STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009"

Transcriptie

1 STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009 NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting TBV ; zij is de voortzetting van de TILBURGSCHE BOUWVEREENIGING, die werd opgericht op zeventien juni negentienhonderd zestien. ZETEL Artikel 2 De stichting is gevestigd in de gemeente Tilburg. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting. WERKGEBIED Artikel 4 De stichting heeft als werkgebied: I. Van WGR gebied Midden Noord-Brabant, de gemeenten: Aalburg, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. II. Van WGR gebied West Noord-Brabant, de gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. III. Van WGR gebied Noordoost Noord-Brabant, de gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, s-hertogenbosch, Heusden, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught. BESTUUR Artikel 5 Aan het bestuur komen in de stichting alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Artikel 6 1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directie die bestaat uit één of meer personen. 2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de directie vast. 3. De Raad van Toezicht kan één van de leden van de directie de titel van voorzitter van de directie verlenen. 4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de directie. 5. Een lid van de directie kan worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de voltallige /7

2 Raad van Toezicht met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een rechtsgeldig besluit kan eveneens worden genomen, indien ten hoogste één lid van de Raad van Toezicht afwezig is. 6. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de directie over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. Artikel 7 De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden vast. Artikel 8 1. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie behoudt de directie haar bevoegdheden. De Raad van Toezicht dient ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien. 2. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de directie moet de Raad van Toezicht één of meer personen al dan niet uit zijn midden aanwijzen om de taak van de directie waar te nemen. Het lid van de Raad van Toezicht dat tijdelijk daarin voorziet, treedt voor deze periode uit de Raad om de bestuurstaak op zich te nemen. Artikel 9 Lid van de directie kan niet zijn: a. De persoon die lid is van de Raad van Toezicht. b. Een persoon die lid is van college van burgemeester en wethouders of van de raad van de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waarin zij feitelijk werkzaam is, of lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten te behartigen. c. Een persoon die lid is van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van provincies te behartigen. Artikel 10 De stichting wordt vertegenwoordigd door: - de directie; hetzij - de voorzitter van de directie; hetzij - de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht in een geval als onder artikel 12 van deze statuten gemeld, de stichting naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het bestuur. Artikel Behoudens beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de stichting. 2. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Artikel 12 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent: a. de vaststelling en wijziging van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag; b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen; c. de uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting; d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting of een /7

3 afhankelijke instelling met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; e. het jaarlijks vast te stellen meerjaren-investeringsplan; f. wijziging van de statuten; g. ontbinding van de stichting; h. aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; i. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; k. het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld; l. het vaststellen van een directiestatuut, waarin de onderlinge verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en de directie nader worden geregeld; m. het vaststellen dan wel wijzigen van een beleggings- en treasurybeleid; n. het oprichten van andere rechtspersonen; o. het overgaan tot visitatie van de stichting; p. veranderingen in de governance structuur én de naleving van de governance code; q. fusie van de stichting met een andere rechtspersoon RAAD VAN TOEZICHT Artikel De stichting heeft een Raad van Toezicht. 2. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. Is het aantal minder dan drie, dan neemt de Raad onverwijld maatregelen zijn ledental aan te vullen. 3. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. 4. De huurders van de woningen van de stichting hebben het recht voor twee zetels een persoon uit hun kring aan de Raad van Toezicht voor te dragen voor benoeming in de Raad van Toezicht. Deze voordracht is bindend. Bij hun voordracht nemen de huurders de door de Raad vastgestelde profielschets in acht. Artikel De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad benoemd. 2. Voor de benoeming van de in het vierde lid van artikel 13 bedoelde leden van de Raad van Toezicht worden de huurders in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen. De wijze waarop dat gebeurt, wordt in een reglement vastgelegd. Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Artikel De werkwijze van de Raad van Toezicht is nader uitgewerkt in een reglement. 2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de Raad van Toezicht. 3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten. Artikel 16 Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn: a. Een persoon die lid is van het bestuur van de stichting; b. Een persoon die in dienst is van de stichting of een persoon die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verricht; c. Een persoon die lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de raad van de gemeente Tilburg, of van een gemeente waarin zij feitelijk werkzaam is, of lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten te /7

4 behartigen; d. Een persoon die lid is van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van provincies te behartigen; e. Een persoon die in dienst is van een woningcorporatie welke werkzaam is in de gemeente Tilburg; f. Een persoon die lid is van het bestuur of Raad van Toezicht van een woningcorporatie die werkzaam is in het werkgebied; g. Een persoon die in dienst is van een overheidsinstantie welke betrokken is bij het toezicht op de stichting; h. Een persoon die een zakelijke binding heeft met de stichting; i. Een persoon die in dienst is van een rechtspersoon of vennootschap die met de stichting een verbinding, als bedoeld in artikel 2a van het Besluit Beheer Sociale Huursector, is aangegaan; j. Een persoon die in dienst is van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder b en i bedoelde personen. Artikel De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. 2. Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van de Raad van Toezicht. 3. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is eenstemmigheid vereist van alle overige in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. Verkeert een lid van de Raad in de onmogelijkheid aan een vergadering als bedoeld in het vorige artikellid deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd. 4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. Artikel De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad schorsen. 2. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één der gronden als in lid 1 van artikel 17 is genoemd. Artikel Een lid van de Raad van Toezicht treedt uiterlijk af op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van twee en zeventig jaar bereikt. 2. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster af, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. 3. Een op grond van lid 2 afgetreden lid kan opnieuw worden benoemd. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad. 4. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Artikel Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). De Raad staat de directie met raad terzijde /7

5 2. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en stelt de beloning van de externe accountant vast. De Raad van Toezicht laat zich daartoe door het bestuur adviseren. 3. De Raad heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de directie te schorsen. Een schorsing dient met redenen te zijn omkleed. 4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en). 5. De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Artikel 21 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Artikel Ieder jaar worden tenminste vier vergaderingen gehouden. 2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht of een lid van de directie dit nodig acht. 3. Wanneer één van de leden van de Raad van Toezicht het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden, kan hij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden. Artikel Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 22 de vergadering door een lid van de Raad van Toezicht wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter. 2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. 3. De oproeping gebeurt schriftelijk (per brief, fax of ), waarbij moet worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Artikel De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter. 2. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht vastgesteld en ten bewijze daarvan door deze beiden ondertekend. 3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld. 4. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen 5. De Raad van Toezicht kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter vergadering niet tenminste de helft van de leden aanwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen /7

6 Artikel Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 2. Indien een lid van de Raad van Toezicht dit wenst, wordt schriftelijk gestemd. 3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, danwel omtrent de inhoud van een genomen besluit -voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel- is beslissend. 4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de Raad van Toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. BOEKJAAR, JAARSTUKKEN en BEGROTING Artikel 26 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Artikel De directie maakt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een jaarverslag op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden. 2. De Raad van Toezicht verleent de opdracht tot beoordeling van de jaarstukken van de stichting als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Indien de Raad van Toezicht daartoe niet overgaat, dan verleent de directie deze opdracht. 3. De opdracht tot beoordeling van de jaarstukken van de stichting kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze heeft verleend. Indien de directie de opdracht tot beoordeling heeft verleend, dan kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van Toezicht. 4. De directie stelt de stukken als bedoeld in lid 1 niet vast en de Raad van Toezicht keurt deze niet goed alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van een accountant als bedoeld in lid De jaarrekening en het jaarverslag worden door de gehele directie en door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Artikel 28 Tenminste twee maanden vóór het einde van elk boekjaar stelt de directie de begroting vast voor het daaropvolgend boekjaar. STATUTENWIJZIGING Artikel De directie is bevoegd de statuten te wijzigen. Zij behoeft hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. 2. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de stemmen. 3. Tot een wijziging van de statuten kan niet worden besloten voordat de Minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting, die voorgenomen wijziging vooraf heeft goedgekeurd. 4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel /7

7 De stichting wordt ontbonden: a. door een besluit van de directie; b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie; c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. Artikel 31 Bij ontbinding stelt de directie de Minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting, hiervan onmiddellijk in kennis. Artikel 32 De vereffening zal geschieden door één of meer vereffenaars, aan te wijzen door burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg. Bij hen berust de bevoegdheid de vereffenaars te schorsen en te ontslaan en andere vereffenaars te benoemen, alsmede het toezicht op de vereffenaars. Artikel 33 De vereffenaar(s) dient(dienen) te handelen overeenkomstig de volgende bepalingen: a. indien de onroerende zaken zijn gelegen binnen het werkterrein van één of meer toegelaten instellingen, worden de goederen en de schulden van de ontbonden stichting bij voorrang ter gehele of gedeeltelijke overneming aangeboden aan één of meer van die toegelaten instellingen; b. voorzover die toegelaten instellingen die goederen of schulden niet overnemen, zullen die goederen of schulden ter gehele of gedeeltelijke overneming worden aangeboden aan de gemeente waar de onroerende zaken zijn gelegen en, voorzover de gemeente die goederen of schulden niet overneemt, zullen de huurders van de tot die zaken behorende woongelegenheden in de gelegenheid worden gesteld deze in eigendom te verkrijgen; c. indien de ontbonden stichting op het tijdstip van de ontbinding geen onroerende zaken bezat, worden de goederen en schulden ter overneming aangeboden aan de gemeente Tilburg; d. voorzover wegens het niet aanvaarden van de aanbiedingen bedoeld onder a, b en c de goederen en de schulden niet zijn overgenomen, dienen de goederen van de stichting te gelden te worden gemaakt en de schulden te worden voldaan. Artikel 34 Na de vereffening dient(dienen) de vereffenaar(s) voorhanden overschotten te storten in het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, bedoeld in artikel 71, van de Woningwet. SLOTBEPALING In deze statuten wordt onder begrip huurder mede verstaan: a. de medehuurder in de zin van de artikelen 266 en 267 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; b. de persoon, bedoeld in artikel 268 lid 2 van 7 van het Burgerlijk Wetboek /7

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

STATUTEN CASADE WOONSTICHTING. Casade Woondiensten

STATUTEN CASADE WOONSTICHTING. Casade Woondiensten STATUTEN CASADE WOONSTICHTING Casade Woondiensten Vaststelling door : bestuur Woonstichting Waalwijk 6 september 2000 bestuur Woningbouwstichting Sprang-Capelle 12 september 2000 bestuur Woningstichting

Nadere informatie

Stichting Wonen Zuid. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting.

Stichting Wonen Zuid. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Stichting Wonen Zuid NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: "Stichting Wonen Zuid". ZETEL Artikel 2 De stichting is gevestigd in de gemeente Roermond. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend

Nadere informatie

STATUTEN VAN. Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK. KvK-nummer

STATUTEN VAN. Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK. KvK-nummer STATUTEN VAN Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK KvK-nummer 24107894 Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd: Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer. De vereniging

Nadere informatie

Holtman Begheijn notarissen LBAE DOORLOPENDE TEKST

Holtman Begheijn notarissen LBAE DOORLOPENDE TEKST Holtman Begheijn notarissen - 1 - LBAE996141 10-04-2012 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Woningbouwvereniging "Utrecht" met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging op 03-10-2003

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Gewijzigde statuten 10 februari 2014

Gewijzigde statuten 10 februari 2014 1 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Naam, plaats van vestiging en duur 1. De stichting is genaamd: Stichting WSG. 2. De stichting heeft haar zetel te Geertruidenberg. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de volledige statuten van de te Bergambacht gevestigde stichting Stichting QuaWonen per 29 juni 2007.

DOORLOPENDE TEKST van de volledige statuten van de te Bergambacht gevestigde stichting Stichting QuaWonen per 29 juni 2007. DOORLOPENDE TEKST van de volledige statuten van de te Bergambacht gevestigde stichting Stichting QuaWonen per 29 juni 2007. ============================================================= NAAM, HISTORIE

Nadere informatie

Akte van statutenwijziging verleden voor mr. Leonie G.M. Roos, notaris gevestigd te Beverwijk.

Akte van statutenwijziging verleden voor mr. Leonie G.M. Roos, notaris gevestigd te Beverwijk. NOTARIS MAATSCHAP BATENBURG kantoren te Haarlem en Beverwijk Haarlem, Tempeliersstraat 20A Beverwijk, Zeestraat 26 ref: 2008.002944.01/EG/mz DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Harderwijk gevestigde

Nadere informatie

M R. J. B. H. T H I E L

M R. J. B. H. T H I E L STATUTEN GROEN WONEN VLIST NAAM Artikel 1 De vereniging is genaamd: Groen Wonen Vlist. ZETEL Artikel 2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Vlist. DOEL Artikel 3 De vereniging heeft als doel uitsluitend

Nadere informatie

OCB6022633 STATUTENWIJZIGING

OCB6022633 STATUTENWIJZIGING 1 OCB6022633 STATUTENWIJZIGING Heden, elf september tweeduizend acht, verscheen voor mij, Mr Adriaan Verrijp, notaris te Westland: de heer ANDREAS JOHANNES VAN DEN BERG, wonende Korianderpad 2, 2292 CL

Nadere informatie

.,...) B3: Statuten fusiecorporatie Casade. Ontwerpstatuten van 22januari NAAM. Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Casade.

.,...) B3: Statuten fusiecorporatie Casade. Ontwerpstatuten van 22januari NAAM. Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Casade. CASADE Sloqenlond vtey B3: Statuten fusiecorporatie Casade 2014 Ontwerpstatuten van 22januari 2014. NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Casade. ZETEL Artikel 2 De stichting is gevestigd in

Nadere informatie

Stichting ProWonen, STATUTEN. van. gevestigd te Eibergen,

Stichting ProWonen, STATUTEN. van. gevestigd te Eibergen, STATUTEN van Stichting ProWonen, gevestigd te Eibergen, zoals vastgesteld bij akte van fusie, op 22 december 2004 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo Naam en toelating Artikel 1 De stichting

Nadere informatie

Stichting Wooninvest Stichting Wooninvest STATUTEN NAAM Artikel 1 Stichting WoonInvest ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 WERKGEBIED Artikel 4

Stichting Wooninvest Stichting Wooninvest STATUTEN NAAM Artikel 1 Stichting WoonInvest ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 WERKGEBIED Artikel 4 50245azms stw Blad 1 STATUTENWIJZIGING Vandaag, zeventien maart tweeduizendnegen, verscheen voor mij, mr. Albert Marinus Zwart, notaris te Leidschendam-Voorburg: mevrouw Yvonne Margareta Susanna Maria

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 De stichting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING: STICHTING CLAVIS, STATUTAIR GEVESTIGD TE TERNEUZEN:

STATUTEN VAN DE STICHTING: STICHTING CLAVIS, STATUTAIR GEVESTIGD TE TERNEUZEN: Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 STATUTEN VAN DE STICHTING: STICHTING CLAVIS, STATUTAIR GEVESTIGD TE TERNEUZEN: HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Naam,

Nadere informatie

HUIJBREGTS NOTARISSEN & ADVISEURS kantoor s-hertogenbosch STATUTENWIJZIGING STICHTING

HUIJBREGTS NOTARISSEN & ADVISEURS kantoor s-hertogenbosch STATUTENWIJZIGING STICHTING HUIJBREGTS NOTARISSEN & ADVISEURS kantoor s-hertogenbosch STATUTENWIJZIGING STICHTING pagina 1 van 11 /CNO/WRI Heden, twintig december tweeduizenddertien, verscheen voor mij, mr. JOHANNES GERARD GRALER,

Nadere informatie

dur e t dek Afschrift/kopie betreffende: STATUTENWIJZIGING Bestemd voor Woningstichting Openbaar Belang Binnengasthuisstraat NH Zwolle

dur e t dek Afschrift/kopie betreffende: STATUTENWIJZIGING Bestemd voor Woningstichting Openbaar Belang Binnengasthuisstraat NH Zwolle dur e t dek notarissen Eekwa114-16, Zwolle Postbus 1575 8001 BN Zwolle T 038-421 58 76 F 038-422 80 68 E info@duretdekroon.nl W www.duretdekroon.nl Afschrift/kopie betreffende: STATUTENWIJZIGING Bestemd

Nadere informatie

Statuten Stichting Brederode Wonen

Statuten Stichting Brederode Wonen Statuten Stichting Brederode Wonen NAAM en VOORGESCHIEDENIS Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Brederode Wonen. 2. De stichting is ontstaan door omzetting van de vereniging Brederode Wonen

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Zaaknummer: 2000457101 / WN

Zaaknummer: 2000457101 / WN 1 Zaaknummer: 2000457101 / WN Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting deltawonen, gevestigd te Zwolle, zoals deze statuten sedert zeventien juni tweeduizend drie luiden. STATUTEN

Nadere informatie

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten Reglement raad van commissarissen Woonstichting Triada Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: De stichting Woonstichting Triada

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

Statuten Stichting OLVG, met ingang van 1 juni 2015

Statuten Stichting OLVG, met ingang van 1 juni 2015 Statuten Stichting OLVG, met ingang van 1 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd: Stichting OLVG. 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Doel. Artikel 2. 1. De

Nadere informatie

Statuten Kennemer Wonen

Statuten Kennemer Wonen 1 Statuten Kennemer Wonen Hoofdstuk I. Algemene bepalingen ---------------------------------------------------------------- Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

In behandeling bij: NO Dossiernummer: Aanhechten: kopie notulen (2x), kopie beschikking en kopie brief

In behandeling bij: NO Dossiernummer: Aanhechten: kopie notulen (2x), kopie beschikking en kopie brief 1 In behandeling bij: NO Dossiernummer: 03.0381 Aanhechten: kopie notulen (2x), kopie beschikking en kopie brief Heden, vijf juni tweeduizend drie, verscheen voor mij, Meester Pieter Alberda, notaris gevestigd

Nadere informatie

Tekst van de statuten van Stichting Fedra. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Tekst van de statuten van Stichting Fedra. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Tekst van de statuten van Stichting Fedra Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Naam en plaats van vestiging Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Fedra 2. De stichting heeft haar zetel te Beverwijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING DE ALLIANTIE PER 13 JULI 2012

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING DE ALLIANTIE PER 13 JULI 2012 blad -1- DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING DE ALLIANTIE PER 13 JULI 2012 DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: - "bestuur": het bestuur van de

Nadere informatie

,/i STATUTENWIJZIGING

,/i STATUTENWIJZIGING STATUTENWIJZIGING,/i L, Heden, tweeëntwintig november tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Alexander Joannes Victor Tierolff, notaris te Ede: de heer Willem Sterkenburg, wonende te 6721 BA Bennekom,

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

statuten Stichting Wonen Zuid

statuten Stichting Wonen Zuid statuten Stichting Wonen Zuid NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Wonen Zuid. ZETEL Artikel 2 De stichting is gevestigd in de gemeente Roermond. DOEL Artikel 3 De stichting stelt zich ten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING WONINGBOUWVERENIGING VECHT EN OMSTREKEN

STATUTENWIJZIGING WONINGBOUWVERENIGING VECHT EN OMSTREKEN 4306/akte_statwijzdef STATUTENWIJZIGING WONINGBOUWVERENIGING VECHT EN OMSTREKEN Heden, drie september tweeduizend vier, verscheen voor mij, mr. Antonie Engelbracht, notaris gevestigd in de gemeente Loenen:

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doelstelling

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De stichting draagt de naam: Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

OPRICHTING van de stichting: Stichting Inlichtingenbureau, gevestigd te 's-gravenhage

OPRICHTING van de stichting: Stichting Inlichtingenbureau, gevestigd te 's-gravenhage OPRICHTING van de stichting: Stichting Inlichtingenbureau, gevestigd te 's-gravenhage Heden, **, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-gravenhage, verschenen: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De naam van de stichting is: Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO.

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken;

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken; - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Rookpreventie Jeugd, gevestigd te Amsterdam, welke stichting is opgericht bij akte verleden op 31 maart 2009 voor mr. M.C. Aarts, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Statuten Stichting HZ University of Applied Sciences

Statuten Stichting HZ University of Applied Sciences Statuten Stichting HZ University of Applied Sciences 1 Artikel 1: naam, zetel en duur 1.1 De stichting is genaamd: Stichting HZ University of Applied Sciences. 1.2 De stichting is gevestigd te Vlissingen.

Nadere informatie

Blad CB/PB Statutenwijziging

Blad CB/PB Statutenwijziging Blad 1 1266.CB/PB Statutenwijziging Heden, de zeventiende juni tweeduizend drie, verscheen voor mij, Meester Robert Willem Thornton Salomons, notaris te Andel, gemeente Woudrichem: de heer Cornelis Biesheuvel,

Nadere informatie

Statuten Stichting Nuborgh College voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe.

Statuten Stichting Nuborgh College voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe. Statuten Stichting Nuborgh College voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe. Artikel 1 Naam 1. De stichting draagt de naam: Stichting Nuborgh College voor Protestants-Christelijk

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING KIENHIJIS HOVING MJB/WJ0.2004.0005/1 04/05/2004 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Heden, een juni tweeduizendvier, verscheen voor mij, mr. Meindert Jan Brugma, notaris te Enschede: mevrouw Willemien Jantine Olijdam,

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

AFSCHRIFT: van de akte van statutenwijziging van Stichting GroenWest gevestigd te Woerden. Akte d.d. 7 november 2014 HVG

AFSCHRIFT: van de akte van statutenwijziging van Stichting GroenWest gevestigd te Woerden. Akte d.d. 7 november 2014 HVG AFSCHRIFT: van de akte van statutenwijziging van Stichting GroenWest gevestigd te Woerden Akte d.d. 7 november 2014 HVG HVG 2014S996974NA 60706777/31506632 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van: Stichting Groen

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

Statuten STATUTEN: HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1

Statuten STATUTEN: HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 Statuten STATUTEN: HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging is een onafhankelijke huurdersorganisatie en draagt de naam "Huurdersvereniging Kostverloren" 2. Zij is

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN VERKRIJGENDE VERENIGING NA FUSIE d.d. 8 april 2016

CONCEPT STATUTEN VERKRIJGENDE VERENIGING NA FUSIE d.d. 8 april 2016 CONCEPT STATUTEN VERKRIJGENDE VERENIGING NA FUSIE d.d. 8 april 2016 NAAM Artikel 1 De vereniging is genaamd: Polderwonen 1. ZETEL Artikel 2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Oudewater. DOEL Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK statuten WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK statuten inhoudsopgave Blz. Naam en plaats van vestiging 2 Doel en middelen 2 Lidmaatschap 3 Organen 5 Bestuur; samenstelling, benoeming,

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Stichting TBV STICHTINGSSTATUTEN

Stichting TBV STICHTINGSSTATUTEN Stichting TBV STICHTINGSSTATUTEN Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 16 juni 2016 Vastgesteld door het bestuur op 21 juni 2016 Stichtingsstatuten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1-

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

De verschenen personen verklaarden bij dezen een stichting op te richten, waarvoor gelden de volgende

De verschenen personen verklaarden bij dezen een stichting op te richten, waarvoor gelden de volgende Oprichting Stichting INHOUDSOPGAVE Naam, zetel 1 Doel 1 Bestuur, samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis 2 Bestuursbevoegdheid 3 Vertegenwoordiging 4 Bestuursvergaderingen 4

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

Concept (versie 9 april 2015)

Concept (versie 9 april 2015) Concept (versie 9 april 2015) Hoofdstuk 1. Naam, plaats van vestiging, duur en doel van de vereniging. Artikel 1: De vereniging is genaamd: Woningbouwvereniging Maarn en is gevestigd te Maarn, gemeente

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING GOED WONEN

STATUTENWIJZIGING STICHTING GOED WONEN 1 STATUTENWIJZIGING STICHTING GOED WONEN 3001329/JB/stat.wyz Heden, achttien juni tweeduizenddrie, verscheen voor mij, mr. Sven Jos Billet, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie