WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT"

Transcriptie

1 OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu, bouwen en strijdig gebruik (Locatie: Metaalpark 19 te Farmsum) Groningen, 12 augustus 2014 Nr ^/33, ODG Procedure nr. 1rl91173

2 nhoudsopgave OMGEVNGSVERGUNNNG PROCEDUREEL 5 Gegevens aanvrager 5 Pijocedure 5 Huidige vergunningsituatie 7 Bevoegd gezag 7 Volledigheid van de aanvraag 8 Adviezen op de aanvraag 8 OMGEVNGSVERGUNNNG BESLUT...10 Onderwerp 10 Besluit 10 Vêrgunningtermijn 10 Geldigheid van de vergunning 10 Ondertekening en verzending 11 SAMENHANG MET OVERGE WET- EN REGELGEVNG 12 Activiteitenbesluit milieubeheer 12 M.le.r. -beoordeling 12 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 12 nleiding 12 Toetsing 13 Conclusie 13 HET GEBRUKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN N STRJD MET EEN VOORBEREDNGSBESLUT 13 nleiding 13 Toetsing 13 Conclusie 14 N WERKNG HEBBEN VAN EEN NRCHTNG. nleiding Toetsing oprichtingsvergunning. 1 Beste beschikbare technieken....., 1 nleiding 1 Toetsing 1 Conclusie 15 Nationale milieubeleidsplan 15 Provinciaal Omgevingsplan (POP) 15 Grjoene Wetten 16 Natuurbeschermingswet Flora- en faunawet 16 Milieuzorg 16 Doelmatig beheer van afvalstoffen 17 Sectorplannen 17 AV^beleid en AO/C 17 Registratie ontvangen afvalstoffen 18 Primaire ontdoeners van afvalstoffen 18 Preventie 18

3 6.9.2 Afvalscheiding Registratie Bewaartermijn geproduceerde afvalstoffen Afyalwater Lücht Veribrandingsinstallatie voor het verbranden van torrefactiegas Ketelinstallatie voor het genereren van stoom Drooginstallatie voor biomassa Noódfakkel CVjketels Verdringingslucht silo's Diffuse stofemissies Bijzondere omstandigheden (opstartfase en storingen/calamiteiten) Cotptroleren van emissies Luchtkwaliteit Geur Toetsingskader Vertaling toetsingskader Beoordeling Beoordeling geurbelasting Voorschriften Geluid ; nlejiding Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Maximale geluidsniveaus ndirecte hinder Toelichting voorschriften Trillingen Bodem Bescherming van de bodem Bodembelastingonderzoek Eriergie Leidingwaterverbruik en grondstoffen Leidingwater Grc^ndstoffen Verkeer en vervoer nstallaties Toestellen onder druk Elektrische installaties Gasverbruiksinstallatie Noodstroomvoorziening Transformator Stoókinstallatie(s) Veiligheid Besluit Risico's Zware Ongevallen Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciale risicokaart...l Besluit externe veiligheid inrichtingen 35

4 Brandveiligheidsaspecten Explosiegevaar Bedrijfsnoodplan Opslag gevaarlijke stoffen Oyerige aspecten Strijd met andere wetten en algemene regels Proefnemingen Emissiehandel PRTR-verslag Ongewone voorvallen ntegrale afweging Vérhouding tussen aanvraag en vergunning 38 BJLAGE 1 : VOORSCHRFTEN MLEU 39 BJLAGE 2 : BEGRPPEN 62 BJLAGE 3 : ADVES l&m, RJKSWATERSTAAT 67

5 GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVNCE GRONNGEN Groningen, 12 augustus 2014 Nr /33, ODG Verzonden; 2 1 AUG] 2014 Beschikken hierbij op de [aanvraag van Torrgas Nederland BV (verder: Torrgas) om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een project inhoudende het oprichten en in werking hebben van een torrefactie- en vergassingsinrichting voor schone biomassa, welke wordt gerealiseerd op Metaalpark 19 te Farmsum, kadastraal bekend als gemeente Delfzijl, sectie O, nummers 588 en OMGEVNGSVERGUNNNG PROCEDUREEL 1.1 Gegevens aanvrager Op 26 mei 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag voor het oprichten en het in werking hebben van een inrichting, voor het bouwen van een bouwwerk en voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De aanvraag is ingediend door adviesbureau M-tech Nederland BV te Roermond, die als gemachtigde optreedt namens aanvrager Torrgas Nederland BV te Amsterdam. 1.2 Procedure Een of meer van de activiteiten waarop het project als geheel betrekking heeft, worden in de Wabo aangemerkt als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Deze beschikking is derhalve voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. Wij hebben op 27 mei 20il4 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager. De verstrekte gegevens én bescheiden bij de aanvraag zijn deels gecorrigeerd door vervangende stukken en aangevuld door M-tech, namens de aanvrager, op 6 juni De ontvangst hiervan is bevestigd op 10 juni De aanvulling bestaat uit een aanbiedingsbrief met een algemene notitie, gedateerd 6 juni 2014, kenmerk MR /PK: waarin de warmteyracht in het geuronderzoek is gecorrigeerd; waarin de onduidelijkheid ten aanzien van de projectkosten is weggenomen; waarin de aard vatjt de transformator is toegelicht; waarin de foute eenheid ten aanzien van de concentratie van dioxinen en furanen is gecorrigeerd; waarin nadere toelichting is gegeven over het fakkelgebruik tijdens de opstartfase en de exploitatiefase voor wat betreft o.a. de implicaties voor de luchtkwaliteit en depositie. Tevens zijn bij deze briefen notitie bijlagen gevoegd, te weten bijlage: 1. AG-1: het geactualiseerde geuronderzoek, gedateerd 5 juni 2014, kenmerk Tor.Del.14.GO.WB-04, deze vervangt in zijn geheel bijlage 9 van de aanvraag (" GO.WB-03"); 2. AG-2: aanvullende informatie over de droge transformator; 3. AG-3: het geactualiseerde emissie-onderzoek, gedateerd 6 juni 2014, kenmerk Tor.Del.14.EO.WB-04, deze vervangt in zijn geheel bijlage 8 van de aanvraag (" EO.WB-03"); 4. AG-4: de invoergegevens en resultaten luchtkwaliteitsberekening noodfakkel, gedateerd 6 juni 2014, dit betreft aanvullende informatie op bijlage 7 van de aanvraag met kenmerk Tor.Del.14.LK.WB-03; Pagina 5 van 82

6 5. AG-5: de invoergegévens en resultaten depositieberekening noodfakkel, gedateerd 6 juni 2014, dit betreft aanvullende informatie op bijlage 17 van de aanvraag met kenmerk Tor.Del.14.DO Nbw-03. Let op: de data en kenmerk-nümmers zijn in de voettekst van de nieuwste bijlagen niet altijd consistent met de datum van het rapport. De behandeltermijn is niét opgeschort dan wel verlengd. De ontwerpbeschikking is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 21 juni 2014 en op de provinciale website. Daarnaast is de ontwerpbeschikking bij brief van 18 juni 2014 toegezonden aan de aanvrager en overige belanghebbenden. Met ingang van 23 juni tót en met 4 augustus 2014 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Binnen deze periode zijn er geen schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen binnengekomen, derhalve is deze beschikking inhoudelijk gelijkluidend aan het ontwerp van de beschikking. Projectbeschrijving Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is te omschrijven als het oprichten van een torrefactieinstallatie voor het torreficeren ("verkolen") van gerede schone biomassa alsmede voor het oprichten van een vergassingsinstallatie voor het vergassen van het (in eigen beheer) geproduceerde torreficaat. Binnen deze nieuwe inrichting wil Torrgas schone biomassa (klasse A houtchips) torreficeren en vervolgens het getorreficeerde materiaal (torreficaat) - dan wel reeds elders getorreficeerd materiaal - vergassen tot een synthesegas (syngas). Het geproduceerde synthesegas wordt, al naar gelang de marktvraag op het moment van realisatie van de inrichting, optioneel opgewerkt naar BioSNG ( = Synthetic/Substitute Natural Gas geproduceerd vanuit biomassa) of waterstofgas. Daarnaast wil Torrgas de mogelijkheid hebben om zuurstof te produceren voor eigen gebruik door middel van elektrolyse van water, waarbij het waterstofgas intern gebruikt wordt voor het verrijken van het syngas dan wel als product wordt afgezet. Verder wil Torrgas de mogelijkheid hebben om zuurstof binnen de inrichting te maken met jehulp van een luchtscheidingsinstallatie. Het syngas en/of het BióSNG en eventueel het waterstofgas worden via een leidingwerk onder beheer van Groningen Seaports N.V. geleverd aan derden als brandstof dan wel als grondstof. De grondstof-route heeft de voorkeur van Torrgas. De houtchips kunnen zo^el het label "afvalstof' als het label "grondstof/niet-afvalstof dragen en betreffen in alle gevallen schone bioijnassa. n concrete zin worden de volgende bedrijfsmatige activiteiten aangevraagd: opslaan, overslaaiji, drogen en torreficeren van maximaal ton/jaar aan biomassa, bestaande uit schoon onbehandeld hout (A-hout) met als doel de productie van ton/jaar aan getorreficeerde schone biomassa (het zgn. torreficaat; niet zijnde een afvalstof); opslaan, overslaan en vergassen van ton/jaar aan getorreficeerde schone biomassa met als doel de productie van duurzaam en hoogwaardig synthesegas; het in bedrijf hebben van een luchtscheidingsinstallatie of elektrolyse-installatie voor de productie van zuurstof en waterstof; het opwerken van synthesegas naar BioSNG, dan wel waterstof door middel van een methaniseringsreactor of een water gas shift reactor; het uitvoeren van proefprojecten. Vier scenario's Torrgas heeft de wens dat de omgevingsvergunning zo flexibel mogelijk ingevuld kan worden, zodat het bedrijf snel en eenvoudig op vraag en aanbod kan inspelen. n de aanvraag wordt een viertal mogelijke scenario's beschreven eh uitgewerkt. n alle scenario's zijn de activiteiten met betrekking tot het opslaan, overslaan, drogen en torreficeren van schone biomassa gelijk en wijken niet af bij de diverse beschouwde scenario's ten behoeve van de uiteindelijke productie van synthesegas en/of BioSNG of waterstof. Het verschil bij de diverse scenario's is in hoofdzaak gelegen in de uiteindelijke samenstelling van het (synthese)gas, dat zal worden geproduceerd en in de toepassing van of wel elektrolyse of wel luchtscheiding voor onder meer de productie van zuurstof, te gebruiken door Torrgas ten behoeve van het vergassingsproces. Bij twee scenario's wordt een luchtscheidingstechniek ingezet en in de andere twee scenario's wordt elektrolyse van water toegepast. Pagina 6 van 82

7 Bij alle milieuaspecten s n aanvraag de worst-case situatie als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de mllleu-lmpact en bij onze besluitvorming s ook altijd de worst-case situatie getoetst aan de wet- en regelgeving. Deze worstjcase mllleu-lmpact wordt naar ons nzicht beheerst door middel van de beste beschikbare technieken en s milieuhygiënisch aanvaardbaar. Een uitgebreide projectomschrijving s opgenomen n de aanvraag om omgevingsvergunning. 1.3 Huidige vergunningsituatie Voor de n het verleden uitgevoerde activiteiten op Metaalpark 19 te Farmsum zijn tot dusverre de navolgende omgevingsvergunningen verleend en/of meldingen gedaan: 17 december 2002: Oprichtingsvergunning aan Remag Alloys BV / MCO Recycling voor de recycling van magnesium etji de productie van magnesiumlegeringen; 16 maart 2004: Ambtshalve wijziging aan Remag Alloys BV / MCO Recycling voor het verbinden van lozingsvoorschriften volgens de nstructieregeling aan de vergunning; 11 september 2012: ntrekking van de vergunning van Remag Alloys BV / MCO Recycling vanwege het beëindigen van de activiteiten gericht op de recycling van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen; 29 januari 2009: Melding Actlvlteltenbeslult door Gonline Coatings voor het op- en overslaan van bulzen; 20 maart 2009: Melding Actlvlteltenbeslult door A. Hak voor het lassen van metalen bulzen. 1.4 Bevoegd gezag De activiteiten van de nrichting vallen onder verschillende categorieën van bijlage, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor geldt dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag kunnen zijn. Aangezien de nrichting een nrichting s waartoe een PPC-nstallatle behoort (bijlage onder de categorieën 1.4 sub b en 5.3 sub b onder van de Richtlijn ndustriële emissies), zijn op grond van artikel 2.4 Wabo jo. artikel 3.3 en bijlage onderdeel C van het Bor, Gedeputeerde Staten bevoegd om te beslissen op de aanvraag. De activiteiten van de nrchting vallen onder de volgende n Bijlage onderdeel C van het Bor genoemde categorieën: Pagina 7 van 82

8 Hoofdcategorieën: => het afzeven, drogen en thermisch behandelen middels torrefactie van schone biomassa, zijnde ongevaarlijl<e afval, in een hoeveelheid van ton per jaar (Bor-cat. > ton per jaar); (indien de ingangsstroom het label afval draagt); 2.1.a => inrichtingën voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand; => elektrolyse-installatie voor vervaardiging van respectievelijk zuurstof en waterstof; opslag van gasvormig zuijirstof (70 m3) onder druk; (indien de ingangsstroom niet het label afval draagt); Nevencategorieën: 1.1 lid a. => elektromotoren diverse technische installaties met een gezamenlijk vermogen groter dan 1.5 kw; 1.1 lid c. => aardgasgestookte stookinstallatie, zijnde de stoomgenerator met een thermisch vermogen van 2,5 MW; 1.4 lid a. => stookinstallatie met een thermisch vermogen van 13,5 MW, waarin het gevormde torrefactiegas als brandstof ingezet wordt; 1.4 lid a. => vergassingsinstallatie met een thermisch vermogen van 25 MW, waarin schone (getorreficeerde) biiomassa thermisch wordt behandeld; 2.6 lid c. => luchtscheidingsinstallatie met een capaciteit van 12,5 ton lucht per uur; 28.1 lid a.2 en a.4 => opslaan van meer dan 5 m aan bedrijfsalvalstoffen (incl. gevaarlijke stoffen) uit de eigen bedrijfsvoering c.q. bedrijfsprocessen; 28.4 lid a.6 => opslaan van meer dan m^ van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, zijnde schone gerede biomassa; 28.4 lid b.1 => overslaan van meer dan m^ van van buiten de inrichting afkomstige (bedrijfs-) afvalstoffen, zijnde schone gerede biomassa; Daarnaast hebben we onderstaande categorie mede in ogenschouw genomen. Het Torrgas-initiatief valt qua beoordeling van de emissies naar de lucht niet binnen één enkel toetsingskader. Daarom hebben we alle naar ons inzicht relevante toetsingskaders beschouwd waaronder Hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit, de BREF Afvalverbranding, de BREF Grote Stookinstallaties en/of de Nederlandse emissierichtlijn.(zie verder paragraaf 6.11) 28.4.e2 => de verkjranding van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen. NB: Categorie 28.4.e2 kan van toepassing geacht worden voor zover het betreft de verbranding van torrefactiegas dat afkomstig is van de torrefactie van als afval geclassificeerde biomassa. De inrichting van Torrgas wordt door ons niet als een afvalverbrandingsinstallatie beschouwd in de zin van paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit. 1.5 Volledigheid van de aanvraag Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens én bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitvverking in hoofdstuk 4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst van de aanvraag (inclusief aanvulling) hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 1.6 Adviezen op de aanvraag n de Wabo en het Bor wprden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben ^vij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: Ministerie van nfrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland); Gemeente Delfzijl; Waterschap Hunze en Aa's; nspectie Leefomgeving en Transport; Veiligheidsregio Groningen. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen. Advies minister van infrastructuur en Milieu (RWS) Ten aanzien van de voorgenomen indirecte lozing via de ZAWZ van North Water, te Farmsum, is per brief d.d. 4 juni 2014 (nummer: RWS-2014/25315) advies uitgebracht door de minister van nfrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland). Dit advies is op 6 juni 2014 door ons ontvangen. Hierin wordt als volgt geadviseerd: Pagina 8 van 82

9 1. De lozing wordt onder voorschriften aanvaardbaar geacht en er bestaan geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning; 2. Aan de omgevingsvergunning de bij het advies gevoegde voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Dit advies is door ons overgenomen en heeft geleid tot het overnemen van de voorgestelde voorschriften in onderdeel 4 'Afvalwater' van de voorschriften van deze vergunning. Het advies maakt als bijlage 3 deel uit van deze vergunning, i Advies gemeente Delfzijl, Door de gemeente Delfzijl is advies uitgebracht op 2 juni 2014, door ons ontvangen op 3 juni Het advies dat zij hebben afgegeven is tweeledig en heeft betrekking op de activiteiten bouwen/het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Ten aanzien van het bouwplan heeft de gemeente geen inhoudelijke opmerkingen. Tevens is geen welstandsadvies nodig, omdat de inrichting in een welstandsvrij gebied is gelegen. Met betrekking tot het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, oordeelt de gemeente dat in dit concrete geval medewerking kan wordeh verleend voor het gebruik in strijd met het vigerende voorbereidingsbesluit. n het advies van de gerheente is ten onrechte de lopende termijn van het vigerende voorbereidingsbesluit gesteld op 5 juli Echter het voorbereidingsbesluit dat de Raad op 6 februari 2014 heeft vastgesteld en dat op 13 februari 2014 in werking is getreden, heeft een geldigheidstermijn tot en met 5 februari Wij hebben deze adviezen van de gemeente Delfzijl nader betrokken in de hoofdstukken 4 en 5 van de considerans van deze vergunning. Advies van de Veiligheidsregio Groningen Door de VeiligheidsregiojGroningen (VRG) is advies uitgebracht op 10 juni 2014 (per mail). n dit advies geeft de VRG aan in te kunnen stemmen met ons en het Torrgas-standpunt dat de inrichting niet onder het BRZO en het Bevi valt. Toch heeft er een toetsing plaatsgevonden van de elementen 1) bestrijdbaarheid, 2) effecten van een incident, 3) bereikbaarheid, 4) bluswatervoorzieningen, 5) zelfredzaamheid, 6) ontvluchtingsmogelijkheden en 7) brandveiligheidsplan. De VRG voorziet voor al deze elementen geen problemen. Het bedrijf en de installaties zijn goed bereikbaar en er is voldoende bluswater beschikbaar in en in de nabijheid van het bedrijf. n de nabijheid van de inrichting liggen geen kwetsbare objecten. Effecten zullen naar verwachting zich hoofzakelijk binnen de inrichting kunnen manifesteren. Er is geen sprake van langdurig verblijf van verminderd zelfredzame groepen mensen in de omgeving van het bedrijf. De werknemers worden als zelfredzaam beschouwd. Er blijken voldoende ontvluchtingsmogelijkheden aanwezig te zijn. Wij onderschrijven deze constateringen. Ten aanzien van het brarjidveiligheidsplan geeft de VRG ons het advies een voorschrift dienaangaande op te nemen, zie voorschrift , leidend tot een goedgekeurd brandveiligheidsplan, dat in afstemming met de VRG is tot stand gekomen, voorafgaand aan het in bedrijf nemen van de inrichting. Advies waterschap Hunze en Aa's (WHA) Zowel bij het vooroverleg ten behoeve van het opstellen van de aanmeldingsnotitie (AN) in de merbeoordelingsplicht-procedure en bij het opstellen van ons besluit in dezen, als bij het vooroverleg ten behoeve van de aanvraag en bij het opstellen van onderhavige (ontwerp)beschikking is overleg gevoerd met het waterschap. Het watérschap is een medebevoegd gezag, maar behoeft ten aanzien van de directe lozing van niet-verontreiriigd hemelwater van daken en verharde terreindelen op een sloot onder het beheer van het waterschap, geen besluit te nemen in het kader van de Waterwet (Wtw). Deze directe lozing valt onder de rechtstreekse vverking van het Activiteitenbesluit. M-tech, namens Torrgas, heeft op 2 juni 2014 een AM-melding bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft laten weten het niet nodig te achten op dit moment te adviseren. Pagina 9 van 82

10 Advies van de nspectie Leefomgeving en Transport Door het raakvlak van de activiteiten van Torrgas met categorie e2 (verbranden van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen) van het Bor (zie ook paragraaf 1.5) hebben we mede aan de nspectie Leefomgeving en Transport (LT) advies gevraagd. Op basis van bijlage van het Bor is de LT geen wettelijk adviseur. Voor de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking hebben we geen advies ontvangen. 2. OMGEVNGSVERGUNNNG BESLUT 2.1 Onderwerp Wij hebben op 26 mei 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van adviesbureau M-tech Nederland BV, die als gemachtigde optreedt namens aanvrager Torrgas Nederland BV te Amsterdam. Deze aanvraag is aangevuld op 6 juni 2014 (zie paragraaf 1.2). Het betreft een aanvraag voor een project inhoudende cle oprichting en het in werking hebben van een inrichting voor de torrefactie- en vergassing van schone tjiomassa op Metaalpark 19 te Farmsum, gemeente Delfzijl. De aanvraag is in het OLD geregistreerd onder nummer Met deze aanvraag wordt concreet verzocht om de volgende activiteiten te vergunnenj bouwen van een bouwwerk ex artikel 2.1, lid 1, onder a; gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een voorbereidingsbesluit ex artikel 2.1, lid 1, onder c; oprichten en in werking hebben van een inrichting ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu). 2.2 Besluit Wij besluiten, gelet op dé overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: 1. de omgevingsvergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteiten; 2. dat de volgende éelen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: - Bijlage 1: Beschrijving activiteiten en milieugevolgen tevens NTS ^ hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 (uitgezonderd tabel 5-j en 5.12); - Bijlage 3: Overzicht stoffen en massabalans -> tabel (uitgezonderd de kolommen 'doorzetcapaciteit per jaar' en 'eindbestemming'). - Bijlage 4: Toetsing LAP2; - Bijlage 5: Procedures AV-AO/C; - Bijlage 6: Diffuse stofemissie -> hoofdstuk 4; - Bijlage 8: Enriissie-onderzoek -> hoofdstuk 6; - Bijlage 12: NRB-analyse; - Bijlage 14c: Brandwerendheid keerwand; - Bijlage 16: RE-BBT-toets; - Bijlage 19: T^eningenpakket ^ kadastrale kaart behorende bij aanvraag omgevingsvérgunning; - Bijlage 20, waaronder mede: - Bijlage 20A: Toelichting drooginstallatie; - Bijlage 20B: Toelichting opslagsilo's; - Bijlage 20C: Toelichting stikstoftank; - Bijlage 20D: Toelichting noodfakkel; - Bijlage 20E: Toelichting keerwanden; - Bijlage 20F: Toelichting invoerbunker; - Bijlage 20G: Toelichting schoorsteen. 3. voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn. 2.3 Vergunningtermijn De omgevingsvergunning wordt verleend voor een onbepaalde termijn. 2.4 Geidigheid van 'de vergunning Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting, gelegen op Métaalpark 19, ingediende meldingen Activiteitenbesluit. Pagina 10 van 82

11 2.5 Ondertekening en verzending Groningen, 12 augustus Gedeputeerde Staten voornoemd:, voorzitter., secretaris. Verzonden op: Een exemplaar van deze beschikking zal worden verzonden aan: Torrgas Nederland BV, De Cuserstraat 93, 1081 ON Amsterdam; M-Tech Nederland BV, Produktieweg 1G, 6045 JC Roermond; College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delfzijl, Postbus , 9930 PA Delfzijl; Ministerie van nfrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland), Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarclen; nspectie voorde Leefomgeving en Transport (LT), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag; Dagelijks Bestuur yan het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam; Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen; Groningen Seaports N.V., Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl. Pagina 11 van 82

12 3. SAMENHANG MET OVERGE WET- EN REGELGEVNG 3.1 Activiteitenbes uit milieubeheer n het Besluit algemene pegels voor inrichtingen milieubeheer (het 'Activiteitenbesluit milieubeheer')(hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Het >j\ctiviteitenbesluit is een uitvoeringsbesluit van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) Met ingang van 1 januari[2013 is de derde tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden, waardoor een aantal algemene regels ook rechtstreeks zijn gaan gelden voor specifieke activiteiten en installaties bij inrichtingen waarin zich een PPC-installatie bevindt. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). De bepalingen van het Activiteitenbesluit hebben voor Torrgas tot gevolg dat de vergunningplicht voor een aantal aangevraagde activiteiten wordt opgeheven. Dit betekent dat voor deze activiteiten - behoudens de specifieke gevallen waarin maatwerk mogelijk is - rechtstreeks geldende regels van toepassing zijn en geen voorschriften in de omge^ingsvergunning mogen worden opgenomen. n onderhavig geval betreft het de volgende rechtstreeks van toepassing zijnde onderdelen van het Activiteitenbesluit en (indien van toepassing) de Activiteitenregeling; Zorgplicht (artikelen 2, 2.1, 6.1,6.4, en 6.6 van het Besluit); Lozingen (artikelep 2.1a t/m 2.3, 6.2, 6.2a, 6.3, 6.5, 6.5a en 6.7a van het Besluit); Lucht (artikelen 2.3a t/m 2.8 van het Besluit); Bodem (artikelen 2.8a, 2.9, 2.11 en 6.10 van het Besluiten artikelen 2.1, 2.3 t/m 2.6 en 6.1 t/m 6.3 van de Regeling); 3.1.3: Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (artikel 3.3 en 6.18 van het Besluit); 3.2.1: Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie (artikel 3.7 lid 4, 3.1 Op en 6.9 lid 1 van het Besluit en artikel 3.6 lid 4 en artikelen 3.7m en 3.7p van de Regeling); 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 t/m 3.35 en 3:37 t/m 3.40 van het Besluit en artikelen 3.39, 3.40, 3.41 lid 1, 3.42, 3.44 en 3.47 t/m 3.55 van de Regeling); 3.4.9: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (artikel 3.54c en 3.54d van het Besluit en artikel 3.71b t/m 3.71 h, 6.5ha, 6.11, 6.11b lid 1 en lid 3 van de Regeling). Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moeten enkele voornoemde (deel)activiteiten die binnen de inrichting zullen worden uitgevoerd, worden gemeld. De melding hiervoor is op 2 juni 2014 met de Activiteitenbesluit nternet Module (AM), onder correspondentienummer: teee54k8m, ingedie nd. Vooreen aantal activiteiten houdt c iit in dat - voor zover deze betrekking hebben op dergelijke genoemde (deel-) activiteiten - moet worden voldaan aan de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan de BBT. Maatwerkvoorschriften Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in het geval van Torrgas geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voldoen voor deze situatie. 3.2 M.e.r. -beoordeling De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 14 april 2014 (gedateerd 10 april 2014, kenmerk Tor.Del.14.Mr-01), bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 15 april 2014 het besluit met kenmerk /16,OM genomen dat voor deze voorgenomen activiteit gben milieueffectrapport (hierna: MER) opgesteld moet worden. Dit besluit hebben wij op 22 april 2014 bekend gemaakt. Dit besluit is als bijlage bij de aanvraag gevoegd en wordt mede door ons ter inzage gelegd. 4. HET (VER)Bo[uWEN VAN EEN BOUWWERK 4.1 inleiding De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden. Het betreft de volgende werkzaamheden: Pagina 12 van 82

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129844/3498482 op de op 10 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Plastic Recycling Company BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING voor: veranderen koelinstallatie activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS verleend aan Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid ten behoeve van inzamelen van afval (grofvuil) van particulieren (locatie: Electronstraat 2 te Groningen) Groningen,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS verleend aan Gruno Recycling ten behoeve van op- en overslag van metalen (locatie:duinkerkenstraat 100 te Groningen) Inhoudsopgave 1. OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. ten behoeve van de activiteit milieuneutrale verandering "vervanging monster en chemicallen opslag" (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum)

Nadere informatie

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van A. Hak Products B.V. (voorheen: Remag Alloys B.V. en IMCO Recycling B.V.) ten behoeve van het recyclen van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen (Locatie:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. BioMCN

OMGEVINGSVERGUNNING. BioMCN OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan BioMCN ten behoeve van het milieuneutraal plaatsen van een container voor de opslag van glycerolmonsters en tijdelijke voorzieningen voor het verpompen van glycerine (locatie:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. ten behoeve van de activiteit: een milieuneutrale verandering van de inrichting; "het innemen, opslaan, verwerken, keuren en uitzetten van afvalstoffen

Nadere informatie

BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Transportbedrijf P. Pikkert V.O.F.

BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Transportbedrijf P. Pikkert V.O.F. BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van Transportbedrijf P. Pikkert V.O.F. Voor de op- en overslag van rejects, bietenstaartje en/of perspulp, zand/grind en bestratingsmaterialen (Locatie: Roderwolderdijk

Nadere informatie

stortontheffing artikel WET MILIEUBEHEER

stortontheffing artikel WET MILIEUBEHEER stortontheffing artikel 10.63 WET MILIEUBEHEER verleend aan Maatschap Ten Have-Mellema Storten buiten inrichting Groningen, 31 augustus 2010 Nr. 2010-46.167/35, MV Zaaknummer: 263592 Inhoudsopgave 1. WET

Nadere informatie

BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING. Afvalverwerking Stainkoeln B.V.

BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING. Afvalverwerking Stainkoeln B.V. BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Afvalverwerking Stainkoeln B.V. ten behoeve van het in werking hebben van een inrichting voor het be/verwerken van airvalstoffen te Groningen. (Locatie:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2040247/2803136 op de op 14 juli 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heijmans Facilitair Bedrijf BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 13 oktober 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Suez Water NV te Venlo, om

Nadere informatie

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een noodwaterbuffertank (locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

* *

* * ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een school brandveilig gebruiken van een school Beschikking 265718 *16.151899* 16.151899 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 265718 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nedmag industries tb.v. het plaatsen van een koeltoren locatie: Billitonweg 1 te Veendam Groningen, 30 mei 2011 Nr. 2011-25.294, MV OLO nr. 104840 GEDEPUTEERDE STATEN VAN

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT OP VERZOEK INTREKKEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie locatie Vierverlaten ten behoeve van het bouwen en het in werking hebben van

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board BV

BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board BV BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van Smurfit Kappa Solid Board BV ten behoeve van de productie van massief karton (Locatie: KM1, Cereswijk 6 te Oude Pekela) Groningen, 14januari 2014 Nr. 2014-00964/3,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2144823/3654471 op de op 17 maart 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Fransen Gerrits Vastgoed BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan. ESD-SIC bv. Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide

OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan. ESD-SIC bv. Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan ESD-SIC bv Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide (Locatie: Kloosterlaan 11-13 te Farmsum) Groningen, 15 februari

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2046222/2826771 op de op 30 augustus 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Transport- en Recycling Arno v.d. Dungen BV,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Procedurele Overwegingen Aanvrager : Bel Leerdammer B.V. Aangevraagde activiteiten : Plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis Locatie : Rondweg

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van het plaatsen van een voorraad ijzerchloride bij de waterzuivering (locatie: Fabriekslaan 12, Hoogkerk) Groningen, 21 november 2012

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 29 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Den Ouden Groenrecycling BV. Het betreft het bouwen van een nieuw entreegebouw.

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2130776/3505454 op de op 26 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Heesbeen Recycling BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie (locatie Vierverlaten)

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie (locatie Vierverlaten) OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie (locatie Vierverlaten) ten behoeve van de activiteit: een milieuneutrale verandering van de inrichting; "het plaatsen van een aggregaat" (Locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Aanvrager : Circulus B.V. Aangevraagde activiteiten : Uitvoeren van de gemeentelijke zorgplicht en opslaan van buiten de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum. Olo-nummer: kenmerk ODG Z

OMGEVINGSVERGUNNING. Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum. Olo-nummer: kenmerk ODG Z OMGEVINGSVERGUNNING voor het project: Zout- renovatie buitenhavenverlader locatie: Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum activiteiten: bouwen van een bouwwerk verleend aan: Akzo Nobel Salt Olo-nummer: 2713523

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2151548/5862/118604 /15392 op de op 27 juni 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Rundveebedrijf Alders VOF (handelsnaam Vlako BV), om vergunning

Nadere informatie

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Mevr. S.D. van der Veen voor het oprichten van een kleinschalige koffie- en theeschenkerij met kleine kaart en tevens verkoop van meubelen, curiosa, planten en

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide OMGEVINGSVERGUNNING voor: uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Nedmag bv locatie: Billitonweg

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

25 SEP provinsje fryslân provincie fryslân. Metaalhandel de Home bv de heer S.F. Overdijk Du itslandd reef SP OUDEHASKE

25 SEP provinsje fryslân provincie fryslân. Metaalhandel de Home bv de heer S.F. Overdijk Du itslandd reef SP OUDEHASKE provincie fryslân Metaalhandel de Home bv de heer S.F. Overdijk Du itslandd reef 5 8465SP OUDEHASKE postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2089927/3272112 op de op 14 augustus 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Deponie Zuid NV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan LUMARO Beheer B.V. ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de inrichting "opslag van afgewerkte olie in een tank en opslag van diesel in IBC's "

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Nederlandse Gasunie N.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Nederlandse Gasunie N.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nederlandse Gasunie N.V. ten behoeve van de activiteiten: een milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van diverse bouwwerken; "CS Grijpskerk Capaciteitsvergroting

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. AkzoNobel Membraanelectrolysebedrijf. Betreft: bedindiging optionele chloorlossing

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. AkzoNobel Membraanelectrolysebedrijf. Betreft: bedindiging optionele chloorlossing OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AkzoNobel Membraanelectrolysebedrijf Ten behoeve van de activiteit milieuneutraal, Betreft: bedindiging optionele chloorlossing (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum) Groningen,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Van Gansewinkel Nederland B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Van Gansewinkel Nederland B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verieend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk; "het plaatsen van een kantine unit" (locatie: Duinkerkenstraat 50 te Groningen)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vestigen van een bouwbedrijf, bouwen van een kantoor, werkplaats en opslagruimte handelen in strijd met regels ruimtelijke

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING voor: Realisatie van een Solar PV energiepark activiteiten: Bouwen van een bouwwerk Milieuneutraal veranderen van de inrichting verleend aan: NUON Power Projects

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A.

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AVEBE U.A. ten behoeve van het veranderen van een inrichting bedoeld voor de productie van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten (Locatie: M en O -weg 11, Ter Apelkanaal)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Virol Metaal BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Virol Metaal BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Virol Metaal BV ten behoeve van de activiteit bouwen "Aanbouw vakverdeling" (locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 15 november 2013 Zaaknummer: 488776 Procedure

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan FrieslandCampina Nederland Holding B.V. ten behoeve van het milieuneutraal wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van kaas (Locatie: Noorderringweg

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2107629/3370006 op de op 18 januari 2013 bij hen ingekomen aanvraag van MSD Oss BV, om een vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. Aangevraagde activiteiten : Milieuneutraal veranderen en bouwen Locatie : Coevorderweg

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2015702/2724398 op de op 14 februari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Fujifilm Manufacturing Europe B.V., om vergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING OV

OMGEVINGSVERGUNNING OV Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 31 januari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van een parkeerterrein van Maxima Medisch Centrum door personeel van

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. (ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. Locatie: Schaappad 3 te Weiwerd Groningen, maart 2012 Nr. 2012-11624 Zaaknummer:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053399/2882188 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van BMC Moerdijk BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. North Refinery Refining & Trading Holland NV

OMGEVINGSVERGUNNING. North Refinery Refining & Trading Holland NV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan North Refinery Refining & Trading Holland NV ten behoeve van de activiteiten: een milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk "aanbouw kantoor

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V. / De Pauw Recycling B.V./ Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Sinke Vastgoed B.V, Nishoek 38 A 4416 PE Kruiningen W-AOV160110/00126175 Vergunningverlening Datum: 21 april 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op de op 23 mei 2013 bij hen binnengekomen aanvraag van de Stichting Vergunning Moleneind om vergunning

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 289477 *17.193172* 17.193172 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 289477 Uitgebreide

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

BioMethanol Chemie Nederland B.V (BioMCN)

BioMethanol Chemie Nederland B.V (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V (BioMCN) ten behoeve van de installatie van een (mobiele) zuiveringsinstallatie voor glycerol Locatie:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V./De Pauw Recycling B.V./Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht I l' Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum ontvangst aanvraag Datum ontwerpbeschikking Kenmerk Projectnummer H. Regelink

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : RKR Recycling BV Aangevraagde activiteiten : Het intrekken./ wijzigen van voorschriften met betrekking tot het milieuzorgsysteem.

Nadere informatie