Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart 2014 14.30 uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen"

Transcriptie

1 Derde zondag van de veertigdagentijd Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan 23 maart uur Heenzending en zegen Nieuwe kerk te Zoutkamp Voorganger: ds. K. G. Pieterman, Niekerk Organist: Sj. de Wind 24

2 2 23

3 De gemeente gaat staan DIENST VAN VOORBEREIDING Voorganger zingt: Nieuw liedboek 535d Gemeente zingt: Nieuw liedboek 25:4 / 535d / 25:7 22 3

4 Nieuw liedboek 535d DIENST VAN GEBED, GAVEN EN AFSLUITING Nieuw liedboek 25:7 Dankgebed, voorbede en een gezamenlijk Onze Vader Inzameling van de gaven Toespraak (door de voorzitter van de kerkenraad) De kinderen komen weer terug in de kerk De gemeente gaat staan Slotlied nieuw liedboek lied

5 Antwoordlied Nieuw liedboek 659: 1, 2 en 4 Onze Hulp (V = Voorganger; G = Gemeente) V: Onze hulp is in de Naam van de HEER G: die hemel en aarde gemaakt heeft V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en die niet laat varen de werken van zijn handen, halleluja. Drempelgebed V: God, wat zijn wij zonder U? Onze geest heeft uw licht nodig onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. G: Neem Gij ons leven in uw hand reinig ons van ongerechtigheid. V: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus G: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten, amen. 20 5

6 Zingen Nieuw liedboek 906: 5 en 6 Verkondiging 6 19

7 Antwoordlied Psalm 118: 1 en 8 De gemeente gaat zitten DIENST VAN BEVESTIGING Presentatie Opdracht Voorganger: Wij zijn de eersten niet die in geloof de weg van de belofte trachten te gaan, want vele getuigen gingen ons al voor. Tussen hoop en vrees gingen ook zij op weg naar het land van belofte, naar een leven en samenleven in recht en gerechtigheid, in waarheid en vrede op Gods aarde onder zijn hemel. Nooit heeft het aan mensen ontbroken die al gaande de richting wezen: de aartsvaders en moeders in Israël, Mozes en Elia, Debora en Hulda, zangers, zieneres, priesters en profeten, allen gingen zij ons voor op die weg. Schuldeloos zijn zij niet 18 7

8 gebleven, maar de God van hemel en aarde bleef hen roepen, -en zij gingen. Toen de tijd vervuld was, zond Israëls God zijn geliefde op de weg ook ons tegemoet. Hij heeft de zijnen liefgehad tot in de dood, zo heeft Hij de weg tot het leven gebaand en Hij roept ons om Hem daarop te volgen. Apostelen, evangelisten, herders en leraars, zij hebben getuigd dat Jezus de weg is, de waarheid ook en het leven zelf, in vreugde, eenvoud en barmhartigheid. Om die weg al zoekend te vinden willen wij volgelingen van Christus zijn, volharden in het onderwijs der apostelen, in de gemeenschap der heiligen, in het delen van brood en beker en in het gezamenlijk gebed. Daarin gaan u de dienaren voor, om u te bemoedigen en terecht te wijzen, om de getuigen voor u te doen spreken en de tegensprekers de mond te stoppen, om samen met u de lofzang te zingen, om met u om ontferming te roepen en om u de heilstekenen te doen zien. Samen op weg naar het rijk van vrede, waar de gerechtigheid zal wonen en God zal zijn: alles in allen. De beroepen dienaar gaat staan En nu jij, Adrianus Willem Baan, gereed staat je ambtswerk te aanvaarden, herinner je altijd met dankbaarheid, dat het Christus eigen kudde is, die je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk. 35 En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de één, doodden een ander, en stenigden een derde. 36 Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. 37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. 38 Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. 39 Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem. 40 Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? 41 Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. 42 Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. 44 En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. 45 En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak. 46 En zij probeerden Hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigten, omdat die Hem voor een profeet hielden. 8 17

9 De gemeente gaat zitten De naar voren gekomen dienaren des Woords gaan terug naar hun plaats Woord van bezinning (door Rinse Reeling Brouwer, mentor en vriend van Ariaan Baan) Daarna geeft de bevestiger aan de bevestigde een hand en neemt de laatste de leiding van de dienst over Vredesgroet V: De vrede van de Heer zij altijd met u. G: En met uw geest. V: Wenst elkaar de vrede. Gebed bij de opening van het woord Kinderen naar kindernevendienst Schriftlezing: Matteüs 21: (uit de Herziene Statenvertaling) De slechte landbouwers 33 Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. 34 Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. Gelofte Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de Geest. De te bevestigen dienaar gaat voor de knielbank staan Voorganger: Geliefde broeder Ariaan Baan, ik vraag je: Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen? Proponent: Ja, dat geloof ik. Voorganger: Aanvaard je de heilige Schrift als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. Proponent: Ja, dat wil ik. Voorganger: Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt, beloof je geheim te zullen houden wat vertrouwelijk tot je kennis komen en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? Proponent: Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God. Gebeden 16 9

10 Voorganger: Broeders en zusters, laten wij bidden in ons lied. Nieuw liedboek 360: 1, 2 en 4 Aanvaarding en verwelkoming Voorganger: Gemeente, dit is uw predikant. Wilt u Adrianus Willem Baan als herder en leraar in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt? Gemeente: Ja, dat willen wij van harte

11 Zingen lofprijzing psalm 150 In de kerk aanwezige dienaren des Woords worden genodigd naar voren te komen en om de knielbank heen te gaan staan Bevestigingsgebed Voorganger: Broeders en zusters, laten wij bidden tot de al machtige God in gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde, dat Hij zijn genade geeft aan hem die Hij roept als dienaar des Woords. Zingen Nieuw liedboek 360: 5 en

12 Wij prijzen U dat Hij in zijn dood de dood overwon en dat Hij, opgevaren ten hemel, gaven gaf aan de mensen: apostelen en profeten, evangelisten, herders en leraars; oudsten en opzieners, met gaven om te dienen en leiding te geven tot opbouw van zijn lichaam, de kerk. Wij danken U dat Gij Adrianus Willem Baan geroepen hebt tot het ambt van dienaar des Woords en dat wij hem vandaag in uw naam en gehoorzaam aan uw wil mogen bevestigen in zijn dienst. En wij vragen U ootmoedig: De bevestiger legt hem beide handen op De te bevestigen dienaar knielt Voorganger: Heer, onze God, wij zegenen U dat Gij in uw goedheid een volk hebt gekozen, u tot een eigendom, een koninklijke priesterschap, om uw grote daden te verkondigen. Wij prijzen U dat Gij uw enige Zoon, Jezus Christus, gegeven hebt tot apostel en hogepriester van ons geloof en tot herder en opziener over uw kudde. Voorganger: Zend nu op uw dienaar Adrianus Willem Baan uw heilige Geest, de Geest die Gij door uw Zoon aan de apostelen geschonken hebt om in liefde om te zien naar de mensen, uw Woord te bedienen en uw gemeente te bewaren bij haar roeping. Amen. Andere aanwezige dienaren des Woords leggen de zojuist bevestigde dienaar de handen op De gemeente gaat staan 12 13

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Joke de Jong PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Naar Gods beeld geschapen Gen.1:26a, 27 (NBV):God

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Z. Opw. 427 Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Ps.130 : 1,2,3,4 ( zie bijlage) 10 Woorden Z. Ps. 130 : 5 Doop Matthias (Form.II) Z. Opw. 518

Nadere informatie

Wie is de Bruid van het Lam?

Wie is de Bruid van het Lam? Wie is de Bruid van het Lam? Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling van 1977 (SV) Laatst bijgewerkt op 22 maart 2003 Even vooraf Dit artikel werd geschreven tegen de Israël is de Bruid visie.

Nadere informatie