Hervormden en gereformeerden in de twintigste eeuw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervormden en gereformeerden in de twintigste eeuw"

Transcriptie

1 Hervormden en gereformeerden in de twintigste eeuw 1 Niet ieder was gelukkig met het Algemeen Reglement van Uit verschillende gemeentes klonken van het begin af proteststemmen. Het bezwaar tegen de nieuwe bestuursvorm was niet alleen dat deze door de koning, als daartoe onbevoegd, werd opgelegd, maar ook dat het Reglement geen belijdende geest ademde en het niet of nauwelijks toeliet dat toegezien werd op handhaving van wat als het zuivere reformatorische belijden werd gezien. De protestbewegingen leidden tenslotte tot twee grote afscheidingsbewegingen: de Afscheiding (1834, waarin uiteindelijk zo n vier procent van de bevolking meeging) en de Doleantie (1886, waaraan de Nederduitsch Hervormde Kerk ruim kerkleden verloor). De vaders van de Afscheiding beschouwden de Nederlandse Hervormde Kerk met haar leervrijheid als een vrijzinnig geworden kerk, ja zelfs als een valse kerk waarvan iedere gelovige zich behoorde af te scheiden. Ze wendden zich weer tot de zeventiende eeuwse theologie en streefden naar bewaring van het onveranderlijk erfgoed der eeuwen en de herleving van de oudvaderlandse kerk naar de leer en de kerkinrichting zoals die was vastgesteld op de Synode van Dordrecht ( ). Hun gemeenten verenigden zich op basis van de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, opgesteld door Zacharias Ursinus ( ) en Caspar Olevianus ( ) in 1563, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, opgesteld door Guido de Brès ( ) in 1561, en de Dordtse Leerregels - ook wel de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten genoemd - opgesteld door de Synode van Dordrecht. In de vrije, kleine gemeenten van de afgescheidenen onder leiding van hun zelfgekozen kerkenraad, werden standsverschillen gedempt door saamhorigheid. Ook arbeiders konden er ouderling of diaken worden. Vissers, timmerlui en landbouwers werden voorganger; voor predikant studeerden overwegend zoons van kleine luyden. Conservatisme, wereldmijding, puriteinse eenvoud en soberheid kregen in kringen van de afgescheidenen de status van kenmerken van de ware gelovigen. De pers schilderde de afgescheidenen die vrijwel uitsluitend tot de lagere en laagste sociale lagen van de bevolking behoorden - af als fanatieke dwepers, oproerkraaiers en scheurmakers. Rondom hun bijeenkomsten verzamende zich meermalen opgeschoten jeugd, tuk op scheldpartijen en relletjes. Wereldlijke overheden probeerden de revolte der fijnen terug te dringen door voorgangers en voormannen te beboeten, te bedreigen en soms zelfs door hen te molesteren of gevangen te zetten. De mannen van de Doleantie beschouwden de Nederlandse Hervormde Kerk niet als een valse kerk, maar als een genootschap, bijeengehouden door het juk van de synodale hiërarchie. Dr. Abraham Kuyper ( ) betoogde dat in die kerk voor het vurige geloof het laffe rationalisme in plaats (was) gekomen. Hij verweet de kerk dat ze haar taak een dam te zijn tegen den stroom van het liberalisme niet vervulde. Kuyper ontpopte zich als voorman van de mannen van de Doleantie. Hij bepleitte een vrije kerk die een vaste vorm kende in belijdenis, kerkrecht en liturgie, een kerk die een georganiseerde tegenpool van de onafgebakende volkskerk zou zijn. Toen hij bij de kerkleiding onvoldoende Albert Helleman: Abraham Kuyper, BG C1 /131. gehoor vond, besloot hij de gereformeerde orthodoxie te organiseren. In zijn streven de geldigheid van het calvinisme voor alle terreinen van het leven aan te tonen, stichtte hij ondermeer de Vrije Universiteit (1880) als bijzondere inrichting geheel vrij van staatsinvloed en daardoor vrij om wetenschap naar gereformeerde beginselen te beoefenen. De spanning tussen kerkelijke besturen en orthodoxe kerkenraden die Kuyper volgden, liep steeds hoger op. Toen het kerkbestuur in 1886 tachtig Amsterdamse ambtsdragers schorste, omdat deze zich vergrepen hadden aan het kerkelijk bezit, kozen de geschorsten een eigen kerkenraad die afzonderlijke kerkdiensten belegde. Ook el-

2 2 ders verlieten veel ambtdragers de Nederlandse Hervormde Kerk. Ze vormden dolerende gemeenten. Deze verenigden zich onder de naam Nederduitsche Gereformeerde Kerken. De Nederduitsche Gereformeerde Kerken werden bekend onder de naam Doleantie, genoemd naar het Latijnse dolere (= klagen, smart). Het doel van de Doleantie was om weer terug te gaan naar de regels van de Dordtse Kerkorde uit 1619 om daarmee de kerkorganisatie en de geloofsbelijdenis weer bij autonome kerkgemeentes en bij het kerkvolk te leggen in plaats van bij een centraal geregeld en zijns inziens te vrijzinnig bestuur. Zo kon het kerkvolk, door Kuyper 'kleine luyden' genoemd, tot decentraal kerkelijk zelfbestuur overgaan en zodoende zo dicht mogelijk bij hun kerk en de oorspronkelijke, orthodoxe geloofsbelijdenis komen, zonder dat van bovenaf en zonder inspraak de leer werd verkondigd. De scheuringen in de Nederlandse Hervormde Kerk sloeg diepe kloven dwars door familiebanden, dorps- en kerkgemeenschappen. Meermalen kwam het tot onverkwikkelijke tonelen, soms zelfs tot schermutselingen. De tegenbewegingen van 1834 en 1886 vonden elkaar in 1892 en verenigden zich tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vanwege bezwaren tegen Kuypers dominante persoon, zijn cultuuroptimisme, zijn activisme, zijn strijdlust en zijn theologische opvattingen over verbond, kerk en wedergeboorte deed een groepering niet mee aan deze vereniging: de huidige Christelijk Gereformeerde. In de Gereformeerde Kerken ging men uit van de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. De leden van deze kerken onderscheidden zich als regel door grote offervaardigheid en trouw aan hun kerk. Met grote volharding streden ze voor haar uitbouw en versteviging. In de hoop op een leven dat zowel christelijk als eigentijds mocht zijn, steunden ze allerlei christelijke acties en organisaties in staat en maatschappij. Na enige jaren van betrekkelijke rust kwam in de Gereformeerde Kerken omstreeks 1913 een protestbeweging op gang. Zij die zich bij die beweging aansloten, vonden de preken in hun kerk te intellectualistisch en het kerkelijk leven te verstard en het zelfbesef te veel getuigen van de waan dat er buiten de eigen kring niets goeds te vinden was. Toen dr. Johannes Gerardus Geelkerken ( ) door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland werd geschorst, omdat hij zich publiekelijk afvroeg of de slang in het verhaal uit Genesis 3 wel echt gesproken had, ontstond er onrust onder een aantal predikanten die eveneens vraagtekens plaatsten bij de streng orthodoxe Bijbelbeschouwing. Geelkerken werd met de predikanten die hem steunden afgezet. Hun gemeentes kwamen buiten het verband van de Gereformeerde Kerken te staan. Deze gemeentes sloten zich aaneen tot de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. In 1946 verenigden deze zich met de Nederlandse Hervormde Kerk. Een vleugel van de Gereformeerde Kerken in Nederland splitste zich onder leiding van dr. Klaas Schilder ( ) in 1944 af en ging de Gereformeerde Kerken (onderhoudende artikel 31) vormen. Later zijn die de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt gaan heten. De aanleiding was ondermeer onenigheid over de precieze betekenis van de doop. De Gereformeerde Kerken bleven ontredderd achter. De Eerste Wereldoorlog had grote invloed op de Nederlandse Hervormde Kerk en op de Gereformeerde Kerken. De dominante indruk die de oorlog vestigde was die van morele en politieke ontwrichting en van zinloosheid. De oorlog was aanleiding voor een oproep tot bekering. Was voor de negentiende eeuwer de wereld kenbaar, beschrijfbaar, verklaarbaar en beheersbaar geweest, nu was dit niet langer het geval. Er waren geen vaste ijkpunten meer, zoals de rede of de openbaring. De kerken moesten zoeken naar een nieuwe taal om in gesprek te komen met de cultuur die zich niet langer op de noemer van het christendom liet brengen. Dit vroeg om bezinning op het kerk-zijn. In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw ontstond een groeiende beweging om

3 3 te komen tot een andere organisatie en instelling in de Nederlandse Hervormde Kerk die met haar min of meer georganiseerde richtingen een in zichzelf verdeeld huis was. De kerk zou een belijdende kerk moeten zijn. De centrale belijdenis Jezus Christus is Heer zou moeten worden waargemaakt zowel in kerkelijke vergaderingen (die dus een geestelijk karakter behoorden te dragen, ook als zij administratieve zaken behandelden), als in de preken. De kerk zou moeten terugkeren naar een presbyteriaal-synodaal stelsel. Ook zou ze weer moeten toezien op de leer. Hierbij zou het niet moeten gaan om een juridische leertucht, in de zin dat men gestraft kon worden als men van de belijdenis afweek, zoals in een burgerlijke vereniging iemand geschrapt zou kunnen worden. De leertucht zou een geestelijk karakter moeten hebben. Tijdens de Tweede Wereldoorlog klonk de roep om reorganisatie van de kerk steeds luider. Kerkelijke gemeenten dienden gericht te zijn op hun omgeving en zich verantwoordelijk te weten voor een humane wereld. Benadrukt werd dat een kerkelijk instituut waarin de stem van een plaatselijke gemeente niet doorklinkt, zich onmogelijk kan vernieuwen. De Nederlandse Hervormde Kerk stelde een synodale commissie in om voorstellen de doen voor een nieuwe kerkelijke rechtsorde. De voorstellen van deze commissie en de bezinning daarop vonden hun weerslag in de nieuwe, belijdende kerkorde uit 1951, die de Reglementenbundel uit 1816 verving. De synode was voortaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de classes. Nieuw was de aandacht voor Israël, waarbij niet langer zending maar ontmoeting centraal stond. Met de nieuwe kerkorde was ook een oud bezwaar van de gereformeerden tegen de hervormden vervallen. De Gereformeerde Kerken waren decennialang in het voetspoor van Kuyper gebleven. De stonden voor wat ze het grondmotief van het calvinisme noemden: de erkenning van de soevereiniteit van God over het hele leven. De kerk zagen ze niet als een heilsinstituut, maar als de vergadering van de door Christus uitverkoren gelovigen, waar alleen Zijn woord regeert. Eind jaren vijftig deed zich ook in de Gereformeerde Kerken een kentering voor. Kerkelijke en theologische ramen gingen open. Oude waarden en waarheden gingen onder de hamer. Tijdens Pinksteren 1961 wendden achttien predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland zich tot de leden van deze kerken met een oproep om tot eenheid te komen. Enkele duizenden gemeenteleden betuigden hun steun. Als groep ondernamen de achttien diverse vervolgactiviteiten: de publicatie van drie gespreksboekjes (in 1961, 1962 en 1965), de organisatie van een landelijk congres op 26 mei 1962 in de Jaarbeurs te Utrecht met ruim vierduizend deelnemers en in 1964 de organisatie van verschillende regionale bijeenkomsten. Toen de op gang gekomen beweging stil dreigde te vallen, zetten de Hervormde Jeugdraad en de Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad in bijna veertig gemeenten gespreksgroepen op. Uit de verslagen van deze groepen werd een nota samengesteld met de titel Samen op Weg. De groepen wilden binnen tien jaar een kerkfusie. Op hun aandrang besloten de beide betrokken synoden in 1969 zelf de zaak van de hereniging ter hand te nemen. De eerste gecombineerde synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland vond plaats in Er werd een Raad van Deputaten voor Samen op Weg opgericht met werkgroepen die diverse onderdelen gingen uitwerken. Er kwam een voorlopige regeling, de zogeheten tussenorde, voor gemeenten die al gefedereerd waren (in 1976 waren dat dertig lokale kerken, vooral in het zuiden van het land). In 1983 vond de eerste gezamenlijke vergadering plaats van een Hervormde Provinciale Kerkvergadering en een Gereformeerde Particuliere Synode. Het ging hier om het district Noord-Brabant-Limburg. In 1986 verklaarden de Hervormde Synode en Gereformeerde Synode - precies honderd jaar na de Doleantie van dat ze 'in staat van hereniging' waren. De Evangelisch-Lutherse Kerk, sinds 1986 waarnemer in het proces, ging vanaf 1990 volop meedoen. De combi-synode werd vanaf toen een triosynode. Deze bereidde een nieuwe kerkorde voor die door de afzonderlijke kerken als eigen kerkorde aanvaard kon worden en vervolgens kon dienen als kerkorde van verenigde kerk. Op 1 mei 2004 was het zover: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch- Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden fuseerden. De naam van de kerk werd Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk telde 2,1 miljoen leden, 13% van de Nederlandse bevolking.

4 4 Plaatselijk werden de landelijke trends gevolgd. Naar alle waarschijnlijkheid werd in 1887 een Gereformeerde Kerk gesticht met een kerkgebouw in Westervoort, op de plek (Hamerstraat) waar in 1937 een nieuwe kerk werd opgetrokken. 1 Het gebied van de streekkerk omvatte de woonkernen Lathum, Westervoort, Duiven, Groessen, Loo, Zevenaar, Babberich, Didam en Loil. Al gauw werd de streekgemeente uitgebreid met de woonkernen Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen, Aerdt, Pannerden en Elten. In Zevenaar woonden in de beginjaren vijftig slechts enkele gereformeerde gezinnen. In januari 1952 hielden ze hun eerste huisdienst. Korte tijd later kwamen ze samen in de consistoriekamer van de hervormde kerk. In de beginjaren zestig breidde Zevenaar sterk uit. De wijk Zevenaar werd opgericht, met een eigen wijkraad (die deel uitmaakte van de kerkenraad van de streekgemeente). De gemeente groeide. De consistoriekamer werd al gauw te klein. Daarom gaf de kerkenraad van de Hervormde Gemeente op 10 januari 1958 de gereformeerden toestemming om op zondagmiddag gebruik te maken van het hervormde kerkgebouw tegen een vergoeding van f 5,- per keer vallende in de periode van 1/4 t/m 31/10 en f 7.50 per keer in de periode van 1/1 t/m 31/3. Al gauw ontstond het gevoelen dan nadere kennismaking en nauwere samenwerking wenselijk was. Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente schreef ds. Hendrik Berhard Spijkerboer ( ) op 20 juni 1962 in een brief aan de gereformeerde kerkenraad te Westervoort: Voorop zij gesteld, dat in elk geval een ontmoeting met elkaar en een gesprek over de verhouding, waarin wij al kerkeraden en gemeenteleden tot elkander moeten staan en over de weg, waarop wij kerkelijke hereniging hebben te zoeken, ten zeerste op prijs zal worden gesteld. De Hoeksteen, gezien vanaf de Julianalaan, De tijd was nog niet rijp voor hereniging van hervormden en gereformeerden. De gereformeerden maakten plannen voor een eigen kerkgebouw. In 1963 besloten ze te gaan bouwen. Op 30 maart 1966 vond de eerste steenlegging plaats. Daarbij sprak de gereformeerde predikant Van Ginshoven de hoop uit dat, ondanks de bouw van een eigen kerk, in de toekomst de band met de hervormden verstevigd zou worden. Op 25 november 1966 werd de eerste viering gehouden in het nieuwgebouwde multifunctionele kerkgebouw aan de Hertog Johanstraat 1, dat de naam De Hoeksteen 2 kreeg. Burgemeester Van Gent (burgemeester van ) wees er op dat De Hoeksteen het zevende kerkgebouw in Zevenaar was en legde een verband met de spreuk in het stadswapen Met zeven aren bind ik. De deken en de hervormde predikant lieten hun gelukswens vergezeld gaan van de dringende oproep om te blijven werken aan een gemeenschap van christenen. Er woonden toen zo n 250 gereformeerden in Zevenaar. Dat was meer dan in de moedergemeente Westervoort. Intussen veranderde de situatie in de kerk snel. De meeste gemeenteleden werkten dagelijks in een omgeving waarin communicatief veel van hen werd gevraagd. Ze werden geacht goed te argumenteren, te presenteren, les te geven, instructies uit te delen en vergadertechnieken te beheersen. De verhoudingen tussen vrouwen en mannen, ouders en kinderen, leidinggevenden en ondergeschikten, autoriteiten en burgers werden gelijkmatigder, egalitairder. De afstand tussen de dominee en de eenvoudigen van vroeger verdween. Dat riep om communicatieve kwaliteiten bij de voorganger, een andere waardering van het gehoor en een bekwamer presentatie. De brenger 1 In de archieven is niets te vinden over de oudste tijd. Veel materiaal moet verloren zijn gegaan bij een grote brand omstreeks De Hoeksteen omvatte een kerkzaal voor ongeveer 150 personen, een ontmoetingshal, twee vergaderruimtes, een keuken en een kelder. De hal kon bij de kerkzaal worden betrokken, zodat er een ruimte voor ongeveer 250 personen ontstond.

5 5 van de boodschap diende veel meer dan in het verleden een overdrachtsdeskundige te zijn, een getraind uitlegger en aanreiker. Ook voor de diverse activiteiten die de gemeente bood, was een andere vorm van communicatie nodig. De mondige gemeenteleden waren zeer wel in staat zelf het toerustingswerk inhoud te geven, de public relations van de gemeente te verzorgen en het relatiebeheer aan te sturen. Leidinggeven aan vergaderingen van de kerkenraad, aan allerlei interne en externe processen en aan de presentatie naar buiten, zelfs de verzorging van de catechese kon door gemeenteleden worden verricht. De kerkenraad van de streekgemeente speelde in op de veranderingen in de samenleving. Om het gemeentewerk zo goed mogelijk te doen, stelde hij verscheidene werkgroepen in. De Werkgroep Pastoraat kreeg tot taak het afleggen van huisbezoeken, het organiseren van kringavonden, het met ouders bespreken van gezinsproblemen, het opvangen van klachten over predikant, kerkdiensten en kerkelijk leven, en het bijeenroepen van wijkbijeenkomsten ter bespreking van een centraal thema. De Werkgroep Diaconaat kreeg tot taak hulp te verlenen door het geven van adviezen, het geven van leningen, het organiseren van vakantieverblijven ten bate van personen die daar niet aan toekwamen, het steunen van langdurig zieken en bij te dragen aan het werelddiaconaat. De Werkgroep Eredienst kreeg tot taak het plannen en organiseren van de gewone en de bijzondere kerkdiensten als gespreksdiensten, avondgebed, jeugddiensten, themadiensten en diensten gewijd aan het werk van bepaalde organisaties. De Werkgroep Zending kreeg tot taak het inzamelen van geld voor de zending en het verstrekken van goede informatie. De (hervormde-gereformeerde) Werkgroep Jeugd en Jongerenwerk kreeg tot taak clubwerk voor kinderen te organiseren en zondagsschool (hervormden) of kindernevendienst 3 (gereformeerden) mogelijk te maken. De Werkgroep Publiciteit diende zich bezig te houden met het verzamelen van copij en het stencilen en verspreiden van de Gemeentebrief. De Werkgroep Financiën en Beheer (Commissie van Beheer) diende allerlei zaken op het terrein van financiën en beheer te behartigen. De leden van de Werkgroep Verjaardagsfonds dienden jarige gemeenteleden op te zoeken met het verzoek om een financiële bijdrage. De leden van de Bezoekcommissie hadden de opdracht twee aan twee nieuw ingekomenen welkom te heten en een attentie aan te bieden. De Werkgroep Gemeenteopbouw kreeg de taak gemeentekringen te organiseren met het doel 1. kennismaken en contact onderhouden, zo nodig hulp verlenen aan de in de naaste omgeving wonende gemeenteleden; 2. doorspreken van in een groep levende problemen; 3. peilen van de aldaar levend opinies betreffende en bepaald onderwerk; en 4. voeren van concrete acties. In Didam wilden veel gereformeerden het liefst samen met de hervormden daar. In 1967 kwamen de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Didam en de wijkkerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Zevenaar overeen, dat kinderen van gereformeerde ouders in de Didamse hervormde kerk door de hervormde predikant gedoopt mochten worden en vervolgens ingeschreven in het doopboek van de Gereformeerde Kerk te Zevenaar. Ook in Zevenaar verwoordden eind jaren zestig steeds meer gereformeerden dat ze diepgaande samenwerking met de hervormden op prijs stelden en hervormden dat ze meer met gereformeerden wilden optrekken. Op 3 juni 1968 (tweede Pinksterdag) was er een gezamenlijke kerkdienst en op 19 augustus een bespreking van de preek voor een gezamenlijke viering. In 1970 volgde de eerste gezamenlijke kerkenraadsvergadering en werd de viering van Hemelvaart gezamenlijk gehouden. De wijkraad van de Gereformeerde Kerk besloot het jeugd- en jongeren werk samen met de hervormden te doen, die daar al een jarenlange traditie in hadden. De Hervormd-Gereformeerde Beraadsgroep (voor jongerenwerk en voor overleg met de rooms-katholieken) werd ingesteld. De kerkenraad van de Gereformeerde kerk en de kerkenraad van de Hervormde Gemeente besloten twee maal per jaar gezamenlijk te vergaderen. 3 Om een beetje vertrouwd te worden met wat er in de kerkdiensten aan de orde was, maakten de kinderen met hun ouders het begin van de viering mee. Pas na de voorlezing uit de Bijbel (vanaf 2008 voor de lezing) gingen ze naar een eigen ruimte, waar in twee verschillende leeftijdsgroepen (vanaf 2007 een leeftijdsgroep) het Bijbelverhaal van die zondag werd verteld. Na de collecte kwamen ze weer terug in de kerk om het slot van de viering mee te maken. Door de aanwezigheid van de kinderen en door de inzet van de leiding van de kindernevendienst werden de vieringen kindvriendelijker. Het kinderlied kreeg een plaats.

6 6 Ze stelden een werkgroep in om de vergaderingen voor te bereiden. In 1973 werden enkele gezamenlijke diensten gehouden, vanaf januari 1975 was op elke tweede zondag van de maand een hervormde-gereformeerde dienst afwisselend in elkaars gebouw. Naar verhouding gaven deze een lager aantal kerkgangers te zien dan de afzonderlijke diensten. In mei 1976 werd de wijkraad Zevenaar opgericht. De streekkerkenraad bleef uitvoerend orgaan. In de wijkraad werd over zaken betreffende de wijk gesproken en eventuele voorstellen via het moderamen naar de streekkerkenraad doorgespeeld. Afgesproken werd dat de hervormde en gereformeerde predikant elkaar bij vakantie over en weer zouden vervangen. In Didam waren intussen verscheidene gemeentevergaderingen van hervormden en gereformeerden geweest, waarop plannen waren ontwikkeld om tot verdere samenwerking te komen. Om tot samengaan te kunnen overgaan, werd om administratieve redenen een zelfstandige Gereformeerde Kerk van Didam opgericht. Deze vormde op 28 mei 1978 een federatie met de Hervormde Gemeente te Didam. Een gezamenlijke kerkenraad gaf leiding aan de gemeente. Leen den Besten, Zevenaar, 12 maart De Hoeksteen, kerkgebouw van de Gereformeerde kerk te Zevenaar van 25 november 1966 tot 13 mei 2001, gezien vanuit de Hertog Johanstraat. Tekening Ger Mulder, 1999.

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Eben Haëzer Kerk Pniël Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Eben Haëzer Kerk Telefoonnummer 0527-683687 RSIN/Fiscaal nummer: 824145501 Website adres: www.ebenhaezer-urk.nl E-mail:

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief):

Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene Beleidsplan Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene 1. Inleiding De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in ordinantie 4, artikel 8 lid 5 voor dat de kerkenraad telkens voor een periode

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. wijk Loppersum Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. Verdeling taken wijkouderlingen: Moderamen:

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN 1 Eenheid in verscheidenheid Een eerste aanzet Op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering, die op 20 mei 2014

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Woord vooraf In zijn vergadering van 3 maart 2004 aanvaardde de kerkenraad van de Hervormde

Nadere informatie

Hoe ontstaat er een band met de kerk

Hoe ontstaat er een band met de kerk Belijdende leden, Doopleden, Vrienden Hoe ontstaat er een band met de kerk Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 4 BELIJDEND LID, DOOPLID, VRIEND van de Vrije Evangelische Gemeente Hoe

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Welkom op Guido de Brès. Informatie over het toelatingsbeleid op Guido de Brès

Welkom op Guido de Brès. Informatie over het toelatingsbeleid op Guido de Brès Welkom op Guido de Brès Informatie over het toelatingsbeleid op Guido de Brès 2 Voorwoord Beste ouder(s), verzorger(s), Deze brochure is geschreven voor ouders die belangstelling hebben voor scholengemeenschap

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND...3 Ordinantie 1 HET BELIJDEN...11 Ordinantie 2 DE GEMEENTEN...13 Ordinantie 3

Nadere informatie

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Samenvatting van het Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Onderdelen : 1. Wat voor gemeente zijn wij? 1.1 Ons gemeente-zijn : functioneren, ligging 1.2 Leeftijdstabellen,

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost Beleidsplan 2017-2020 April 2017 Versie definitief concept Vastgesteld in de vergadering van de grote kerkenraad van 6 april 2017 Inleiding De hervormde

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Postadres Postbus 7177

Postadres Postbus 7177 Gegevens die in het kader van de ANBI-transparantie gepubliceerd dienen te worden door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken respectievelijk de Nederlands Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb.

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb. Plaatsingslijst van het archief afkomstig van ds. J. Haitsma (1863) 1941-2006 "Jacob (Jaap) Haitsma werd geboren in 1913 in Hindehopen. Na de lagere school en het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen,

Nadere informatie

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Generale regeling voor het gastlidmaatschap als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Kerken wier leden voor

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Postadres: Bjirkewei 86

A. Algemene gegevens. Postadres: Bjirkewei 86 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide Telefoonnummer: 0511-443637 RSIN/Fiscaal nummer: 001949834 Website adres: http://www.gereformeerdekerktwijzelerheide.nl E-mail: aaltje.kamstra@hetnet.nl

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden.

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Voorganger: ds. Corien Veenhuizen Organist: Els Dijkerman 1 Toenadering

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROFIELSCHETS GEMEENTE DATUM VASTSTELLING ALGEMENE KERKENRAAD 21 JANUARI 2016 WIJKKERKENRAAD: 14 JANUARI 2016 Profielschets

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72 ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid

Nadere informatie