Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam."

Transcriptie

1 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. NL.IMRO.0363.E1304PBSTD-VG01 Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat zij op 23 april 2013 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het project; het veranderen van de begane grond naar een zelfstandige woonruimte op het adres Van Brakelstraat 34 (OLO ). Beroepsprocedure bij activiteit afwijken bestemmingsplan volgens artikel 2.12, lid 1, onder a, onder a 3 Wabo. De belanghebbende bij dit besluit, die een zienswijze heeft ingediend, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het indienen van beroep schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Amsterdam, 2 mei 2013 Het dagelijks bestuur van het, Secretaris, F. Claasen Voorzitter, M.M. Kuitenbrouwer

2 Paraaf Portefeuillehouder: Paraat Directeur: VI Besluit Dagelijks Bestuur A-besluit Directie: Afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoon: Vergunningen en Dienstverlening Vergunningen Bouw Dhr. E. Habing IS Datum agendering: Besluitnummer: Portefeuille: 26 februari /1483 Wonen Doc.Nr ; 2013/1483 Zaak Nr: 2013/1483 VERGUNNBOUU Onderwerp: Aanvraag voor omgevingsvergunning voor het omzetten van opslagruimte naar een woning op het adres Van Brakelstraat 34 met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het Dagelijks Bestuur besluit: - In te stemmen met het starten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het omzetten en verbouwen van de opslagruimte naar een zelfstandige woonruimte op het adres Van Brakelstraat 34 door de aanvraag met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen; - Indien geen zienswijzen zijn ontvangen het besluit ongewijzigd vast te stellen. Korte samenvatting: (max. 10 regels) Op 18 september 2012 heeft het stadsdeel een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het omzetten van opslagruimte naar een woning op het adres Van Brakelstraat 34, geregistreerd onder OLO-nummer De aanvraag is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan "De Baarsjes 2006". De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Hier is aan voldaan. Gelet op artikel 3.10 van de Wabo is Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Gelet hierop dient het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zes weken lang ter visie worden gelegd, gedurende welke termijn door een ieder zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht welke in de definitieve besluitvorming zullen worden meegewogen.

3 Pagina 2 yan 4 Arbesluit Besiuitnr: 2013/1483 Bestuurlijke achtergrond (aanleiding en context): Bestemmingsplan: Ter plaatse van het project geldt momenteel het bestemmingsplan "De Baarsjes 2006". De aanvraag is in. strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan. Voigens artikel 2.1 lid 5 is het verboden om de gronden.welke op dè kaart zijn aangegeven als "overbouwde doorgang" te bebouwen. Ingevolge.artikel 37 lid 1 van de planvoorschriftén is het verboden de gronden en. bouwwerken te gebruiken, of te laten gebruiken in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften. De onderdoorgang is reeds tientallen jaren afgesloten en bebouwd en wordt gebruikt ten behoeve van opslag. Binnen het bestemmingsplan bestaat geep mogelijkheid om af te wijken van bovengenoemd bouw- en gebruiksverbod. De kruimellijst vervat in artikel 4, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bovengenoemd gebruiksverbod, De kruimellijst vervat in artikel 4, bijlage II van het Besluit biedt eveneens geen uitkomst, omdat het aantal zelfstandige woningen toeneemt, hetgeen in strijd is met artikel 5, lid 1 van bijlage M van het Bor: Vandaar dat gekozen is toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo in. samenhang met de procedure van artikel 3.10 van de Wabo. Alleen via dézè weg kan de omgevingsvergunning verleend worden om het bouwplan te realiseren. Verklaring van geen, bedenkingen Op 21 september 2010 heeft de raad besloten af te zien van het geveh van een verklaring van geen bedenkingen (besluitnummer 2010/1164). Behoudens wanneer dë raad binnen twee weken na de terkennisstelling van de aanvraag aangeeft dat wel een verklaring nodig is. De raad is op 14 januari 2013 m'kennis gesteld over deze aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeftde raad niet aangegeven dat een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Interne afstemming Dit beslüit is intern voorbereid met de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en cultuur, Programma's, projecten en wijken, Wijken en Wónen. Het besluit om toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo teneinde af te wijken van het bestemmingsplan 'De Baarsjes 2006' ten behoève van het realiseren van een zelfstandige woning is in de lijn met de huidige beleidsmatige ontwikkeling, te weten: - Nota Ruimte voor kleinschalige bedrijfsruimé, waarin wordt bëpaald dat bedrijfspanden op zichtlocaties: hoekpanden, winkelstraten, pleinen en stadsstraten zo veel mogelijk behouden dienen te blijven. Oök aaneengesloten bedrijfslinten mogen niet doorbroken worden. Daar staat tegenover dat behoud van de overige, vaak solitaire, kleinschalige bedrijfsruimten (in woonbuurten) niet langer de prioriteit van het stadsdeel heeft. Te denken valt aah een bedrijfsruimte die niet op een hoek zit, in een woonomgeving, waar geen loop in zit, en ook geen andere bédrijfsmatige activiteiten in de omgéving plaatsvinden. Hier is omzetting naar wonen mogêlijk. Binnen de nieuwe bestemmingsplannen wordt dit het uitgangspunt. Daarnaast hebben de volgende afdelingen positief op de omzetting geadviseerd: Afdeling Ruimtélijke Ordening; - Afdeling Programma's, projecten en wijken; - Afdeling Economische zaken en cultuur; A'fdeling Wonen en leven. Zowel welstandstechnisch als stedenbouwkundig is het plan aanvaardbaar.

4 A-besluit Besiuitnr: 2013/1483 Pagina 4 van 4 Bekendmaking / publicatie: - kennisgeving in de Staatscourant (digitaal); - op de internet website van stadsdeel West Communicatie: start een uniforme voorbereidingsprocedure op volgens de Wabo (art. 3.10) die nodig is om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de Van Brakelstraat 34 Verdere behandeling door de raad: - Ter kennisname: - Bespreking op politieke avond op: - Raadsbesluit gepland op: Ja Besloten in de vergadering van: 26 februari 2013 Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West, Voorzitter van elijks Bestuur: F. Claasen M. Kuitenbrouwer

5 Pagina 3 van 4 A-besluit Beslultnr: 2013/1483 Reden van het besluit: Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als de aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. De aanvraag voldoet aan deze criteria en met instemming van het dagelijks bestuur kan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wabo opgestart worden door de aanvraag 6 weken lang ter visiie te. leggen. Kosten, baten en dekking: Het afwijken Van de bestemmingsplanvoorschriften van het geldende bëstemmingsplan "De Baarsjes 2006" heeft wel financiële consequenties voor het stadsdeel. Het stadsdeel zal het legesbedrag in rekening brengen aan de aanvrager voor het volgen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ten behoeve van het kunnen toepassen van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo. Daarnaast zal de erfpacht opnieuw gewaardeerd worden voor gebruik als woning. Voorbereiding en adviezen: Dit besluit is intern voorbereid. Uitkomsten inspraak en/of maatschappelijk overleg: Op deze aanvraag is de uniforme-openbere voorbereidingsprocëdüre conform artikel 3.10 van de Wabo, juncto afdeling 3.4 van de AJgemene wet bestuursrecht van toepassing. Voorafgaand aan dë terinzagelëgging wordt er digitaal kennis gegeven van het voornemen van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de website, van het stadsdeel en via publicatie in de Staatscourant. Het ontwerpbesluit met de rëlevante stukken die redelijkerwijs nodig zijn ter beóordèling worden ter inzage gelegd. Eventuele ziënswijzen zullen in een verslag worden verwerkt. Indien er geen zienswijzen zijn ingediend neemt het dagelijks bestuur, op grond van art. 3:18 lid 4 Algemene wet bestuursrecht, hët beslüit binnen 4 wéken nadat de termijn voor het naar vorén brengen van zienswijzen is verstreken Meegezonden/ter inzage gelegde stukken: 1. DB flap voor behandeling 26 februari 2013; 2. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (ongedateerd); 3. Aanvraagformulier 4. Ruimtelijke Onderbouwing 5. Bouwtekeningen Afhandeling:; Na behandeling, alle stukken retour aan L. Koeman voör verdere afhandeling (Afdeling Vergunningen Bouw) Afschrift aan: J. Tompot (Afdeling Vergunningen Bouw).

6 Bezoekadres Bos en Lommerplein EK Amsterdam Postbus BC Amsterdam Telefoon Fax VI Directie Vergunningen en dienstverlening Afdeling Vergunningen Bouw Retouradres: Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam De heer A. L.C. van Tienhoven Admiralengracht 36 huis 1057 EZ Amsterdam Datum OLO dossiernummer Behandeld door Telefoonnummer Bijlage Adres \ Locatieaanduiding Onderwerp J. Tompot Gewaarmerkte bescheiden Van Brakelstraat 34 h Ontwerp omgevingsvergunning (3 ÉM E ENTE^AMSTE RDAM / Het dage ks ^ ^d^^n het ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ; Y Gezien de aanvraag om "omgêvingsvërgunning, ingekomen 18 september 2012, voor het projéct bestaande uit de activiteiten: \ ^» Zijn wij Voornemens om te besluiten: :: <; het bouwen vah eèn bouwwerk (als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); het plajnplogisch strijdig gebruiken van een bouwwerk (als bedoeld in art. 2.1, Ii3%ï)nder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); een omgevingsvergunning te verlenen voor het project 'het verbouwen van de begane grond naar een zelfstandige woning op het adres van Brakelstraat 34 in Amsterdam, onder de hierna genoemde voorwaarden'; waarbij toepassing wordt gegeven aan: artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan "de Baarsjes 2006"; Onder de volgende voorwaarde(n): dat ter voldoening aan het Bouwbesluit, gegevens van de constructies uiterlijk drie weken vóór de uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het bouwplan ter beoordeling worden voorgelegd aan ons, waarbij wordt bepaald dat met de uitvoering van de betreffende en daarmee samenhangende onderdelen niet mag worden begonnen voordat de tekeningen en/of berekeningen zijn goedgekeurd;

7 OLO dossiernummer pagina 2 van 6 Besloten in de vergadering van: 26 februari 2013 Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West, Stadsdeelsecretaris: Voorzitter van het Dagel F. Claasen Bijlagen Aanvraag formulier, gemerkt R-01: Ruimtelijke Onderbouwing versie T-01: Tekening bestaand/nieuw Procedurele aspecten Intrekken omgevingsvergunnihg ; De omgevingsvergunning kan d o ^ j ^ B M b u i ï ^ j j een mët redenen omkleed besluit worden ingetrokken in de gevallen, genoemd in de artikelen 2.29, 2.33 en 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). (Deze wet is te vinden onder: Beroepsclausul ^'-'1 k De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, lid 1, onderd van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop-fret.besluit tenhzage is gelegd, daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep.instellen bij dè Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het indienen van beroep schort de wérking van dit besluit niet op. Als onverwijlde spoed dat vereist kan gelijktijdig om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuudfëcht, ^oistbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. De voorbereidingsprocedure Wij hebben uw aanvraag voor het verbouwen van de begane grond naar een zelfstandige woonruimte op het adres van Brakelstraat op 18 september 2012 ontvangen. De uitgebreide voorbereidingsprocedure Bij briefvan 12 november 2012 hebben wij u geïnformeerd dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure, als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op de voorbereiding van deze beschikking van

8 OLO dossiernummer pagina 3 van 6 toepassing is. Tevens is daarbij verzocht tot het aanvullen van de aanvraag met een goede ruimtelijke onderbouwing in de zin van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo. In 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de diverse procedurevoorschriften uiteen gezet../x * : Een goede ruimtelijke onderbouwing \g : /.-? Op 18 september 2012 is de aanvraag aangevuld met een goede ruimtelijke onderbouwing (versie 1.0). Deze ruimtelijke onderbouwing is als bijlage bij dit besluit toegevoegd. Verklaring van geen bedenkingen m e t Voorafgaand aan de verlening van een omgejmgsvergunning ^ ^ l ö i l i toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van dé Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan, dient de geméenteraad te verklaren dat hij daartegen geen bedenkingen heeft, gelet op artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De stadsdeelraad heeft bij besluit van 21 september 2010 (besluitnummer 2010/1164) besloten om afte zien yah het geven van een verklaring van geen bedenkingen voor aanvragen om een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan conform artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 Wabo, tenzij binnen tytfie wekemqa^oh^angst van'een kopie van de aanvraag, de deelraad aangeeft dat wel een verklaring noodzakelijk wordt geacht. Op 28 januarj 2013 is de stadsdeelraad in kennis gesteld van onderhavige aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeft de deelraad niet aangegeven dat een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Ter inzage legging ontwerpbesluit Ingevolge artikel 3:11 Awb legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor eèn beoordeling van het ontwerp, zes weken ter inzage. In haar vergadering van heeft het dagelijks bestuur besloten om hier toepassi^aan te geven. Na voorafgaande kennisgeving middels publicatie op de internetsite van het stadsdeel (http://www.west.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/) en publicatie in de Staatscourant is het ontwerpbesluit met de relevante stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd van 2013 t/m Gedurende deze termijn kunnen door een ieder zienswijzen gericht tegen dit voornemen naar voren worden gebracht. De aanvrager/gemachtigde is bij brief conform artikel 3.12, lid 1 van de Wabo in samenhang met artikel 3.13 Awb hieromtrent geïnformeerd. Gedurende de termijn van de ter visie legging zijn () zienswijzen ingediend.

9 OLO dossiernummer pagina 4 van 6 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Wanneer gedurende deze termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het laatstgenoe!t)de, v geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtb,afilc : verzoeken de opschorting op te heffen. JSr Wettelijk kader _ Het besluit is gebaseerd op de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht. Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening Amsterdarn,!" Inhoudeliike beoordeling Het project kent verschillende beoordelings'é's aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeejd s hierna Bouwbesluit 2012 (artikel 2.10 I d1 ondériawaboj) Het is aannemelijk dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012, mits u de benodigde constructieve tekeningen en berekeningen indient bij stadsdeel West ter goedkeuring. Bouwverordening (artikel 2.10 lid 1 onder b Wabo) Het is aannemelijk dat de aanvraag voldoet aan de Bouwverordening Amsterdam 2003 W Planologie (artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo) Het project betreft onder meer het planologisch strijdig gebruiken van een bouwwerk als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder c van de Wabo. De aanvraag wordt voor deze activiteit als volgt beoordeeld. Sesfemm/ngsp/an Het bouwplan is gelegen in een gebied, waar het bestemmingsplan "de Baarsjes 2006" van toepassing is. Het bouwplan is gelegen op gronden die zijn bestemd voor ' Wonen 1" met nadere aanduiding onderdoorgang of overbouwing. Het bouwplan is in strijd met de bij het plan behorende voorschriften en bepalingen. De motivéring volgt hieronder; Ingevolge artikel 2.2, lid 5 van de planvoorschriften mogen op de gronden welke op de plankaart staan aangegeven als overbouwde doorgang niet worden bebouwd. Strijdigheden Het plan is in strijd met het bestemmingsplan op de volgende onderdelen: a) Het bestemmingsplan sluit een zelfstandige woning op de begane grond zoals in het onderhavige geval expliciet uit in artikel 2.2 lid 5. Binnen het bestemmingsplan bestaat geen mogelijkheid om af te wijken van bovengenoemd gebruiksverbod. De kruimellijst vervat in artikel 4 bijlage II van het

10 OLO dossiernummer pagina 5 van 6 Besluit omgevingsrecht (Bor) biedt eveneens geen uitkomst, omdat het aantal zelfstandige woningen toeneemt hetgeen strijdig is met artikel 5, lid 1 van het Bor. Motivering De ruimtelijke onderbouwing van 18 september 2012 (versie 1.0) voorziet in de motivering omtrent de strijdigheid vermeld onder a), te weten de ruimtelijk inpasbaarheid van de zelfstandige woning op de begane grond. Voor de motivering omtrent dit onderdeel wordt dan ook primair verwezen naar d ruimtelijke onderbouwing van 8 oktober 2012 (Bijlage R01), welke als'hij herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Welstand De Commissie voor Welstand en Monumenten heeft in haar vergadering van l i jaanuari aangegeven geen bezwaar tegen het project te hebben. Wij zijn van mening dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en nemen het dan ook over. Voor het overige is er ook geen aanleiding om van het advies af te wijken. Uitvoeringsvoorschriften Bouwbesluit 201 Aansturingsartikel 1. De uitvoering van bouw- en sldppwërl^am'lieden iszodanig dat voorde omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. 2. Aan de in het eerst^jis gestlldèeis^ordt voldaan door toepassing van de voorschriften in dezé afdeling. Veiligheid in de omgeving^ Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van: a. letsel van persofien op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen; b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen GeluidhinMr, Bouy^of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten db(a) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.4 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden. Tabel 8.4 dagwaarde < 60 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) > 75 - < 80 db(a) Maximale blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen. 2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien meteen ontheffing van het bevoegd gezag bouw- of sloopwerkzaamheden worden

11 OLO dossiernummer pagina 6 van 6 uitgevoerd op werkdagen tussen 19:00 uur en 7:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen wordt onverkort het gestelde in de ontheffing gebruik gemaakt van de akoestisch bezien best beschikbare stille technieken en meest gunstige werkwijze. 3. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwefi die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van terreinen die op grpnd van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen. Afvalscheiding Aansturingsartikel 1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanjg uitgevoerd dat tijdens uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan doör toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. '^jv,,-:;nadere aanwijzingen w Bouwen volgens het Bouwbesluit I t y l ' Op elk bouwen is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Indien er gebouwd wordt in strijd met artikelen van het Bouwbesluit 2012, zullen wij u met een aanschrijving op grond van artikel 4 van de Woningwet opdragen de noodzakelijke voorzieningen te pff k Werken in ^openbare rüïfhte Indien bij dë werkzaamhedën de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken iri :de openbare^ruiinte) vergunning nodig. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte. Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR vergunning kan digitaal via Loket Amsterdam worden aangevraügd. Rechtenyan derden Het verlenen van deze omgevingsvergunning laat rechten van derden onverlet. Erfpacht De omgevingsvergunning voor het bouwen houdt niet in dat u toestemming heeft van de als grondeigenaresse om het bouwplan uit te voeren. Indien het bouwplan een bestemmings- of bebouwingswijziging omvat, en de grond in erfpacht is uitgegeven, dient u bij Bureau Erfpacht: (of om privaatrechtelijke toestemming te vragen. Gevolgen erfpachtcontract Het (ver)bouwen of een wijziging in het gebruik kan gevolgen hebben voor uw bestaande erfpachtcontract. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bureau Erfpacht: of

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor het project Vondelpark 3, te Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor het project Vondelpark 3, te Amsterdam. Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor het project Vondelpark 3, te Amsterdam. Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat op 2 juli 2013 besloten

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 10 juni 2010.

Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 10 juni 2010. Bezoekadres Bos en Lommerplein 250 1055 EK Amsterdam Postbus 57239 1040 BC Amsterdam Telefoon 14020 www.west.amsterdam.nl Directie Vergunningen en dienstverlening Afdeling Vergunningen Bouw Retouradres:

Nadere informatie

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman,

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman, Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman Postbus 94370 1090 GT AMSTERDAM Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : WABO-2012-0023 2012006989 Behandeld door : R.P. Perquin E-mail

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Fastned de heer C.R.H. Florentinus Amsteldijk 166 1079 LH AMSTERDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1283572 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Geachte heer Florentinus, Op 10 september

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer G.M. Boks Postbus 3007 2001DA Haarlem. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Boks,

Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer G.M. Boks Postbus 3007 2001DA Haarlem. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Boks, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer G.M. Boks Postbus 3007 2001DA Haarlem Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken INTERNE POST Gemeente Nieuwkoop A.J. de Rooij Postbus 1 2460 AA TER AAR datum zaaknummer behandeld door betreft datum W-2015-0160 Ernst-Jan Haselhoff ONTWERP Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Schimmelstraat 19 hs

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Schimmelstraat 19 hs Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Schimmelstraat 19 hs Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat op 29 januari 2013 besloten is om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd.

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd. Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbouwen van een bedrijfshal op het perceel aan Het Ambacht 12-14 in Westervoort.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid M. Hamtach. GEMEENTE AMSTERDAM Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid besluit Omgevingsvergunning.

Stadsdeel Zuid M. Hamtach. GEMEENTE AMSTERDAM Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid besluit Omgevingsvergunning. Bezoekadres Burgerweeshuispad 301 1011 PN Amsterdam Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Teiefoon 14 020 Fax 020 252 4365 www.zuid.amsterdam.nl Datum Oio nummer Behandeid door 981899 M. Hamtach GEMEENTE AMSTERDAM

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Sustainable Outlook B.V. L. Grims Julianaweg AR Megchelen. Betreft: Omgevingsvergunning

Sustainable Outlook B.V. L. Grims Julianaweg AR Megchelen. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Sustainable Outlook B.V. L. Grims Julianaweg 22 7078 AR Megchelen Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 20 april

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG Omgevingsvergunning Documentnummer: 01-CG10-00938 Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013470

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013470 OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013470 Aanvraag Op 17 juni 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 10 woningen aan de Honingzwam en Vliegenzwam plan Zuidbroek

Nadere informatie

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015 Omgevingsvergunningen Verleende vergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Er is een omgevingsvergunningen verleend voor: - Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking:

Nadere informatie

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan 34 1082 MC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart 2017

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

O Pagina 1 van 5

O Pagina 1 van 5 Definitief besluit omgevingsvergunning 2 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen en het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning 1 e fase voor

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Bouwen en Wonen. Stichting Woonpartners T.a.v. dhr. C. Huppertz Postbus ES Helmond. Geachte heer Huppertz,

Bouwen en Wonen. Stichting Woonpartners T.a.v. dhr. C. Huppertz Postbus ES Helmond. Geachte heer Huppertz, Stichting Woonpartners T.a.v. dhr. C. Huppertz Postbus 6006 5700 ES Helmond Bouwen en Wonen Helmond, 21 maart 2014 Ons kenmerk: 2012-X1284 Doorkiesnummer: 587517 Onderwerp: omgevingsvergunning Uw kenmerk:

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: Combinatie A4 Burgerveen - Leiden adres: Postbus 4019 postcode en

Nadere informatie

Happy Italy Amsterdam de heer D.J.L. de Blok Postbus CD Dordrecht. Betreft: Omgevingsvergunning

Happy Italy Amsterdam de heer D.J.L. de Blok Postbus CD Dordrecht. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Happy Italy Amsterdam de heer D.J.L. de Blok Postbus 8166 3301 CD Dordrecht Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: adres: postcode en woonplaats: ingekomen op: 10-11-2012 geregistreerd onder

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Thuishaven Events BV de heer J. Cederhout Gyroscoopweg AX AMSTERDAM. Betreft: Omgevingsvergunning

Thuishaven Events BV de heer J. Cederhout Gyroscoopweg AX AMSTERDAM. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Thuishaven Events BV de heer J. Cederhout Gyroscoopweg 112 1042 AX AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Zevenaar Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal en

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

gemeente Peel en Maas

gemeente Peel en Maas Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 20 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor plaatsen van een stacaravan op het perceel Steenoven 8 te Meijel. De aanvraag

Nadere informatie

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project-

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project- 31 mei 2012 B. Bartelds 2011-0175 (0595)421073 23 juli 2011 Project- Diversen omgevingsvergunning (naam) (adres) (naam), Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Stichting Natura Artis Magistra Mevrouw F.H. Groen Plantage Kerklaan CZ Amsterdam. Betreft: Ontwerp Omgevingsvergunning

Stichting Natura Artis Magistra Mevrouw F.H. Groen Plantage Kerklaan CZ Amsterdam. Betreft: Ontwerp Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stichting Natura Artis Magistra Mevrouw F.H. Groen Plantage Kerklaan 38-40 1018 CZ Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Ontwerp Omgevingsvergunning

Nadere informatie

N.V. Nederlandse Gasunie G.A. Westmaas Postbus DA Groningen. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Westmaas,

N.V. Nederlandse Gasunie G.A. Westmaas Postbus DA Groningen. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Westmaas, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam N.V. Nederlandse Gasunie G.A. Westmaas Postbus 181 9700 DA Groningen Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer Westmaas,

Nadere informatie

Atletiek Vereniging Haarlemmermeer de heer C.J. de Boer Graan voor Visch EE HOOFDDORP. Betreft: Omgevingsvergunning

Atletiek Vereniging Haarlemmermeer de heer C.J. de Boer Graan voor Visch EE HOOFDDORP. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Atletiek Vereniging Haarlemmermeer de heer C.J. de Boer Graan voor Visch 15026 2132 EE HOOFDDORP Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 697624 1. Inleiding Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een domino's pizza filiaal op basis van een afhaal- en

Nadere informatie

IXAS Gaasperdammerweg B.V. Dhr. P. Schouten Paalbergweg 2 1105 AG Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning met een tijdelijke instandhoudingstermijn

IXAS Gaasperdammerweg B.V. Dhr. P. Schouten Paalbergweg 2 1105 AG Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning met een tijdelijke instandhoudingstermijn Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam IXAS Gaasperdammerweg B.V. Dhr. P. Schouten Paalbergweg 2 1105 AG Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning met een tijdelijke

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 723720 1. Inleiding Op 22 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning op het

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Faber Holding B.V. T.a.v. Dhr. E. Verkerk Deccaweg AD Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Faber Holding B.V. T.a.v. Dhr. E. Verkerk Deccaweg AD Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Faber Holding B.V. T.a.v. Dhr. E. Verkerk Deccaweg 30 1042 AD Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 15

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: KPN Retail adres: Postbus 30000 postcode en woonplaats: 2500 GA 's-gravenhage

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 w abo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 23-07-2014 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Documentnummer Ontvangstdatum Documentdatum Kennisgeving aanvraag Ons Streekblad d.d. Z-2012-072 18 april 2012 15 mei 2012 26 april 2012 A a n v r a a g Aanvrager

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Dienst Milieu en Bouwtoezicht Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ons

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure UD/2015/105500 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben op 6 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 29 in Oud-Beijerland

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 29 in Oud-Beijerland De heer A. Duifhuizen Anthony Fokkerstraat 1 3261 LB Oud-Beijerland uw brief van/kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Oud-Beijerland 26 juni 2015 Z-15.19021 diverse onderwerp afdeling doorkiesnummer omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

ISS Nederland B.V. T.a.v. Dhr. J. Emous Rijnzathe PV De Meern. Betreft: Omgevingsvergunning

ISS Nederland B.V. T.a.v. Dhr. J. Emous Rijnzathe PV De Meern. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam ISS Nederland B.V. T.a.v. Dhr. J. Emous Rijnzathe 8 3454 PV De Meern Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 29 september

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure UD/2014/100771 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben op 27 februari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen

Nadere informatie

Deloitte Holding BV Mevrouw F. Dijkgraaf Postbus CA Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Deloitte Holding BV Mevrouw F. Dijkgraaf Postbus CA Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Deloitte Holding BV Mevrouw F. Dijkgraaf Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 6

Nadere informatie

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer WABO / OLO. In deze brief informeren wij u welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer WABO / OLO. In deze brief informeren wij u welke beslissing op de aanvraag is genomen. Mevrouw L. Braham Haagweg 121 2321 AA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Europe Container Terminals BV S. Capelle Europaweg LD Maasvlakte Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Europe Container Terminals BV S. Capelle Europaweg LD Maasvlakte Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Europe Container Terminals BV S. Capelle Europaweg 875 3199 LD Maasvlakte Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Overwegingen De overwegingen om deze omgevingsvergunning te verlenen zijn genoemd in bijlage "Overwegingen en voorschriften".

Omgevingsvergunning. Overwegingen De overwegingen om deze omgevingsvergunning te verlenen zijn genoemd in bijlage Overwegingen en voorschriften. GEMEENTE Brielle Omgevingsvergunning WABO-2013-0103 Omgevingsvergunning Datum verzending: 2 4 QEC 201' Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal. Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal. Aanvraag: Op 11 oktober 2011 is bij de gemeente Stadskanaal een aanvraag een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het het bouwen

Nadere informatie

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Definitieve Omgevingsvergunning Zaaknummer 730150 (dossier 2016-08454) 1. Inleiding Op 30 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van detailhandel door

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Loon- en aannemingsbedrijf Jansen T.a.v. de heer J. Jansen Noorderweg TR TIENDEVEEN. Geachte heer Jansen,

Loon- en aannemingsbedrijf Jansen T.a.v. de heer J. Jansen Noorderweg TR TIENDEVEEN. Geachte heer Jansen, Loon- en aannemingsbedrijf Jansen T.a.v. de heer J. Jansen Noorderweg 5 7936 TR TIENDEVEEN DATUM 17 april 2012 ONDERWERP omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0373 ONS NUMMER Geachte heer Jansen, Op 25 juli

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis,

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis, Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon A.V. van der Wal Doorkiesnummer (0343)

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 7 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Stichting Cultureel Centrum Venray wonende/gevestigd : Postbus

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

C. van Haasteren Beheer B.V. Dhr. C. van Haasteren Leeghwater WB Hillegom. Betreft: Omgevingsvergunning

C. van Haasteren Beheer B.V. Dhr. C. van Haasteren Leeghwater WB Hillegom. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam C. van Haasteren Beheer B.V. Dhr. C. van Haasteren Leeghwater 62 2181 WB Hillegom Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 901666 behandeld door mevrouw B. Hermkens-Cootjans doorkiesnummer +31 77 3599443 besluitdatum 24 mei 2016 onderwerp besluit omgevingsvergunning Omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Contactpersoon Contactgegevens Kenmerk Uw kenmerk Besluit Datum Procedure Volledigheid en opschorting procedure Verlenging beslistermijn

Contactpersoon Contactgegevens Kenmerk Uw kenmerk Besluit Datum Procedure Volledigheid en opschorting procedure Verlenging beslistermijn Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Ingenieursburaeau ZuidasDok T.a.v. dhr. Van Bokhoven Piet Monderiaanlaan 26 3812GV Amersfoort Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd]  [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Vondelstraat 52 201608167/6055768 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609426 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van zonnepanelen bij de stadsboerderij Bovendijk 141-143 ten behoeve van energielevering

Nadere informatie

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 28-01-2013 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

agrarische bedrijfsgebouwen naar een stille opslag loods gelegen aan Schiphol Nederland B.V. A.S. Timmerman Evert van de Beekstraat 1118CP Schiphol

agrarische bedrijfsgebouwen naar een stille opslag loods gelegen aan Schiphol Nederland B.V. A.S. Timmerman Evert van de Beekstraat 1118CP Schiphol Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Schiphol Nederland B.V. A.S. Timmerman Evert van de Beekstraat 1118CP Schiphol Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer

Nadere informatie