WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT"

Transcriptie

1 OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu, bouwen en strijdig gebruik (Locatie: Metaalpark 19 te Farmsum) Groningen, 12 augustus 2014 Nr ^/33, ODG Procedure nr. 1rl91173

2 nhoudsopgave OMGEVNGSVERGUNNNG PROCEDUREEL 5 Gegevens aanvrager 5 Pijocedure 5 Huidige vergunningsituatie 7 Bevoegd gezag 7 Volledigheid van de aanvraag 8 Adviezen op de aanvraag 8 OMGEVNGSVERGUNNNG BESLUT...10 Onderwerp 10 Besluit 10 Vêrgunningtermijn 10 Geldigheid van de vergunning 10 Ondertekening en verzending 11 SAMENHANG MET OVERGE WET- EN REGELGEVNG 12 Activiteitenbesluit milieubeheer 12 M.le.r. -beoordeling 12 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 12 nleiding 12 Toetsing 13 Conclusie 13 HET GEBRUKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN N STRJD MET EEN VOORBEREDNGSBESLUT 13 nleiding 13 Toetsing 13 Conclusie 14 N WERKNG HEBBEN VAN EEN NRCHTNG. nleiding Toetsing oprichtingsvergunning. 1 Beste beschikbare technieken....., 1 nleiding 1 Toetsing 1 Conclusie 15 Nationale milieubeleidsplan 15 Provinciaal Omgevingsplan (POP) 15 Grjoene Wetten 16 Natuurbeschermingswet Flora- en faunawet 16 Milieuzorg 16 Doelmatig beheer van afvalstoffen 17 Sectorplannen 17 AV^beleid en AO/C 17 Registratie ontvangen afvalstoffen 18 Primaire ontdoeners van afvalstoffen 18 Preventie 18

3 6.9.2 Afvalscheiding Registratie Bewaartermijn geproduceerde afvalstoffen Afyalwater Lücht Veribrandingsinstallatie voor het verbranden van torrefactiegas Ketelinstallatie voor het genereren van stoom Drooginstallatie voor biomassa Noódfakkel CVjketels Verdringingslucht silo's Diffuse stofemissies Bijzondere omstandigheden (opstartfase en storingen/calamiteiten) Cotptroleren van emissies Luchtkwaliteit Geur Toetsingskader Vertaling toetsingskader Beoordeling Beoordeling geurbelasting Voorschriften Geluid ; nlejiding Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Maximale geluidsniveaus ndirecte hinder Toelichting voorschriften Trillingen Bodem Bescherming van de bodem Bodembelastingonderzoek Eriergie Leidingwaterverbruik en grondstoffen Leidingwater Grc^ndstoffen Verkeer en vervoer nstallaties Toestellen onder druk Elektrische installaties Gasverbruiksinstallatie Noodstroomvoorziening Transformator Stoókinstallatie(s) Veiligheid Besluit Risico's Zware Ongevallen Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciale risicokaart...l Besluit externe veiligheid inrichtingen 35

4 Brandveiligheidsaspecten Explosiegevaar Bedrijfsnoodplan Opslag gevaarlijke stoffen Oyerige aspecten Strijd met andere wetten en algemene regels Proefnemingen Emissiehandel PRTR-verslag Ongewone voorvallen ntegrale afweging Vérhouding tussen aanvraag en vergunning 38 BJLAGE 1 : VOORSCHRFTEN MLEU 39 BJLAGE 2 : BEGRPPEN 62 BJLAGE 3 : ADVES l&m, RJKSWATERSTAAT 67

5 GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVNCE GRONNGEN Groningen, 12 augustus 2014 Nr /33, ODG Verzonden; 2 1 AUG] 2014 Beschikken hierbij op de [aanvraag van Torrgas Nederland BV (verder: Torrgas) om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een project inhoudende het oprichten en in werking hebben van een torrefactie- en vergassingsinrichting voor schone biomassa, welke wordt gerealiseerd op Metaalpark 19 te Farmsum, kadastraal bekend als gemeente Delfzijl, sectie O, nummers 588 en OMGEVNGSVERGUNNNG PROCEDUREEL 1.1 Gegevens aanvrager Op 26 mei 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag voor het oprichten en het in werking hebben van een inrichting, voor het bouwen van een bouwwerk en voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De aanvraag is ingediend door adviesbureau M-tech Nederland BV te Roermond, die als gemachtigde optreedt namens aanvrager Torrgas Nederland BV te Amsterdam. 1.2 Procedure Een of meer van de activiteiten waarop het project als geheel betrekking heeft, worden in de Wabo aangemerkt als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Deze beschikking is derhalve voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. Wij hebben op 27 mei 20il4 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager. De verstrekte gegevens én bescheiden bij de aanvraag zijn deels gecorrigeerd door vervangende stukken en aangevuld door M-tech, namens de aanvrager, op 6 juni De ontvangst hiervan is bevestigd op 10 juni De aanvulling bestaat uit een aanbiedingsbrief met een algemene notitie, gedateerd 6 juni 2014, kenmerk MR /PK: waarin de warmteyracht in het geuronderzoek is gecorrigeerd; waarin de onduidelijkheid ten aanzien van de projectkosten is weggenomen; waarin de aard vatjt de transformator is toegelicht; waarin de foute eenheid ten aanzien van de concentratie van dioxinen en furanen is gecorrigeerd; waarin nadere toelichting is gegeven over het fakkelgebruik tijdens de opstartfase en de exploitatiefase voor wat betreft o.a. de implicaties voor de luchtkwaliteit en depositie. Tevens zijn bij deze briefen notitie bijlagen gevoegd, te weten bijlage: 1. AG-1: het geactualiseerde geuronderzoek, gedateerd 5 juni 2014, kenmerk Tor.Del.14.GO.WB-04, deze vervangt in zijn geheel bijlage 9 van de aanvraag (" GO.WB-03"); 2. AG-2: aanvullende informatie over de droge transformator; 3. AG-3: het geactualiseerde emissie-onderzoek, gedateerd 6 juni 2014, kenmerk Tor.Del.14.EO.WB-04, deze vervangt in zijn geheel bijlage 8 van de aanvraag (" EO.WB-03"); 4. AG-4: de invoergegevens en resultaten luchtkwaliteitsberekening noodfakkel, gedateerd 6 juni 2014, dit betreft aanvullende informatie op bijlage 7 van de aanvraag met kenmerk Tor.Del.14.LK.WB-03; Pagina 5 van 82

6 5. AG-5: de invoergegévens en resultaten depositieberekening noodfakkel, gedateerd 6 juni 2014, dit betreft aanvullende informatie op bijlage 17 van de aanvraag met kenmerk Tor.Del.14.DO Nbw-03. Let op: de data en kenmerk-nümmers zijn in de voettekst van de nieuwste bijlagen niet altijd consistent met de datum van het rapport. De behandeltermijn is niét opgeschort dan wel verlengd. De ontwerpbeschikking is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 21 juni 2014 en op de provinciale website. Daarnaast is de ontwerpbeschikking bij brief van 18 juni 2014 toegezonden aan de aanvrager en overige belanghebbenden. Met ingang van 23 juni tót en met 4 augustus 2014 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Binnen deze periode zijn er geen schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen binnengekomen, derhalve is deze beschikking inhoudelijk gelijkluidend aan het ontwerp van de beschikking. Projectbeschrijving Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is te omschrijven als het oprichten van een torrefactieinstallatie voor het torreficeren ("verkolen") van gerede schone biomassa alsmede voor het oprichten van een vergassingsinstallatie voor het vergassen van het (in eigen beheer) geproduceerde torreficaat. Binnen deze nieuwe inrichting wil Torrgas schone biomassa (klasse A houtchips) torreficeren en vervolgens het getorreficeerde materiaal (torreficaat) - dan wel reeds elders getorreficeerd materiaal - vergassen tot een synthesegas (syngas). Het geproduceerde synthesegas wordt, al naar gelang de marktvraag op het moment van realisatie van de inrichting, optioneel opgewerkt naar BioSNG ( = Synthetic/Substitute Natural Gas geproduceerd vanuit biomassa) of waterstofgas. Daarnaast wil Torrgas de mogelijkheid hebben om zuurstof te produceren voor eigen gebruik door middel van elektrolyse van water, waarbij het waterstofgas intern gebruikt wordt voor het verrijken van het syngas dan wel als product wordt afgezet. Verder wil Torrgas de mogelijkheid hebben om zuurstof binnen de inrichting te maken met jehulp van een luchtscheidingsinstallatie. Het syngas en/of het BióSNG en eventueel het waterstofgas worden via een leidingwerk onder beheer van Groningen Seaports N.V. geleverd aan derden als brandstof dan wel als grondstof. De grondstof-route heeft de voorkeur van Torrgas. De houtchips kunnen zo^el het label "afvalstof' als het label "grondstof/niet-afvalstof dragen en betreffen in alle gevallen schone bioijnassa. n concrete zin worden de volgende bedrijfsmatige activiteiten aangevraagd: opslaan, overslaaiji, drogen en torreficeren van maximaal ton/jaar aan biomassa, bestaande uit schoon onbehandeld hout (A-hout) met als doel de productie van ton/jaar aan getorreficeerde schone biomassa (het zgn. torreficaat; niet zijnde een afvalstof); opslaan, overslaan en vergassen van ton/jaar aan getorreficeerde schone biomassa met als doel de productie van duurzaam en hoogwaardig synthesegas; het in bedrijf hebben van een luchtscheidingsinstallatie of elektrolyse-installatie voor de productie van zuurstof en waterstof; het opwerken van synthesegas naar BioSNG, dan wel waterstof door middel van een methaniseringsreactor of een water gas shift reactor; het uitvoeren van proefprojecten. Vier scenario's Torrgas heeft de wens dat de omgevingsvergunning zo flexibel mogelijk ingevuld kan worden, zodat het bedrijf snel en eenvoudig op vraag en aanbod kan inspelen. n de aanvraag wordt een viertal mogelijke scenario's beschreven eh uitgewerkt. n alle scenario's zijn de activiteiten met betrekking tot het opslaan, overslaan, drogen en torreficeren van schone biomassa gelijk en wijken niet af bij de diverse beschouwde scenario's ten behoeve van de uiteindelijke productie van synthesegas en/of BioSNG of waterstof. Het verschil bij de diverse scenario's is in hoofdzaak gelegen in de uiteindelijke samenstelling van het (synthese)gas, dat zal worden geproduceerd en in de toepassing van of wel elektrolyse of wel luchtscheiding voor onder meer de productie van zuurstof, te gebruiken door Torrgas ten behoeve van het vergassingsproces. Bij twee scenario's wordt een luchtscheidingstechniek ingezet en in de andere twee scenario's wordt elektrolyse van water toegepast. Pagina 6 van 82

7 Bij alle milieuaspecten s n aanvraag de worst-case situatie als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de mllleu-lmpact en bij onze besluitvorming s ook altijd de worst-case situatie getoetst aan de wet- en regelgeving. Deze worstjcase mllleu-lmpact wordt naar ons nzicht beheerst door middel van de beste beschikbare technieken en s milieuhygiënisch aanvaardbaar. Een uitgebreide projectomschrijving s opgenomen n de aanvraag om omgevingsvergunning. 1.3 Huidige vergunningsituatie Voor de n het verleden uitgevoerde activiteiten op Metaalpark 19 te Farmsum zijn tot dusverre de navolgende omgevingsvergunningen verleend en/of meldingen gedaan: 17 december 2002: Oprichtingsvergunning aan Remag Alloys BV / MCO Recycling voor de recycling van magnesium etji de productie van magnesiumlegeringen; 16 maart 2004: Ambtshalve wijziging aan Remag Alloys BV / MCO Recycling voor het verbinden van lozingsvoorschriften volgens de nstructieregeling aan de vergunning; 11 september 2012: ntrekking van de vergunning van Remag Alloys BV / MCO Recycling vanwege het beëindigen van de activiteiten gericht op de recycling van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen; 29 januari 2009: Melding Actlvlteltenbeslult door Gonline Coatings voor het op- en overslaan van bulzen; 20 maart 2009: Melding Actlvlteltenbeslult door A. Hak voor het lassen van metalen bulzen. 1.4 Bevoegd gezag De activiteiten van de nrichting vallen onder verschillende categorieën van bijlage, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor geldt dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag kunnen zijn. Aangezien de nrichting een nrichting s waartoe een PPC-nstallatle behoort (bijlage onder de categorieën 1.4 sub b en 5.3 sub b onder van de Richtlijn ndustriële emissies), zijn op grond van artikel 2.4 Wabo jo. artikel 3.3 en bijlage onderdeel C van het Bor, Gedeputeerde Staten bevoegd om te beslissen op de aanvraag. De activiteiten van de nrchting vallen onder de volgende n Bijlage onderdeel C van het Bor genoemde categorieën: Pagina 7 van 82

8 Hoofdcategorieën: => het afzeven, drogen en thermisch behandelen middels torrefactie van schone biomassa, zijnde ongevaarlijl<e afval, in een hoeveelheid van ton per jaar (Bor-cat. > ton per jaar); (indien de ingangsstroom het label afval draagt); 2.1.a => inrichtingën voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand; => elektrolyse-installatie voor vervaardiging van respectievelijk zuurstof en waterstof; opslag van gasvormig zuijirstof (70 m3) onder druk; (indien de ingangsstroom niet het label afval draagt); Nevencategorieën: 1.1 lid a. => elektromotoren diverse technische installaties met een gezamenlijk vermogen groter dan 1.5 kw; 1.1 lid c. => aardgasgestookte stookinstallatie, zijnde de stoomgenerator met een thermisch vermogen van 2,5 MW; 1.4 lid a. => stookinstallatie met een thermisch vermogen van 13,5 MW, waarin het gevormde torrefactiegas als brandstof ingezet wordt; 1.4 lid a. => vergassingsinstallatie met een thermisch vermogen van 25 MW, waarin schone (getorreficeerde) biiomassa thermisch wordt behandeld; 2.6 lid c. => luchtscheidingsinstallatie met een capaciteit van 12,5 ton lucht per uur; 28.1 lid a.2 en a.4 => opslaan van meer dan 5 m aan bedrijfsalvalstoffen (incl. gevaarlijke stoffen) uit de eigen bedrijfsvoering c.q. bedrijfsprocessen; 28.4 lid a.6 => opslaan van meer dan m^ van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, zijnde schone gerede biomassa; 28.4 lid b.1 => overslaan van meer dan m^ van van buiten de inrichting afkomstige (bedrijfs-) afvalstoffen, zijnde schone gerede biomassa; Daarnaast hebben we onderstaande categorie mede in ogenschouw genomen. Het Torrgas-initiatief valt qua beoordeling van de emissies naar de lucht niet binnen één enkel toetsingskader. Daarom hebben we alle naar ons inzicht relevante toetsingskaders beschouwd waaronder Hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit, de BREF Afvalverbranding, de BREF Grote Stookinstallaties en/of de Nederlandse emissierichtlijn.(zie verder paragraaf 6.11) 28.4.e2 => de verkjranding van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen. NB: Categorie 28.4.e2 kan van toepassing geacht worden voor zover het betreft de verbranding van torrefactiegas dat afkomstig is van de torrefactie van als afval geclassificeerde biomassa. De inrichting van Torrgas wordt door ons niet als een afvalverbrandingsinstallatie beschouwd in de zin van paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit. 1.5 Volledigheid van de aanvraag Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens én bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitvverking in hoofdstuk 4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst van de aanvraag (inclusief aanvulling) hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 1.6 Adviezen op de aanvraag n de Wabo en het Bor wprden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben ^vij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: Ministerie van nfrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland); Gemeente Delfzijl; Waterschap Hunze en Aa's; nspectie Leefomgeving en Transport; Veiligheidsregio Groningen. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen. Advies minister van infrastructuur en Milieu (RWS) Ten aanzien van de voorgenomen indirecte lozing via de ZAWZ van North Water, te Farmsum, is per brief d.d. 4 juni 2014 (nummer: RWS-2014/25315) advies uitgebracht door de minister van nfrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland). Dit advies is op 6 juni 2014 door ons ontvangen. Hierin wordt als volgt geadviseerd: Pagina 8 van 82

9 1. De lozing wordt onder voorschriften aanvaardbaar geacht en er bestaan geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning; 2. Aan de omgevingsvergunning de bij het advies gevoegde voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Dit advies is door ons overgenomen en heeft geleid tot het overnemen van de voorgestelde voorschriften in onderdeel 4 'Afvalwater' van de voorschriften van deze vergunning. Het advies maakt als bijlage 3 deel uit van deze vergunning, i Advies gemeente Delfzijl, Door de gemeente Delfzijl is advies uitgebracht op 2 juni 2014, door ons ontvangen op 3 juni Het advies dat zij hebben afgegeven is tweeledig en heeft betrekking op de activiteiten bouwen/het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Ten aanzien van het bouwplan heeft de gemeente geen inhoudelijke opmerkingen. Tevens is geen welstandsadvies nodig, omdat de inrichting in een welstandsvrij gebied is gelegen. Met betrekking tot het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, oordeelt de gemeente dat in dit concrete geval medewerking kan wordeh verleend voor het gebruik in strijd met het vigerende voorbereidingsbesluit. n het advies van de gerheente is ten onrechte de lopende termijn van het vigerende voorbereidingsbesluit gesteld op 5 juli Echter het voorbereidingsbesluit dat de Raad op 6 februari 2014 heeft vastgesteld en dat op 13 februari 2014 in werking is getreden, heeft een geldigheidstermijn tot en met 5 februari Wij hebben deze adviezen van de gemeente Delfzijl nader betrokken in de hoofdstukken 4 en 5 van de considerans van deze vergunning. Advies van de Veiligheidsregio Groningen Door de VeiligheidsregiojGroningen (VRG) is advies uitgebracht op 10 juni 2014 (per mail). n dit advies geeft de VRG aan in te kunnen stemmen met ons en het Torrgas-standpunt dat de inrichting niet onder het BRZO en het Bevi valt. Toch heeft er een toetsing plaatsgevonden van de elementen 1) bestrijdbaarheid, 2) effecten van een incident, 3) bereikbaarheid, 4) bluswatervoorzieningen, 5) zelfredzaamheid, 6) ontvluchtingsmogelijkheden en 7) brandveiligheidsplan. De VRG voorziet voor al deze elementen geen problemen. Het bedrijf en de installaties zijn goed bereikbaar en er is voldoende bluswater beschikbaar in en in de nabijheid van het bedrijf. n de nabijheid van de inrichting liggen geen kwetsbare objecten. Effecten zullen naar verwachting zich hoofzakelijk binnen de inrichting kunnen manifesteren. Er is geen sprake van langdurig verblijf van verminderd zelfredzame groepen mensen in de omgeving van het bedrijf. De werknemers worden als zelfredzaam beschouwd. Er blijken voldoende ontvluchtingsmogelijkheden aanwezig te zijn. Wij onderschrijven deze constateringen. Ten aanzien van het brarjidveiligheidsplan geeft de VRG ons het advies een voorschrift dienaangaande op te nemen, zie voorschrift , leidend tot een goedgekeurd brandveiligheidsplan, dat in afstemming met de VRG is tot stand gekomen, voorafgaand aan het in bedrijf nemen van de inrichting. Advies waterschap Hunze en Aa's (WHA) Zowel bij het vooroverleg ten behoeve van het opstellen van de aanmeldingsnotitie (AN) in de merbeoordelingsplicht-procedure en bij het opstellen van ons besluit in dezen, als bij het vooroverleg ten behoeve van de aanvraag en bij het opstellen van onderhavige (ontwerp)beschikking is overleg gevoerd met het waterschap. Het watérschap is een medebevoegd gezag, maar behoeft ten aanzien van de directe lozing van niet-verontreiriigd hemelwater van daken en verharde terreindelen op een sloot onder het beheer van het waterschap, geen besluit te nemen in het kader van de Waterwet (Wtw). Deze directe lozing valt onder de rechtstreekse vverking van het Activiteitenbesluit. M-tech, namens Torrgas, heeft op 2 juni 2014 een AM-melding bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft laten weten het niet nodig te achten op dit moment te adviseren. Pagina 9 van 82

10 Advies van de nspectie Leefomgeving en Transport Door het raakvlak van de activiteiten van Torrgas met categorie e2 (verbranden van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen) van het Bor (zie ook paragraaf 1.5) hebben we mede aan de nspectie Leefomgeving en Transport (LT) advies gevraagd. Op basis van bijlage van het Bor is de LT geen wettelijk adviseur. Voor de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking hebben we geen advies ontvangen. 2. OMGEVNGSVERGUNNNG BESLUT 2.1 Onderwerp Wij hebben op 26 mei 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van adviesbureau M-tech Nederland BV, die als gemachtigde optreedt namens aanvrager Torrgas Nederland BV te Amsterdam. Deze aanvraag is aangevuld op 6 juni 2014 (zie paragraaf 1.2). Het betreft een aanvraag voor een project inhoudende cle oprichting en het in werking hebben van een inrichting voor de torrefactie- en vergassing van schone tjiomassa op Metaalpark 19 te Farmsum, gemeente Delfzijl. De aanvraag is in het OLD geregistreerd onder nummer Met deze aanvraag wordt concreet verzocht om de volgende activiteiten te vergunnenj bouwen van een bouwwerk ex artikel 2.1, lid 1, onder a; gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een voorbereidingsbesluit ex artikel 2.1, lid 1, onder c; oprichten en in werking hebben van een inrichting ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu). 2.2 Besluit Wij besluiten, gelet op dé overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: 1. de omgevingsvergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteiten; 2. dat de volgende éelen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: - Bijlage 1: Beschrijving activiteiten en milieugevolgen tevens NTS ^ hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 (uitgezonderd tabel 5-j en 5.12); - Bijlage 3: Overzicht stoffen en massabalans -> tabel (uitgezonderd de kolommen 'doorzetcapaciteit per jaar' en 'eindbestemming'). - Bijlage 4: Toetsing LAP2; - Bijlage 5: Procedures AV-AO/C; - Bijlage 6: Diffuse stofemissie -> hoofdstuk 4; - Bijlage 8: Enriissie-onderzoek -> hoofdstuk 6; - Bijlage 12: NRB-analyse; - Bijlage 14c: Brandwerendheid keerwand; - Bijlage 16: RE-BBT-toets; - Bijlage 19: T^eningenpakket ^ kadastrale kaart behorende bij aanvraag omgevingsvérgunning; - Bijlage 20, waaronder mede: - Bijlage 20A: Toelichting drooginstallatie; - Bijlage 20B: Toelichting opslagsilo's; - Bijlage 20C: Toelichting stikstoftank; - Bijlage 20D: Toelichting noodfakkel; - Bijlage 20E: Toelichting keerwanden; - Bijlage 20F: Toelichting invoerbunker; - Bijlage 20G: Toelichting schoorsteen. 3. voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn. 2.3 Vergunningtermijn De omgevingsvergunning wordt verleend voor een onbepaalde termijn. 2.4 Geidigheid van 'de vergunning Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting, gelegen op Métaalpark 19, ingediende meldingen Activiteitenbesluit. Pagina 10 van 82

11 2.5 Ondertekening en verzending Groningen, 12 augustus Gedeputeerde Staten voornoemd:, voorzitter., secretaris. Verzonden op: Een exemplaar van deze beschikking zal worden verzonden aan: Torrgas Nederland BV, De Cuserstraat 93, 1081 ON Amsterdam; M-Tech Nederland BV, Produktieweg 1G, 6045 JC Roermond; College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delfzijl, Postbus , 9930 PA Delfzijl; Ministerie van nfrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland), Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarclen; nspectie voorde Leefomgeving en Transport (LT), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag; Dagelijks Bestuur yan het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam; Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen; Groningen Seaports N.V., Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl. Pagina 11 van 82

12 3. SAMENHANG MET OVERGE WET- EN REGELGEVNG 3.1 Activiteitenbes uit milieubeheer n het Besluit algemene pegels voor inrichtingen milieubeheer (het 'Activiteitenbesluit milieubeheer')(hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Het >j\ctiviteitenbesluit is een uitvoeringsbesluit van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) Met ingang van 1 januari[2013 is de derde tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden, waardoor een aantal algemene regels ook rechtstreeks zijn gaan gelden voor specifieke activiteiten en installaties bij inrichtingen waarin zich een PPC-installatie bevindt. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). De bepalingen van het Activiteitenbesluit hebben voor Torrgas tot gevolg dat de vergunningplicht voor een aantal aangevraagde activiteiten wordt opgeheven. Dit betekent dat voor deze activiteiten - behoudens de specifieke gevallen waarin maatwerk mogelijk is - rechtstreeks geldende regels van toepassing zijn en geen voorschriften in de omge^ingsvergunning mogen worden opgenomen. n onderhavig geval betreft het de volgende rechtstreeks van toepassing zijnde onderdelen van het Activiteitenbesluit en (indien van toepassing) de Activiteitenregeling; Zorgplicht (artikelen 2, 2.1, 6.1,6.4, en 6.6 van het Besluit); Lozingen (artikelep 2.1a t/m 2.3, 6.2, 6.2a, 6.3, 6.5, 6.5a en 6.7a van het Besluit); Lucht (artikelen 2.3a t/m 2.8 van het Besluit); Bodem (artikelen 2.8a, 2.9, 2.11 en 6.10 van het Besluiten artikelen 2.1, 2.3 t/m 2.6 en 6.1 t/m 6.3 van de Regeling); 3.1.3: Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (artikel 3.3 en 6.18 van het Besluit); 3.2.1: Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie (artikel 3.7 lid 4, 3.1 Op en 6.9 lid 1 van het Besluit en artikel 3.6 lid 4 en artikelen 3.7m en 3.7p van de Regeling); 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 t/m 3.35 en 3:37 t/m 3.40 van het Besluit en artikelen 3.39, 3.40, 3.41 lid 1, 3.42, 3.44 en 3.47 t/m 3.55 van de Regeling); 3.4.9: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (artikel 3.54c en 3.54d van het Besluit en artikel 3.71b t/m 3.71 h, 6.5ha, 6.11, 6.11b lid 1 en lid 3 van de Regeling). Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moeten enkele voornoemde (deel)activiteiten die binnen de inrichting zullen worden uitgevoerd, worden gemeld. De melding hiervoor is op 2 juni 2014 met de Activiteitenbesluit nternet Module (AM), onder correspondentienummer: teee54k8m, ingedie nd. Vooreen aantal activiteiten houdt c iit in dat - voor zover deze betrekking hebben op dergelijke genoemde (deel-) activiteiten - moet worden voldaan aan de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan de BBT. Maatwerkvoorschriften Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in het geval van Torrgas geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voldoen voor deze situatie. 3.2 M.e.r. -beoordeling De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 14 april 2014 (gedateerd 10 april 2014, kenmerk Tor.Del.14.Mr-01), bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 15 april 2014 het besluit met kenmerk /16,OM genomen dat voor deze voorgenomen activiteit gben milieueffectrapport (hierna: MER) opgesteld moet worden. Dit besluit hebben wij op 22 april 2014 bekend gemaakt. Dit besluit is als bijlage bij de aanvraag gevoegd en wordt mede door ons ter inzage gelegd. 4. HET (VER)Bo[uWEN VAN EEN BOUWWERK 4.1 inleiding De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden. Het betreft de volgende werkzaamheden: Pagina 12 van 82

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van A. Hak Products B.V. (voorheen: Remag Alloys B.V. en IMCO Recycling B.V.) ten behoeve van het recyclen van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen (Locatie:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nedmag industries tb.v. het plaatsen van een koeltoren locatie: Billitonweg 1 te Veendam Groningen, 30 mei 2011 Nr. 2011-25.294, MV OLO nr. 104840 GEDEPUTEERDE STATEN VAN

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Nederlandse Gasunie N.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Nederlandse Gasunie N.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nederlandse Gasunie N.V. ten behoeve van de activiteiten: een milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van diverse bouwwerken; "CS Grijpskerk Capaciteitsvergroting

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A.

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AVEBE U.A. ten behoeve van het veranderen van een inrichting bedoeld voor de productie van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten (Locatie: M en O -weg 11, Ter Apelkanaal)

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2015702/2724398 op de op 14 februari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Fujifilm Manufacturing Europe B.V., om vergunning

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan FrieslandCampina Nederland Holding B.V. ten behoeve van het milieuneutraal wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van kaas (Locatie: Noorderringweg

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Qlyte Operations B.V. ten behoeve van het wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van secundaire grondstoffen (Locatie: Kranssteenweg 2, Farmsum)

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals b.v.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals b.v. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals b.v. ten behoeve van de activitelt het bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal veranderen van de inrichting "Optimalisatie door bijplaatsen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2020410/ 2753190 op de op 24 maart 2011 bij hen ingekomen aanvraag van MSD / NV Organon, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO

OMGEVINGSVERGUNNING WABO OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Niestern Sander BV t.b.v. het plaatsen van tijdelijke kantoorunits locatie: Venjelaan 17 te Farmsum Groningen, 7 februari 2011 Nr.2011-06342, MV Zaaknummer : 298500

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Merksteijn Steel B.V. Locatie : Bedrijvenpark Twente 237 in Almelo Datum beschikking : 14 april 2014 Kenmerk : 2014/0091023

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026458/2827646 op de op 3 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Autosloperij W. Broeren, om vergunning krachtens

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. JPB Logistics BV

OMGEVINGSVERGUNNING. JPB Logistics BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan JPB Logistics BV ten behoeve van de activiteit milieuneutraal wijzigen "Wijzigen van voorschrift 6.6.1" (locatie: Warvenweg 20-22 Farmsum) Groningen, 21 januari 2014 Zaaknummer:

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente Proøinciehøis \ùíesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 3 tt tt t (o592) 3 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN _108r.201t Assen, 28 november 2O14 Ons kenm erk 201

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : M. Titsing Vastgoed B.V. Aangevraagde activiteiten : Bouwen van een kantoor met bedrijfshal Locatie : Binnenhaven 111a

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh øis \ìüesterbrink r, Assen Postadres Postbus r22, 94oo.q.c Assen www.drenthe.nl T F (o592) 3 55 55 (o592) 1 57 77 provinci renthe VERZONDEN O B SEP,2OlT Assen, 8 september 2014 Ons kenmerk 201

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: 140166 telefax: (0166) 66 35 53 e-mail: gemeente@tholen.nl website: www.tholen.nl bank: BNG 28.50.08.315 iban: NL14BNGH0285008315 bic:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Twence Holding BV Aangevraagde activiteiten : Aanpassing van de integrale verwerkingsmatrix voor EURALcode 1905 met als

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Twence Holding BV Aangevraagde activiteiten : Wijziging integrale verwerkingsmatrix en kleine tekstuele wijzigingen Locatie

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNN1NG. Suiker Unie (locatie Vierverlaten)

OMGEVINGSVERGUNN1NG. Suiker Unie (locatie Vierverlaten) OMGEVINGSVERGUNN1NG verleend aan Suiker Unie (locatie Vierverlaten) ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk; "bandentransport naar noordzijde" (Locatie: Fabriekslaan 12 te Groningen)

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026448/2777358 op de op 4 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heros Vastgoed BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf provincieb t'ris rvesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 9oo lc Assen, vw*drenthe.nl (o592) 3 55 55 proainci renthe VERZ0NDEN 0 lel 20t Assen, 9 mei20 Ons kenmerk 20 00387-003530 Ondenrverp: Besluit

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Datum: 18 december 2015

Datum: 18 december 2015 Besluit omgevingsvergunning 47629 Aanvraagnummer OLO-1854791 Andre van Wees IJweg 1255 1252NA, Nieuw-Vennep Locatie: Andre van Wees IJweg 1255, 1252 NA, Nieuw-Vennep Onderwerp: Veranderen van de inrichting,

Nadere informatie

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd.

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd. Bezoekadres: Galvanistraat 15 3029 AD ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM BESCHIKKING Aan Bas van den Ende Recycling BV Stuartlaan 16 3151 XL HOEK VAN HOLLAND Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

unn !t plaatsen van een zonnepanelenpark op het Maximacentrale üsselmeerdijk 101 te Lelystad HTein van de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad

unn !t plaatsen van een zonnepanelenpark op het Maximacentrale üsselmeerdijk 101 te Lelystad HTein van de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad unn!t plaatsen van een zonnepanelenpark op het Maximacentrale üsselmeerdijk 101 te Lelystad HTein van de Kenmerk: 1896098 Beschikking Maximacentrale Aanvraagnummer: Locatie: Onderwerp: Datum aanvraag:

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest O M G EVI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Beschikking Milieuneutraal veranderen Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest OMBEVINGSDIENST FLEVOLAND & B000 EN VEcHTsTREEK Aanvraagnummer:

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere 1 4 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Brouwerij Stijl Mevrouw G.C.J. Geraads- Broeren Fellinilaan 151 1325 TW ALMERE Locatie: Fellinilaan

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrerp Wij hebben op 2 december 2014 een verzoek ontvangen van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij

provinci renthe 1.1. Ondenrerp Wij hebben op 2 december 2014 een verzoek ontvangen van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij Prooinciebuis \lesterbrink r, Assen Postødres Postbus rzz.,94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o92) 36 tt tj r (o92) 36 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN -3ÜEC,20l'r Assen, 3 december 201 4 Ons kenmerk 201 402074-0040336

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Onderwerp Wij hebben op 2 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Onderwerp Wij hebben op 2 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh uis \ü/este brink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl t (o592) 36 tt tt n (o592) 36 t7 77 provinci renthe VERZONDEN O2JIJLI ZO12 Assen, 29 juni2012 Ons kenmerk lf-h12012004593

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2108953/336628 Martens prefab Beton BV aan de Industrieweg 41-42 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 11 maart 2013. Gedeputeerde

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV O M G E VI N G S D I E N S T FLEVOLAND & G007 EN VECHTSTREEg Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV Emmeloord Kenmerk aanvraag: OLO 187563, dd. 6 juli 2015 Aanvrager: Westermeerwind

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

FrieslandCampina Nederland Holding B.V. Postbus 1551 3818 LE AMERSFOORT. Leeuwarden, 12 juli 2013 Verzonden,

FrieslandCampina Nederland Holding B.V. Postbus 1551 3818 LE AMERSFOORT. Leeuwarden, 12 juli 2013 Verzonden, FrieslandCampina Nederland Holding B.V. Postbus 1551 3818 LE AMERSFOORT Leeuwarden, 12 juli 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01066552 Afdeling : Omgevingsvergunningen en Toezicht Behandeld door : Uw kenmerk

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 7 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Stichting Cultureel Centrum Venray wonende/gevestigd : Postbus

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere O M G E VI N G S D1E N S T FLevDLANo & Goal EN VgCHTSTREgg Omgevingsvergunning Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen Kemphaanweg 2 Almere 1 O M G E V1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & G001

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1987 8 september 2014 Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht Onderwerp

Nadere informatie

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 1 2 3 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Wij, burgemeester en wethouders, hebben op 8 november 2010 een aanvraag voor

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO

OMGEVINGSVERGUNNING WABO OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Akzo Nobel Salt B.V. t.b.v. de activiteit bouwen locatie: Oosterhorn 4, Farmsum Groningen, 10 maart 2011 Zaaknr. 313132 Inhoudsopgave 1. OIVIGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

Nadere informatie

. Omgevingsvergunning ex artikel 2.L,lid 1 onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, t.b.v. het uitvoeren van proeven.

. Omgevingsvergunning ex artikel 2.L,lid 1 onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, t.b.v. het uitvoeren van proeven. 5 tíárlfli?ií{ * clmgevingieidieneit FravoLANo & Goot ÍN vtclrttrtacx Besluit omgevingsvergunn ing Wate rscha p Zuiderzee I a nd Postbus 229 82OO AE LELYSTAD Locatie: Waterschap Zuiderzeeland, AWZI Tollebeek,

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V.

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V. BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan FoxFire B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het produceren van secundaire brandstoffen uit rejects,

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 7 januari 2005 bij hen ingekomen aanvraag van N.V. Razob, Gulberg 9 te Nuenen om wijziging van de op 20 juni 2000 verleende milieuvergunning

Nadere informatie

proainci renthe 1.1. Onderwerp

proainci renthe 1.1. Onderwerp Provincie høis Westerbrink r, Assen Postødres Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt r (o592) 36 t7 77 proainci renthe VERT0NnFN?R lllll?n1[ Assen, 25 juli 2104 Ons kenmerk 201 401

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie