ONTHAALBROCHURE INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTHAALBROCHURE INHOUD"

Transcriptie

1 INHOUD 1. inhoud 2. voorwoord 3. het schoolteam 4 6. het pedagogisch project 7. aanvang en einde lessen 8. vakantie en vrije dagen 9. belangrijke data 10. prijzen 11. afwezigheden administratie lichamelijke opvoeding 12. zwemmen kledij e.a. kentekenen 13. busvervoer 14. bestuur oudervereniging internaat clb academie 15. alles over luizen verkeersregels schoolparking 1

2 Beste ouders, Wij danken u voor uw vertrouwen in onze school. De school is een samenleving waar gevoelens, communicatie, samenwerking, aandacht voor elk kind en leerontwikkelingen iedere dag een belangrijke rol spelen. Wie in een nieuwe schoolomgeving terechtkomt, wordt vaak overvallen door tal van weetjes over de organisatie en de structuur van de school. Via deze schoolbrochure willen wij voor u alles nog eens op een rijtje zetten. De opvoeding waar wij op school achter staan, sluit aan bij waarden die ook binnen uw gezin hoog in het vaandel worden gedragen : eerlijkheid, evenwaardigheid, beleefdheid, verdraagzaamheid, een verzorgde taal, een positieve inzet naar eigen vermogen, bereidheid tot communiceren, goede omgangsvormen Wie met een vraag of een bedenking zit, nodigen wij van harte uit zich hierover uit te spreken. U kan steeds terecht bij de directie, bij de leerkrachten, bij leden van de oudervereniging of bij leden van de schoolraad. Voor de begeleiding en de opvolging van uw kind in zijn/haar persoonlijke en/of schoolse ontwikkeling stellen wij uw interesse en betrokkenheid zeer op prijs. Wij wensen van harte dat u en uw kind zich snel thuis mogen voelen op school. Met de meeste achting, Creyf Marleen directeur 2

3 Directeur Leerkrachten lagere school Zorgcoördinator GOK-leerkracht ICT Bijzondere leermeesters : katholieke godsdienst protestantse godsdienst niet-confessionele zedenleer orthodoxe godsdienst islam Leerkrachten kleuterschool GOK-leerkracht + LO GOK-leerkracht + zorgcoördinator KS Kinderverzorgster Administratief personeel Onderhoud Ons CLB-team Het schoolteam* Marleen Creyf Greet Schaelenbergh Annick Borremans Marguerite Box Tineke Thijs Kevin Carolus Betty François Katty Sacré Anja Thonon Cédric Maex Sonja Deckers Josse Wijnants Josse Wijnants, Sonja Vanderheyden Lydia Stefani, Annemieke Devries Nicole Reeber Alexia Schils Saskia Vossen Tania Bokken Wiske Scaut Nele Michel Ans Coenegrachts Mieke Christiaens Sandra Velter Daniëlle Schraepen Wenda Gommers Mieke Moonen Christian Bomal Johan Coenegrachts psycho-pedagogisch consulent Anouk Legros verpleegkundige Marleen Mignolet maatschappelijk werker *toestand op 01/09/15, mogelijke wijzigingen zullen tijdig meegedeeld worden 3

4 HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS De school stelt zich neutraal en pluralistisch op : - niemand mag de ander om zijn mening discrimineren - je moet kritisch zijn en in overleg durven gaan - kinderen met verschillende overtuigingen of levensvisie leven met elkaar, in respect voor mekaar - omgaan met verschillen en gelijkenissen Rechten van het kind respecteren : - kinderen worden als volwaardige individuen behandeld - kinderen leren voor hun rechten en meningen uitkomen, kinderen hebben een stem in het schoolgebeuren - geen tolerantie of begrip voor elke vorm van omgang van geweld ( psychisch lichamelijk of verbaal ) - wij erkennen eigenheden van nationaliteiten, cultuur en geloof en verzetten ons tegen elke vorm van intolerantie - kinderen moeten kunnen spelen, sport doen, rusten Wij willen onze kinderen een totale vorming bieden door : - vaardigheden te ontwikkelen - leren om te gaan met verworven kennis - sociaalvaardig maken : leren omgaan met mekaar en in verschillende situaties - respect voor de natuur en het milieu te prijzen en na te leven Elk kind is uniek en waardevol en moet de kans krijgen om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontwikkelen : - gelijke kansen voor iedereen - rekening houden met ieders mogelijkheden - kinderen uitdagen om steeds een stapje verder te willen zetten - indien nodig tegemoet komen aan tijdelijke behoeften : begeleiding, leerachterstand wegens ziekte, - in overleg met alle partijen rekening houden met leerstoornissen - differentiëren naar beide richtingen : pre-instructie, bijkomende instructie, uitbreiding, verdieping, Zich als individu maximaal kunnen ontplooien door een evenwichtige en totale vorming : - zelfvertrouwen aankweken door positieve benadering - aanvaarden dat anderen niet noodzakelijk jouw mening moeten delen - kunnen formuleren wat je wil zeggen op een aanvaardbare manier - over je gevoelens leren praten, leren verwoorden wat je mooi of niet mooi vindt, niet alle omgangsvormen en handelingspatronen zomaar aanvaarden - durven neen zeggen - leren inzien dat niet iedereen dezelfde kansen, middelen, omkadering heeft in het leven - jongens en meisjes zijn evenwaardig en kunnen dezelfde capaciteiten hebben, vaardigheden ontwikkelen, verantwoordelijkheden opnemen, 4

5 ONZE SCHOOLVISIE samenvatting Bewust van onze opvoedende taak en onderwijstaak hebben wij een algemene visie op opvoeding en onderwijs uitgeschreven steunend op het pedagogisch project en algemeen strategisch plan van het Gemeenschapsonderwijs. Wij willen een school zijn die kinderen aanzetten tot doen, denken, durven en samenwerken Een school waar verschillen tussen kinderen gezien worden als een uitdaging en een rijkdom, verschillen worden niet gezien als een belemmering, maar als inspiratiebron en uitdaging. Enkele accenten uit onze visie : Alle kinderen zijn verschillend : ongelijk maar daarom niet ongelijkwaardig. Wij hanteren de ontwikkeling van kinderen als leidend principe. Het stimuleren van de ontwikkeling van een kind is hier aan de orde en niet het louter trainen om dit of dat te kunnen, gelijk met alle anderen. Sommige kinderen die wat meer tijd nodig hebben om iets te leren of te kunnen krijgen hiertoe de gelegenheid. Anderen die daarentegen al bepaalde vaardigheden verworven hebben, krijgen andere meer uitdagende taken, zodat ze noch lui noch afgeremd worden. Leerkrachten werken met het ontwikkelingspotentieel van kinderen : dat is hun werkmateriaal. De leerstof, de methoden en andere leer- en ontwikkelingsmaterialen zijn niet zozeer het uitgangspunt, maar fungeren eerder als bronnenmateriaal en inspiratiebron om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Meer en meer aandacht voor de individuele mogelijkheden van ieder kind. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, Deze nieuwsgierigheid dient gestimuleerd. Wij stimuleren niet enkel de cognitieve mogelijkheden, De einddoelen en ontwikkelingsdoelen streven wij na / bereiken wij op een voor elk kind aangepaste wijze. Goed onderwijs vraagt een totaal andere aanpak van de leerkracht. Frontaal kennisoverdracht onderwijs is in deze optiek niet meer zoveel aan de orde. De leerkracht wordt meer een begeleider van het leerproces die tevens zicht krijgt op zijn eigen onderwijsproces. Leerkrachten werken met het ontwikkelingspotentieel van kinderen. 5

6 De school heeft een aantal verantwoordelijkheden en wordt door de samenleving daarop beoordeeld. Men mag verwachten dat kinderen, die de basisschool verlaten kunnen rekenen, lezen en schrijven. dat ze enig idee hebben van wat zich in de wereld afspeelt. dat ze hun omgeving kennen en inzicht hebben in de historische ontwikkeling daarvan. dat ze in staat zijn gedachten, gevoelens, emoties te verwoorden. dat ze niet met twee linkse of twee rechtse handen staan wanneer ze om moeten gaan met nieuwe media. Dit soort wensen en verwachtingen zijn de zogenaamde eindtermen en ontwikkelingsdoelen, ons opgelegd door de maatschappij. Wij hebben de verantwoordelijkheid om bij elk kind op een passende manier met deze wensen om te gaan. Nieuwsgierige kinderen zijn in deze optiek geen last, maar een lust. We willen onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de verschillen tussen de kinderen, opdat de door de school vastgestelde doelen worden bereikt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit soort onderwijs kwaliteitsonderwijs is Marleen Creyf directeur 6

7 AANVANG EN EINDE VAN DE LESSEN VOORMIDDAG VAN TOT MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Voorschoolse opvang voor kinderen van buitenhuiswerkende ouders Openstelling van de speelplaats toezicht LESTIJD LESTIJD Onderbreking speeltijd LESTIJD LESTIJD 4 MIDDAG Onderbreking - middagpauze Onderbreking middagpauze NAMIDDAG VAN TOT MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG LESTIJD 4 Vrije namiddag LESTIJD Onderbreking toezicht Onderbreking toezicht LESTIJD 6 LESTIJD Einde schooldag Einde schooldag Naschoolse opvang en studiemogelijkheid Naschoolse opvang en studiemogelijkheid Voorschoolse opvang op school van u. tot 8.30 u. : 1,- per kind. Naschoolse opvang op school en studiemogelijkheid van u. tot u. : 1,- per kind. De opvang is voor kinderen van wie beide ouders door beroepsbezigheden hun kinderen iets vroeger afzetten of na school niet tijdig op school kunnen zijn. Respecteer begin- en einduur! s Woensdags is de school uit om u. en is er geen opvang. Het Kinderparadijs is een gemeentelijk kinderopvangcentrum, gelegen in de Gasthuisbosdreef. Het centrum biedt opvang vanaf u tot u. Om praktische redenen wordt gewerkt met inschrijvingen. De kinderen worden met een busje van het Kinderparadijs naar de school gebracht of afgehaald. Meer informatie via het nummer 012 / Voor opvang kan je ook terecht bij vzw De Mereltjes, te bereiken via het nummer 012 / Om misverstanden te vermijden worden afspraken enkel tussen ouders en het kinderopvangcentrum gemaakt. De school is geen tussenpersoon en draagt geen verantwoordelijkheid! 7 Wees steeds op tijd op school!

8 VAKANTIE EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR EERSTE TRIMESTER HET SCHOOLJAAR BEGINT OP Dinsdag, 1 september Woensdag, 16 september 2015 pedagogische studiedag Maandag, 5 oktober 2015 facultatieve vrije dag HERFSTVAKANTIE Van maandag, 2 november 2015 tot en met zondag, 8 november Woensdag, 11 november Wapenstilstand KERSTVAKANTIE Van maandag, 21 december 2015 tot en met zondag, 3 januari TWEEDE TRIMESTER KROKUSVAKANTIE Van maandag, 8 februari 2016 tot en met zondag, 14 februari Woensdag, 17 februari pedagogische studiedag PAASVAKANTIE Van maandag, 28 maart 2016 tot en met zondag, 10 april DERDE TRIMESTER Woensdag, 4 mei pedagogische studiedag Donderdag, 5 mei 2016 tot en met zondag, 8 mei 2016 hemelvaartweekeinde Maandag, 16 mei 2016 pinkstermaandag Vrijdag, 3 juni 2016 facultatieve vrije dag Donderdag, 30 juni 2016 om u. EINDE SCHOOLJAAR 8

9 BELANGRIJKE DATA* Open klasdag LS 25/08/15 van 10 u. tot 12 u. van 14 u. tot 16 u. infomoment over de jaarwerking in de lagere school krijgen de leerlingen die dag hun boeken mee naar huis zodat ze al op de eerste schooldag met alles in orde kunnen zijn Infomoment KS dinsdag 8 september vanaf 17.00u Ouderavonden 22/10/15 alle leerjaren 11/12/15 alle leerjaren + 2KK en 3 KK 19/01/16 PEU 1 KK 24/03/16 alle leerjaren + 2KK en 3 KK 27/06/16 29/06/16 alle leerjaren + kleuterklassen proclamatie zesde leerjaar Rapporten 30/10/15 18/12/15 25/03/16 02/06/16 6 de leerjaar 30/06/16 Instapdata voor 2,5-jarigen Ouders kunnen hun kindje al inschrijven vanaf het tweede levensjaar. Pas vanaf 2,5 jaar kunnen peuters ook echt instappen. Deze instapdata zijn bij decreet vastgelegd, in het algemeen is dit de eerste schooldag na een vakantieperiode. Om het overzichtelijk te maken, geven wij u een overzicht van de verschillende instapdata in het schooljaar Kijken en informeren Alle ouders van 2-jarigen die op één van de komende instapdata hun kind in de kleuterschool kunnen laten inschrijven, zijn van harte welkom om vooraf te komen kijken en zich te informeren. dinsdag, 1 september 2015 maandag, 9 november 2015 maandag, 4 januari 2016 maandag, 1 februari 2016 maandag, 15 februari 2016 maandag, 11 april 2016 maandag, 9 mei 2016 Kijk- en infodag 3 KK 1 ste leerjaar 27/05/2016 voor de ouders van alle kinderen die naar het eerste leerjaar gaan Andere activiteiten* 28 september 2 oktober 2015 zeeklas zesde leerjaar 04 december 2015 Sinterklaas op school 11 december 2015 kerstmarkt 31 januari 2014 Italiaanse avond Nog te plannen schoolfeest maart 2016 boekenbeurs 25 maart 2016 paashaas Nog te plannen sportdag lagere school 1 mei 2016 Tungri run mei bosklas vierde leerjaar mei boerderijklas 27 mei 2016 info derde kleuterklas eerste leerjaar 19 juni 2016 einde schooljaar BBQ 24 juni 2016 fietstocht zesde leerjaar *dit is een planning, data kunnen aangepast worden u wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht 9

10 Soep 0,70 Wafel ( vanille, ½ chocolade of 0,50 suikerwafel ) De kinderen kunnen voor bij hun boterhammen soep bestellen. Iedere maandagmorgen of eerste schooldag van de week wordt het geld voor soep door de juf / de meester opgehaald. Wie die dag afwezig is, kan terecht op het secretariaat. Voor kleuters en leerlingen van de eerste graad kan het nuttig zijn een papiertje mee te geven waarop staat hoeveel bonnetjes uw kind moet bestellen. Een herbruikbare en goed afsluitbare drinkfles is aan te bevelen boven drank in een wegwerpverpakking. Gebruik een boterhammendoos om de boterhammen in mee naar school te nemen Wie s middags thuis gaat eten, wordt door de ouders afgehaald of heeft een schriftelijke toelating van de ouders om alleen naar huis te gaan. De overige leerlingen blijven op school en staan onder toezicht van de leerkrachten. Enkele afspraken : de verplaatsing naar de refter ( en terug naar de speelplaats ) gebeurt in twee rijen, van de leerlingen wordt verwacht goed aan te sluiten en het spelen even uit te stellen tot op de speelplaats de kleuters eten hun boterhammetjes in hun klasje in de refter hebben de leerlingen een vaste plaats, rustig praten mag met de tafelgenoten, kinderen aan naburige tafels worden daarbij niet betrokken of in geluid overtroffen wij houden van wellevendheid en goede tafelmanieren wie zich na herhaaldelijke opmerkingen niet aan de afspraken en de regels van wellevendheid kan houden, krijgt een begeleidingsplan opgelegd de ouders worden hierover ingelicht wie soep kiest, doet dit voor een hele week zo vermijden we dat er te weinig of te veel soep zou zijn Wat kan een kind best drinken? Water is de ideale dorstlesser en is tandvriendelijk. Flessenwater en leidingwater zijn even gezond. Leidingwater is natuurlijk wel een stuk goedkoper. Het leidingwater in België is van goede kwaliteit en wordt streng gecontroleerd. Wie vragen heeft over leidingwater kan terecht bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (www.zorg-en-gezondheid.be/leidingwater). Dranken zoals lichte thee, kruidenthee en groentesoep dragen ook bij aan de vochtinname en kunnen ter afwisseling gedronken worden. (Koffie kan vanaf de leeftijd van 8 jaar, maar omwille van de cafeïne best niet meer dan één kopje per dag.) Beperk fruitsap tot één glas per dag en hou frisdranken voor speciale gelegenheden. Dat de suikers in fruitsap van nature aanwezig zijn, maakt weinig verschil. Fruitsap bevat nog wat vitaminen, mineralen en vezels maar kan geen vers fruit vervangen. Light frisdranken en energiedranken zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. 10

11 Wanneer drinken? Een kind voelt zelf niet altijd aan wanneer het dorst heeft. Om het kind aan te moedigen regelmatig te drinken, kan het helpen om gespreid over de dag een aantal vaste drinkmomenten in te lassen. Zo voorkom je ook dat kinderen s avonds grote dorst hebben en te veel drinken voor het slapengaan. We besteden hier op school alvast de nodige aandacht aan. Ook thuis kan het zinvol zijn om een aantal vaste momenten te hanteren. AFWEZIGHEDEN Bij afwezigheid van uw kind vragen wij u vriendelijk de school hiervan meteen telefonisch op de hoogte te brengen. Voor de leerkrachten, zowel in de lagere school als in de kleuterschool, is het belangrijk te weten in hoeverre zij daarmee rekening kunnen houden. Bij een eendaagse afwezigheid kan een belangrijke activiteit eventueel uitgesteld worden, bij langdurige afwezigheden kunnen schriften bijgehouden worden, huistaken door medeleerlingen thuisbezorgd of door u afgehaald. De regelgeving i.v.m. afwezigheden in het basisonderwijs wordt uitvoerig toegelicht in het schoolreglement. Voor leerlingen van de lagere school moeten alle afwezigheden - meteen nadat ze weer op school zijn - gewettigd worden. Voor leerlingen van de lagere school kunnen afwezigheden wegens ziekte tot maximum drie opeenvolgende dagen met een briefje van de ouders gewettigd worden. Indien dit in één schooljaar reeds vier maal gebeurde, geldt enkel nog een medisch attest als wettiging. Afwezigheden langer dan drie opeenvolgende schooldagen moeten met een medisch attest gewettigd worden alsook afwezigheden in de week vóór en ná een vakantieperiode. ADMINISTRATIE WIJZIGINGEN - Indien u van adres verandert, u hebt een ander telefoonnummer, de samenstelling van het gezin wijzigt, er doet zich een naamsverandering voor, er is een andere contactpersoon aangeduid bij onbereikbaarheid van de ouders, vragen wij u dit in een briefje aan de school mee te delen. De leerkracht van uw kind zal de gegevens aan het secretariaat doorgeven zodat de gegevens in het leerlingendossier kunnen geactualiseerd worden. De administratieve dossiers zijn strikt persoonlijk en gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. LICHAMELIJKE OPVOEDING In de kleuterschool hebben de kleuters wekelijks twee uurtjes bewegingsopvoeding met een turnjuf. De leerlingen van de lagere school hebben ook twee lesuren lichamelijke opvoeding per week, behalve tijdens de zwemweek. Kinderen hebben nood aan beweging, het is belangrijk voor hun gezondheid en draagt bij tot een goede houding en lichamelijke ontwikkeling. Vrijstelling van de lessen lichamelijke opvoeding moet met een medisch attest verantwoord worden. Voor een eenmalige vrijstelling is een nota in de agenda of 11

12 een briefje van de ouders voldoende. In de kleutertuin dragen de kleuters vanaf de tweede kleuterklas tijdens de turnles witte stoffen turnpantoffeltjes ( met een elastiek, geen veters ). De leerlingen van de lagere school dragen een short, het school-t-shirt en turnpantoffels tijdens elke turnles. De zolen van de turnpantoffels mogen geen strepen op de vloer in de sporthal achterlaten. Turnkledij is verplicht tijdens elke turnles. Natuurlijk mogen we niet vergeten het t-shirt en het broekje regelmatig een wasbeurt te geven. U kan uw kind altijd de opdracht geven het turngerief voor een wasbeurt mee naar huis te nemen. Gelieve dan wel rekening te houden met de dagen waarop uw kind turnles heeft. ZWEMMEN Wij gaan zwemmen in het overdekte zwembad van Bilzen. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar zijn de zwembeurten gratis. Voor de overige leerlingen bedraagt de prijs per zwembeurt 3,50 Een muts en een sjaal zijn op koude dagen geen overbodige luxe. Vrijstelling van de zwemlessen moet met een medisch attest verantwoord worden. Voor een eenmalige vrijstelling is een nota in de agenda of een briefje van de ouders voldoende. Elke leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een zwemrooster voor een heel schooljaar. KLEDIJ EN ANDERE VOORWERPEN KENTEKENEN Te vaak blijven kledingstukken, zwemgerief, boekentasjes, sportzakken, boterhammendozen, herbruikbare drinkflessen achter op school. Vooral jongere leerlingen en kleuters herkennen vaak hun eigen dingen niet. Merkt u thuis dat er iets ontbreekt, meld dit dan onmiddellijk aan de school. U maakt het ons heel wat eenvoudiger om de juiste eigenaar te vinden als u het turn- en zwemgerief, de brooddoos, etc. voorziet van de naam van uw kind. 12

13 BUSVERVOER In vele gevallen zit een kind langer in de bus dan dat het zich te voet of met de fiets naar huis zou verplaatsen, daarom geven we de voorkeur aan het gebruik van eigen middelen : te voet, per fiets of met de auto. Je moet minstens 500 m van de schoolpoort wonen om van het busvervoer gebruik te kunnen maken. Kinderen die het verst van de school wonen krijgen voorrang. De zitplaatsen in de bus zijn beperkt. Oudere kinderen kunnen ook al alleen of in groep naar de school komen : dit moet echter eerst samen geoefend worden en pas toegestaan als u als ouder zeker bent dat uw kind dit ook aankan.! Wie van het busvervoer gebruik wil maken, wendt zich best tot de administratieve medewerker op het secretariaat. Het busgeld moet bij aanvang van het abonnement betaald worden. Gratis: - kinderen onder de 6 jaar. Leerlingen basisonderwijs die recht hebben op kosteloos vervoer (school is dichtstbijzijnde GO!-school en ligt op 4 km of meer van de woonof vaste verblijfplaats). Vanaf het derde kind in het gezin wordt een gratis abonnement toegekend. Het tweede kind in het gezin krijgt 20% korting. Kinderen van 6 tot en met 11 jaar krijgen op basis van een persoonlijke geldige verminderingskaart 'Groot Gezin' een gratis abonnement. Tarieven : - Jaarabonnement: Geldigheid Prijs Prijs 20% korting Gans schooljaar 183,00 146,40 De trimestriële bijdrage voor de regelmatige busgebruiker bedraagt 4/10, 3/10 en 3/10 van het abonnement voor het ganse schooljaar. Per trimester Prijs Prijs 20% korting 4/10 de bijdrage 1 ste trimester 73,20 58,56 3/10de bijdrage 2de trimester 54,90 43,92 3/10 de bijdrage 3 de trimester 54,90 43,92 Enkele belangrijke afspraken : omwille van het strikte reisschema kan de chauffeur niet wachten op iemand die nog niet klaar is, de kinderen moeten op de afgesproken tijd aan de opstapplaats staan zoals dat ook bij de opstapplaatsen van de Lijn moet laat de school uiterlijk om zeven uur s morgens weten als uw kind eens niet opgehaald moet worden indien de kinderen door bepaalde omstandigheden op een andere plaats dan gebruikelijk willen afstappen, moeten de ouders dit vooraf schriftelijk meedelen ouders moeten hun kinderen op het afgesproken tijdstip aan de bushalte komen afhalen zodra de kinderen de bus afstappen, zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen zijn de ouders niet thuis, worden de kinderen op het einde van de avondrit terug op school afgezet en moeten hun ouders hen daar komen halen in de bus mag niet gegeten of gedronken worden de kinderen moeten zich beleefd gedragen tegenover de medereizigers, de chauffeur en de busbegeleider de kinderen moeten op de banken zitten, het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht het is verboden recht te staan of rond te lopen in de bus het kind mag pas rechtstaan als de bus stilstaat aan de halte waar het moet afstappen wie zich na herhaaldelijke opmerkingen nog steeds niet houdt aan de regels, zal het gebruik van de schoolbus ontzegd worden 13

14 HET SCHOOLBESTUUR van SCHOLENGROEP 13 Zuid - Limburg Als school maken wij deel uit van de Scholenroep 13 Zuid Limburg. De SGR 13 bestaat uit 31 instellingen verspreid over Lanaken s Gravenvoeren Tongeren Bilzen St.-Truiden Borgloon Heers Gingelom Jeuk Montenaken Zoutleeuw. Het gaat hier om basisscholen, secundaire scholen, internaten, academies, volwassenenonderwijs en een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het beleid van de scholengroep ligt in handen van het College van Directeurs en de Raad van Bestuur. Aan het hoofd van het College van Directeurs staat een algemeen directeur, dhr. Tony Schurmans De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de heer Peter Vanaken. U kan beiden bereiken op het volgende adres : Ambiorixstraat Tongeren ( tel.: 012 / ) Elke instelling van de scholengroep heeft een democratisch verkozen schoolbestuur,de SCHOOLRAAD. Om de vier jaar treedt een nieuw verkozen schoolbestuur aan. Het schoolbestuur geeft advies aan de directeur. Samenstelling van ons schoolbestuur sedert 1 april 2013 : de directeur Marleen Creyf de voorzitter Karin Loos de ondervoorzitter Ponsard Olivier de secretaris de leden Cédric Maex Chris Van Brussel, Christof Jacobs, Ans Coenegrachts, Anja Thonon, Jessica Dimarco DE OUDERVERENIGING Jaarlijks doet de oudervereniging een oproep naar ouders om lid te worden van de oudervereniging. Ouders kunnen zich ook engageren om een helpende hand toe te steken bij één of andere activiteit zonder daarom alle vergaderingen te moeten bijwonen. INTERNAAT Wij delen onze campus met het Autonoom Internaat Tungri ( voor kinderen vanaf 6 jaar ). Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de beheerder, dhr. Luc Schoemans, te bereiken via het telefoonnummer 012 / CLB Eveneens op onze campus gelegen is het centrum voor leerlingenbegeleiding. Met al uw vragen over uw schoolgaande kinderen kan u bij hen terecht. Hun telefoonnummer : 012 / TEKEN- en MUZIEKACADEMIE Voor meer informatie kan je er vrijblijvend binnenstappen of telefonisch contact opnemen via het nummer 012 / ( Jan Nihoul directeur muziek academie, René Vanbrabant directeur beeldende kunsten ) 14

15 ONTHAALBROCHURE 15

16 Door de bouwwerken van onze nieuwe school die zouden moeten starten in september 2015 zal er heel wat verkeershinder zijn. U zal tijdig op de hoogte worden gebracht over de wijze waarop uw kinderen de school kunnen bereiken. Wij rekenen op uw voorzichtigheid, hoffelijkheid, geduld en begrip in het belang van de veiligheid van onze kleuters en leerlingen, die van uzelf en van alle andere verkeersdeelnemers. kauwgom belandt meestal op de grond, daarom is kauwgum niet toegelaten op school op de gehele scholencampus, vanaf de inrit aan de Sacramentstraat, geldt een algemeen rookverbod pas in de schoolomgeving steeds je snelheid aan gooi vóór, tijdens en na schooltijd a.u.b. geen afval op de grond 16

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com

Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com Infobrochure Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com www. gbsdertien.weebly.com Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Situering van onze school.

Nadere informatie

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Schoolreglement 1 Beste ouders, Welkom in onze school! Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam zal alles

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

Deel II: Specifieke informatie

Deel II: Specifieke informatie Deel II: Specifieke informatie Deel II: Specifieke informatie VI. Opdrachtsverklaring visie (WO)nderwijs P. 28 VII. Organisatie van de schooluren P. 29 VIII. Voor- en naschoolse opvang P. 30 IX. Oudercontacten

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN AFSPRAKENNOTA is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN Schooltijd 08.25 uur tot 12.00 uur (poort open om 08.00 uur) 13.30

Nadere informatie

Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school.

Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. 1. BIJZONDER DEEL 1.1. WIE IS WIE? Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. G.V. Basisschool 't Bieske Biesweg 14 3620 Gellik Tel. 089/71 30 35 Fax 089/71 14 85 E-mail

Nadere informatie

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 1 Hoofdstuk 1 Situering van onze school...4 1.1 Naam en adres, telefoon... 4 1.2 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)... 4 1.3 Personeel...

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Schooljaar 2014-2015 Opvoedingsproject Schoolreglement Wettelijke bepalingen Bijlagen : - engagementsverklaring - jaarkalender - namen en adressen -

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie