Contact: Ouderen Appèl Eindhoven Stadhuisplein EM Eindhoven Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contact: Ouderen Appèl Eindhoven Stadhuisplein 1 5611 EM Eindhoven Telefoon: 040-238 2392 E-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven."

Transcriptie

1

2 Contact: Ouderen Appèl Eindhoven Stadhuisplein EM Eindhoven Telefoon: Website: Bankrekening: NL79 RABO

3 Eerlijk en betrouwbaar heeft een naam Ouderen Appèl Eindhoven 40 Kengetallen van het Ouderen Appèl Eindhoven Voor de periode De toekomst begint vandaag 040 = van ons

4 Missie De ene generatie plant een boom, de volgende geniet van de schaduw (chinees spreekwoord) Het Ouderen Appèl Eindhoven staat voor : Respect voor de ouder wordende generaties Sociale rechtvaardigheid voor alle mensen Generaties, jong en oud, die voor elkaar opkomen Het doorgeven van een duurzame samenleving Visie Het Ouderen Appèl Eindhoven gaat voor: Een dienstbare overheid, die samen met de inwoners van Eindhoven een verzorgingsstad maakt. Een overheid die de Eindhovenaren ziet als partners voor het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van beleid. Het verminderen van armoede, het verbeteren van onderwijs en het verlenen van goede zorg aan alle inwoners die dit nodig hebben. Het smeden van een band tussen Kenniseconomie (Brainport) en de Zorgstad (Care city)

5 Strategie Het Ouderen Appèl Eindhoven maakt dit samen met anderen waar door: deelname aan de verkiezingen van de gemeenteraad door verantwoordelijkheid te nemen in gemeenteraad en het college van B&W. door iedere euro (zoals bij de gulden) 2 keer om te draaien alvorens uit te geven door een gedurfd en vernieuwend collegeprogramma uit te voeren samen met de inwoners, de instellingen en de ondernemers

6 Wist u dat: Eindhoven inwoners heeft Ongeveer mensen stemrecht hebben In 2010 slechts mensen, of te wel 43,6%, naar de stembus gingen Het college van Burgemeester en wethouders slechts steunt op 27 van de 45 raadsleden Het stadsbestuur slechts de instemming heeft van kiezers Meer dan 50% van de stemgerechtigde inwoners van Eindhoven 50 jaar of ouder is inwoners ouder zijn dan 50 jaar inwoners daarvan ouder zijn dan 65 jaar

7 Meer met Minder De afgelopen jaren zijn getekend door een wereldwijde crisis. Een crisis die niemand onberoerd heeft gelaten. Banken zijn omgevallen. De overheidstekorten worden verhaald op de burgers. Vooral ouderen zijn het kind van de rekening. In plaats van het vertrouwen van de gepensioneerden, de werkende mensen en de ondernemers in de economie te herstellen is Nederland verworden tot een Deurwaardersstaat. Het is onverteerbaar dat in onze stad meer dan 1000 kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Wij willen voor de komende vier jaar een sociaal contract afsluiten met de kiezers. Onze 40 programmapunten zijn realistisch. Wij willen Eindhoven hervormen tot een verzorgingsstad: Brainport voor de economie, Care City voor een rechtvaardige verdeling van zorg, kennis en welzijn. Wij willen in crisistijd juist meer doen met minder. In een bijna failliet land en een tot de bedelstaf gebrachte stad zijn betrouwbare curatoren en krachtige bestuurders nodig. Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid te nemen.

8 Oudere en jongere generaties zijn partners in de stad Een van de belangrijkste fundamenten van een duurzame, sociale samenleving is volgens ons de solidariteit tussen de generaties. Een stabiele samenleving bouwt aan zijn toekomst mede vanuit de kennis van het verleden. Nu actief bouwen aan een duurzame en veilige toekomst voor iedereen heeft het meeste succes als iedereen daar in verbondenheid zijn steentje aan bijdraagt. Veel gepensioneerden zullen er de komende tijd op achteruitgaan. De AOW wordt niet ontzien. Het verdwijnen van de partnertoeslag en gebroken AOW door verblijf in het buitenland zal veel inwoners treffen waaronder mensen met een andere culturele achtergrond. 01. Oudere werknemers Wij willen geen demotie. Geen salarisverlagingen voor oudere werknemers om ze een arbeidsplaats te bezorgen. Ouderen werken hard, zijn productief. De samenleving en de werkgevers belonen dat. Hier en nu. 02. Pensioenen Het bestaande pensioenstelsel van Nederland is uniek in de wereld. Wij zijn voor behoud van het omslagstelsel; oudere generaties sparen voor de AOW van nieuwe generaties. Ook de kapitaaldekking binnen de pensioenfondsen dient door de overheid bewaakt te worden. 03. Overheid als werkgever De overheid als grootste werkgever misbruikt zijn rol als wetgever niet meer. De gemeente verzet zich tegen aanslagen van het ABP om de pensioenrechten van de eigen werknemers te waarborgen. Onze wethouders vechten binnen de VNG voor opgebouwde rechten en opgebouwd spaargeld.

9 04. Leeftijdsdiscriminatie De gemeente Eindhoven maakt zich sterk om discriminatie op grond van leeftijd grondwettelijk te verankeren. Eindhoven is de eerste gemeente van Nederland die een statuut voor solidariteit tussen de generaties aanneemt. Wij blijven ook in deze tijd van polarisatie tussen de generaties solidair met de jongere generaties door ons voor elkaar in te zetten. 05. Jongeren aan het werk Wij willen in de tijd van de vergrijzing met het bedrijfsleven afspreken jongeren een vast arbeidscontract te bieden plus een vakgerichte opleiding door leerwerktrajecten te maken volgens het meester-gezelsysteem. De gemeente Eindhoven geeft het voorbeeld door de eigen organisatie toegankelijk te maken voor jongeren. 06. Morele agenda Jongeren zijn de ouderen van de toekomst. Wij stellen samen met de stad een morele agenda op waar ouderen en jongeren Eindhoven hervormen tot een Verzorgingsstad.

10 Een financieel gezonde stad Wij leggen ons niet neer bij het pot verteren van de partijen die Eindhoven de laatste 8 jaar bestuurd hebben. De plaatselijke filialen van PvdA, VVD, CDA, SP, GroenLinks en D66 hebben een goed gevulde spaarpot van 300 miljoen positief aan diggelen gegooid. Nu hebben we al ongeveer 600 miljoen euro schuld. Iedere Eindhovense baby heeft euro schuld bij zijn of haar geboorte. Wij willen er voor zorgen dat komende generaties in een schuldenvrije stad opgroeien. Daarvoor zijn politiek harde keuzes nodig, waarbij de stad zich verzet tegen de druk van de graaicultuur, het internationale bankwezen, de knoet van Brussel en de deurwaarderskabinetten uit Den Haag. Het Ouderen Appèl Eindhoven wil als een goede curator het volgende: 07. Schuldsanering Een schuldsaneringsplan om de schuld van de stad terug te brengen. Dit vergt naast een aflossingsplan het voeren van goede onderhandelingen met de schuldeisers en het oversluiten van leningen met een hoge rente naar langlopende leningen met een lage rente. Daarnaast is het de taak van de raadsleden om het beleid te controleren. Wij zijn ons bewust van het belang van deze taak. 08. Sterke gemeente 040 komt onder een dak. Wij zijn voor een grootschalige gemeentelijke herindeling, waarbij de frictiekosten en wachtgelden laag zijn. Geen gouden handdrukken. We nemen afscheid van veel burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, overlegorganen. De ambtelijke leemlagen graven we eindelijk af. Bijkomend voordeel: recepties en declaraties dringen we terug. Het nieuwe ambtenarenapparaat is klein en slagvaardig. Nadruk ligt op dienstbaarheid aan de mensen in de stad. Ambtenaren werken vanuit een cultuur van partnerschap met de inwoners, bedrijven en instellingen in de stad. Minder loketten en kortere lijnen naar de inwoners van onze stad. Wij zijn voorstander van het instellen van een onafhankelijke rekenkamer met ruime bevoegdheden. 09. Verzorgingsstad Wij geven voorrang aan het invullen van het begrip Verzorgingsstad. Burgerparticipatie wordt uitgebreid van wonen en wijk tot de domeinen van werk, inkomen, zorg en armoedebestrijding. Wij streven er naar burgerparticipatie integraal te realiseren waarbij democratische legitimatie en budgetbeheer kernbegrippen zijn. De dorpsraad Acht wordt in goed overleg met de inwoners van Acht hersteld.

11 10. Grond en vastgoed Wij verwerven alleen nog maar strategische gronden uit oogpunt van duurzaamheid. Niet noodzakelijk of onrendabel vastgoed wordt verkocht. 11. Financiële sparringpartners De nieuwe wethouder van Financiën krijgt deskundige sparringpartners uit de stad die de stad helpen zoeken naar oplossingen bij grote financiële beslissingen. Care City, de Verzorgingsstad De samenleving is verweesd. Hele groepen mensen worden aan hun lot overgelaten. Zij worden massaal de armoede ingedreven. Steeds meer mensen leven onder de armoedegrens. Ouderen moeten in eenzaamheid maar proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Veel gezinnen met kinderen, die leven van een uitkering, leven onder de armoedegrens. Wij zijn wakker en waakzaam! Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wetten vragen het uiterste van mensen. Niemand snapt de papierwinkel die ingevuld moet worden! Wij vinden dat de veranderingen niet afgewenteld mogen worden op de mensen, die het toch al niet breed hebben: op de ouderen, mensen met een beperking, sociale minima en de chronisch zieken. De samenleving heeft de plicht om te zorgen voor de mensen die steun nodig hebben. Mensen die kunnen werken en niet werken zetten zich in voor de samenleving. Juist in deze tijd zoeken we om tegenslagen om te zetten in kansen. De verzorgingstad is een kans waar overheid, inwoners bedrijven en instellingen als partners aan de slag gaan.

12 12. Zwakkeren ontzien Wij ontzien in de periode tijdens de broodnodige bezuinigingen, ouderen met uitsluitend een AOW uitkering, sociale minima, mensen met een beperking en chronisch zieken. Wij leggen ons niet neer bij draconische maatregelen uit Den Haag! 13. Armoede bestrijden In 2018 is de armoede in Eindhoven teruggebracht, gaan geen kinderen met een lege maag naar school en heeft iedereen de zorg die nodig is. Samen met maatschappelijke partners werken wij in het een masterplan voor de bestrijding van armoede uit. Nieuwe initiatieven zoals sociale moestuinen worden gestimuleerd. 14. Zelfstandigen Zonder Personeel Wij accepteren niet dat ZZP ers de dupe worden van de veldslag tussen de sociale partners. Zij verdienen onze steun. Bij aanbestedingen nodigen wij deze mensen uit hun offertes via een eenduidige loketfunctie in te dienen. 15. Participatiewet Wij willen dat mensen met een uitkering in ruil voor aanvulling van de uitkering tot minimumloon de mogelijkheid hebben om maatschappelijk zinvolle arbeid te verrichten. De sollicitatieplicht en de reintegratiebemiddeling blijven gedurende deze periode bestaan. Arbeid leidt niet tot dwangarbeid en verdringing van arbeidsplaatsen. 16. Kwijtschelding Werkaanvaarding geeft niemand een armoedeval. De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verruimd naar alle ondernemers met een laag inkomen. Startende kleine ondernemers hoeven drie jaar geen OZB over hun bedrijfspand te betalen.

13 17. Zorgvragers Wij zorgen ervoor dat iedereen die zorg nodig heeft die ook krijgt. Bij de grote veranderingen in de zorgketen staat zorgbehoefte van de cliënt op plaats één. 18. Zorg kleinschalig reorganiseren Zorg komt kleinschalig en wijkgebonden tot stand. Hiervoor zijn andere organisaties nodig. Eén manager minder is twintig handen meer aan het bed! Slagvaardige, kleinschalige organisaties, waarbij leidinggevenden volgens de norm verdienen en die werken vanuit de wijk. Wij kiezen voor de Zorgwacht. 19. Nieuw ouderenbeleid Wij willen het ouderenbeleid maximale aandacht geven, De volgende zaken spelen daarbij een rol: In het college komt een wethouder voor vergrijzing. Ouderenbeleid wordt in ere hersteld door het instellen van een seniorenadviescommissie in plaats van de WMO-raad. Binnen het ambtelijk apparaat komt een inhaalslag om gerontologische kennis en kunde te borgen Eenzaamheidspreventie krijgt prioriteit, de seniorendag vindt jaarlijks plaats. 20. Vrijwilligers en mantelzorgers Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen de professionele ondersteuning die ze nodig hebben. Wij kiezen voor de menselijke maat en de menselijke warmte. 21. Gezondheidspreventie Wij kiezen er voor om nu goede programma s te ontwikkelen om welvaartsziekten in de toekomst te minimaliseren. De komende jaren worden campagnes ontwikkeld om obesitas onder jongeren te verminderen. Zo houden we de zorg in de toekomst betaalbaar en voorkomen we dat jonge mensen te vroeg afhaken uit het arbeidsproces en hun welzijn en welvaart ingeperkt wordt. 22. Diversiteitbeleid bijstellen Wij willen het diversiteitbeleid evalueren en bijstellen. Dit geldt voor het integratiebeleid, het remigratie- en pendelbeleid voor oudere allochtonen, onderwijs, veiligheid en acceptatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Wij accepteren geen uitsluiting en discriminatie van bevolkingsgroepen.

14 Een sportieve en vrije stad Eindhoven biedt een grote diversiteit aan culturele en sportieve voorzieningen. Zowel bezoekers als de eigen inwoners maken gebruik van laagdrempelige voorzieningen tegen een redelijke prijs. Wij willen ruimte scheppen voor de vrijetijdsbesteding van de ouder wordende inwoners van de stad. Sport is van belang voor de integratie, gezondheid en zelfrespect. 23. Sport toegankelijk voor alle inwoners Sportaccommodaties worden, als het aan ons ligt, ook opengesteld voor steun aan initiatieven die gericht zijn op deelname aan sport door mensen met een beperking, jongeren, senioren, allochtonen en mensen met een laag inkomen. Een gratis sportpas voor gezinnen met kinderen die leven van de bijstand is een dergelijk initiatief. Op deze wijze kunnen de Eindhovenaren op een plezierige en verantwoorde wijze hun vrije tijd actief vorm geven. 24. Steun breedtesport Wij herstellen de verstoorde balans tussen topsport en breedtesport. Breedtesport krijgt nu eens echt steun van de gemeente. Verenigingen van breedtesport vervullen een rol in het versterken van partnerschap tussen overheid en bevolking. Zwemverenigingen worden ingeschakeld bij het herinvoeren van schoolzwemmen in het basisonderwijs. 25. Cultuur voor alle (!) inwoners De Culturele hoofdstad is gelukkig aan Eindhoven voorbij gegaan. Wij passen de ambities aan voor het culturele verzorgingsgebied van Eindhoven. Malta, New York behoren daar niet toe. Bibliotheek functies blijven behouden. Wij herstellen het respect voor het culturele erfgoed een brede zin en geven culturele impulsen in buurten en wijken. Voor subsidie staat een versterking van het cultureel ondernemerschap. Amateurgezelschappen, koren en muziekverenigingen krijgen een podium!

15 Een stad om in te wonen Het gebruik van de ruimte staat onder druk. Enerzijds blijft mede onder invloed van de internationaal toonaangevende ondernemingen de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen en bouwgrond voor wonen bestaan. Anderzijds slibt de regio dicht door het autoverkeer, waardoor de mobiliteit in het stedelijke gebied onder druk komt te staan. Huisjesmelkerij tast de sociale cohesie in de wijken aan. In de stad zelf leidt dit tot veiligheidsrisico s en onaanvaardbare belasting van het woon- en leefmilieu. Wij willen het ondernemersklimaat in de hele stad versterken. 26. Stimuleren buurtwinkels Naast de zorg voor de Eindhovense binnenstad, moet veel werk gemaakt worden van het tegengaan van de verloedering van de winkelcentra in wijken en buurten. Samen met ondernemersverenigingen wordt per winkelcentrum gewerkt aan een branchesamenstelling. Startende ondernemers in leegstaande winkelstrips verdienen steun. 27. autoluwe binnenstad Wij zijn voorstander van een autoluwe binnenstad. Hiervoor worden aan de rand van de stad transferia aangelegd, van waar men via gratis openbaar vervoer naar de binnenstad kan reizen. 28. Openbaar vervoer 65+ Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers met en minima. Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in 2016 oefent het college invloed uit om dit voor de komende jaren te borgen. 29. Verkeer en vervoer Wij pakken het fileleed in en rondom Eindhoven aan. Door de opschorting van de Ruit willen wij nu voorrang geven aan verbreding van de A 58, A67 en A 27 en behoud van de natuurwaarden van onder meer Bokt. Daarnaast willen wij. een beter mobiliteitsplan en een goede doorstroming door een betere afstelling van de verkeerslichten. Daarnaast zal er meer aandacht komen voor veilige voetgangersgebieden en een veilig fietspadennetwerk in de stad. En natuurlijk in 2018 liggen er plannen voor de tram HOV-banen: tramproof, waardoor het openbaar vervoer eindelijk eens normaal gaat functioneren: klantvriendelijk, stipt en betaalbaar.

16 30. Seniorenhuisvesting Bij het uitvoeren van de woningbouwprogramma s wordt prioriteit gegeven aan het bouwen van seniorenwoningen. Bij wooncomplexen worden eetpunten, steunpunten voor ouderen en vrijetijdsaccommodaties gerealiseerd. Seniorenwoningen worden samen met starterswoningen gebouwd om de leeftijdsdiversiteit in de wijken te garanderen. 31. Steun aan eigenaren Verenigingen van eigenaren in bestaande bouw krijgen ondersteuning bij groot onderhoud en wijkvernieuwing. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap krijgt medewerking van de gemeente

17 Een veilige stad De veiligheid is de afgelopen jaren afgenomen, het gevoel van onveiligheid toegenomen. Steeds meer ouderen worden het slachtoffer van een misdrijf. In de dagelijkse werkelijkheid is de avondklok bittere realiteit. Men durft in het donker de deur niet meer uit. Een stad hoort vierentwintig uur per dag veilig te zijn. 32. Misdaad bestrijden Wij willen dat de opsporingscijfers stijgen en de misdaad daalt. Wij geven Cannabis vrij waarbij wij voor ogen hebben de criminaliteit te verminderen 33. Camerabewaking Wij zijn voor camerabewaking, gebiedsverboden voor veelplegers en overlastgevers waar dat nodig is. Mensen moeten veilig kunnen pinnen. 34. Jongeren op het rechte pad Wij willen jongeren die over het schreef gaan corrigeren. Als het nodig is stelt de lokale overheid daartoe regels vast. Hierbij geldt dat een goede samenwerking tussen ouders, lokale overheid, Jeugdzorg en onderwijs van essentieel belang is. Daar waar deze samenwerking faalt, ligt een bodem voor criminaliteit. Een betere samenwerking van lokale overheid, Jeugdzorg en onderwijs leidt tot een cultuur dat jongeren en hun ouders aangesproken worden als er in een gegeven situatie iets mis dreigt te gaan. De inbedding van de jeugdzorg binnen de gemeente vraagt om tijdig de benodigde deskundigheid binnen te halen. De leerplichtambtenaar ziet toe op strenge handhaving van de leerplicht. 35. Hulp bij opvoeding Wij willen in gezinnen waar de opvoedingssituatie de ouders uit de hand glipt gezinscoaches inzetten en ouders via begeleiding meer opvoedkundige inzichten laten verwerven. 36. Vandalisme aanpakken De stad dient veilig, heel en schoon te zijn. Dit om verloedering tegen te gaan. Vandalisme krijgt een preventieve en curatieve aanpak.

18 Duurzame samenleving achterlaten Duurzaamheid betekent dat we het leven in het heden zo leven, dat we de toekomst niet in gevaar brengen. Een duurzaam proces kan steeds weer opnieuw worden uitgevoerd, zonder negatieve milieueffecten of buitensporig hoge kosten. Wij ijveren er met onze partners in de stad voor een leefbare stad achter te laten voor de komende generaties. Wij dienen zuinig te zijn op onze aarde. 37. Duurzame energie Wij toetsen alle investeringen en activiteiten aan duurzaamheidcriteria, aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en pleiten voor het in gebruik nemen van slimme oplossingen. Wij bepleiten subsidie op alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windenergie. 38. Hergebruik afval Wij zijn voor het stimuleren van duurzame consumptie en recycling. Om het recyclen te stimuleren zullen de openingstijden van beide milieustraten worden uitgebreid naar de avonduren 39. Geen gevaarlijke bedrijven Wij zijn tegen de komst van gevaarlijke industrie naar onze regio. Liever hebben wij vestiging van milieu-vriendelijke bedrijvigheid, zoals kennisintensieve bedrijven. Daarvoor maken wij ons sterk in Brussel en in Den Haag. 40. Eindhoven Airport Wij zijn een verklaard tegenstander van de uitbreiding van de nachtvluchten op Eindhoven Airport na uur.

19

20 De waarheid komt steeds tot stand en tot groei in de strijd met de leugen. Reken op 19 maart 2014 af met de gevestigde politiek. Stem Ouderen Appèl Eindhoven. Wij doen het samen! 040 is van ons

Eerlijk en oprecht; Helmond Aktief

Eerlijk en oprecht; Helmond Aktief Eerlijk en oprecht; Helmond Aktief Verkiezingsprogramma 2014 2018 Missie: Helmond Aktief staat voor: Sociale rechtvaardigheid voor alle mensen. Respect voor de ouder wordende generaties. Kansen scheppen

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad?

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad? Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad? Naar een agenda voor de participatiesamenleving Prof.dr. Kim Putters Amsterdam, 23-01-2014 1 Opzet 1. De sociale staat van Nederland: van economische naar sociale

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade. Vragen artikel 38 inzake armoede.

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade. Vragen artikel 38 inzake armoede. Aan: Van: Betreft: Antwoord: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade SP Kerkrade Kaardebol 26 6467HV Kerkrade Vragen artikel 38 inzake armoede. Schriftelijk Datum: 18 september

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

U kunt deze brief zelf aanpassen: vragen toevoegen, vragen weglaten, vragen wijzigen.

U kunt deze brief zelf aanpassen: vragen toevoegen, vragen weglaten, vragen wijzigen. Voorbeeldbrief t.b.v. leden van de gemeenteraden Beste raadsleden Dit is een voorbeeldbrief die u in uw gemeente kunt gebruiken om informatie te krijgen over het armoedebeleid dat in uw gemeente wordt

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Kinderen van de rekening. Voorstellen om de armoede onder kinderen te bestrijden in Zwolle

Kinderen van de rekening. Voorstellen om de armoede onder kinderen te bestrijden in Zwolle Kinderen van de rekening Voorstellen om de armoede onder kinderen te bestrijden in Zwolle SP-fractie Zwolle december 2012 Inleiding De crisis heeft zich diep genesteld. De berichten worden alsmaar somberder.

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen SP Drenthe

Algemene Beschouwingen SP Drenthe Algemene Beschouwingen SP Drenthe Vz, voor de SP is leefbaarheid het belangrijkste thema tijdens deze algemene beschouwingen. De provincie is er medeverantwoordelijk voor dat iedereen kan meedoen in de

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Ik wens u veel leesplezier! Hans-Jorg van Broekhoven, voorzitter PvdA Bergen op Zoom

Ik wens u veel leesplezier! Hans-Jorg van Broekhoven, voorzitter PvdA Bergen op Zoom het rode boekje Als PvdA afdeling Bergen op Zoom bieden we u met trots dit rode boekje aan, met daarin een samenvatting van ons programma en een persoonlijke boodschap van onze eerste tien kandidaten.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Het Landelijk Bestuur vraagt het congres om in te stemmen met de onderstaande programmapunten. Het Landelijk Bestuur legt de volgende ontwerpteksten

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

5.1 Het speelkwartier

5.1 Het speelkwartier 5.1 Het speelkwartier Economie gaat over het maken van keuzes. Iedereen maakt in het leven constant keuzes. Deze keuzes hebben economische gevolgen: Welke studie ga je volgen? Wanneer ga je op jezelf wonen?

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE

PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IS AANVULLING OP AOW Lijfrente Salaris 100% Pensioen Staatspensioen (AOW) 2 AOW, VOLKSVERZEKERING (1) Voorziet in MINIMUM

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Zorgtaken voor de gemeente

Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele oorzaken van de crisis met het terugeisen van 50,9 miljard aan verdwenen

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening.

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening. Hoofdstuk 5 Werken in een eigen bedrijf 5.1 a. De bezittingen zijn altijd door iemand gefinancierd: door de eigenaar (eigen vermogen) en/of door iemand die een lening verschaft (vreemd vermogen). b. Het

Nadere informatie

Participatiesamenleving: retoriek of realiteit?

Participatiesamenleving: retoriek of realiteit? Participatiesamenleving: retoriek of realiteit? De betekenis van gezondheid voor burgerparticipatie Prof. dr. Kim Putters 11 april 2014 Inhoud 1. De Sociale Staat van Nederland 2013 2. Minder verzorgingsstaat,

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Concept

Beknopte samenvatting Concept De ontwikkeling van de nieuwe vakbeweging Beknopte samenvatting Concept Kwartiermakers Vakbeweging De nieuwe vakbeweging Beknopte samenvatting van het concept-advies Kwartiermakers de nieuwe vakbeweging

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE!

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! Provinciale Staten verkiezingen Noord-Holland TIJD VOOR VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! PARTIJOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN Vanuit de Vrouwen Partij kiezen wij ervoor om met de thema s gelijke,

Nadere informatie

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld.

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Den Helder, 16 maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Namens een groep verontruste winkeliers, diverse ondernemersverenigingen,

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Geachte, In het weekend van 8 en 9 maart gaat de PvdA Bergeijk huis aan huis een kleurrijke brochure verspreiden. In deze brochure staat onze visie voor de komende jaren voor Bergeijk: Een visie met een

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. ZOALS

LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. ZOALS LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. ZOALS Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap aan de landelijke politiek Net als u

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Feiten voor koplopers

Feiten voor koplopers Feiten voor koplopers 1 e MBO Koplopersoverleg Amsterdam, 25-10-2011 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Feiten 2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2 miljoen)

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Vaststellen beleidskeuzes voor wijziging in de Leidraad invordering - onderdeel kwijtschelding

Vaststellen beleidskeuzes voor wijziging in de Leidraad invordering - onderdeel kwijtschelding Datum Agendapunt Nummer R04S007 Onderwerp Vaststellen beleidskeuzes Voorstel Zeewolde Beoogd effect Invulling geven aan het voorkomen van armoedeval door de beleidskeuzes voor kwijtschelding meer af te

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter,

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter, Gemeenteraad 10 juni 2015 11. Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota 2015 Voor 2016 voorziet deze gemeente inkomsten en uitgaven van ruim 6,6 miljard euro. Ook al ligt een groot deel daarvan al vast:

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Anton Schellekens raad00654

Anton Schellekens raad00654 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Anton Schellekens 040 2083475 asc@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00654 Motie 3 Partij van de Arbeid: Wijziging

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Basis Inkomen partij. Verkiezingsprogramma afdeling Deventer Radicaal sociaal!

Basis Inkomen partij. Verkiezingsprogramma afdeling Deventer Radicaal sociaal! Basis Inkomen partij Verkiezingsprogramma afdeling Deventer 2014-2018 Radicaal sociaal! De Basis Inkomen Partij is een landelijke partij die ook lokaal aan de verkiezingen van 2014 deelneemt. Nederland

Nadere informatie

Ruilen over de tijd (havo)

Ruilen over de tijd (havo) 1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie