Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo"

Transcriptie

1 Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo Inleiding De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken de laatste tijd sterk toegenomen. Zo zijn het publieke en private domein meer met elkaar verstrengeld geraakt, is er een meer zakelijke lobby vanuit de samenleving en krijgt het overheidsmanagement bedrijfseconomische normen opgelegd. Wat eerder als goed en doeltreffend werd aangemerkt, verandert als gevolg van gewijzigde inzichten en opvattingen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft, in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in april 2011 een geactualiseerde modelgedragscode integriteit gepubliceerd. Al met al voldoende aanleiding om de huidige code kritisch tegen het licht te houden en op onderdelen te herzien respectievelijk te verbeteren. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige gedragscode is dat de voorliggende code zowel betrekking heeft op de gemeenteraadsleden als de leden van het college van burgemeester en wethouders en de fractievertegenwoordigers van de politieke partijen. De gedachte dat één gedragscode voor alle politieke ambtsdragers en de fractievertegenwoordigers duidelijker en overzichtelijker is vormt daarvoor het belangrijkste motief. De gedragscode Het doel van deze gedragscode blijft onveranderd; het bieden van een houvast bij het bepalen van de uitgangspunten voor integer handelen. De code bevat zowel normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures die moeten worden gevolgd. Procedureafspraken kunnen een onlosmakelijk onderdeel zijn van een gedragsregel en de transparantie, en kunnen daarmee de controleerbaarheid vergroten. De code geeft niet per definitie regels die rechtskracht hebben, maar heeft vooral bestuurlijke en politieke relevantie. Ambtsdragers en fractievertegenwoordigers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar, en wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en positie. Het rechtskarakter van een gedragscode is dat van een interne regeling in aanvulling op de wettelijke regels. Naast deze code bestaan er voorschriften die in wet of elders geregeld zijn; bijvoorbeeld over fraude, valsheid in geschrifte en over nevenfuncties. Dergelijke voorschriften zijn dus niet in deze code opgenomen. De code bestaat uit twee delen. Hoofdstuk I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit, als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode. Daarmee wordt het vraagstuk in een breder kader geplaatst. Hoofdstuk II bevat de feitelijke gedragsregels. 1

2 Hoofdstuk I. Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit Leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (politiek ambtsdragers) stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente Hengelo en in het verlengde daarvan die van haar burgers zijn het primaire richtsnoer. Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan de collega-ambtsdrager, of binnen het gremium waartoe men behoort, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie de politiek ambtsdragers hun functie vervullen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief: Dienstbaarheid Het handelen van een politiek ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente Hengelo en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken. Functionaliteit Het handelen van een politiek ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Onafhankelijkheid Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. Openheid Het handelen van een politiek ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij. Betrouwbaarheid Op een politiek ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Een politiek ambtsdrager houdt zich aan zijn/haar afspraken. Kennis en informatie waarover deze ambtsdrager uit hoofde van zijn/haar functie beschikt, wendt hij/zij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Zorgvuldigheid Het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. De voorgaande kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten dus aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden. 2

3 Hoofdstuk II. Gedragscode bestuurlijke integriteit Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Onder politiek ambtsdragers worden in het kader van deze regeling verstaan de leden van de gemeenteraad, de fractievertegenwoordigers en de leden van het college van burgemeester en wethouders van Hengelo. 1.2 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het presidium. 1.3 Onder presidium wordt verstaan: het overlegorgaan van de gemeenteraad zoals is omschreven in het Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van de raad. 1.4 De code is openbaar en door derden te raadplegen. 1.5 De politiek ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de gedragscode. 1.6 De politiek ambtsdragers zijn aanspreekbaar op de naleving van deze code. Artikel 2 Belangenverstrengeling en aanbesteding 2.1 Een politiek ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen. De griffier houdt hiervan een register bij van de raadsleden en fractievertegenwoordigers dat openbaar is. De secretaris houdt hiervan een register bij van de leden van het college dat openbaar is. 2.2 Bij privaat- publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politiek ambtsdrager (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 2.3 Een oud-politiek ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente. 2.4 Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politiek ambtsdrager over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat. 2.5 Een politiek ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente onthoudt zich van deelname aan besluitvorming over de desbetreffende opdracht. 2.6 Een politiek ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden. Artikel 3 Nevenfuncties 3.1 Een politiek ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie. 3.2 Een politiek ambtsdrager maakt melding van al zijn nevenfuncties, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. De griffier houdt hiervan een register bij van de raadsleden en fractievertegenwoordigers dat openbaar is. De secretaris houdt hiervan een register bij van de leden van het college dat openbaar is. 3.3 Een politiek ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie, tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen ten goede aan de gemeentekas. 3

4 3.4 De kosten die een politiek ambtsdrager maakt in verband met een q.q. nevenfunctie, worden slechts door de gemeente Hengelo vergoed indien de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend de betreffende declaratie niet accepteert. Artikel 4 Informatie 4.1 Een politiek ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie, zulks met inachtneming van artikel 25 van de Gemeentewet. Een politiek ambtsdrager zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn. 4.2 Een politiek ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie. 4.3 Een politiek ambtsdrager verstrekt geen onjuiste informatie. 4.4 Een politiek ambtsdrager gaat verantwoord om met en internetfaciliteiten, evenals met sociale media. Artikel 5 Geschenken, diensten en uitnodigingen 5.1 Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen. 5.2 Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van 50,- of meer vertegenwoordigen worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente Hengelo. Er wordt door het presidium een gemeentelijke bestemming voor gezocht. De griffier houdt hiervan een register bij van de raadsleden en fractievertegenwoordigers dat openbaar is. De secretaris houdt hiervan een register bij van de leden van het college dat openbaar is. 5.3 Indien een politiek ambtsdrager geschenken of giften uit hoofde van zijn functie ontvangt die een waarde van minder dan 50,- vertegenwoordigen, kunnen deze worden behouden: de raadsleden en fractievertegenwoordigers doen hiervan melding bij de griffier en de leden van het college doen hiervan melding bij de secretaris. 5.4 Geschenken en giften worden door raadsleden en fractievertegenwoordigers niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld in het presidium, waar de bestemming van het geschenk wordt bepaald. 5.5 Geschenken en giften worden door de leden van het college niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld in het college, waar de bestemming van het geschenk wordt bepaald. 5.6 Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privé-goederen worden niet geaccepteerd. 5.7 Een politiek ambtsdrager bespreekt in het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden. Artikel 6 Financiële uitgaven door politiek ambtsdragers 6.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als het gemeentebelang en de functionaliteit ervan, in relatie tot de omvang van het bedrag, kunnen worden aangetoond. De politiek ambtsdrager is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensgebied van privé en publiek bevinden. 6.2 Ter bepaling van de functionaliteit van financiële uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd: - met de uitgave is het belang van de gemeente Hengelo gediend en - de uitgave vloeit voort uit het lidmaatschap van de raad respectievelijk het college. 4

5 Artikel 7 Declaraties 7.1 De politiek ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed. 7.2 Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld door de politiek ambtsdrager. 7.3 Gemaakte kosten worden binnen drie maanden gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voor zover mogelijk binnen een maand afgerekend. 7.4 De griffier is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties van raadsleden en fractievertegenwoordigers. 7.5 De secretaris is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties van de leden van het college. 7.5 In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de burgemeester. Zo nodig wordt de declaratie aan het presidium voorgelegd. Artikel 8 Dienstreizen 8.1 Een politiek ambtsdrager die het voornemen heeft om uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het gremium waartoe hij behoort. De mate waarin het gemeentelijk belang is gediend bij de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. 8.2 De politiek ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan. 8.3 Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van de politiek ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee is gediend. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken. 8.4 Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de besluitvorming betrokken. 8.5 Het meereizen van derden op kosten van de uitnodigende partij is niet toegestaan. 8.6 Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts beperkt toegestaan en moet worden betrokken in de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van de desbetreffende ambtsdrager. Artikel 9 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen 9.1 Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor doeleinden die niet overeenkomen met de functie van politiek ambtsdrager en fractievertegenwoordiger is niet toegestaan. Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo in zijn openbare vergadering van 23 april 2013 Voorzitter Griffier 5

6 Artikelsgewijze toelichting Daar waar het artikel voor zichzelf spreekt is geen verdere toelichting gegeven. Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 1.5 is toegevoegd op basis van de modelgedragscode zoals vastgesteld door de VNG. In artikel 1 wordt het presidium genoemd als orgaan dat belast is met de uitvoering van diverse uitvoerende handelingen die het gevolg zijn van deze gedragscode. Het presidium is genoemd omdat dit orgaan een basis heeft in het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad. Het politiek beraad zoals wij dat kennen heeft geen basis in een reglement, en is ook niet primair bedoeld om regelingen uit te voeren. Overigens vormt deze gedragscode geen belemmering om eventuele zich voordoende integriteitsvraagstukken ook te bespreken in het politiek beraad. Artikel 2 Belangenverstrengeling en aanbesteding 2.1 De tekst van de regeling uit 2005 luidt: Een raadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De raadsgriffier houdt hiervan een register bij dat openbaar is. De zinsnede in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt bevat geen consistent criterium, immers een raadslid behoeft niet altijd te weten met welke ondernemingen en organisaties de gemeente betrekkingen onderhoudt. Het is achteraf bezien beter om een politiek ambtsdrager, conform de modelgedragscode, te verplichten om in zijn algemeenheid opgave te doen van zijn/haar financiële belangen. 2.4 en 2.5 De tekst van de regeling uit 2005 luidt: 2.4 Een raadslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke, zakelijke of bestuurlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente Hengelo, doet hiervan voorafgaand aan de vergadering melding aan de voorzitter en onthoudt zich van stemming over het onderwerp, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 Gemeentewet. 2.5 Een raadslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke, zakelijke of bestuurlijke betrekking heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente Hengelo, neemt alleen deel aan de beraadslagingen over dit onderwerp als de betrekking vooraf bij de voorzitter van de vergadering is gemeld en deze daarvan mededeling heeft gedaan aan de vergadering. De herziene tekst conformeert zich aan de tekst van het VNG-model. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de zinsnede onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming verder kan gaan dan artikel 28 Gemeentewet (stemverbod) en meer overeenkomt met artikel 2:4 Awb lid 2 (besluitvorming beïnvloeden). In dit verband wordt gewezen op de uitspraak van het Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak Loenen (LJN: BQ 8863). Het volgende citaat geeft de kern van de uitspraak weer: De VNG ziet de uitspraak in elk geval in het verlengde van de Winssum-uitspraak met een belangrijke aanscherping: indien er een persoonlijk belang is bij een bepaald besluit mag een raadslid niet meestemmen over dat besluit, ongeacht de vraag of zijn of haar stem wel of niet beslissend is. Met andere woorden: een besluit kan worden vernietigd wanneer een raadslid niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 2:4 Awb. De afdeling rechtspraak stelt vast dat uit de notulen van de raadsvergadering kan worden afgeleid dat het raadslid actief betrokken is gewest bij het bewerkstelligen van wijzigingen in het door het college voorgestelde plan, die in feite hebben geleid tot een gunstiger woon- en leefklimaat ter hoogte van zijn gronden. Hiermee is naar derden toe de schijn gewekt dat dit persoonlijk belang van invloed is geweest op de besluitvorming, hetgeen de raad ingevolge artikel 2.4 van de Awb dient te voorkomen. Het is niet van belang of het betrokken raadslid daadwerkelijk het oogmerk had te bewerkstelligen om een plan ten gunste van zijn woon- en leefklimaat vast te stellen. Ook indien in dit opzicht van de goede trouw van het betrokken raadslid wordt uitgegaan, kan de schijn van belangenverstrengeling zijn gewekt. Van belang is verder dat over de vraag of meegestemd mag worden alleen het betrokken raadslid zelf een besluit kan nemen (het verbod richt zich immers tot hem of haar in persoon). Noch de raad, noch de raadsvoorzitter kan daarover een besluit nemen, hoogstens een advies geven. Het hangt dus volledig af van de verantwoordelijkheid van het betrokken raadslid. Indien een raadslid wel heeft meegestemd maar dat niet had mogen doen is het raadsbesluit daarmee niet ongeldig. Het kan echter wel door de Kroon worden vernietigd. In de praktijk gebeurde dat 6

7 alleen wanneer de deelname aan de stemming van beslissende invloed is geweest, maar dat principe kan door de Loenen uitspraak op losse schroeven komen te staan. Het zich onthouden van stemmen is een uitzondering op het uitgangspunt dat een raadslid in zijn functie van volksvertegenwoordiger keuzes dient te maken en dus deelneemt aan de stemmingen. Dit kan lastig zijn. Het is niet altijd gemakkelijk voor een raadslid om een keuze te maken en dit uit te leggen aan de achterban. Het zich onthouden van stemming is bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen en mag uitdrukkelijk niet gebruikt worden om lastige besluiten uit de weg te gaan. 2.6 Door het woord geschenken in te voegen wordt een omissie van de tekst van de regeling uit 2005 hersteld. Artikel 3 Nevenfuncties 3.1 De tekst van de regeling uit 2005 luidt: Een raadslid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente Hengelo. De oorspronkelijke tekst bevat, achteraf bezien, geen reële norm omdat een mogelijke strijdigheid op voorhand niet kan worden uitgesloten. De huidige tekst bevat de regel dat een politiek ambtsdrager geen nevenfuncties vervult die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie, en is conform het VNG-model. Voor politiek ambtsdragers zijn nevenfuncties zijn positief te waarderen: uit maatschappelijk, bestuurlijk en persoonlijk oogpunt. Er zit ook een risico aan nevenfuncties. Bij het aanvaarden van nevenfuncties zijn de volgende afwegingen van belang: 1. Tussen het ambt en de nevenfunctie mag geen belangenverstrengeling optreden of de schijn daarvan worden gewekt. Het gaat daarbij niet allen over mogelijk persoonlijk voordeel voor de politiek ambtsdrager zelf, maar ook voor personen, bedrijven of instellingen in zijn omgeving. Dit voordel kan ook bestaan uit het doorgeven van vertrouwelijke overheidsinformatie. Het risico van belangenverstrengeling hoeft overigens niet altijd te betekenen dat de nevenfunctie moet worden opgegeven. Soms is het risico incidenteel. In dat geval zou de politiek ambtsdrager zich buiten de concrete besluitvorming moeten houden. Terughoudendheid is in elk geval geboden bij nevenfuncties in organisaties die substantieel subsidie ontvangen of die op welke manier dan ook betrokken kunnen zijn bij de overheid waar men het politieke ambt vervult. 2. het vervullen van de nevenfunctie mag geen afbreuk doen aan het aanzien van het ambt; 3. de nevenfunctie mag niet zoveel tijd kosten dat het functioneren als politiek ambtsdrager in het geding komt; 4. De honorering van de nevenactiviteiten mag geen aanleiding geven tot discussies. 3.3 De Q.q.-nevenfunctie Sommige nevenfuncties vervullen volksvertegenwoordigers uit hoofde van hun politieke functie. Dat zijn de nevenfuncties waarin zij qualitate qua zijn benoemd. Aan de hand van de volgende criteria kan worden bepaald of een nevenfunctie een q.q.- nevenfunctie is: 1. Er is een aantoonbaar belang voor de betreffende overheid (gemeente) dat de nevenfunctie door een politiek ambtsdrager wordt vervuld. Hij behartigt dan (in)direct de belangen van de gemeente: 2. De nevenfunctie is gekoppeld aan de inhoud en duur van het politieke ambt. Wordt dat beëindigd, dan moet de nevenfunctie ook worden neergelegd. Of sprake is van een q.q.-nevenfunctie zal uiteindelijk uit de feitelijke context moeten blijken. 7

8 Artikel 4 Informatie De teksttoevoegingen zijn gedaan op basis van de modelgedragscode. Sociale media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee informatie kan worden gedeeld op een snelle en gebruiksvriendelijke manier zoals Hyves, Twitter en Facebook. Het is voor raadleden een mogelijkheid om de dialoog met de burgers aan te gaan. De gemeente Hengelo heeft enkele richtlijnen (tips) opgesteld voor ambtenaren hoe om te gaan met sociale media, deze kunnen ook voor raadsleden dienstig zijn (zie notitie Hoe ga je als ambtenaar om met sociale media? van 10 april 2012). Artikel 5 Geschenken, diensten en uitnodigingen. Aanvulling tekst op basis van de modelgedragscode. Artikel 6 Financiële uitgaven door raadsleden Dit artikel kan worden beschouwd als een kapstok artikel. De wijze waarop wij in Hengelo invulling hebben gegeven aan, en afspraken hebben gemaakt over de financiële uitgaven die politiek ambtsdragers kunnen doen zijn ondermeer vastgelegd in de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Artikel 7 Declaraties Een politiek ambtsdrager kan op basis van de voor hem/haar geldende rechtspositiebesluiten (zoals; Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 en de vaste onkostenvergoeding voor raadsleden) aanspraak maken op een (on)kostenvergoeding. Daarbij geldt dat kosten gedeclareerd moeten worden bij de daarvoor bestemde instantie (zie bepalingen van de desbetreffende rechtspositiebesluiten). Artikel 7 is niet (tevens) van toepassing in geval aanspraak bestaat op een vergoeding op basis van een andere voorziening. Artikel 8 Dienstreizen Artikel 5 t/m 7 (raadsleden) en 15 t/m 19 (wethouders) van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011, bevat richtlijnen voor politiek ambtsdragers met betrekking tot reiskosten die verband houden met de uitoefening van de ambtsfunctie. De in de gedragscode opgenomen richtlijn heeft betrekking op een reis of een werkbezoek met een bestemming in het buitenland. Daarbij is de afweging of de reis of het werkbezoek in het belang van de gemeente is aan het gremium waarvan de ambtsdrager deel uitmaakt. Artikel 9 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen De bepalingen omtrent het gebruik van computer en netwerk zijn opgenomen in de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 van 25 januari In algemene zin is het belangrijk dat gemeentelijke voorzieningen uitsluitend worden gebruikt voor activiteiten die verband houden met het uitoefenen van het ambt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de gemeentelijke kopieermachines niet worden gebruikt voor het vermenigvuldigen van verkiezingsposters/-pamfletten. 8

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39; Volgnummer : 39c Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : integriteit De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Gedragscode bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers De raad van de gemeente Castricum; Gehoord het advies van de carrousel d.d. 20 november 2014; gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3,

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER SO/ Griffie AGENDANUMMER SAMENVATTING De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 71 Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij raadsbesluit van 17 april

Nadere informatie

Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014

Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 3 rnaart 2014 Besluit nummer : RB14.0003 Onderwerp : Vaststellen Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 De raad van de gemeente Den Helder; overwegende

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Waarom een gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester? Het doel van deze gedragscode is om de politieke

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Deel I: Kernbegrippen voor het handelen en gedrag van de wethouders en de burgemeester (de bestuurders)

Nadere informatie

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105).

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). 1 Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). Provinciale staten van Flevoland, overwegende dat: - de Provinciewet provinciale staten

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

Integriteit. van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009

Integriteit. van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009 Integriteit van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009 Integriteit van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009 Inleiding Politieke ambtsdragers zijn gehouden om het algemeen belang

Nadere informatie

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De Commissaris van de Koning (CdK), Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) zijn gehouden

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Reikwijdte 1.1 Deze gedragscode geldt voor alle politiek ambtsdragers van de gemeente Enschede, in aanvulling

Nadere informatie

Gedragscode NVM bestuurders

Gedragscode NVM bestuurders De NVM is een organisatie met aanzienlijke financiële en maatschappelijke belangen. Dat schept verantwoordelijkheden voor de landelijke bestuurders (Algemeen bestuur en vakgroepbesturen). Het Algemeen

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2012/12 Datum : 17 februari 2012 Onderwerp : Gedragscode politieke ambtsdragers. Geachte raad,

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2012/12 Datum : 17 februari 2012 Onderwerp : Gedragscode politieke ambtsdragers. Geachte raad, Voorbereidende raadsvergadering: 6 maart 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 27 maart 2012 Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/12 Datum : 17 februari 2012 Onderwerp

Nadere informatie

Provinciale Staten op 6 april 2006 de Gedragscode bestuurders provincie Flevoland 2006 hebben vastgesteld;

Provinciale Staten op 6 april 2006 de Gedragscode bestuurders provincie Flevoland 2006 hebben vastgesteld; PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland, overwegende dat: - de Provinciewet Provinciale Staten verplicht tot het opstellen van een gedragscode voor de leden van Provinciale Staten, de Gedeputeerden

Nadere informatie

Het actualiseren van gedragscodes voor de wethouders

Het actualiseren van gedragscodes voor de wethouders CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR300505_1 12 juli 2016 Het actualiseren van gedragscodes voor de wethouders HOOFDSTUK I Aanwijzingen voor integer gedrag Integriteit van wethouders De wethouders

Nadere informatie

- 1 - Gedragscode bestuurlijke integriteit. gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

- 1 - Gedragscode bestuurlijke integriteit. gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; - 1 - Gedragscode bestuurlijke integriteit De raad van de gemeente Castricum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2010; gezien het advies van de carrousel d.d. 20 mei 2010;

Nadere informatie

Gedragscode Bestuurlijke. Integriteit. Collegeleden.

Gedragscode Bestuurlijke. Integriteit. Collegeleden. GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL Gedragscode Bestuurlijke Integriteit Collegeleden. Vastgesteld 22 januari 2004. Inwerking getreden 1 februari 2004. Deel I. Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit - 2 - Leden

Nadere informatie

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Notitie Integriteit NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Zowel in de Gemeentewet als in onze eigen gedragscode zijn regels vastgelegd voor het handelen van raads- en

Nadere informatie

Zakelijke relaties afgevaardigden

Zakelijke relaties afgevaardigden Agendapunt 5.4 Zakelijke relaties afgevaardigden Ten opzichte van de versie die voorgelegd is aan de Jaarvergadering 2015 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: - de voor een toetsingscommissie bedachte

Nadere informatie

Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007

Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007 Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Bergen Officiële naam regeling Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007

Nadere informatie

Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad

Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 65 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad GEDRAGSCODE VOOR DE GEMEENTERAAD 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van het presidium; gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Raadsbesluit Reg. nr :

Raadsbesluit Reg. nr : Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van de burgemeester van 19-08-03; gelet op artikel 15, lid 3 Gemeentewet; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; Besluit Vast te stellen de

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan de commissie toetst

Voorwaarden waaraan de commissie toetst COMMISSIE BENOEMBAARHEID WETHOUDER Reglement van Orde: Artikel 14a. Benoeming wethouder 1. De voorzitter van de raad stelt een commissie Benoembaarheid wethouders in, die onderzoek verricht naar de benoembaarheid

Nadere informatie

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Regeling integriteit raad van bestuur UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overweegt het volgende: Voor UWV geldt een gedragscode met de titel Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Afspraken

Nadere informatie

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND Inleiding Het doel van deze gedragscode is om bestuurders in Flevoland een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit

Nadere informatie

Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam

Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam Model VNG Model Amsterdam (raadsleden, maar m.m. toe te passen op wethouders en burgemeester) Zuiverheid besluitvorming Ieder raadslid bewaakt

Nadere informatie

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Onder ambtenaar wordt verstaan: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO. 2. Onder het college

Nadere informatie

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van Modelgedragscode bestuurders Code: 043 Titel: Modelgedragscode bestuurders Domein: bestuur en recht Uitleg: Beschrijving: Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie

Nadere informatie

De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015

De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers, zijnde de leden van de gemeenteraad, de leden van het college

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS 2007 VASTGESTELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JUNI 2007

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS 2007 VASTGESTELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JUNI 2007 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS 2007 VASTGESTELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JUNI 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit 3 Deel II Afspraken Uitnodigingen voor

Nadere informatie

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8 root Salland W a t e r s c h a p 7 /(]. i Nr. 2011-8719 HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP GROOT SALLAND Gelet op artikel 33, derde lid van de Waterschapswet, BESLUIT Vast te stellen de verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op art. 15 lid 3 van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen:

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het presidium van 3 december 2015; gelet op artikel 15, derde lid, Gemeentewet, BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

16 februari 2004 Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, wethouders en burgemeester

16 februari 2004 Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, wethouders en burgemeester Bijlagen 2004 16 februari 2004 reg.nr. 03.4459 Agendanummer: C 5a Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, wethouders en burgemeester Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Gedragscode voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Inleiding De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: Presidium d.d. 14 oktober 2011

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: Presidium d.d. 14 oktober 2011 RAADSVOORSTEL 11.0100 Rv. nr.: 11.0100 Presidium d.d. 14 oktober 2011 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp: Vaststellen Gedragscode raadsleden en duoleden van de gemeente Leiden

Nadere informatie

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet,

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, Besluit (2003) nummer 9313 De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, besluit: Vast te stellen de volgende: Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht Algemene bepalingen

Nadere informatie

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren De overheid is er voor de burgers. Zij verkeert vaak in een monopoliepositie: de burger die iets wil of juist niet wil, kan niet om de overheid heen. Dit

Nadere informatie

B DE HEEMRADEN

B DE HEEMRADEN B0601028 Sancties: als de dijkgraaf zijn verplichtingen niet nakomt of in geval van plichtsverzuim: schorsing en ontslag (artikelen 4 en 8 Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen); «nietigheid van

Nadere informatie

Gedragscode voor statenleden, duocommissieleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland.

Gedragscode voor statenleden, duocommissieleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland. CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR277601_2 22 november 2016 Gedragscode voor statenleden, duocommissieleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007;

gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007; CZP&O/2007/70 De raad der gemeente Spijkenisse, voor zover het aangaat de raad waaronder begrepen steunfractieleden, het college en de griffie; burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse voor

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Alphen aan den Rijn 2014. Algemeen

Toelichting Gedragscode Alphen aan den Rijn 2014. Algemeen Toelichting Gedragscode Alphen aan den Rijn 2014 Algemeen Doel van de verplichting tot het vaststellen van een gedragscode is om de integriteit van collegeen raadsleden te waarborgen. Een gedragscode is

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR POLITIEKE AMBTSDRAGERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND 2013.

GEDRAGSCODE VOOR POLITIEKE AMBTSDRAGERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND 2013. Bijlage 2. De tekst van de in de raad van 27 juni 2013 vast te stellen gedragscode (onderdeel van raadsvoorstel 2013/036/1) staat onderstaand weergegeven. Het betreft dezelfde versie als in de rapportage

Nadere informatie

Gedragscode voor. Politieke bestuurders, ambtsdragers & volksvertegenwoordigers. Nationale Partij Suriname. 4 februari 2015.

Gedragscode voor. Politieke bestuurders, ambtsdragers & volksvertegenwoordigers. Nationale Partij Suriname. 4 februari 2015. Gedragscode voor Politieke bestuurders, ambtsdragers & volksvertegenwoordigers Nationale Partij Suriname 4 februari 2015 Pagina 0 INHOUDSOPGAVE blz. Voorwoord 2 Introductie 4 Leeswijzer 6 Deel I Uitgangspunten

Nadere informatie

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Venray, 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Regels rondom (de schijn van) belangenverstrengeling 5 2. Regels rondom (de schijn van) corruptie 6 3. Regels

Nadere informatie

Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray. Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray

Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray. Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray Venray, 2017 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Regels rondom (de schijn van) belangenverstrengeling 6 2. Regels rondom (de schijn van) corruptie 8 3.

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de Gedragscode integriteit raadsleden Terschelling Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Besluit: Vast te stellen de Gedragscode integriteit raadsleden Terschelling Paragraaf 1. Algemene bepalingen Raadsbesluit Onderwerp: Gedragscode integriteit raadsleden Terschelling Jaar/nummer: 2017/ Modelgedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers De raad van de gemeente Terschelling Gelezen het voorstel

Nadere informatie

G R I F F I E raadsgriffie@woerden.nl 0348-428619

G R I F F I E raadsgriffie@woerden.nl 0348-428619 G R I F F I E raadsgriffie@woerden.nl 0348-428619 Aan Afschrift aan Datum Opsteller M. Lucassen Bijlage Notitie Onderwerp Nevenactiviteiten wethouder Aan de leden van het Presidium, Op voorstel van raadslid

Nadere informatie

Gedragscode. Provinciale Staten van Utrecht

Gedragscode. Provinciale Staten van Utrecht Gedragscode Provinciale Staten van Utrecht Inhoud van deze regeling Besluit tot vaststelling van de gedragscode voor Provinciale Staten van Utrecht, gewijzigd bij besluit van 7 november 2005, prov. blad

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4810 Inboeknummer 12bst00876 Beslisdatum B&W 15 mei 2012 Dossiernummer 12.20.151 RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit Inleiding Het integriteitsbeleid heeft zich binnen

Nadere informatie

Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers Nieuwegein

Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers Nieuwegein Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers Nieuwegein Auteur Concerncontrol 8 juli 2014 Inhoud Algemene bepalingen... 3 Terminologie... 3 Leeswijzer... 3 1 Kernbegrippen integriteit van politiek ambtsdragers...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het Presidium van 22 juni 2016; raadsstuk 16bb5601;

gelezen het voorstel van het Presidium van 22 juni 2016; raadsstuk 16bb5601; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 100431 21 juli 2016 Gedragscode gemeenteraad Rotterdam 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het Presidium van 22 juni

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 71

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 71 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 71 Herdruk Gedragscode voor burgemeester en wethouders (raadsbesluit van 1 april 2004, waarin opgenomen het raadsbesluit van29 juni 2010) De raad der gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Gedragscode DeVries Bewindvoering

Gedragscode DeVries Bewindvoering DeVries Bewindvoering Postbus 1485 1430 BL Aalsmeer M 06 37475869 E info@devriesbewindvoering.nl DeVries Bewindvoering Elke organisatie heeft omgangsregels. Omgangsregels zijn formele of informele afspraken

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: 5b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 24 oktober 2006. Aanleiding

Gemeente Boxmeer. Nummer: 5b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 24 oktober 2006. Aanleiding Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006 en de Verordening outplacement gewezen wethouders 2006. Nummer: 5b. AAN

Nadere informatie

CONCEPT-GEDRAGSCODE INTEGRITEIT POLITIEKE AMBTSDRAGERS GOUDA

CONCEPT-GEDRAGSCODE INTEGRITEIT POLITIEKE AMBTSDRAGERS GOUDA CONCEPT-GEDRAGSCODE INTEGRITEIT POLITIEKE AMBTSDRAGERS GOUDA Gouda, november 2009 pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 03 Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers pagina 05 Deel I Kernbegrippen

Nadere informatie

Gedragscode integriteit raadsleden/fractievertegenwoordigers gemeente Aalten 2015

Gedragscode integriteit raadsleden/fractievertegenwoordigers gemeente Aalten 2015 Gedragscode integriteit raadsleden/fractievertegenwoordigers gemeente Aalten 2015 Inleiding Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele

Nadere informatie

Protocol Benoeming burgerlid rekenkamercommissie Zeist. Protocol uitwerking bepalingen. & Werving en selectie procedure

Protocol Benoeming burgerlid rekenkamercommissie Zeist. Protocol uitwerking bepalingen. & Werving en selectie procedure Protocol Benoeming burgerlid rekenkamercommissie Zeist Protocol uitwerking bepalingen & Werving en selectie procedure Versie 1 juni 2011 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 H1. EISEN AAN EEN BURGERLID WISSELSPELER...

Nadere informatie

De Goudse Gedragscode integriteit politiek ambtsdragers

De Goudse Gedragscode integriteit politiek ambtsdragers De Goudse Gedragscode integriteit politiek ambtsdragers Gouda goudseerlijk pagina 2 De Goudse Gedragscode integriteit politiek ambtsdragers je normen hebben waarde Gouda goudseerlijk pagina 3 pagina 4

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Artikel 1 Grondbeginselen Bij de uitoefening van hun taken als lid van het Europees Parlement: Artikel

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Gedragscode integriteit raadsleden van de gemeente Zoetermeer

besluit vast te stellen de Gedragscode integriteit raadsleden van de gemeente Zoetermeer Gedragscode Integriteit raadsleden van de gemeente Zoetermeer De raad van de gemeente Zoetermeer Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Gelet op artikel 15, derde lid van de Gemeentewet besluit

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Hilversum

Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Hilversum Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Hilversum Inleiding Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode. Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad d.d. 15 december 2011 Agenda nummer 8

Vergadering gemeenteraad d.d. 15 december 2011 Agenda nummer 8 Vergadering gemeenteraad d.d. 15 december 2011 Agenda nummer 8 Geagendeerd door het presidium Onderwerp: Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Delfzijl Korte inhoud: Uw raad wordt voorgesteld kennis

Nadere informatie

Gedragscode integriteit gemeenteraad Meppel 2015

Gedragscode integriteit gemeenteraad Meppel 2015 Gedragscode integriteit gemeenteraad Meppel 2015 Inleiding Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele raadsleden, maar een gezamenlijk

Nadere informatie

Gedragscode politiek ambtsdrager gemeente Gennep 2014

Gedragscode politiek ambtsdrager gemeente Gennep 2014 Gedragscode politiek ambtsdrager gemeente Gennep 2014 Deel I Kernbegrippen integriteit van politiek ambtsdrager Leden van het college en de raad van de gemeente Gennep stellen bij hun handelen de kwaliteit

Nadere informatie

Gedragscode voor leden van het college van burgemeester en wethouders

Gedragscode voor leden van het college van burgemeester en wethouders pagina 1 van 16 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Westland Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gedragscode voor leden van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum

Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum Inleiding Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode. Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee

Nadere informatie

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Na verkregen instemming

Nadere informatie

A. Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Emmen 2015. Inleiding Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode.

A. Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Emmen 2015. Inleiding Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode. A. Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Emmen 2015 Inleiding Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode. Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen

Nadere informatie

Statenvoorstel Werkgroep politiek bestuurlijke integriteit - 1 minuut versie No: P

Statenvoorstel Werkgroep politiek bestuurlijke integriteit - 1 minuut versie No: P provincie limburg Statenvoorstel Werkgroep politiek bestuurlijke integriteit - 1 minuut versie No: P-14-007 1 Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten Provincie Limburg

Nadere informatie

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief:

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief: Gedragscode integriteit collegeleden en burgemeester 2011 Deel I kernbegrippen van bestuurlijke integriteit Bestuurders stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur en het behoud van

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen

Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen Inleiding Politieke ambtsdragers maken gebruik van voorzieningen die de organisatie hun ter beschikking stelt en ze maken kosten bij de uitoefening van

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE WAALWIJK 2006

vast te stellen de navolgende VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE WAALWIJK 2006 De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 8 augustus 2006, nummer ; gelet op artikel 44 tweede en derde lid en 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; gelet

Nadere informatie

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Aalten 2015

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Aalten 2015 Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Aalten 2015 Inleiding Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke

Nadere informatie

Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode.

Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode. Inleiding Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode. Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Zeewolde 2016

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Zeewolde 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeewolde. Nr. 126434 24 december 2015 Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Zeewolde 2016 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit College van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer

Gedragscode Integriteit College van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer Gedragscode Integriteit College van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer 2 Gedragscode Integriteit Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer Gelezen

Nadere informatie

Gemeente Helmond. Regels over de zuiverheid van de besluitvorming. 21 november 2016 (verbeterd exemplaar)

Gemeente Helmond. Regels over de zuiverheid van de besluitvorming. 21 november 2016 (verbeterd exemplaar) Gemeente Helmond GEDRAGSCODE VOOR HET C O L L EGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Regels over de zuiverheid van de besluitvorming 21 november 2016 (verbeterd exemplaar) INHOUD Inleiding... 2 Gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Hattem 2015

Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Hattem 2015 Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Hattem 2015 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 15, derde lid, van de

Nadere informatie

Gedragscode gemeenteraad Valkenburg aan de Geul

Gedragscode gemeenteraad Valkenburg aan de Geul Gedragscode gemeenteraad Valkenburg aan de Geul De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van de griffier, de dato 15 september 2015; gelet op artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet;

Nadere informatie