Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam."

Transcriptie

1 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. NL.IMRO.0363.E1304PBSTD-VG01 Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat zij op 23 april 2013 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het project; het veranderen van de begane grond naar een zelfstandige woonruimte op het adres Van Brakelstraat 34 (OLO ). Beroepsprocedure bij activiteit afwijken bestemmingsplan volgens artikel 2.12, lid 1, onder a, onder a 3 Wabo. De belanghebbende bij dit besluit, die een zienswijze heeft ingediend, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het indienen van beroep schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Amsterdam, 2 mei 2013 Het dagelijks bestuur van het, Secretaris, F. Claasen Voorzitter, M.M. Kuitenbrouwer

2 Paraaf Portefeuillehouder: Paraat Directeur: VI Besluit Dagelijks Bestuur A-besluit Directie: Afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoon: Vergunningen en Dienstverlening Vergunningen Bouw Dhr. E. Habing IS Datum agendering: Besluitnummer: Portefeuille: 26 februari /1483 Wonen Doc.Nr ; 2013/1483 Zaak Nr: 2013/1483 VERGUNNBOUU Onderwerp: Aanvraag voor omgevingsvergunning voor het omzetten van opslagruimte naar een woning op het adres Van Brakelstraat 34 met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het Dagelijks Bestuur besluit: - In te stemmen met het starten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het omzetten en verbouwen van de opslagruimte naar een zelfstandige woonruimte op het adres Van Brakelstraat 34 door de aanvraag met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen; - Indien geen zienswijzen zijn ontvangen het besluit ongewijzigd vast te stellen. Korte samenvatting: (max. 10 regels) Op 18 september 2012 heeft het stadsdeel een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het omzetten van opslagruimte naar een woning op het adres Van Brakelstraat 34, geregistreerd onder OLO-nummer De aanvraag is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan "De Baarsjes 2006". De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Hier is aan voldaan. Gelet op artikel 3.10 van de Wabo is Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Gelet hierop dient het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zes weken lang ter visie worden gelegd, gedurende welke termijn door een ieder zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht welke in de definitieve besluitvorming zullen worden meegewogen.

3 Pagina 2 yan 4 Arbesluit Besiuitnr: 2013/1483 Bestuurlijke achtergrond (aanleiding en context): Bestemmingsplan: Ter plaatse van het project geldt momenteel het bestemmingsplan "De Baarsjes 2006". De aanvraag is in. strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan. Voigens artikel 2.1 lid 5 is het verboden om de gronden.welke op dè kaart zijn aangegeven als "overbouwde doorgang" te bebouwen. Ingevolge.artikel 37 lid 1 van de planvoorschriftén is het verboden de gronden en. bouwwerken te gebruiken, of te laten gebruiken in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften. De onderdoorgang is reeds tientallen jaren afgesloten en bebouwd en wordt gebruikt ten behoeve van opslag. Binnen het bestemmingsplan bestaat geep mogelijkheid om af te wijken van bovengenoemd bouw- en gebruiksverbod. De kruimellijst vervat in artikel 4, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bovengenoemd gebruiksverbod, De kruimellijst vervat in artikel 4, bijlage II van het Besluit biedt eveneens geen uitkomst, omdat het aantal zelfstandige woningen toeneemt, hetgeen in strijd is met artikel 5, lid 1 van bijlage M van het Bor: Vandaar dat gekozen is toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo in. samenhang met de procedure van artikel 3.10 van de Wabo. Alleen via dézè weg kan de omgevingsvergunning verleend worden om het bouwplan te realiseren. Verklaring van geen, bedenkingen Op 21 september 2010 heeft de raad besloten af te zien van het geveh van een verklaring van geen bedenkingen (besluitnummer 2010/1164). Behoudens wanneer dë raad binnen twee weken na de terkennisstelling van de aanvraag aangeeft dat wel een verklaring nodig is. De raad is op 14 januari 2013 m'kennis gesteld over deze aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeftde raad niet aangegeven dat een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Interne afstemming Dit beslüit is intern voorbereid met de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en cultuur, Programma's, projecten en wijken, Wijken en Wónen. Het besluit om toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo teneinde af te wijken van het bestemmingsplan 'De Baarsjes 2006' ten behoève van het realiseren van een zelfstandige woning is in de lijn met de huidige beleidsmatige ontwikkeling, te weten: - Nota Ruimte voor kleinschalige bedrijfsruimé, waarin wordt bëpaald dat bedrijfspanden op zichtlocaties: hoekpanden, winkelstraten, pleinen en stadsstraten zo veel mogelijk behouden dienen te blijven. Oök aaneengesloten bedrijfslinten mogen niet doorbroken worden. Daar staat tegenover dat behoud van de overige, vaak solitaire, kleinschalige bedrijfsruimten (in woonbuurten) niet langer de prioriteit van het stadsdeel heeft. Te denken valt aah een bedrijfsruimte die niet op een hoek zit, in een woonomgeving, waar geen loop in zit, en ook geen andere bédrijfsmatige activiteiten in de omgéving plaatsvinden. Hier is omzetting naar wonen mogêlijk. Binnen de nieuwe bestemmingsplannen wordt dit het uitgangspunt. Daarnaast hebben de volgende afdelingen positief op de omzetting geadviseerd: Afdeling Ruimtélijke Ordening; - Afdeling Programma's, projecten en wijken; - Afdeling Economische zaken en cultuur; A'fdeling Wonen en leven. Zowel welstandstechnisch als stedenbouwkundig is het plan aanvaardbaar.

4 A-besluit Besiuitnr: 2013/1483 Pagina 4 van 4 Bekendmaking / publicatie: - kennisgeving in de Staatscourant (digitaal); - op de internet website van stadsdeel West Communicatie: start een uniforme voorbereidingsprocedure op volgens de Wabo (art. 3.10) die nodig is om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de Van Brakelstraat 34 Verdere behandeling door de raad: - Ter kennisname: - Bespreking op politieke avond op: - Raadsbesluit gepland op: Ja Besloten in de vergadering van: 26 februari 2013 Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West, Voorzitter van elijks Bestuur: F. Claasen M. Kuitenbrouwer

5 Pagina 3 van 4 A-besluit Beslultnr: 2013/1483 Reden van het besluit: Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als de aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. De aanvraag voldoet aan deze criteria en met instemming van het dagelijks bestuur kan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wabo opgestart worden door de aanvraag 6 weken lang ter visiie te. leggen. Kosten, baten en dekking: Het afwijken Van de bestemmingsplanvoorschriften van het geldende bëstemmingsplan "De Baarsjes 2006" heeft wel financiële consequenties voor het stadsdeel. Het stadsdeel zal het legesbedrag in rekening brengen aan de aanvrager voor het volgen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ten behoeve van het kunnen toepassen van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo. Daarnaast zal de erfpacht opnieuw gewaardeerd worden voor gebruik als woning. Voorbereiding en adviezen: Dit besluit is intern voorbereid. Uitkomsten inspraak en/of maatschappelijk overleg: Op deze aanvraag is de uniforme-openbere voorbereidingsprocëdüre conform artikel 3.10 van de Wabo, juncto afdeling 3.4 van de AJgemene wet bestuursrecht van toepassing. Voorafgaand aan dë terinzagelëgging wordt er digitaal kennis gegeven van het voornemen van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de website, van het stadsdeel en via publicatie in de Staatscourant. Het ontwerpbesluit met de rëlevante stukken die redelijkerwijs nodig zijn ter beóordèling worden ter inzage gelegd. Eventuele ziënswijzen zullen in een verslag worden verwerkt. Indien er geen zienswijzen zijn ingediend neemt het dagelijks bestuur, op grond van art. 3:18 lid 4 Algemene wet bestuursrecht, hët beslüit binnen 4 wéken nadat de termijn voor het naar vorén brengen van zienswijzen is verstreken Meegezonden/ter inzage gelegde stukken: 1. DB flap voor behandeling 26 februari 2013; 2. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (ongedateerd); 3. Aanvraagformulier 4. Ruimtelijke Onderbouwing 5. Bouwtekeningen Afhandeling:; Na behandeling, alle stukken retour aan L. Koeman voör verdere afhandeling (Afdeling Vergunningen Bouw) Afschrift aan: J. Tompot (Afdeling Vergunningen Bouw).

6 Bezoekadres Bos en Lommerplein EK Amsterdam Postbus BC Amsterdam Telefoon Fax VI Directie Vergunningen en dienstverlening Afdeling Vergunningen Bouw Retouradres: Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam De heer A. L.C. van Tienhoven Admiralengracht 36 huis 1057 EZ Amsterdam Datum OLO dossiernummer Behandeld door Telefoonnummer Bijlage Adres \ Locatieaanduiding Onderwerp J. Tompot Gewaarmerkte bescheiden Van Brakelstraat 34 h Ontwerp omgevingsvergunning (3 ÉM E ENTE^AMSTE RDAM / Het dage ks ^ ^d^^n het ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ; Y Gezien de aanvraag om "omgêvingsvërgunning, ingekomen 18 september 2012, voor het projéct bestaande uit de activiteiten: \ ^» Zijn wij Voornemens om te besluiten: :: <; het bouwen vah eèn bouwwerk (als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); het plajnplogisch strijdig gebruiken van een bouwwerk (als bedoeld in art. 2.1, Ii3%ï)nder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); een omgevingsvergunning te verlenen voor het project 'het verbouwen van de begane grond naar een zelfstandige woning op het adres van Brakelstraat 34 in Amsterdam, onder de hierna genoemde voorwaarden'; waarbij toepassing wordt gegeven aan: artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan "de Baarsjes 2006"; Onder de volgende voorwaarde(n): dat ter voldoening aan het Bouwbesluit, gegevens van de constructies uiterlijk drie weken vóór de uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het bouwplan ter beoordeling worden voorgelegd aan ons, waarbij wordt bepaald dat met de uitvoering van de betreffende en daarmee samenhangende onderdelen niet mag worden begonnen voordat de tekeningen en/of berekeningen zijn goedgekeurd;

7 OLO dossiernummer pagina 2 van 6 Besloten in de vergadering van: 26 februari 2013 Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West, Stadsdeelsecretaris: Voorzitter van het Dagel F. Claasen Bijlagen Aanvraag formulier, gemerkt R-01: Ruimtelijke Onderbouwing versie T-01: Tekening bestaand/nieuw Procedurele aspecten Intrekken omgevingsvergunnihg ; De omgevingsvergunning kan d o ^ j ^ B M b u i ï ^ j j een mët redenen omkleed besluit worden ingetrokken in de gevallen, genoemd in de artikelen 2.29, 2.33 en 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). (Deze wet is te vinden onder: Beroepsclausul ^'-'1 k De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, lid 1, onderd van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop-fret.besluit tenhzage is gelegd, daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep.instellen bij dè Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het indienen van beroep schort de wérking van dit besluit niet op. Als onverwijlde spoed dat vereist kan gelijktijdig om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuudfëcht, ^oistbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. De voorbereidingsprocedure Wij hebben uw aanvraag voor het verbouwen van de begane grond naar een zelfstandige woonruimte op het adres van Brakelstraat op 18 september 2012 ontvangen. De uitgebreide voorbereidingsprocedure Bij briefvan 12 november 2012 hebben wij u geïnformeerd dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure, als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op de voorbereiding van deze beschikking van

8 OLO dossiernummer pagina 3 van 6 toepassing is. Tevens is daarbij verzocht tot het aanvullen van de aanvraag met een goede ruimtelijke onderbouwing in de zin van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo. In 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de diverse procedurevoorschriften uiteen gezet../x * : Een goede ruimtelijke onderbouwing \g : /.-? Op 18 september 2012 is de aanvraag aangevuld met een goede ruimtelijke onderbouwing (versie 1.0). Deze ruimtelijke onderbouwing is als bijlage bij dit besluit toegevoegd. Verklaring van geen bedenkingen m e t Voorafgaand aan de verlening van een omgejmgsvergunning ^ ^ l ö i l i toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van dé Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan, dient de geméenteraad te verklaren dat hij daartegen geen bedenkingen heeft, gelet op artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De stadsdeelraad heeft bij besluit van 21 september 2010 (besluitnummer 2010/1164) besloten om afte zien yah het geven van een verklaring van geen bedenkingen voor aanvragen om een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan conform artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 Wabo, tenzij binnen tytfie wekemqa^oh^angst van'een kopie van de aanvraag, de deelraad aangeeft dat wel een verklaring noodzakelijk wordt geacht. Op 28 januarj 2013 is de stadsdeelraad in kennis gesteld van onderhavige aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeft de deelraad niet aangegeven dat een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Ter inzage legging ontwerpbesluit Ingevolge artikel 3:11 Awb legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor eèn beoordeling van het ontwerp, zes weken ter inzage. In haar vergadering van heeft het dagelijks bestuur besloten om hier toepassi^aan te geven. Na voorafgaande kennisgeving middels publicatie op de internetsite van het stadsdeel (http://www.west.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/) en publicatie in de Staatscourant is het ontwerpbesluit met de relevante stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd van 2013 t/m Gedurende deze termijn kunnen door een ieder zienswijzen gericht tegen dit voornemen naar voren worden gebracht. De aanvrager/gemachtigde is bij brief conform artikel 3.12, lid 1 van de Wabo in samenhang met artikel 3.13 Awb hieromtrent geïnformeerd. Gedurende de termijn van de ter visie legging zijn () zienswijzen ingediend.

9 OLO dossiernummer pagina 4 van 6 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Wanneer gedurende deze termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het laatstgenoe!t)de, v geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtb,afilc : verzoeken de opschorting op te heffen. JSr Wettelijk kader _ Het besluit is gebaseerd op de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht. Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening Amsterdarn,!" Inhoudeliike beoordeling Het project kent verschillende beoordelings'é's aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeejd s hierna Bouwbesluit 2012 (artikel 2.10 I d1 ondériawaboj) Het is aannemelijk dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012, mits u de benodigde constructieve tekeningen en berekeningen indient bij stadsdeel West ter goedkeuring. Bouwverordening (artikel 2.10 lid 1 onder b Wabo) Het is aannemelijk dat de aanvraag voldoet aan de Bouwverordening Amsterdam 2003 W Planologie (artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo) Het project betreft onder meer het planologisch strijdig gebruiken van een bouwwerk als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder c van de Wabo. De aanvraag wordt voor deze activiteit als volgt beoordeeld. Sesfemm/ngsp/an Het bouwplan is gelegen in een gebied, waar het bestemmingsplan "de Baarsjes 2006" van toepassing is. Het bouwplan is gelegen op gronden die zijn bestemd voor ' Wonen 1" met nadere aanduiding onderdoorgang of overbouwing. Het bouwplan is in strijd met de bij het plan behorende voorschriften en bepalingen. De motivéring volgt hieronder; Ingevolge artikel 2.2, lid 5 van de planvoorschriften mogen op de gronden welke op de plankaart staan aangegeven als overbouwde doorgang niet worden bebouwd. Strijdigheden Het plan is in strijd met het bestemmingsplan op de volgende onderdelen: a) Het bestemmingsplan sluit een zelfstandige woning op de begane grond zoals in het onderhavige geval expliciet uit in artikel 2.2 lid 5. Binnen het bestemmingsplan bestaat geen mogelijkheid om af te wijken van bovengenoemd gebruiksverbod. De kruimellijst vervat in artikel 4 bijlage II van het

10 OLO dossiernummer pagina 5 van 6 Besluit omgevingsrecht (Bor) biedt eveneens geen uitkomst, omdat het aantal zelfstandige woningen toeneemt hetgeen strijdig is met artikel 5, lid 1 van het Bor. Motivering De ruimtelijke onderbouwing van 18 september 2012 (versie 1.0) voorziet in de motivering omtrent de strijdigheid vermeld onder a), te weten de ruimtelijk inpasbaarheid van de zelfstandige woning op de begane grond. Voor de motivering omtrent dit onderdeel wordt dan ook primair verwezen naar d ruimtelijke onderbouwing van 8 oktober 2012 (Bijlage R01), welke als'hij herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Welstand De Commissie voor Welstand en Monumenten heeft in haar vergadering van l i jaanuari aangegeven geen bezwaar tegen het project te hebben. Wij zijn van mening dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en nemen het dan ook over. Voor het overige is er ook geen aanleiding om van het advies af te wijken. Uitvoeringsvoorschriften Bouwbesluit 201 Aansturingsartikel 1. De uitvoering van bouw- en sldppwërl^am'lieden iszodanig dat voorde omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. 2. Aan de in het eerst^jis gestlldèeis^ordt voldaan door toepassing van de voorschriften in dezé afdeling. Veiligheid in de omgeving^ Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van: a. letsel van persofien op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen; b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen GeluidhinMr, Bouy^of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten db(a) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.4 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden. Tabel 8.4 dagwaarde < 60 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) > 75 - < 80 db(a) Maximale blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen. 2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien meteen ontheffing van het bevoegd gezag bouw- of sloopwerkzaamheden worden

11 OLO dossiernummer pagina 6 van 6 uitgevoerd op werkdagen tussen 19:00 uur en 7:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen wordt onverkort het gestelde in de ontheffing gebruik gemaakt van de akoestisch bezien best beschikbare stille technieken en meest gunstige werkwijze. 3. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwefi die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van terreinen die op grpnd van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen. Afvalscheiding Aansturingsartikel 1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanjg uitgevoerd dat tijdens uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan doör toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. '^jv,,-:;nadere aanwijzingen w Bouwen volgens het Bouwbesluit I t y l ' Op elk bouwen is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Indien er gebouwd wordt in strijd met artikelen van het Bouwbesluit 2012, zullen wij u met een aanschrijving op grond van artikel 4 van de Woningwet opdragen de noodzakelijke voorzieningen te pff k Werken in ^openbare rüïfhte Indien bij dë werkzaamhedën de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken iri :de openbare^ruiinte) vergunning nodig. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte. Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR vergunning kan digitaal via Loket Amsterdam worden aangevraügd. Rechtenyan derden Het verlenen van deze omgevingsvergunning laat rechten van derden onverlet. Erfpacht De omgevingsvergunning voor het bouwen houdt niet in dat u toestemming heeft van de als grondeigenaresse om het bouwplan uit te voeren. Indien het bouwplan een bestemmings- of bebouwingswijziging omvat, en de grond in erfpacht is uitgegeven, dient u bij Bureau Erfpacht: (of om privaatrechtelijke toestemming te vragen. Gevolgen erfpachtcontract Het (ver)bouwen of een wijziging in het gebruik kan gevolgen hebben voor uw bestaande erfpachtcontract. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bureau Erfpacht: of

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam Stichting

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het bestemmingsplan krachtens artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het in

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER Assen, 19 september 2011 Ons kenmerk MO/2011007668 Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Attero Noord

Nadere informatie

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100 L.J. Kreeft De Stroom 1 7901 TG HOOGEVEEN Contactpersoon PV Toestel (0592) 366503 Bezoekadres Noordersingel 33 Assen Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk O2012-0100 Bijlagen Datum 4 april 2012 Verzenddatum

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader/huidig beleidskader 4 3. Huidige situatie te Steenbergen 9 4. Gewenste situatie

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu,

Nadere informatie

TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010

TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie