&RPSDT6WRUDJH:RUNV. MSL5026 Library Gebruikershandleiding &RPSDT9(57528:(/,-.²8LWVOXLWHQGYRRULQWHUQJHEUXLN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "&RPSDT6WRUDJH:RUNV. MSL5026 Library Gebruikershandleiding &RPSDT9(57528:(/,-.²8LWVOXLWHQGYRRULQWHUQJHEUXLN"

Transcriptie

1 &RPSDT6WRUDJH:RUNV MSL5026 Library Gebruikershandleiding Eerste editie (april 2001) Artikelnummer: Compaq Computer Corporation. JHEUXLN

2 &RPSDT&RPSXWHU&RUSRUDWLRQ &RPSDTKHW&RPSDTORJRHQ6WRUDJH:RUNV]LMQDOVKDQGHOVPHUNJHGHSRQHHUGELMKHW863DWHQWDQG 7UDGHPDUN2IIL H $OOHDQGHUHSURGX WQDPHQLQGH]HSXEOL DWLHNXQQHQKDQGHOVPHUNHQ]LMQYDQKXQUHVSH WLHYHKRXGHUV 9HUWURXZHOLMNH RPSXWHUVRIWZDUH9RRUKHWEH]LWJHEUXLNRINRSLsUHQKLHUYDQLVHHQJHOGLJHOL HQWLH YDQ &RPSDTRIHHQJHDXWRULVHHUGHOL HQWLHYHUOHQHUYHUHLVW&RQIRUP)$5HQZRUGHQ RPPHU LsOH RPSXWHUVRIWZDUH RPSXWHUVRIWZDUHGR XPHQWDWLHHQWH KQLV KHJHJHYHQVYRRU RPPHU LsOHDUWLNHOHQRQGHUHHQVWDQGDDUG RPPHU LsOHOL HQWLHYDQGHOHYHUDQ LHUDDQGH$PHULNDDQVH RYHUKHLGLQOL HQWLHJHJHYHQ &RPSDT&RPSXWHU&RUSRUDWLRQDDQYDDUGWJHHQDDQVSUDNHOLMNKHLGYRRUWH KQLV KHIRXWHQGUXNIRXWHQ RI ZHJODWLQJHQLQGH]HSXEOL DWLH'HLQIRUPDWLHLQGH]HSXEOL DWLHJHHIWGHKXLGLJHVWDQGYDQ]DNHQZHHU HQZRUGW]RQGHUJDUDQWLHYHUVWUHNW%RYHQGLHQNDQGHLQKRXG]RQGHUNHQQLVJHYLQJZRUGHQJHZLM]LJG 'H JDUDQWLHVYRRU&RPSDTSURGX WHQVWDDQYHUPHOGLQGHH[SOL LHWHJDUDQWLHYHUNODULQJHQGLHZRUGW JHOHYHUGELMGHSURGX WHQ1LHWVLQGH]HSXEOL DWLHNDQZRUGHQEHV KRXZGDOVDDQYXOOHQGHJDUDQWLH &RPSDTKXOSSURJUDPPDVLQ OXVLHIGHELMEHKRUHQGHGR XPHQWDWLH]LMQKHWHLJHQGRPYDQHQEHYDWWHQ YHUWURXZHOLMNHWH KQRORJLHYDQ&RPSDT&RPSXWHU&RUSRUDWLRQ'HVHUYL HNODQWLVELMGH]HYRRUGH GXXU YDQGHOL HQWLHRYHUHHQNRPVWEHYRHJGGHVRIWZDUHWHJHEUXLNHQYRRUXLWVOXLWHQGGtHD WLYLWHLWHQGLH UH KWVWUHHNVEHWUHNNLQJKHEEHQRSGHOHYHULQJYDQGHYDQWRHSDVVLQJ]LMQGHVHUYL HVGLHZRUGHQYHUOHHQG GRRU&RPSDTRIXZ&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H3DUWQHU+HWLVGHNODQWQLHWWRHJHVWDDQGHVRIWZDUH DDQ UHYHUVHHQJLQHHULQJWHRQGHUZHUSHQGH]HWHYHUZLMGHUHQRIRYHUWHGUDJHQRIGHVRIWZDUHRI KLHUXLW UHVXOWHUHQGHGLDJQRVHRIV\VWHHPEHKHHUJHJHYHQVEHV KLNEDDUWHVWHOOHQDDQGHUGHQ]RQGHUGH WRHVWHPPLQJYDQ&RPSDTRIXZ&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H3DUWQHU%LMKHWEHsLQGLJHQYDQGHVHUYL H ]DOGHNODQWLQGLHQ&RPSDTRIXZ&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H3DUWQHUKLHURPYUDDJWGHLQGLHQVEH]LW ]LMQGHVRIWZDUHHQELMEHKRUHQGHGR XPHQWDWLHYHUQLHWLJHQRIUHWRXUQHUHQ Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Eerste editie (april 2001) Artikelnummer:

3 Inhoutsopgave Informatie over deze handleiding 7HNVW RQYHQWLHV Y 6\PEROHQLQGHWHNVW YL 6\PEROHQRSGHDSSDUDWXXU YL 6WDELOLWHLWYDQKHWUD N YLL +HOSRSYUDJHQYLLL 7H KQLV KHRQGHUVWHXQLQJYDQ&RPSDTYLLL &RPSDTZHEVLWHVYLLL *HDXWRULVHHUGH&RPSDT%XVLQHVVHQ6HUYL H3DUWQHU L[ Hoofdstuk 1 Inleiding 0RGHOOHQ ± $ HVVRLUHV ± 7DSHGULYHV ± 0DJD]LMQHQ ± 9RHGLQJVHHQKHLG ± /LEUDU\ RQWUROOHUNDDUW ± 5RERWPH KDQLVPH ±,QGHIDEULHNJHGHILQLHHUGHH[WUD3&,VORWV ± 9RRUSDQHHO/DPSMHV ± /LEUDU\V\VWHPHQPHWPHHUGHUHHHQKHGHQ ± Hoofdstuk 2 Installatie 9ULMVWDDQGPRGHOLQVWHOOHQ ± 5D NPRGHOLQVWHOOHQ ± 'HOLEUDU\LQV KDNHOHQ ± &RQILJXUDWLHVYDQ6&6,NDEHOV ± 2QGHUVWHXQGH6&6,NDEHOV ± *HHQWDSHGULYHppQKRVW± (pqwdshgulyhppqkrvw ± 7ZHHWDSHGULYHVppQKRVW ± 7ZHHWDSHGULYHVGXEEHOHKRVW ± &RPSDT&21),'(17,$/²)RU,QWHUQDO8VH2QO\

4 ii Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Hoofdstuk 3 Library configureren )DEULHNVLQVWHOOLQJHQYRRU RQILJXUDWLH± %HZHUNLQJVRSWLHVYRRUOLEUDU\ ± %HZHUNLQJVRSWLHVYRRU6&6, ± 6&6,,'LQVWHOOHQ ± *HUHVHUYHHUGHVORWLQVWHOOHQ ± :LM]HYDQQXPPHULQJYDQJHUHVHUYHHUGHVORWV ± 1HWZHUNLQVWHOOHQ ± Hoofdstuk 4 Bediening 9RRUSDQHHO ± 0DJD]LMQGHXUHQ±,QGL DWRUHQ ± 9HUJUHQGHOLQJHQYRRUYRRUSDQHHOHQPHGLDEHYHLOLJLQJ ± *8,DDQUDDNV KHUP ± +RVWV\VWHHP ± 7DSH DUWULGJHVSODDWVHQHQYHUZLMGHUHQ ± 0DJD]LMQHQYHUZLMGHUHQ± &DUWULGJHVLQHHQPDJD]LMQSODDWVHQ± 'HSRVWVORWJHEUXLNHQXLWVOXLWHQGOLQNHUPDJD]LMQ± 6WUHHSMHV RGHODEHOV ± 6 KHUPHQHQRSWLHVYRRUGHOLEUDU\±,QLWLDOLVDWLHV KHUP ± 6WDWXVV KHUPYDQOLEUDU\± 2SWLH7H KQL DO6XSSRUW,QIRUPDWLRQ7H KQLV KHRQGHUVWHXQLQJVLQIRUPDWLH ± 2SWLH0DLO6ORW$ HVV7RHJDQJWRWSRVWVORW8LWVOXLWHQG OLQNHUPDJD]LMQ± 2SWLH0DJD]LQH$ HVV7RHJDQJWRWPDJD]LMQHQ ± 2SWLH0RYH0HGLD0HGLDYHUSODDWVHQ± /&' RQWUDVWUHJHOLQJ ± 3RZHU$DQXLW± 6WDWXV± 2QOLQH± 0HQX ± &RPSDT&21),'(17,$/²)RU,QWHUQDO8VH2QO\

5 Inhoutsopgave iii Bediening Vervolg 0HQXRSWLHV ± *HELHG9LHZ6\VWHP'DWD6\VWHHPLQIRUPDWLHZHHUJHYHQ ± /LEUDU\2SWLRQV/LEUDU\RSWLHV ± 6&6,2SWLRQV6&6,RSWLHV ± 1HWZRUN2SWLRQV1HWZHUNRSWLHV ± /LEUDU\,QIR/LEUDU\LQIR ± &DUWULGJH0DS&DUWULGJHWRHZLM]LQJ ± *HELHG(GLW2SWLRQV%HZHUNLQJVRSWLHV ± /LEUDU\ ± 6&6, ± 1HWZRUN1HWZHUN ± 3DVVZRUGV:D KWZRRUGHQ ± *HELHG8WLOLWLHV+XOSSURJUDPPDV ± 2QGHUKRXG ± 'LDJQRVWL V'LDJQRVH ± )D WRU\)DEULHN ± 6H XULW\/HYHO%HYHLOLJLQJVQLYHDX ± Hoofdstuk 5 Onderhoud 5HLQLJLQJV DUWULGJHXLWYRHUHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHDXWRPDWLV KXLWYRHUHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHKDQGPDWLJXLWYRHUHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHXLWYRHUHQYDQXLWGHSRVWVORW ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHXLWYRHUHQYDQXLWHHQVORWYRRUHHQGDWD DUWULGJH ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHXLWYRHUHQYDQXLWGHUHLQLJLQJVVORW ± (HQUHLQLJLQJV DUWULGJHLQHHQJHUHVHUYHHUGHVORWYHUYDQJHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHLQKHWUH KWHUPDJD]LMQYHUYDQJHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHLQGHSRVWVORWYHUYDQJHQ ± Hoofdstuk 6 Problemen oplossen,qohlglqj ± 3ODWIRUPSUREOHPHQ ± )RXWKHUVWHO ± 3UR HGXUHVYRRUIRXWKHUVWHO ± )RXWV\PSWRRP RGHV)6&V ± &RPSDT&21),'(17,$/²)RU,QWHUQDO8VH2QO\

6 iv Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Appendix A Internationale kennisgevingen )HGHUDO&RPPXQL DWLRQV&RPPLVVLRQ1RWL H$± &ODVV$(TXLSPHQW$± 9HUNODULQJYDQ RQIRUPLWHLWYRRUSURGX WHQ9RRU]LHQYDQ)&&ORJR $OOHHQ9HUHQLJGH6WDWHQ $± 0RGLIL DWLRQV $± &DEOHV$±.HQQLVJHYLQJ(XURSHVH8QLH $± $XVWUDOLDQ1RWL H$± Appendix B Specificaties %HGULMIVSUHVWDWLHV%± %HWURXZEDDUKHLG %± 9RHGLQJ %± 0H KDQLV KHDVSH WHQ %± 2PJHYLQJVDVSH WHQ%± *HOXLGVHPLVVLHV%± 9HLOLJKHLG%± Appendix C Elektrostatische ontlading $DUGLQJVPHWKRGHQ &± Appendix D Tapedrive verwijderen en vervangen,qvwux WLHV '± Index &RPSDT&21),'(17,$/²)RU,QWHUQDO8VH2QO\

7 Informatie over deze handleiding 'H]HKDQGOHLGLQJLVEHGRHOGDOVVWDSVJHZLM]HLQVWUX WLHELMKHWLQVWDOOHUHQHQDOV QDVODJZHUNELMKHWEHGLHQHQKHWRSORVVHQYDQSUREOHPHQHQKHWXLWYRHUHQYDQXSJUDGHV Tekstconventies,QGLWGR XPHQW]LMQGHYROJHQGH RQYHQWLHVJHEUXLNWRPGHYHUV KLOOHQGHWHNVWRQGHUGHOHQ YDQHONDDUWHRQGHUV KHLGHQ 7RHWVHQ DOOR DE GEBRUIKER IN TE VOEREN OPDRACHTEN %(67$1'61$0(1 0HQXRSWLHV RSGUD KWHQHQ GLDORRJYHQVWHUV 23'5$&+7(11$0(1 9$1',5(&725,(6HQ 6&+,-)((1+('( 7\SH,QYRHUHQ 7RHWVHQRSKHWWRHWVHQERUG]LMQYHWDIJHEHHOG (HQ SOXVWHNHQWXVVHQWZHHWRHWVHQJHHIWDDQ GDW GH]H JHOLMNWLMGLJPRHWHQZRUGHQLQJHGUXNW,QIRUPDWLHGLHXPRHWLQYRHUHQZRUGWLQKRRIGOHWWHUV HQ LQ HHQDQGHUOHWWHUW\SHZHHUJHJHYHQ 1DPHQYDQEHVWDQGHQZRUGHQ XUVLHIHQLQKRRIGOHWWHUV ZHHUJHJHYHQ 'H]HQDPHQEHJLQQHQPHWHHQKRRIGOHWWHU 'H]HHOHPHQWHQZRUGHQLQKRRIGOHWWHUVZHHUJHJHYHQ WHQ]LMRQGHUV KHLGZRUGWJHPDDNWWXVVHQKRRIGOHWWHUV HQ NOHLQHOHWWHUV OPMERKING: Bij UNIX-opdrachten wordt wél onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Deze worden dan ook niet met hoofdletters weergegeven. $OVXZRUGWJHYUDDJGLQIRUPDWLHWHW\SHQW\SWXGH]H JHJHYHQV]RQGHURS(QWHUWHGUXNNHQ :DQQHHUXLQIRUPDWLHPRHWLQYRHUHQW\SWXGHLQIRUPDWLH HQGUXNWXRS(QWHU

8 vi Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Symbolen in detekst,qghwhnvwydqgh]hkdqgohlglqjnrphqv\perohqyrru'hv\perohqkheehqghyrojhqgh EHWHNHQLV WAARSCHUWING: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of levensgevaar. VOORZICHTIG: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de apparatuur of verlies van gegevens. BELANGRIJK: Na dit kopje vindt u aanvullende uitleg of specifieke instructies. OPMERKING: Na dit kopje vindt u commentaar, aanvullende informatie of interessante wetenswaardigheden. Symbolen op de apparatuur 'HYROJHQGHSL WRJUDPPHQNXQWXDDQWUHIIHQRSPRJHOLMNJHYDDUOLMNHSODDWVHQ LQ GH DSSDUDWXXU Deze symbolen duiden op het risico van elektrische schokken. De ingesloten gedeelten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. WAARSCHUWING: Om de kans op verwondingen als gevolg van elektrische schokken te verminderen, moet u dit onderdeel niet openen. Elke RJ-45-connector met deze pictogrammen geeft een netwerkaansluiting aan. WAARSCHUWING: Om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan apparaten te voorkomen mogen geen telefoon- of telecommunicatieconnectoren in deze aansluiting worden gestoken.

9 Informatie over deze handleiding vii Deze pictogrammen geven aan dat het betreffende oppervlak of onderdeel heet is. Als u een dergelijk oppervlak aanraakt, kunt u gewond raken. WAARSCHUWING: Laat het oppervlak afkoelen voordat u het aanraakt, om het risico van brandwonden te voorkomen. Als netvoedingsapparatuur of systemen met deze symbolen zijn gemarkeerd, hebben deze apparaten meerdere netvoedingsbronnen. WAARSCHUWING: Om het risico van elektrische schokken te vermijden moet u alle netsnoeren loskoppelen als u de stroomvoorziening van het systeem volledig wilt afsluiten. Deze symbolen geven aan dat het product of de assemblage te zwaar is om veilig door één persoon te kunnen worden gedragen. WAARSCHUWING: Om het risico van lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur te voorkomen moet u zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en de instructies voor het omgaan met de apparatuur. Stabiliteit van het rack WAARSCHUWING: Neem de volgende instructies in acht om het risico op persoonlijk letsel of beschadiging van de apparatuur te vermijden: De stelvoetjes van het rack moeten op de grond staan. Zorg ervoor dat het volle gewicht van de storagebehuizing op de stelvoetjes rust. De stabilisatiesteunen moeten aan de storagebehuizing zijn bevestigd (bij installatie in een enkele storagebehuizing). De storagebehuizingen moeten aan elkaar zijn gekoppeld (bij installatie van meerdere storagebehuizingen). Een storagebehuizing kan instabiel worden als meer dan één onderdeel is uitgeschoven. Zorg dat er maar één onderdeel tegelijk uit het rack is geschoven.

10 viii Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Help opvragen $OVXHHQSUREOHHPKHEWHQHULQGH]HKDQGOHLGLQJJHHQRSORVVLQJYRRUNXQWYLQGHQ NXQW X RSGHYROJHQGHOR DWLHVWHUH KWYRRUYHUGHUHLQIRUPDWLHHQXLWOHJ Technische ondersteuning van Compaq 8NXQWRSWZHHPDQLHUHQWH KQLV KHRQGHUVWHXQLQJYUDJHQUH KWVWUHHNVELM&RPSDTRIYLD HHQJHDXWRULVHHUGH&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H3DUWQHU'H]HVHUYL HLVXXUSHUGDJ HQ ]HYHQGDJHQSHUZHHNEHV KLNEDDU OPMERKING: In het kader van onze doorlopende kwaliteitsverbetering, bestaat de mogelijkheid dat gesprekken worden vastgelegd of opgenomen. 5DDGSOHHJGH$PHULNDDQVH&RPSDTZHEVLWHYRRUHHQOLMVWPHWWHOHIRRQQXPPHUVYRRU ZHUHOGZLMGHRQGHUVWHXQLQJGRRU&RPSDT5DDGSOHHJGH$PHULNDDQVH&RPSDTZHEVLWH YRRUHHQOLMVWPHWWHOHIRRQQXPPHUVYRRUZHUHOGZLMGHRQGHUVWHXQLQJGRRU&RPSDT 8 NULMJWWRHJDQJWRWGHZHEVLWHYDQ&RPSDTYLDKHWYROJHQGH,QWHUQHWDGUHV =RUJGDWXWLMGHQVKHWJHVSUHNPHWGHWH KQLV KHRQGHUVWHXQLQJGHYROJHQGHLQIRUPDWLHELM GHKDQGKHHIW 5HJLVWUDWLHQXPPHUYRRUWH KQLV KHRQGHUVWHXQLQJLQGLHQYDQWRHSDVVLQJ 6HULHQXPPHUYDQKHWSURGX W 0RGHOQDDPHQQXPPHUYDQKHWSURGX W (YHQWXHOHIRXWPHOGLQJHQ 8LWEUHLGLQJVNDDUWHQRIH[WUDDSSDUDWXXU +DUGZDUHRIVRIWZDUHYDQDQGHUHIDEULNDQWHQ 7\SHEHVWXULQJVV\VWHHPHQYHUVLHQXPPHU *HGHWDLOOHHUGHVSH LILHNHYUDJHQ Compaq websites 'H&RPSDTZHEVLWHVEHYDWWHQLQIRUPDWLHRYHUGLWSURGX WHQGHPHHVWUH HQWH VWXXUSURJUDPPDV8NXQWWRHJDQJNULMJHQWRWGH&RPSDTZHEVLWHGRRURS,QWHUQHW QDDU GH]HOR DWLHWHJDDQwww.compaq.com/storage

11 Informatie over deze handleiding ix Geautoriseerde Compaq Business en Service Partner 8NXQWRRNWH KQLV KHRQGHUVWHXQLQJYUDJHQELMHHQJHDXWRULVHHUGH&RPSDT%XVLQHVV RI 6HUYL H3DUWQHU$OVXGHQDDPYDQHHQJHDXWRULVHHUGH&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H 3DUWQHUELMXLQGHEXXUWZLOWZHWHQJDDWXDOVYROJWWHZHUN %HO 2IUDDGSOHHJGH1HGHUODQGVH&RPSDTZHEVLWHwww.compaq.nlYRRUOR DWLHV HQ WHOHIRRQQXPPHUV

12 Hoofdstuk 1 Inleiding 'H&RPSDT6WRUDJH:RUNVŒ06//LEUDU\LVHHQWDSHOLEUDU\V\VWHHPZDDULQ '/7VWDWLRQVWH KQRORJLH'/7ZRUGWJH RPELQHHUGPHWJHDYDQ HHUGHURERWL D 'H]H OLEUDU\GLHLVRQWZRUSHQYRRUED NXSEHZHUNLQJHQRSJHDYDQ HHUGHQHWZHUNHQHQ NUD KWLJHVHUYHUVYRUPWGHYROJHQGHJHQHUDWLHV\VWHPHQYRRUJURRWV KDOLJHED NXSHQ DU KLYHULQJVVHUYL HV'HOLEUDU\ELHGWWHYHQVHHQKRJHEHV KLNEDDUKHLGHQHHQPD[LPDOH RSVODJ DSD LWHLWHQLVHHQYRXGLJWHRQGHUKRXGHQ 'H6&6,LQWHUID HWXVVHQGHOLEUDU\HQKHWKRVWV\VWHHPRQGHUVWHXQW/9'/RZ9ROWDJH 'LIIHUHQWLDORI6(6LQJOH(QGHG'HWDSHGULYHVHQURERWEHVWXULQJVIXQ WLHVJHEUXLNHQ DI]RQGHUOLMNH6&6,YHUELQGLQJHQHQ6&6,,'DGUHVVHQ'H6&6,,2YDQGHOLEUDU\ZRUGW JHOHYHUGGRRUWZHHSLQV0L UR'6&6, RQQH WRUHQXLWGH9+'&,VHULHGLH]L K D KWHURSKHWDSSDUDDWGLUH WRQGHUGHWDSHGULYHVEHYLQGHQ'H6&6,,2YDQGHURERWL D ZRUGWJHOHYHUGGRRUWZHHSLQV0L UR'6&6, RQQH WRUHQXLWGH9+'&,VHULHGLH ]L KRSGH RQWUROOHUNDDUWYDQGHOLEUDU\EHYLQGHQ,QGHUHVWYDQGLWKRRIGVWXNZRUGHQGHEHODQJULMNVWH RPSRQHQWHQYDQGHOLEUDU\ EHV KUHYHQ]RDOV 0RGHOOHQHQD HVVRLUHV 7DSHGULYHV 0DJD]LMQHQ 1HWYRHGLQJ /LEUDU\ RQWUROOHUNDDUW 5RERWPH KDQLVPH ([WUD3&,VORWV /DPSMHVRSKHWYRRUSDQHHO /LEUDU\V\VWHPHQPHWPHHUGHUHHHQKHGHQ

13 1-2 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Modellen Accessoires 'HOLEUDU\NDQDOV]HOIVWDQGLJHHHQKHLGIXQ WLRQHUHQRINDQLQHHQUD NZRUGHQ JHwQVWDOOHHUGDOVRQGHUGHHOYDQHHQJURWHUJHwQWHJUHHUGOLEUDU\V\VWHHP'HOLEUDU\EHYDW PD[LPDDOWZHHWDSHGULYHVWZHHYHUZLVVHOEDUHPDJD]LMQHQYRRUWDSH DUWULGJHVHQHHQ URERWPH KDQLVPHZDDUPHHZLOOHNHXULJHRIVHTXHQWLsOHEHZHUNLQJHQRSWDSH DUWULGJHV NXQQHQZRUGHQXLWJHYRHUG 7DEHOJHHIWHHQOLMVWPHWD HVVRLUHVZHHUGLHEHV KLNEDDU]LMQYRRUGHOLEUDU\ BELANGRIJK: Gebruik geen DLT 40/80 tapedrives in combinatie met SDLT 110/220 tapedrives. Tabel 1-1 Accessoires Compaq artikelnummer Omschrijving DR 40/80 GB HOT-PLUGGABLE DR 110/220 GB HOT-PLUGGABLE MRU Set, cd met Backup Exec van VERITAS Set, cd met ARCServeIT van CA Set, cd met Compaq hulpprogramma voor opslag RS232-kabel 1,8m Aansluiting, SCSI-3 68P Active Terminator (LVD/SE) Kabeleenheid SCSI Jmpr 68P Int 30cm Diagnosesoftware Gegevenscartridge voor DLT-streepjescodelabels Reinigingscartridge voor DLT-streepjescodelabels SDLT-media B21 SDLT-reinigingscartridge Set voor ombouw van vrijstaand model naar rackmodel

14 Inleiding 1-3 Tapedrives 'HOLEUDU\RQGHUVWHXQWHHQ RPELQDWLHPHWRIGULYHV]LHDIEHHOGLQJAlle inactieve tapedrives zijn hot-pluggable ]LHWDEHODe SCSI-I/O wordt geleverd door twee 68-pins Micro-D SCSI-connectoren uit de VHDCI-serie die zich achterop de library, direct onder de tapedrives, bevinden. BELANGRIJK: Alle tapedrives moeten van hetzelfde type zijn. Gebruik geen DLT 40/80 tapedrives in combinatie met SDLT 110/220 tapedrives. 1 2 SHR-9007 Afbeelding 1-1. Library locaties van tapedrives 1 Tapedrive 1 2 Tapedrive 0 Tabel 1-2 Tapedrives Compaq artikelnummer Type tapedrive DLT 40/80 LVD SDLT 110/220

15 1-4 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Magazijnen 'HOLEUDU\EHYDWWZHHYHUZLVVHOEDUHPDJD]LMQHQYRRUWDSH DUWULGJHVGLHEHUHLNEDDU]LMQYLD GHGHXUHQDDQGHYRRU]LMGH]LHDIEHHOGLQJ 1 2 SHR-9008 Afbeelding 1-2. Library magazijnen 1 Linkermagazijn (met geïntegreerde postslot) 2 Rechtermagazijn +HWOLQNHUWDSHPDJD]LMQJH]LHQYDQDIGHYRRU]LMGHYDQGHOLEUDU\LVWHYHQVXLWJHUXVW PHW HHQSRVWVORWGLHEHUHLNEDDULVDOVGHGHXUYDQGDWPDJD]LMQRSHQVWDDW'H]HSRVWVORW GLH QDDUYRUHQNDQZRUGHQJHGUDDLGNXQWXJHEUXLNHQRPppQWDSHWHSODDWVHQRIWH YHUZLMGHUHQ]RQGHUGDWKHWPDJD]LMQKRHIWWHZRUGHQRQWJUHQGHOGHQYHUZLMGHUG $OV HHQ RPSOHHWWDSH DUWULGJHPDJD]LMQPHWVORWVLVYHUHLVWNDQGHOLEUDU\RSQLHXZ ZRUGHQJH RQILJXUHHUG]RGDWGHSRVWVORWZRUGWKHUNHQGDOVHHQVWDQGDDUGVORWYRRUHHQ WDSH DUWULGJH+HWUH KWHUWDSHPDJD]LMQEHYDWYDVWH DUWULGJHVORWVJHHQSRVWVORWHQ EHKRXGWGXVWHDOOHQWLMGHGHYROOHGLJH DSD LWHLWYDQVORWV

16 Inleiding 1-5 Voedingseenheid (UZRUGWJHEUXLNJHPDDNWYDQHHQHQNHOHPRGXODLUHYRHGLQJVHHQKHLGGLHEHUHLNEDDU LV YDQDIGHD KWHUNDQWYDQGHOLEUDU\]LHDIEHHOGLQJ'H]HQHWYRHGLQJPHW DXWRPDWLV KVSDQQLQJVEHUHLNNDQJHEUXLNPDNHQYDQ9ZLVVHOVSDQQLQJRIYDQ9 ZLVVHOVSDQQLQJELMRI+]HQNDQHHQYRXGLJZRUGHQYHUZLMGHUG]RQGHUGDWKLHUYRRU VSH LDDOJHUHHGV KDSLVYHUHLVW 'HVWURRPYRRU]LHQLQJYDQGHOLEUDU\ZRUGWJHUHJHOGYLDHHQQHWYRHGLQJVDDQVOXLWLQJDDQ GHD KWHUNDQWYDQGHQHWYRHGLQJVHHQKHLG+RHZHOGHVWURRPYRRU]LHQLQJYDQGHOLEUDU\ QRUPDDOJHVSURNHQZRUGWEHVWXXUGYDQDIKHW*8,DDQUDDNV KHUPNDQRRNJHEUXLNZRUGHQ JHPDDNWYDQHHQDDQXLWV KDNHODDUD KWHURSGHQHWYRHGLQJVHHQKHLG SHR-9012 Afbeelding 1-3. Library voedingseenheid 1 Aan-lampje (gaat branden wanneer het scherm op het voorpaneel wordt aangeraakt) 2 Ontgrendeling voor de voeding 3 Aan/uit-schakelaar 4 Voedingseenheid 5 Netsnoer

17 1-6 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Librarycontrollerkaart 'HOLEUDU\ RQWUROOHUNDDUWEHYDWppQHQNHOHPL URSUR HVVRUPHWELMEHKRUHQGHORJLV KH DSSDUDWHQYRRUKHWEHVWXUHQYDQDOOHEHZHUNLQJHQYDQKHWURERWPH KDQLVPHHQKHW EHKHUHQYDQGHDOJHPHQHOLEUDU\IXQ WLHV'HPL URSUR HVVRUVWXXUWGH6&6,LQWHUID H WXVVHQGHOLEUDU\HQKHWKRVWV\VWHHP 'HOLEUDU\ RQWUROOHUNDDUWLVJHwQVWDOOHHUGLQHHQNDDUWKRXGHUDDQGHD KWHUNDQWYDQGH OLEUDU\HQHUNDQRQGHUKRXGRSZRUGHQXLWJHYRHUG]RQGHUGDWVSH LDDOJHUHHGV KDSLV YHUHLVW]LHDIEHHOGLQJ 1 2 SHR-9018 Afbeelding 1-4. Library controllerkaart 1 In de fabriek gedefinieerde extra PCI-slots (2) 2 Librarycontrollerkaart

18 Inleiding 1-7 Robotmechanisme +HWURERWPH KDQLVPHYDQGHOLEUDU\EHVWDDWXLWHHQ DUWULGJHPRGXOHPRWRUKDUGZDUH PRWRUDDQGULMYLQJHQHQDQGHUHRQGHUVWHXQHQGHHOHNWURQL D]LHDIEHHOGLQJ 'LW URERWPH KDQLVPHLVLQVWDDWWDSHVRSWHSDNNHQHQWHSODDWVHQLQHHQERRJYDQ JUDGHQGLHGHWDSHGULYHV DUWULGJHPDJD]LMQHQHQHHQRSWLRQHHOGRRUYRHUPH KDQLVPH 370RPYDW 'H DUWULGJHPRGXOHEHYDWHHQLQJHERXZGHVWUHHSMHV RGHOH]HUYRRUKHWV DQQHQYDQ WDSH DUWULGJHVGLHLQGHPDJD]LMQHQ]LMQJHwQVWDOOHHUGSOXVGHWDSHGULYHV OPMERKING: Telkens wanneer de library wordt ingeschakeld en telkens wanneer een tapemagazijn wordt geopend, worden een volledige scan door de streepjescodelezer en een fysieke scan uitgevoerd. 1 Afbeelding 1-5. Library robotmechanisme 1 Cartridge module met geïntegreerde streepjescodelezer SHR-9014

19 1-8 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding In de fabriek gedefinieerde extra PCI-slots 'HOLEUDU\EHYDWHHQYDQDIGHD KWHUNDQWEHUHLNEDUHNDDUWKRXGHUHQHHQELWV 0+] &RPSD W3&,ED NSODQH]LHDIEHHOGLQJ'H]HED NSODQHEHYDWGH LQVWHHN RQQH WRUHQYRRUGH RQWUROOHUNDDUWYDQGHOLEUDU\HQWZHHRSWLRQHOHLQGHIDEULHN JHGHILQLHHUGHLQWHUQH3&,NDDUWHQ,QGHIDEULHNJHGHILQLHHUGHLQWHUQHNDDUWHQNXQQHQ DOOHHQZRUGHQJHEUXLNWLQGH]HRSWLRQHOHVORWV 1 2 SHR-9019 Afbeelding 1-6. Library kaarthouder 1 In de fabriek gedefinieerde extra PCI-slots (2) 2 Librarycontrollerkaart

20 Inleiding 1-9 Voorpaneel Lampjes +HWYRRUSDQHHOYDQGHOLEUDU\EHYDWGHYROJHQGH RPSRQHQWHQ.LMNYHQVWHU²VWHOWXLQVWDDWHHQYLVXHOH RQWUROHXLWWHYRHUHQYDQGHLQWHUQH EHZHUNLQJHQYDQGHOLEUDU\ *8,DDQUDDNV KHUP²KDQGPDWLJEHGLHQGRPGHOLEUDU\WHLQVWDOOHUHQHQWH RQILJXUHUHQ 6WDWXVODPSMHYRRUOLEUDU\²JHHIWGHEHGULMIVVWDWXVYDQGHOLEUDU\ZHHU SHR-9016 Afbeelding 1-7. Library voorpaneel 1 Kijkvenster 2 GUI-aanraakscherm 3 Statuslampje van library

21 1-10 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Librarysystemen met meerdere eenheden 7RHNRPVWLJHYHUVLHVYDQGHOLEUDU\NXQQHQZRUGHQXLWJHEUHLGHQJH RPELQHHUGPHW H[WUD 06/OLEUDU\V]RGDWHHQ RQILJXUDWLHYDQPHHUGHUHLQHHQUD NJHPRQWHHUGH HHQKHGHQ RQWVWDDW'RRUJHEUXLNWHPDNHQYDQHHQDDQGHD KWHUNDQWJHPRQWHHUG GRRUYRHUPH KDQLVPH370NXQQHQDOOHOLEUDU\VPHWPHHUGHUHHHQKHGHQLQGHVWDSHO VDPHQZHUNHQDOVppQHQNHOYLUWXHHOOLEUDU\V\VWHHP*HVWDSHOGHHHQKHGHQZRUGHQYLD GH (WKHUQHWYHUELQGLQJHQRSKXQD KWHUSDQHHOPHWHONDDUYHUERQGHQHQYLDHHQH[WHUQH (WKHUQHWKXEJHPRQWHHUGLQKHWUD N'HH[WHUQH(WKHUQHWKXEEHYDWWHYHQVHHQH[WUD RQQH WRUYRRUKHWJHYDOOLEUDU\VZRUGHQJH RPELQHHUGLQVWDSHOVPHWGHPD[LPDOH KRRJWH 2SGH]HPDQLHUNXQQHQPD[LPDDO]HYHQOLEUDU\VPHWHONDDUZRUGHQYHUERQGHQ7HYHQV NDQHONHZLOOHNHXULJH RPELQDWLHYDQOLEUDU\VPHWHHQPD[LPDOHVWDSHOKRRJWHYDQ8 ZRUGHQJHEUXLNW(HQOLEUDU\V\VWHHPPHWPHHUGHUHHHQKHGHQZRUGWGRRUGHKRVW RPSXWHU HQGHEHVWXULQJVVRIWZDUHYDQGHOLEUDU\JH]LHQDOVppQHQNHOHOLEUDU\%LMWRHSDVVLQJHQ PHW PHHUGHUHHHQKHGHQZRUGWGHERYHQVWHOLEUDU\GHSULPDLUHHHQKHLGKRRIGHHQKHLGHQ ]LMQDOOHDQGHUHRQGHUOLJJHQGHOLEUDU\VVH XQGDLUHHHQKHGHQ+HWGRRUYRHUPH KDQLVPH EOLMIWZHUNHQWHONHQVZDQQHHUHHQVH XQGDLUHOLEUDU\I\VLHNZRUGWYHUZLMGHUGXLWGH UD N RQILJXUDWLHWLMGHQVGHQRUPDOHD WLYLWHLWHQYDQGHOLEUDU\ +HWURERWPH KDQLVPHYDQGHOLEUDU\NDQWDSH DUWULGJHVRSSDNNHQHQLQHHQOLIW SODDWVHQ GLHRYHUGHYROOHGLJHOHQJWHYDQKHWGRRUYRHUPH KDQLVPHNDQZRUGHQYHUSODDWVW 2SGH]H ZLM]HNXQQHQDI]RQGHUOLMNHWDSHVKHHQHQZHHUZRUGHQYHUSODDWVWWXVVHQGH YHUV KLOOHQGHOLEUDU\VLQGHVWDSHO'HWRHJDQJYDQKHWURERWPH KDQLVPHWRWKHW GRRUYRHUPH KDQLVPHEHYLQGW]L KDDQGHD KWHUNDQWYDQGHHHQKHLGWXVVHQGH WDSHGULYHV HQGHQHWYRHGLQJVHHQKHLG]LHDIEHHOGLQJ

22 Inleiding SHR-9020 Afbeelding 1-8. Library montagelocatie van doorvoermechanisme 1 Connector voor interface van doorvoormechanisme 2 Montagelocatie van doorvoermechanisme 'HOLEUDU\RQGHUVWHXQWWHYHQVIDLORYHUEHV KHUPLQJWHQEHKRHYHYDQWRHSDVVLQJHQPHW PHHUGHUHLQHHQUD NJHPRQWHHUGHHHQKHGHQ$OVELMYRRUEHHOGGHSULPDLUHOLEUDU\HHQ VWRULQJYHUWRRQWNXQWXGHIDLORYHUPRGXVYDQKHWOLEUDU\V\VWHHPD WLYHUHQ,QGH]H PRGXVIXQJHHUWppQYDQGHDDQJHVORWHQVH XQGDLUHHHQKHGHQDOVVH XQGDLUHKRRIGOLEUDU\ GLHQXYLDGH6&6,LQWHUID H RPPXQL HHUWPHWKHWKRVWV\VWHHP'HYRHGLQJVEURQYDQ GHDDQGULMIPRWRUYDQKHWGRRUYRHUPH KDQLVPHV KDNHOWRYHUYDQGHRRUVSURQNHOLMNH KRRIGOLEUDU\RSGHQLHXZDDQJHZH]HQVH XQGDLUHKRRIGOLEUDU\

23 Hoofdstuk 2 Installatie,QGLWKRRIGVWXNZRUGWEHV KUHYHQKRHXGH&RPSDT6WRUDJH:RUNV06//LEUDU\ LQVWDOOHHUW'HYROJHQGHRQGHUZHUSHQZRUGHQEHKDQGHOG 9ULMVWDDQGPRGHOLQVWHOOHQ 5D NPRGHOLQVWHOOHQ 'HOLEUDU\LQV KDNHOHQ &RQILJXUDWLHVYDQ6&6,NDEHOV

24 2-2 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Vrijstaand model instellen (ULVJHHQPH KDQLV KHDVVHPEODJHQRGLJYRRUGHEHYHVWLJLQJYDQKHWYULMVWDDQGH OLEUDU\PRGHO]LHDIEHHOGLQJ3ODDWVGHOLEUDU\RSHHQEXUHDXHHQWDIHORIHHQDQGHU VWDELHOKRUL]RQWDDORSSHUYODN&RQWUROHHURIGHNRHOLQJVURRVWHUVDDQGHYRRUNDQWHQGH YHQWLODWRUHQDDQGHD KWHUNDQWYDQGHOLEUDU\YULM]LMQ/DDWUXLP PUXLPWHDDQGH YRRUHQD KWHUNDQWYULMYRRUWRHJDQJWRWKHWPDJD]LMQHQGHKRWSOXJJDEOHWDSHGULYH 12" (30,4 cm) 12" (30,4 cm) SHR-9000 Afbeelding 2-1. Vrije ruimte voor vrijstaand model

25 Installatie 2-3 Rackmodel instellen 9RRUKHWLQVWHOOHQYDQKHWUD NPRGHO]LMQHHQVMDEORRQJHOHLGLQJVUDLOVYRRUGH VWRUDJHEHKXL]LQJHQWZHHSHUVRQHQRPGHOLEUDU\I\VLHNLQHHQVWRUDJHEHKXL]LQJ WH LQVWDOOHUHQYHUHLVW 8NXQWDOVYROJWKHWUD NPRGHOLQVWHOOHQ 0DUNHHUPHWEHKXOSYDQGHPHWGHOLEUDU\PHHJHOHYHUGHVMDEORRQGHOR DWLHYDQKHW PRQWDJHPDWHULDDORSGHEHYHVWLJLQJVUDLOVYDQGHVWRUDJHEHKXL]LQJ]LHDIEHHOGLQJ SHR-9001 Afbeelding 2-2. Librarysjabloon

26 2-4 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding 9HUZLMGHUGHVMDEORRQHQEHYHVWLJGHUDLOVPHWKHWPHHJHOHYHUGHEHYHVWLJLQJVPDWHULDDO ]LHDIEHHOGLQJ'HEHXJHOVDDQGHYRRUNDQWYDQGHUDLOV]LMQYRRU]LHQYDQ V KURHIGUDDG]RGDWXGHV KURHYHQKLHUGLUH WLQNXQWGUDDLHQ'HEHXJHOVDDQGH D KWHU]LMGHKHEEHQJHHQV KURHIGUDDG+LHUPRHWXNRRLPRHUHQLQGHD KWHUVWH YHUWL DOHUDLOVYDQGHVWRUDJHEHKXL]LQJGUDDLHQ OPMERKING: Raadpleeg de Compaq Rack Products Gebruikershandleiding voor installatie-instructies. BELANGRIJK: Draai de voorste railschroeven goed vast. Draai de achterste schroeven in de rails alleen met de hand vast om te voorkomen dat het geheel vastloopt tijdens de montage van de library. D 6 KXLIGHJHOHLGLQJVUDLOV1DDQZHHUVNDQWHQYDQGHVWRUDJHEHKXL]LQJKHOHPDDO QDDUEXLWHQWRWGDW]LMZRUGHQYHUJUHQGHOG E 6 KXLIGHELQQHQVWHJHOHLGLQJVUDLO2]RYHUPRJHOLMNQDDUGHYRRUNDQWYDQGH UDLOHHQKHLG 1 2 SHR-9003a Afbeelding 2-3. Rails installeren %HYHVWLJGHWZHHRSV KXLIEDUHNRRLPRHUHQWZHHUD NHHQKHGHQERYHQGH UDLOEHXJHOV KURHYHQXLWJHOLMQGRSEHLGHYHUWL DOHUDLOVDDQGHYRRUNDQWYDQ GH VWRUDJHEHKXL]LQJ]LHDIEHHOGLQJ

27 Installatie 2-5 WAARSCHUWING: Er zijn twee mensen nodig voor de volgende stap. Zorg ervoor dat de storagebehuizing niet uit balans raakt wanneer een kracht van 20% van het gewicht van de storagebehuizing (maar maximaal 26 kg) in een andere richting dan opwaartse richting op de library wordt uitgeoefend terwijl de library volledig is uitgeschoven. 7LOPHWWZHHSHUVRQHQGHOLEUDU\RSHQKRXGGHELQQHQVWHUDLOVHQGHWXVVHQUDLOVYLVXHHO RSppQKRRJWH VOORZICHTIG: De library is zwaarder aan de kant waar zich de tapedrive bevindt (achterzijde). U maakt de library lichter door de tapedrive(s) te verwijderen voordat u de library installeert. 6 KXLIYRRU]L KWLJGHELQQHQVWHUDLOVYDQGHOLEUDU\LQGHXLWJHV KRYHQWXVVHQUDLOV ]LH DIEHHOGLQJ WAARSCHUWING: De storagebehuizing kan instabiel worden als er om welke reden dan ook meerdere componenten zijn uitgeschoven. Zorg dat er maar één onderdeel tegelijk uit het rack is geschoven. 6 KXLIGHOLEUDU\YROOHGLJLQGHVWRUDJHEHKXL]LQJWRWKHWYRRUSDQHHOHUWHJHQDDQNRPW 'UDDLGHD KWHUVWHUDLOV KURHYHQJRHGYDVW Afbeelding 2-4. Library installeren

28 2-6 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding 9HUZLMGHUGHWDSHRPGHGHXUHQWHRSHQHQYRRULQVWDOODWLH 9HUZLMGHUGHOLSMHVGLHKHWYHUJUHQGHOLQJVPH KDQLVPHEORNNHUHQHQOHJGLHZHJ 'RH GHGHXUHQQLHWGL KW =RUJGDWGHGHXUHQRSHQVWDDQHQEHYHVWLJKHWYRRUSDQHHODDQGHVWRUDJHEHKXL]LQJ PHW GHWZHHEHYHVWLJLQJVV KURHYHQ]LHDIEHHOGLQJ6OXLWGHGHXUHQ 8NXQWQXGHOLEUDU\LQV KDNHOHQ SHR-9030 Afbeelding 2-5. Library vastzetten 1 Linkerbevestigingsschroef 2 Rechterbevestigingsschroef

29 Installatie 2-7 De library inschakelen 8NXQWGHOLEUDU\DOVYROJWLQV KDNHOHQ]LHDIEHHOGLQJ 6OXLWKHWPHHJHOHYHUGHQHWVQRHU1DDQRSGHQHWYRHGLQJV RQQH WRU =HWGHDDQXLWV KDNHODDU2DDQ 'UXNHUJHQVRSKHW*8,DDQUDDNV KHUP3RPKHWV KHUPWHD WLYHUHQHQGHOLEUDU\RS WHVWDUWHQ OPMERKING: Rackmodel weergegeven SHR-9005 Afbeelding 2-6. De library inschakelen Configuraties van SCSI-kabels,QGLWJHGHHOWHZRUGWGHRQGHUVWHXQGH6&6,NDEHO RQILJXUDWLHVYRRUGHOLEUDU\EHVSURNHQ 'HYROJHQGH6&6, RQILJXUDWLHVZRUGHQRQGHUVWHXQG *HHQWDSHGULYHppQKRVW (pqwdshgulyhppqkrvw 7ZHHWDSHGULYHVppQKRVW 7ZHHWDSHGULYHVGXEEHOHKRVW OPMERKING: Hostkabels worden niet meegeleverd.

30 2-8 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Ondersteunde SCSI-kabels OPMERKING: Als uw library wordt gebruikt op een single-ended SCSI-bus, moet u de storagebehuizing kiezen die het dichtst bij de host staat om een te grote buslengte te vermijden. In single-ended systemen is het tevens van belang SCSI-kabels van de allerhoogste kwaliteit te gebruiken. Busfouten door een te grote buslengte of kabels van slechte kwaliteit kunnen ertoe leiden dat de prestaties en betrouwbaarheid aanzienlijk minder worden. (ONYDQGHWDSHGULYHVLQGHOLEUDU\HQKHWURERWPH KDQLVPHPDNHQJHEUXLNYDQHHQ DI]RQGHUOLMNH6&6,EXV:DQQHHUWZHHRIPHHUDSSDUDWHQZRUGHQDDQJHVORWHQRSGH]HOIGH 6&6,EXVPRHWHONDI]RQGHUOLMN6&6,DSSDUDDWHHQXQLHNH6&6,,'NULMJHQ5DDGSOHHJ YRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHWWRHZLM]HQYDQ6&6,,'V+RRIGVWXN/LEUDU\ RQILJXUHUHQ OPMERKING: SCSI-ID's worden in de fabriek ingesteld. Als u de in de fabriek ingestelde standaardwaarden wilt wijzigen, kunt u dit doen via het GUI-aanraakscherm. (HQOLEUDU\NDQDOOHHQRSHHQKRVWZRUGHQDDQJHVORWHQDOVGH]HKRVWRYHUPLQLPDDOppQ :LGH/9'6( RQWUROOHUHQKHWMXLVWHVWXXUSURJUDPPDEHV KLNW

31 Installatie 2-9 Geen tapedrive, één host $IEHHOGLQJJHHIWHHQVWDQGDDUG6&6,NDEHO RQILJXUDWLHZHHUYRRUHHQOLEUDU\]RQGHU WDSHGULYHV OPMERKING: Deze configuratie wordt uitsluitend ondersteund in librarysystemen met meerdere eenheden die in een rack zijn geïnstalleerd. 1 2 SHR-9032a Afbeelding 2-7. SCSI-kabelconfiguratie (geen tapedrive, één host) 1 SCSI-terminator 2 Naar host

32 2-10 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Eén tapedrive, één host $IEHHOGLQJJHHIWHHQVWDQGDDUG6&6,NDEHO RQILJXUDWLHZHHUYRRUHHQOLEUDU\PHWppQ WDSHGULYHGULYH SHR-9022 Afbeelding 2-8. SCSI-kabelconfiguratie (één tapedrive, één host) 1 SCSI-terminator 2 Naar librarycontrollerkaart 3 Naar host

33 Installatie 2-11 Twee tapedrives, één host $IEHHOGLQJJHHIWHHQVWDQGDDUG6&6,NDEHO RQILJXUDWLHZHHUYRRUHHQOLEUDU\PHW WZHHWDSHGULYHVHQppQHQNHOHKRVW SHR-9023 Afbeelding 2-9. SCSI-kabelconfiguratie (twee tapedrives, één host) BELANGRIJK: De korte jumperkabel 3 (25 cm) is speciaal hiervoor bedoeld. Als u de kabel uitrekt zodat u deze kunt aansluiten op de controllerkaart van de library, kunt u de kabel beschadigen. Gebruik de meegeleverde langere kabel (50 cm) om de tapedrive aan te sluiten op de controllerkaart van de library. 1 SCSI-terminator 2 Naar librarycontrollerkaart 3 Jumperkabel 4 Naar host

34 2-12 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Twee tapedrives, dubbele host $IEHHOGLQJJHHIWHHQVWDQGDDUG6&6,NDEHO RQILJXUDWLHZHHUYRRUHHQOLEUDU\PHW WZHHWDSHGULYHVHQHHQGXEEHOHKRVW SHR-9024 Afbeelding SCSI-kabelconfiguratie (twee tapedrives, dubbele host) 1 SCSI-terminator 2 Naar librarycontrollerkaart 3 Naar host (drive 0) 4 SCSI-terminator 5 Naar host (drive 1)

35 Hoofdstuk 3 Library configureren,qglwkrrigvwxnzrugwehv KUHYHQKRHXGH&RPSDT6WRUDJH:RUNV06//LEUDU\ RQILJXUHHUWYRRUQRUPDDOJHEUXLN'HYROJHQGHRQGHUZHUSHQZRUGHQEHKDQGHOG )DEULHNVLQVWHOOLQJHQYRRU RQILJXUDWLH 6&6,,'LQVWHOOHQ *HUHVHUYHHUGHVORWLQVWHOOHQ 1HWZHUNLQVWHOOHQ

36 3-2 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Fabrieksinstellingen voor configuratie 7DEHOOHQHQEHYDWWHQGHIDEULHNVLQVWHOOLQJHQYRRUGHOLEUDU\%LMGHPHHVWH WRHSDVVLQJHQKRHIWXGH]HIDEULHNVLQVWHOOLQJHQQLHWWHZLM]LJHQ$OVXGLWH KWHUWR KPRHW GRHQJHEUXLNWXKLHUYRRUGHLQVWUX WLHVLQKHWYROJHQGHJHGHHOWH$OVXQLHW]HNHUZHHWRI XHHQLQVWHOOLQJPRHWZLM]LJHQQHHPWX RQWD WRSPHWXZ&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H 3DUWQHU 'HYROJHQGH RQILJXUDWLHLQVWHOOLQJHQPRHWHQPRJHOLMNZRUGHQJHZLM]LJG 6&6,,'LQVWHOOHQ *HUHVHUYHHUGHVORWLQVWHOOHQ 1HWZHUNLQVWHOOHQ 8NXQWGH RQILJXUDWLHLQVWHOOLQJHQZLM]LJHQPHWEHKXOSYDQKHW*8,DDQUDDNV KHUP 5DDGSOHHJYRRUHHQ RPSOHWHEHV KULMYLQJYDQGHZHUNLQJYDQKHW*8,DDQUDDNV KHUP +RRIGVWXN%HGLHQLQJ

37 Library configureren 3-3 Bewerkingsopties voor library 'H]HRSWLHV]LMQEHV KLNEDDULQKHWJHELHG/LEUDU\(GLW2SWLRQV%HZHUNLQJVRSWLHVYRRU OLEUDU\LQKHWKRRIGPHQXYDQKHW*8,DDQUDDNV KHUP Tabel 3-1 Bewerkingsopties voor library Optie Library Remains Offline After Power-up Initialization (Library blijf offline na initialisatie bij inschakelen) Auto Power-Up An Installed Drive (Een geïnstalleerde drive automatisch opstarten) Unload Mode (Modus voor verwijderen) Total Reserved Slots (Aantal gereserveerde slots) Auto Clean Mode (Modus voor automatisch reinigen) Drive and Slot Numbering (Nummering van drives en slots) Omschrijving Library gaat niet online na initialisatie bij inschakelen. U moet de optie Online selecteren in het scherm Menu van het GUI-aanraakscherm. De standaardinstelling is Disabled (Uitgeschakeld). Hiermee kan een tapedrive automatisch worden opgestart (na een wachttijd), nadat u deze hebt vervangen als u deze tapedrive niet expliciet wilt opstarten vanaf het GUI-aanraakscherm. De standaardinstelling is Enabled (Ingeschakeld). Hiermee kunt u instellen of een opdracht SCSI MOVE MEDIUM (SCSI MEDIUM VERPLAATSEN) moet worden geïnterpreteerd als Implicit (Impliciet) of Explicit (Expliciet). Bij Implicit maakt de library een tapedrive leeg voordat een cartridge uit die tapedrive wordt verwijderd. Bij Explicit moet de host eerst een opdracht SCSI UNLOAD (SCSI VERWIJDEREN) versturen naar een tapedrive voordat deze een opdracht MOVE MEDIUM (MEDIUM VERPLAATSEN) kan versturen waarmee een cartridge uit die tapedrive wordt verwijderd. De standaardinstelling is Implicit (Impliciet). Hiermee kunt u een opgegeven aantal slots achterin het magazijn reserveren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt. Bij sommige hostsoftware is, om licentieredenen, een maximum verbonden aan de grootte van librarymagazijnen en werkt de software niet bij een library die meer slots bevat dan waarvoor een licentie is aangeschaft. De standaardinstelling is 0. Hiermee kunt u een automatische reinigingscyclus inschakelen. U kunt deze optie alleen gebruiken als u een slot voor een reinigingscartridge hebt gereserveerd met behulp van de optie Total Reserved Slots (Aantal gereserveerde slots). De standaardinstelling is Disabled (Uitgeschakeld). Hiermee kunt u opgeven of SCSI-elementen met 0 of met 1 moeten worden weergegeven. Deze optie is alleen van invloed op het GUI-aanraakscherm en niet op de daadwerkelijke adressen van de SCSI-elementen. De standaardinstelling is 0.

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ML570 G2 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/882068

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ML570 G2 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/882068 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT ML570 G2 SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT ML570 G2 SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HP STORAGEWORKS 4400 ENTERPRISE VIRTUAL ARRAY

HP STORAGEWORKS 4400 ENTERPRISE VIRTUAL ARRAY U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP STORAGEWORKS 4400 ENTERPRISE VIRTUAL ARRAY. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP STORAGEWORKS 4400

Nadere informatie

MX410 en MX510 Series

MX410 en MX510 Series MX410 en MX510 Series Gebruikershandleiding Juni 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7015 Model(len): 470, 630, 670, 675, 679 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 MX610 Series Gebruikershandleiding Mei 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 XC2100 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011 Monochroomlaser-MFP Gebruikershandleiding Juni 2011 Machinetype(n): 7014, 4569, 4570 Model(len): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...14

Nadere informatie

HP SC11Xe Host Bus Adapter Installatiehandleiding

HP SC11Xe Host Bus Adapter Installatiehandleiding HP SC11Xe Host Bus Adapter Installatiehandleiding September 2006, eerste editie Artikelnummer 416555-331 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Machinetype(n): 5062, 4916 Model(len): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...11

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL260C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/883695

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL260C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/883695 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT BL260C G5 SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT BL260C G5 SERVER in de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL465C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/884108

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL465C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/884108 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT BL465C G5 SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT BL465C G5 SERVER in de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HP ProLiant BL460c Gen8 Server Blade Gebruikershandleiding

HP ProLiant BL460c Gen8 Server Blade Gebruikershandleiding HP ProLiant BL460c Gen8 Server Blade Gebruikershandleiding Samenvatting Dit document is bedoeld voor de persoon die verantwoordelijk is voor het installeren, beheren en oplossen van problemen met servers

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

X642e MFP. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. Mei 2006

X642e MFP. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. Mei 2006 X642e MFP Gebruikershandleiding Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark International,

Nadere informatie

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 T656dne Gebruikershandleiding September 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...9 Algemene informatie

Nadere informatie

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array nl Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsinstructies 5 1.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 5

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1700 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 1700 Series Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: Mei 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

HP TouchSmart Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding

HP TouchSmart Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding HP TouchSmart Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft

Nadere informatie

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren Gebruikershandleiding 2011, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

LASERJET PRO MFP. Gebruikershandleiding M521

LASERJET PRO MFP. Gebruikershandleiding M521 LASERJET PRO MFP Gebruikershandleiding 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005 T640, T642, T644 Gebruikershandleiding maart 2005 www.lexmark.com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie