Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8"

Transcriptie

1 root Salland W a t e r s c h a p 7 /(]. i Nr HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP GROOT SALLAND Gelet op artikel 33, derde lid van de Waterschapswet, BESLUIT Vast te stellen de verordening houdende regels omtrent het waarborgen van de integriteit van politieke ambtsdragers. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschnjvingen In deze verordening wordt verstaan onder: Politieke ambtsdrager: de voorzitter, een lid van het dagelijks bestuur en een lid van het algemeen bestuur van het waterschap. Fractievolgers: door de fractie aangewezen kandidaat bestuurslid die de fractie ondersteunt in het fractiewerk en als zodanig lid kan zijn van de commissies van Waterschap Groot Salland. Het waterschap: het Waterschap Groot Salland. Bevoegd bestuurder: voor leden van het dagelijks danwel het algemeen bestuur alsmede de fractievolgers, de voorzitter, voor de voorzitter de wnd. voorzitter. Artikel 2 Reikwijdte 1. Deze verordening is van toepassing op de politieke ambtsdragers bij het waterschap, tenzij uit de tekst van een artikel anders blijkt. 2. In gevallen waarin de verordening niet voorziet of waarbij toepassing niet eenduidig is of tot kennelijke onbillijkheden leidt, wordt in de geest van de verordening gehandeld en vindt overleg plaats met de bevoegd bestuurder. 3. Deze verordening is openbaar en voor iedereen toegankelijk. 4. Politieke ambtsdragers en fractievolgers van het waterschap ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van deze verordening. 5. Politieke ambtsdragers zijn aanspreekbaar op de naleving van deze code, fractievolgers zijn aanspreekbaar op de artikelen die op hen van toepassing zijn. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8

2 Hoofdstuk 2 Nevenfuncties en belangen Artikel 3 Nevenfuncties 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers vervullen geen nevenfuncties die strijdig (kunnen) zijn met de belangen van het waterschap. 2. Politieke ambtsdragers vervullen geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van hun functie. 3. Politieke ambtsdragers en fractievolgers doen, ten behoeve van de openbaarmaking, opgave van hun nevenfuncties, de organisatie waarvoor zij een nevenfunctie verrichten en of het om betaalde functies gaat. 4. Politieke ambtsdragers behouden geen inkomsten uit q.q. nevenfuncties, tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. Dergelijke inkomsten komen ten goede van de kas van het waterschap. Artikel 4 Belangenverstrengeling 1. Oud politieke ambtsdragers wordt het eerste jaar na de beëindiging van de ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor het waterschap. 2. Politieke ambtsdragers doen opgave van hun financiële belangen. 3. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft de politiek ambtsdrager bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat. 4. Politieke ambtsdragers die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen hebben met aanbieders van diensten of zaken aan het waterschap, onthouden zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht, gunning of aanstelling. 5. Politieke ambtsdragers nemen nooit geschenken, faciliteiten of diensten aan die hun onafhankelijke positie ten opzichte van aanbieders kunnen beïnvloeden. Hoofdstuk 3 Informatie Artikel 5 Omgaan met informatie 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover zij uit hoofde van hun ambt beschikken. 2. Politieke ambtsdragers houden geen informatie achter die van belang kan zijn voor de belangen van het waterschap of van invloed kan zijn op de besluitvorming. 3. Politieke ambtsdragers en fractievolgers maken niet ten eigen bate of ten bate van hun persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van hun ambt verkregen informatie. 4. Politieke ambtsdragers en fractievolgers verstrekken informatie die vertrouwelijk of geheim niet is aan externe partijen c.q. belanghebbenden. 5. Politieke ambtsdragers gaan verantwoord om met en internetfaciliteiten, alsmede de social media van het waterschap. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 2 van 8

3 Hoofdstuk 4 Geschenken, diensten en uitnodigingen Artikel 6 Geschenken en diensten 1. Politieke ambtsdragers accepteren nooit geschenken, faciliteiten of diensten indien hun onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. 2. Geschenken en giften die politieke ambtsdragers uit hoofde van hun functie ontvangen, en die een waarde vertegenwoordigen van minder dan 50,00, worden gemeld bij het waterschap. 3. Geschenken en giften die politieke ambtsdragers uit hoofde van hun functie ontvangen, en die een waarde vertegenwoordigen van meer dan 50,00, zijn eigendom van het waterschap. 4. Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch gebeurt, melden politiek ambtsdragers dit, met inachtneming van het 2 en 3 lid bij de bevoegd bestuurder. Artikel 7 Uitnodigingen 1. Politieke ambtsdragers maken alleen gebruik van uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden, wanneer deze voor de uitoefening van hun functie van belang zijn. Bij twijfel vindt altijd overleg plaats met de bevoegd bestuurder. 2. Politieke ambtsdragers gaan niet in op uitnodigingen van partijen met wie een overlegof onderhandelingssituatie gaande is. 3. Bij deelname aan functionele excursies, werkbezoeken, studiereizen of congressen, neemt het waterschap altijd de reis- en verblijfkosten voor zijn rekening. Bij een combinatie van privébelang van de politiek ambtsdrager en waterschapsbelang wordt vooraf een kostenverdeling overeengekomen. 4. Politieke ambtsdragers nemen niet deel aan informele uitjes op uitnodiging en kosten van leveranciers of aanbieders van diensten. 5. Politieke ambtsdragers nemen nooit deel aan excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen of evenementen in ruil voor een tegenprestatie. Hoofdstuk 5 Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven en onkostenvergoedingen Artikel 8 Declaraties 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers declareren alleen de werkelijke en voor het waterschap gemaakte kosten. Bij het declareren van kosten die zich op grensviak bevinden van privébelang en waterschapsbelang, wordt uiterste terughoudendheid betracht. 2. Politieke ambtsdragers en fractievolgers declareren geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 3 van 8

4 Artikel 9 Buitenlandse dienstreizen 1. Politieke ambtsdragers die het voornemen hebben uit hoofde van hun functie een buitenlandse reis, daaronder begrepen de Nederlandse Antillen en de BES-eilanden, te maken of zijn uitgenodigd voor een buitenlands werkbezoek op kosten van derden, vraagt hiervoor vooraf toestemming aan de bevoegd bestuurder. Hij verschaft daarbij informatie over het doel van de reis en de samenstelling van het gezelschap. 2. Het op kosten van het waterschap meereizen van de partner van een politieke ambtsdrager is uitsluitend mogelijk als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van het waterschap daarmee gediend is. 3. Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden, danwel het verblijven van derden, op kosten van het waterschap is niet toegestaan. Meereizen op eigen kosten is niet verboden, maar wordt afgeraden. 4. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is niet toegestaan. Wanneer een dienstreis direct wordt vervolgd of voorafgegaan door een privéreis, komen de extra reis- en verblijfkosten, alsmede het organiseren van het privédeel van de reis daarna volledig ten laste van de politieke ambtsdrager zelf. Hoofdstuk 6 Middelen en voorzieningen van het waterschap Artikel 10 Middelen, eigendommen en verbruiksgoederen 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers maken geen gebruik van werktijd van medewerkers van het waterschap voor privédoeleinden. 2. Politieke ambtsdragers en fractievolgers houden privégebruik van voorzieningen van het waterschap zo beperkt mogelijk. 3. Politieke ambtsdragers en fractievolgers nemen geen verbruiksgoederen van het waterschap mee naar huis en versturen geen privépost op kosten van het waterschap. 4. Bij gebruik van kopieerapparatuur volgen politieke ambtsdragers en fractievolgers de richtlijnen voor betaling daarvan. 5. Het is politieke ambtsdragers en fractievolgers niet toegestaan om voor privégebruik (kantoor)artikelen over te kopen, te (laten) bestellen of met gebruikmaking van pasjes van het waterschap korting te krijgen voor aankoop van privégoederen. 6. In geval van structureel toegekende waterschapseigendommen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt geldt bij diefstal of schade dat dit de eerste keer volledig voor rekening komt van het waterschap. Bij de tweede maal is de verdeling 50% voor rekening van de gebruiker, bij volgende gevallen komen de kosten volledig voor rekening van de gebruiker. Hoofdstuk 7 Omgangsvormen Artikel 11 Ambassadeurschap 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers zijn betrouwbaar, handelen in de uitoefening van hun functie consequent en eerlijk en dragen bij aan het door het waterschap gewenste imago van klantgerichte en betrouwbare waterautoriteit. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 4 van 8

5 2. Politieke ambtsdragers zorgen ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen. 3. Politieke ambtsdragers en fractievolgers stellen zich op als ambassadeur van het waterschap. Artikel 12 (Vermoeden van) misstanden 1 Indien politieke ambtsdragers en fractievolgers worden geconfronteerd met ongewenst gedrag van andere politieke ambtsdragers c.q. fractievolgers, dan proberen zij dat in eerste instantie bespreekbaar te maken. 2. Indien ongewenst gedrag niet bespreekbaar kan worden gemaakt, meldt de politieke ambtsdrager dit aan de bevoegd bestuurder. 3. Politieke ambtsdragers kunnen een beroep doen op de regeling Klokkenluiders Waterschap Groot Salland indien er sprake is van (een vermoeden van) een misstand. Hoofdstuk 8 Slotbepalingen Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze verordening treedt direct na vaststelling in werking. 2. Deze verordening kan worden aangehaald als gedragscode voor bestuurders van het Waterschap Groot Salland. Zwolle, 15 december 2011 Het algemeen bestuur voornoemd eéaris, Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 5 van 8

6 TOELICHTING BIJ DE GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN WGS Algemeen Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Integriteit van politieke ambtsdragers houdt in dat zij de verantwoordelijkheid die met die functie samenhangt aanvaarden en dat zij daarover in- en extern verantwoording willen afleggen. Deze gedragscode geeft richtlijnen voor integer handelen en transparantie. In het kader van integriteit staat een aantal kernbegrippen centraal: Dienstbaarheid: het handelen van politieke ambtsdragers is altijd en volledig gericht op het belang van het waterschap en op organisaties en burgers die onderdeel uitmaken van dat belang. Functionaliteit: het handelen van politieke ambtsdragers heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Onafhankelijkheid: het handelen van politieke ambtsdragers wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van vermenging van belangen worden vermeden. Openheid: het handelen van politieke ambtsdragers is transparant zodat optimale verantwoording mogelijk is en er volledige transparantie bestaat over het handelen van de politiek ambtsdrager en zijn beweegredenen. Betrouwbaarheid: op een politiek ambtsdrager moet iedereen kunnen rekenen. Hij houdt zich aan gemaakte afspraken en kennis en informatie waarover hij beschikt uit hoofde van zijn functie, wendt hij aan voor het correct uitoefenen van die functie. Zorgvuldigheid: het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. In de gedragscode is op een praktische wijze inhoud gegeven aan deze begrippen. Artikeisgewijze toelichting Artikel 2 In de reikwijdte is onderscheid gemaakt tussen benoemde c.q. gekozen bestuurders en fractievolgers. Voor de voorzitter en de bestuursleden gelden zwaardere integriteitscriteria dan voor fractievolgers, bestuurders hebben immers meer bevoegdheden. Door hen expliciet te vermelden wordt wel tot uitdrukking gebracht dat integriteit ook voor fractievolgers van belang wordt geacht. Artikel 3 Dit artikel is aanvullend op artikel 31 en 33 van de Waterschapswet. Nevenfuncties moeten openbaar worden gemaakt voor zover deze relevant (kunnen) zijn voor de functie als waterschapsbestuurder c.q. fractievolger. Functies die politieke ambtsdragers vervullen uit hoofde van hun politieke functie zijn qualitate qua (qq) nevenfuncties. Daarvan is sprake: - als er een aantoonbaar belang is voor het waterschap dat de nevenfunctie door de politieke ambtsdragers wordt vervuld. Deze behartigt dan (in)direct de belangen van het waterschap. Gedacht kan worden aan vertegenwoordiging in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling of stichting waarin het waterschap deelneemt. - Als de nevenfunctie is gekoppeld aan de zittingsperiode van het bestuur. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 6 van 8

7 Artikel 4 Het eerste lid is opgenomen om zogenaamde draaideur-constructies te voorkomen. Wanneer een bestuurder die aftreedt direct in dienst treedt of als adviseur wordt ingehuurd kan de indruk worden gewekt van belangenverstrengeling en vriendendiensten. In het tweede lid wordt het begrip financieel belang geïntroduceerd. Het gaat hier uiteraard om belangen bij organisaties die een belang hebben of kunnen krijgen en waarover het waterschap besluiten neemt. In dit verband moet worden gedacht aan aandelen bij leveranciers of aanbieders van diensten van het waterschap, subsidie aan bedrijven of verenigingen maar ook aan onroerend goed waar onteigening dreigt. Het melden van financiële belangen heeft geen wettelijke grondslag, maar is uit oogpunt van transparantie opgenomen in de gedragscode. Het vierde lid is opgenomen om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dit kan gaan om financiële belangen maar bijvoorbeeld ook deelname in een sollicitatie- of benoemingscommissie waar een familielid of bekende een mogelijke kandidaat is. Artikel 5 Correct omgaan met informatie betreft niet alleen het achterhouden of lekken van informatie naar externe partijen, daaronder begrepen de media. Het gaat ook om het telefoneren in openbare ruimten, zorgvuldige beveiliging van computer en computerbestanden en het opbergen en vernietigen van vertrouwelijke stukken. Onder vertrouwelijk moet in dit verband worden verstaan die informatie/stukken waarvan expliciet is aangegeven dat deze vertrouwelijk (kabinet) zijn of waarvan u gezien de aard van de informatie kunt inschatten dat deze informatie niet bestemd is voor derden. Hierbij kan worden gedacht aan persoonsgegevens, (af)koopsommen, etc. Voor correct gebruik van en internet wordt verwezen naar de regeling gebruik en internet. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 7 van 8

8 Artikel 7 Het niet accepteren van uitnodigingen in geval van overlegsituaties is hier opgenomen omdat hier altijd sprake kan zijn van beïnvloeding van de onafhankelijke positie. Uitzondering hierop vormen werklunches die veelal juist bedoeld zijn om een doorbraak te forceren en waarbij de politieke ambtsdrager zich bewust is van het feit dat het om een overleg/onderhandelingssituatie gaat. Vooraf kunnen in dergelijke gevallen afspraken worden gemaakt over de kosten van een werklunch. Artikel 8 Voor andere wijze van vergoeding moet worden gedacht aan de vaste onkostenvergoedingen en de fractiekostenvergoedingen. Artikel 9 Het is op zich toegestaan om een dienstreis naar het buitenland te koppelen aan een privébezoek of vakantie. Deze twee onderdelen moeten dan wel strikt gescheiden blijven. Waar de dienstreis eindigt, begint het privédeel. Wanneer het privédeel voorafgaand aan de dienstreis plaatsvindt, begint de dienstreis pas op het daarvoor bestemde moment. Een dienstreis kan met maximaal 48 uur worden verlengd in het geval dit leidt tot een efficiënter of goedkoper reisalternatief. Artikel 10 Bij verbruiksartikelen moet worden gedacht aan kantoorartikelen, papier, tonercardrigdes, postzegels, koffiebekers etc. Voorzieningen van het waterschap zijn onder andere telefoon, en internet. In geval van telefoons, laptops, 1-pads, carkits en PDA s is sprake van structureel toegekende waterschapseigendommen. Artikel 12 Bij ongewenst gedrag moet worden gedacht aan hetgeen hierover is opgenomen in de regelingen seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Van een misstand is sprake in geval van bijvoorbeeld strafbare feiten (als politieke ambtsdrager), schending van regelgeving of beleidsregels, misleiding van justitie, gevaar voor volksgezondheid, veiligheid of milieu of het bewust achterhoud van informatie over deze feiten. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 8 van 8

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND Inleiding Het doel van deze gedragscode is om bestuurders in Flevoland een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT 1 2 INHOUD VERANTWOORDING 4 ALGEMENE BEPALINGEN 6 RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 7 RICHTLIJN 2 INTEGRITEIT 12 RICHTLIJN 3 VERSLAGLEGGING 16 RICHTLIJN

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen Een modelgedragscode 4e gewijzigde druk 1 2 Inhoud Woord vooraf 7 1 Inleiding 9 1.1 Integriteit en kwaliteit van het openbaar

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

Agendapunt 4 Voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici. Pagina 1 van 12

Agendapunt 4 Voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici. Pagina 1 van 12 Inleiding Naar aanleiding van gerezen vragen over het declaratiegedrag van politieke vertegenwoordigers, heeft het Landelijk Bestuur besloten dat er een ethische en financiële gedragscode moet komen voor

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010

Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010 Integriteitscode Woonpalet Mei 2008 geactualiseerd: november 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integriteit algemeen: Woonpalet, dat ben jij 3 3 Interne integriteit 4 3.1 Privé-zaken: buiten werktijd 5

Nadere informatie

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit Gedragscode Integriteit Voorwoord Missie en kernwaarden Thuisvester wil zich graag profileren als een maatschappelijk en klantgericht ondernemer met als doel het woon- en leefklimaat te verbeteren. Thuisvester

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE TRUDO

INTEGRITEITCODE TRUDO INTEGRITEITCODE TRUDO 1. Algemeen toepasselijkheid bewustzijn en verantwoordelijkheid 2. interne integriteit privé gebruik bedrijfseigendommen nevenwerkzaamheden declaraties 3. externe integriteit scheiding

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

IntegriteitCode. De Woningstichting. De Woningstichting, gevestigd te Wageningen Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2008

IntegriteitCode. De Woningstichting. De Woningstichting, gevestigd te Wageningen Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2008 IntegriteitCode De Woningstichting De Woningstichting, gevestigd te Wageningen Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2008 1. Integriteitcode 1.1. Inleiding De AedesCode verplicht woningcorporaties

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht Integriteitscode De betrouwbare organisatie Patrimonium Barendrecht De code is opgesteld met een uitgebreide werkgroep van medewerkers en wordt ook door hen gedragen. De Ondernemingsraad en de Raad van

Nadere informatie

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Regels over de zuiverheid van de besluitvorming juli 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Over de zuiverheid van de besluitvorming

Nadere informatie

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Gedragscode en Interne Regelingen Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Voorwoord Missie Rondom Wonen wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Voorwoord Missie Rondom Wonen wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie