Contact: Ouderen Appèl Eindhoven Stadhuisplein EM Eindhoven Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contact: Ouderen Appèl Eindhoven Stadhuisplein 1 5611 EM Eindhoven Telefoon: 040-238 2392 E-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven."

Transcriptie

1

2 Contact: Ouderen Appèl Eindhoven Stadhuisplein EM Eindhoven Telefoon: Website: Bankrekening: NL79 RABO

3 Eerlijk en betrouwbaar heeft een naam Ouderen Appèl Eindhoven 40 Kengetallen van het Ouderen Appèl Eindhoven Voor de periode De toekomst begint vandaag 040 = van ons

4 Missie De ene generatie plant een boom, de volgende geniet van de schaduw (chinees spreekwoord) Het Ouderen Appèl Eindhoven staat voor : Respect voor de ouder wordende generaties Sociale rechtvaardigheid voor alle mensen Generaties, jong en oud, die voor elkaar opkomen Het doorgeven van een duurzame samenleving Visie Het Ouderen Appèl Eindhoven gaat voor: Een dienstbare overheid, die samen met de inwoners van Eindhoven een verzorgingsstad maakt. Een overheid die de Eindhovenaren ziet als partners voor het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van beleid. Het verminderen van armoede, het verbeteren van onderwijs en het verlenen van goede zorg aan alle inwoners die dit nodig hebben. Het smeden van een band tussen Kenniseconomie (Brainport) en de Zorgstad (Care city)

5 Strategie Het Ouderen Appèl Eindhoven maakt dit samen met anderen waar door: deelname aan de verkiezingen van de gemeenteraad door verantwoordelijkheid te nemen in gemeenteraad en het college van B&W. door iedere euro (zoals bij de gulden) 2 keer om te draaien alvorens uit te geven door een gedurfd en vernieuwend collegeprogramma uit te voeren samen met de inwoners, de instellingen en de ondernemers

6 Wist u dat: Eindhoven inwoners heeft Ongeveer mensen stemrecht hebben In 2010 slechts mensen, of te wel 43,6%, naar de stembus gingen Het college van Burgemeester en wethouders slechts steunt op 27 van de 45 raadsleden Het stadsbestuur slechts de instemming heeft van kiezers Meer dan 50% van de stemgerechtigde inwoners van Eindhoven 50 jaar of ouder is inwoners ouder zijn dan 50 jaar inwoners daarvan ouder zijn dan 65 jaar

7 Meer met Minder De afgelopen jaren zijn getekend door een wereldwijde crisis. Een crisis die niemand onberoerd heeft gelaten. Banken zijn omgevallen. De overheidstekorten worden verhaald op de burgers. Vooral ouderen zijn het kind van de rekening. In plaats van het vertrouwen van de gepensioneerden, de werkende mensen en de ondernemers in de economie te herstellen is Nederland verworden tot een Deurwaardersstaat. Het is onverteerbaar dat in onze stad meer dan 1000 kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Wij willen voor de komende vier jaar een sociaal contract afsluiten met de kiezers. Onze 40 programmapunten zijn realistisch. Wij willen Eindhoven hervormen tot een verzorgingsstad: Brainport voor de economie, Care City voor een rechtvaardige verdeling van zorg, kennis en welzijn. Wij willen in crisistijd juist meer doen met minder. In een bijna failliet land en een tot de bedelstaf gebrachte stad zijn betrouwbare curatoren en krachtige bestuurders nodig. Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid te nemen.

8 Oudere en jongere generaties zijn partners in de stad Een van de belangrijkste fundamenten van een duurzame, sociale samenleving is volgens ons de solidariteit tussen de generaties. Een stabiele samenleving bouwt aan zijn toekomst mede vanuit de kennis van het verleden. Nu actief bouwen aan een duurzame en veilige toekomst voor iedereen heeft het meeste succes als iedereen daar in verbondenheid zijn steentje aan bijdraagt. Veel gepensioneerden zullen er de komende tijd op achteruitgaan. De AOW wordt niet ontzien. Het verdwijnen van de partnertoeslag en gebroken AOW door verblijf in het buitenland zal veel inwoners treffen waaronder mensen met een andere culturele achtergrond. 01. Oudere werknemers Wij willen geen demotie. Geen salarisverlagingen voor oudere werknemers om ze een arbeidsplaats te bezorgen. Ouderen werken hard, zijn productief. De samenleving en de werkgevers belonen dat. Hier en nu. 02. Pensioenen Het bestaande pensioenstelsel van Nederland is uniek in de wereld. Wij zijn voor behoud van het omslagstelsel; oudere generaties sparen voor de AOW van nieuwe generaties. Ook de kapitaaldekking binnen de pensioenfondsen dient door de overheid bewaakt te worden. 03. Overheid als werkgever De overheid als grootste werkgever misbruikt zijn rol als wetgever niet meer. De gemeente verzet zich tegen aanslagen van het ABP om de pensioenrechten van de eigen werknemers te waarborgen. Onze wethouders vechten binnen de VNG voor opgebouwde rechten en opgebouwd spaargeld.

9 04. Leeftijdsdiscriminatie De gemeente Eindhoven maakt zich sterk om discriminatie op grond van leeftijd grondwettelijk te verankeren. Eindhoven is de eerste gemeente van Nederland die een statuut voor solidariteit tussen de generaties aanneemt. Wij blijven ook in deze tijd van polarisatie tussen de generaties solidair met de jongere generaties door ons voor elkaar in te zetten. 05. Jongeren aan het werk Wij willen in de tijd van de vergrijzing met het bedrijfsleven afspreken jongeren een vast arbeidscontract te bieden plus een vakgerichte opleiding door leerwerktrajecten te maken volgens het meester-gezelsysteem. De gemeente Eindhoven geeft het voorbeeld door de eigen organisatie toegankelijk te maken voor jongeren. 06. Morele agenda Jongeren zijn de ouderen van de toekomst. Wij stellen samen met de stad een morele agenda op waar ouderen en jongeren Eindhoven hervormen tot een Verzorgingsstad.

10 Een financieel gezonde stad Wij leggen ons niet neer bij het pot verteren van de partijen die Eindhoven de laatste 8 jaar bestuurd hebben. De plaatselijke filialen van PvdA, VVD, CDA, SP, GroenLinks en D66 hebben een goed gevulde spaarpot van 300 miljoen positief aan diggelen gegooid. Nu hebben we al ongeveer 600 miljoen euro schuld. Iedere Eindhovense baby heeft euro schuld bij zijn of haar geboorte. Wij willen er voor zorgen dat komende generaties in een schuldenvrije stad opgroeien. Daarvoor zijn politiek harde keuzes nodig, waarbij de stad zich verzet tegen de druk van de graaicultuur, het internationale bankwezen, de knoet van Brussel en de deurwaarderskabinetten uit Den Haag. Het Ouderen Appèl Eindhoven wil als een goede curator het volgende: 07. Schuldsanering Een schuldsaneringsplan om de schuld van de stad terug te brengen. Dit vergt naast een aflossingsplan het voeren van goede onderhandelingen met de schuldeisers en het oversluiten van leningen met een hoge rente naar langlopende leningen met een lage rente. Daarnaast is het de taak van de raadsleden om het beleid te controleren. Wij zijn ons bewust van het belang van deze taak. 08. Sterke gemeente 040 komt onder een dak. Wij zijn voor een grootschalige gemeentelijke herindeling, waarbij de frictiekosten en wachtgelden laag zijn. Geen gouden handdrukken. We nemen afscheid van veel burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, overlegorganen. De ambtelijke leemlagen graven we eindelijk af. Bijkomend voordeel: recepties en declaraties dringen we terug. Het nieuwe ambtenarenapparaat is klein en slagvaardig. Nadruk ligt op dienstbaarheid aan de mensen in de stad. Ambtenaren werken vanuit een cultuur van partnerschap met de inwoners, bedrijven en instellingen in de stad. Minder loketten en kortere lijnen naar de inwoners van onze stad. Wij zijn voorstander van het instellen van een onafhankelijke rekenkamer met ruime bevoegdheden. 09. Verzorgingsstad Wij geven voorrang aan het invullen van het begrip Verzorgingsstad. Burgerparticipatie wordt uitgebreid van wonen en wijk tot de domeinen van werk, inkomen, zorg en armoedebestrijding. Wij streven er naar burgerparticipatie integraal te realiseren waarbij democratische legitimatie en budgetbeheer kernbegrippen zijn. De dorpsraad Acht wordt in goed overleg met de inwoners van Acht hersteld.

11 10. Grond en vastgoed Wij verwerven alleen nog maar strategische gronden uit oogpunt van duurzaamheid. Niet noodzakelijk of onrendabel vastgoed wordt verkocht. 11. Financiële sparringpartners De nieuwe wethouder van Financiën krijgt deskundige sparringpartners uit de stad die de stad helpen zoeken naar oplossingen bij grote financiële beslissingen. Care City, de Verzorgingsstad De samenleving is verweesd. Hele groepen mensen worden aan hun lot overgelaten. Zij worden massaal de armoede ingedreven. Steeds meer mensen leven onder de armoedegrens. Ouderen moeten in eenzaamheid maar proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Veel gezinnen met kinderen, die leven van een uitkering, leven onder de armoedegrens. Wij zijn wakker en waakzaam! Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wetten vragen het uiterste van mensen. Niemand snapt de papierwinkel die ingevuld moet worden! Wij vinden dat de veranderingen niet afgewenteld mogen worden op de mensen, die het toch al niet breed hebben: op de ouderen, mensen met een beperking, sociale minima en de chronisch zieken. De samenleving heeft de plicht om te zorgen voor de mensen die steun nodig hebben. Mensen die kunnen werken en niet werken zetten zich in voor de samenleving. Juist in deze tijd zoeken we om tegenslagen om te zetten in kansen. De verzorgingstad is een kans waar overheid, inwoners bedrijven en instellingen als partners aan de slag gaan.

12 12. Zwakkeren ontzien Wij ontzien in de periode tijdens de broodnodige bezuinigingen, ouderen met uitsluitend een AOW uitkering, sociale minima, mensen met een beperking en chronisch zieken. Wij leggen ons niet neer bij draconische maatregelen uit Den Haag! 13. Armoede bestrijden In 2018 is de armoede in Eindhoven teruggebracht, gaan geen kinderen met een lege maag naar school en heeft iedereen de zorg die nodig is. Samen met maatschappelijke partners werken wij in het een masterplan voor de bestrijding van armoede uit. Nieuwe initiatieven zoals sociale moestuinen worden gestimuleerd. 14. Zelfstandigen Zonder Personeel Wij accepteren niet dat ZZP ers de dupe worden van de veldslag tussen de sociale partners. Zij verdienen onze steun. Bij aanbestedingen nodigen wij deze mensen uit hun offertes via een eenduidige loketfunctie in te dienen. 15. Participatiewet Wij willen dat mensen met een uitkering in ruil voor aanvulling van de uitkering tot minimumloon de mogelijkheid hebben om maatschappelijk zinvolle arbeid te verrichten. De sollicitatieplicht en de reintegratiebemiddeling blijven gedurende deze periode bestaan. Arbeid leidt niet tot dwangarbeid en verdringing van arbeidsplaatsen. 16. Kwijtschelding Werkaanvaarding geeft niemand een armoedeval. De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verruimd naar alle ondernemers met een laag inkomen. Startende kleine ondernemers hoeven drie jaar geen OZB over hun bedrijfspand te betalen.

13 17. Zorgvragers Wij zorgen ervoor dat iedereen die zorg nodig heeft die ook krijgt. Bij de grote veranderingen in de zorgketen staat zorgbehoefte van de cliënt op plaats één. 18. Zorg kleinschalig reorganiseren Zorg komt kleinschalig en wijkgebonden tot stand. Hiervoor zijn andere organisaties nodig. Eén manager minder is twintig handen meer aan het bed! Slagvaardige, kleinschalige organisaties, waarbij leidinggevenden volgens de norm verdienen en die werken vanuit de wijk. Wij kiezen voor de Zorgwacht. 19. Nieuw ouderenbeleid Wij willen het ouderenbeleid maximale aandacht geven, De volgende zaken spelen daarbij een rol: In het college komt een wethouder voor vergrijzing. Ouderenbeleid wordt in ere hersteld door het instellen van een seniorenadviescommissie in plaats van de WMO-raad. Binnen het ambtelijk apparaat komt een inhaalslag om gerontologische kennis en kunde te borgen Eenzaamheidspreventie krijgt prioriteit, de seniorendag vindt jaarlijks plaats. 20. Vrijwilligers en mantelzorgers Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen de professionele ondersteuning die ze nodig hebben. Wij kiezen voor de menselijke maat en de menselijke warmte. 21. Gezondheidspreventie Wij kiezen er voor om nu goede programma s te ontwikkelen om welvaartsziekten in de toekomst te minimaliseren. De komende jaren worden campagnes ontwikkeld om obesitas onder jongeren te verminderen. Zo houden we de zorg in de toekomst betaalbaar en voorkomen we dat jonge mensen te vroeg afhaken uit het arbeidsproces en hun welzijn en welvaart ingeperkt wordt. 22. Diversiteitbeleid bijstellen Wij willen het diversiteitbeleid evalueren en bijstellen. Dit geldt voor het integratiebeleid, het remigratie- en pendelbeleid voor oudere allochtonen, onderwijs, veiligheid en acceptatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Wij accepteren geen uitsluiting en discriminatie van bevolkingsgroepen.

14 Een sportieve en vrije stad Eindhoven biedt een grote diversiteit aan culturele en sportieve voorzieningen. Zowel bezoekers als de eigen inwoners maken gebruik van laagdrempelige voorzieningen tegen een redelijke prijs. Wij willen ruimte scheppen voor de vrijetijdsbesteding van de ouder wordende inwoners van de stad. Sport is van belang voor de integratie, gezondheid en zelfrespect. 23. Sport toegankelijk voor alle inwoners Sportaccommodaties worden, als het aan ons ligt, ook opengesteld voor steun aan initiatieven die gericht zijn op deelname aan sport door mensen met een beperking, jongeren, senioren, allochtonen en mensen met een laag inkomen. Een gratis sportpas voor gezinnen met kinderen die leven van de bijstand is een dergelijk initiatief. Op deze wijze kunnen de Eindhovenaren op een plezierige en verantwoorde wijze hun vrije tijd actief vorm geven. 24. Steun breedtesport Wij herstellen de verstoorde balans tussen topsport en breedtesport. Breedtesport krijgt nu eens echt steun van de gemeente. Verenigingen van breedtesport vervullen een rol in het versterken van partnerschap tussen overheid en bevolking. Zwemverenigingen worden ingeschakeld bij het herinvoeren van schoolzwemmen in het basisonderwijs. 25. Cultuur voor alle (!) inwoners De Culturele hoofdstad is gelukkig aan Eindhoven voorbij gegaan. Wij passen de ambities aan voor het culturele verzorgingsgebied van Eindhoven. Malta, New York behoren daar niet toe. Bibliotheek functies blijven behouden. Wij herstellen het respect voor het culturele erfgoed een brede zin en geven culturele impulsen in buurten en wijken. Voor subsidie staat een versterking van het cultureel ondernemerschap. Amateurgezelschappen, koren en muziekverenigingen krijgen een podium!

15 Een stad om in te wonen Het gebruik van de ruimte staat onder druk. Enerzijds blijft mede onder invloed van de internationaal toonaangevende ondernemingen de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen en bouwgrond voor wonen bestaan. Anderzijds slibt de regio dicht door het autoverkeer, waardoor de mobiliteit in het stedelijke gebied onder druk komt te staan. Huisjesmelkerij tast de sociale cohesie in de wijken aan. In de stad zelf leidt dit tot veiligheidsrisico s en onaanvaardbare belasting van het woon- en leefmilieu. Wij willen het ondernemersklimaat in de hele stad versterken. 26. Stimuleren buurtwinkels Naast de zorg voor de Eindhovense binnenstad, moet veel werk gemaakt worden van het tegengaan van de verloedering van de winkelcentra in wijken en buurten. Samen met ondernemersverenigingen wordt per winkelcentrum gewerkt aan een branchesamenstelling. Startende ondernemers in leegstaande winkelstrips verdienen steun. 27. autoluwe binnenstad Wij zijn voorstander van een autoluwe binnenstad. Hiervoor worden aan de rand van de stad transferia aangelegd, van waar men via gratis openbaar vervoer naar de binnenstad kan reizen. 28. Openbaar vervoer 65+ Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers met en minima. Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in 2016 oefent het college invloed uit om dit voor de komende jaren te borgen. 29. Verkeer en vervoer Wij pakken het fileleed in en rondom Eindhoven aan. Door de opschorting van de Ruit willen wij nu voorrang geven aan verbreding van de A 58, A67 en A 27 en behoud van de natuurwaarden van onder meer Bokt. Daarnaast willen wij. een beter mobiliteitsplan en een goede doorstroming door een betere afstelling van de verkeerslichten. Daarnaast zal er meer aandacht komen voor veilige voetgangersgebieden en een veilig fietspadennetwerk in de stad. En natuurlijk in 2018 liggen er plannen voor de tram HOV-banen: tramproof, waardoor het openbaar vervoer eindelijk eens normaal gaat functioneren: klantvriendelijk, stipt en betaalbaar.

16 30. Seniorenhuisvesting Bij het uitvoeren van de woningbouwprogramma s wordt prioriteit gegeven aan het bouwen van seniorenwoningen. Bij wooncomplexen worden eetpunten, steunpunten voor ouderen en vrijetijdsaccommodaties gerealiseerd. Seniorenwoningen worden samen met starterswoningen gebouwd om de leeftijdsdiversiteit in de wijken te garanderen. 31. Steun aan eigenaren Verenigingen van eigenaren in bestaande bouw krijgen ondersteuning bij groot onderhoud en wijkvernieuwing. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap krijgt medewerking van de gemeente

17 Een veilige stad De veiligheid is de afgelopen jaren afgenomen, het gevoel van onveiligheid toegenomen. Steeds meer ouderen worden het slachtoffer van een misdrijf. In de dagelijkse werkelijkheid is de avondklok bittere realiteit. Men durft in het donker de deur niet meer uit. Een stad hoort vierentwintig uur per dag veilig te zijn. 32. Misdaad bestrijden Wij willen dat de opsporingscijfers stijgen en de misdaad daalt. Wij geven Cannabis vrij waarbij wij voor ogen hebben de criminaliteit te verminderen 33. Camerabewaking Wij zijn voor camerabewaking, gebiedsverboden voor veelplegers en overlastgevers waar dat nodig is. Mensen moeten veilig kunnen pinnen. 34. Jongeren op het rechte pad Wij willen jongeren die over het schreef gaan corrigeren. Als het nodig is stelt de lokale overheid daartoe regels vast. Hierbij geldt dat een goede samenwerking tussen ouders, lokale overheid, Jeugdzorg en onderwijs van essentieel belang is. Daar waar deze samenwerking faalt, ligt een bodem voor criminaliteit. Een betere samenwerking van lokale overheid, Jeugdzorg en onderwijs leidt tot een cultuur dat jongeren en hun ouders aangesproken worden als er in een gegeven situatie iets mis dreigt te gaan. De inbedding van de jeugdzorg binnen de gemeente vraagt om tijdig de benodigde deskundigheid binnen te halen. De leerplichtambtenaar ziet toe op strenge handhaving van de leerplicht. 35. Hulp bij opvoeding Wij willen in gezinnen waar de opvoedingssituatie de ouders uit de hand glipt gezinscoaches inzetten en ouders via begeleiding meer opvoedkundige inzichten laten verwerven. 36. Vandalisme aanpakken De stad dient veilig, heel en schoon te zijn. Dit om verloedering tegen te gaan. Vandalisme krijgt een preventieve en curatieve aanpak.

18 Duurzame samenleving achterlaten Duurzaamheid betekent dat we het leven in het heden zo leven, dat we de toekomst niet in gevaar brengen. Een duurzaam proces kan steeds weer opnieuw worden uitgevoerd, zonder negatieve milieueffecten of buitensporig hoge kosten. Wij ijveren er met onze partners in de stad voor een leefbare stad achter te laten voor de komende generaties. Wij dienen zuinig te zijn op onze aarde. 37. Duurzame energie Wij toetsen alle investeringen en activiteiten aan duurzaamheidcriteria, aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en pleiten voor het in gebruik nemen van slimme oplossingen. Wij bepleiten subsidie op alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windenergie. 38. Hergebruik afval Wij zijn voor het stimuleren van duurzame consumptie en recycling. Om het recyclen te stimuleren zullen de openingstijden van beide milieustraten worden uitgebreid naar de avonduren 39. Geen gevaarlijke bedrijven Wij zijn tegen de komst van gevaarlijke industrie naar onze regio. Liever hebben wij vestiging van milieu-vriendelijke bedrijvigheid, zoals kennisintensieve bedrijven. Daarvoor maken wij ons sterk in Brussel en in Den Haag. 40. Eindhoven Airport Wij zijn een verklaard tegenstander van de uitbreiding van de nachtvluchten op Eindhoven Airport na uur.

19

20 De waarheid komt steeds tot stand en tot groei in de strijd met de leugen. Reken op 19 maart 2014 af met de gevestigde politiek. Stem Ouderen Appèl Eindhoven. Wij doen het samen! 040 is van ons

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen 1 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie