Indien onteigening van permanent benodigde gronden bij u van toepassing is, dan bent u daarover afzonderlijk geïnformeerd. Voor het onteigenen geldt een andere wettelijke procedure dan voor het verkrijgen van het tijdelijk gebruik van werkterrein. Minnelijk overeenstemming bereiken Wij spreken uitdrukkelijk de wens uit dat wij alsnog met u tot overeenstemming komen over het tijdelijk gebruik van werkterrein. Het waterschap doet zijn schriftelijke bieding voor het tijdelijk gebruik van werkterrein gestand tot het einde van de inzagetermijn (8 januari 2015 tot en met 19 februari 2015) van de ontwerpbeschikking tot het opleggen van een gedoogplicht 5.24 Waterwet aan de rechthebbenden op het benodigde werkterrein. Wenst u alsnog minnelijk tot overeenstemming te komen over het tijdelijk gebruik van de werkterreinen, neemt u dan binnen de inzagetermijn contact op met de rentmeester van het waterschap: de heer F. Frerichs, telefoonnummer of Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer ). Hoogachtend, namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, mr. G.P. Dalhuisen algemeen directeur Bijlage: 1

3 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 1 van 5 Aan: Mevrouw A.L. Hoeve De heer D.F. Damen Eemdijk NL Eemdijk Ontwerpbeschikking tot het opleggen van de gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet Inleiding Het Projectplan Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem (hierna: Projectplan) beschrijft de werkzaamheden die nodig zijn om de primaire waterkering aan de door het Rijk vastgestelde veiligheidsnormen te laten voldoen en landschappelijk in te passen. Het Projectplan is vastgesteld op 11 september 2013 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland op 15 oktober Het Projectplan en de uitvoeringsbesluiten (vergunningen) zijn onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 mei Het waterschap is beheerder van de te verbeteren primaire waterkering (het waterstaatswerk). De Waterwet geeft de beheerder de bevoegdheid om een gedoogplicht 5.24 Waterwet op te leggen. De tekst van de toepasselijke wetsartikelen luidt: Artikel De beheerder kan, voor zover dat voor de vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig is, rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken de verplichting opleggen om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen, wanneer naar zijn oordeel de belangen van die rechthebbenden onteigening niet vorderen. 2. Artikel 5.21, tweede lid, is van toepassing. Artikel De beheerder kan, voor zover dat voor de vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig is, rechthebbenden ten aanzien van gronden de verplichting opleggen om op of in die gronden onderzoeken en daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen. 2. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, wordt de beschikking waarbij de gedoogplicht wordt opgelegd, ten minste twee weken voor aanvang van het onderzoek aan de rechthebbenden bekendgemaakt.

4 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 2 van 5 Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluiten: op grond van artikel 5.24 Waterwet de rechthebbenden op de gehele of gedeelten van percelen, aangegeven in onderstaande tabel en op bijgevoegde situatietekening(en) (bijlage) de verplichting op te leggen de met de uitvoering van het Projectplan tot aanleg en wijziging van de primaire waterkering verband houdende werkzaamheden te gedogen (toe te staan). Perceel Oppervlak (m2) Werkterrein (m2) Type Werkterrein Deeltraject BST01M B EES BST01M A EES BST01M B EES In de bijlage vindt u de omschrijving van de werkzaamheden per type werkterrein en de volledige naam van het deeltraject. Deze bijlage en de situatietekening werkterrein maken deel uit van deze beschikking. De werkstrook, op de situatietekening aangeduid als werkterrein, is benodigd tijdens de uitvoering van de dijkverbetering. De werkzaamheden vinden plaats in één of meer periodes tussen 1 april 2015 en 31 december De huidige planning is aangegeven in de bijlage Uitvoeringsplanning deeltrajecten. Deze planning is voorlopig en kan nog wijzigen. Over het precieze tijdstip waarop de werkzaamheden bij u een aanvang nemen, wordt u nog nader geïnformeerd. De in de ontwerpbeschikking beschreven gedoogplicht vangt aan twee weken na de bekendmaking van de beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht en eindigt op 31 december Op de genoemde percelen zijn geen andere gedoogplichten bekend. Rechthebbende(n) De gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet wordt schriftelijk opgelegd aan alle thans bij het waterschap bekende rechthebbenden. De gedoogplicht geldt ook voor eventuele onbekende en toekomstige rechthebbenden van de betreffende percelen. De beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht 5.24 Waterwet wordt ingeschreven in de openbare registers op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Volgens onze gegevens bent u eigenaar en/of echtgenoot van eigenaar van de genoemde percelen waarvan het waterschap het tijdelijk gebruik als werkterrein nodig heeft. Motivering opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet

5 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 3 van 5 Het waterschap is van mening dat uw belangen redelijkerwijs geen onteigening vorderen van het tijdelijke werkterrein. De werkterreinen worden namelijk slechts een beperkte periode gebruikt en voor zover nodig hersteld door het waterschap. De rechthebbenden kunnen de percelen na afloop van alle werkzaamheden weer gebruiken, met inachtneming van de Keur van het waterschap. Niet is gebleken van bijzondere omstandigheden waardoor de belangen van rechthebbenden onteigening zouden vorderen. Rechthebbenden die schade leiden ten gevolge van het opleggen van de gedoogplicht kunnen een verzoek tot schadevergoeding op grond van artikel 7.14 Waterwet indienen bij het waterschap binnen 5 jaar na het ontstaan of redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van de schade. Het opleggen van de gedoogplicht op grond artikel 5.24 Waterwet is in dit geval een gerechtvaardigde beperking van het eigendomsrecht. Met het opleggen van de gedoogplicht is een legitiem in het algemeen belang gelegen doel gediend: het bereiken van de vereiste veiligheid van de primaire waterkering door uitvoering van het Projectplan Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem. Procedure Deze beschikking wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Gedeputeerde staten van Utrecht coördineren de totstandkoming van de beschikkingen tot het opleggen van de gedoogplicht 5.24 Waterwet voor de werkterreinen met de Projectprocedure van hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Waterwet. Daarnaast is de Crisis- en herstelwet van toepassing op de totstandkoming van de beschikkingen tot het opleggen van een gedoogplicht 5.24 Waterwet, omdat deze nodig zijn om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk tot stand te brengen. Voor u betekent dit het volgende: De ontwerpbeschikking wordt bekendgemaakt door middel van een advertentie en door toezending aan de desbetreffende rechthebbenden (deze brief). Uw ontwerpbeschikking ligt tezamen met de andere ontwerpbeschikkingen ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap en op de website van het waterschap op het Provinciehuis te Utrecht en de gemeentehuizen van Bunschoten, Baarn en Amersfoort. Een ieder kan naar aanleiding van die ontwerpbeschikkingen gedurende zes weken 8 januari 2015 tot en met 19 februari 2015 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde staten van Utrecht, Afdeling Fysieke leefomgeving ter attentie van mevrouw I.M. Bekkers, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met Gedeputeerde Staten van Utrecht, mevrouw I.M. Bekkers, telefoonnummer

6 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 4 van 5 Het waterschap neemt een beschikking en beantwoordt daarin de zienswijzen. U ontvangt de beschikking en deze komt ter inzage op bovenvermelde wijze. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen tegen de definitieve beschikking binnen zes weken beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt ook voor belanghebbenden die het niet eens zijn met wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift dient op straffe van niet-ontvankelijkheid de gronden van het beroep te vermelden (art. 1.6 lid 2 Crisis- en herstelwet). De rechter doet binnen zes maanden uitspraak. Om spoedeisende redenen kan een indiener van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter. De gedoogplicht treedt twee weken na bekendmaking in werking. Het waterschap mag twee weken na de bekendmaking van de beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht 5.24 Waterwet op deze percelen aan het werk. Schadevergoeding Indien u van oordeel bent dat u schade leidt ten gevolge van het opleggen van de gedoogplicht, dan kunt u bij het waterschap, binnen vijf jaar na het ontstaan of redelijkerwijs bekend worden van de schade, een schriftelijk verzoek indienen op grond van artikel 7.14 Waterwet. De procedure vindt u in de bijlage Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe. Alleen voor schade die redelijkerwijs niet of niet geheel te uwen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kent het waterschap naar billijkheid een schadevergoeding toe. Tegen het besluit van het waterschap op een verzoek om schadevergoeding staat rechtsbescherming open. Hoogachtend, namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, mr. G.P. Dalhuisen algemeen directeur

7 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 5 van 5 Bijlagen: 1. Kadastrale gegevens 2. Situatietekening gedoogplicht werkterreinen 3. Type werkterreinen 4. Uitvoeringsplanning deeltrajecten: Westdijk Eemdijk-Noord (WEN) Kern Eemdijk Zuid (KEZ) Eemlandsedijk, Slaagsedijk (EES) 5. Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe

8 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: BUNSCHOTEN M bij Eemdijk 148 EEMDIJK 9:47:37 Uw referentie: Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BUNSCHOTEN M 578 Grootte: 26 a 85 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND) Locatie: bij Eemdijk 148 EEMDIJK Koopsom: Jaar: 2008 (Met meer onroerend goed verkregen) Herinrichtingsrente: 2,22 Eindjaar: 2032 Ontstaan op: Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Gerechtigde EIGENDOM Mevrouw Aaltje Louise Hoeve Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: BUNSCHOTEN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP /185 d.d Eerst genoemde object in BUNSCHOTEN M 578 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Dirk Florus Damen Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: WERKENDAM (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: HYP /185 d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

9 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: BUNSCHOTEN M bij Eemdijk 148 EEMDIJK 9:48:13 Uw referentie: Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BUNSCHOTEN M 994 Grootte: 1 a 25 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal object: BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) Locatie: bij Eemdijk 148 EEMDIJK Herinrichtingsrente: 0,10 Eindjaar: 2032 Ontstaan op: Ontstaan uit: BUNSCHOTEN M 494 gedeeltelijk Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Gerechtigde EIGENDOM Mevrouw Aaltje Louise Hoeve Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: BUNSCHOTEN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP /185 d.d Eerst genoemde object in BUNSCHOTEN M 494 gedeeltelijk brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Dirk Florus Damen Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: WERKENDAM (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: HYP /185 d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

10 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: BUNSCHOTEN M bij Eemdijk 148 EEMDIJK 9:48:33 Uw referentie: Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BUNSCHOTEN M 996 Grootte: 1 a 50 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND) Locatie: bij Eemdijk 148 EEMDIJK Herinrichtingsrente: 0,12 Eindjaar: 2032 Ontstaan op: Ontstaan uit: BUNSCHOTEN M 493 gedeeltelijk Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Gerechtigde EIGENDOM Mevrouw Aaltje Louise Hoeve Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: BUNSCHOTEN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP /185 d.d Eerst genoemde object in BUNSCHOTEN M 493 gedeeltelijk brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Dirk Florus Damen Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: WERKENDAM (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: HYP /185 d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

11 BST01M 1047 BST01M 995 BST01M 1048 BST01M 996 BST01M BST01M 495 BST01M 574 BST01M BST01M 537 BST01M 962 Eem 152 BST01M 961 Eemdijk BST01M 620 BST01M 578 BST01M 634 BST01M 952 ENS00L 789 BST01M 575 BST01M 579 BST01M 656 Gedoogplicht Gemeente: BUNSCHOTEN Sectie: M Perceelnr: 578 Rechthebbende: HOEVE, mevr. A.L. Datum: 10 november 2014 Dossier nr: VZR 0133 Legenda Versie: C0 Percelen GBKN ondergrond Werkterrein Totaaloppervlak 578 m² 1: Meters

12 BST01M 995 BST01M 952 BST01M BST01M 634 BST01M 495 BST01M BST01M 962 Gedoogplicht Gemeente: BUNSCHOTEN Sectie: M Perceelnr: 994 Legenda Rechthebbende: HOEVE, mevr. A.L. Percelen Datum: 10 november 2014 Dossier nr: VZR 0133 GBKN ondergrond Versie: C0 Werkterrein 1:100 Totaaloppervlak 7 m² Meters

13 BST01M 1047 BST01M 1048 BST01M 996 BST01M 952 BST01M 620 BST01M 578 Gedoogplicht Gemeente: BUNSCHOTEN Sectie: M Perceelnr: 996 Legenda Rechthebbende: HOEVE, mevr. A.L. Percelen Datum: 10 november 2014 Dossier nr: VZR 0133 GBKN ondergrond Versie: C0 Werkterrein 1:100 Totaaloppervlak 64 m² Meters

14 Bijlage 3: Typen werkterreinen A: Extensief Werkterrein Tijdens de dijkverbetering wordt dit type werkterrein extensief gebruikt, waardoor de bestaande inrichting zoveel mogelijk gehandhaafd kan worden. Voorbeelden van de activiteiten, die in dit type werkterrein kunnen plaatsvinden, zijn: het verrichten van metingen, het aansluiten van het grondwerk op de bestaande tuin en het opruimen van eventueel van de dijk afgerolde klei. Tijdens uitvoering zal er geen of nauwelijks schade aan de objecten in dit type werkterrein worden aangebracht. In specifieke situaties zijn aanpassingen aan bestaande tuininrichting noodzakelijk, bijvoorbeeld aan terrassen of bloemperken. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt met de eigenaar. Mocht tijdens de uitvoering onvoorziene schade zijn aangebracht, dan wordt dit in overleg met de eigenaar hersteld of vergoed. B: Rij- en Werkterrein Rij- en werkterreinen zijn meestal gelegen langs de zijde(n) van de dijk waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit type werkterrein is veelal gelegen in agrarische percelen, tuinen, openbare ruimten en soms ook in natuurgebieden. Vanaf dit werkterrein zal de fysieke uitvoering van de dijkverbetering plaatsvinden, zoals het graven van nieuwe sloten en het opbrengen van klei op de dijk. Ook kan een heistelling gebruik maken van dit werkterrein als een damwand geplaatst moet worden. Naast het uitvoeren van (grond-)werk zal dit type werkterrein ook gebruikt worden om klei of ander materiaal per as naar de eindbestemming te brengen of af te voeren. In geval van een slappe (venige) ondergrond wordt een extra brede rij- en werkterrein aangehouden om regelmatig te kunnen versporen. C: Rijstrook In enkele gevallen is er langs de dijk onvoldoende ruimte voor rij- en werkterrein van voldoende breedte. In zo'n geval geval ligt langs de dijk een smal rij- en werkterrein en verder van de dijk af een rijstrook. Een rijstrook zal alleen gebruikt worden om klei of ander materiaal per as van de depots naar de eindbestemming te brengen en vice versa. Gezien de aard van de werkzaamheden worden de rijstroken vooraf volledig ontruimd en indien nodig voorzien van rijplaten. Uitgangspunt is dat na afloop van de werkzaamheden de rijstrook wordt geëgaliseerd en ingezaaid met een graszaadmengsel. Indien nodig wordt de bodemstructuur hersteld. In overleg met de eigenaar kan een Rijstrook op andere wijze opgeleverd worden.

15 D: Nat Werkterrein Daar waar de dijkverbeteringswerkzaamheden direct grenzen aan de Eem, het Eemmeer of het Nijkerkernauw is sprake van natte werkterreinen. Dit type werkterrein is bedoeld om met varend of drijvend materieel de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om het aanbrengen van stortsteen om buitendijkse aanbermingen te maken, het aanbrengen van damwanden, het aanbrengen van verankering in bestaande damwanden of het aanvoeren van klei. Indien nodig wordt vooraf de aanwezige vegetatie (riet) gemaaid. Maatregelen worden genomen om de bestaande oever te beschermen. Mocht desondanks schade ontstaan, dan zal deze worden hersteld. E: Aanlandingslocaties Aanlandingslocaties bieden de mogelijkheid om materiaal, zoals klei of stortsteen, over te slaan vanuit een schip naar het land. Uitgangspunt is dat het materiaal vervolgens direct naar de eindbestemming vervoerd wordt. Indien nodig is opslag van een beperkte hoeveelheid materiaal voor een korte periode mogelijk. Aanlandingslocaties buiten de bebouwde kom kunnen gebruikt worden om bouwketen te plaatsen. Dit type werkterrein is gelegen in agrarische percelen, tuinen, openbare ruimte en soms ook in natuurgebieden. F: Depot Een depot is een locatie waar voor een langere periode (tussen enkele maanden en drie jaar) materiaal, zoals klei en stortsteen, opgeslagen kan worden. Tevens kunnen hier bouwketen geplaatst worden. De beoogde locaties bevinden zich op geruime afstand van bebouwing en zijn momenteel in gebruik als landbouwgrond of zijn braakliggende gronden. Gezien de aard van de werkzaamheden worden de depots vooraf volledig ontruimd en indien nodig voorzien van rijplaten. Uitgangspunt is dat na afloop van de werkzaamheden het depot geëgaliseerd en ingezaaid wordt opgeleverd. Indien nodig wordt de bodemstructuur hersteld. In overleg met de eigenaar kan een depot op andere wijze opgeleverd worden.

16 Bijlage 4: Uitvoeringsplanning deeltrajecten Westdijk en Eemdijk noord (deeltraject WEN) Verwachte start uitvoering: 1 juli 2015 Verwachte oplevering dijktraject: 31 juli 2017 De dijkverbetering van de Westdijk wordt uitgevoerd in combinatie met de dijkverbetering ter plaatse van Eemdijk noord (het gedeelte van Eemdijk ten noorden van de pont in Eemdijk). De transportroutes zijn zodanig gekozen dat overlast in Eemdijk zoveel mogelijk wordt voorkomen. Kern Eemdijk zuid (deeltraject KEZ) Verwachte start uitvoering: 1 april 2016 Verwachte oplevering dijktraject: 31 oktober 2016 Dit dijktraject betreft de dijk achter de woningen vanaf Eemdijk 98 tot ca 200 meter ten westen van Eemdijk 128. Eemdijk zuid, Eemlandse en Slaagse Dijk (deeltraject EES) Verwachte start uitvoering: 1 juli 2015 Verwachte oplevering dijktraject: 30 juni 2017 Dit dijktraject begint bij gemaal Malesluis, bij de fietsbrug over de Eem, te Amersfoort en eindigt ca 200 meter ten westen van de bebouwde kom van Eemdijk. Het betreft een lang traject in landelijk gebied met relatief weinig bewoning.

17 Bijlage 5: Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe Officiële naam regeling Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Citeertitel Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Vastgesteld door algemeen bestuur Onderwerp financiën en economie Eigen onderwerp Opmerkingen met betrekking tot de regeling Geen Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 1. Onbekend 2. Waterwet artikelen 7.14 tot en met 7.20 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen Datum Terugwerkende Datum inwerking- kracht tot en uitwerking- Datum ondertekening treding met treding Bron bekendmaking html

18 Tekst van de regeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Besluit tot vaststelling van de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden van 29 april 2014; overwegende dat: het noodzakelijk is een schadevergoedingsregeling vast te stellen waarin nadere regels worden gegeven voor verzoeken tot vergoeding van schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Waterschapswet en de Waterwet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014: Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. het waterschap: Waterschap Vallei en Veluwe; b. het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het waterschap; c. het college: het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap; d. schade: het negatieve verschil in de omvang van het vermogen zoals dat op een bepaald moment wordt vastgesteld en de omvang welke dit vermogen op datzelfde tijdstip zou hebben gehad indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou zijn ingetreden; e. adviescommissie: het adviesorgaan als bedoeld in artikel 7.

19 Hoofdstuk 2 Procedurebepalingen inzake schadevergoedingen Artikel 2 Het verzoek tot schadevergoeding Degene die schade lijdt of zal lijden als bedoeld in de artikelen 7.14 tot en met 7.20 van de Waterwet kan aan het college van het waterschap een verzoek tot schadevergoeding richten. Artikel 3 Informatieplicht Indien door het waterschap redelijkerwijze kan worden voorzien dat iemand schade lijdt of zal lijden als gevolg van de in artikel 2 bedoelde besluiten of handelingen van het waterschap, informeert het college deze persoon omtrent deze schadevergoedingsregeling en verwijst daartoe naar de bepalingen zoals hierin opgenomen. Artikel 4 Adviesprocedures 1. Het college kan over een verzoek tot schadevergoeding beslissen na advisering door de adviescommissie als bedoeld in artikel 7 of door de onafhankelijke deskundige als bedoeld in artikel 8. Ook kan het college beslissen zonder dat advies wordt uitgebracht. Hierbij worden de onderstaande bepalingen in acht genomen. 2. In de gevallen bedoeld in artikel 5 lid 1 wordt geen advies uitgebracht door de adviescommissie als bedoeld in artikel 7 of door de onafhankelijke deskundige als bedoeld in artikel Is lid 2 van dit artikel niet van toepassing en bedraagt de verzochte schadevergoeding minder dan 5.000,-, dan adviseert de onafhankelijk deskundige. 4. Is lid 2 van dit artikel niet van toepassing en bedraagt de verzochte schadevergoeding 5.000,- of meer, dan adviseert de adviescommissie. 5. Indien de aard van de zaak daartoe aanleiding geeft, kan het college besluiten om gemotiveerd af te wijken van de leden 2 tot en met 4. Artikel 5 Beslissing zonder advies 1. Het college beslist over een verzoek tot schadevergoeding zonder zich te laten adviseren door de adviescommissie of door de onafhankelijke deskundige, in de volgende gevallen a. als het verzoek kennelijk ongegrond is; b. als het verzoek zonder nader onderzoek voor toewijzing vatbaar is, of c. als een beleidsregel over de vergoeding van de schade is vastgesteld.

20 2. Als geen advies van de adviescommissie of van de onafhankelijke deskundige wordt ingewonnen, zijn de artikelen 6 tot en met 12 niet van toepassing en beslist het college binnen 8 weken na ontvangst op het verzoek. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen. Het college stelt de verzoeker schriftelijk in kennis van de verdaging. Artikel 6 Advisering over het verzoek 1. Indien advies moet worden uitgebracht, stelt het college het verzoek in handen van de adviescommissie of aan de onafhankelijke deskundige. Dit geschiedt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. 2. De verzoeker wordt schriftelijk door het college in kennis gesteld van het feit dat de adviescommissie, respectievelijk de onafhankelijke deskundige, over het verzoek zal adviseren. Artikel 7 Adviescommissie 1. Het college benoemt de adviescommissie en wijst tevens de voorzitter aan. 2. De adviescommissie bestaat uit drie deskundigen, die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. Artikel 8 Onafhankelijke deskundige 1. Het college stelt een onafhankelijke en terzake deskundige aan. 2. De onafhankelijke deskundige maakt geen deel uit en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. 3. De bepalingen over de adviescommissie zijn van toepassing op de onafhankelijke deskundige, met uitzondering van artikel 7. Artikel 9 Vereisten voor de vervulling van de adviestaak 1. De verzoeker stelt de adviescommissie alle gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van de adviestaak. 2. De door de adviescommissie te maken kosten worden door het waterschap vergoed, voor zover deze naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn. Artikel 10 Horen van de verzoeker 1. De adviescommissie stelt het waterschap en de verzoeker en/of diens gemachtigden in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. 2. De adviescommissie zendt daartoe tenminste twee weken voorafgaand aan de hoorzitting een schriftelijke uitnodiging aan het waterschap en de verzoeker. 3. Op verzoek van het waterschap en/of de verzoeker kunnen door hem meegebrachte deskundigen worden gehoord.

21 4. Van hetgeen overeenkomstig de voorgaande leden naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt. Het verslag maakt deel uit van het advies van de commissie. Artikel 11 Behandeling door adviescommissie 1. De adviescommissie adviseert of er sprake is van schade die redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van de verzoeker behoort te blijven. Indien, naar het oordeel van de commissie, aan de verzoeker een schadevergoeding toekomt, adviseert zij over de aard en omvang van de schadevergoeding. 2. De commissie stelt binnen zes weken nadat het verzoek haar ter hand is gesteld een schriftelijk advies op. Dit advies wordt zowel het waterschap als de verzoeker toegezonden. 3. Indien daartoe aanleiding bestaat kan het college op verzoek van de commissie de termijn voor advisering verdagen. De verzoeker wordt hiervan door het college schriftelijk in kennis gesteld. Artikel 12 Beslissing op het verzoek tot schadevergoeding Het college beslist binnen zes weken na ontvangst van het advies van de commissie op het verzoek tot schadevergoeding. Hoofdstuk 3 Bepalingen inzake de schadevergoeding Artikel 13 Schadevergoeding De schadevergoeding wordt voldaan in geld of in een andere vorm dan betaling van een geldsom. Artikel 14 Gederfde rente Van de schadevergoeding maakt deel uit een vergoeding van gederfde en/of betaalde rente. Artikel 15 Voordeelstoerekening Indien het betrokken besluit of de betrokken handeling voor de verzoeker naast schade tevens voordeel oplevert wordt dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade verrekend. Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Artikel 16 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0191: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 23 januari 2014 verzonden wij onze bieding ons kenmerk 578114, voor

Nadere informatie

Beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet

Beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet Eemdijk 94 3754 NK EEMDIJK ONTWERP Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer Onderwerp Gedoogplicht Waterwet tijdelijk werkterrein VZR0100 Geachte..., Hierbij zenden wij u

Nadere informatie

Beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet

Beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet Aangetekend Eemdijk 94 3754 NK EEMDIJK Datum 21 juni 2016 Contactpersoon Uw kenmerk E-mailadres Ons kenmerk 833978/834016 Telefoonnummer Onderwerp Gedoogplicht Waterwet tijdelijk werkterrein VZR0100...,

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Procedureverordening nadeelcompensatie waterschap Vechtstromen

Procedureverordening nadeelcompensatie waterschap Vechtstromen Procedureverordening nadeelcompensatie waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d. 25 juni 2013; gelet

Nadere informatie

Schadevergoedingsregeling Waterschap Rijn en IJssel

Schadevergoedingsregeling Waterschap Rijn en IJssel Schadevergoedingsregeling Waterschap Rijn en IJssel (geconsolideerde versie, geldend vanaf 22-12-1997) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang.

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang. Toelichting Algemene toelichting Inleiding Artikel 7.14 van de Waterwet bevat een algemene regeling die voorziet in de vergoeding van schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid

Nadere informatie

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel Nr. 5a, afdeling SO De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op hoofdstuk 6, afdeling 6.1 'Tegemoetkoming in schade', Wet ruimtelijke ordening (Wro); gelet

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN ROTTERDAMSEBAAN 2014:

GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN ROTTERDAMSEBAAN 2014: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 69895 2 december 2014 GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN

Nadere informatie

Nadeelcompensatieverordening Wetterskip Fryslân

Nadeelcompensatieverordening Wetterskip Fryslân Nadeelcompensatieverordening Wetterskip Fryslân Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: bestuur: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân; schade: schade als bedoeld in

Nadere informatie

Verordening Schadevergoeding

Verordening Schadevergoeding Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Verordening Schadevergoeding Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal tarief) F 020 608 39 00 KvK 41216593 www.agv.nl

Nadere informatie

Verordening Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland. De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland,

Verordening Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland. De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, Verordening Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, Gezien het voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 25 oktober 2016; Gelet

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 Citeertitel Procedureverordening

Nadere informatie

Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013. Dr.mr. Frank Groothuijse

Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013. Dr.mr. Frank Groothuijse Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013 Dr.mr. Frank Groothuijse Plan van behandeling 1. Hoofdlijnen Waterwet 2. Schadevergoedingsregeling: 7.14 Wtw 3. Gedoogplicht aanleg/wijziging

Nadere informatie

Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999

Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (Tekst geldend op: 05-10-2015) Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 De Minister van Verkeer en Waterstaat, Besluit tot vaststelling van de navolgende beleidsregeling. Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

Page 1 of 1 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Kadastraal bericht inzake grondpercelen

Kadastraal bericht inzake grondpercelen Page 1 of 2 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2005.3396 RIS133161_24-NOV-2005 PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gezien de ledenbrief van de Vereniging

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Nr. 5a,afdeling SO Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Algemene toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Procedureverordening advisering tegemoetkoming planschade gemeente Noordenveld 2008

Procedureverordening advisering tegemoetkoming planschade gemeente Noordenveld 2008 Procedureverordening advisering 1/8 tegemoetkoming planschade gemeente Noordenveld 2008 De raad van de gemeente Noordenveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2008; gelet

Nadere informatie

Procedureregeling planschadevergoeding 2006 gemeente Helmond

Procedureregeling planschadevergoeding 2006 gemeente Helmond Procedureregeling planschadevergoeding 2006 gemeente Helmond Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond; overwegende dat een regeling getroffen dient te worden teneinde op zorgvuldige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014 VERKOOPBROCHURE Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha Veenendaal, september 2014 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS 314-3900

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 124636 23 december 2015 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. De raad van de gemeente Hulst; Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Procedureregeling planschadevergoeding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen;

Procedureregeling planschadevergoeding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen; Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen; gelet op de artikelen 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, besluit vast te stellen

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Castricum. Nr. 78794 31 december 2014 Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 Het college van burgemeester en wethouders maakt

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0015 Rv. nr.: 10.0015 B&W-besluit d.d.: 2-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0140 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Aanwijzing percelen Stationsweg 36 tot en met 46 en Stationsplein 24 in

Nadere informatie

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008.

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008. CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR73950_1 2 augustus 2016 Besluit van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01,

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D Procedureverordening tegemoetkoming in de planschade 2009

E E R H U C3 O W A A R D Procedureverordening tegemoetkoming in de planschade 2009 Raadsvergadgrinq 4 ~ - _ SS 16D C2J)l)8_ :t) E E R H U C3 O W A A R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 6 2008-129 Procedureverordening tegemoetkoming in de planschade 2009 Aan de Raad, Heerhugowaard, 11

Nadere informatie

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636 4 Kadastraal bericht object Page 1 of 4 Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Kadaster Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering

Nadere informatie

Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011

Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid van deze verordening b. adviseur: een persoon of

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Nr JORI Houten, 23 mei 2000

Nr JORI Houten, 23 mei 2000 Nr. 2000-83-JORI Houten, 23 mei 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van de heer P.J.M. Kamman en mevrouw E.H.W. Kamman- Croese op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING INZAKE TEGEMOET- KOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE EINDHOVEN 2011

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING INZAKE TEGEMOET- KOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE EINDHOVEN 2011 PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING INZAKE TEGEMOET- KOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE EINDHOVEN 2011 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag

Nadere informatie

Sector : III Nr. : 98

Sector : III Nr. : 98 Sector : III Nr. : 98 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2000, nummer 6/98.00; gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 bijlage(n)

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen nabij de Krakkedel te Doornenburg gezamenlijk groot 4.21.20 ha 1. Algemene beschrijving De onroerende zaak betreft een goed gevormde kavel cultuurgrond, gelegen nabij de doorgaande

Nadere informatie

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op Telecommunicatieverordening gemeente Almere 2008 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Almere Telecommunicatieverordening gemeente

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep Te koop Bedrijfs-/kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein Spoorzicht. Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw Vennep. Projectomschrijving Ligging/bereikbaarheid.

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Beusichem. Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a. Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha

Beusichem. Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a. Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha Beusichem Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha Beusichem Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a Vraagprijs : Reacties van gegadigden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit)

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit) Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Er wordt een nieuwe automatische stuw en een nieuwe zandvang aangelegd

Nadere informatie

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE (art. 2.1 e.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit : XX XXXXXX 2013 Verzonden/uitgereikt : Kenmerk : V/UV/20120042 Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van het college van burgemeester en wethouders of het

Nadere informatie

Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus AE SCHAGEN. : besluit verlening omgevingsvergunning

Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus AE SCHAGEN. : besluit verlening omgevingsvergunning Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus 218 1741 AE SCHAGEN Brummen : 25 juni 2014 Ons kenmerk : O-002185 Uw kenmerk : Onderwerp : besluit verlening omgevingsvergunning

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129446/3485875 Molenbrand C.V. uitgevoerd Molenbrand 5 te Boekel. s-hertogenbosch, * Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, namens deze,

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2016 gemeente Alkmaar

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2016 gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 153031 9 november 2016 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2016 gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden 1 AANLEIDING EN DOEL De waterkering in de vigerende legger van AGV uit 2007 ligt tussen de Weesperweg en de Vecht door tuinen van woonbooteigenaren

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

- beschikking - ernst en niet-spoedeisendheid bodemverontreiniging Dorpsstraat 113 te Harmelen gemeente Woerden

- beschikking - ernst en niet-spoedeisendheid bodemverontreiniging Dorpsstraat 113 te Harmelen gemeente Woerden - beschikking - ernst en niet-spoedeisendheid bodemverontreiniging Dorpsstraat 113 te Harmelen gemeente Woerden datum 20 januari 2006 nummer 2006WEM000087i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 18 januari 2006. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 05it00871. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05Rb083, inzake toekenning planschadevergoeding

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van het college van burgemeester en wethouders verplaatsen of het anderszins

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 47 Besluit : B & W 7 maart 2006 Bekendmaking Procedureregeling planschadevergoeding 2006 van de gemeente Helmond. Burgemeester en wethouders van Helmond maken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel. Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel. Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016 WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel. Nr. 2707 12 april 2016 Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016 Het algemeen bestuur van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.)

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Makelaardij Van der Ploeg, Telstar 46, 9602 ZW HOOGEZAND Telefoon: (0598) 42 37 29; info@makelaardijvanderploeg.nl Telstar 46 9602 ZW HOOGEZAND

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie