Algemene kopersinformatie & Technische omschrijving 4 vrijstaande Bosvilla s Surfplas Goirle, Deelgebied 3 d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene kopersinformatie & Technische omschrijving 4 vrijstaande Bosvilla s Surfplas Goirle, Deelgebied 3 d.d. 01-05-2016"

Transcriptie

1 Algemene kopersinformatie & Technische omschrijving 4 vrijstaande Bosvilla s Surfplas Goirle, Deelgebied 3 d.d

2 Inhoudsopgave Algemene kopersinformatie... 4 Het tekenen van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst... 4 Garantie... 4 Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?... 4 Woningborg: geeft u meer zekerheid Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?... 4 Wat valt beperkt- of niet onder de Woningborg-garantie?... 5 Voorrang Woningborg-bepalingen?... 5 Vrij Op Naam... 5 Eigendomsoverdracht... 5 Opschortende voorwaarden... 5 Hypotheek tijdens de bouw... 5 Hypotheek en bijkomende kosten... 6 Betalingen... 6 Verzekering... 6 Bouwbesluit... 6 Bouwnummers en situatieschets... 6 Voorbehoud illustraties en tekeningen... 7 Opruimen en schoonmaken... 8 Duurzaam bouwen... 8 Energie Prestatie Norm... 8 Duurzaam waterbeheer... 8 Archeologische vondsten... 9 Explosieven... 9 Koperskeuzetraject en aanvullende informatie inzake koperswijzigingen... 9 Uitbreidingsmogelijkheden Oplevering en sleuteloverhandiging % regeling Opleveringsvolgorde Onderhoudsperiode Veiligheid Veiligheid tijdens de uitvoering Veiligheid na de oplevering Van toepassing zijnde voorschriften Technische omschrijving Woningtypen Maten en maatvoering Terreininrichting Erfafscheidingen Werkzaamheden door derden Persoonlijk Wonen Peil Grondwerken Bestrating en groen Fundering Begane grondvloer Buitenwand/-muren Dragende binnenspouwbladen en binnenwanden Verdiepingsvloer en dakvloer Overige dragende constructies Gevelafwerking Gevelkozijnen, ramen en deuren Beglazing buitengevelkozijnen Hang- en sluitwerk gevelkozijnen Buitenafwerkingen Dakafwerkingen Dakranden Garagedeuren Binnenwanden Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 2 van 25

3 Binnendeurkozijnen en deuren Hang- & sluitwerk binnenkozijnen Vloeropbouw en vloerafwerkingen Aftimmeringen Schilderwerk Trappen Plafondafwerkingen Plafondhoogte Installaties Installatiezone Vuilwaterriolering Watervoorziening Centrale verwarming Ventilatievoorzieningen PV cellen Elektrische installatie Levering elektriciteit Veiligheid Telecommunicatievoorzieningen Vaste inrichtingen Tegelwerken Sanitair Keukens Koperskeuzetraject Kleur- en materiaalschema Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 3 van 25

4 Algemene kopersinformatie Voor u ligt de algemene kopersinformatie en technische omschrijving van de bosvilla s in het plan Surfplas te Goirle. Hierin staat informatie waar u rekening mee moet houden en welke mogelijkheden er zoal zijn. Het geeft op veel vragen antwoord. Over de kwaliteit van het huis hoeft u zich geen zorgen te maken. Ruime ervaring en uitstekende organisatie worden ingeschakeld om u straks optimaal woongenot te geven in uw nieuwe huis. Het tekenen van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst Indien u een keuze heeft kunnen maken uit een woning zal de makelaar met u de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst ondertekenen. Deze koopovereenkomst voor de grond gaat u aan met BPD Ontwikkeling BV. De aannemingsovereenkomst gaat u aan met Bouwbedrijf van Grunsven Erp B.V., hierna te noemen: de ondernemer. De overeenkomst wordt conform het model van Woningborg opgemaakt, waarin de rechten en plichten van zowel de koper als de ondernemer worden vastgelegd. Met andere woorden: in de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat u koopt en wat de ondernemer aan u dient te leveren, dit onder de opgenomen voorwaarden. Daarna kunt u aangeven of en welke uitbreidingen en opties u wenst aan te brengen in uw woning. Wanneer voldaan is aan de voorwaarden als aangegeven in de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst kan gestart worden met de bouw van de woningen. Deze technische omschrijving behoort bij de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst en wordt als contractstuk bijgevoegd. Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de totale koop- en aanneemsom, terwijl de ondernemer zich door medeondertekening verplicht tot levering van de grond en tot de bouw en levering van de woning. Nadat de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst door u en de ondernemer is getekend, ontvangt u hiervan twee afschriften. Het originele exemplaar blijft in eigendom van verkoper. Een afschrift wordt naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Van de twee afschriften die u ontvangt, dient u er een door te sturen naar uw hypotheekverstrekker. Het andere exemplaar is voor uw eigen administratie. Garantie De woningen die de ondernemer verkoopt, worden gerealiseerd met de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en onvolkomenheden en / of gebreken na oplevering. Woningborg: geeft u meer zekerheid. Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u? Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. De model koopovereenkomst en Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 4 van 25

5 aannemingsovereenkomsten zijn opgesteld, getoetst en goedgekeurd door belangenorganisatie waarin consumenten en ondernemers zijn vertegenwoordigd. Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! Wat valt beperkt- of niet onder de Woningborg-garantie? Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld het vervallen van onderdelen en bijbehorende werkzaamheden op uw verzoek (minderwerk)), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koopovereenkomst en) aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten, danwel welke onderdelen een beperkte garantieperiode hebben. Voorrang Woningborg-bepalingen? Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Vrij Op Naam De woning wordt Vrij Op Naam aan u verkocht. Dat betekent dat in de koopovereenkomst aanneemsom zowel de bouw- en grondkosten zijn begrepen, als alle bijkomende kosten van architect, notaris (leveringsakte), gemeentelijke leges, verkoopbemiddeling, B.T.W., kadastrale inmeting en de kosten voor het aanleggen van gas-, water- riool- en elektraleidingen. Een totale prijs dus, echter exclusief de kosten die verband houden met financieringen en rente tijdens de bouw en exclusief de door u aan te vragen aansluitingen voor telefoon, televisie en internet. Eigendomsoverdracht Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte. De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde Akte van Levering bij de notaris. In de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk kan plaatsvinden. Daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Vóór de leveringsdatum ontvangt u via de notaris een afrekening waarop het totale, op de leveringsdatum, verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit bedrag dient u tijdig, eventueel via uw geldverstrekker, aan de notaris over te maken. Het hypotheekbedrag dat bij uw geldverstrekker in depot moet blijven, dient minimaal gelijk te zijn aan de vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde termijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen. Opschortende voorwaarden Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst mogelijk nog opschortende voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat alle rechten en plichten van deze overeenkomsten pas hun werking krijgen nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Over de exacte status van eventuele opschortende voorwaarden op het moment dat u de woning koopt zal de makelaar u nader informeren. Nadrukkelijk wijzen wij u erop om, zolang er nog opschortende voorwaarden in uw overeenkomst zijn opgenomen, terughoudend te zijn met het aangaan van andere verplichtingen (zoals het kopen van een keuken bij een andere showroom dan de projectshowroom) en dit ook in acht te nemen bij bijvoorbeeld de verkoop van uw huidige woning. Hypotheek tijdens de bouw Na de notariële overdracht ontvangt u van de ondernemer de nota s over de vervallen termijnen in enkelvoud. Een kopie hiervan zendt u zo spoedig mogelijk - voorzien van uw handtekening - naar uw geldverstrekker die dan zorg draagt voor betaling. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw (aan uw hypotheekverstrekker). Deze is opgebouwd uit rente over het volledige hypotheekbedrag met daarop in mindering gebracht de eventueel te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 5 van 25

6 Hypotheek en bijkomende kosten De kosten voor het aangaan van een hypothecaire lening zijn voor rekening van u. Hieronder vallen o.a. de volgende kosten: notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; bemiddelingsvergoeding voor de geldverstrekker; eventuele kosten voor aanvraag Nationale Hypotheek Garantie; premie voor (eventuele) risicolevensverzekering; eventuele taxatiekosten. Betalingen Zodra de bouw gestart is, ontvangt u termijnfacturen. De termijn grondkosten bent u verschuldigd op de datum zoals die vermeld staat in de koopovereenkomst. De termijnen van de aanneemsom worden in rekening gebracht al naar gelang de bouw vordert. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de termijn grondkosten als voor de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is overgedragen. U dient wel rekening te houden met rente over deze uitgestelde betaling. Indien u beschikt over eigen geld kunt u de termijn grondkosten en de eventuele reeds vervallen termijnen betalen. Hierdoor voorkomt u de betaling van uitstelrente. Nadat de levering en de hypotheekakte zijn gepasseerd, stuurt u de nadien verschijnende termijnfacturen door naar uw geldverstrekker zodat deze voor tijdige betaling kan zorgen. U heeft in de regel 14 dagen de tijd voor de betaling van de termijnfactuur. Verzekering Tijdens de bouw zijn door de ondernemer alle woningen verzekerd tot aan de oplevering. Vanaf de dag van de oplevering van uw dient u zelf te zorgen voor (onder andere) een zogeheten opstalverzekering. Bouwbesluit Dit project wordt gerealiseerd conform de op 2012 geldende eisen en regelingen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden de benamingen van vertrekken in de woning anders benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen de woning aangeduid, welke afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke indeling van de woning. Het doel hiervan is om een grotere flexibiliteit in de indeling van de woning binnen de regelgeving mogelijk te maken. Benaming op tekening: woonkamer / keuken / slaapkamer entree / overloop technische ruimte toilet badkamer berging garage hobbyruimte Benaming volgens Bouwbesluit: verblijfsruimte verkeersruimte onbenoemde ruimte toiletruimte badruimte onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte verblijfsruimte Bouwnummers en situatieschets De nummers van de woningen zijn zogenaamde "bouwnummers". Deze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres. Die worden tijdig voor de oplevering kenbaar gemaakt. Aan de hand van de door ons verstrekte terreintekeningen en gegevens worden met de grootste zorg de kaveloppervlakten opgemeten en berekend. De juiste maten van de kavels worden pas na inmeting door het Kadaster vastgelegd. U koopt een kavel met een globaal aangegeven oppervlakte. Daarom wordt in de koopovereenkomst opgenomen dat het verschil tussen de werkelijke en de opgegeven maat of grootte van de kavel niet zal worden verrekend. Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, eventuele groenvoorzieningen en/of parkeerplekken e.d.) is slechts een impressie, ontleend aan de gegevens van onder andere de gemeente en andere betrokken partijen. U dient er rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie over omliggende, bestaande bebouwing, verwijzen wij u naar de gemeente. Daarnaast kunt u ter plaatse van de bouwlocatie de bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan ondernemer Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 6 van 25

7 geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. Ten tijde van oplevering van de woning bestaat de mogelijkheid dat de woonomgeving nog niet gereed is. Enige hinder van bouwstraat en bouwverkeer kan zich voordoen. De ondernemer en BPD Ontwikkeling B.V. aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Voorbehoud illustraties en tekeningen De verkoopdocumentatie - met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties - is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van architect, adviseurs, nutsbedrijven en gemeente en is het basisdocument van de woning die u koopt. Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven. De verkoopbrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken, maar is bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend. De in de verkoopbrochure opgenomen plattegronden en gevelaanzichten zijn impressies. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid afwijken. De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en kunnen afwijken van het standaard afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en deze technische omschrijving. Bij tegenstrijdigheden prevaleert de tekst van deze technische omschrijving boven de verkooptekeningen. Op de verkooptekeningen zijn diverse arceringen aangegeven, waar afwerkingen zoals bijvoorbeeld waar tegels worden aangebracht. Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om de plaats van de afwerking aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of legpatroon van de arceringen kunnen geen rechten worden ontleend. De indelingen en legpatronen worden in het werk vastgesteld, en de afwerkingen worden daar waar nodig op maat gemaakt. De plaats, de afmeting en het aantal van de verwarmingselementen en verdelers, aansluitpunten voor elektra, sanitaire aansluitpunten, ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn zo goed als mogelijk op de tekening(en) aangegeven, doch kan hier vanwege bouwkundige of installatietechnische redenen vanaf worden geweken. De exacte plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk bepaald worden. De op tekening aangegeven wandcontactdozen ten behoeve van apparatuur zoals bijvoorbeeld de wasmachine betreft enkel de wandcontactdoos en betekent niet dat het genoemde apparaat tot de levering behoort, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in aanvullende contractstukken zoals bijvoorbeeld de keukenspecificatie. De op tekening gestippeld weergegeven apparatuur behoort eveneens niet tot de levering. De op tekening aangegeven lichtpunten betreft de aansluitpunten voor een lichtpunt en niet het armatuur zelf. Omdat bij het bouwen van een woning veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de ondernemer zich het recht voor om tijdens de (af)bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt en wijzigingen aan te brengen in toe te passen materialen en de afwerking, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekeningen van minder- of meer kosten. De op tekening ingeschreven maten zijn circa maten. Eventuele maatverschillen zijn niet verrekenbaar. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de verkoopbescheiden zullen worden geregistreerd en zullen worden vermeld in nieuwsbrieven, die tijdens de realisatie worden verzonden. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 7 van 25

8 Opruimen en schoonmaken De woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd. Sanitair en beglazing worden gewassen zodat een juiste inspectie kan plaatsvinden bij oplevering. Duurzaam bouwen De aandacht voor milieu, en daarmee samenhangend gezondheid, staat hoog op de maatschappelijke agenda. Terecht, want willen we het milieu voor de toekomst veiligstellen, dan moeten we nú actie ondernemen. Ook in de bouw! Daar ligt de oplossing in duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat we achter de tekentafel en op de bouwplaats bewust bezig zijn met het milieu en de gezondheid van mensen. Beperking van afval en het gebruik van (meer) milieuvriendelijke, recyclebare en minder milieubelastende grondstoffen vormen hierbij het voornaamste doel. Door bewust voor bepaalde materialen te kiezen en moderne inzichten toe te passen in de bouw kunnen we milieu en gezondheid sparen. Dit kan vaak al met relatief eenvoudige middelen, zoals afvalscheiding op de bouwplaats of het toepassen van materialen die kunnen worden hergebruikt. Ook van belang is de inzet van kwalitatief hoogwaardige materialen die tijdens de productie of het gebruik het milieu niet of nauwelijks schaden. Een ander belangrijk item is het toepassen van energiebesparende materialen zoals een goede isolatie van vloeren, wanden, daken en beglazing en het plaatsen van een hoogrenderend cv-ketel. Ook het toepassen van juiste detaillering draagt hieraan bij. Daarnaast vinden wij het van belang te letten op de gezondheid en het welzijn van zowel medewerkers op de bouwplaats als toekomstige bewoners; het op de bouwplaats dragen van helmen en/of beschermende kleding, het daar waar nodig plaatsen van veiligheidsvoorzieningen en het gebruik van gebruiksvriendelijke materialen. Energie Prestatie Norm Om het energiegebruik terug te dringen heeft de overheid enige jaren terug in de bouwregelgeving de zogenaamde Energie Prestatie Norm ingevoerd. Deze norm kent voor alle energiefacetten van een gebouw, zoals de isolatiewaarden van de toegepaste bouwonderdelen, de verhouding glasoppervlakte/geveloppervlakte, de toegepaste verwarming- en luchtbehandelingsinstallaties etc. kengetallen. De combinatie van die kengetallen is de Energie Prestatie Coëfficiënt. Voor de onderhavige woningen in dit plan is de EPC vastgesteld op 0,6. Als energie besparende maatregelen zijn onder andere een zeer goede gevel- en dakisolatie toegepast, wordt onder andere een HRE-verwarmingsketel, een douche-wtw en PV cellen (zonnecellen) geplaatst. In de woning wordt vloerverwarming aangebracht op de begane grond, die wordt gecombineerd met radiatoren verwarming op de verdieping. Duurzaam waterbeheer Tot voor kort verdwenen er per huis honderden liters regenwater via de regenpijpen (hemelwaterafvoer) in het vuilwaterriool. Regenwater werd dan vermengd met het vuile water van uw huishouden. Dat was en is niet gewenst, want regenwater hoeft niet gezuiverd te worden. In de natuur komt de regen immers ook direct in het landschap terecht. Daar komt bij dat door een flinke regenbui het riool kan overlopen, waardoor straten blank komen te staan. Bij deze momenten wordt het riool ontlast door het water, wat vervuild is, in het oppervlaktewater te storten. Een situatie die zeer slecht is voor het milieu. Tegenwoordig wordt het regenwater liever afgekoppeld van het vuilwaterriool (of bij nieuwbouw niet aangekoppeld). Zo komt het water dat valt op daken en verhardingen niet meer onnodig in het riool en de rioolwaterzuivering terecht. Dit schone regenwater kan direct naar een sloot, wadi of ander oppervlaktewater in de buurt afgevoerd worden. Wat is het belang van afkoppelen/niet aankoppelen? Afkoppelen heeft een gunstig effect op het waterbeheer en is een goede maatregel om: wateroverlast op straat en rivieren te verminderen door een vertraagde afvoer van regenwater naar oppervlaktewater; overstortingen van de riolering op oppervlaktewater te verminderen, dus minder watervervuiling en vissterfte; verdroging van de bodem tegen te gaan, omdat water langer vastgehouden wordt op de locatie; de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en daarmee de vervuiling van oppervlaktewater te verminderen. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 8 van 25

9 Duurzaam Waterbeheer in Surfplas Goirle In het kader van duurzaam stedelijk waterbeheer is door de gemeente Goirle gekozen voor het op natuurlijke wijze infiltreren van regen- ofwel hemelwater. De gemeente Goirle legt in het gebied een zogenaamd gescheiden rioolstelsel aan, waarbij het hemelwater op het regenwater infiltratieriool geloosd wordt. Dit riool infiltreert in eerste instantie het regenwater in de bodem, bij grotere buien stromen de infiltratie riolen over naar nabijgelegen retentiezone's / wadi s. In deze retentiezone's / wadi s infiltreert het overige regenwater. Na een flinke regenbui kunt u het water zien stromen. Door het toepassen van infiltratietechniek, blijft het water langer zichtbaar op straat, de retentiezone's / wadi s en in de tuin en kunnen deze langer nat blijven. Het verzamelde regenwater moet natuurlijk wel zo schoon als mogelijk blijven. Daarvoor is de medewerking van de bewoners hard nodig. Zwerfvuil, hondenpoep, zeepsop en andere niet milieuvriendelijke stoffen mogen niet op straat of in het park terechtkomen want dan kunnen ze in het oppervlaktewater terechtkomen. Autowassen dient niet op de oprit of op straat te gebeuren maar in een autowasstraat. Olie en koelvloeistof zijn zeer verontreinigende stoffen en dienen bij het klein chemisch afval gedeponeerd te worden. Zeep en chloor zijn milieuonvriendelijke schoonmaakmiddelen die beter vervangen kunnen worden door milieuvriendelijke alternatieven. Zwerfafval leidt tot verstopping van de afvoergoten, dit wordt voorkomen door rommel in de afvalbak te gooien. Vuurwerkresten bevatten kruit en chemische stoffen. Snel verwijderen voorkomt problemen voor mens en natuur. Archeologische vondsten De woningen in het project Surfplas Goirle bevinden zich in een gebied waarin de mogelijkheid van aanwezige archeologische vondsten is onderzocht door de gemeente Goirle. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat er geen zaken van archeologische waarde in het gebied zijn te verwachten. Indien onverhoopt tijdens de voorbereiding en/of de bouw van uw woning, alsnog archeologische vondsten worden gedaan, zijn wij gehouden aan wettelijke voorschriften hieromtrent. Eventuele vertraging van de bouw kan geen reden zijn tot ontbinding of boete. Explosieven Uit historisch onderzoek van de gemeente Goirle blijkt dat er geen explosieven in de bodem zijn te verwachten. Indien onverhoopt tijdens de voorbereiding en/of de bouw van uw woning, alsnog explosieven worden gevonden, zijn wij gehouden aan wettelijke voorschriften hieromtrent. Eventuele vertraging van de bouw kan geen reden zijn tot ontbinding of boete. Koperskeuzetraject en aanvullende informatie inzake koperswijzigingen Vanzelfsprekend proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om die reden kunt u dan ook kiezen uit een brede variëteit aan mogelijkheden; de zogenaamde koperskeuzes. Een overzicht van de koperskeuzes is te vinden in de kopersinformatiemap. Dit is een selectie van standaard mogelijkheden en uiteraard zijn alle mogelijkheden bespreekbaar met onze kopersbegeleider. De meer- en minderwerken zijn voor u facultatief. U bent niet verplicht om enig meerwerk op te dragen. Wij zullen u informeren over het tijdstip waarop uw opdracht voor het verwerken van wijzigingen bij de ondernemer bekend moet zijn om in de bouwstroom te kunnen worden meegenomen. Om uw garanties te waarborgen dienen alle meerwerkopdrachten alleen met de ondernemer geregeld te worden. De procedure voor het opdragen van de koperskeuzes is terug te lezen in het Handleiding koperskeuze welke te vinden is in de kopers-informatiemap. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 9 van 25

10 Uitbreidingsmogelijkheden Mocht u uw woning willen uitbreiden dan kan onze kopers begeleider u in een persoonlijk gesprek informeren over de kosten hiervan. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dienen deze aanpassingen mogelijk als wijzigingen op de omgevingsvergunning meegenomen te worden. Wij zullen deze procedure voor het verkrijgen van een gewijzigde omgevingsvergunning voor u verzorgen. Op deze manier hoeft hiervoor geen aparte aanvraagprocedure te worden gevolgd. Bij de keuze "optie uitbouw is als uitgangspunt gekozen dat de bouwmuur van de uitbouw in het vlak van de standaard bouwmuur zal doorlopen. Indien de koper van de naastgelegen woning niet voor de uitbouw gekozen heeft, dan zal door de maat van het totaalpakket van bouwmuur, isolatie, spouw en buitengevel de zijkant van de uitbouw, afhankelijk van de bouwmethodiek, 20 tot 35 cm de hartlijn van de bouwmuur overschrijden. Ofwel, de uitbouw staat voor een deel op het terrein van die naastgelegen woning. In de akte van levering is door de notaris onder het hoofdstuk "erfdienstbaarheden" vastgelegd dat buren dit van elkaar moeten gedogen. Maakt u, of maken uw buren, tijdens de bouw geen gebruik van deze mogelijkheid, dan kunnen deze uitbreidingen, hoewel hiervoor geen technische voorzieningen zijn opgenomen, in de toekomst alsnog gerealiseerd worden. Ook dan geldt het gestelde onder "erfdienstbaarheden". Bij de gemeente moet dan wel omgevingsvergunning worden aangevraagd. Oplevering en sleuteloverhandiging Wanneer de woning nagenoeg gereed is, ontvangt u een uitnodiging om tijdens de voorschouwing uw woning te inspecteren voor oplevering. Na deze voorschouwing wordt de datum van oplevering binnen afzienbare tijd aan u kenbaar gemaakt. Bij de oplevering ontvangt u een garantie- en revisiemap met daarin onder andere opgenomen: adresgegevens, revisiebescheiden en ons boekje Gebruik en onderhoud van uw woning. In dit boekje zijn adviezen opgenomen omtrent het gebruik en onderhoud van de in uw woning aanwezige installaties en de gebruikte materialen. Tijdens de oplevering wordt de woning definitief overgedragen van ondernemer naar u. Hierbij wordt tezamen met u en indien u dit wenst- een deskundige van Vereniging Eigen Huis plus de ondernemer eventuele onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en zo mogelijk direct door de ondernemer verholpen. De kosten van deze deskundige van Vereniging Eigen Huis zijn voor uw rekening. De ondernemer dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de oplevering geconstateerde en schriftelijk vastgelegde onvolkomenheden in principe binnen 3 maanden worden hersteld c.q. uitgevoerd. Bij de uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de eindafrekening. Een dag voor oplevering dienen alle openstaande facturen, inclusief het meerwerk, op rekening van de ondernemer zijn bijgeschreven. Indien u hier echter niet aan voldaan heeft, zal de woning wel worden opgeleverd maar is het niet mogelijk om de sleutel van uw woning in ontvangst te nemen. 5% regeling De ondernemer zal, in het kader van de 5% regeling, voor uw woning een bankgarantie stellen ten behoeve van de verkrijger en deponeren bij de notaris ter hoogte van 5% van de aanneemsom van uw woning. De bankgarantie is bedoeld als zekerheid voor herstel door de ondernemer van bij de oplevering geconstateerde gebreken, alsmede gebreken die zich binnen 3 maanden na oplevering voordoen. Na 3 maanden vervalt de bankgarantie tenzij er nog gebreken zouden bestaan. Opleveringsvolgorde Het bouwplan van uw woning maakt deel uit van een groter geheel waardoor het bouwproces van een individuele woning wellicht niet altijd continue zal verlopen. De verkrijger kan derhalve geen rechten ontlenen aan een voorgenomen opleveringsvolgorde. De woningen in het project Surfplas Goirle zullen niet allemaal gelijktijdig worden gebouwd. Hierdoor is het mogelijk dat er in de directe nabijheid van uw woning na oplevering nog bouwwerkzaamheden bezig zijn en/of zullen worden opgestart. Naast het feit dat de woningen gebouwd worden, moet ook de openbare ruimte en worden aangelegd. Deze inrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd door derden in opdracht van de gemeente Goirle en zijn mogelijk nog niet volledig afgerond bij de oplevering van uw woning. Indien de definitieve bestratingen nog niet gereed zijn, zullen de woningen in ieder geval bereikbaar zijn via de bouwwegen. Door middel van nieuwsbrieven zullen de toekomstige bewoners op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen met betrekking tot het totale bouwplan, de voortgang van het project en de uiteindelijke definitieve data voor de opleveringen. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 10 van 25

11 Onderhoudsperiode Gedurende drie maanden na oplevering kunt u de ondernemer schriftelijk mededelen of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen. Nadat alle onvolkomenheden waarvan melding is gemaakt zijn verholpen, wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Verliest u daarbij niet uit het oog dat het huis gebouwd wordt van natuurlijke materialen die nog kunnen werken. Veiligheid In de wijk wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid in de ruimste zin van het woord. Voor de sociale veiligheid is daar waar mogelijk aandacht besteed aan de stedenbouwkundige opzet. Het spreekt daarom ook voor zich dat er voor de woonomgeving gestreefd wordt om te voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen". Wij willen duidelijk benadrukken dat er gestreefd wordt, maar dat pas na het gereedkomen van de gehele woonomgeving blijkt of aan het keurmerk wordt voldaan. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden die buiten de invloedsfeer liggen van de ondernemer, waardoor de ondernemer niet aansprakelijk is voor het niet voldoen aan het keurmerk. Het hang- en sluitwerk van de woningen wordt aangebracht volgens de uitgangspunten van het bouwbesluit. Al het van buitenaf bereikbare hang- en sluitwerk voldoet daarmee ook aan de basisnorm van het Politiekeurmerk "Veilig Wonen". Bij de voordeuren en de achterdeuren van de woningen worden verlichtingspunten geplaatst, zoals aangegeven op de verkooptekening. Doordat de woonomgeving pas later geheel gereed zal zijn is het helaas praktisch onmogelijk om een certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen te verstrekken. In de woningen worden rookmelders aangebracht, zoals aangegeven is op de verkooptekening. Veiligheid tijdens de uitvoering Binnen de huidige wetgeving ("ARBO-wet") is het uitvoerende bouwbedrijf tijdens de uitvoering (=daadwerkelijke bouw) verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zake kundig personeel van het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan ook binnen de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is, in het belang van de persoonlijke veiligheid van u zelf en uw onderaannemers, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden, en kunnen uitvoering van werkzaamheden door derden tijdens de bouwuitvoering niet worden toegestaan. Om u toch de mogelijkheid te geven uw toekomstige woning te bezichtigen, eventueel opmetingen te verrichten en foto s te nemen e.d. zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op deze kijkdagen is het bouwterrein voor u, op eigen risico, toegankelijk. Door middel van de (nieuws) brieven zal aan u de data van deze kijkdagen worden medegedeeld. Veiligheid na de oplevering Voor de onderhavige grondgebonden woningen geldt dat de bewassing van de ramen en gevelinspectieen onderhoud door de bewoners zelf wordt uitgevoerd. Mochten bewoners er voor kiezen dit door een professionele, erkende onderneming te laten uitvoeren, dan zullen zij mogelijk voorzieningen moeten treffen, zodanig dat aan de Arbo-wetgeving wordt voldaan. Van toepassing zijnde voorschriften De Algemene Voorwaarden die bij de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst behoren. De bouwvoorschriften zoals door de overheid gehanteerd ten tijde van aanvraag van de omgevingsvergunning. De voorschriften van de diverse Nutsbedrijven. De van toepassing zijnde normbladen (NEN normen). De door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 11 van 25

12 Technische omschrijving Woningtypen Deze technische omschrijving gaat specifiek in op de vrijstaande woningen (bouwnummers 119 t/m 122). De in deze technische omschrijving beschreven onderdelen hebben betrekking op de woning als dit onderdeel in de onderhavige woning aanwezig is/ op verkooptekening staat aangegeven. Maten en maatvoering De ingeschreven maten op de tekeningen zijn "circa" maten, uitgedrukt in centimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Terreininrichting Onafhankelijk van het aanbrengen van de definitieve terreininrichtingen is de woning na oplevering bereikbaar en bewoonbaar. De aanwezige en de ontworpen terreininrichting kan naar aanleiding van voortschrijdend inzicht nog wijzigen. Plaats en aantal van de elementen zijn om die reden indicatief op tekening aangegeven. Al de terreininrichtingsplannen zijn tot stand gekomen en zullen worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Goirle. Niet alle woningen in het plan Surfplas Goirle zullen gelijktijdig gerealiseerd worden. Het is mogelijk dat er in de directe nabijheid van uw woning, na oplevering, nog bouwwerkzaamheden bezig zijn / zullen worden opgestart. De hoofdwegenstructuur, trottoirs en openbare parkeervoorzieningen worden zoveel als mogelijk, doch na de bouwwerkzaamheden van de woningen, gerealiseerd. Waar nodig zullen tijdelijke voorzieningen worden aangebracht zodat de woningen bereikbaar zijn. Ten behoeve van de terreininrichting dienen er bij het drukken van deze documentatie nog enkele plannen te worden afgerond. Dit zijn, onder andere, nutsvoorzieningen, vuilverzamelplaatsen en de definitieve positionering van de speeltoestellen. Erfafscheidingen Langs een deel van de grens met het openbare gebied wordt een beukenhaag aangebracht met een hoogte van 180 centimeter of 40 centimeter. Langs het semiopenbare gebied wordt een gaashekwerk met klimopbeplanting aangebracht als erfafscheiding. De erfafscheidingen hebben een hoogte van circa 1,80 meter. (deels al aanwezig op het perceel i.v.m. belendingen) De plaats van de beukenhaag en het gaashekwerk met klimopbeplanting is aangegeven op de situatieschets. Op deze erfafscheidingen zal een instandhoudingverplichting worden gevestigd. Werkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden of door u ingeschakelde partijen, niet zijnde de bouwkundige aannemer of de door hem ingeschakelde onderaannemers, zijn tijdens de bouw niet toegestaan. Persoonlijk Wonen Bij dit project bestaat de mogelijkheid om uit verschillende koperskeuzes te kiezen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden al door de architect uitgewerkt, en staan deze keuzemogelijkheden opgenomen in de koperskeuzelijst. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om uw individuele, persoonlijke wensen te verwerken in de woning. Eventuele wensen tot wijzigingen of aanpassingen van de woning kunnen in overleg met uw kopersbegeleider besproken worden. De kopersbegeleider beoordeeld de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van uw wensen, en gaat na of er geen (regel)technische of bouwkundige beperkingen zijn. U dient er rekening mee te houden dat vanwege deze beperkingen niet al uw wensen zonder meer kunnen worden ingewilligd. De woning moet bij oplevering voldoen aan de Woningborg- garantienormen en aan het Bouwbesluit. Om de uitvoeringswijze en garanties goed te registreren, dienen alle koperskeuzes met de ondernemer schriftelijk overeengekomen te worden en worden deze wijzigingen vastgelegd als aanvulling op de contractstukken. Peil Het peil van de woning -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de toekomstig afgewerkte begane grond vloer ter plaatse van de hoofdentree. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten en uitgezet. Er is ruimte gereserveerd voor het (in eigen beheer) aanbrengen van een vloerafwerking na oplevering tot een eindafwerking van maximaal 1,5cm. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 12 van 25

13 Grondwerken Het terrein wordt, waar nodig, ontgraven voor de fundering, riolering, kabels en leidingen. De tuin wordt aangevuld met uitkomende grond uit de ontgravingen onder en rondom de woning. Het maaiveld rondom de woning en in de tuin wordt circa 10 tot 15 centimeter onder peil opgeleverd, zodat er voldoende ruimte is voor het realiseren van persoonlijke inrichtingswensen. De tuin wordt zowel aan de voor-, zij- als aan de achterzijde ontdaan van bouwafval en puin. Het komt bij nieuwbouw projecten veelvuldig voor dat in de tuinen het regenwater moeilijk weg kan vloeien, zelfs na het omspitten van de tuin. De bodemstructuur is tijdens de bouw zodanig ontregeld geraakt (onder andere door het zware bouwverkeer) dat het geruime tijd kan duren voordat de stabiliteit en capillaire werking van de bodem is hersteld. Voor optimaal plezier en gemak van uw tuin raden wij u aan om advies in te winnen bij een hoveniersbedrijf betreffende afwatering, bemesting en soorten beplanting die geschikt zijn voor uw tuin. Bestrating en groen Buiten de perceelsgrenzen, wordt de bestrating en groenvoorziening door de gemeente volgens het inrichtingsplan aangebracht. In de loop van de tijd kunnen kleine verzakkingen optreden door inklinken van de grond. Aan de voorzijde en zijkant grenzend aan de openbare ruimte van de woningen wordt binnen de perceelsgrenzen een dubbele beukenhaag beplanting (Fagus Sylvatica) aangebracht. De haagbeplantingen staan op situatietekening aangegeven De haagbeplanting zal deels met een hoogte van circa 40 en 180 centimeter aangeplant worden. De haagbeplantingen worden in een daarvoor geschikt seizoen geplant, en op de hagen geldt een inboetgarantie van 1 jaar. Uiteraard dient na het aanplanten van de hagen het reguliere onderhoud te worden verzorgd. Fundering Op basis van een eerste verkennend onderzoek naar de bodemsamenstelling is door de constructeur geconstateerd dat alle woningen op staal worden gefundeerd middels een strokenfundering. Er zullen nog aanvullende bodemonderzoeken worden gedaan om voor de grondgebonden woningen de exacte funderingssituatie te bepalen. Onder erfafscheidingen worden, daar waar nodig, strokenfunderingen gemaakt. Begane grondvloer De geïsoleerde begane grondvloer van de woning is een op staal gestorte gewapende betonvloer. Er is geen kruipruimte onder de vloer aanwezig. De isolatiewaarde van de begane grondvloer is Rc 5,00 m²k/w. Buitenwand/-muren De buitenwand/-muren van de woningen worden geïsoleerd uitgevoerd. De plint van de woningen, net boven het maaiveld bestaat uit een gemetselde gevelsteen volgens de kleur- en materiaalstaat, hierboven zal het overige deel van de gevel worden uitgevoerd met geïsoleerd stucwerk. Dragende binnenspouwbladen en binnenwanden De dragende binnenspouwbladen en constructieve binnenwanden worden in kalkzandsteen uitgevoerd. Kalkzandsteenwanden worden, daar waar nodig, voorzien van dilatatievoegen. Verdiepingsvloer en dakvloer De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een gewapende breedplaat betonvloer. Ook de dakvloer wordt uitgevoerd als een breedplaat betonvloer. In de betonvloeren zijn diverse leidingen opgenomen, onder andere elektra-, water- en rioleringsleidingen, en de kanalen voor de mechanische ventilatie. De V-naden aan de onderzijde van de betonvloeren c.q. plafonds van onderliggende ruimten, blijven in het zicht. Overige dragende constructies Stalen kolommen, spanten en overige hulpconstructies worden zo veel als mogelijk uit het zicht afgewerkt. Daar waar nodig zullen de staalconstructies corrosiewerend worden afgewerkt. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 13 van 25

14 Gevelafwerking De buitengevels van de woningen worden uitgevoerd in gevelstucwerk op Stotherm gevelisolatie. Stucwerk is een gepleisterde afwerking, waarbij het handvaardig aanbrengen ervan in de afwerking zoals beoogd zichtbaar zal zijn. De gevelisolatie bestaat uit polystyreen isolatieplaten, waar overheen een mortel met wapeningslaag wordt aangebracht. Op deze wapeningslaag wordt het gevelstucwerk aangebracht. Als afwerking zal op de stuclaag een vuilwerende toplaag (2-laags Lotusan) worden aangebracht. Ondanks deze vuilwerende toplaag zal in de loop der tijd het gevelstucwerk onder weersinvloed aan uiterlijke verandering onderhevig kunnen zijn. Bij oplevering van de woning zal een uitgebreid onderhoudsadvies worden verstrekt. Onder het gevelstucwerk wordt een gemetselde plint aangebracht, kleur volgens het kleurenschema. In de gevels worden de noodzakelijke dilataties aangebracht, deze zijn niet op tekening aangegeven. In de gevels worden ook nood-overlopen aangebracht. Daarnaast bevat de gevel ook delen met horizontale profilering, Trespa Meteon. Trespa Meteon is gemakkelijk te reinigen en vraagt weinig onderhoud. Trespa Meteon is extreem weerbestendig. De isolatiewaarde van geveldelen met horizontale profilering is Rc 3,50 m²k/w. De isolatiewaarde van de buitenwand/-muren is Rc 4,50 m²k/w. Gevelkozijnen, ramen en deuren De gevelkozijnen en ramen worden uitgevoerd in hardhout klasse A (kwaliteit minimaal Dark Red Merantie. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen van de woning worden voorzien van de benodigde tocht- en aansluitprofielen. De voordeur is een samengestelde vlakke plaatdeur. De voordeur is van het merk Kegro, type Kegapro, heeft een dikte van circa 54 millimeter en is rondom voorzien van een rondgaande kaderdichting. De isolatiewaarde van de voordeur is Rc 0,50 m²k/w. De deur vanuit de garage naar de tuin is van het merk Kegro, type Kegawood en heeft een dikte van circa 54 millimeter. Het deurmodel is zoals op tekening is aangegeven. De schuifpui aan de achterzijde van de woning is van hardhout. De gevelkozijnen, ramen en deuren worden, volgens het kleurenschema, in het werk dekkend geschilderd. Boven de kozijnen worden daar waar nodig stalen lateien aangebracht. Stalen lateien zijn thermisch verzinkt naturel. De waterslagen onder de buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium. Beglazing buitengevelkozijnen Kozijnen, ramen, schuifpui en deuren worden voorzien van blank HR ++ (Hoog Rendement) glas. De afgelopen 30 jaar is de kwaliteit van dubbelglas aanzienlijk verbeterd. In plaats van lucht is de ruimte tussen de glasbladen gevuld met edelgas voor nog betere isolatie. HR ++ glas heeft een onzichtbare, warmte reflecterende laag tussen de glasplaten die de warmte nog beter binnen houdt. Vergeleken met standaard dubbelglas laat dat minder dan de helft aan warmte door. Ten opzichte van enkelglas scheelt dat liefst 80%. Het zorgt dus voor een aangenamere binnentemperatuur. Minder verlies van warmte bespaart het energiegebruik. De flinterdunne reflecterende laag bij HR ++ glas laat ongeveer één procent minder licht door dan dubbelglas zonder coating. Dit verschil in lichtintensiteit is echter nauwelijks merkbaar. Vanwege de sterk isolerende werking van HR ++ glas warmt de buitenzijde minder snel op. Hierdoor kan s nachts en s ochtends aan de buitenzijde condens optreden. Wanneer dat het geval is verdwijnt dat echter vanzelf. Hang- en sluitwerk gevelkozijnen De buitendeuren van de woningen worden voorzien van gelijksluitende cilindersloten en meerpuntssluitingen. Draai-/kiepramen worden voorzien met draai-/kiep- beslag met kierstanden. De voordeur is aan de buitenzijde voorzien van een verticale beugelgreep en aan de binnenzijde van een knopcilinder. In de voordeur wordt een roestvaststalen mat geborstelde brievenplaat aangebracht (Buva, model Finland) die is voorzien van een valklep met veer. Aan de binnenzijde is de brievenplaat voorzien van een borstel als tochtwering. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 14 van 25

15 De schuifpui is uitgerust met een hefboombediening voor het openen en sluiten. Alle buitendeuren en ramen zijn voorzien van aluminium beslag aan de binnenzijde. Buitenafwerkingen Alle gevelkozijnen, ramen, deuren en kozijnbetimmeringen worden in het werk geschilderd volgens het kleurenschema, tenzij deze fabriekmatig al zijn afgewerkt. Dakafwerkingen De platte daken van de woning worden voorzien van een 2 laags bitumineuze SBS of APP dakbedekking. De isolatiewaarde van het dak is Rc 6,00 m²k/w. De afwatering van het platte dak gebeurt door middel van een hemelwaterafvoer aan de gevels welke is aangesloten op het gescheiden rioleringssysteem. Afvoerpunten op daken worden voorzien van een bladvanger. In de gevel zullen spuwers als noodoverstort / signaalgever worden gemaakt ter hoogte van de dakvloer. Het platte dak van de garage wordt uitgevoerd als een houten balklaag waarop een houten dakbeschot met isolatieplaten wordt aangebracht afgewerkt met een 2 laags bitumineuze SBS of APP dakbedekking. Het garagedak wordt ongeïsoleerd uitgevoerd. Dakranden De dakranden worden uitgevoerd in een blank geanodiseerde aluminium daktrim. Garagedeuren Er wordt een sectionaaldeur van het merk Hörmann toegepast. De sectionaaldeur wordt handmatig bediend. Binnenwanden De binnenwanden worden als lichte scheidingswand uitgevoerd, gasbeton met een dikte van 10 centimeter. Alle wanden aan de binnenzijde van de woningen worden behangklaar afgewerkt, beoordelingsklasse groep 2. Behangklaar opleveren van de binnenwanden betekent dat de grootste gaten in de wanden worden gedicht. Kleinere gaten blijven onafgewerkt. De wanden zijn vlak genoeg om ze te behangen. Er wordt geen bouwbehang aangebracht. Let op! Op de wanden kan niet altijd direct sauswerk, spuitwerk, spachtelputz of iets dergelijks worden aangebracht, een voorbehandeling is dan noodzakelijk. Er wordt geen behangwerk aangebracht. Uitzondering hierop zijn de wanden in de meterkast en in de technische ruimte, deze worden niet nader afgewerkt. De wanden in de badkamer worden tot aan het plafond voorzien van tegelwerk. De wanden in het toilet worden tot circa 1,50 meter hoogte voorzien van tegelwerk waarboven wit spackspuitwerk wordt aangebracht. Binnendeurkozijnen en deuren In de woningen worden houten binnendeurkozijnen aangebracht. De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgewerkt in kleur RAL De binnendeurkozijnen zijn zonder bovenlicht. De stompe binnendeuren zijn fabrieksmatig afgewerkt RAL 9010 en zijn circa 231 centimeter hoog. De binnendeur van de techniekruimte is van verzwaarde kwaliteit, de onderzijde van de badkamerdeur is vochtwerend geseald. Houdt u er met uw vloerafwerking rekening mee dat na het leggen van de afwerkvloer er standaard en ruimte van circa 1 à 1,5 cm onder de deuren gehandhaafd blijft. In sommige gevallen (bij laminaat, houten vloeren, tegelwerk) zult u er rekening mee moeten houden dat in verband met de dikte van de vloer dat u de deuren zelf moet (laten) inkorten. Ter plaatse van de deuren naar toilet en de badkamer worden natuurstenen onderdorpels toegepast, zodanig dat de ventilatie onder de deur gegarandeerd is. Verder worden er natuurstenen dorpels aangebracht bij de inloopdouche. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 15 van 25

16 De deur en het kozijn van de meterkast wordt overeenkomstig uitgevoerd als de overige binnendeuren, en zal worden voorzien van ventilatievoorzieningen volgens de geldende voorschriften. Hang- & sluitwerk binnenkozijnen De binnendeuren worden afgemonteerd met hang- en sluitwerk, bestaand uit aluminium scharnieren, aluminium binnendeurgarnituur en loopsloten. De binnendeuren zijn voorzien van aluminium krukken met rozetten van het merk Hoppe type Trondheim. Mocht de vormgeving van deze deurkrukken u niet aanspreken dan kunt u in de optiesfeer kiezen voor een ander type deurkruk. De badkamer- en de toiletdeur zijn voorzien van een vrij- en bezetslot, de meterkast is voorzien van een kastslot. Alle andere deuren zijn voorzien van loopsloten. Vloeropbouw en vloerafwerkingen De vloeren die niet voorzien zijn van tegelwerk (zie tegelwerk onder vaste inrichting) worden voorzien van een afwerkvloer, zijnde een dekvloer. De dikte is circa 6 centimeter op de begane grond en op de verdiepingen. In de dekvloer op de begane grond wordt het vloerverwarmingssysteem aangelegd bij de woningen waar dit op tekening is aangegeven. Bij deze woningen wordt rondom de afwerkvloer een foamlaag aangebracht tussen de afwerkvloer en de muren. Aftimmeringen Aan de binnenzijde van de woningen wordt rond de buitenkozijnen passend gezaagde aftimmeringen aangebracht, zonder bevestigingsmiddelen in het zicht. Waar nodig wordt voor een juiste aansluiting op de plafonds boven de buitenkozijnen een plaatmateriaal aangebracht. De aftimmeringen dienen voor juiste afwerking en correcte aansluiting van de kozijnen op de wandafwerking en het plafond. Rondom het trapgat (kopse zijde van de vloer) wordt een betimmering aangebracht. In de meterkast wordt een underlayment meterbord (achterwand) geplaatst voor het bevestigen van de installatieonderdelen. Er worden geen plinten in de woning aangebracht. Op de begane grond wordt een wegneembaar houten paneel of luik geplaatst, waarachter (in de schacht) de douchepijp WTW geplaatst wordt. Deze dient bereikbaar te blijven voor onderhoud en inspectie. De positie is op de tekening aangegeven en is per woningtype verschillend. Schilderwerk Alle houten kozijnen, ramen en deuren in de buitengevel en de aftimmeringen worden fabrieksmatig voorzien van een grondlaag en worden na plaatsing in het werk geschilderd. De kleur aan de binnenzijde van de kozijnen en de draaiende delen is gelijk aan de kleur aan de buitenzijde. Schilderwerk aan de buitenzijde wordt uitgevoerd in het daarvoor geschikte seizoen. De voordeuren worden fabrieksmatig voorzien van een basisafwerking. De voordeur wordt in het werk aan de binnenzijde grijs geschilderd. Trappen De trap van begane grond naar de eerste verdieping bestaat uit een gesloten vurenhouten trap. De stootborden van de trap worden uitgevoerd in MDF. De trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping bestaat uit een open vurenhouten trap. Aan een zijde wordt een hardhouten blank gelakte trapleuning aangebracht op aluminium leuninghouders. De trapleuning wordt transparant geschilderd. De trapboom en de traphekken worden dekkend geschilderd. Plafondafwerkingen Alle betonplafonds worden voorzien van wit spackspuitwerk. Dit geldt niet voor het plafond van de meterkast, deze is niet nader afgewerkt. Het plafond van de garage is niet nader afgewerkt, dakplaten en balklaag zijn in het zicht Plafondhoogte De begane grond en de verdieping van de woning hebben een plafondhoogte van minimaal 2,60 meter conform bouwbesluit. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 16 van 25

17 Installaties Installatiezone In de technische ruimte worden de technische installaties geplaatst. De technische ruimte wordt als installatiezone aangemerkt. De leidingwerken van en naar deze toestellen worden in opbouw uitgevoerd. Buiten de installatiezone zullen de leidingen, voor zover als mogelijk, uit het zicht (als inbouw) worden uitgevoerd. Vuilwaterriolering De aanleg van en aansluiting op de vuilwaterriolering is in de koopsom inbegrepen. In het kader van duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. De afvoer van het afvalwater wordt aangesloten op het gemeentelijke vuilwaterriool. De rioleringsbuizen en hulpstukken zijn van kunststof. Alle leidingen worden voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen zoals onder andere ontstoppings- en ontluchtingsvoorzieningen. In de technische ruimte van de woning is een aansluitpunt voor wasmachine en wasdroger voorzien. Watervoorziening Alle waterleidingen worden aangelegd in kunststof buis met aluminium inlage. Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: de mengkraan op het aanrecht in de keuken de mengkranen op de wastafel de thermostatische douchemengkraan de thermostatische badmengkraan Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar: het toilet op de begane grond en de 1 e verdieping de fontein douchepijp WTW het tappunt voor de wasmachine de vaatwasseraansluiting de warmwatervoorziening in de technische ruimte de buitenkraan op de achtergevel De douchepijp WTW wordt aangebracht in de entree op de begane grond in een leidingschacht. Centrale verwarming De woning is voorzien van een hoog rendement combiketel Intergas HReco 36 deze is geplaatst in de installatiezone. De hoog rendement combiketel heeft een CW klasse van 5. De combiketel zorgt voor de verwarming van de woning en voor het warme water in de woning. De meeste combiketels zijn voorzien van een CW-label, toegekend door Stichting EPK. CW staat voor Comfort van Warmwatervoorziening ; aan het label kunt u dus de warm-waterprestatie van de ketel aflezen. Op het CW-label staat de CW klasse aangegeven. Deze klassen lopen van CW 1 tot en met CW 6, waarbij CW 1 een beperkte en CW 6 veel warmwatercapaciteit weergeeft. Naast de hoeveelheid warm water, zegt het label iets over de wachttijd, de gelijkmatigheid van de temperatuur en het rendement. Kijk voor meer informatie op De woning wordt op de verdieping voorzien van plaatstalen radiatoren van het merk Quinn, type Ligna. De radiatoren worden voorzien van thermostatische radiatorkranen. De thermostatische radiatorkranen dienen als na-regeling van de klokthermostaat. De radiatoren worden fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit. De badkamer wordt voorzien van een design radiator van het merk Quinn, type Sevilla die wordt aangesloten met muuraansluitingen. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 17 van 25

18 Vloerverwarming. De begane grond van de woning wordt verwarmd door middel van laagtemperatuur vloerverwarming als hoofdverwarming. De verdeler van de vloerverwarming op de begane grond wordt voorzien van een omkasting in de hal geplaatst. De verdeler van de 1 e en 2 e verdieping worden voorzien in de installatie zone op de 2 e verdieping. Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de beste warmteafgifte geeft zijn houten en textiele vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,10 m²k/w. Vraag hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. Vloerverwarming is een continue verwarming en behoeft ( s nachts) niet lager te worden ingesteld. Bij oplevering van de woning ontvangt u hierover een gebruikers instructie. De regeling van de centrale verwarmingsinstallatie vindt plaats door middel van een klokthermostaat in de woonkamer en een ruimteregeling in de keuken-eetkamer. De centrale verwarmingsleidingen worden uitgevoerd in kunststof buis weggewerkt in de afwerkvloer, met uitzonderingen ter plaatse van de verdelers. Bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen en bij gesloten ramen en deuren, voor zover in de volgende ruimte een verwarmingselement is geplaatst, worden de volgende temperaturen gegarandeerd: - woonkamer / eetkamer en keuken 20 ºC - slaapkamers 20 ºC - hobbyruimte 20 ºC - badkamer 22 ºC - toiletruimte 15 ºC - entreehal / overloop 15 ºC - inpandige berging/trapkast vorstvrij Afvoer van verbrandingsgassen en aanvoer van lucht vindt plaats door middel van dakdoorvoeren voor rookgasafvoer en luchttoevoer. De verdelers voor de centrale verwarming worden in principe aangebracht, zoals op tekening is aangegeven. Ter plaatse van de verdelers is het leidingwerk in opbouw uitgevoerd. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 18 van 25

19 Ventilatievoorzieningen In de woning wordt een ventilatie systeem aangebracht die wordt aangestuurd door het meten van luchtkwaliteit. De ventilatie-unit is van het merk Buva Q-stream, type Quali, en is geplaatst in de installatiezone. Dit betekent dat de woning wordt geventileerd met buitenlucht, die via roosters nabij diverse ramen naar binnen gehaald wordt. De ventilatieroosters voor de natuurlijke toevoer van buitenlucht worden op het glas aangebracht. De ventilatieroosters zijn ter indicatie op de gevels van de verkooptekeningen aangegeven en zijn zogenaamde zelfregulerende roosters voor een beter comfort. De ventilatieroosters zijn vanuit de woning zichtbaar en bedienbaar middels een trekstang. De ventilatieroosters zijn van het merk Buva en aan de binnenzijde gepoedercoat in de kleur grijs. Samengevat is het ventilatie systeem opgebouwd uit een natuurlijke toevoer van buitenlucht, die middels een woonhuisventilator mechanisch wordt afgevoerd. De hoofdbediening van het ventilatie systeem wordt geplaatst nabij de bediening van de centrale verwarming. De hoofdbediening van het systeem is tevens de CO² sensor van het systeem, en regelt het ventilatiesysteem op basis van luchtkwaliteit. Desgewenst kan in overleg de hoofdbediening ook in de keukenruimte worden geplaatst. Met behulp van de hoofdbediening is het systeem handmatig in verschillende standen te zetten en naar een persoonlijke voorkeur aan te passen. Bij het systeem wordt standaard een tweede, draadloze bediening geleverd die naar eigen inzicht kan worden geplaatst. Het systeem heeft kunststof wand- en/of plafond-afzuigroosters in de keuken, nabij de opstelplaats van de wasmachine, het toilet en de badkamer. Op dit systeem kan geen afzuigkap in de keuken worden aangesloten. De afzuigroosters in de keukenruimte worden gecentraliseerd geplaatst in de ruimte (niet boven opstelplaats kooktoestel) en dienen enkel voor het afvoeren van kookvocht. In de keuken wordt standaard een onafhankelijk van de ventilatievoorzieningen functionerende afzuigkap aangebracht. De afzuigkap behoort tot de keukeninrichting, en wordt aangesloten op een apart uitblaaskanaal. Bij gebruik van de afzuigkap in hoogstand is het advies om te zorgen voor voldoende luchttoevoer. De luchtafvoer van de ventilatielucht vindt plaats via (een) doorvoer(en) door het dak. De garage wordt op natuurlijke wijze geventileerd. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 19 van 25

20 PV cellen Op het dak van de woningen worden panelen met PV cellen (zonnecellen) geplaatst. Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit, waardoor u uw eigen groene stroom produceert. De zon is immers een onuitputtelijke energiebron. U bespaart direct op kosten doordat u uw eigen groene stroom meteen verbruikt in huis. De stroom die u teveel opwekt levert u terug aan het elektriciteitsnet. Zonnecellen gaan normaliter langdurig mee en zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk. In de technische ruimte van de woning wordt voor het functioneren en aansluiten van het PV systeem op het elektriciteitsnet een omvormer geplaatst. Elektrische installatie De individuele elektrische installatie wordt volgens de geldende voorschriften aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over de benodigde groepen naar de diverse aansluitpunten. De elektrische installatie wordt aangelegd volgens een centraaldozen systeem. In het plafond worden verdeeldozen aangebracht, deze verdeeldozen dienen tevens als aansluitpunt voor verlichting. De verdeeldozen zijn voorzien van een deksel met lamphaak. In de trapkast wordt een wandlichtpunt geplaatst. De groepen verdeelkast wordt geplaatst in de meterkast van de woning, en is standaard uitgerust met 2 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar waardoor er maximaal 8 eindgroepen geplaatst kunnen worden. De elektra installatie wordt aangesloten op het netwerk middels een zogenaamde 2-fase aansluiting. De posities van het schakel- en elektra materiaal staat in principe op de verkooptekening weergegeven. De leidingen worden weggewerkt en er wordt inbouwmateriaal toegepast, met uitzondering van de garage en de meterkast. Hier worden de leidingen en het schakel en elektramateriaal als opbouw uitgevoerd. De dubbele wandcontactdozen worden samengesteld uit twee enkelvoudige wandcontactdozen die onder een afdekraam naast elkaar worden geplaatst. Het opbouwmateriaal bestaat uit een vaste wandcontactdoos. Alle inbouw wandcontactdozen en het schakelmateriaal is van het merk Jung type AS500, en wordt uitgevoerd in de kleur wit. Waar aansluitpunten van telefoon, televisie en internet naast wandcontactdozen worden aangebracht, worden deze allen onder een meervoudig afdekraam geplaatst. De hoogte van het schakelmateriaal ten opzichte van de afgewerkte vloer is: schakelaars cm* wandcontactdozen + 30 cm in de woonkamer en de slaapkamers; cm t.b.v. wasmachine + wasdroger; + diverse hoogten in keuken conform apart schema Telefoon televisie internet + 30 cm Thermostaat cm hoogte Bediening mechanische ventilatie naast thermostaat Genoemde hoogtes zijn circa hoogtes. * Schakelaars bij trapleuningen en inbouwreservoirs worden indien nodig op afwijkende hoogte aangebracht. Bij de voordeur wordt een buitenlichtpunt inclusief armatuur aangebracht. Bij de schuifpui en de zijdeur van de garage wordt één buitenlichtpunt exclusief armatuur aangebracht, die dient voor verlichting bij beide deuren. De buitenlichtpunten zijn vanuit de woning en/of de garage te bedienen. In de technische ruimte worden elektrische aansluitpunten voor wasmachine en wasdroger geplaatst. De aansluitpunten voor de wasmachine en wasdroger worden op aparte groepen aangesloten en wordt conform de voorschriften afgemonteerd met een enkelvoudige wandcontactdoos. In de meterkast van de woning wordt een dubbele, (onbenutte) wandcontactdoos aangebracht. Nabij de voordeur van de woning wordt een RVS beldrukker geplaatst, welke is aangesloten op een zwakstroom circuit. De signaalgever van de belinstallatie wordt boven de meterkastdeur geplaatst. Niet bedrade (loze) leidingen in de woning, en het aardpunt in de badkamer worden voorzien van een witte afdekplaat (blindplaat), overeenkomstig met het schakelmateriaal in de woning. In loze aansluitingen is een controle draad opgenomen. De controledraad is enkel bedoeld om de functionaliteit van de leiding aan te tonen en is niet bedoeld als trekdraad van bekabeling. Surfplas Goirle Deelgebied 3 pag 20 van 25

Algemene verkrijgersinformatie Halfvrijstaande- en vrijstaande villa s Om de Haenen Teteringen, Breda

Algemene verkrijgersinformatie Halfvrijstaande- en vrijstaande villa s Om de Haenen Teteringen, Breda Algemene verkrijgersinformatie Halfvrijstaande- en vrijstaande villa s Om de Haenen Teteringen, Breda Het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst Indien u een keuze heeft kunnen maken uit een villa

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie La Couronne, Vught

Algemene kopersinformatie La Couronne, Vught Algemene kopersinformatie La Couronne, Vught Versie 14-03-2018 Pagina 1 van 8 Koop- en aannemingsovereenkomst en notariële akten Zodra u besluit om een van deze woningen te kopen, worden de koopovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie Rij-, 2-onder-1 kap- & vrijstaande woningen

Algemene kopersinformatie Rij-, 2-onder-1 kap- & vrijstaande woningen Algemene kopersinformatie Rij-, 2-onder-1 kap- & vrijstaande woningen 15 juni 2016 blad 1 van 8 Algemeen In Consortium Stappegoor B.V. werken BPD Ontwikkeling B.V. en Synchroon B.V. nauw samen aan de totstandkoming

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt.

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt. maart 2013 Een huis kopen in Kerckebosch Zeist Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie

Algemene kopersinformatie Algemene kopersinformatie Koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst en notariële akten De koopovereenkomst heeft betrekking op de aankoop van de grond en wordt gesloten tussen de koper en de ontwikkelaar.

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie & Technische omschrijving 22 koop rij- en hoekwoningen Surfplas Goirle, deelgebied 1 d.d. 01-02-2016

Algemene kopersinformatie & Technische omschrijving 22 koop rij- en hoekwoningen Surfplas Goirle, deelgebied 1 d.d. 01-02-2016 Algemene kopersinformatie & Technische omschrijving 22 koop rij- en hoekwoningen, deelgebied 1 d.d. 01-02-2016 Inhoudsopgave Algemene kopersinformatie... 4 Het tekenen van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst...

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S INLEIDING In Mierlo wordt, dicht bij het centrum, een nieuw woongebied met een bijzondere uitstraling gerealiseerd. De naam van dit gebied is Luchen en is

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie & Technische omschrijving 6 waterrandwoningen plan Boschkens

Algemene kopersinformatie & Technische omschrijving 6 waterrandwoningen plan Boschkens Algemene kopersinformatie & Technische omschrijving 6 waterrandwoningen plan Boschkens Algemene kopersinformatie & technische omschrijving 6 waterrandwoningen plan Boschkens Versie 1.0 d.d. 04 september

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype

Nadere informatie

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek Multifunctionele bedrijfsunits Smidsstraat 19, Sneek Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op het bedrijventerrein de Hemmen te Sneek. U kunt kiezen voor een

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype D1 Geachte kopers(s), In

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

MARISPLEIN 24. Aan de voorzijde kijkt de woning uit over openbaar groen/speeltuinen.

MARISPLEIN 24. Aan de voorzijde kijkt de woning uit over openbaar groen/speeltuinen. Basis eengezins(tussen)woning met nieuwe CV-ketel uit 2012, 3 slaapkamers en een tuin van circa 7 meter diep (oosten). Gelegen op ca. 98 m² eigen grond in de wijk Oud-Krispijn. Aan de voorzijde kijkt de

Nadere informatie

KOPERSKEUZELIJST. 24 Woningen te Bergen op Zoom. Aanvullende koperskeuzelijst bnr. 14 t/m 17 en 20 t/m 23

KOPERSKEUZELIJST. 24 Woningen te Bergen op Zoom. Aanvullende koperskeuzelijst bnr. 14 t/m 17 en 20 t/m 23 KOPERSKEUZELIJST 24 Woningen te Bergen op Zoom anvullende koperskeuzelijst bnr. 14 t/m 17 en 20 t/m 23 01-11-2016 anvullende koperskeuzelijst woningtype B kkoord Ruwbouw opties B013 Leveren en aanbrengen

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype A Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Gouda Lange Dwarsstraat 30 Vraagprijs 145.000,- k.k.

Gouda Lange Dwarsstraat 30 Vraagprijs 145.000,- k.k. Gouda Lange Dwarsstraat 30 Vraagprijs 145.000,- k.k. Omschrijving In het centrum van Gouda ligt deze leuke 3 kamer binnenstadswoning met stadstuin. De woning ligt in een rustige straat nabij diverse voorzieningen,

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Er is bijzonder veel mogelijk qua maatwerk in plattegronden, uitstraling, afwerking, enzovoorts.

Er is bijzonder veel mogelijk qua maatwerk in plattegronden, uitstraling, afwerking, enzovoorts. VELLER WONEN OP MAAT IN BARNEVELD Maatwerk in Nieuwbouw Zogenaamd levensloop bestendig wonen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Deze referentiewoning dient ter inspiratie 371.000 VON In

Nadere informatie

Offerte (individueel) meer- en minderwerk

Offerte (individueel) meer- en minderwerk Pagina 12 T 0165-560602 KVK 20095532 Sanitair 07.01 Standaard sanitairopstelling bij onze leverancier 0,00 U kiest voor een standaard sanitairopstelling bij onze leverancier. U dient wel het e.e.a. met

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Bouwnummer... / woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan

Bouwnummer... / woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Bergambacht, 13 woningen plan Dijklaan-West II fase 1c Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Rijwoning hoek bnr. 10

Rijwoning hoek bnr. 10 Kenmerk mei 2017 Bouwopties Rijwoning Rijwoning Optie 1 Trapkast Onder de trap in de woonkamer wordt een kast gerealiseerd. Elektrapunten conform de optietekening. Optie 2 Vergroten badkamer met circa

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Woningtype C Twee-onder-een-kapwoningen Bouwnummers: 8 t/m 11, 15 en 16 3 Inhoudsopgave Algemene informatie... 5 Het tekenen van de koopovereenkomst

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype C Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Woningpresentatie. Pieter de Molijnlaan 7 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Pieter de Molijnlaan 7 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Pieter de Molijnlaan 7 SOEST Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 2017 Woonoppervlak : 135 m² Inhoud : 467 m³ Perceeloppervlak

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Dorpse vrijstaande woning De Wijde Blick te Hapert bouwnummer 9 (type 9) 13 oktober 2015 1 Dorpse vrijstaande woning Inhoudsopgave Algemene kopersinformatie...

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

SPAARBANKSTRAAT 1 8262 PA KAMPEN

SPAARBANKSTRAAT 1 8262 PA KAMPEN SPAARBANKSTRAAT 1 8262 PA KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 SPAARBANKSTRAAT 1, KAMPEN Goed onderhouden woning met plaats en aangebouwde berging,

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits Zeewolde Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

NOORDTZIJSTRAAT 32 8266 DG KAMPEN

NOORDTZIJSTRAAT 32 8266 DG KAMPEN NOORDTZIJSTRAAT 32 8266 DG KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 NOORDTZIJSTRAAT 32, KAMPEN Recentelijk geheel opgeknapte, sfeervolle tussenwoning

Nadere informatie

Bedrijfsunits in Werkendam

Bedrijfsunits in Werkendam DISCLAIMER: De verkoopgegevens zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. Het blijft echter mogelijk dat wijzigingen worden aangebracht die noodzakelijk dan wel wenselijk blijven, maar die geen afbreuk

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 17 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Blok 1: bnr 202 t/m 206, Blok 2: bnr 207 t/m 213 (beuk breedte 5,1m) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een

Nadere informatie

Korenakker 31, 2743 ER, Waddinxveen

Korenakker 31, 2743 ER, Waddinxveen Korenakker 31, 2743 ER, Waddinxveen Vraagprijs 189.500,00 kosten koper Omschrijving In de wijk Zuidplas gelegen goed onderhouden hoekwoning. Deze in 1984 gebouwde woning is gesitueerd in een kinderrijke

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype D3 Geachte kopers(s), In

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Lange Groenendaal 106 b, 2801 LV Gouda. Vraagprijs ,00 kosten koper.

Lange Groenendaal 106 b, 2801 LV Gouda. Vraagprijs ,00 kosten koper. Lange Groenendaal 106 b, 2801 LV Gouda Vraagprijs 124.500,00 kosten koper www.langegroenendaal106b.nl Omschrijving Schitterend gelegen 2 kamer appartement op de tweede verdieping in het historische centrum

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

DONGEN Gerardus Majellastraat 45

DONGEN Gerardus Majellastraat 45 DONGEN Gerardus Majellastraat 45 Volledig gerenoveerd karakteristiek, vrijstaand woonhuis met "chambre-en-suite", moderne keuken, luxe badkamer en inpandige ruime garage, gelegen nabij het centrum van

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Mies van der Rohestraat 22 - Dongen

Mies van der Rohestraat 22 - Dongen Mies van der Rohestraat 22 - Dongen Vraagprijs 195.000,- k.k. Rustig gelegen, ruime tussenwoning voorzien van zonnepanelen, 4 slaapkamers, ruime woonkamer en tuin gelegen op het Zuid-Westen. Van den Bosch

Nadere informatie

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr.

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr. Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 Kavel Soort Kavel VON prijs VON prijs Status nr. (ca. m²) stadsvilla Frits (550 m³) stadsvilla Hub (575 m³) 1 vrijstaand 333 459.000 beschikbaar

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype C Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK 1. Eerst na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst kunnen wij de opdracht in behandeling nemen. 2. Bij ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN

PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 PRINS CLAUSSTRAAT 72, GENEMUIDEN Ruime hoekwoning met garage en op het zuiden

Nadere informatie

Algemene koopinformatie

Algemene koopinformatie Algemeen Op het Verbreepark in Benthuizen, op een zichtlocatie langs de N209, realiseert ontwikkelende aannemer Thunnissen uit Heemstede GARAGE XL. GARAGE XL biedt plaats aan ruime en betaalbare opslag-

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype B Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

7 bedrijfsruimten De Stadterij in Hoogeveen. Te Koop / Te Huur -1-

7 bedrijfsruimten De Stadterij in Hoogeveen. Te Koop / Te Huur -1- -1- Informatie algemeen Object Een representatief nieuwbouwproject totaal bestaande uit 7 bedrijfsruimten, gelegen op bedrijventerrein "De Stadterij" in Hoogeveen. Dit bedrijventerrein ligt direct aan

Nadere informatie