&RPSDT6WRUDJH:RUNV. MSL5026 Library Gebruikershandleiding &RPSDT9(57528:(/,-.²8LWVOXLWHQGYRRULQWHUQJHEUXLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "&RPSDT6WRUDJH:RUNV. MSL5026 Library Gebruikershandleiding &RPSDT9(57528:(/,-.²8LWVOXLWHQGYRRULQWHUQJHEUXLN"

Transcriptie

1 &RPSDT6WRUDJH:RUNV MSL5026 Library Gebruikershandleiding Eerste editie (april 2001) Artikelnummer: Compaq Computer Corporation. JHEUXLN

2 &RPSDT&RPSXWHU&RUSRUDWLRQ &RPSDTKHW&RPSDTORJRHQ6WRUDJH:RUNV]LMQDOVKDQGHOVPHUNJHGHSRQHHUGELMKHW863DWHQWDQG 7UDGHPDUN2IIL H $OOHDQGHUHSURGX WQDPHQLQGH]HSXEOL DWLHNXQQHQKDQGHOVPHUNHQ]LMQYDQKXQUHVSH WLHYHKRXGHUV 9HUWURXZHOLMNH RPSXWHUVRIWZDUH9RRUKHWEH]LWJHEUXLNRINRSLsUHQKLHUYDQLVHHQJHOGLJHOL HQWLH YDQ &RPSDTRIHHQJHDXWRULVHHUGHOL HQWLHYHUOHQHUYHUHLVW&RQIRUP)$5HQZRUGHQ RPPHU LsOH RPSXWHUVRIWZDUH RPSXWHUVRIWZDUHGR XPHQWDWLHHQWH KQLV KHJHJHYHQVYRRU RPPHU LsOHDUWLNHOHQRQGHUHHQVWDQGDDUG RPPHU LsOHOL HQWLHYDQGHOHYHUDQ LHUDDQGH$PHULNDDQVH RYHUKHLGLQOL HQWLHJHJHYHQ &RPSDT&RPSXWHU&RUSRUDWLRQDDQYDDUGWJHHQDDQVSUDNHOLMNKHLGYRRUWH KQLV KHIRXWHQGUXNIRXWHQ RI ZHJODWLQJHQLQGH]HSXEOL DWLH'HLQIRUPDWLHLQGH]HSXEOL DWLHJHHIWGHKXLGLJHVWDQGYDQ]DNHQZHHU HQZRUGW]RQGHUJDUDQWLHYHUVWUHNW%RYHQGLHQNDQGHLQKRXG]RQGHUNHQQLVJHYLQJZRUGHQJHZLM]LJG 'H JDUDQWLHVYRRU&RPSDTSURGX WHQVWDDQYHUPHOGLQGHH[SOL LHWHJDUDQWLHYHUNODULQJHQGLHZRUGW JHOHYHUGELMGHSURGX WHQ1LHWVLQGH]HSXEOL DWLHNDQZRUGHQEHV KRXZGDOVDDQYXOOHQGHJDUDQWLH &RPSDTKXOSSURJUDPPDVLQ OXVLHIGHELMEHKRUHQGHGR XPHQWDWLH]LMQKHWHLJHQGRPYDQHQEHYDWWHQ YHUWURXZHOLMNHWH KQRORJLHYDQ&RPSDT&RPSXWHU&RUSRUDWLRQ'HVHUYL HNODQWLVELMGH]HYRRUGH GXXU YDQGHOL HQWLHRYHUHHQNRPVWEHYRHJGGHVRIWZDUHWHJHEUXLNHQYRRUXLWVOXLWHQGGtHD WLYLWHLWHQGLH UH KWVWUHHNVEHWUHNNLQJKHEEHQRSGHOHYHULQJYDQGHYDQWRHSDVVLQJ]LMQGHVHUYL HVGLHZRUGHQYHUOHHQG GRRU&RPSDTRIXZ&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H3DUWQHU+HWLVGHNODQWQLHWWRHJHVWDDQGHVRIWZDUH DDQ UHYHUVHHQJLQHHULQJWHRQGHUZHUSHQGH]HWHYHUZLMGHUHQRIRYHUWHGUDJHQRIGHVRIWZDUHRI KLHUXLW UHVXOWHUHQGHGLDJQRVHRIV\VWHHPEHKHHUJHJHYHQVEHV KLNEDDUWHVWHOOHQDDQGHUGHQ]RQGHUGH WRHVWHPPLQJYDQ&RPSDTRIXZ&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H3DUWQHU%LMKHWEHsLQGLJHQYDQGHVHUYL H ]DOGHNODQWLQGLHQ&RPSDTRIXZ&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H3DUWQHUKLHURPYUDDJWGHLQGLHQVEH]LW ]LMQGHVRIWZDUHHQELMEHKRUHQGHGR XPHQWDWLHYHUQLHWLJHQRIUHWRXUQHUHQ Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Eerste editie (april 2001) Artikelnummer:

3 Inhoutsopgave Informatie over deze handleiding 7HNVW RQYHQWLHV Y 6\PEROHQLQGHWHNVW YL 6\PEROHQRSGHDSSDUDWXXU YL 6WDELOLWHLWYDQKHWUD N YLL +HOSRSYUDJHQYLLL 7H KQLV KHRQGHUVWHXQLQJYDQ&RPSDTYLLL &RPSDTZHEVLWHVYLLL *HDXWRULVHHUGH&RPSDT%XVLQHVVHQ6HUYL H3DUWQHU L[ Hoofdstuk 1 Inleiding 0RGHOOHQ ± $ HVVRLUHV ± 7DSHGULYHV ± 0DJD]LMQHQ ± 9RHGLQJVHHQKHLG ± /LEUDU\ RQWUROOHUNDDUW ± 5RERWPH KDQLVPH ±,QGHIDEULHNJHGHILQLHHUGHH[WUD3&,VORWV ± 9RRUSDQHHO/DPSMHV ± /LEUDU\V\VWHPHQPHWPHHUGHUHHHQKHGHQ ± Hoofdstuk 2 Installatie 9ULMVWDDQGPRGHOLQVWHOOHQ ± 5D NPRGHOLQVWHOOHQ ± 'HOLEUDU\LQV KDNHOHQ ± &RQILJXUDWLHVYDQ6&6,NDEHOV ± 2QGHUVWHXQGH6&6,NDEHOV ± *HHQWDSHGULYHppQKRVW± (pqwdshgulyhppqkrvw ± 7ZHHWDSHGULYHVppQKRVW ± 7ZHHWDSHGULYHVGXEEHOHKRVW ± &RPSDT&21),'(17,$/²)RU,QWHUQDO8VH2QO\

4 ii Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Hoofdstuk 3 Library configureren )DEULHNVLQVWHOOLQJHQYRRU RQILJXUDWLH± %HZHUNLQJVRSWLHVYRRUOLEUDU\ ± %HZHUNLQJVRSWLHVYRRU6&6, ± 6&6,,'LQVWHOOHQ ± *HUHVHUYHHUGHVORWLQVWHOOHQ ± :LM]HYDQQXPPHULQJYDQJHUHVHUYHHUGHVORWV ± 1HWZHUNLQVWHOOHQ ± Hoofdstuk 4 Bediening 9RRUSDQHHO ± 0DJD]LMQGHXUHQ±,QGL DWRUHQ ± 9HUJUHQGHOLQJHQYRRUYRRUSDQHHOHQPHGLDEHYHLOLJLQJ ± *8,DDQUDDNV KHUP ± +RVWV\VWHHP ± 7DSH DUWULGJHVSODDWVHQHQYHUZLMGHUHQ ± 0DJD]LMQHQYHUZLMGHUHQ± &DUWULGJHVLQHHQPDJD]LMQSODDWVHQ± 'HSRVWVORWJHEUXLNHQXLWVOXLWHQGOLQNHUPDJD]LMQ± 6WUHHSMHV RGHODEHOV ± 6 KHUPHQHQRSWLHVYRRUGHOLEUDU\±,QLWLDOLVDWLHV KHUP ± 6WDWXVV KHUPYDQOLEUDU\± 2SWLH7H KQL DO6XSSRUW,QIRUPDWLRQ7H KQLV KHRQGHUVWHXQLQJVLQIRUPDWLH ± 2SWLH0DLO6ORW$ HVV7RHJDQJWRWSRVWVORW8LWVOXLWHQG OLQNHUPDJD]LMQ± 2SWLH0DJD]LQH$ HVV7RHJDQJWRWPDJD]LMQHQ ± 2SWLH0RYH0HGLD0HGLDYHUSODDWVHQ± /&' RQWUDVWUHJHOLQJ ± 3RZHU$DQXLW± 6WDWXV± 2QOLQH± 0HQX ± &RPSDT&21),'(17,$/²)RU,QWHUQDO8VH2QO\

5 Inhoutsopgave iii Bediening Vervolg 0HQXRSWLHV ± *HELHG9LHZ6\VWHP'DWD6\VWHHPLQIRUPDWLHZHHUJHYHQ ± /LEUDU\2SWLRQV/LEUDU\RSWLHV ± 6&6,2SWLRQV6&6,RSWLHV ± 1HWZRUN2SWLRQV1HWZHUNRSWLHV ± /LEUDU\,QIR/LEUDU\LQIR ± &DUWULGJH0DS&DUWULGJHWRHZLM]LQJ ± *HELHG(GLW2SWLRQV%HZHUNLQJVRSWLHV ± /LEUDU\ ± 6&6, ± 1HWZRUN1HWZHUN ± 3DVVZRUGV:D KWZRRUGHQ ± *HELHG8WLOLWLHV+XOSSURJUDPPDV ± 2QGHUKRXG ± 'LDJQRVWL V'LDJQRVH ± )D WRU\)DEULHN ± 6H XULW\/HYHO%HYHLOLJLQJVQLYHDX ± Hoofdstuk 5 Onderhoud 5HLQLJLQJV DUWULGJHXLWYRHUHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHDXWRPDWLV KXLWYRHUHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHKDQGPDWLJXLWYRHUHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHXLWYRHUHQYDQXLWGHSRVWVORW ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHXLWYRHUHQYDQXLWHHQVORWYRRUHHQGDWD DUWULGJH ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHXLWYRHUHQYDQXLWGHUHLQLJLQJVVORW ± (HQUHLQLJLQJV DUWULGJHLQHHQJHUHVHUYHHUGHVORWYHUYDQJHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHLQKHWUH KWHUPDJD]LMQYHUYDQJHQ ± 5HLQLJLQJV DUWULGJHLQGHSRVWVORWYHUYDQJHQ ± Hoofdstuk 6 Problemen oplossen,qohlglqj ± 3ODWIRUPSUREOHPHQ ± )RXWKHUVWHO ± 3UR HGXUHVYRRUIRXWKHUVWHO ± )RXWV\PSWRRP RGHV)6&V ± &RPSDT&21),'(17,$/²)RU,QWHUQDO8VH2QO\

6 iv Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Appendix A Internationale kennisgevingen )HGHUDO&RPPXQL DWLRQV&RPPLVVLRQ1RWL H$± &ODVV$(TXLSPHQW$± 9HUNODULQJYDQ RQIRUPLWHLWYRRUSURGX WHQ9RRU]LHQYDQ)&&ORJR $OOHHQ9HUHQLJGH6WDWHQ $± 0RGLIL DWLRQV $± &DEOHV$±.HQQLVJHYLQJ(XURSHVH8QLH $± $XVWUDOLDQ1RWL H$± Appendix B Specificaties %HGULMIVSUHVWDWLHV%± %HWURXZEDDUKHLG %± 9RHGLQJ %± 0H KDQLV KHDVSH WHQ %± 2PJHYLQJVDVSH WHQ%± *HOXLGVHPLVVLHV%± 9HLOLJKHLG%± Appendix C Elektrostatische ontlading $DUGLQJVPHWKRGHQ &± Appendix D Tapedrive verwijderen en vervangen,qvwux WLHV '± Index &RPSDT&21),'(17,$/²)RU,QWHUQDO8VH2QO\

7 Informatie over deze handleiding 'H]HKDQGOHLGLQJLVEHGRHOGDOVVWDSVJHZLM]HLQVWUX WLHELMKHWLQVWDOOHUHQHQDOV QDVODJZHUNELMKHWEHGLHQHQKHWRSORVVHQYDQSUREOHPHQHQKHWXLWYRHUHQYDQXSJUDGHV Tekstconventies,QGLWGR XPHQW]LMQGHYROJHQGH RQYHQWLHVJHEUXLNWRPGHYHUV KLOOHQGHWHNVWRQGHUGHOHQ YDQHONDDUWHRQGHUV KHLGHQ 7RHWVHQ DOOR DE GEBRUIKER IN TE VOEREN OPDRACHTEN %(67$1'61$0(1 0HQXRSWLHV RSGUD KWHQHQ GLDORRJYHQVWHUV 23'5$&+7(11$0(1 9$1',5(&725,(6HQ 6&+,-)((1+('( 7\SH,QYRHUHQ 7RHWVHQRSKHWWRHWVHQERUG]LMQYHWDIJHEHHOG (HQ SOXVWHNHQWXVVHQWZHHWRHWVHQJHHIWDDQ GDW GH]H JHOLMNWLMGLJPRHWHQZRUGHQLQJHGUXNW,QIRUPDWLHGLHXPRHWLQYRHUHQZRUGWLQKRRIGOHWWHUV HQ LQ HHQDQGHUOHWWHUW\SHZHHUJHJHYHQ 1DPHQYDQEHVWDQGHQZRUGHQ XUVLHIHQLQKRRIGOHWWHUV ZHHUJHJHYHQ 'H]HQDPHQEHJLQQHQPHWHHQKRRIGOHWWHU 'H]HHOHPHQWHQZRUGHQLQKRRIGOHWWHUVZHHUJHJHYHQ WHQ]LMRQGHUV KHLGZRUGWJHPDDNWWXVVHQKRRIGOHWWHUV HQ NOHLQHOHWWHUV OPMERKING: Bij UNIX-opdrachten wordt wél onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Deze worden dan ook niet met hoofdletters weergegeven. $OVXZRUGWJHYUDDJGLQIRUPDWLHWHW\SHQW\SWXGH]H JHJHYHQV]RQGHURS(QWHUWHGUXNNHQ :DQQHHUXLQIRUPDWLHPRHWLQYRHUHQW\SWXGHLQIRUPDWLH HQGUXNWXRS(QWHU

8 vi Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Symbolen in detekst,qghwhnvwydqgh]hkdqgohlglqjnrphqv\perohqyrru'hv\perohqkheehqghyrojhqgh EHWHNHQLV WAARSCHUWING: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of levensgevaar. VOORZICHTIG: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de apparatuur of verlies van gegevens. BELANGRIJK: Na dit kopje vindt u aanvullende uitleg of specifieke instructies. OPMERKING: Na dit kopje vindt u commentaar, aanvullende informatie of interessante wetenswaardigheden. Symbolen op de apparatuur 'HYROJHQGHSL WRJUDPPHQNXQWXDDQWUHIIHQRSPRJHOLMNJHYDDUOLMNHSODDWVHQ LQ GH DSSDUDWXXU Deze symbolen duiden op het risico van elektrische schokken. De ingesloten gedeelten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. WAARSCHUWING: Om de kans op verwondingen als gevolg van elektrische schokken te verminderen, moet u dit onderdeel niet openen. Elke RJ-45-connector met deze pictogrammen geeft een netwerkaansluiting aan. WAARSCHUWING: Om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan apparaten te voorkomen mogen geen telefoon- of telecommunicatieconnectoren in deze aansluiting worden gestoken.

9 Informatie over deze handleiding vii Deze pictogrammen geven aan dat het betreffende oppervlak of onderdeel heet is. Als u een dergelijk oppervlak aanraakt, kunt u gewond raken. WAARSCHUWING: Laat het oppervlak afkoelen voordat u het aanraakt, om het risico van brandwonden te voorkomen. Als netvoedingsapparatuur of systemen met deze symbolen zijn gemarkeerd, hebben deze apparaten meerdere netvoedingsbronnen. WAARSCHUWING: Om het risico van elektrische schokken te vermijden moet u alle netsnoeren loskoppelen als u de stroomvoorziening van het systeem volledig wilt afsluiten. Deze symbolen geven aan dat het product of de assemblage te zwaar is om veilig door één persoon te kunnen worden gedragen. WAARSCHUWING: Om het risico van lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur te voorkomen moet u zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en de instructies voor het omgaan met de apparatuur. Stabiliteit van het rack WAARSCHUWING: Neem de volgende instructies in acht om het risico op persoonlijk letsel of beschadiging van de apparatuur te vermijden: De stelvoetjes van het rack moeten op de grond staan. Zorg ervoor dat het volle gewicht van de storagebehuizing op de stelvoetjes rust. De stabilisatiesteunen moeten aan de storagebehuizing zijn bevestigd (bij installatie in een enkele storagebehuizing). De storagebehuizingen moeten aan elkaar zijn gekoppeld (bij installatie van meerdere storagebehuizingen). Een storagebehuizing kan instabiel worden als meer dan één onderdeel is uitgeschoven. Zorg dat er maar één onderdeel tegelijk uit het rack is geschoven.

10 viii Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Help opvragen $OVXHHQSUREOHHPKHEWHQHULQGH]HKDQGOHLGLQJJHHQRSORVVLQJYRRUNXQWYLQGHQ NXQW X RSGHYROJHQGHOR DWLHVWHUH KWYRRUYHUGHUHLQIRUPDWLHHQXLWOHJ Technische ondersteuning van Compaq 8NXQWRSWZHHPDQLHUHQWH KQLV KHRQGHUVWHXQLQJYUDJHQUH KWVWUHHNVELM&RPSDTRIYLD HHQJHDXWRULVHHUGH&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H3DUWQHU'H]HVHUYL HLVXXUSHUGDJ HQ ]HYHQGDJHQSHUZHHNEHV KLNEDDU OPMERKING: In het kader van onze doorlopende kwaliteitsverbetering, bestaat de mogelijkheid dat gesprekken worden vastgelegd of opgenomen. 5DDGSOHHJGH$PHULNDDQVH&RPSDTZHEVLWHYRRUHHQOLMVWPHWWHOHIRRQQXPPHUVYRRU ZHUHOGZLMGHRQGHUVWHXQLQJGRRU&RPSDT5DDGSOHHJGH$PHULNDDQVH&RPSDTZHEVLWH YRRUHHQOLMVWPHWWHOHIRRQQXPPHUVYRRUZHUHOGZLMGHRQGHUVWHXQLQJGRRU&RPSDT 8 NULMJWWRHJDQJWRWGHZHEVLWHYDQ&RPSDTYLDKHWYROJHQGH,QWHUQHWDGUHV =RUJGDWXWLMGHQVKHWJHVSUHNPHWGHWH KQLV KHRQGHUVWHXQLQJGHYROJHQGHLQIRUPDWLHELM GHKDQGKHHIW 5HJLVWUDWLHQXPPHUYRRUWH KQLV KHRQGHUVWHXQLQJLQGLHQYDQWRHSDVVLQJ 6HULHQXPPHUYDQKHWSURGX W 0RGHOQDDPHQQXPPHUYDQKHWSURGX W (YHQWXHOHIRXWPHOGLQJHQ 8LWEUHLGLQJVNDDUWHQRIH[WUDDSSDUDWXXU +DUGZDUHRIVRIWZDUHYDQDQGHUHIDEULNDQWHQ 7\SHEHVWXULQJVV\VWHHPHQYHUVLHQXPPHU *HGHWDLOOHHUGHVSH LILHNHYUDJHQ Compaq websites 'H&RPSDTZHEVLWHVEHYDWWHQLQIRUPDWLHRYHUGLWSURGX WHQGHPHHVWUH HQWH VWXXUSURJUDPPDV8NXQWWRHJDQJNULMJHQWRWGH&RPSDTZHEVLWHGRRURS,QWHUQHW QDDU GH]HOR DWLHWHJDDQwww.compaq.com/storage

11 Informatie over deze handleiding ix Geautoriseerde Compaq Business en Service Partner 8NXQWRRNWH KQLV KHRQGHUVWHXQLQJYUDJHQELMHHQJHDXWRULVHHUGH&RPSDT%XVLQHVV RI 6HUYL H3DUWQHU$OVXGHQDDPYDQHHQJHDXWRULVHHUGH&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H 3DUWQHUELMXLQGHEXXUWZLOWZHWHQJDDWXDOVYROJWWHZHUN %HO 2IUDDGSOHHJGH1HGHUODQGVH&RPSDTZHEVLWHwww.compaq.nlYRRUOR DWLHV HQ WHOHIRRQQXPPHUV

12 Hoofdstuk 1 Inleiding 'H&RPSDT6WRUDJH:RUNVŒ06//LEUDU\LVHHQWDSHOLEUDU\V\VWHHPZDDULQ '/7VWDWLRQVWH KQRORJLH'/7ZRUGWJH RPELQHHUGPHWJHDYDQ HHUGHURERWL D 'H]H OLEUDU\GLHLVRQWZRUSHQYRRUED NXSEHZHUNLQJHQRSJHDYDQ HHUGHQHWZHUNHQHQ NUD KWLJHVHUYHUVYRUPWGHYROJHQGHJHQHUDWLHV\VWHPHQYRRUJURRWV KDOLJHED NXSHQ DU KLYHULQJVVHUYL HV'HOLEUDU\ELHGWWHYHQVHHQKRJHEHV KLNEDDUKHLGHQHHQPD[LPDOH RSVODJ DSD LWHLWHQLVHHQYRXGLJWHRQGHUKRXGHQ 'H6&6,LQWHUID HWXVVHQGHOLEUDU\HQKHWKRVWV\VWHHPRQGHUVWHXQW/9'/RZ9ROWDJH 'LIIHUHQWLDORI6(6LQJOH(QGHG'HWDSHGULYHVHQURERWEHVWXULQJVIXQ WLHVJHEUXLNHQ DI]RQGHUOLMNH6&6,YHUELQGLQJHQHQ6&6,,'DGUHVVHQ'H6&6,,2YDQGHOLEUDU\ZRUGW JHOHYHUGGRRUWZHHSLQV0L UR'6&6, RQQH WRUHQXLWGH9+'&,VHULHGLH]L K D KWHURSKHWDSSDUDDWGLUH WRQGHUGHWDSHGULYHVEHYLQGHQ'H6&6,,2YDQGHURERWL D ZRUGWJHOHYHUGGRRUWZHHSLQV0L UR'6&6, RQQH WRUHQXLWGH9+'&,VHULHGLH ]L KRSGH RQWUROOHUNDDUWYDQGHOLEUDU\EHYLQGHQ,QGHUHVWYDQGLWKRRIGVWXNZRUGHQGHEHODQJULMNVWH RPSRQHQWHQYDQGHOLEUDU\ EHV KUHYHQ]RDOV 0RGHOOHQHQD HVVRLUHV 7DSHGULYHV 0DJD]LMQHQ 1HWYRHGLQJ /LEUDU\ RQWUROOHUNDDUW 5RERWPH KDQLVPH ([WUD3&,VORWV /DPSMHVRSKHWYRRUSDQHHO /LEUDU\V\VWHPHQPHWPHHUGHUHHHQKHGHQ

13 1-2 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Modellen Accessoires 'HOLEUDU\NDQDOV]HOIVWDQGLJHHHQKHLGIXQ WLRQHUHQRINDQLQHHQUD NZRUGHQ JHwQVWDOOHHUGDOVRQGHUGHHOYDQHHQJURWHUJHwQWHJUHHUGOLEUDU\V\VWHHP'HOLEUDU\EHYDW PD[LPDDOWZHHWDSHGULYHVWZHHYHUZLVVHOEDUHPDJD]LMQHQYRRUWDSH DUWULGJHVHQHHQ URERWPH KDQLVPHZDDUPHHZLOOHNHXULJHRIVHTXHQWLsOHEHZHUNLQJHQRSWDSH DUWULGJHV NXQQHQZRUGHQXLWJHYRHUG 7DEHOJHHIWHHQOLMVWPHWD HVVRLUHVZHHUGLHEHV KLNEDDU]LMQYRRUGHOLEUDU\ BELANGRIJK: Gebruik geen DLT 40/80 tapedrives in combinatie met SDLT 110/220 tapedrives. Tabel 1-1 Accessoires Compaq artikelnummer Omschrijving DR 40/80 GB HOT-PLUGGABLE DR 110/220 GB HOT-PLUGGABLE MRU Set, cd met Backup Exec van VERITAS Set, cd met ARCServeIT van CA Set, cd met Compaq hulpprogramma voor opslag RS232-kabel 1,8m Aansluiting, SCSI-3 68P Active Terminator (LVD/SE) Kabeleenheid SCSI Jmpr 68P Int 30cm Diagnosesoftware Gegevenscartridge voor DLT-streepjescodelabels Reinigingscartridge voor DLT-streepjescodelabels SDLT-media B21 SDLT-reinigingscartridge Set voor ombouw van vrijstaand model naar rackmodel

14 Inleiding 1-3 Tapedrives 'HOLEUDU\RQGHUVWHXQWHHQ RPELQDWLHPHWRIGULYHV]LHDIEHHOGLQJAlle inactieve tapedrives zijn hot-pluggable ]LHWDEHODe SCSI-I/O wordt geleverd door twee 68-pins Micro-D SCSI-connectoren uit de VHDCI-serie die zich achterop de library, direct onder de tapedrives, bevinden. BELANGRIJK: Alle tapedrives moeten van hetzelfde type zijn. Gebruik geen DLT 40/80 tapedrives in combinatie met SDLT 110/220 tapedrives. 1 2 SHR-9007 Afbeelding 1-1. Library locaties van tapedrives 1 Tapedrive 1 2 Tapedrive 0 Tabel 1-2 Tapedrives Compaq artikelnummer Type tapedrive DLT 40/80 LVD SDLT 110/220

15 1-4 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Magazijnen 'HOLEUDU\EHYDWWZHHYHUZLVVHOEDUHPDJD]LMQHQYRRUWDSH DUWULGJHVGLHEHUHLNEDDU]LMQYLD GHGHXUHQDDQGHYRRU]LMGH]LHDIEHHOGLQJ 1 2 SHR-9008 Afbeelding 1-2. Library magazijnen 1 Linkermagazijn (met geïntegreerde postslot) 2 Rechtermagazijn +HWOLQNHUWDSHPDJD]LMQJH]LHQYDQDIGHYRRU]LMGHYDQGHOLEUDU\LVWHYHQVXLWJHUXVW PHW HHQSRVWVORWGLHEHUHLNEDDULVDOVGHGHXUYDQGDWPDJD]LMQRSHQVWDDW'H]HSRVWVORW GLH QDDUYRUHQNDQZRUGHQJHGUDDLGNXQWXJHEUXLNHQRPppQWDSHWHSODDWVHQRIWH YHUZLMGHUHQ]RQGHUGDWKHWPDJD]LMQKRHIWWHZRUGHQRQWJUHQGHOGHQYHUZLMGHUG $OV HHQ RPSOHHWWDSH DUWULGJHPDJD]LMQPHWVORWVLVYHUHLVWNDQGHOLEUDU\RSQLHXZ ZRUGHQJH RQILJXUHHUG]RGDWGHSRVWVORWZRUGWKHUNHQGDOVHHQVWDQGDDUGVORWYRRUHHQ WDSH DUWULGJH+HWUH KWHUWDSHPDJD]LMQEHYDWYDVWH DUWULGJHVORWVJHHQSRVWVORWHQ EHKRXGWGXVWHDOOHQWLMGHGHYROOHGLJH DSD LWHLWYDQVORWV

16 Inleiding 1-5 Voedingseenheid (UZRUGWJHEUXLNJHPDDNWYDQHHQHQNHOHPRGXODLUHYRHGLQJVHHQKHLGGLHEHUHLNEDDU LV YDQDIGHD KWHUNDQWYDQGHOLEUDU\]LHDIEHHOGLQJ'H]HQHWYRHGLQJPHW DXWRPDWLV KVSDQQLQJVEHUHLNNDQJHEUXLNPDNHQYDQ9ZLVVHOVSDQQLQJRIYDQ9 ZLVVHOVSDQQLQJELMRI+]HQNDQHHQYRXGLJZRUGHQYHUZLMGHUG]RQGHUGDWKLHUYRRU VSH LDDOJHUHHGV KDSLVYHUHLVW 'HVWURRPYRRU]LHQLQJYDQGHOLEUDU\ZRUGWJHUHJHOGYLDHHQQHWYRHGLQJVDDQVOXLWLQJDDQ GHD KWHUNDQWYDQGHQHWYRHGLQJVHHQKHLG+RHZHOGHVWURRPYRRU]LHQLQJYDQGHOLEUDU\ QRUPDDOJHVSURNHQZRUGWEHVWXXUGYDQDIKHW*8,DDQUDDNV KHUPNDQRRNJHEUXLNZRUGHQ JHPDDNWYDQHHQDDQXLWV KDNHODDUD KWHURSGHQHWYRHGLQJVHHQKHLG SHR-9012 Afbeelding 1-3. Library voedingseenheid 1 Aan-lampje (gaat branden wanneer het scherm op het voorpaneel wordt aangeraakt) 2 Ontgrendeling voor de voeding 3 Aan/uit-schakelaar 4 Voedingseenheid 5 Netsnoer

17 1-6 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Librarycontrollerkaart 'HOLEUDU\ RQWUROOHUNDDUWEHYDWppQHQNHOHPL URSUR HVVRUPHWELMEHKRUHQGHORJLV KH DSSDUDWHQYRRUKHWEHVWXUHQYDQDOOHEHZHUNLQJHQYDQKHWURERWPH KDQLVPHHQKHW EHKHUHQYDQGHDOJHPHQHOLEUDU\IXQ WLHV'HPL URSUR HVVRUVWXXUWGH6&6,LQWHUID H WXVVHQGHOLEUDU\HQKHWKRVWV\VWHHP 'HOLEUDU\ RQWUROOHUNDDUWLVJHwQVWDOOHHUGLQHHQNDDUWKRXGHUDDQGHD KWHUNDQWYDQGH OLEUDU\HQHUNDQRQGHUKRXGRSZRUGHQXLWJHYRHUG]RQGHUGDWVSH LDDOJHUHHGV KDSLV YHUHLVW]LHDIEHHOGLQJ 1 2 SHR-9018 Afbeelding 1-4. Library controllerkaart 1 In de fabriek gedefinieerde extra PCI-slots (2) 2 Librarycontrollerkaart

18 Inleiding 1-7 Robotmechanisme +HWURERWPH KDQLVPHYDQGHOLEUDU\EHVWDDWXLWHHQ DUWULGJHPRGXOHPRWRUKDUGZDUH PRWRUDDQGULMYLQJHQHQDQGHUHRQGHUVWHXQHQGHHOHNWURQL D]LHDIEHHOGLQJ 'LW URERWPH KDQLVPHLVLQVWDDWWDSHVRSWHSDNNHQHQWHSODDWVHQLQHHQERRJYDQ JUDGHQGLHGHWDSHGULYHV DUWULGJHPDJD]LMQHQHQHHQRSWLRQHHOGRRUYRHUPH KDQLVPH 370RPYDW 'H DUWULGJHPRGXOHEHYDWHHQLQJHERXZGHVWUHHSMHV RGHOH]HUYRRUKHWV DQQHQYDQ WDSH DUWULGJHVGLHLQGHPDJD]LMQHQ]LMQJHwQVWDOOHHUGSOXVGHWDSHGULYHV OPMERKING: Telkens wanneer de library wordt ingeschakeld en telkens wanneer een tapemagazijn wordt geopend, worden een volledige scan door de streepjescodelezer en een fysieke scan uitgevoerd. 1 Afbeelding 1-5. Library robotmechanisme 1 Cartridge module met geïntegreerde streepjescodelezer SHR-9014

19 1-8 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding In de fabriek gedefinieerde extra PCI-slots 'HOLEUDU\EHYDWHHQYDQDIGHD KWHUNDQWEHUHLNEDUHNDDUWKRXGHUHQHHQELWV 0+] &RPSD W3&,ED NSODQH]LHDIEHHOGLQJ'H]HED NSODQHEHYDWGH LQVWHHN RQQH WRUHQYRRUGH RQWUROOHUNDDUWYDQGHOLEUDU\HQWZHHRSWLRQHOHLQGHIDEULHN JHGHILQLHHUGHLQWHUQH3&,NDDUWHQ,QGHIDEULHNJHGHILQLHHUGHLQWHUQHNDDUWHQNXQQHQ DOOHHQZRUGHQJHEUXLNWLQGH]HRSWLRQHOHVORWV 1 2 SHR-9019 Afbeelding 1-6. Library kaarthouder 1 In de fabriek gedefinieerde extra PCI-slots (2) 2 Librarycontrollerkaart

20 Inleiding 1-9 Voorpaneel Lampjes +HWYRRUSDQHHOYDQGHOLEUDU\EHYDWGHYROJHQGH RPSRQHQWHQ.LMNYHQVWHU²VWHOWXLQVWDDWHHQYLVXHOH RQWUROHXLWWHYRHUHQYDQGHLQWHUQH EHZHUNLQJHQYDQGHOLEUDU\ *8,DDQUDDNV KHUP²KDQGPDWLJEHGLHQGRPGHOLEUDU\WHLQVWDOOHUHQHQWH RQILJXUHUHQ 6WDWXVODPSMHYRRUOLEUDU\²JHHIWGHEHGULMIVVWDWXVYDQGHOLEUDU\ZHHU SHR-9016 Afbeelding 1-7. Library voorpaneel 1 Kijkvenster 2 GUI-aanraakscherm 3 Statuslampje van library

21 1-10 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Librarysystemen met meerdere eenheden 7RHNRPVWLJHYHUVLHVYDQGHOLEUDU\NXQQHQZRUGHQXLWJHEUHLGHQJH RPELQHHUGPHW H[WUD 06/OLEUDU\V]RGDWHHQ RQILJXUDWLHYDQPHHUGHUHLQHHQUD NJHPRQWHHUGH HHQKHGHQ RQWVWDDW'RRUJHEUXLNWHPDNHQYDQHHQDDQGHD KWHUNDQWJHPRQWHHUG GRRUYRHUPH KDQLVPH370NXQQHQDOOHOLEUDU\VPHWPHHUGHUHHHQKHGHQLQGHVWDSHO VDPHQZHUNHQDOVppQHQNHOYLUWXHHOOLEUDU\V\VWHHP*HVWDSHOGHHHQKHGHQZRUGHQYLD GH (WKHUQHWYHUELQGLQJHQRSKXQD KWHUSDQHHOPHWHONDDUYHUERQGHQHQYLDHHQH[WHUQH (WKHUQHWKXEJHPRQWHHUGLQKHWUD N'HH[WHUQH(WKHUQHWKXEEHYDWWHYHQVHHQH[WUD RQQH WRUYRRUKHWJHYDOOLEUDU\VZRUGHQJH RPELQHHUGLQVWDSHOVPHWGHPD[LPDOH KRRJWH 2SGH]HPDQLHUNXQQHQPD[LPDDO]HYHQOLEUDU\VPHWHONDDUZRUGHQYHUERQGHQ7HYHQV NDQHONHZLOOHNHXULJH RPELQDWLHYDQOLEUDU\VPHWHHQPD[LPDOHVWDSHOKRRJWHYDQ8 ZRUGHQJHEUXLNW(HQOLEUDU\V\VWHHPPHWPHHUGHUHHHQKHGHQZRUGWGRRUGHKRVW RPSXWHU HQGHEHVWXULQJVVRIWZDUHYDQGHOLEUDU\JH]LHQDOVppQHQNHOHOLEUDU\%LMWRHSDVVLQJHQ PHW PHHUGHUHHHQKHGHQZRUGWGHERYHQVWHOLEUDU\GHSULPDLUHHHQKHLGKRRIGHHQKHLGHQ ]LMQDOOHDQGHUHRQGHUOLJJHQGHOLEUDU\VVH XQGDLUHHHQKHGHQ+HWGRRUYRHUPH KDQLVPH EOLMIWZHUNHQWHONHQVZDQQHHUHHQVH XQGDLUHOLEUDU\I\VLHNZRUGWYHUZLMGHUGXLWGH UD N RQILJXUDWLHWLMGHQVGHQRUPDOHD WLYLWHLWHQYDQGHOLEUDU\ +HWURERWPH KDQLVPHYDQGHOLEUDU\NDQWDSH DUWULGJHVRSSDNNHQHQLQHHQOLIW SODDWVHQ GLHRYHUGHYROOHGLJHOHQJWHYDQKHWGRRUYRHUPH KDQLVPHNDQZRUGHQYHUSODDWVW 2SGH]H ZLM]HNXQQHQDI]RQGHUOLMNHWDSHVKHHQHQZHHUZRUGHQYHUSODDWVWWXVVHQGH YHUV KLOOHQGHOLEUDU\VLQGHVWDSHO'HWRHJDQJYDQKHWURERWPH KDQLVPHWRWKHW GRRUYRHUPH KDQLVPHEHYLQGW]L KDDQGHD KWHUNDQWYDQGHHHQKHLGWXVVHQGH WDSHGULYHV HQGHQHWYRHGLQJVHHQKHLG]LHDIEHHOGLQJ

22 Inleiding SHR-9020 Afbeelding 1-8. Library montagelocatie van doorvoermechanisme 1 Connector voor interface van doorvoormechanisme 2 Montagelocatie van doorvoermechanisme 'HOLEUDU\RQGHUVWHXQWWHYHQVIDLORYHUEHV KHUPLQJWHQEHKRHYHYDQWRHSDVVLQJHQPHW PHHUGHUHLQHHQUD NJHPRQWHHUGHHHQKHGHQ$OVELMYRRUEHHOGGHSULPDLUHOLEUDU\HHQ VWRULQJYHUWRRQWNXQWXGHIDLORYHUPRGXVYDQKHWOLEUDU\V\VWHHPD WLYHUHQ,QGH]H PRGXVIXQJHHUWppQYDQGHDDQJHVORWHQVH XQGDLUHHHQKHGHQDOVVH XQGDLUHKRRIGOLEUDU\ GLHQXYLDGH6&6,LQWHUID H RPPXQL HHUWPHWKHWKRVWV\VWHHP'HYRHGLQJVEURQYDQ GHDDQGULMIPRWRUYDQKHWGRRUYRHUPH KDQLVPHV KDNHOWRYHUYDQGHRRUVSURQNHOLMNH KRRIGOLEUDU\RSGHQLHXZDDQJHZH]HQVH XQGDLUHKRRIGOLEUDU\

23 Hoofdstuk 2 Installatie,QGLWKRRIGVWXNZRUGWEHV KUHYHQKRHXGH&RPSDT6WRUDJH:RUNV06//LEUDU\ LQVWDOOHHUW'HYROJHQGHRQGHUZHUSHQZRUGHQEHKDQGHOG 9ULMVWDDQGPRGHOLQVWHOOHQ 5D NPRGHOLQVWHOOHQ 'HOLEUDU\LQV KDNHOHQ &RQILJXUDWLHVYDQ6&6,NDEHOV

24 2-2 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Vrijstaand model instellen (ULVJHHQPH KDQLV KHDVVHPEODJHQRGLJYRRUGHEHYHVWLJLQJYDQKHWYULMVWDDQGH OLEUDU\PRGHO]LHDIEHHOGLQJ3ODDWVGHOLEUDU\RSHHQEXUHDXHHQWDIHORIHHQDQGHU VWDELHOKRUL]RQWDDORSSHUYODN&RQWUROHHURIGHNRHOLQJVURRVWHUVDDQGHYRRUNDQWHQGH YHQWLODWRUHQDDQGHD KWHUNDQWYDQGHOLEUDU\YULM]LMQ/DDWUXLP PUXLPWHDDQGH YRRUHQD KWHUNDQWYULMYRRUWRHJDQJWRWKHWPDJD]LMQHQGHKRWSOXJJDEOHWDSHGULYH 12" (30,4 cm) 12" (30,4 cm) SHR-9000 Afbeelding 2-1. Vrije ruimte voor vrijstaand model

25 Installatie 2-3 Rackmodel instellen 9RRUKHWLQVWHOOHQYDQKHWUD NPRGHO]LMQHHQVMDEORRQJHOHLGLQJVUDLOVYRRUGH VWRUDJHEHKXL]LQJHQWZHHSHUVRQHQRPGHOLEUDU\I\VLHNLQHHQVWRUDJHEHKXL]LQJ WH LQVWDOOHUHQYHUHLVW 8NXQWDOVYROJWKHWUD NPRGHOLQVWHOOHQ 0DUNHHUPHWEHKXOSYDQGHPHWGHOLEUDU\PHHJHOHYHUGHVMDEORRQGHOR DWLHYDQKHW PRQWDJHPDWHULDDORSGHEHYHVWLJLQJVUDLOVYDQGHVWRUDJHEHKXL]LQJ]LHDIEHHOGLQJ SHR-9001 Afbeelding 2-2. Librarysjabloon

26 2-4 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding 9HUZLMGHUGHVMDEORRQHQEHYHVWLJGHUDLOVPHWKHWPHHJHOHYHUGHEHYHVWLJLQJVPDWHULDDO ]LHDIEHHOGLQJ'HEHXJHOVDDQGHYRRUNDQWYDQGHUDLOV]LMQYRRU]LHQYDQ V KURHIGUDDG]RGDWXGHV KURHYHQKLHUGLUH WLQNXQWGUDDLHQ'HEHXJHOVDDQGH D KWHU]LMGHKHEEHQJHHQV KURHIGUDDG+LHUPRHWXNRRLPRHUHQLQGHD KWHUVWH YHUWL DOHUDLOVYDQGHVWRUDJHEHKXL]LQJGUDDLHQ OPMERKING: Raadpleeg de Compaq Rack Products Gebruikershandleiding voor installatie-instructies. BELANGRIJK: Draai de voorste railschroeven goed vast. Draai de achterste schroeven in de rails alleen met de hand vast om te voorkomen dat het geheel vastloopt tijdens de montage van de library. D 6 KXLIGHJHOHLGLQJVUDLOV1DDQZHHUVNDQWHQYDQGHVWRUDJHEHKXL]LQJKHOHPDDO QDDUEXLWHQWRWGDW]LMZRUGHQYHUJUHQGHOG E 6 KXLIGHELQQHQVWHJHOHLGLQJVUDLO2]RYHUPRJHOLMNQDDUGHYRRUNDQWYDQGH UDLOHHQKHLG 1 2 SHR-9003a Afbeelding 2-3. Rails installeren %HYHVWLJGHWZHHRSV KXLIEDUHNRRLPRHUHQWZHHUD NHHQKHGHQERYHQGH UDLOEHXJHOV KURHYHQXLWJHOLMQGRSEHLGHYHUWL DOHUDLOVDDQGHYRRUNDQWYDQ GH VWRUDJHEHKXL]LQJ]LHDIEHHOGLQJ

27 Installatie 2-5 WAARSCHUWING: Er zijn twee mensen nodig voor de volgende stap. Zorg ervoor dat de storagebehuizing niet uit balans raakt wanneer een kracht van 20% van het gewicht van de storagebehuizing (maar maximaal 26 kg) in een andere richting dan opwaartse richting op de library wordt uitgeoefend terwijl de library volledig is uitgeschoven. 7LOPHWWZHHSHUVRQHQGHOLEUDU\RSHQKRXGGHELQQHQVWHUDLOVHQGHWXVVHQUDLOVYLVXHHO RSppQKRRJWH VOORZICHTIG: De library is zwaarder aan de kant waar zich de tapedrive bevindt (achterzijde). U maakt de library lichter door de tapedrive(s) te verwijderen voordat u de library installeert. 6 KXLIYRRU]L KWLJGHELQQHQVWHUDLOVYDQGHOLEUDU\LQGHXLWJHV KRYHQWXVVHQUDLOV ]LH DIEHHOGLQJ WAARSCHUWING: De storagebehuizing kan instabiel worden als er om welke reden dan ook meerdere componenten zijn uitgeschoven. Zorg dat er maar één onderdeel tegelijk uit het rack is geschoven. 6 KXLIGHOLEUDU\YROOHGLJLQGHVWRUDJHEHKXL]LQJWRWKHWYRRUSDQHHOHUWHJHQDDQNRPW 'UDDLGHD KWHUVWHUDLOV KURHYHQJRHGYDVW Afbeelding 2-4. Library installeren

28 2-6 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding 9HUZLMGHUGHWDSHRPGHGHXUHQWHRSHQHQYRRULQVWDOODWLH 9HUZLMGHUGHOLSMHVGLHKHWYHUJUHQGHOLQJVPH KDQLVPHEORNNHUHQHQOHJGLHZHJ 'RH GHGHXUHQQLHWGL KW =RUJGDWGHGHXUHQRSHQVWDDQHQEHYHVWLJKHWYRRUSDQHHODDQGHVWRUDJHEHKXL]LQJ PHW GHWZHHEHYHVWLJLQJVV KURHYHQ]LHDIEHHOGLQJ6OXLWGHGHXUHQ 8NXQWQXGHOLEUDU\LQV KDNHOHQ SHR-9030 Afbeelding 2-5. Library vastzetten 1 Linkerbevestigingsschroef 2 Rechterbevestigingsschroef

29 Installatie 2-7 De library inschakelen 8NXQWGHOLEUDU\DOVYROJWLQV KDNHOHQ]LHDIEHHOGLQJ 6OXLWKHWPHHJHOHYHUGHQHWVQRHU1DDQRSGHQHWYRHGLQJV RQQH WRU =HWGHDDQXLWV KDNHODDU2DDQ 'UXNHUJHQVRSKHW*8,DDQUDDNV KHUP3RPKHWV KHUPWHD WLYHUHQHQGHOLEUDU\RS WHVWDUWHQ OPMERKING: Rackmodel weergegeven SHR-9005 Afbeelding 2-6. De library inschakelen Configuraties van SCSI-kabels,QGLWJHGHHOWHZRUGWGHRQGHUVWHXQGH6&6,NDEHO RQILJXUDWLHVYRRUGHOLEUDU\EHVSURNHQ 'HYROJHQGH6&6, RQILJXUDWLHVZRUGHQRQGHUVWHXQG *HHQWDSHGULYHppQKRVW (pqwdshgulyhppqkrvw 7ZHHWDSHGULYHVppQKRVW 7ZHHWDSHGULYHVGXEEHOHKRVW OPMERKING: Hostkabels worden niet meegeleverd.

30 2-8 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Ondersteunde SCSI-kabels OPMERKING: Als uw library wordt gebruikt op een single-ended SCSI-bus, moet u de storagebehuizing kiezen die het dichtst bij de host staat om een te grote buslengte te vermijden. In single-ended systemen is het tevens van belang SCSI-kabels van de allerhoogste kwaliteit te gebruiken. Busfouten door een te grote buslengte of kabels van slechte kwaliteit kunnen ertoe leiden dat de prestaties en betrouwbaarheid aanzienlijk minder worden. (ONYDQGHWDSHGULYHVLQGHOLEUDU\HQKHWURERWPH KDQLVPHPDNHQJHEUXLNYDQHHQ DI]RQGHUOLMNH6&6,EXV:DQQHHUWZHHRIPHHUDSSDUDWHQZRUGHQDDQJHVORWHQRSGH]HOIGH 6&6,EXVPRHWHONDI]RQGHUOLMN6&6,DSSDUDDWHHQXQLHNH6&6,,'NULMJHQ5DDGSOHHJ YRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHWWRHZLM]HQYDQ6&6,,'V+RRIGVWXN/LEUDU\ RQILJXUHUHQ OPMERKING: SCSI-ID's worden in de fabriek ingesteld. Als u de in de fabriek ingestelde standaardwaarden wilt wijzigen, kunt u dit doen via het GUI-aanraakscherm. (HQOLEUDU\NDQDOOHHQRSHHQKRVWZRUGHQDDQJHVORWHQDOVGH]HKRVWRYHUPLQLPDDOppQ :LGH/9'6( RQWUROOHUHQKHWMXLVWHVWXXUSURJUDPPDEHV KLNW

31 Installatie 2-9 Geen tapedrive, één host $IEHHOGLQJJHHIWHHQVWDQGDDUG6&6,NDEHO RQILJXUDWLHZHHUYRRUHHQOLEUDU\]RQGHU WDSHGULYHV OPMERKING: Deze configuratie wordt uitsluitend ondersteund in librarysystemen met meerdere eenheden die in een rack zijn geïnstalleerd. 1 2 SHR-9032a Afbeelding 2-7. SCSI-kabelconfiguratie (geen tapedrive, één host) 1 SCSI-terminator 2 Naar host

32 2-10 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Eén tapedrive, één host $IEHHOGLQJJHHIWHHQVWDQGDDUG6&6,NDEHO RQILJXUDWLHZHHUYRRUHHQOLEUDU\PHWppQ WDSHGULYHGULYH SHR-9022 Afbeelding 2-8. SCSI-kabelconfiguratie (één tapedrive, één host) 1 SCSI-terminator 2 Naar librarycontrollerkaart 3 Naar host

33 Installatie 2-11 Twee tapedrives, één host $IEHHOGLQJJHHIWHHQVWDQGDDUG6&6,NDEHO RQILJXUDWLHZHHUYRRUHHQOLEUDU\PHW WZHHWDSHGULYHVHQppQHQNHOHKRVW SHR-9023 Afbeelding 2-9. SCSI-kabelconfiguratie (twee tapedrives, één host) BELANGRIJK: De korte jumperkabel 3 (25 cm) is speciaal hiervoor bedoeld. Als u de kabel uitrekt zodat u deze kunt aansluiten op de controllerkaart van de library, kunt u de kabel beschadigen. Gebruik de meegeleverde langere kabel (50 cm) om de tapedrive aan te sluiten op de controllerkaart van de library. 1 SCSI-terminator 2 Naar librarycontrollerkaart 3 Jumperkabel 4 Naar host

34 2-12 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Twee tapedrives, dubbele host $IEHHOGLQJJHHIWHHQVWDQGDDUG6&6,NDEHO RQILJXUDWLHZHHUYRRUHHQOLEUDU\PHW WZHHWDSHGULYHVHQHHQGXEEHOHKRVW SHR-9024 Afbeelding SCSI-kabelconfiguratie (twee tapedrives, dubbele host) 1 SCSI-terminator 2 Naar librarycontrollerkaart 3 Naar host (drive 0) 4 SCSI-terminator 5 Naar host (drive 1)

35 Hoofdstuk 3 Library configureren,qglwkrrigvwxnzrugwehv KUHYHQKRHXGH&RPSDT6WRUDJH:RUNV06//LEUDU\ RQILJXUHHUWYRRUQRUPDDOJHEUXLN'HYROJHQGHRQGHUZHUSHQZRUGHQEHKDQGHOG )DEULHNVLQVWHOOLQJHQYRRU RQILJXUDWLH 6&6,,'LQVWHOOHQ *HUHVHUYHHUGHVORWLQVWHOOHQ 1HWZHUNLQVWHOOHQ

36 3-2 Compaq StorageWorks MSL5026 Library Gebruikershandleiding Fabrieksinstellingen voor configuratie 7DEHOOHQHQEHYDWWHQGHIDEULHNVLQVWHOOLQJHQYRRUGHOLEUDU\%LMGHPHHVWH WRHSDVVLQJHQKRHIWXGH]HIDEULHNVLQVWHOOLQJHQQLHWWHZLM]LJHQ$OVXGLWH KWHUWR KPRHW GRHQJHEUXLNWXKLHUYRRUGHLQVWUX WLHVLQKHWYROJHQGHJHGHHOWH$OVXQLHW]HNHUZHHWRI XHHQLQVWHOOLQJPRHWZLM]LJHQQHHPWX RQWD WRSPHWXZ&RPSDT%XVLQHVVRI6HUYL H 3DUWQHU 'HYROJHQGH RQILJXUDWLHLQVWHOOLQJHQPRHWHQPRJHOLMNZRUGHQJHZLM]LJG 6&6,,'LQVWHOOHQ *HUHVHUYHHUGHVORWLQVWHOOHQ 1HWZHUNLQVWHOOHQ 8NXQWGH RQILJXUDWLHLQVWHOOLQJHQZLM]LJHQPHWEHKXOSYDQKHW*8,DDQUDDNV KHUP 5DDGSOHHJYRRUHHQ RPSOHWHEHV KULMYLQJYDQGHZHUNLQJYDQKHW*8,DDQUDDNV KHUP +RRIGVWXN%HGLHQLQJ

37 Library configureren 3-3 Bewerkingsopties voor library 'H]HRSWLHV]LMQEHV KLNEDDULQKHWJHELHG/LEUDU\(GLW2SWLRQV%HZHUNLQJVRSWLHVYRRU OLEUDU\LQKHWKRRIGPHQXYDQKHW*8,DDQUDDNV KHUP Tabel 3-1 Bewerkingsopties voor library Optie Library Remains Offline After Power-up Initialization (Library blijf offline na initialisatie bij inschakelen) Auto Power-Up An Installed Drive (Een geïnstalleerde drive automatisch opstarten) Unload Mode (Modus voor verwijderen) Total Reserved Slots (Aantal gereserveerde slots) Auto Clean Mode (Modus voor automatisch reinigen) Drive and Slot Numbering (Nummering van drives en slots) Omschrijving Library gaat niet online na initialisatie bij inschakelen. U moet de optie Online selecteren in het scherm Menu van het GUI-aanraakscherm. De standaardinstelling is Disabled (Uitgeschakeld). Hiermee kan een tapedrive automatisch worden opgestart (na een wachttijd), nadat u deze hebt vervangen als u deze tapedrive niet expliciet wilt opstarten vanaf het GUI-aanraakscherm. De standaardinstelling is Enabled (Ingeschakeld). Hiermee kunt u instellen of een opdracht SCSI MOVE MEDIUM (SCSI MEDIUM VERPLAATSEN) moet worden geïnterpreteerd als Implicit (Impliciet) of Explicit (Expliciet). Bij Implicit maakt de library een tapedrive leeg voordat een cartridge uit die tapedrive wordt verwijderd. Bij Explicit moet de host eerst een opdracht SCSI UNLOAD (SCSI VERWIJDEREN) versturen naar een tapedrive voordat deze een opdracht MOVE MEDIUM (MEDIUM VERPLAATSEN) kan versturen waarmee een cartridge uit die tapedrive wordt verwijderd. De standaardinstelling is Implicit (Impliciet). Hiermee kunt u een opgegeven aantal slots achterin het magazijn reserveren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt. Bij sommige hostsoftware is, om licentieredenen, een maximum verbonden aan de grootte van librarymagazijnen en werkt de software niet bij een library die meer slots bevat dan waarvoor een licentie is aangeschaft. De standaardinstelling is 0. Hiermee kunt u een automatische reinigingscyclus inschakelen. U kunt deze optie alleen gebruiken als u een slot voor een reinigingscartridge hebt gereserveerd met behulp van de optie Total Reserved Slots (Aantal gereserveerde slots). De standaardinstelling is Disabled (Uitgeschakeld). Hiermee kunt u opgeven of SCSI-elementen met 0 of met 1 moeten worden weergegeven. Deze optie is alleen van invloed op het GUI-aanraakscherm en niet op de daadwerkelijke adressen van de SCSI-elementen. De standaardinstelling is 0.

Uw gebruiksaanwijzing. HP storageworks msl5000 tape library http://nl.yourpdfguides.com/dref/926523

Uw gebruiksaanwijzing. HP storageworks msl5000 tape library http://nl.yourpdfguides.com/dref/926523 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP storageworks msl5000 tape library. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP storageworks msl5000 tape

Nadere informatie

StorageWorks van Compaq

StorageWorks van Compaq StorageWorks van Compaq AIT 35GB AutoLoader Gebruikershandleiding Artikelnummer: 274866-332 Tweede editie (juni 2002) Deze handleiding bevat stapsgewijze voor de installatie en bediening van, en voor het

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

RAID Array 4100. Configuratieoverzicht 146298-333

RAID Array 4100. Configuratieoverzicht 146298-333 Configuratieoverzicht RAID Array 4100 2001 Compaq Computer Corporation. Compaq, ProLiant, ProSignia en ROMpaq zijn als handelsmerk gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office. Derde editie (april

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

hp StorageWorks Ultrium 230, Ultrium 460, DLT VS80, SDLT 320

hp StorageWorks Ultrium 230, Ultrium 460, DLT VS80, SDLT 320 Gebruikersen servicehandleiding hp StorageWorks 1/8 Tape Autoloader: Ultrium 230, Ultrium 460, DLT VS80, SDLT 320 Productversie: 1.0 Eerste editie: februari 2004 Artikelnummer: AA926-90901N Deze gebruikers-

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000

netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000 netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000 Artikelnummer van het document: 301546-331 Oktober 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor de functies van de netwerkadapter

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ML570 G2 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/882068

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ML570 G2 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/882068 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT ML570 G2 SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT ML570 G2 SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie b Evo Desktop serie, Evo Workstation serie Artikelnummer van document: 177922-334 Mei 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor het gebruik van de functies van de netwerkadapters (NIC)

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

De QuickRestore-cd gebruiken

De QuickRestore-cd gebruiken De QuickRestore-cd gebruiken Met QuickRestore levert Compaq een programma waarmee u uw notebook pc weer aan de praat kunt krijgen, stuurprogramma s kunt toevoegen of van gegevens backups in een aparte

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Externe apparaten Gebruikershandleiding

Externe apparaten Gebruikershandleiding Externe apparaten Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding. Printeronderdelen Op Afbeelding 1 worden de

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Hard Disk Drives Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV9870EA

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV9870EA U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV9870EA. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV9870EA in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft S88XPressNetLI v1.0 Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk. 2008 KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft 3.3 De S88XpressNetLI verbinden met de ROCO versterker Aangezien de S88XpressNetLI

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

Compaq StorageWorks. MSL5000 Serie library gebruikershandleiding. Artikelnummer: 231910-332. Tweede editie (februari 2002)

Compaq StorageWorks. MSL5000 Serie library gebruikershandleiding. Artikelnummer: 231910-332. Tweede editie (februari 2002) Compaq StorageWorks MSL5000 Serie library gebruikershandleiding Artikelnummer: 231910-332 Tweede editie (februari 2002) Deze handleiding is bedoeld als stapsgewijze instructie bij de installatie en als

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

MultiBoot Handleiding

MultiBoot Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Verbeterde datacommunicatie met Bluetooth/RS-232

Verbeterde datacommunicatie met Bluetooth/RS-232 Verbeterde datacommunicatie met Bluetooth/RS-232 9650-0307-16 Rev. C De verschijningsdatum of het revisienummer van deze handleiding bevindt zich op de voorzijde. ZOLL en M Series zijn geregistreerd handelsmerken,

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

MultiBoot Handleiding

MultiBoot Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en -diensten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP staan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Installatie handleiding AX-BIO lezer

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven.

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Externe apparatuur Artikelnummer van document: 405762-331 Mei 2006 In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Inhoudsopgave 1 USB-apparaat gebruiken USB-apparaat

Nadere informatie

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst!

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! Specificaties onder voorbehoud. 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1 Meegeleverd Access Point USB Stick

Nadere informatie

MultiBoot Handleiding

MultiBoot Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en -diensten

Nadere informatie

Installatie-instructies. XNX universele zender Modbus -kaart

Installatie-instructies. XNX universele zender Modbus -kaart Installatie-instructies XNX universele zender Modbus -kaart Elektrostatisch gevoelig apparaat (ESD Electrostatic Sensitive Device) Met ESD wordt de overdracht tussen lichamen bedoeld van een elektrostatische

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende houder. Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder

Nadere informatie

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet IP-interface Doc.nr.: 080886 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 8 Versie: V1.2 Bestand: Do080886 Alfanet IP-Interface

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

HP ProLiant BL p-class C-GbE2 switch-set

HP ProLiant BL p-class C-GbE2 switch-set HP ProLiant BL p-class C-GbE2 switch-set Installatiekaart Overzicht De ProLiant p-class C-GbE2 switch-set bevat twee ProLiant BL p- Class GbE2-switches en twee ProLiant BL p-class QuadT2- smodules. Deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters

Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters V1 9-16 1. CEMM 1. Installatie CEMM Basic+ Vóór de installatie Bedankt dat u voor duurzaam hebt gekozen met de CEMM basic+! In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 393521-332 December 2005 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave 1 Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Een Net2 Entry Monitor configureren

Een Net2 Entry Monitor configureren Een Entry Monitor configureren Overzicht De Entry monitor is een audio / videomonitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index Dit gedeelte van de handleiding bevat informatie over het bedieningspaneel, het wijzigen van printerinstellingen en over de menu's van het bedieningspaneel. U kunt de meeste printerinstellingen wijzigen

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel Naslagkaart Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de handmatige invoer. Het bevat tevens informatie over het

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Externemediakaarten Gebruikershandleiding

Externemediakaarten Gebruikershandleiding Externemediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. SD Logo is een handelsmerk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP XW4000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/888623

Uw gebruiksaanwijzing. HP XW4000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/888623 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MultiBoot. Handleiding

MultiBoot. Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en - diensten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG MZ-7PC128D. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG MZ-7PC128D in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken.

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken. Xerox QR Code-app Snelstartgids 702P03999 Voor gebruik met applicaties voor de QR-codescanner/-lezer Gebruik de QR Code-app samen met de volgende applicaties: applicaties voor het scannen/lezen van QR-codes,

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Mediakaarten Gebruikershandleiding

Mediakaarten Gebruikershandleiding Mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. De informatie in deze documentatie kan zonder

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 fax. (+31) 088-8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie