INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE Hoofdstuk 1 Situering van onze school Naam en adres, telefoon Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling) Personeel Klassenraad Scholengemeenschap Schoolraad Pedagogische begeleiding Pedagogisch project Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen Schoolstructuur Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen Inschrijving van de leerling Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Schoolverandering Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden Hoofdstuk 3 Organisatorische afspraken Openstellen van de school - organisatie van de lesuren Toezichten en socio-culturele activiteiten: Schoolverzekering Kosten op school Revalidatie tijdens de lesuren Extra-murosactiviteiten Hoofdstuk 4 Ouders en school Oudercontact Zorgverbredingsinitiatieven Hoofdstuk 5 Slotbepaling AFSPRAKENNOTA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Taalgebruik Regelmatige leerling Afwezigheden leerplichtcontrole Te laat komen - vroeger vertrekken Afhalen en brengen van de kinderen Vrijstelling Onderwijs aan huis Hoofdstuk 2 Ouders en school Schoolagenda Huistaken Rapport

2 2.4 Getuigschrift basisonderwijs Problemen op school Ouders en leefregels Oudercontact Zorg op school Hoofdstuk 3 Leerling en school Leefregels voor leerlingen Veiligheid en verkeer Ik en het schoolreglement Hoofdstuk 4 Slotbepaling SCHOOLREGLEMENT SCHOOL VANDE BORNE Algemene Bepalingen Procedure van inschrijving Richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden Bepalingen in verband met onderwijs aan huis Afspraken in verband met huiswerk, agenda s, rapporten en zittenblijven De procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en de criteria volgens dewelke een getuigschrift wordt toegekend. De procedure volgens dewelke een beroep kan worden ingediend tegen een beslissing van de klassenraad met betrekking tot het getuigschrift basisonderwijs Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Bijdrageregeling Leerlingenraad Algemeen rookverbod Privacy Grensoverschrijdend gedrag Overdracht van het multidisciplinair CLB-dossier Deelname aan extra-murosactiviteiten Keuze van de levensbeschouwelijke vakken Vrijstelling wegens een bepaalde handicap Klachtenprocedure Engagementsverklaring Medicatie Slotbepaling

3 INFORMATIEBROCHURE 1 Hoofdstuk 1 Situering van onze school 1.1 Naam en adres, telefoon Gemeentelijke Basisschool Vande Borne Adres: Dansettestraat JETTE Tel: Fax : Web : Kleuterschool Florair Adres : G. De Greeflaan JETTE Tel: Kleuterschool Dageraad Adres: Van Rolleghemstraat JETTE Tel: Kleuterschool Dielegem Adres: De Smetstraat JETTE Tel: Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling) Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Schoolbestuur: Gemeentebestuur van JETTE Wemmelsesteenweg JETTE De gemeenteraadsleden zijn : Burgemeester: Dhr. H. Doyen Schepenen : Mevr. C. Gallez Mevr. B. Gooris Dhr. B. Gosselin Dhr. Lacroix Dhr. G. Lepers Dhr. P. Leroy Mevr. C. Vandevivere Raadsleden: Dhr. Ahidar Mevr. Amrani Dhr. Annhari Dhr. Aydin 4

4 Mevr. Biwa Mpia Dhr. Corhay Dhr. Dallemagne Dhr. De Geest Mevr. De Kock Mevr. De Pauw Mevr. De Swaef Dhr. Dewaels Mevr. Draoui Dhr. El Hamraoui Mevr. Electeur Dhr. Errazi Dhr.Hendrick Dhr. Kamuanga Mevr.Kwiati Dhr.Laarissi Mevr. Maes Dhr. Marchal Mevr. Molhant Dhr. Pirottin Dhr. Taher Mevr. Vanderzippe Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij: Mevr. Brigitte Gooris, Schepen van onderwijs Wemmelsesteenweg JETTE de dienst Nederlandstalig Onderwijs op het gemeentehuis en en lokalen 045 en 043 (tussenverdieping) 1.3 Personeel De geactualiseerde personeelslijst ligt ter beschikking op de school of op de dienst Nederlandstalig Onderwijs. 1.4 Klassenraad De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. 1.5 Scholengemeenschap De school behoort tot de scholengemeenschap Spectrum met volgende schoolbesturen en scholen als lid: Schoolbestuur School Schoolnummer Gemeente Jette GBS Van Asbroeck Gemeente Jette GBS Vande Borne Gemeente Jette GBS Poelbos Gemeente Koekelberg GBS De Kadeekes Gemeente Sint-Agatha-Berchem GBS Sint-Agatha-Berchem

5 Gemeente Vorst GBS Vorst Vlaamse Gemeenschapscommissie Basisschool Kasterlinden Voorzitter van het beheerscomité: Robert Delathouwer Directeur met coördinerende opdracht: Carine Roelant 1.6 Schoolraad De schoolraad heeft advies-, overleg-, en instemmingsbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De lijst met samenstelling van de schoolraad ligt ter beschikking op de school. de functie van de schoolraad; de samenstelling; duur van de mandaten; vergaderplaats; eventuele procedure om agendapunten aan te brengen. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar. De huidige schoolraad bestaat uit: De voorzitter: Fanny Grooten De secretaris: Eric Drésin De vertegenwoordigers van het personeel: Caroline Aerts, Sofie Buelens, Christel Matthijs, Melissa Ombrini, Katie Hennes, Ingrid Van den Broeck, Nathalie Voet, Ingrid Denolf, Fanny Bejaer en Anja Mannaert. De vertegenwoordigers van de ouders: Kadriye Koçak, Salima Serraf, Anna Steffen, Berbé Tine, Ani Sacheva Mihalena, Fanny Grooten, Eric Drésin en Jan Fonteyn. De vertegenwoordiger(s) van de lokale gemeenschap: Joris Ermens De directeur en 2 vertegenwoordigers van het schoolbestuur zetelen ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. 1.7 Pedagogische begeleiding Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw) Karen Dehaen, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school. 1.8 Pedagogisch project Als schoolteam willen we de zelfstandigheid, de assertiviteit, het positief zelfbeeld, de zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid van de leerlingen bevorderen. Door een bewust taalvaardigheidsonderwijs willen wij de luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheden van al onze leerlingen ten volle ontwikkelen. Ook zijn we alert voor kansarme leerlingen. De leerkrachten selecteren steeds navormingen in functie van de behoeften van de leerlingen om optimaal tegemoet te komen aan de volgende componenten: samenhang; continue ontwikkelingslijn; 6

6 actief leren; zorgvisie; visie op ouderbetrokkenheid; totale persoonlijkheidsontwikkeling Samenhang De school streeft naar een samenhang tussen het kind thuis en het kind op school. We hechten veel belang aan ouderbetrokkenheid. Er wordt werk gemaakt van een verticale en horizontale samenhang. De leerkrachten maken onderling afspraken om de terminologie en didactische hulpmiddelen op elkaar af te stemmen. De leerkrachten werken vak- en domeinoverschrijdend. De sociale vaardigheden van de leerlingen worden verder ontwikkeld door verschillende werkvormen aan te bieden. Het probleemoplossend denken wordt in elk leerjaar verder ontwikkeld. Wij besteden zowel aandacht aan het verwerven van kennis, als aan het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes Continue ontwikkelingslijn De leerkrachten stemmen de leerinhoud af op de mogelijkheden van de leerlingen. Ze bewaren een hoog verwachtingspatroon. Er is aandacht voor het doorlopen van de ontwikkelingslijn van de kinderen. We nemen als uitgangspunt dat elke leerling de eindtermen kan bereiken. De leerkrachten vertrekken vanuit de doelstellingen van de leerplannen om activiteiten voor te bereiden en te evalueren. Er wordt een rustige, gestructureerde en ordelijke leeromgeving gecreëerd. Er is aandacht voor de horizontale en verticale samenhang zodat er een gestructureerd verloop is binnen één klas, gedurende één schooljaar. Ook worden de gemaakte afspraken opgevolgd door het team om de overgang van de verschillende klassen vlotter te laten verlopen Actief leren De leerlingen worden zo actief mogelijk betrokken bij het leerproces. Er wordt in de klas gewerkt met betekenisvolle contexten. Het zelfstandig werk wordt zo veel mogelijk bevorderd. Ook wordt de klemtoon gelegd op de interactie tussen de leerlingen om het leerpotentieel extra te verhogen. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om een eigen inbreng te leveren bij het aanbrengen van de leerinhoud. De betrokkenheid van de leerlingen wordt verder geoptimaliseerd door hen te laten experimenteren en te exploreren waar mogelijk. Het schoolteam maakt gebruik van verschillende werkvormen om de betrokkenheid te optimaliseren. Er wordt een evenwicht gecreëerd tussen product- en procesgerichtheid. De leerkrachten bieden leertaken aan met een kloof die interactie uitlokt en de leerlingen voldoende uitdaagt maar gepaard gaat met voldoende ondersteuning om de taak tot een goed einde te kunnen brengen Zorgvisie 1. Hoog verwachtingspatroon: Leerlingen: We gaan ervan uit dat elke leerling de eindtermen kan bereiken; We helpen de leerlingen zich te ontwikkelen, rekening houdend met hun eigen mogelijkheden en talenten; We stimuleren de leerlingen tot zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid; We maken geen onderscheid tussen leerlingen. Leerkrachten: De leerkrachten passen hun didactisch handelen zodanig aan dat elk kind de eindtermen kan behalen; 7

7 Als leerkrachten geloven we in en accentueren we de mogelijkheden van elk kind; in het bijzonder bij kinderen uit kansarme milieus; De leerkrachten motiveren de leerlingen om uitdagingen aan te gaan; De leerkrachten geloven erin dat het effect van hun didactisch handelen de leerprestaties van de leerlingen zal verhogen. 2. Positief zelfbeeld: Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zichzelf de moeite waard vindt. Leerlingen leren over zichzelf te denken door wat er tegen hen gezegd wordt en hoe ze behandeld worden. Bij een positieve relatie krijgt de leerling het gevoel gewaardeerd en geaccepteerd te worden. De basishouding van een leerkracht bestaat erin dat hij/zij de leerlingen graag ziet. De school vormt een veilige thuishaven voor leerlingen, meer specifiek voor leerlingen uit kansarme milieus. 3. Structuur: Structuur biedt veiligheid voor de leerlingen en geeft hen vertrouwen. Dit houdt in dat er schoolorganisatorische structuren uitgewerkt worden (op het vlak van de speelplaats, gangen, rijen ). Tevens zijn transparante structuren belangrijk inzake klasorganisatie en didactisch handelen. Op schoolniveau wordt de verticale samenhang verder uitgebouwd. Op klasniveau wordt er gewerkt vanuit een krachtige leeromgeving en wordt er klasintern gedifferentieerd. Dit houdt op zijn beurt in dat voor elke leerling op een planmatige wijze hulp wordt geboden. Om dit te ondersteunen wordt er structureel overlegd met het team en met de ouders. 4. Sociale vaardigheden: Leerlingen De leerlingen ontdekken verschillende relaties en de juiste manier om ermee om te gaan. Meer specifiek besteden wij aandacht aan leren omgaan met conflicten; De leerlingen leren om respect te hebben voor zichzelf en voor anderen, waarbij ze de nodige conventies naleven. Leerkrachten Het team houdt enerzijds rekening met de sociale relaties en omgang binnen het thuismilieu en anderzijds met het verwachtingspatroon op school. 5. Communicatie ouders school: De ouders worden beschouwd als een belangrijke gesprekspartner om informatie te geven en te krijgen, afspraken te maken en om opvolgingsgesprekken mee te voeren. De school informeert zich over de thuissituatie van de leerlingen. De school/leerkrachten communiceren op passende wijze met de ouders en zij brengen ouders snel op de hoogte van problemen op school. Wij zijn ervan overtuigd dat het optimaliseren van het contact tussen de gezinnen en de school een positief effect heeft op de leerling. 6. Spel/spelen: Als school willen we dat de leerlingen hun vrije tijd aangenaam en zinvol besteden en dit zowel in de klas, op de speelplaats als daarbuiten. De kinderen ontdekken wat ze leuk en minder leuk vinden. Hierbij verhogen we de creativiteit en de fantasie bij leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren spelen en leren samenspelen. 8

8 De school engageert zich ertoe om het proces tot het leren spelen te stimuleren en het spelaanbod te verijken. 7. Gezondheidsopvoeding: We streven zowel naar de fysische, psychische als sociale en motorische aspecten voor het welzijn van onze leerlingen; we bekijken het als een totaalbeeld via de gezondheidsopvoeding. Extra aandacht gaat naar het stimuleren van hygiëne en gezonde voeding Visie op ouderbetrokkenheid Ouders en school zijn partners in de opvoeding van het kind. Doelen: Wij willen zicht krijgen op de leefomstandigheden van de kinderen om de leeromgeving in de school te verrijken; impliciet informatie mee te geven aan de ouders. Wij doen extra inspanningen om de leeromgeving thuis te verrijken. Ouders in kansarme situaties worden betrokken bij het gebeuren op school. Ouders met kinderen met leerproblemen worden onmiddellijk gecontacteerd en op school uitgenodigd voor een overleg. Acties: Er is een knuffelzone ingericht voor de ouders. Informele contacten worden gestimuleerd. Kinderen worden gestimuleerd om dingen van thuis mee te brengen. Themahoeken worden aangevuld met materiaal van de kinderen. Regelmatig worden er open klasmomenten georganiseerd (ondersteuning door SOW mogelijk). In de knuffelzone wordt per klas getoond waarmee de kinderen bezig zijn op school Totale persoonlijkheidsontwikkeling Er wordt aandacht geschonken aan het sociale-, dynamisch affectieve-, cognitieve-, motorische-, muzisch creatieve aspect van elk kind. De leerkrachten richten zich op het individuele kind en streven naar een harmonische ontwikkeling van de kinderen waar een goede basis wordt aangeboden. 1.9 Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG)-leerplannen, in de leergebieden: lichamelijke opvoeding; muzische vorming; taal; wereldoriëntatie; wiskundige initiatie en wiskunde; ICT; Frans; en voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema s: leren leren; sociale vaardigheden. 9

9 Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer Schoolstructuur De directie bepaalt autonoom de indeling van de groepen. De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van geboortejaar. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode. De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leerjaren. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in andere groepen worden ingedeeld. 2 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen 2.1 Inschrijving van de leerling Je kunt je kind inschrijven op onze school na afspraak met de directeur en dit volgens de modaliteiten zoals deze in de algemene vergadering van het Lokaal Overleg Platform Brussel worden goedgekeurd. (Voor meer informatie hierover kan u steeds terecht bij het de schooldirectie of de dienst Nederlandstalig Openbaar Onderwijs in het gemeentehuis) De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals: een uittreksel uit de geboorteakte; het trouwboekje van de ouders; de identiteitskaart van het kind; het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; de reispas voor vreemdelingen. de S.I.S.- kaart De directeur vraagt bij de eerste inschrijving het identificatienummer. Als de ouders het identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de directie het identificatienummer aan het departement onderwijs. Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure (informatie en schoolreglement) en volgende formulieren: Instemming met het schoolreglement, ontvangst Informatie aan de ouders keuzeformulier godsdienst/zedenleer. verklaring: inschrijving van de leerling in één school; Opmerking: Kleuters die binnen dezelfde onderwijsinstelling overgaan naar het 1 ste leerjaar van de lagere school moeten zich opnieuw inschrijven! 2.2 Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt. Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind in het lager onderwijs en voor sommige leerplichtige kleuters (cf. schoolreglement) bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet- confessionele zedenleer volgt. Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze gewijzigd worden. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier bij de directeur en bezorgen hem dit uiterlijk op 8 september van het lopende schooljaar. 10

10 Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. 2.3 Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Kleuteronderwijs Zie schoolreglement Lager onderwijs Zie schoolreglement Afwijkingen: 1. Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen. 2. Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB noodzakelijk. 3. Wanneer een leerling een deel van zijn loopbaan lager onderwijs in het gewoon en een ander deel in het buitengewoon onderwijs heeft doorgebracht, dan is de mogelijke duur van het lager onderwijs dat van het buitengewoon onderwijs (zie BaO/2007/02, toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs). 4. Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. 5. Kleuters die in de 3de kleuterklas minder dan 220 halve dagen aanwezig geweest zijn, dienen te slagen voor een taaltest afgenomen door het CLB alvorens te kunnen overgaan naar het eerste leerjaar. 2.4 Schoolverandering Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar mits schriftelijke mededeling door de nieuwe school aan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school. De schriftelijke mededeling wordt: aangetekend verzonden naar het schoolbestuur of overhandigd tegen afgiftebewijs aan de directeur. De schoolverandering is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. 2.5 Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Het CLB waarmee onze school samenwerkt, is gevestigd op de Dieleghemsesteenweg te 1090 Jette. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de 11

11 competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen: Het leren en studeren; De onderwijsloopbaan; De preventieve gezondheidszorg; Het psychisch en sociaal functioneren. Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding De psychosociale begeleiding Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming; De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole. De CLB-contactpersoon is op de school te bereiken via telefoon op het nummer: of via fax: via mail: De medische begeleiding De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen. Ouders kunnen met betrekking tot de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts kiezen. Algemene consulten De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult. Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriele toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB. Gerichte consulten Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zoniet zorgt het CLB zelf voor een locatie. 12

12 Profylactische maatregelen Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming. De ouders hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij de volgende ziekten: - kroep (difterie) - geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B - buiktyfus, bacillaire, dysenterie - hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis) - kinderverlamming (poliomyelitis) - roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A ondermeer scarlatina) - besmettelijke tuberculose - kinkhoest - schurft - bof (dikoor) - mazelen - salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree) - rubella - huidinfectie (impetigo) - schimmelinfecties van de schedelhuid - schimmelinfecties van de gladde huid - pediculosis - varicella (windpokken) - hoofdluizen (we verwijzen voor de aanpak van luizen naar het stappenplan van het CLB) - parelwratten - HIV-infectie Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel CLB en Rechten en Plichten van ouders en leerlingen. Vertrouwelijkheid Om een leerling zo goed mogelijk te kunnen helpen, worden de gegevens van elke leerling in begeleiding door het CLB bijgehouden in een dossier. Enkel de betrokken CLB medewerkers kunnen onder strikte toepassing van het beroepsgeheim dit dossier inkijken. Dit betekent dat gegevens uit het dossier niet aan derden, noch aan de school worden doorgegeven zonder medeweten en instemming van de ouders of de leerling vanaf 14 jaar. Zelfs dan worden gegevens alleen doorgegeven indien dit in het belang is van de betrokken leerling: aan het schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te vervullen; in het kader van een doorverwijzing, mits de ouders of de leerling ouder dan 14 jaar erover ingelicht zijn; aan andere diensten, mits schriftelijke toestemming van de ouders of de leerling ouder dan 14 jaar. De privacyregels worden nauwgezet nageleefd. 13

13 Inzagerecht De ouders van de leerling jonger dan 14 jaar en de leerling ouder dan 14 jaar zelf hebben steeds recht op toegang tot de gegevens van hun dossier. Op hun verzoek zal dit recht op toegang gebeuren door een gesprek met de CLB medewerker(s), die de informatie over de aanwezige dossiergegevens zal verduidelijken. Mogelijkheden tot verzet De ouders of de leerling ouder dan 14 jaar hebben altijd de mogelijkheid om zich te verzetten tegen: het medisch team van het CLB. Dit kan gebeuren bij de directeur van het centrum via een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet in getekend en gedateerd. de begeleiding door het CLB op vraag van de school. In dit geval doet het CLB een begeleidingsaanbod waarmee de ouders of de leerling ouder dan 14 jaar moet instemmen opdat de begeleiding wordt voortgezet. het overmaken van het dossier aan een ander CLB als de leerling van school verandert. Overmaken van dossiers aan een ander CLB Ouders en leerlingen van 14 jaar en ouder die principieel verzet willen aantekenen tegen het overmaken van het dossier aan een ander CLB kunnen dit verzet schriftelijk en binnen de 30 dagen mededelen aan het begeleidend CLB. Er is geen verzet mogelijk tegen het overmaken van de volgende gegevens : identificatiegegevens vaccinatiegegevens medische gegevens uit onderzoeken die door het CLB uitgevoerd werden gegevens over de verplichte begeleiding inzake de leerplichtopvolging Betwistingen Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen ouders of de leerling vanaf 14 jaar zich wenden tot: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hoogstraat 139, 1000 Brussel Tel. 02/ Klachtenprocedure Mochten er klachten zijn over de CLB-werking dan kunnen die schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van het CLB. Binnen de 5 werkdagen wordt hierop gereageerd. Het CLB team staat steeds open voor uw vragen en/of bemerkingen. 2.6 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden Bepalingen uit de regelgeving Bij de eerste inschrijving van het kind en bij wijziging in de situatie gedurende de verdere schoolloopbaan melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de directeur een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de toestemming van de andere ouder kan hij nadere informatie en eventueel een ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie inzake uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen. De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke bevoegdheden aan beide ouders. 14

14 Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de Belgische nationaliteit hebben. Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag onderworpen. Voor minderjarigen leerlingen van vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal stelsel van personen en familierecht. Samenlevende ouders Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouderlijk gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder. Dit geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde samenlevende ouders. Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren tot er toestemming is van de tweede ouder. Niet-samenlevende ouders Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen (coouderschapsregeling). Ook hier geldt het vermoeden van instemming van de afwezige ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren tot er toestemming is van de tweede ouder. In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind de instemming van beide ouders vereist is terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoordelijk is. De school zal op voorlegging van een dubbel van de beslissing van de beslissing van de rechter de regeling volgen. Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het geeft evenwel geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding. De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op: - feitelijk gescheiden echtparen; - uit de echt gescheiden ouders; - ouders die vroeger samenleefden; - ouders die nooit hebben samengeleefd. Ontzetting uit het ouderlijk gezag Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijk gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en evenmin een recht op informatie. De school zal de regeling volgen na voorlegging van een dubbel van het vonnis waaruit de ontzetting blijkt Concrete afspraken De directeur moet de regelgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen naleven ondermeer: bij de inschrijving van de leerlingen; bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; bij orde- en tuchtmaatregelen; keuzes in verband met de schoolloopbaan van het kind (bijvoorbeeld bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, ), zittenblijven of niet); bij de schoolverrichtingen in het algemeen 15

15 Bij inschrijving van een kind van niet-samenlevende ouders of bij melding van niet meer samenwonen van de ouders wordt afgesproken welke ouder de informatie meekrijgt via het kind en welke ouder de informatie ontvangt via de post. Alleen ouders die ontzet zijn uit de ouderlijke macht ontvangen geen informatie. 16

16 3 Hoofdstuk 3 Organisatorische afspraken 3.1 Openstellen van de school - organisatie van de lesuren Onze schooluren voor alle kleuterklassen (ook in onze wijkscholen) zijn: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gratis opvang van 8.30u tot 8.45u voormiddag: 8.45u tot 11.30u middagpauze van 11.30u tot 12.45u namiddag: 12.45u tot 15.30u gratis opvang van 15.30u tot 15.45u op woensdag gratis opvang van 8.30u tot 8.45u ochtend: 8.30u tot 12.20u Onze schooluren voor onze leerlingen van de lagere school: gratis opvang van 8.30u tot 8.45u voormiddag: 8.45u tot 12.20u middagpauze van 12.20u tot 13.35u namiddag: 13.35u tot 15.30u gratis opvang van 15.30u tot 15.45u op woensdag gratis opvang 8.30u tot 8.45u voormiddag: 8.45u tot 12.20u Ook in de kleuterklassen zijn alle activiteiten belangrijk. Daarom dringen wij er op aan, in het belang van uw kleuter, deze lesuren te respecteren. Het is volstrekt verboden dat ingeschreven kinderen de school verlaten zonder begeleiding of zonder schriftelijke toestemming. De leerlingen die de school zonder begeleiding van een volwassene mogen verlaten krijgen een kaart. Vakantie en vrije dagen (schoolvakanties en facultatieve vrije dagen): De lijst kan bekomen worden bij de schooldirectie of op de dienst Nederlandstalig Openbaar Onderwijs. 3.2 Toezichten en socio-culturele activiteiten: Toezichten Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen: In de school worden tijdens de schooldagen ochtend-, middag- en avondopvang georganiseerd. van 07.30u tot 08.30u van 12.20u tot 13.20u van 16u tot 18u Huiswerkbegeleiding : van 16u - 17u - De opvang van de kinderen gebeurt tegen betaling in de daarvoor voorziene lokalen. De kleuters worden door de ouders bij de toezichtsters gebracht. Ouders die hun kind(eren) afhalen tijdens de opvang verwittigen de toezichtster als ze de speelplaats verlaten. 17

17 - Het schoolbestuur dringt erop aan om voor het toezicht niet occasioneel maar telkens voor een heel trimester te betalen. - Zolang de leerlingen in de opvang zijn, spelen er geen kinderen alleen op de speelplaats Socio-culturele activiteiten Op woensdagnamiddag worden tussen 14 en 16u in alle scholen socio-culturele activiteiten georganiseerd. De verantwoordelijke voor deze activiteiten is Mevrouw LEFDILI-ALAOUI Fatim-Zahra (School Vande Borne : tel ). 3.3 Schoolverzekering De school heeft een verzekering voor ongevallen die gebeuren op plaatsen waar schoolactiviteiten doorgaan of langs de kortste weg van en naar de school. Gebroken brillen, tandprothesen of beschadigde kledingstukken worden echter niet vergoed. De school wijst alle verantwoordelijkheid af voor de beschadiging, het verdwijnen of het verlies van persoonlijke voorwerpen van de leerlingen. Waardevolle voorwerpen of grote geldsommen meebrengen naar school zijn verboden. 3.4 Kosten op school De volgende overzichten werden besproken met de schoolraad en werden goedgekeurd op de gemeenteraad Kinderen kunnen gratis beschikken over volgende materialen: Bewegingsmateriaal; Constructiemateriaal; Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software; ICT-materiaal; Informatiebronnen; Kinderliteratuur; Knutselmateriaal; Leer- en ontwikkelingsmateriaal; Meetmateriaal; Multimediamateriaal; Muziekinstrumenten; Planningsmateriaal; Schrijfgerief; Tekengerief; Atlas; Globe; Kaarten; Kompas; Passer; Tweetalige alfabetische woordenlijst; Zakrekenmachine. 18

18 3.4.2 Materiaal dat noodzakelijk is voor de lessen en waarvoor de school een bijdrage vraagt (scherpe maximumfactuur) KLEUTER LAGER Klas Wat? Bedrag Klas Wat? Bedrag K0 - toneelbezoek; 1 - toneelbezoek; - sportactiviteiten; - sportactiviteiten; - schooluitstappen van 1 dag; - schooluitstappen van 1 dag; - zwemmen; - zwemmen; Totaal per jaar: 30 - Totaal per jaar: 75,00 K1 Idem Idem 2 Idem Idem K2 Idem Idem 3 Idem Idem K3 Idem Idem 4 Idem Idem 5 Idem Idem 6 Idem Idem Voor de kleuterklassen mag de totale kost oplopen tot maximaal 30,00 per schooljaar, voor de klassen uit het lager onderwijs tot 75,00 per schooljaar Meerdaagse extra-muros (minder scherpe maximumfactuur) De school organiseert voor de volgende klas(sen) meerdaagse activiteiten. Het volgende aanbod is niet verplicht. Graad - Leerjaar Wat? Bijdrage door de ouders 1e graad (1ste en 2de leerjaar) 2e graad (3de en 4de leerjaar) - Bosklassen - Openluchtklassen - Zeeklassen - Bosklassen - Openluchtklassen - Zeeklassen kostprijs uitstap x e graad (5de en 6de leerjaar) - Sneeuwklassen idem Ouders worden tijdig ingelicht over alle formaliteiten in verband met de meerdaagse uitstappen. Zij krijgen ook de verplichting tot betaling. Van zodra de ouders toestemming geven om hun kind te laten deelnemen aan de uitstap zullen zij een engagementsverklaring moeten ondertekenen, wat hen ertoe verplicht de volle som te betalen. De bijdrage van de ouders kan maximaal 405,00 bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. idem 19

19 3.4.4 Bijdrageregeling Het volgende aanbod is niet verplicht. De school gebruikt deze materialen niet in haar activiteiten en lessen. KLEUTER LAGER Klas Wat? Klas Wat? K0 - voor- en naschoolse opvang; - maaltijden en dranken; - klasfoto s; voor- en naschoolse opvang; - maaltijden en dranken - klasfoto s; -... K1 Idem 2 Idem K2 Idem 3 Idem K3 Idem 4 Idem 5 Idem 6 Idem Voor dit soort uitgaven is er geen maximumbedrag voorzien. Voor warme maaltijden op school en de voor-en naschoolse opvang kunnen de ouders op eigen initiatief en naargelang hun inkomen genieten van een verminderd of sociaal tarief. Meer informatie kan bekomen worden bij de sociaal assistenten van het het gemeentebestuur : de heer Jacques Mestag via het nummer mevrouw Myriam Meyts op het nummer Basisuitrusting De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken. De basisuitrusting valt ten laste van de ouders. KLEUTER LAGER Klas Wat? Klas Wat? K0 - Boekentas; - Turnpantoffels en short; Boekentas; - Pennenzak; - Mappen; - Turnpantoffels en short; -... K1 Idem 2 Idem K2 Idem 3 Idem K3 Idem 4 Idem 5 Idem 6 Idem Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden Schooltoelage en taaltest Vanaf voert de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters en kinderen van de lagere school (90, 135 tot 180 euro per jaar). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn: 20

20 KLEUTERS Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen. Minder dan drie jaar: 100 halve dagen; 3 jaar op 31/12: 150 halve dagen; 4 jaar op 31/12: 185 halve dagen; 5 jaar op 31/12: 220 halve dagen; 6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig. Kleuters die in de 3de kleuterklas minder dan 220 halve dagen aanwezig geweest zijn, dienen te slagen voor een taaltest afgenomen door het CLB alvorens te kunnen overgaan naar het eerste leerjaar. LAGER Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, twee jaar op rij heeft verlies van de schooltoelage tot gevolg (tot de leerlingen twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is). AANVRAGEN via (vanaf 15 augustus 2009) Meer vragen: 3.5 Revalidatie tijdens de lesuren Met revalidatie wordt bedoeld medische of paramedische tijdelijke prestaties na ziekte of ongeval die tijdens de lestijden verstrekt worden aan leerlingen en worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan de school verbonden zijn en die hiertoe door de wet gemachtigd zijn. Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad, bestaande uit de directeur, de groepsleraar, de zorgondersteuner en de vertegenwoordiger van het CLB, geven advies over deze aanvraag. De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur plaats in de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn. 3.6 Extra-murosactiviteiten Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten van meer dan één schooldag (zoals bijvoorbeeld bos-, zeeklassen, ) georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen. De extra-murosactiviteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school. Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor kinderen die, omwille van religieuze, culturele of andere overtuiging andere voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding. We rekenen er dan ook op dat alle ouders hun schriftelijke toestemming geven hun kind deel te laten nemen aan deze activiteiten. Ouders worden tijdig ingelicht over alle formaliteiten in verband met de meerdaagse uitstappen. Zij krijgen ook de verplichting tot betaling. Van zodra de ouders toestemming geven om hun kind te laten deelnemen aan de uitstap zullen zij een engagementsverklaring moeten ondertekenen, wat hen ertoe verplicht de volle som te betalen. 21

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN AFSPRAKENNOTA is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN Schooltijd 08.25 uur tot 12.00 uur (poort open om 08.00 uur) 13.30

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com

Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com Infobrochure Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com www. gbsdertien.weebly.com Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Situering van onze school.

Nadere informatie

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Schoolreglement 1 Beste ouders, Welkom in onze school! Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam zal alles

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie