Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer ).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911)."

Transcriptie

1

2 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk voor het tijdelijke gebruik van werkterrein en voor de aankoop van permanent benodigde gronden. Indien onteigening van permanent benodigde gronden bij u van toepassing is, dan bent u daarover afzonderlijk geïnformeerd. Voor het onteigenen geldt een andere wettelijke procedure dan voor het verkrijgen van het tijdelijk gebruik van werkterrein. Minnelijk overeenstemming bereiken Wij spreken uitdrukkelijk de wens uit dat wij alsnog met u tot overeenstemming komen over het tijdelijk gebruik van werkterrein. Het waterschap doet zijn schriftelijke bieding voor het tijdelijk gebruik van werkterrein gestand tot het einde van de inzagetermijn (8 januari 2015 tot en met 19 februari 2015) van de ontwerpbeschikking tot het opleggen van een gedoogplicht 5.24 Waterwet aan de rechthebbenden op het benodigde werkterrein. Wenst u alsnog minnelijk tot overeenstemming te komen over het tijdelijk gebruik van de werkterreinen, neemt u dan binnen de inzagetermijn contact op met de rentmeester van het waterschap: de heer F. Frerichs, telefoonnummer of Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer ). Hoogachtend, namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, mr. G.P. Dalhuisen algemeen directeur Bijlage: 1

3 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 1 van 5 Aan: Mevrouw A.L. Hoeve De heer D.F. Damen Eemdijk NL Eemdijk Ontwerpbeschikking tot het opleggen van de gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet Inleiding Het Projectplan Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem (hierna: Projectplan) beschrijft de werkzaamheden die nodig zijn om de primaire waterkering aan de door het Rijk vastgestelde veiligheidsnormen te laten voldoen en landschappelijk in te passen. Het Projectplan is vastgesteld op 11 september 2013 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland op 15 oktober Het Projectplan en de uitvoeringsbesluiten (vergunningen) zijn onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 mei Het waterschap is beheerder van de te verbeteren primaire waterkering (het waterstaatswerk). De Waterwet geeft de beheerder de bevoegdheid om een gedoogplicht 5.24 Waterwet op te leggen. De tekst van de toepasselijke wetsartikelen luidt: Artikel De beheerder kan, voor zover dat voor de vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig is, rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken de verplichting opleggen om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen, wanneer naar zijn oordeel de belangen van die rechthebbenden onteigening niet vorderen. 2. Artikel 5.21, tweede lid, is van toepassing. Artikel De beheerder kan, voor zover dat voor de vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig is, rechthebbenden ten aanzien van gronden de verplichting opleggen om op of in die gronden onderzoeken en daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen. 2. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, wordt de beschikking waarbij de gedoogplicht wordt opgelegd, ten minste twee weken voor aanvang van het onderzoek aan de rechthebbenden bekendgemaakt.

4 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 2 van 5 Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluiten: op grond van artikel 5.24 Waterwet de rechthebbenden op de gehele of gedeelten van percelen, aangegeven in onderstaande tabel en op bijgevoegde situatietekening(en) (bijlage) de verplichting op te leggen de met de uitvoering van het Projectplan tot aanleg en wijziging van de primaire waterkering verband houdende werkzaamheden te gedogen (toe te staan). Perceel Oppervlak (m2) Werkterrein (m2) Type Werkterrein Deeltraject BST01M B EES BST01M A EES BST01M B EES In de bijlage vindt u de omschrijving van de werkzaamheden per type werkterrein en de volledige naam van het deeltraject. Deze bijlage en de situatietekening werkterrein maken deel uit van deze beschikking. De werkstrook, op de situatietekening aangeduid als werkterrein, is benodigd tijdens de uitvoering van de dijkverbetering. De werkzaamheden vinden plaats in één of meer periodes tussen 1 april 2015 en 31 december De huidige planning is aangegeven in de bijlage Uitvoeringsplanning deeltrajecten. Deze planning is voorlopig en kan nog wijzigen. Over het precieze tijdstip waarop de werkzaamheden bij u een aanvang nemen, wordt u nog nader geïnformeerd. De in de ontwerpbeschikking beschreven gedoogplicht vangt aan twee weken na de bekendmaking van de beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht en eindigt op 31 december Op de genoemde percelen zijn geen andere gedoogplichten bekend. Rechthebbende(n) De gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet wordt schriftelijk opgelegd aan alle thans bij het waterschap bekende rechthebbenden. De gedoogplicht geldt ook voor eventuele onbekende en toekomstige rechthebbenden van de betreffende percelen. De beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht 5.24 Waterwet wordt ingeschreven in de openbare registers op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Volgens onze gegevens bent u eigenaar en/of echtgenoot van eigenaar van de genoemde percelen waarvan het waterschap het tijdelijk gebruik als werkterrein nodig heeft. Motivering opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet

5 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 3 van 5 Het waterschap is van mening dat uw belangen redelijkerwijs geen onteigening vorderen van het tijdelijke werkterrein. De werkterreinen worden namelijk slechts een beperkte periode gebruikt en voor zover nodig hersteld door het waterschap. De rechthebbenden kunnen de percelen na afloop van alle werkzaamheden weer gebruiken, met inachtneming van de Keur van het waterschap. Niet is gebleken van bijzondere omstandigheden waardoor de belangen van rechthebbenden onteigening zouden vorderen. Rechthebbenden die schade leiden ten gevolge van het opleggen van de gedoogplicht kunnen een verzoek tot schadevergoeding op grond van artikel 7.14 Waterwet indienen bij het waterschap binnen 5 jaar na het ontstaan of redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van de schade. Het opleggen van de gedoogplicht op grond artikel 5.24 Waterwet is in dit geval een gerechtvaardigde beperking van het eigendomsrecht. Met het opleggen van de gedoogplicht is een legitiem in het algemeen belang gelegen doel gediend: het bereiken van de vereiste veiligheid van de primaire waterkering door uitvoering van het Projectplan Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem. Procedure Deze beschikking wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Gedeputeerde staten van Utrecht coördineren de totstandkoming van de beschikkingen tot het opleggen van de gedoogplicht 5.24 Waterwet voor de werkterreinen met de Projectprocedure van hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Waterwet. Daarnaast is de Crisis- en herstelwet van toepassing op de totstandkoming van de beschikkingen tot het opleggen van een gedoogplicht 5.24 Waterwet, omdat deze nodig zijn om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk tot stand te brengen. Voor u betekent dit het volgende: De ontwerpbeschikking wordt bekendgemaakt door middel van een advertentie en door toezending aan de desbetreffende rechthebbenden (deze brief). Uw ontwerpbeschikking ligt tezamen met de andere ontwerpbeschikkingen ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap en op de website van het waterschap op het Provinciehuis te Utrecht en de gemeentehuizen van Bunschoten, Baarn en Amersfoort. Een ieder kan naar aanleiding van die ontwerpbeschikkingen gedurende zes weken 8 januari 2015 tot en met 19 februari 2015 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde staten van Utrecht, Afdeling Fysieke leefomgeving ter attentie van mevrouw I.M. Bekkers, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met Gedeputeerde Staten van Utrecht, mevrouw I.M. Bekkers, telefoonnummer

6 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 4 van 5 Het waterschap neemt een beschikking en beantwoordt daarin de zienswijzen. U ontvangt de beschikking en deze komt ter inzage op bovenvermelde wijze. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen tegen de definitieve beschikking binnen zes weken beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt ook voor belanghebbenden die het niet eens zijn met wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift dient op straffe van niet-ontvankelijkheid de gronden van het beroep te vermelden (art. 1.6 lid 2 Crisis- en herstelwet). De rechter doet binnen zes maanden uitspraak. Om spoedeisende redenen kan een indiener van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter. De gedoogplicht treedt twee weken na bekendmaking in werking. Het waterschap mag twee weken na de bekendmaking van de beschikking tot het opleggen van de gedoogplicht 5.24 Waterwet op deze percelen aan het werk. Schadevergoeding Indien u van oordeel bent dat u schade leidt ten gevolge van het opleggen van de gedoogplicht, dan kunt u bij het waterschap, binnen vijf jaar na het ontstaan of redelijkerwijs bekend worden van de schade, een schriftelijk verzoek indienen op grond van artikel 7.14 Waterwet. De procedure vindt u in de bijlage Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe. Alleen voor schade die redelijkerwijs niet of niet geheel te uwen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kent het waterschap naar billijkheid een schadevergoeding toe. Tegen het besluit van het waterschap op een verzoek om schadevergoeding staat rechtsbescherming open. Hoogachtend, namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, mr. G.P. Dalhuisen algemeen directeur

7 Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: / Ontwerpbeschikking Pagina 5 van 5 Bijlagen: 1. Kadastrale gegevens 2. Situatietekening gedoogplicht werkterreinen 3. Type werkterreinen 4. Uitvoeringsplanning deeltrajecten: Westdijk Eemdijk-Noord (WEN) Kern Eemdijk Zuid (KEZ) Eemlandsedijk, Slaagsedijk (EES) 5. Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe

8 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: BUNSCHOTEN M bij Eemdijk 148 EEMDIJK 9:47:37 Uw referentie: Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BUNSCHOTEN M 578 Grootte: 26 a 85 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND) Locatie: bij Eemdijk 148 EEMDIJK Koopsom: Jaar: 2008 (Met meer onroerend goed verkregen) Herinrichtingsrente: 2,22 Eindjaar: 2032 Ontstaan op: Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Gerechtigde EIGENDOM Mevrouw Aaltje Louise Hoeve Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: BUNSCHOTEN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP /185 d.d Eerst genoemde object in BUNSCHOTEN M 578 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Dirk Florus Damen Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: WERKENDAM (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: HYP /185 d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

9 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: BUNSCHOTEN M bij Eemdijk 148 EEMDIJK 9:48:13 Uw referentie: Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BUNSCHOTEN M 994 Grootte: 1 a 25 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal object: BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) Locatie: bij Eemdijk 148 EEMDIJK Herinrichtingsrente: 0,10 Eindjaar: 2032 Ontstaan op: Ontstaan uit: BUNSCHOTEN M 494 gedeeltelijk Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Gerechtigde EIGENDOM Mevrouw Aaltje Louise Hoeve Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: BUNSCHOTEN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP /185 d.d Eerst genoemde object in BUNSCHOTEN M 494 gedeeltelijk brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Dirk Florus Damen Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: WERKENDAM (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: HYP /185 d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

10 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: BUNSCHOTEN M bij Eemdijk 148 EEMDIJK 9:48:33 Uw referentie: Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BUNSCHOTEN M 996 Grootte: 1 a 50 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND) Locatie: bij Eemdijk 148 EEMDIJK Herinrichtingsrente: 0,12 Eindjaar: 2032 Ontstaan op: Ontstaan uit: BUNSCHOTEN M 493 gedeeltelijk Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Gerechtigde EIGENDOM Mevrouw Aaltje Louise Hoeve Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: BUNSCHOTEN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP /185 d.d Eerst genoemde object in BUNSCHOTEN M 493 gedeeltelijk brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Dirk Florus Damen Eemdijk NL EEMDIJK Geboren op: Geboren te: WERKENDAM (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: HYP /185 d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

11 BST01M 1047 BST01M 995 BST01M 1048 BST01M 996 BST01M BST01M 495 BST01M 574 BST01M BST01M 537 BST01M 962 Eem 152 BST01M 961 Eemdijk BST01M 620 BST01M 578 BST01M 634 BST01M 952 ENS00L 789 BST01M 575 BST01M 579 BST01M 656 Gedoogplicht Gemeente: BUNSCHOTEN Sectie: M Perceelnr: 578 Rechthebbende: HOEVE, mevr. A.L. Datum: 10 november 2014 Dossier nr: VZR 0133 Legenda Versie: C0 Percelen GBKN ondergrond Werkterrein Totaaloppervlak 578 m² 1: Meters

12 BST01M 995 BST01M 952 BST01M BST01M 634 BST01M 495 BST01M BST01M 962 Gedoogplicht Gemeente: BUNSCHOTEN Sectie: M Perceelnr: 994 Legenda Rechthebbende: HOEVE, mevr. A.L. Percelen Datum: 10 november 2014 Dossier nr: VZR 0133 GBKN ondergrond Versie: C0 Werkterrein 1:100 Totaaloppervlak 7 m² Meters

13 BST01M 1047 BST01M 1048 BST01M 996 BST01M 952 BST01M 620 BST01M 578 Gedoogplicht Gemeente: BUNSCHOTEN Sectie: M Perceelnr: 996 Legenda Rechthebbende: HOEVE, mevr. A.L. Percelen Datum: 10 november 2014 Dossier nr: VZR 0133 GBKN ondergrond Versie: C0 Werkterrein 1:100 Totaaloppervlak 64 m² Meters

14 Bijlage 3: Typen werkterreinen A: Extensief Werkterrein Tijdens de dijkverbetering wordt dit type werkterrein extensief gebruikt, waardoor de bestaande inrichting zoveel mogelijk gehandhaafd kan worden. Voorbeelden van de activiteiten, die in dit type werkterrein kunnen plaatsvinden, zijn: het verrichten van metingen, het aansluiten van het grondwerk op de bestaande tuin en het opruimen van eventueel van de dijk afgerolde klei. Tijdens uitvoering zal er geen of nauwelijks schade aan de objecten in dit type werkterrein worden aangebracht. In specifieke situaties zijn aanpassingen aan bestaande tuininrichting noodzakelijk, bijvoorbeeld aan terrassen of bloemperken. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt met de eigenaar. Mocht tijdens de uitvoering onvoorziene schade zijn aangebracht, dan wordt dit in overleg met de eigenaar hersteld of vergoed. B: Rij- en Werkterrein Rij- en werkterreinen zijn meestal gelegen langs de zijde(n) van de dijk waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit type werkterrein is veelal gelegen in agrarische percelen, tuinen, openbare ruimten en soms ook in natuurgebieden. Vanaf dit werkterrein zal de fysieke uitvoering van de dijkverbetering plaatsvinden, zoals het graven van nieuwe sloten en het opbrengen van klei op de dijk. Ook kan een heistelling gebruik maken van dit werkterrein als een damwand geplaatst moet worden. Naast het uitvoeren van (grond-)werk zal dit type werkterrein ook gebruikt worden om klei of ander materiaal per as naar de eindbestemming te brengen of af te voeren. In geval van een slappe (venige) ondergrond wordt een extra brede rij- en werkterrein aangehouden om regelmatig te kunnen versporen. C: Rijstrook In enkele gevallen is er langs de dijk onvoldoende ruimte voor rij- en werkterrein van voldoende breedte. In zo'n geval geval ligt langs de dijk een smal rij- en werkterrein en verder van de dijk af een rijstrook. Een rijstrook zal alleen gebruikt worden om klei of ander materiaal per as van de depots naar de eindbestemming te brengen en vice versa. Gezien de aard van de werkzaamheden worden de rijstroken vooraf volledig ontruimd en indien nodig voorzien van rijplaten. Uitgangspunt is dat na afloop van de werkzaamheden de rijstrook wordt geëgaliseerd en ingezaaid met een graszaadmengsel. Indien nodig wordt de bodemstructuur hersteld. In overleg met de eigenaar kan een Rijstrook op andere wijze opgeleverd worden.

15 D: Nat Werkterrein Daar waar de dijkverbeteringswerkzaamheden direct grenzen aan de Eem, het Eemmeer of het Nijkerkernauw is sprake van natte werkterreinen. Dit type werkterrein is bedoeld om met varend of drijvend materieel de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om het aanbrengen van stortsteen om buitendijkse aanbermingen te maken, het aanbrengen van damwanden, het aanbrengen van verankering in bestaande damwanden of het aanvoeren van klei. Indien nodig wordt vooraf de aanwezige vegetatie (riet) gemaaid. Maatregelen worden genomen om de bestaande oever te beschermen. Mocht desondanks schade ontstaan, dan zal deze worden hersteld. E: Aanlandingslocaties Aanlandingslocaties bieden de mogelijkheid om materiaal, zoals klei of stortsteen, over te slaan vanuit een schip naar het land. Uitgangspunt is dat het materiaal vervolgens direct naar de eindbestemming vervoerd wordt. Indien nodig is opslag van een beperkte hoeveelheid materiaal voor een korte periode mogelijk. Aanlandingslocaties buiten de bebouwde kom kunnen gebruikt worden om bouwketen te plaatsen. Dit type werkterrein is gelegen in agrarische percelen, tuinen, openbare ruimte en soms ook in natuurgebieden. F: Depot Een depot is een locatie waar voor een langere periode (tussen enkele maanden en drie jaar) materiaal, zoals klei en stortsteen, opgeslagen kan worden. Tevens kunnen hier bouwketen geplaatst worden. De beoogde locaties bevinden zich op geruime afstand van bebouwing en zijn momenteel in gebruik als landbouwgrond of zijn braakliggende gronden. Gezien de aard van de werkzaamheden worden de depots vooraf volledig ontruimd en indien nodig voorzien van rijplaten. Uitgangspunt is dat na afloop van de werkzaamheden het depot geëgaliseerd en ingezaaid wordt opgeleverd. Indien nodig wordt de bodemstructuur hersteld. In overleg met de eigenaar kan een depot op andere wijze opgeleverd worden.

16 Bijlage 4: Uitvoeringsplanning deeltrajecten Westdijk en Eemdijk noord (deeltraject WEN) Verwachte start uitvoering: 1 juli 2015 Verwachte oplevering dijktraject: 31 juli 2017 De dijkverbetering van de Westdijk wordt uitgevoerd in combinatie met de dijkverbetering ter plaatse van Eemdijk noord (het gedeelte van Eemdijk ten noorden van de pont in Eemdijk). De transportroutes zijn zodanig gekozen dat overlast in Eemdijk zoveel mogelijk wordt voorkomen. Kern Eemdijk zuid (deeltraject KEZ) Verwachte start uitvoering: 1 april 2016 Verwachte oplevering dijktraject: 31 oktober 2016 Dit dijktraject betreft de dijk achter de woningen vanaf Eemdijk 98 tot ca 200 meter ten westen van Eemdijk 128. Eemdijk zuid, Eemlandse en Slaagse Dijk (deeltraject EES) Verwachte start uitvoering: 1 juli 2015 Verwachte oplevering dijktraject: 30 juni 2017 Dit dijktraject begint bij gemaal Malesluis, bij de fietsbrug over de Eem, te Amersfoort en eindigt ca 200 meter ten westen van de bebouwde kom van Eemdijk. Het betreft een lang traject in landelijk gebied met relatief weinig bewoning.

17 Bijlage 5: Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe Officiële naam regeling Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Citeertitel Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Vastgesteld door algemeen bestuur Onderwerp financiën en economie Eigen onderwerp Opmerkingen met betrekking tot de regeling Geen Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 1. Onbekend 2. Waterwet artikelen 7.14 tot en met 7.20 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen Datum Terugwerkende Datum inwerking- kracht tot en uitwerking- Datum ondertekening treding met treding Bron bekendmaking https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb html

18 Tekst van de regeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Besluit tot vaststelling van de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden van 29 april 2014; overwegende dat: het noodzakelijk is een schadevergoedingsregeling vast te stellen waarin nadere regels worden gegeven voor verzoeken tot vergoeding van schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Waterschapswet en de Waterwet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014: Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. het waterschap: Waterschap Vallei en Veluwe; b. het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het waterschap; c. het college: het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap; d. schade: het negatieve verschil in de omvang van het vermogen zoals dat op een bepaald moment wordt vastgesteld en de omvang welke dit vermogen op datzelfde tijdstip zou hebben gehad indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou zijn ingetreden; e. adviescommissie: het adviesorgaan als bedoeld in artikel 7.

19 Hoofdstuk 2 Procedurebepalingen inzake schadevergoedingen Artikel 2 Het verzoek tot schadevergoeding Degene die schade lijdt of zal lijden als bedoeld in de artikelen 7.14 tot en met 7.20 van de Waterwet kan aan het college van het waterschap een verzoek tot schadevergoeding richten. Artikel 3 Informatieplicht Indien door het waterschap redelijkerwijze kan worden voorzien dat iemand schade lijdt of zal lijden als gevolg van de in artikel 2 bedoelde besluiten of handelingen van het waterschap, informeert het college deze persoon omtrent deze schadevergoedingsregeling en verwijst daartoe naar de bepalingen zoals hierin opgenomen. Artikel 4 Adviesprocedures 1. Het college kan over een verzoek tot schadevergoeding beslissen na advisering door de adviescommissie als bedoeld in artikel 7 of door de onafhankelijke deskundige als bedoeld in artikel 8. Ook kan het college beslissen zonder dat advies wordt uitgebracht. Hierbij worden de onderstaande bepalingen in acht genomen. 2. In de gevallen bedoeld in artikel 5 lid 1 wordt geen advies uitgebracht door de adviescommissie als bedoeld in artikel 7 of door de onafhankelijke deskundige als bedoeld in artikel Is lid 2 van dit artikel niet van toepassing en bedraagt de verzochte schadevergoeding minder dan 5.000,-, dan adviseert de onafhankelijk deskundige. 4. Is lid 2 van dit artikel niet van toepassing en bedraagt de verzochte schadevergoeding 5.000,- of meer, dan adviseert de adviescommissie. 5. Indien de aard van de zaak daartoe aanleiding geeft, kan het college besluiten om gemotiveerd af te wijken van de leden 2 tot en met 4. Artikel 5 Beslissing zonder advies 1. Het college beslist over een verzoek tot schadevergoeding zonder zich te laten adviseren door de adviescommissie of door de onafhankelijke deskundige, in de volgende gevallen a. als het verzoek kennelijk ongegrond is; b. als het verzoek zonder nader onderzoek voor toewijzing vatbaar is, of c. als een beleidsregel over de vergoeding van de schade is vastgesteld.

20 2. Als geen advies van de adviescommissie of van de onafhankelijke deskundige wordt ingewonnen, zijn de artikelen 6 tot en met 12 niet van toepassing en beslist het college binnen 8 weken na ontvangst op het verzoek. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen. Het college stelt de verzoeker schriftelijk in kennis van de verdaging. Artikel 6 Advisering over het verzoek 1. Indien advies moet worden uitgebracht, stelt het college het verzoek in handen van de adviescommissie of aan de onafhankelijke deskundige. Dit geschiedt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. 2. De verzoeker wordt schriftelijk door het college in kennis gesteld van het feit dat de adviescommissie, respectievelijk de onafhankelijke deskundige, over het verzoek zal adviseren. Artikel 7 Adviescommissie 1. Het college benoemt de adviescommissie en wijst tevens de voorzitter aan. 2. De adviescommissie bestaat uit drie deskundigen, die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. Artikel 8 Onafhankelijke deskundige 1. Het college stelt een onafhankelijke en terzake deskundige aan. 2. De onafhankelijke deskundige maakt geen deel uit en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. 3. De bepalingen over de adviescommissie zijn van toepassing op de onafhankelijke deskundige, met uitzondering van artikel 7. Artikel 9 Vereisten voor de vervulling van de adviestaak 1. De verzoeker stelt de adviescommissie alle gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van de adviestaak. 2. De door de adviescommissie te maken kosten worden door het waterschap vergoed, voor zover deze naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn. Artikel 10 Horen van de verzoeker 1. De adviescommissie stelt het waterschap en de verzoeker en/of diens gemachtigden in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. 2. De adviescommissie zendt daartoe tenminste twee weken voorafgaand aan de hoorzitting een schriftelijke uitnodiging aan het waterschap en de verzoeker. 3. Op verzoek van het waterschap en/of de verzoeker kunnen door hem meegebrachte deskundigen worden gehoord.

21 4. Van hetgeen overeenkomstig de voorgaande leden naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt. Het verslag maakt deel uit van het advies van de commissie. Artikel 11 Behandeling door adviescommissie 1. De adviescommissie adviseert of er sprake is van schade die redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van de verzoeker behoort te blijven. Indien, naar het oordeel van de commissie, aan de verzoeker een schadevergoeding toekomt, adviseert zij over de aard en omvang van de schadevergoeding. 2. De commissie stelt binnen zes weken nadat het verzoek haar ter hand is gesteld een schriftelijk advies op. Dit advies wordt zowel het waterschap als de verzoeker toegezonden. 3. Indien daartoe aanleiding bestaat kan het college op verzoek van de commissie de termijn voor advisering verdagen. De verzoeker wordt hiervan door het college schriftelijk in kennis gesteld. Artikel 12 Beslissing op het verzoek tot schadevergoeding Het college beslist binnen zes weken na ontvangst van het advies van de commissie op het verzoek tot schadevergoeding. Hoofdstuk 3 Bepalingen inzake de schadevergoeding Artikel 13 Schadevergoeding De schadevergoeding wordt voldaan in geld of in een andere vorm dan betaling van een geldsom. Artikel 14 Gederfde rente Van de schadevergoeding maakt deel uit een vergoeding van gederfde en/of betaalde rente. Artikel 15 Voordeelstoerekening Indien het betrokken besluit of de betrokken handeling voor de verzoeker naast schade tevens voordeel oplevert wordt dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade verrekend. Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Artikel 16 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014.

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie