FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Breehorn B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer met vestigingsadres Vosseleane 69 te 8551 ML Woudsend en met nevenvestigingsadres Vosseleane 44-44a te 8551 ML Woudsend Faillissementsnummers : F 11/243 Datum uitspraak : 6 december 2011 Curator : mr. W.M. Sturms van De Haan Advocaten & Notarissen, Postbus 851, 8901 BR Leeuwarden, telefoon , R-C : mevrouw mr. M. Jansen (rechtbank Leeuwarden) Activiteiten onderneming : de bouw van zeiljachten voor particulieren en kleinere zeilboten voor de verhuurmarkt Omzetgegevens : ,-- (netto omzet volgens jaarrekening 2010) Personeel gemiddeld aantal : 15 Saldo verslagperiode : ,01 Verslagperiode : 6 december 2011 t/m 2 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode : 96,00 Bestede uren Totaal : 96,00 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie : De vennootschap is opgericht bij akte van 19 oktober 1994 verleden voor notaris mr. M. de Wolf te Drachten. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ,-- verdeelt in aandelen, elk nominaal groot 45,38 (fl 100,--). Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting 400 aandelen geplaatst, elk nominaal groot 45,38, genummerd 1 t/m 400, zodat het geplaatste en gestorte kapitaal ,-- bedraagt.

2 De oprichting is geschied door de besloten vennootschap Van den Berg Elahuizen Beheer B.V., die bij oprichting enig aandeelhoudster is geworden. Eind 1997 heeft zij haar aandelen overgedragen aan de besloten vennootschap Lars van den Berg Beheer B.V. te Elahuizen. Laatstgenoemde heeft op haar beurt de aandelen begin 2005 verkocht en geleverd aan Oscar Kamp Holding B.V. te Wergea. Oscar Kamp Holding B.V. was ten tijde van de faillissementsuitspraak enig aandeelhoudster. Tevens was Oscar Kamp Holding B.V. per datum faillissement enig bestuurster van de vennootschap. 1.2 Winst en verlies : Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2010) bedroeg het verlies na belastingen , Balanstotaal : Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2010) bedroeg het balanstotaal , Lopende procedures : geen 1.5. Verzekeringen : De vennootschap had de navolgende verzekeringen: een aanbouwverzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, inventarisverzekering, autoverzekering (3x WA en 1x allrisk), een ongevallenverzekering voor het personeel, een ziektekosten c.q. arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het personeel, een rechtsbijstandverzekering en een milieuverzekering. 1.6 Huur : De door Breehorn gebruikte locaties aan de Vosseleane 69 en Vosseleane 44-44a werden beide gehuurd van verschillende verhuurders. De huur ten aanzien van de locatie Vosseleane 44-44a te Woudsend was voor datum faillissement beëindigd. De huurovereenkomst ten aanzien van Vosseleane 69 is in onderling overleg beëindigd in het kader van de na datum faillissement gesloten doorstartovereenkomst. 1.7 Oorzaak faillissement : Van de directie heeft de curator het volgende begrepen. Ten tijde van de overname in 2005 hield de onderneming zich enerzijds bezig met de verkoop van luxere Breehorn jachten en anderzijds goedkopere poly valken en fox-en. De omzet in laatstgenoemd segment is opgedroogd. Ook de resultaten van de bouw van Breehorn jachten is vanaf 2007 onder druk komen te staan. De tweedehands markt is op slot komen te zitten en er was veel aanbod uit Oost Europa, wat ook zijn weerslag had op de Breehorn productie, ook al zit die in een ander marktsegment. Het boekjaar 2010 is een verlieslijdend jaar geweest en in 2011 is met de bank gesproken over herfinanciering. Dit heeft niet tot resultaat geleid en nadat de bank het krediet heeft opgezegd, is het eigen faillissement van de vennootschap aangevraagd. 2

3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 12 (deels parttime) 2.2. Aantal in jaar voor faillissement : 15 (1 is met pensioen gegaan en 2 contracten zijn met wederzijds goedvinden in augustus 2010 ontbonden) Datum ontslagaanzegging : 9 december 2011 Na vaststelling dat de directie geen rechtsmiddelen tegen de faillissementuitspraak zou instellen, is aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd tot ontslag van de werknemers ter beperking van de boedelkosten. Na verkregen toestemming zijn de werknemers schriftelijk ontslagen, waarna vervolgens een personeelsbijeenkomst heeft plaatsgehad. In deze personeelsbijeenkomst, waarbij ook vakbond CNV aanwezig was, is door de curator en het UWV toelichting gegeven over de gang van zaken en zijn de intakeformulieren voor het WW-traject ingevuld. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek : niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen bestonden uit een aantal machines en gereedschappen, die gebruikt werden voor de bouw van jachten. Voorts bestonden de bedrijfsmiddelen uit kantoorinventaris. 3.6 Verkoopopbrengst : De bedrijfsmiddelen hebben tezamen met de voorraden / onderhanden werk en debiteuren ,-- opgebracht. 3.7 Boedelbijdrage : De boedelbijdrage heeft ,-- bedragen, bestaande uit een opbrengst van 2.500,-- voor kantoorinventaris, 2.500,-- als boedelbijdrage in verband met de onderhandse verkoop/doorstart en ,-- vergoeding huur, zie hierna onder bodemvoorrecht fiscus. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Voorafgaand aan het faillissement heeft de bank de aan haar verpande activa in vuistpand genomen door het aangaan van een zogeheten bodemverhuurconstructie. Zulks behoudens 3

4 de kantoorinventaris. De curator heeft de in vuistpand name erkend, doch daarbij bedongen dat de huurpenningen ad ,-- in het kader van de doorstart aan de boedel vergoed diende te worden. De werkzaamheden hebben bestaan uit inventarisatie en diverse overleggen en contacten met belanghebbenden. De curator heeft contacten onderhouden met directie, bank, doorstart kandidaten en derden wiens belangen bij een doorstart betrokken waren. Bij de laatste moet met name gedacht worden aan de houders van de intellectuele eigendomsrechten op de door de onderneming gefabriceerde jachten (Breehorns, poly valken, fox-en en IJburgs). Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De voorraden waren bescheiden, omdat vanwege de financiële positie van de vennootschap in de laatste periode voorzichtig inkoopbeleid werd gevoerd. Per datum faillissement had de vennootschap enkele jachten in aanbouw. De curator heeft een calculatie laten maken van de waarde van dit onderhanden werk in verband met de doorstartonderhandelingen. Dit is verdisconteerd in de koopsom voor de overname Verkoopopbrengst : zie hiervoor onder Boedelbijdrage : zie hiervoor onder 3.7 inventarisatie en beoordeling Andere activa 3.12 Beschrijving : De vennootschap beschikte over de handelsnaam Breehorn, wat ook als merk was gedeponeerd. Gelet op de bekendheid hiervan vertegenwoordigde deze in de visie van de curator een waarde die ten gelde gemaakt kon worden, ook al waren deze niet geactiveerd op de balans. Uiteindelijk is na onderhandelingen voor de immateriële activa een bedrag betaald ter hoogte van , Verkoopopbrengst : De verkoopopbrengst heeft ,-- bedragen. De curator heeft inventariserende werkzaamheden uitgevoerd en onderhandeld over de koopsom. 4. Debiteuren 4.2 Omvang debiteuren : Per datum faillissement stond er een bedrag open aan debiteuren van ,88 incl. BTW. 4

5 4.3 Opbrengst : Voor de debiteuren is tezamen met de roerende activa een lump sum betaald van , Boedelbijdrage : zie onder 3.7 De curator heeft op dit onderdeel geen noemenswaardige werkzaamheden verricht, aangezien de debiteuren verpand waren aan de bank en van meet af aan onderdeel vormden van de doorstartonderhandelingen. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De onderneming bankierde bij de Friesland Bank en Rabobank Sneek Zuidwest Friesland. De eerstgenoemde bank was de financierende bank en bij de tweede werd slechts een betaal- en spaarrekening aangehouden. De Friesland Bank heeft per datum faillissement een vordering ingediend ad ,12 + rente (PM). 5.2 Leasecontracten : Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten. 5.3 Beschrijving zekerheden : Aan de Friesland Bank zijn verpand zijn de debiteuren (bestaande en toekomstige waaronder ook uitdrukkelijk de intercompany vorderingen) en inventaris en bedrijfsuitrusting (waaronder het wagenpark). 5.4 Separatistenpositie : De bank heeft een separatistenpositie. 5.5 Boedelbijdrage : Verwezen wordt naar paragraaf Eigendomsvoorbehoud : Er hebben zich diverse crediteuren gemeld met eigendomsvoorbehoud. Dit betreft leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd en wiens rekening per datum faillissement nog niet was voldaan. Alle bekende crediteuren zijn na datum faillissement aangeschreven waarbij een termijn gesteld is voor het doen van een beroep op ondermeer eigendomsvoorbehoud. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal crediteuren eigendomsvoorbehoud ingeroepen. Alle betreffende beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn door de curator beoordeeld. Voor zover deze konden worden gehonoreerd is in overleg met de doorstartende partij afgesproken dat de betreffende crediteuren de betreffende goederen, die onder eigendomsvoorbehoud vallen, in de eerste week van januari 2012 kunnen komen afhalen. De betreffende crediteuren zijn daarvan in kennis gesteld. 5

6 5.7 Reclamerechten : Er is door geen crediteur een beroep op het recht van reclame gedaan. 5.8 Retentierechten : De verhuurder van de locatie Vosseleane 44-44a heeft een beroep gedaan op retentierecht. In het kader van de doorstart is met de overnemende partij overeengekomen dat deze hiervoor een oplossing regelt. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht, overleg gehad met de bank en gesproken en getelefoneerd met diverse betrokkenen die rechten claimden. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : niet van toepassing 6.2 Financiële verslaglegging : niet van toepassing Doorstart 6.3 Beschrijving : De oud-eigenaar, althans de besloten vennootschap Lars van den Berg Yacht Projects B.V., maakt een doorstart. Daartoe heeft hij met de curator een doorstartovereenkomst gesloten uit hoofde waarvan deze de materiële en immateriële activa van de vennootschap heeft overgenomen. 6.4 Verantwoording : De door de doorstarter betaalde koopsom is het resultaat van onderhandelingen, die door de curator gevoerd zijn in overleg met de bank als pandhoudster en op basis van taxatierapporten van Troostwijk. De gerealiseerde doorstart betekent tevens behoud van werkgelegenheid voor 7 en mogelijk 8 werknemers, alsook continuatie van de mogelijkheden tot winterstalling voor klanten van Breehorn en afbouw van de in aanbouw zijnde jachten. 6.5 Opbrengst : De totale opbrengst heeft ,-- bedragen, waarvan per saldo ,-- naar de bank vloeit en ,-- naar de boedel. 6.6 Boedelbijdrage : zie hiervoor onder paragrafen 3.6 en 6.5 6

7 Besprekingen en onderhandelingen alsmede het opstellen en afsluiten van de doorstartovereenkomst. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Naar voorlopig oordeel van de curator is voldaan aan de boekhoudplicht, in de zin dat de rechten en plichten van de vennootschap betrekkelijk eenvoudig vast te stellen waren, er een consistente wijze van boekhouding en waardering werd gehanteerd en hoewel er formeel geen projectadministratie per in aanbouw zijnde jacht werd gevoerd wel accurate calculaties gegeven konden worden van de waarde van het onderhanden werk. Daarbij was de boekhouding bijgewerkt tot betrekkelijk kort voor faillissement, waardoor een up to date beeld van de positie van de vennootschap kon worden gevormd. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar zijn steeds tijdig gedeponeerd: - jaarrekening 2010 is gedeponeerd op 19 juli jaarrekening 2009 is gedeponeerd op 14 juni jaarrekening 2008 is gedeponeerd op 3 september Goedk. verklaring accountant : Ingevolge art. 2:396 lid 7 BW is gelet op de omvang van de vennootschap geen goedkeurende verklaring van de accountant vereist. Door de accountant is op de jaarrekening van de afgelopen drie jaar een samenstellingsverklaring afgegeven. 7.4 Stortingsverplichting aandelen : Aan de stortingsverplichting op de aandelen bij oprichting is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator dient zich hier nog een oordeel over te vormen na te verrichten boekenonderzoek 7.6 Paulianeus handelen : De curator dient zich hier nog een oordeel over te vormen na te verrichten boekenonderzoek. De werkzaamheden zijn bestuderend en inventariserend van aard geweest. 7

8 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Er zijn uit de wet voortspruitende boedelschulden ter zake van loon en huur na datum faillissement. Ter zake van eerstgenoemde post is de curator nog in afwachting van de berekening van het UWV en de indiening van diens vordering. De tweede post bedraagt 5.000,-- (een halve maand huur). 8.2 Pref. vordering van de fiscus : Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend van 9.715, Pref. vordering van het UWV : nog niet bekend 8.4 Andere preferente crediteuren : nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 38 (naast de bank) voorlopig erkend 3 voorlopig betwist 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,12 voorlopig erkend ,09 voorlopig betwist 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Naar voorlopige verwachting zal het faillissement moeten worden opgeheven bij gebrek aan baten, danwel vereenvoudigd te moeten worden afgewikkeld, zonder dat aan concurrente crediteuren een uitkering kan worden gedaan. De werkzaamheden hebben bestaan uit het samenstellen van een faillissementsadministratie en correspondentie met crediteuren. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : niet van toepassing. 9.2 Aard procedure : niet van toepassing. 9.3 Stand procedure : niet van toepassing. 8

9 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : Het is voor de curator nog iets te vroeg om een concrete termijn te koppelen aan de afwikkeling van het faillissement. Eerst zal in het komende kwartaal nader onderzoek moeten worden gedaan Plan van aanpak : De curator zal zich het komende kwartaal bezig houden met de afwikkeling van overname overeenkomst, die behelst dat er nog met een aantal partijen contacten moeten plaatsvinden ter zake van bijvoorbeeld overdracht van het merk Breehorn. Voorts zal de curator in de komende periode administratief onderzoek voeren Indiening volgend verslag : over drie maanden. Leeuwarden, 3 januari 2012 W.M. Sturms, curator 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie