INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE Hoofdstuk 1 Situering van onze school Naam en adres, telefoon Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling) Personeel Klassenraad Scholengemeenschap Schoolraad Pedagogische begeleiding Pedagogisch project Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen Schoolstructuur Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen Inschrijving van de leerling Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Schoolverandering Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden Hoofdstuk 3 Organisatorische afspraken Openstellen van de school - organisatie van de lesuren Toezichten en socio-culturele activiteiten: Schoolverzekering Kosten op school Revalidatie tijdens de lesuren Extra-murosactiviteiten Hoofdstuk 4 Ouders en school Oudercontact Zorgverbredingsinitiatieven Hoofdstuk 5 Slotbepaling AFSPRAKENNOTA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Taalgebruik Regelmatige leerling Afwezigheden leerplichtcontrole Te laat komen - vroeger vertrekken Afhalen en brengen van de kinderen Vrijstelling Onderwijs aan huis Hoofdstuk 2 Ouders en school Schoolagenda Huistaken Rapport

2 2.4 Getuigschrift basisonderwijs Problemen op school Ouders en leefregels Oudercontact Zorg op school Hoofdstuk 3 Leerling en school Leefregels voor leerlingen Veiligheid en verkeer Ik en het schoolreglement Hoofdstuk 4 Slotbepaling SCHOOLREGLEMENT SCHOOL VANDE BORNE Algemene Bepalingen Procedure van inschrijving Richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden Bepalingen in verband met onderwijs aan huis Afspraken in verband met huiswerk, agenda s, rapporten en zittenblijven De procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en de criteria volgens dewelke een getuigschrift wordt toegekend. De procedure volgens dewelke een beroep kan worden ingediend tegen een beslissing van de klassenraad met betrekking tot het getuigschrift basisonderwijs Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Bijdrageregeling Leerlingenraad Algemeen rookverbod Privacy Grensoverschrijdend gedrag Overdracht van het multidisciplinair CLB-dossier Deelname aan extra-murosactiviteiten Keuze van de levensbeschouwelijke vakken Vrijstelling wegens een bepaalde handicap Klachtenprocedure Engagementsverklaring Medicatie Slotbepaling

3 INFORMATIEBROCHURE 1 Hoofdstuk 1 Situering van onze school 1.1 Naam en adres, telefoon Gemeentelijke Basisschool Vande Borne Adres: Dansettestraat JETTE Tel: Fax : Web : Kleuterschool Florair Adres : G. De Greeflaan JETTE Tel: Kleuterschool Dageraad Adres: Van Rolleghemstraat JETTE Tel: Kleuterschool Dielegem Adres: De Smetstraat JETTE Tel: Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling) Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Schoolbestuur: Gemeentebestuur van JETTE Wemmelsesteenweg JETTE De gemeenteraadsleden zijn : Burgemeester: Dhr. H. Doyen Schepenen : Mevr. C. Gallez Mevr. B. Gooris Dhr. B. Gosselin Dhr. Lacroix Dhr. G. Lepers Dhr. P. Leroy Mevr. C. Vandevivere Raadsleden: Dhr. Ahidar Mevr. Amrani Dhr. Annhari Dhr. Aydin 4

4 Mevr. Biwa Mpia Dhr. Corhay Dhr. Dallemagne Dhr. De Geest Mevr. De Kock Mevr. De Pauw Mevr. De Swaef Dhr. Dewaels Mevr. Draoui Dhr. El Hamraoui Mevr. Electeur Dhr. Errazi Dhr.Hendrick Dhr. Kamuanga Mevr.Kwiati Dhr.Laarissi Mevr. Maes Dhr. Marchal Mevr. Molhant Dhr. Pirottin Dhr. Taher Mevr. Vanderzippe Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij: Mevr. Brigitte Gooris, Schepen van onderwijs Wemmelsesteenweg JETTE de dienst Nederlandstalig Onderwijs op het gemeentehuis en en lokalen 045 en 043 (tussenverdieping) 1.3 Personeel De geactualiseerde personeelslijst ligt ter beschikking op de school of op de dienst Nederlandstalig Onderwijs. 1.4 Klassenraad De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. 1.5 Scholengemeenschap De school behoort tot de scholengemeenschap Spectrum met volgende schoolbesturen en scholen als lid: Schoolbestuur School Schoolnummer Gemeente Jette GBS Van Asbroeck Gemeente Jette GBS Vande Borne Gemeente Jette GBS Poelbos Gemeente Koekelberg GBS De Kadeekes Gemeente Sint-Agatha-Berchem GBS Sint-Agatha-Berchem

5 Gemeente Vorst GBS Vorst Vlaamse Gemeenschapscommissie Basisschool Kasterlinden Voorzitter van het beheerscomité: Robert Delathouwer Directeur met coördinerende opdracht: Carine Roelant 1.6 Schoolraad De schoolraad heeft advies-, overleg-, en instemmingsbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De lijst met samenstelling van de schoolraad ligt ter beschikking op de school. de functie van de schoolraad; de samenstelling; duur van de mandaten; vergaderplaats; eventuele procedure om agendapunten aan te brengen. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar. De huidige schoolraad bestaat uit: De voorzitter: Fanny Grooten De secretaris: Eric Drésin De vertegenwoordigers van het personeel: Caroline Aerts, Sofie Buelens, Christel Matthijs, Melissa Ombrini, Katie Hennes, Ingrid Van den Broeck, Nathalie Voet, Ingrid Denolf, Fanny Bejaer en Anja Mannaert. De vertegenwoordigers van de ouders: Kadriye Koçak, Salima Serraf, Anna Steffen, Berbé Tine, Ani Sacheva Mihalena, Fanny Grooten, Eric Drésin en Jan Fonteyn. De vertegenwoordiger(s) van de lokale gemeenschap: Joris Ermens De directeur en 2 vertegenwoordigers van het schoolbestuur zetelen ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. 1.7 Pedagogische begeleiding Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw) Karen Dehaen, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school. 1.8 Pedagogisch project Als schoolteam willen we de zelfstandigheid, de assertiviteit, het positief zelfbeeld, de zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid van de leerlingen bevorderen. Door een bewust taalvaardigheidsonderwijs willen wij de luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheden van al onze leerlingen ten volle ontwikkelen. Ook zijn we alert voor kansarme leerlingen. De leerkrachten selecteren steeds navormingen in functie van de behoeften van de leerlingen om optimaal tegemoet te komen aan de volgende componenten: samenhang; continue ontwikkelingslijn; 6

6 actief leren; zorgvisie; visie op ouderbetrokkenheid; totale persoonlijkheidsontwikkeling Samenhang De school streeft naar een samenhang tussen het kind thuis en het kind op school. We hechten veel belang aan ouderbetrokkenheid. Er wordt werk gemaakt van een verticale en horizontale samenhang. De leerkrachten maken onderling afspraken om de terminologie en didactische hulpmiddelen op elkaar af te stemmen. De leerkrachten werken vak- en domeinoverschrijdend. De sociale vaardigheden van de leerlingen worden verder ontwikkeld door verschillende werkvormen aan te bieden. Het probleemoplossend denken wordt in elk leerjaar verder ontwikkeld. Wij besteden zowel aandacht aan het verwerven van kennis, als aan het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes Continue ontwikkelingslijn De leerkrachten stemmen de leerinhoud af op de mogelijkheden van de leerlingen. Ze bewaren een hoog verwachtingspatroon. Er is aandacht voor het doorlopen van de ontwikkelingslijn van de kinderen. We nemen als uitgangspunt dat elke leerling de eindtermen kan bereiken. De leerkrachten vertrekken vanuit de doelstellingen van de leerplannen om activiteiten voor te bereiden en te evalueren. Er wordt een rustige, gestructureerde en ordelijke leeromgeving gecreëerd. Er is aandacht voor de horizontale en verticale samenhang zodat er een gestructureerd verloop is binnen één klas, gedurende één schooljaar. Ook worden de gemaakte afspraken opgevolgd door het team om de overgang van de verschillende klassen vlotter te laten verlopen Actief leren De leerlingen worden zo actief mogelijk betrokken bij het leerproces. Er wordt in de klas gewerkt met betekenisvolle contexten. Het zelfstandig werk wordt zo veel mogelijk bevorderd. Ook wordt de klemtoon gelegd op de interactie tussen de leerlingen om het leerpotentieel extra te verhogen. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om een eigen inbreng te leveren bij het aanbrengen van de leerinhoud. De betrokkenheid van de leerlingen wordt verder geoptimaliseerd door hen te laten experimenteren en te exploreren waar mogelijk. Het schoolteam maakt gebruik van verschillende werkvormen om de betrokkenheid te optimaliseren. Er wordt een evenwicht gecreëerd tussen product- en procesgerichtheid. De leerkrachten bieden leertaken aan met een kloof die interactie uitlokt en de leerlingen voldoende uitdaagt maar gepaard gaat met voldoende ondersteuning om de taak tot een goed einde te kunnen brengen Zorgvisie 1. Hoog verwachtingspatroon: Leerlingen: We gaan ervan uit dat elke leerling de eindtermen kan bereiken; We helpen de leerlingen zich te ontwikkelen, rekening houdend met hun eigen mogelijkheden en talenten; We stimuleren de leerlingen tot zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid; We maken geen onderscheid tussen leerlingen. Leerkrachten: De leerkrachten passen hun didactisch handelen zodanig aan dat elk kind de eindtermen kan behalen; 7

7 Als leerkrachten geloven we in en accentueren we de mogelijkheden van elk kind; in het bijzonder bij kinderen uit kansarme milieus; De leerkrachten motiveren de leerlingen om uitdagingen aan te gaan; De leerkrachten geloven erin dat het effect van hun didactisch handelen de leerprestaties van de leerlingen zal verhogen. 2. Positief zelfbeeld: Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zichzelf de moeite waard vindt. Leerlingen leren over zichzelf te denken door wat er tegen hen gezegd wordt en hoe ze behandeld worden. Bij een positieve relatie krijgt de leerling het gevoel gewaardeerd en geaccepteerd te worden. De basishouding van een leerkracht bestaat erin dat hij/zij de leerlingen graag ziet. De school vormt een veilige thuishaven voor leerlingen, meer specifiek voor leerlingen uit kansarme milieus. 3. Structuur: Structuur biedt veiligheid voor de leerlingen en geeft hen vertrouwen. Dit houdt in dat er schoolorganisatorische structuren uitgewerkt worden (op het vlak van de speelplaats, gangen, rijen ). Tevens zijn transparante structuren belangrijk inzake klasorganisatie en didactisch handelen. Op schoolniveau wordt de verticale samenhang verder uitgebouwd. Op klasniveau wordt er gewerkt vanuit een krachtige leeromgeving en wordt er klasintern gedifferentieerd. Dit houdt op zijn beurt in dat voor elke leerling op een planmatige wijze hulp wordt geboden. Om dit te ondersteunen wordt er structureel overlegd met het team en met de ouders. 4. Sociale vaardigheden: Leerlingen De leerlingen ontdekken verschillende relaties en de juiste manier om ermee om te gaan. Meer specifiek besteden wij aandacht aan leren omgaan met conflicten; De leerlingen leren om respect te hebben voor zichzelf en voor anderen, waarbij ze de nodige conventies naleven. Leerkrachten Het team houdt enerzijds rekening met de sociale relaties en omgang binnen het thuismilieu en anderzijds met het verwachtingspatroon op school. 5. Communicatie ouders school: De ouders worden beschouwd als een belangrijke gesprekspartner om informatie te geven en te krijgen, afspraken te maken en om opvolgingsgesprekken mee te voeren. De school informeert zich over de thuissituatie van de leerlingen. De school/leerkrachten communiceren op passende wijze met de ouders en zij brengen ouders snel op de hoogte van problemen op school. Wij zijn ervan overtuigd dat het optimaliseren van het contact tussen de gezinnen en de school een positief effect heeft op de leerling. 6. Spel/spelen: Als school willen we dat de leerlingen hun vrije tijd aangenaam en zinvol besteden en dit zowel in de klas, op de speelplaats als daarbuiten. De kinderen ontdekken wat ze leuk en minder leuk vinden. Hierbij verhogen we de creativiteit en de fantasie bij leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren spelen en leren samenspelen. 8

8 De school engageert zich ertoe om het proces tot het leren spelen te stimuleren en het spelaanbod te verijken. 7. Gezondheidsopvoeding: We streven zowel naar de fysische, psychische als sociale en motorische aspecten voor het welzijn van onze leerlingen; we bekijken het als een totaalbeeld via de gezondheidsopvoeding. Extra aandacht gaat naar het stimuleren van hygiëne en gezonde voeding Visie op ouderbetrokkenheid Ouders en school zijn partners in de opvoeding van het kind. Doelen: Wij willen zicht krijgen op de leefomstandigheden van de kinderen om de leeromgeving in de school te verrijken; impliciet informatie mee te geven aan de ouders. Wij doen extra inspanningen om de leeromgeving thuis te verrijken. Ouders in kansarme situaties worden betrokken bij het gebeuren op school. Ouders met kinderen met leerproblemen worden onmiddellijk gecontacteerd en op school uitgenodigd voor een overleg. Acties: Er is een knuffelzone ingericht voor de ouders. Informele contacten worden gestimuleerd. Kinderen worden gestimuleerd om dingen van thuis mee te brengen. Themahoeken worden aangevuld met materiaal van de kinderen. Regelmatig worden er open klasmomenten georganiseerd (ondersteuning door SOW mogelijk). In de knuffelzone wordt per klas getoond waarmee de kinderen bezig zijn op school Totale persoonlijkheidsontwikkeling Er wordt aandacht geschonken aan het sociale-, dynamisch affectieve-, cognitieve-, motorische-, muzisch creatieve aspect van elk kind. De leerkrachten richten zich op het individuele kind en streven naar een harmonische ontwikkeling van de kinderen waar een goede basis wordt aangeboden. 1.9 Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG)-leerplannen, in de leergebieden: lichamelijke opvoeding; muzische vorming; taal; wereldoriëntatie; wiskundige initiatie en wiskunde; ICT; Frans; en voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema s: leren leren; sociale vaardigheden. 9

9 Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer Schoolstructuur De directie bepaalt autonoom de indeling van de groepen. De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van geboortejaar. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode. De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leerjaren. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in andere groepen worden ingedeeld. 2 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen 2.1 Inschrijving van de leerling Je kunt je kind inschrijven op onze school na afspraak met de directeur en dit volgens de modaliteiten zoals deze in de algemene vergadering van het Lokaal Overleg Platform Brussel worden goedgekeurd. (Voor meer informatie hierover kan u steeds terecht bij het de schooldirectie of de dienst Nederlandstalig Openbaar Onderwijs in het gemeentehuis) De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals: een uittreksel uit de geboorteakte; het trouwboekje van de ouders; de identiteitskaart van het kind; het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; de reispas voor vreemdelingen. de S.I.S.- kaart De directeur vraagt bij de eerste inschrijving het identificatienummer. Als de ouders het identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de directie het identificatienummer aan het departement onderwijs. Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure (informatie en schoolreglement) en volgende formulieren: Instemming met het schoolreglement, ontvangst Informatie aan de ouders keuzeformulier godsdienst/zedenleer. verklaring: inschrijving van de leerling in één school; Opmerking: Kleuters die binnen dezelfde onderwijsinstelling overgaan naar het 1 ste leerjaar van de lagere school moeten zich opnieuw inschrijven! 2.2 Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt. Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind in het lager onderwijs en voor sommige leerplichtige kleuters (cf. schoolreglement) bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet- confessionele zedenleer volgt. Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze gewijzigd worden. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier bij de directeur en bezorgen hem dit uiterlijk op 8 september van het lopende schooljaar. 10

10 Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. 2.3 Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Kleuteronderwijs Zie schoolreglement Lager onderwijs Zie schoolreglement Afwijkingen: 1. Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen. 2. Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB noodzakelijk. 3. Wanneer een leerling een deel van zijn loopbaan lager onderwijs in het gewoon en een ander deel in het buitengewoon onderwijs heeft doorgebracht, dan is de mogelijke duur van het lager onderwijs dat van het buitengewoon onderwijs (zie BaO/2007/02, toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs). 4. Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. 5. Kleuters die in de 3de kleuterklas minder dan 220 halve dagen aanwezig geweest zijn, dienen te slagen voor een taaltest afgenomen door het CLB alvorens te kunnen overgaan naar het eerste leerjaar. 2.4 Schoolverandering Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar mits schriftelijke mededeling door de nieuwe school aan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school. De schriftelijke mededeling wordt: aangetekend verzonden naar het schoolbestuur of overhandigd tegen afgiftebewijs aan de directeur. De schoolverandering is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. 2.5 Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Het CLB waarmee onze school samenwerkt, is gevestigd op de Dieleghemsesteenweg te 1090 Jette. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de 11

11 competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen: Het leren en studeren; De onderwijsloopbaan; De preventieve gezondheidszorg; Het psychisch en sociaal functioneren. Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding De psychosociale begeleiding Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming; De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole. De CLB-contactpersoon is op de school te bereiken via telefoon op het nummer: of via fax: via mail: De medische begeleiding De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen. Ouders kunnen met betrekking tot de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts kiezen. Algemene consulten De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult. Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriele toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB. Gerichte consulten Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zoniet zorgt het CLB zelf voor een locatie. 12

12 Profylactische maatregelen Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming. De ouders hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij de volgende ziekten: - kroep (difterie) - geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B - buiktyfus, bacillaire, dysenterie - hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis) - kinderverlamming (poliomyelitis) - roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A ondermeer scarlatina) - besmettelijke tuberculose - kinkhoest - schurft - bof (dikoor) - mazelen - salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree) - rubella - huidinfectie (impetigo) - schimmelinfecties van de schedelhuid - schimmelinfecties van de gladde huid - pediculosis - varicella (windpokken) - hoofdluizen (we verwijzen voor de aanpak van luizen naar het stappenplan van het CLB) - parelwratten - HIV-infectie Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel CLB en Rechten en Plichten van ouders en leerlingen. Vertrouwelijkheid Om een leerling zo goed mogelijk te kunnen helpen, worden de gegevens van elke leerling in begeleiding door het CLB bijgehouden in een dossier. Enkel de betrokken CLB medewerkers kunnen onder strikte toepassing van het beroepsgeheim dit dossier inkijken. Dit betekent dat gegevens uit het dossier niet aan derden, noch aan de school worden doorgegeven zonder medeweten en instemming van de ouders of de leerling vanaf 14 jaar. Zelfs dan worden gegevens alleen doorgegeven indien dit in het belang is van de betrokken leerling: aan het schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te vervullen; in het kader van een doorverwijzing, mits de ouders of de leerling ouder dan 14 jaar erover ingelicht zijn; aan andere diensten, mits schriftelijke toestemming van de ouders of de leerling ouder dan 14 jaar. De privacyregels worden nauwgezet nageleefd. 13

13 Inzagerecht De ouders van de leerling jonger dan 14 jaar en de leerling ouder dan 14 jaar zelf hebben steeds recht op toegang tot de gegevens van hun dossier. Op hun verzoek zal dit recht op toegang gebeuren door een gesprek met de CLB medewerker(s), die de informatie over de aanwezige dossiergegevens zal verduidelijken. Mogelijkheden tot verzet De ouders of de leerling ouder dan 14 jaar hebben altijd de mogelijkheid om zich te verzetten tegen: het medisch team van het CLB. Dit kan gebeuren bij de directeur van het centrum via een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet in getekend en gedateerd. de begeleiding door het CLB op vraag van de school. In dit geval doet het CLB een begeleidingsaanbod waarmee de ouders of de leerling ouder dan 14 jaar moet instemmen opdat de begeleiding wordt voortgezet. het overmaken van het dossier aan een ander CLB als de leerling van school verandert. Overmaken van dossiers aan een ander CLB Ouders en leerlingen van 14 jaar en ouder die principieel verzet willen aantekenen tegen het overmaken van het dossier aan een ander CLB kunnen dit verzet schriftelijk en binnen de 30 dagen mededelen aan het begeleidend CLB. Er is geen verzet mogelijk tegen het overmaken van de volgende gegevens : identificatiegegevens vaccinatiegegevens medische gegevens uit onderzoeken die door het CLB uitgevoerd werden gegevens over de verplichte begeleiding inzake de leerplichtopvolging Betwistingen Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen ouders of de leerling vanaf 14 jaar zich wenden tot: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hoogstraat 139, 1000 Brussel Tel. 02/ Klachtenprocedure Mochten er klachten zijn over de CLB-werking dan kunnen die schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van het CLB. Binnen de 5 werkdagen wordt hierop gereageerd. Het CLB team staat steeds open voor uw vragen en/of bemerkingen. 2.6 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden Bepalingen uit de regelgeving Bij de eerste inschrijving van het kind en bij wijziging in de situatie gedurende de verdere schoolloopbaan melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de directeur een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de toestemming van de andere ouder kan hij nadere informatie en eventueel een ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie inzake uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen. De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke bevoegdheden aan beide ouders. 14

14 Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de Belgische nationaliteit hebben. Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag onderworpen. Voor minderjarigen leerlingen van vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal stelsel van personen en familierecht. Samenlevende ouders Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouderlijk gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder. Dit geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde samenlevende ouders. Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren tot er toestemming is van de tweede ouder. Niet-samenlevende ouders Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen (coouderschapsregeling). Ook hier geldt het vermoeden van instemming van de afwezige ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren tot er toestemming is van de tweede ouder. In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind de instemming van beide ouders vereist is terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoordelijk is. De school zal op voorlegging van een dubbel van de beslissing van de beslissing van de rechter de regeling volgen. Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het geeft evenwel geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding. De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op: - feitelijk gescheiden echtparen; - uit de echt gescheiden ouders; - ouders die vroeger samenleefden; - ouders die nooit hebben samengeleefd. Ontzetting uit het ouderlijk gezag Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijk gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en evenmin een recht op informatie. De school zal de regeling volgen na voorlegging van een dubbel van het vonnis waaruit de ontzetting blijkt Concrete afspraken De directeur moet de regelgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen naleven ondermeer: bij de inschrijving van de leerlingen; bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; bij orde- en tuchtmaatregelen; keuzes in verband met de schoolloopbaan van het kind (bijvoorbeeld bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, ), zittenblijven of niet); bij de schoolverrichtingen in het algemeen 15

15 Bij inschrijving van een kind van niet-samenlevende ouders of bij melding van niet meer samenwonen van de ouders wordt afgesproken welke ouder de informatie meekrijgt via het kind en welke ouder de informatie ontvangt via de post. Alleen ouders die ontzet zijn uit de ouderlijke macht ontvangen geen informatie. 16

16 3 Hoofdstuk 3 Organisatorische afspraken 3.1 Openstellen van de school - organisatie van de lesuren Onze schooluren voor alle kleuterklassen (ook in onze wijkscholen) zijn: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gratis opvang van 8.30u tot 8.45u voormiddag: 8.45u tot 11.30u middagpauze van 11.30u tot 12.45u namiddag: 12.45u tot 15.30u gratis opvang van 15.30u tot 15.45u op woensdag gratis opvang van 8.30u tot 8.45u ochtend: 8.30u tot 12.20u Onze schooluren voor onze leerlingen van de lagere school: gratis opvang van 8.30u tot 8.45u voormiddag: 8.45u tot 12.20u middagpauze van 12.20u tot 13.35u namiddag: 13.35u tot 15.30u gratis opvang van 15.30u tot 15.45u op woensdag gratis opvang 8.30u tot 8.45u voormiddag: 8.45u tot 12.20u Ook in de kleuterklassen zijn alle activiteiten belangrijk. Daarom dringen wij er op aan, in het belang van uw kleuter, deze lesuren te respecteren. Het is volstrekt verboden dat ingeschreven kinderen de school verlaten zonder begeleiding of zonder schriftelijke toestemming. De leerlingen die de school zonder begeleiding van een volwassene mogen verlaten krijgen een kaart. Vakantie en vrije dagen (schoolvakanties en facultatieve vrije dagen): De lijst kan bekomen worden bij de schooldirectie of op de dienst Nederlandstalig Openbaar Onderwijs. 3.2 Toezichten en socio-culturele activiteiten: Toezichten Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen: In de school worden tijdens de schooldagen ochtend-, middag- en avondopvang georganiseerd. van 07.30u tot 08.30u van 12.20u tot 13.20u van 16u tot 18u Huiswerkbegeleiding : van 16u - 17u - De opvang van de kinderen gebeurt tegen betaling in de daarvoor voorziene lokalen. De kleuters worden door de ouders bij de toezichtsters gebracht. Ouders die hun kind(eren) afhalen tijdens de opvang verwittigen de toezichtster als ze de speelplaats verlaten. 17

17 - Het schoolbestuur dringt erop aan om voor het toezicht niet occasioneel maar telkens voor een heel trimester te betalen. - Zolang de leerlingen in de opvang zijn, spelen er geen kinderen alleen op de speelplaats Socio-culturele activiteiten Op woensdagnamiddag worden tussen 14 en 16u in alle scholen socio-culturele activiteiten georganiseerd. De verantwoordelijke voor deze activiteiten is Mevrouw LEFDILI-ALAOUI Fatim-Zahra (School Vande Borne : tel ). 3.3 Schoolverzekering De school heeft een verzekering voor ongevallen die gebeuren op plaatsen waar schoolactiviteiten doorgaan of langs de kortste weg van en naar de school. Gebroken brillen, tandprothesen of beschadigde kledingstukken worden echter niet vergoed. De school wijst alle verantwoordelijkheid af voor de beschadiging, het verdwijnen of het verlies van persoonlijke voorwerpen van de leerlingen. Waardevolle voorwerpen of grote geldsommen meebrengen naar school zijn verboden. 3.4 Kosten op school De volgende overzichten werden besproken met de schoolraad en werden goedgekeurd op de gemeenteraad Kinderen kunnen gratis beschikken over volgende materialen: Bewegingsmateriaal; Constructiemateriaal; Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software; ICT-materiaal; Informatiebronnen; Kinderliteratuur; Knutselmateriaal; Leer- en ontwikkelingsmateriaal; Meetmateriaal; Multimediamateriaal; Muziekinstrumenten; Planningsmateriaal; Schrijfgerief; Tekengerief; Atlas; Globe; Kaarten; Kompas; Passer; Tweetalige alfabetische woordenlijst; Zakrekenmachine. 18

18 3.4.2 Materiaal dat noodzakelijk is voor de lessen en waarvoor de school een bijdrage vraagt (scherpe maximumfactuur) KLEUTER LAGER Klas Wat? Bedrag Klas Wat? Bedrag K0 - toneelbezoek; 1 - toneelbezoek; - sportactiviteiten; - sportactiviteiten; - schooluitstappen van 1 dag; - schooluitstappen van 1 dag; - zwemmen; - zwemmen; Totaal per jaar: 30 - Totaal per jaar: 75,00 K1 Idem Idem 2 Idem Idem K2 Idem Idem 3 Idem Idem K3 Idem Idem 4 Idem Idem 5 Idem Idem 6 Idem Idem Voor de kleuterklassen mag de totale kost oplopen tot maximaal 30,00 per schooljaar, voor de klassen uit het lager onderwijs tot 75,00 per schooljaar Meerdaagse extra-muros (minder scherpe maximumfactuur) De school organiseert voor de volgende klas(sen) meerdaagse activiteiten. Het volgende aanbod is niet verplicht. Graad - Leerjaar Wat? Bijdrage door de ouders 1e graad (1ste en 2de leerjaar) 2e graad (3de en 4de leerjaar) - Bosklassen - Openluchtklassen - Zeeklassen - Bosklassen - Openluchtklassen - Zeeklassen kostprijs uitstap x e graad (5de en 6de leerjaar) - Sneeuwklassen idem Ouders worden tijdig ingelicht over alle formaliteiten in verband met de meerdaagse uitstappen. Zij krijgen ook de verplichting tot betaling. Van zodra de ouders toestemming geven om hun kind te laten deelnemen aan de uitstap zullen zij een engagementsverklaring moeten ondertekenen, wat hen ertoe verplicht de volle som te betalen. De bijdrage van de ouders kan maximaal 405,00 bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. idem 19

19 3.4.4 Bijdrageregeling Het volgende aanbod is niet verplicht. De school gebruikt deze materialen niet in haar activiteiten en lessen. KLEUTER LAGER Klas Wat? Klas Wat? K0 - voor- en naschoolse opvang; - maaltijden en dranken; - klasfoto s; voor- en naschoolse opvang; - maaltijden en dranken - klasfoto s; -... K1 Idem 2 Idem K2 Idem 3 Idem K3 Idem 4 Idem 5 Idem 6 Idem Voor dit soort uitgaven is er geen maximumbedrag voorzien. Voor warme maaltijden op school en de voor-en naschoolse opvang kunnen de ouders op eigen initiatief en naargelang hun inkomen genieten van een verminderd of sociaal tarief. Meer informatie kan bekomen worden bij de sociaal assistenten van het het gemeentebestuur : de heer Jacques Mestag via het nummer mevrouw Myriam Meyts op het nummer Basisuitrusting De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken. De basisuitrusting valt ten laste van de ouders. KLEUTER LAGER Klas Wat? Klas Wat? K0 - Boekentas; - Turnpantoffels en short; Boekentas; - Pennenzak; - Mappen; - Turnpantoffels en short; -... K1 Idem 2 Idem K2 Idem 3 Idem K3 Idem 4 Idem 5 Idem 6 Idem Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden Schooltoelage en taaltest Vanaf voert de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters en kinderen van de lagere school (90, 135 tot 180 euro per jaar). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn: 20

20 KLEUTERS Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen. Minder dan drie jaar: 100 halve dagen; 3 jaar op 31/12: 150 halve dagen; 4 jaar op 31/12: 185 halve dagen; 5 jaar op 31/12: 220 halve dagen; 6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig. Kleuters die in de 3de kleuterklas minder dan 220 halve dagen aanwezig geweest zijn, dienen te slagen voor een taaltest afgenomen door het CLB alvorens te kunnen overgaan naar het eerste leerjaar. LAGER Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, twee jaar op rij heeft verlies van de schooltoelage tot gevolg (tot de leerlingen twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is). AANVRAGEN via (vanaf 15 augustus 2009) Meer vragen: 3.5 Revalidatie tijdens de lesuren Met revalidatie wordt bedoeld medische of paramedische tijdelijke prestaties na ziekte of ongeval die tijdens de lestijden verstrekt worden aan leerlingen en worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan de school verbonden zijn en die hiertoe door de wet gemachtigd zijn. Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad, bestaande uit de directeur, de groepsleraar, de zorgondersteuner en de vertegenwoordiger van het CLB, geven advies over deze aanvraag. De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur plaats in de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn. 3.6 Extra-murosactiviteiten Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten van meer dan één schooldag (zoals bijvoorbeeld bos-, zeeklassen, ) georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen. De extra-murosactiviteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school. Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor kinderen die, omwille van religieuze, culturele of andere overtuiging andere voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding. We rekenen er dan ook op dat alle ouders hun schriftelijke toestemming geven hun kind deel te laten nemen aan deze activiteiten. Ouders worden tijdig ingelicht over alle formaliteiten in verband met de meerdaagse uitstappen. Zij krijgen ook de verplichting tot betaling. Van zodra de ouders toestemming geven om hun kind te laten deelnemen aan de uitstap zullen zij een engagementsverklaring moeten ondertekenen, wat hen ertoe verplicht de volle som te betalen. 21

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax CLB Zetel : VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. 056 60 23 93 Fax. 056 61 42 84 E-mail: info@vclbweimeersen.be Directie : Catteeuw Griet CLB-medewerkers De Craemer Betty Sociaal verpleegster

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota Stedelijke Basisschool Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve 056/60.65.85 info@vijve.be INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota 2014-2015 0 Afsprakennota. 1. Algemene regels 1.1 Regelmatige leerling

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. Afsprakennota 1

AFSPRAKENNOTA. Afsprakennota 1 AFSPRAKENNOTA Hoofdstuk 1: Situering van de school... 3 1.1 Naam, adres en telefoon... 3 1.2 Schoolbestuur... 3 1.3 Scholengemeenschap... 3 1.4 Personeel... 3 1.5 Klassenraad... 3 1.6 Schoolraad... 4 1.7

Nadere informatie

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder)

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? De centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Mogen wij u vragen deze nota aandachtig door te nemen en ze te lezen als aanvulling op het schoolreglement.

Mogen wij u vragen deze nota aandachtig door te nemen en ze te lezen als aanvulling op het schoolreglement. AFSPRAKENNOTA Beste ouders, In deze afsprakennota krijgt u heel wat informatie over onze school. Mogen wij u vragen deze nota aandachtig door te nemen en ze te lezen als aanvulling op het schoolreglement.

Nadere informatie

Schoolreglement. Gemeentebasisschool Poelbos Laarbeeklaan 110 1090 Jette. Tel: 02/4795892 Fax: 02/4788747

Schoolreglement. Gemeentebasisschool Poelbos Laarbeeklaan 110 1090 Jette. Tel: 02/4795892 Fax: 02/4788747 Gemeentebasisschool Poelbos Laarbeeklaan 110 1090 Jette Tel: 02/4795892 Fax: 02/4788747 Mail: gbs.poelbos@jette.irisnet.be Site: http://www.poelbos.be/ Schoolreglement Vanaf schooljaar 2015-2016 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1221 ( ) Nr. 4. Zitting juni OND

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1221 ( ) Nr. 4. Zitting juni OND Zitting 2006-2007 27 juni 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek en van het

Nadere informatie

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis?

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis? (Bijlage bij het schoolreglement) De schoolrekening. I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden? Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor alles wat verband

Nadere informatie

Afsprakenplan. Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Basisschool Kruipuit. Afsprakenplan editie sept 2011-0-

Afsprakenplan. Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Basisschool Kruipuit. Afsprakenplan editie sept 2011-0- Afsprakenplan Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Basisschool Kruipuit Afsprakenplan editie sept 2011-0- 1. INFORMATIE AAN DE OUDERS... 2 1.1. SITUERING VAN DE SCHOOL... 2 1.2. HET SCHOOLBESTUUR... 2

Nadere informatie

CLB. GBS Wemmel BROCHURE 6. Schooljaar Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat Wemmel

CLB. GBS Wemmel BROCHURE 6. Schooljaar Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat Wemmel BROCHURE 6 CLB GBS Wemmel Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat 29 1780 Wemmel Tel.: (02) 462.06.31 Fax: (02) 462.06.39 Schooljaar 2015-2016 URL: www.gbswemmel.be E-mail:

Nadere informatie

K l u i s b e r g e n ALGEMENE INFORMATIE- BROCHURE. Gemeentelijke Basisschool De Start Kluisbergen Algemene informatiebrochure 1

K l u i s b e r g e n ALGEMENE INFORMATIE- BROCHURE. Gemeentelijke Basisschool De Start Kluisbergen Algemene informatiebrochure 1 K l u i s b e r g e n ALGEMENE INFORMATIE- BROCHURE Gemeentelijke Basisschool De Start Kluisbergen Algemene informatiebrochure 1 Geachte ouders, Vooraf willen wij u van harte danken voor het vertrouwen

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

Campus Kompas Koninklijk Atheneum Kwaliteitsonderwijs in Wetteren CLB

Campus Kompas Koninklijk Atheneum Kwaliteitsonderwijs in Wetteren CLB CLB Sedert 1 september 2000 begeleidt het CLB de leerlingen zowel op psychologisch, medisch als sociaal vlak. Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen en op de

Nadere informatie

Inhoud... 1-2. 1 Inleiding... 3. 2 Situering van onze school... 4. 2.1 Schoolgegevens... 4. 2.1.1 Naam en adres, telefoon... 4

Inhoud... 1-2. 1 Inleiding... 3. 2 Situering van onze school... 4. 2.1 Schoolgegevens... 4. 2.1.1 Naam en adres, telefoon... 4 Inhoud Inhoud... 1-2 1 Inleiding... 3 2 Situering van onze school... 4 2.1 Schoolgegevens... 4 2.1.1 Naam en adres, telefoon... 4 2.1.2 Schoolbestuur... 4 2.1.3 Scholengemeenschap... 4 2.1.4 Personeel...

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

Deel 1: INSCHRIJVINGSFORMULIER

Deel 1: INSCHRIJVINGSFORMULIER Deel 1: INSCHRIJVINGSFORMULIER Familienaam leerling Voornaam leerling Geslacht: mannelijk vrouwelijk Rijksregisternummer (rechtsboven op SIS-kaart) Familienaam vader Geboorteplaats + datum: Nationaliteit:

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235 BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 1.2 Verzoekers - Moeder van een leerling 1.3 Betrokken school - School

Nadere informatie

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Beste ouders, Eerst en vooral wil ik u, ook namens alle personeelsleden danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Zoals gebruikelijk, beginnen we het schooljaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Schoolreglement. Gemeentescholen Wichelen. Afdeling DE MEANDER - 052/42.35.78 www.gibodemeander.be Lager onderwijs Margote 114 9260 Wichelen

Schoolreglement. Gemeentescholen Wichelen. Afdeling DE MEANDER - 052/42.35.78 www.gibodemeander.be Lager onderwijs Margote 114 9260 Wichelen Schoolreglement Gemeentescholen Wichelen Afdeling DE ROZELAAR - 09/369.47.61 www.giboderozelaar.be Lager onderwijs Schoolstraat 4 9260 Serskamp Afdeling DE MEANDER - 052/42.35.78 www.gibodemeander.be Lager

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven Schoolreglement juni 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012 SCHOOLREGLEMENT Gemeentelijke Sportbassischool juni 2012 Schoolreglement versie juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving - Schoolverandering...

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/207. BETREFT: toepassing regelgeving maximumfacturen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst:

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/207. BETREFT: toepassing regelgeving maximumfacturen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/207 BETREFT: toepassing regelgeving maximumfacturen 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 06.09.2008 1.2 Verzoeker ouders 1.3 Verweerder School Inrichtende macht 1.4 CZB

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

1. Structuur van onze school

1. Structuur van onze school 1. Structuur van onze school 1.1. Naam en logo Onze school is erkend, krijgt subsidies van de overheid en behoort tot het vrije, katholieke net. Er wordt alleen lager onderwijs verschaft : d.w.z. van het

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met Bijlage 1 INSTEMMINGSFORMULIER schooljaar 2016-2017 exemplaar bestemd voor de school Bij elke inschrijving De heer en/of mevrouw,... ouder(s) van... geboren te... op... verklaart/verklaren in te stemmen

Nadere informatie

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met Bijlage 1 INSTEMMINGSFORMULIER schooljaar 2015-2016 exemplaar bestemd voor de school Bij elke inschrijving De heer en/of mevrouw,... ouder(s) van... geboren te... op... verklaart/verklaren in te stemmen

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool Vorselaar Afsprakennota 0 Gemeentelijke basisschool De knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: onze school

Hoofdstuk 1: onze school Inhoud Hoofdstuk 1: onze school 1.1 contactgegevens 1.2 schoolbestuur 1.3 personeel 1.4 oudervereniging 1.5 pedagogisch project 1.6 scholengemeenschap Hoofdstuk 2: algemene bepalingen 2.1 inschrijving

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Gemeenteschool De Zonnevlier. Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENPLAN. Gentsestraat 40 Uilebroek 29

Gemeenteschool De Zonnevlier. Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENPLAN. Gentsestraat 40 Uilebroek 29 Gemeenteschool De Zonnevlier Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT en AFSPRAKENPLAN Gentsestraat 40 Uilebroek 29 Zonnegem Vlierzele 1 Schoolreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie?

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie? LEERLINGENRAAD Wat? Elk jaar wordt per klas een nieuwe vertegenwoordiger gekozen. Uit deze lijst wordt jaarlijks in oktober een burgemeester en schepencollege verkozen. De leerlingenraad komt minimaal

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA INHOUD HOOFDSTUK 1 SITUERING VAN ONZE SCHOOL

AFSPRAKENNOTA INHOUD HOOFDSTUK 1 SITUERING VAN ONZE SCHOOL INHOUD HOOFDSTUK 1 SITUERING VAN ONZE SCHOOL 1.1 Naam, adres en telefoon... 3 1.2 Schoolbestuur... 4 1.3 Scholengemeenschap... 4 1.4 Personeel... 4 1.5 Klassenraad... 4 1.6 Schoolraad... 5 1.7 Ouderraad...

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA Hoofdstuk 1: Situering van de school Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA Hoofdstuk 1: Situering van de school Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA Hoofdstuk 1: Situering van de school...25 1.1 Naam, adres en telefoon...25 1.2 Schoolbestuur...25 1.3 Scholengemeenschap...25 1.4 Personeel...26 1.5 Klassenraad...26 1.6 Schoolraad...26 1.7

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Deel I : INFORMATIE AAN DE OUDERS

SCHOOLREGLEMENT. Deel I : INFORMATIE AAN DE OUDERS SCHOOLREGLEMENT Deel I : INFORMATIE AAN DE OUDERS Hoofdstuk I : Situering van de school 1. Naam + adres : Gemeentelijke Basisschool Hospitaalstraat 14 8930 Lauwe tel. 056/41.14.72 fax.056/40.09.38 e-mail

Nadere informatie

Infoavond schoolorganisatie

Infoavond schoolorganisatie Infoavond schoolorganisatie Verloop van de avond Decreet basisonderwijs: achtergrondinformatie Organisatie van het basisonderwijs Opdracht van het basisonderwijs Organisatie van onze kleuterschool vanaf

Nadere informatie

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout Pedagogisch Project Gemeentelijke basisschool Buggenhout Tel.: 052/33.95.67 fax: 052/33.95.66 1 1. Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling Onze school is een basisschool die

Nadere informatie

boemerang Gemeentelijke basisschool MEERBEEK SCHOOLBROCHURE

boemerang Gemeentelijke basisschool MEERBEEK SCHOOLBROCHURE de boemerang Gemeentelijke basisschool MEERBEEK SCHOOLBROCHURE versie 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... Hoofdstuk 1 : Situering van onze school 1.1 Naam en adres 1 1.2 Schoolbestuur - scholengemeenschap

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:

SCHOOLREGLEMENT. Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: SCHOOLREGLEMENT Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement en de afsprakennota, worden door de directeur voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project : Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die de school hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven,

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school.

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere Schoolreglement Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. www.gbserpemere.be Schatteneiland Molenveld 11, Burst tel. 053/62.79.99

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING 3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING Onze school kan rekenen op een degelijke ondersteuning en begeleiding van mensen geoefend op verschillende terreinen. 3.1. Begeleiding vanuit het vrij

Nadere informatie

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT 1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT Als katholieke school kiezen we voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden vanuit uitgesproken evangelische waarden. Ieder kind is uniek.

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool De Horizon

Gemeentelijke Basisschool De Horizon Hoofdstuk 1 Gemeentelijke Basisschool De Horizon Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota worden door de directeur voorafgaand aan

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/231 BETREFT: organisatie van skiklassen door VZW vriendenkring. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 9 januari 2009 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

INHOUD. Afsprakennota Pag. 1

INHOUD. Afsprakennota Pag. 1 Afsprakennota Pag. 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Situering van de school 1.1. Naam, adres en telefoon 1.2. Schoolbestuur 1.3. Personeel 1.4. Klassenraad 1.5. Schoolraad 1.6. Pedagogische begeleiding 1.7. Onderwijsinspectie

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS TAALSTELSEL PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS TAALSTELSEL PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS TAALSTELSEL PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. De scholen van het Nederlandstalig gesubsidieerd onderwijs van

Nadere informatie

A. Maatregelen te treffen door de onderwijsinstelling in het kader van de profylaxe van besmettelijke ziekten

A. Maatregelen te treffen door de onderwijsinstelling in het kader van de profylaxe van besmettelijke ziekten Bijlage 8: Bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding Profylaxe A. Maatregelen te treffen door de onderwijsinstelling

Nadere informatie

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden

Nadere informatie

Afsprakennota ter aanvulling van het schoolreglement

Afsprakennota ter aanvulling van het schoolreglement Gemeentelijke Basisschool Vossem Dorpsstraat 38 3080 Tervuren Afsprakennota ter aanvulling van het schoolreglement DEEL 1 1. Situering van onze school 1.1 Naam en adres Gemeentelijke Basisschool Vossem

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. 2012-09-03 Derde graad Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

DEEL II: LEERLINGENFICHE

DEEL II: LEERLINGENFICHE DEEL II: LEERLINGENFICHE Gegevens school of vestigingsplaats Naam: Gemeentelijke Basisschool Centrum Straat en nummer: Konijnenbergpad 5 Postnummer en gemeente: 2350 Vosselaar Inschrijving voor het schooljaar

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA

Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA Inhoud Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem... 1 SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA... 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Infobrochure. GBS Regenboog Ulensstraat Sint-Jans-Molenbeek Tel : 02/

Infobrochure. GBS Regenboog Ulensstraat Sint-Jans-Molenbeek Tel : 02/ Infobrochure GBS Regenboog Ulensstraat 83 1080 Sint-Jans-Molenbeek Tel : 02/426.40.42 www.gbsregenboog.be Welkom 2 Schoolbestuur Scholengemeenschap 3 Schoolteam 4 Samenwerking 5 Pedagogisch project 7 Schoolvisie

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem Schoolreglement GBS Wommelgem Gemeente Wommelgem september 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving Schoolverandering... 4 Hoofdstuk 3 Richtlijnen

Nadere informatie

INHOUD. Schoolbrochure Klimop 20/08/2015 blz. 1 van 27

INHOUD. Schoolbrochure Klimop 20/08/2015 blz. 1 van 27 INHOUD 1 SITUERING VAN ONZE SCHOOL... 3 1.1 Naam en adres, telefoon... 3 1.2 Scholengemeenschap... 3 1.3 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)... 3 1.4 Pedagogisch project.... 4 1.4.1 Situering

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1 HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1 HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 HOOFDSTUK 4 Inschrijving en financiële bijdrage...

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten.

Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten. Wambeek Langestraat 4 1741 Wambeek Ternat 02/ 582 72 13 gbs_ternat@skynet.be www.gbsdekiem.be Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten. Beste ouders

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

AKKOORDVERKLARING informatiebrochure met schoolreglement schooljaar 2014-2015

AKKOORDVERKLARING informatiebrochure met schoolreglement schooljaar 2014-2015 AKKOORDVERKLARING informatiebrochure met schoolreglement schooljaar 2014-2015 De heer en/of mevrouw (voor- en achternaam van een of beide ouders)........., ouder(s) van... (voor- en achternaam van het

Nadere informatie

Gemeenteschool DE ZONNEBLOEM Geneikenstraat LUMMEN tel/fax 011/

Gemeenteschool DE ZONNEBLOEM Geneikenstraat LUMMEN tel/fax 011/ Gemeenteschool DE ZONNEBLOEM Geneikenstraat 15 3560 LUMMEN tel/fax 011/42 86 15 e-mail: gemeenteschool@lummen.be 1 Inhoud... Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie