Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8"

Transcriptie

1 root Salland W a t e r s c h a p 7 /(]. i Nr HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP GROOT SALLAND Gelet op artikel 33, derde lid van de Waterschapswet, BESLUIT Vast te stellen de verordening houdende regels omtrent het waarborgen van de integriteit van politieke ambtsdragers. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschnjvingen In deze verordening wordt verstaan onder: Politieke ambtsdrager: de voorzitter, een lid van het dagelijks bestuur en een lid van het algemeen bestuur van het waterschap. Fractievolgers: door de fractie aangewezen kandidaat bestuurslid die de fractie ondersteunt in het fractiewerk en als zodanig lid kan zijn van de commissies van Waterschap Groot Salland. Het waterschap: het Waterschap Groot Salland. Bevoegd bestuurder: voor leden van het dagelijks danwel het algemeen bestuur alsmede de fractievolgers, de voorzitter, voor de voorzitter de wnd. voorzitter. Artikel 2 Reikwijdte 1. Deze verordening is van toepassing op de politieke ambtsdragers bij het waterschap, tenzij uit de tekst van een artikel anders blijkt. 2. In gevallen waarin de verordening niet voorziet of waarbij toepassing niet eenduidig is of tot kennelijke onbillijkheden leidt, wordt in de geest van de verordening gehandeld en vindt overleg plaats met de bevoegd bestuurder. 3. Deze verordening is openbaar en voor iedereen toegankelijk. 4. Politieke ambtsdragers en fractievolgers van het waterschap ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van deze verordening. 5. Politieke ambtsdragers zijn aanspreekbaar op de naleving van deze code, fractievolgers zijn aanspreekbaar op de artikelen die op hen van toepassing zijn. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8

2 Hoofdstuk 2 Nevenfuncties en belangen Artikel 3 Nevenfuncties 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers vervullen geen nevenfuncties die strijdig (kunnen) zijn met de belangen van het waterschap. 2. Politieke ambtsdragers vervullen geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van hun functie. 3. Politieke ambtsdragers en fractievolgers doen, ten behoeve van de openbaarmaking, opgave van hun nevenfuncties, de organisatie waarvoor zij een nevenfunctie verrichten en of het om betaalde functies gaat. 4. Politieke ambtsdragers behouden geen inkomsten uit q.q. nevenfuncties, tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. Dergelijke inkomsten komen ten goede van de kas van het waterschap. Artikel 4 Belangenverstrengeling 1. Oud politieke ambtsdragers wordt het eerste jaar na de beëindiging van de ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor het waterschap. 2. Politieke ambtsdragers doen opgave van hun financiële belangen. 3. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft de politiek ambtsdrager bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat. 4. Politieke ambtsdragers die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen hebben met aanbieders van diensten of zaken aan het waterschap, onthouden zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht, gunning of aanstelling. 5. Politieke ambtsdragers nemen nooit geschenken, faciliteiten of diensten aan die hun onafhankelijke positie ten opzichte van aanbieders kunnen beïnvloeden. Hoofdstuk 3 Informatie Artikel 5 Omgaan met informatie 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover zij uit hoofde van hun ambt beschikken. 2. Politieke ambtsdragers houden geen informatie achter die van belang kan zijn voor de belangen van het waterschap of van invloed kan zijn op de besluitvorming. 3. Politieke ambtsdragers en fractievolgers maken niet ten eigen bate of ten bate van hun persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van hun ambt verkregen informatie. 4. Politieke ambtsdragers en fractievolgers verstrekken informatie die vertrouwelijk of geheim niet is aan externe partijen c.q. belanghebbenden. 5. Politieke ambtsdragers gaan verantwoord om met en internetfaciliteiten, alsmede de social media van het waterschap. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 2 van 8

3 Hoofdstuk 4 Geschenken, diensten en uitnodigingen Artikel 6 Geschenken en diensten 1. Politieke ambtsdragers accepteren nooit geschenken, faciliteiten of diensten indien hun onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. 2. Geschenken en giften die politieke ambtsdragers uit hoofde van hun functie ontvangen, en die een waarde vertegenwoordigen van minder dan 50,00, worden gemeld bij het waterschap. 3. Geschenken en giften die politieke ambtsdragers uit hoofde van hun functie ontvangen, en die een waarde vertegenwoordigen van meer dan 50,00, zijn eigendom van het waterschap. 4. Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch gebeurt, melden politiek ambtsdragers dit, met inachtneming van het 2 en 3 lid bij de bevoegd bestuurder. Artikel 7 Uitnodigingen 1. Politieke ambtsdragers maken alleen gebruik van uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden, wanneer deze voor de uitoefening van hun functie van belang zijn. Bij twijfel vindt altijd overleg plaats met de bevoegd bestuurder. 2. Politieke ambtsdragers gaan niet in op uitnodigingen van partijen met wie een overlegof onderhandelingssituatie gaande is. 3. Bij deelname aan functionele excursies, werkbezoeken, studiereizen of congressen, neemt het waterschap altijd de reis- en verblijfkosten voor zijn rekening. Bij een combinatie van privébelang van de politiek ambtsdrager en waterschapsbelang wordt vooraf een kostenverdeling overeengekomen. 4. Politieke ambtsdragers nemen niet deel aan informele uitjes op uitnodiging en kosten van leveranciers of aanbieders van diensten. 5. Politieke ambtsdragers nemen nooit deel aan excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen of evenementen in ruil voor een tegenprestatie. Hoofdstuk 5 Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven en onkostenvergoedingen Artikel 8 Declaraties 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers declareren alleen de werkelijke en voor het waterschap gemaakte kosten. Bij het declareren van kosten die zich op grensviak bevinden van privébelang en waterschapsbelang, wordt uiterste terughoudendheid betracht. 2. Politieke ambtsdragers en fractievolgers declareren geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 3 van 8

4 Artikel 9 Buitenlandse dienstreizen 1. Politieke ambtsdragers die het voornemen hebben uit hoofde van hun functie een buitenlandse reis, daaronder begrepen de Nederlandse Antillen en de BES-eilanden, te maken of zijn uitgenodigd voor een buitenlands werkbezoek op kosten van derden, vraagt hiervoor vooraf toestemming aan de bevoegd bestuurder. Hij verschaft daarbij informatie over het doel van de reis en de samenstelling van het gezelschap. 2. Het op kosten van het waterschap meereizen van de partner van een politieke ambtsdrager is uitsluitend mogelijk als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van het waterschap daarmee gediend is. 3. Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden, danwel het verblijven van derden, op kosten van het waterschap is niet toegestaan. Meereizen op eigen kosten is niet verboden, maar wordt afgeraden. 4. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is niet toegestaan. Wanneer een dienstreis direct wordt vervolgd of voorafgegaan door een privéreis, komen de extra reis- en verblijfkosten, alsmede het organiseren van het privédeel van de reis daarna volledig ten laste van de politieke ambtsdrager zelf. Hoofdstuk 6 Middelen en voorzieningen van het waterschap Artikel 10 Middelen, eigendommen en verbruiksgoederen 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers maken geen gebruik van werktijd van medewerkers van het waterschap voor privédoeleinden. 2. Politieke ambtsdragers en fractievolgers houden privégebruik van voorzieningen van het waterschap zo beperkt mogelijk. 3. Politieke ambtsdragers en fractievolgers nemen geen verbruiksgoederen van het waterschap mee naar huis en versturen geen privépost op kosten van het waterschap. 4. Bij gebruik van kopieerapparatuur volgen politieke ambtsdragers en fractievolgers de richtlijnen voor betaling daarvan. 5. Het is politieke ambtsdragers en fractievolgers niet toegestaan om voor privégebruik (kantoor)artikelen over te kopen, te (laten) bestellen of met gebruikmaking van pasjes van het waterschap korting te krijgen voor aankoop van privégoederen. 6. In geval van structureel toegekende waterschapseigendommen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt geldt bij diefstal of schade dat dit de eerste keer volledig voor rekening komt van het waterschap. Bij de tweede maal is de verdeling 50% voor rekening van de gebruiker, bij volgende gevallen komen de kosten volledig voor rekening van de gebruiker. Hoofdstuk 7 Omgangsvormen Artikel 11 Ambassadeurschap 1. Politieke ambtsdragers en fractievolgers zijn betrouwbaar, handelen in de uitoefening van hun functie consequent en eerlijk en dragen bij aan het door het waterschap gewenste imago van klantgerichte en betrouwbare waterautoriteit. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 4 van 8

5 2. Politieke ambtsdragers zorgen ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen. 3. Politieke ambtsdragers en fractievolgers stellen zich op als ambassadeur van het waterschap. Artikel 12 (Vermoeden van) misstanden 1 Indien politieke ambtsdragers en fractievolgers worden geconfronteerd met ongewenst gedrag van andere politieke ambtsdragers c.q. fractievolgers, dan proberen zij dat in eerste instantie bespreekbaar te maken. 2. Indien ongewenst gedrag niet bespreekbaar kan worden gemaakt, meldt de politieke ambtsdrager dit aan de bevoegd bestuurder. 3. Politieke ambtsdragers kunnen een beroep doen op de regeling Klokkenluiders Waterschap Groot Salland indien er sprake is van (een vermoeden van) een misstand. Hoofdstuk 8 Slotbepalingen Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze verordening treedt direct na vaststelling in werking. 2. Deze verordening kan worden aangehaald als gedragscode voor bestuurders van het Waterschap Groot Salland. Zwolle, 15 december 2011 Het algemeen bestuur voornoemd eéaris, Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 5 van 8

6 TOELICHTING BIJ DE GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN WGS Algemeen Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Integriteit van politieke ambtsdragers houdt in dat zij de verantwoordelijkheid die met die functie samenhangt aanvaarden en dat zij daarover in- en extern verantwoording willen afleggen. Deze gedragscode geeft richtlijnen voor integer handelen en transparantie. In het kader van integriteit staat een aantal kernbegrippen centraal: Dienstbaarheid: het handelen van politieke ambtsdragers is altijd en volledig gericht op het belang van het waterschap en op organisaties en burgers die onderdeel uitmaken van dat belang. Functionaliteit: het handelen van politieke ambtsdragers heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Onafhankelijkheid: het handelen van politieke ambtsdragers wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van vermenging van belangen worden vermeden. Openheid: het handelen van politieke ambtsdragers is transparant zodat optimale verantwoording mogelijk is en er volledige transparantie bestaat over het handelen van de politiek ambtsdrager en zijn beweegredenen. Betrouwbaarheid: op een politiek ambtsdrager moet iedereen kunnen rekenen. Hij houdt zich aan gemaakte afspraken en kennis en informatie waarover hij beschikt uit hoofde van zijn functie, wendt hij aan voor het correct uitoefenen van die functie. Zorgvuldigheid: het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. In de gedragscode is op een praktische wijze inhoud gegeven aan deze begrippen. Artikeisgewijze toelichting Artikel 2 In de reikwijdte is onderscheid gemaakt tussen benoemde c.q. gekozen bestuurders en fractievolgers. Voor de voorzitter en de bestuursleden gelden zwaardere integriteitscriteria dan voor fractievolgers, bestuurders hebben immers meer bevoegdheden. Door hen expliciet te vermelden wordt wel tot uitdrukking gebracht dat integriteit ook voor fractievolgers van belang wordt geacht. Artikel 3 Dit artikel is aanvullend op artikel 31 en 33 van de Waterschapswet. Nevenfuncties moeten openbaar worden gemaakt voor zover deze relevant (kunnen) zijn voor de functie als waterschapsbestuurder c.q. fractievolger. Functies die politieke ambtsdragers vervullen uit hoofde van hun politieke functie zijn qualitate qua (qq) nevenfuncties. Daarvan is sprake: - als er een aantoonbaar belang is voor het waterschap dat de nevenfunctie door de politieke ambtsdragers wordt vervuld. Deze behartigt dan (in)direct de belangen van het waterschap. Gedacht kan worden aan vertegenwoordiging in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling of stichting waarin het waterschap deelneemt. - Als de nevenfunctie is gekoppeld aan de zittingsperiode van het bestuur. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 6 van 8

7 Artikel 4 Het eerste lid is opgenomen om zogenaamde draaideur-constructies te voorkomen. Wanneer een bestuurder die aftreedt direct in dienst treedt of als adviseur wordt ingehuurd kan de indruk worden gewekt van belangenverstrengeling en vriendendiensten. In het tweede lid wordt het begrip financieel belang geïntroduceerd. Het gaat hier uiteraard om belangen bij organisaties die een belang hebben of kunnen krijgen en waarover het waterschap besluiten neemt. In dit verband moet worden gedacht aan aandelen bij leveranciers of aanbieders van diensten van het waterschap, subsidie aan bedrijven of verenigingen maar ook aan onroerend goed waar onteigening dreigt. Het melden van financiële belangen heeft geen wettelijke grondslag, maar is uit oogpunt van transparantie opgenomen in de gedragscode. Het vierde lid is opgenomen om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dit kan gaan om financiële belangen maar bijvoorbeeld ook deelname in een sollicitatie- of benoemingscommissie waar een familielid of bekende een mogelijke kandidaat is. Artikel 5 Correct omgaan met informatie betreft niet alleen het achterhouden of lekken van informatie naar externe partijen, daaronder begrepen de media. Het gaat ook om het telefoneren in openbare ruimten, zorgvuldige beveiliging van computer en computerbestanden en het opbergen en vernietigen van vertrouwelijke stukken. Onder vertrouwelijk moet in dit verband worden verstaan die informatie/stukken waarvan expliciet is aangegeven dat deze vertrouwelijk (kabinet) zijn of waarvan u gezien de aard van de informatie kunt inschatten dat deze informatie niet bestemd is voor derden. Hierbij kan worden gedacht aan persoonsgegevens, (af)koopsommen, etc. Voor correct gebruik van en internet wordt verwezen naar de regeling gebruik en internet. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 7 van 8

8 Artikel 7 Het niet accepteren van uitnodigingen in geval van overlegsituaties is hier opgenomen omdat hier altijd sprake kan zijn van beïnvloeding van de onafhankelijke positie. Uitzondering hierop vormen werklunches die veelal juist bedoeld zijn om een doorbraak te forceren en waarbij de politieke ambtsdrager zich bewust is van het feit dat het om een overleg/onderhandelingssituatie gaat. Vooraf kunnen in dergelijke gevallen afspraken worden gemaakt over de kosten van een werklunch. Artikel 8 Voor andere wijze van vergoeding moet worden gedacht aan de vaste onkostenvergoedingen en de fractiekostenvergoedingen. Artikel 9 Het is op zich toegestaan om een dienstreis naar het buitenland te koppelen aan een privébezoek of vakantie. Deze twee onderdelen moeten dan wel strikt gescheiden blijven. Waar de dienstreis eindigt, begint het privédeel. Wanneer het privédeel voorafgaand aan de dienstreis plaatsvindt, begint de dienstreis pas op het daarvoor bestemde moment. Een dienstreis kan met maximaal 48 uur worden verlengd in het geval dit leidt tot een efficiënter of goedkoper reisalternatief. Artikel 10 Bij verbruiksartikelen moet worden gedacht aan kantoorartikelen, papier, tonercardrigdes, postzegels, koffiebekers etc. Voorzieningen van het waterschap zijn onder andere telefoon, en internet. In geval van telefoons, laptops, 1-pads, carkits en PDA s is sprake van structureel toegekende waterschapseigendommen. Artikel 12 Bij ongewenst gedrag moet worden gedacht aan hetgeen hierover is opgenomen in de regelingen seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Van een misstand is sprake in geval van bijvoorbeeld strafbare feiten (als politieke ambtsdrager), schending van regelgeving of beleidsregels, misleiding van justitie, gevaar voor volksgezondheid, veiligheid of milieu of het bewust achterhoud van informatie over deze feiten. Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 8 van 8

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Deel I: Kernbegrippen voor het handelen en gedrag van de wethouders en de burgemeester (de bestuurders)

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 71 Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij raadsbesluit van 17 april

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105).

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). 1 Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). Provinciale staten van Flevoland, overwegende dat: - de Provinciewet provinciale staten

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Regeling integriteit raad van bestuur UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overweegt het volgende: Voor UWV geldt een gedragscode met de titel Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Afspraken

Nadere informatie

Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad

Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 65 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad GEDRAGSCODE VOOR DE GEMEENTERAAD 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van het presidium; gelet op de bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op art. 15 lid 3 van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen:

Nadere informatie

Provinciale Staten op 6 april 2006 de Gedragscode bestuurders provincie Flevoland 2006 hebben vastgesteld;

Provinciale Staten op 6 april 2006 de Gedragscode bestuurders provincie Flevoland 2006 hebben vastgesteld; PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland, overwegende dat: - de Provinciewet Provinciale Staten verplicht tot het opstellen van een gedragscode voor de leden van Provinciale Staten, de Gedeputeerden

Nadere informatie

Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo Inleiding De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Zakelijke relaties afgevaardigden

Zakelijke relaties afgevaardigden Agendapunt 5.4 Zakelijke relaties afgevaardigden Ten opzichte van de versie die voorgelegd is aan de Jaarvergadering 2015 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: - de voor een toetsingscommissie bedachte

Nadere informatie

Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam

Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam Model VNG Model Amsterdam (raadsleden, maar m.m. toe te passen op wethouders en burgemeester) Zuiverheid besluitvorming Ieder raadslid bewaakt

Nadere informatie

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren De overheid is er voor de burgers. Zij verkeert vaak in een monopoliepositie: de burger die iets wil of juist niet wil, kan niet om de overheid heen. Dit

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015

De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers, zijnde de leden van de gemeenteraad, de leden van het college

Nadere informatie

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Notitie Integriteit NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Zowel in de Gemeentewet als in onze eigen gedragscode zijn regels vastgelegd voor het handelen van raads- en

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007

Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007 Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Bergen Officiële naam regeling Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007

Nadere informatie

Gedragscode DeVries Bewindvoering

Gedragscode DeVries Bewindvoering DeVries Bewindvoering Postbus 1485 1430 BL Aalsmeer M 06 37475869 E info@devriesbewindvoering.nl DeVries Bewindvoering Elke organisatie heeft omgangsregels. Omgangsregels zijn formele of informele afspraken

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding Een organisatie valt of staat met de mensen die er werken. Iedere medewerker is voor een deel in dat grote geheel verantwoordelijk; ieder

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WONINGSTICHTING DE VOORZORG

INTEGRITEITCODE WONINGSTICHTING DE VOORZORG INTEGRITEITCODE WONINGSTICHTING DE VOORZORG Versie: 27 maart 2007 Integriteitcode Woningstichting De Voorzorg 1. Algemeen 1.1. Bestaande wet- en regelgeving wordt toegepast en gerespecteerd. De directeur-bestuurder,

Nadere informatie

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND Inleiding Het doel van deze gedragscode is om bestuurders in Flevoland een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van Modelgedragscode bestuurders Code: 043 Titel: Modelgedragscode bestuurders Domein: bestuur en recht Uitleg: Beschrijving: Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee Inleiding Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werken leerklimaat

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007;

gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007; CZP&O/2007/70 De raad der gemeente Spijkenisse, voor zover het aangaat de raad waaronder begrepen steunfractieleden, het college en de griffie; burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse voor

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG I Doel Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor het bestuur en haar bestuursleden en andere door het fonds aan te wijzen betrokkenen

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit college van dijkgraaf en hoogheemraden HHSK 2015. Inleiding. Vastgesteld in de verenigde vergadering van 30 september 2015.

Gedragscode Integriteit college van dijkgraaf en hoogheemraden HHSK 2015. Inleiding. Vastgesteld in de verenigde vergadering van 30 september 2015. Gedragscode Integriteit college van dijkgraaf en hoogheemraden HHSK 2015 Vastgesteld in de verenigde vergadering van 30 september 2015. Inleiding Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode.

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Integriteitscode. Esprit Scholen

Integriteitscode. Esprit Scholen Integriteitscode Esprit Scholen Amsterdam, vastgesteld door CvB na goedkeuring GMR d.d. 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Integriteit en het Onderwijsmanifest 2013-2017 van de Esprit Scholen...

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Gedragscode OPTA. hoe ben ik integer?

Gedragscode OPTA. hoe ben ik integer? Gedragscode OPTA hoe ben ik integer? 2 gedragscode OPTA gedragscode OPTA 3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Waarom is integriteit belangrijk? 6 Wat is de gedragscode integriteit van OPTA? 7 Tien spelregels 9

Nadere informatie

Integriteitscode Nova College

Integriteitscode Nova College NOTITIE Datum Haarlem, 31 januari 2013 Betreft (vastgesteld) Inleiding Integriteit is een kwaliteitskenmerk voor het functioneren van personen en organisaties. Het geeft niet alleen de mate van onkreukbaarheid

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR POLITIEKE AMBTSDRAGERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND 2013.

GEDRAGSCODE VOOR POLITIEKE AMBTSDRAGERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND 2013. Bijlage 2. De tekst van de in de raad van 27 juni 2013 vast te stellen gedragscode (onderdeel van raadsvoorstel 2013/036/1) staat onderstaand weergegeven. Het betreft dezelfde versie als in de rapportage

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Integriteit bij de SCW

Integriteit bij de SCW Integriteit bij de SCW Aanleiding We worden geacht integer te handelen naar algemeen aanvaarde of corporatiespecifiek opgestelde gedragsregels. Toch zette bouwfraude I ons aan het denken. Regelmatig verschijnen

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Bouwvereniging Ambt Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013.

Bouwvereniging Ambt Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013. Bouwvereniging Ambt Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013. 1 1. Inleiding Bouwvereniging Ambt Delden is een maatschappelijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240 VERORDENING 240 GEDRAGSCODE NIK Doel van de Gedragscode Het NIK is het overkoepelend orgaan van Joodse Gemeenten in Nederland. In een wereld waar meer op waarden en normen wordt gelet, waarin het NIK,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het presidium van 3 december 2015; gelet op artikel 15, derde lid, Gemeentewet, BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

DB 12-03-2007. Agendapunt: 4. Sittard, 6 maart 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Integriteitsbeleid Waterschap Roer en Overmaas

DB 12-03-2007. Agendapunt: 4. Sittard, 6 maart 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Integriteitsbeleid Waterschap Roer en Overmaas DB 12-03-2007 Agendapunt: 4 Sittard, 6 maart 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Integriteitsbeleid Waterschap Roer en Overmaas./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Algemeen

Nadere informatie

De gedragscode voor wat betreft bestuurlijke integriteit

De gedragscode voor wat betreft bestuurlijke integriteit 3 december 2002 Nr. 2002-18058, PO Nummer 59a/2002 Aanvullende voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de Gedragscode integriteit voor bestuurders en ambtenaren.

Nadere informatie

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland Integriteitscode Leveranciers en aannemers Vastgesteld te Waddinxveen, 28 november 2012 Integriteitscode leveranciers en aannemers 1211025-# Pag. 1 Voorwoord Integriteit is een belangrijk onderwerp voor

Nadere informatie

Algemene Gedrags- en Integriteitscode

Algemene Gedrags- en Integriteitscode Algemene Gedrags- en Integriteitscode Datum : 29 september 2015 Herzien : - Status : Definitief CvB : - KD-PO : 01/12/2015 KD-VO : - PMR : 19/11/2015 MR : 14/10/2015, 09/12/2015 GMR : 21/01/2016 RvT :

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet,

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, Besluit (2003) nummer 9313 De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, besluit: Vast te stellen de volgende: Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht Algemene bepalingen

Nadere informatie

In een glazen huis. Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Brummen

In een glazen huis. Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Brummen In een glazen huis Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Brummen Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Brummen Kenmerk : RD12.0134 Versiedatum : 13 februari 2012 Auteur/Afdeling : Raadsgriffie

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek Integriteitscode Woningstichting Laarbeek 1. Inleiding In deze integriteitscode staat beschreven wat wij onder integer gedrag verstaan, welke principes wij hanteren en welke spelregels daarbij horen. De

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit verenigde vergadering HHSK 2015. Inleiding. Vastgesteld in de verenigde vergadering van 30 september 2015.

Gedragscode Integriteit verenigde vergadering HHSK 2015. Inleiding. Vastgesteld in de verenigde vergadering van 30 september 2015. Gedragscode Integriteit verenigde vergadering HHSK 2015 Vastgesteld in de verenigde vergadering van 30 september 2015. Inleiding Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode. In de

Nadere informatie

G R I F F I E raadsgriffie@woerden.nl 0348-428619

G R I F F I E raadsgriffie@woerden.nl 0348-428619 G R I F F I E raadsgriffie@woerden.nl 0348-428619 Aan Afschrift aan Datum Opsteller M. Lucassen Bijlage Notitie Onderwerp Nevenactiviteiten wethouder Aan de leden van het Presidium, Op voorstel van raadslid

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum

Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum Inleiding Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode. Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee

Nadere informatie

Oplegnotitie gedragscode integriteit medewerkers

Oplegnotitie gedragscode integriteit medewerkers Oplegnotitie gedragscode integriteit medewerkers Bijgaande gedragscode integriteit is bedoeld voor alle medewerkers in dienst van de waterschappen. Het is een algemeen format. U kunt op een aantal onderdelen

Nadere informatie

provinciaal blad Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 28 januari 2003, nr. 2003-00326, P&O, tot bekendmaking

provinciaal blad Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 28 januari 2003, nr. 2003-00326, P&O, tot bekendmaking provinciaal blad nr. 3 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 31 januari 2003 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 28 januari 2003, nr. 2003-00326, P&O, tot

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Reprorecht

Bestuursreglement Stichting Reprorecht Bestuursreglement Stichting Reprorecht Het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht heeft in zijn vergadering van 30 juni 2010 het navolgende Reglement vastgesteld. Op 12 juni 2013 heeft het Algemeen

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 71

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 71 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 71 Herdruk Gedragscode voor burgemeester en wethouders (raadsbesluit van 1 april 2004, waarin opgenomen het raadsbesluit van29 juni 2010) De raad der gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 1 ISSN: 0920-1092 V 3 januari 2012 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 6 december 2011, nr. 326516, afd. PO, tot bekendmaking van hun besluit van 27 september

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT WAARBORG PLATINA, GOUD EN ZILVER N.V., GOUDA

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT WAARBORG PLATINA, GOUD EN ZILVER N.V., GOUDA GEDRAGSCODE INTEGRITEIT WAARBORG PLATINA, GOUD EN ZILVER N.V., GOUDA INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1 een handleiding voor professioneel werken 3 2 de kernwaarden van waarborgholland 4 2.1. Onafhankelijkheid

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater Integriteitscode Woningbouwvereniging Oudewater 2010 Inleiding Woningbouwvereniging Oudewater is er in hoofdzaak voor om die doelgroepen te huisvesten die daar zelf niet in kunnen voorzien. Daarnaast is

Nadere informatie

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van SWH in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden

Nadere informatie

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014 ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE - OSG Piter Jelles Versie 17 december 2014 1. Algemeen Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles is een algemeen toegankelijke onderwijsinstelling voor Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie