WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT"

Transcriptie

1 OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu, bouwen en strijdig gebruik (Locatie: Metaalpark 19 te Farmsum) Groningen, 12 augustus 2014 Nr ^/33, ODG Procedure nr. 1rl91173

2 nhoudsopgave OMGEVNGSVERGUNNNG PROCEDUREEL 5 Gegevens aanvrager 5 Pijocedure 5 Huidige vergunningsituatie 7 Bevoegd gezag 7 Volledigheid van de aanvraag 8 Adviezen op de aanvraag 8 OMGEVNGSVERGUNNNG BESLUT...10 Onderwerp 10 Besluit 10 Vêrgunningtermijn 10 Geldigheid van de vergunning 10 Ondertekening en verzending 11 SAMENHANG MET OVERGE WET- EN REGELGEVNG 12 Activiteitenbesluit milieubeheer 12 M.le.r. -beoordeling 12 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 12 nleiding 12 Toetsing 13 Conclusie 13 HET GEBRUKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN N STRJD MET EEN VOORBEREDNGSBESLUT 13 nleiding 13 Toetsing 13 Conclusie 14 N WERKNG HEBBEN VAN EEN NRCHTNG. nleiding Toetsing oprichtingsvergunning. 1 Beste beschikbare technieken....., 1 nleiding 1 Toetsing 1 Conclusie 15 Nationale milieubeleidsplan 15 Provinciaal Omgevingsplan (POP) 15 Grjoene Wetten 16 Natuurbeschermingswet Flora- en faunawet 16 Milieuzorg 16 Doelmatig beheer van afvalstoffen 17 Sectorplannen 17 AV^beleid en AO/C 17 Registratie ontvangen afvalstoffen 18 Primaire ontdoeners van afvalstoffen 18 Preventie 18

3 6.9.2 Afvalscheiding Registratie Bewaartermijn geproduceerde afvalstoffen Afyalwater Lücht Veribrandingsinstallatie voor het verbranden van torrefactiegas Ketelinstallatie voor het genereren van stoom Drooginstallatie voor biomassa Noódfakkel CVjketels Verdringingslucht silo's Diffuse stofemissies Bijzondere omstandigheden (opstartfase en storingen/calamiteiten) Cotptroleren van emissies Luchtkwaliteit Geur Toetsingskader Vertaling toetsingskader Beoordeling Beoordeling geurbelasting Voorschriften Geluid ; nlejiding Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Maximale geluidsniveaus ndirecte hinder Toelichting voorschriften Trillingen Bodem Bescherming van de bodem Bodembelastingonderzoek Eriergie Leidingwaterverbruik en grondstoffen Leidingwater Grc^ndstoffen Verkeer en vervoer nstallaties Toestellen onder druk Elektrische installaties Gasverbruiksinstallatie Noodstroomvoorziening Transformator Stoókinstallatie(s) Veiligheid Besluit Risico's Zware Ongevallen Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciale risicokaart...l Besluit externe veiligheid inrichtingen 35

4 Brandveiligheidsaspecten Explosiegevaar Bedrijfsnoodplan Opslag gevaarlijke stoffen Oyerige aspecten Strijd met andere wetten en algemene regels Proefnemingen Emissiehandel PRTR-verslag Ongewone voorvallen ntegrale afweging Vérhouding tussen aanvraag en vergunning 38 BJLAGE 1 : VOORSCHRFTEN MLEU 39 BJLAGE 2 : BEGRPPEN 62 BJLAGE 3 : ADVES l&m, RJKSWATERSTAAT 67

5 GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVNCE GRONNGEN Groningen, 12 augustus 2014 Nr /33, ODG Verzonden; 2 1 AUG] 2014 Beschikken hierbij op de [aanvraag van Torrgas Nederland BV (verder: Torrgas) om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een project inhoudende het oprichten en in werking hebben van een torrefactie- en vergassingsinrichting voor schone biomassa, welke wordt gerealiseerd op Metaalpark 19 te Farmsum, kadastraal bekend als gemeente Delfzijl, sectie O, nummers 588 en OMGEVNGSVERGUNNNG PROCEDUREEL 1.1 Gegevens aanvrager Op 26 mei 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag voor het oprichten en het in werking hebben van een inrichting, voor het bouwen van een bouwwerk en voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De aanvraag is ingediend door adviesbureau M-tech Nederland BV te Roermond, die als gemachtigde optreedt namens aanvrager Torrgas Nederland BV te Amsterdam. 1.2 Procedure Een of meer van de activiteiten waarop het project als geheel betrekking heeft, worden in de Wabo aangemerkt als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Deze beschikking is derhalve voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. Wij hebben op 27 mei 20il4 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager. De verstrekte gegevens én bescheiden bij de aanvraag zijn deels gecorrigeerd door vervangende stukken en aangevuld door M-tech, namens de aanvrager, op 6 juni De ontvangst hiervan is bevestigd op 10 juni De aanvulling bestaat uit een aanbiedingsbrief met een algemene notitie, gedateerd 6 juni 2014, kenmerk MR /PK: waarin de warmteyracht in het geuronderzoek is gecorrigeerd; waarin de onduidelijkheid ten aanzien van de projectkosten is weggenomen; waarin de aard vatjt de transformator is toegelicht; waarin de foute eenheid ten aanzien van de concentratie van dioxinen en furanen is gecorrigeerd; waarin nadere toelichting is gegeven over het fakkelgebruik tijdens de opstartfase en de exploitatiefase voor wat betreft o.a. de implicaties voor de luchtkwaliteit en depositie. Tevens zijn bij deze briefen notitie bijlagen gevoegd, te weten bijlage: 1. AG-1: het geactualiseerde geuronderzoek, gedateerd 5 juni 2014, kenmerk Tor.Del.14.GO.WB-04, deze vervangt in zijn geheel bijlage 9 van de aanvraag (" GO.WB-03"); 2. AG-2: aanvullende informatie over de droge transformator; 3. AG-3: het geactualiseerde emissie-onderzoek, gedateerd 6 juni 2014, kenmerk Tor.Del.14.EO.WB-04, deze vervangt in zijn geheel bijlage 8 van de aanvraag (" EO.WB-03"); 4. AG-4: de invoergegevens en resultaten luchtkwaliteitsberekening noodfakkel, gedateerd 6 juni 2014, dit betreft aanvullende informatie op bijlage 7 van de aanvraag met kenmerk Tor.Del.14.LK.WB-03; Pagina 5 van 82

6 5. AG-5: de invoergegévens en resultaten depositieberekening noodfakkel, gedateerd 6 juni 2014, dit betreft aanvullende informatie op bijlage 17 van de aanvraag met kenmerk Tor.Del.14.DO Nbw-03. Let op: de data en kenmerk-nümmers zijn in de voettekst van de nieuwste bijlagen niet altijd consistent met de datum van het rapport. De behandeltermijn is niét opgeschort dan wel verlengd. De ontwerpbeschikking is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 21 juni 2014 en op de provinciale website. Daarnaast is de ontwerpbeschikking bij brief van 18 juni 2014 toegezonden aan de aanvrager en overige belanghebbenden. Met ingang van 23 juni tót en met 4 augustus 2014 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Binnen deze periode zijn er geen schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen binnengekomen, derhalve is deze beschikking inhoudelijk gelijkluidend aan het ontwerp van de beschikking. Projectbeschrijving Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is te omschrijven als het oprichten van een torrefactieinstallatie voor het torreficeren ("verkolen") van gerede schone biomassa alsmede voor het oprichten van een vergassingsinstallatie voor het vergassen van het (in eigen beheer) geproduceerde torreficaat. Binnen deze nieuwe inrichting wil Torrgas schone biomassa (klasse A houtchips) torreficeren en vervolgens het getorreficeerde materiaal (torreficaat) - dan wel reeds elders getorreficeerd materiaal - vergassen tot een synthesegas (syngas). Het geproduceerde synthesegas wordt, al naar gelang de marktvraag op het moment van realisatie van de inrichting, optioneel opgewerkt naar BioSNG ( = Synthetic/Substitute Natural Gas geproduceerd vanuit biomassa) of waterstofgas. Daarnaast wil Torrgas de mogelijkheid hebben om zuurstof te produceren voor eigen gebruik door middel van elektrolyse van water, waarbij het waterstofgas intern gebruikt wordt voor het verrijken van het syngas dan wel als product wordt afgezet. Verder wil Torrgas de mogelijkheid hebben om zuurstof binnen de inrichting te maken met jehulp van een luchtscheidingsinstallatie. Het syngas en/of het BióSNG en eventueel het waterstofgas worden via een leidingwerk onder beheer van Groningen Seaports N.V. geleverd aan derden als brandstof dan wel als grondstof. De grondstof-route heeft de voorkeur van Torrgas. De houtchips kunnen zo^el het label "afvalstof' als het label "grondstof/niet-afvalstof dragen en betreffen in alle gevallen schone bioijnassa. n concrete zin worden de volgende bedrijfsmatige activiteiten aangevraagd: opslaan, overslaaiji, drogen en torreficeren van maximaal ton/jaar aan biomassa, bestaande uit schoon onbehandeld hout (A-hout) met als doel de productie van ton/jaar aan getorreficeerde schone biomassa (het zgn. torreficaat; niet zijnde een afvalstof); opslaan, overslaan en vergassen van ton/jaar aan getorreficeerde schone biomassa met als doel de productie van duurzaam en hoogwaardig synthesegas; het in bedrijf hebben van een luchtscheidingsinstallatie of elektrolyse-installatie voor de productie van zuurstof en waterstof; het opwerken van synthesegas naar BioSNG, dan wel waterstof door middel van een methaniseringsreactor of een water gas shift reactor; het uitvoeren van proefprojecten. Vier scenario's Torrgas heeft de wens dat de omgevingsvergunning zo flexibel mogelijk ingevuld kan worden, zodat het bedrijf snel en eenvoudig op vraag en aanbod kan inspelen. n de aanvraag wordt een viertal mogelijke scenario's beschreven eh uitgewerkt. n alle scenario's zijn de activiteiten met betrekking tot het opslaan, overslaan, drogen en torreficeren van schone biomassa gelijk en wijken niet af bij de diverse beschouwde scenario's ten behoeve van de uiteindelijke productie van synthesegas en/of BioSNG of waterstof. Het verschil bij de diverse scenario's is in hoofdzaak gelegen in de uiteindelijke samenstelling van het (synthese)gas, dat zal worden geproduceerd en in de toepassing van of wel elektrolyse of wel luchtscheiding voor onder meer de productie van zuurstof, te gebruiken door Torrgas ten behoeve van het vergassingsproces. Bij twee scenario's wordt een luchtscheidingstechniek ingezet en in de andere twee scenario's wordt elektrolyse van water toegepast. Pagina 6 van 82

7 Bij alle milieuaspecten s n aanvraag de worst-case situatie als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de mllleu-lmpact en bij onze besluitvorming s ook altijd de worst-case situatie getoetst aan de wet- en regelgeving. Deze worstjcase mllleu-lmpact wordt naar ons nzicht beheerst door middel van de beste beschikbare technieken en s milieuhygiënisch aanvaardbaar. Een uitgebreide projectomschrijving s opgenomen n de aanvraag om omgevingsvergunning. 1.3 Huidige vergunningsituatie Voor de n het verleden uitgevoerde activiteiten op Metaalpark 19 te Farmsum zijn tot dusverre de navolgende omgevingsvergunningen verleend en/of meldingen gedaan: 17 december 2002: Oprichtingsvergunning aan Remag Alloys BV / MCO Recycling voor de recycling van magnesium etji de productie van magnesiumlegeringen; 16 maart 2004: Ambtshalve wijziging aan Remag Alloys BV / MCO Recycling voor het verbinden van lozingsvoorschriften volgens de nstructieregeling aan de vergunning; 11 september 2012: ntrekking van de vergunning van Remag Alloys BV / MCO Recycling vanwege het beëindigen van de activiteiten gericht op de recycling van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen; 29 januari 2009: Melding Actlvlteltenbeslult door Gonline Coatings voor het op- en overslaan van bulzen; 20 maart 2009: Melding Actlvlteltenbeslult door A. Hak voor het lassen van metalen bulzen. 1.4 Bevoegd gezag De activiteiten van de nrichting vallen onder verschillende categorieën van bijlage, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor geldt dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag kunnen zijn. Aangezien de nrichting een nrichting s waartoe een PPC-nstallatle behoort (bijlage onder de categorieën 1.4 sub b en 5.3 sub b onder van de Richtlijn ndustriële emissies), zijn op grond van artikel 2.4 Wabo jo. artikel 3.3 en bijlage onderdeel C van het Bor, Gedeputeerde Staten bevoegd om te beslissen op de aanvraag. De activiteiten van de nrchting vallen onder de volgende n Bijlage onderdeel C van het Bor genoemde categorieën: Pagina 7 van 82

8 Hoofdcategorieën: => het afzeven, drogen en thermisch behandelen middels torrefactie van schone biomassa, zijnde ongevaarlijl<e afval, in een hoeveelheid van ton per jaar (Bor-cat. > ton per jaar); (indien de ingangsstroom het label afval draagt); 2.1.a => inrichtingën voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand; => elektrolyse-installatie voor vervaardiging van respectievelijk zuurstof en waterstof; opslag van gasvormig zuijirstof (70 m3) onder druk; (indien de ingangsstroom niet het label afval draagt); Nevencategorieën: 1.1 lid a. => elektromotoren diverse technische installaties met een gezamenlijk vermogen groter dan 1.5 kw; 1.1 lid c. => aardgasgestookte stookinstallatie, zijnde de stoomgenerator met een thermisch vermogen van 2,5 MW; 1.4 lid a. => stookinstallatie met een thermisch vermogen van 13,5 MW, waarin het gevormde torrefactiegas als brandstof ingezet wordt; 1.4 lid a. => vergassingsinstallatie met een thermisch vermogen van 25 MW, waarin schone (getorreficeerde) biiomassa thermisch wordt behandeld; 2.6 lid c. => luchtscheidingsinstallatie met een capaciteit van 12,5 ton lucht per uur; 28.1 lid a.2 en a.4 => opslaan van meer dan 5 m aan bedrijfsalvalstoffen (incl. gevaarlijke stoffen) uit de eigen bedrijfsvoering c.q. bedrijfsprocessen; 28.4 lid a.6 => opslaan van meer dan m^ van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, zijnde schone gerede biomassa; 28.4 lid b.1 => overslaan van meer dan m^ van van buiten de inrichting afkomstige (bedrijfs-) afvalstoffen, zijnde schone gerede biomassa; Daarnaast hebben we onderstaande categorie mede in ogenschouw genomen. Het Torrgas-initiatief valt qua beoordeling van de emissies naar de lucht niet binnen één enkel toetsingskader. Daarom hebben we alle naar ons inzicht relevante toetsingskaders beschouwd waaronder Hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit, de BREF Afvalverbranding, de BREF Grote Stookinstallaties en/of de Nederlandse emissierichtlijn.(zie verder paragraaf 6.11) 28.4.e2 => de verkjranding van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen. NB: Categorie 28.4.e2 kan van toepassing geacht worden voor zover het betreft de verbranding van torrefactiegas dat afkomstig is van de torrefactie van als afval geclassificeerde biomassa. De inrichting van Torrgas wordt door ons niet als een afvalverbrandingsinstallatie beschouwd in de zin van paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit. 1.5 Volledigheid van de aanvraag Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens én bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitvverking in hoofdstuk 4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst van de aanvraag (inclusief aanvulling) hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 1.6 Adviezen op de aanvraag n de Wabo en het Bor wprden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben ^vij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: Ministerie van nfrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland); Gemeente Delfzijl; Waterschap Hunze en Aa's; nspectie Leefomgeving en Transport; Veiligheidsregio Groningen. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen. Advies minister van infrastructuur en Milieu (RWS) Ten aanzien van de voorgenomen indirecte lozing via de ZAWZ van North Water, te Farmsum, is per brief d.d. 4 juni 2014 (nummer: RWS-2014/25315) advies uitgebracht door de minister van nfrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland). Dit advies is op 6 juni 2014 door ons ontvangen. Hierin wordt als volgt geadviseerd: Pagina 8 van 82

9 1. De lozing wordt onder voorschriften aanvaardbaar geacht en er bestaan geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning; 2. Aan de omgevingsvergunning de bij het advies gevoegde voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Dit advies is door ons overgenomen en heeft geleid tot het overnemen van de voorgestelde voorschriften in onderdeel 4 'Afvalwater' van de voorschriften van deze vergunning. Het advies maakt als bijlage 3 deel uit van deze vergunning, i Advies gemeente Delfzijl, Door de gemeente Delfzijl is advies uitgebracht op 2 juni 2014, door ons ontvangen op 3 juni Het advies dat zij hebben afgegeven is tweeledig en heeft betrekking op de activiteiten bouwen/het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Ten aanzien van het bouwplan heeft de gemeente geen inhoudelijke opmerkingen. Tevens is geen welstandsadvies nodig, omdat de inrichting in een welstandsvrij gebied is gelegen. Met betrekking tot het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, oordeelt de gemeente dat in dit concrete geval medewerking kan wordeh verleend voor het gebruik in strijd met het vigerende voorbereidingsbesluit. n het advies van de gerheente is ten onrechte de lopende termijn van het vigerende voorbereidingsbesluit gesteld op 5 juli Echter het voorbereidingsbesluit dat de Raad op 6 februari 2014 heeft vastgesteld en dat op 13 februari 2014 in werking is getreden, heeft een geldigheidstermijn tot en met 5 februari Wij hebben deze adviezen van de gemeente Delfzijl nader betrokken in de hoofdstukken 4 en 5 van de considerans van deze vergunning. Advies van de Veiligheidsregio Groningen Door de VeiligheidsregiojGroningen (VRG) is advies uitgebracht op 10 juni 2014 (per mail). n dit advies geeft de VRG aan in te kunnen stemmen met ons en het Torrgas-standpunt dat de inrichting niet onder het BRZO en het Bevi valt. Toch heeft er een toetsing plaatsgevonden van de elementen 1) bestrijdbaarheid, 2) effecten van een incident, 3) bereikbaarheid, 4) bluswatervoorzieningen, 5) zelfredzaamheid, 6) ontvluchtingsmogelijkheden en 7) brandveiligheidsplan. De VRG voorziet voor al deze elementen geen problemen. Het bedrijf en de installaties zijn goed bereikbaar en er is voldoende bluswater beschikbaar in en in de nabijheid van het bedrijf. n de nabijheid van de inrichting liggen geen kwetsbare objecten. Effecten zullen naar verwachting zich hoofzakelijk binnen de inrichting kunnen manifesteren. Er is geen sprake van langdurig verblijf van verminderd zelfredzame groepen mensen in de omgeving van het bedrijf. De werknemers worden als zelfredzaam beschouwd. Er blijken voldoende ontvluchtingsmogelijkheden aanwezig te zijn. Wij onderschrijven deze constateringen. Ten aanzien van het brarjidveiligheidsplan geeft de VRG ons het advies een voorschrift dienaangaande op te nemen, zie voorschrift , leidend tot een goedgekeurd brandveiligheidsplan, dat in afstemming met de VRG is tot stand gekomen, voorafgaand aan het in bedrijf nemen van de inrichting. Advies waterschap Hunze en Aa's (WHA) Zowel bij het vooroverleg ten behoeve van het opstellen van de aanmeldingsnotitie (AN) in de merbeoordelingsplicht-procedure en bij het opstellen van ons besluit in dezen, als bij het vooroverleg ten behoeve van de aanvraag en bij het opstellen van onderhavige (ontwerp)beschikking is overleg gevoerd met het waterschap. Het watérschap is een medebevoegd gezag, maar behoeft ten aanzien van de directe lozing van niet-verontreiriigd hemelwater van daken en verharde terreindelen op een sloot onder het beheer van het waterschap, geen besluit te nemen in het kader van de Waterwet (Wtw). Deze directe lozing valt onder de rechtstreekse vverking van het Activiteitenbesluit. M-tech, namens Torrgas, heeft op 2 juni 2014 een AM-melding bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft laten weten het niet nodig te achten op dit moment te adviseren. Pagina 9 van 82

10 Advies van de nspectie Leefomgeving en Transport Door het raakvlak van de activiteiten van Torrgas met categorie e2 (verbranden van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen) van het Bor (zie ook paragraaf 1.5) hebben we mede aan de nspectie Leefomgeving en Transport (LT) advies gevraagd. Op basis van bijlage van het Bor is de LT geen wettelijk adviseur. Voor de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking hebben we geen advies ontvangen. 2. OMGEVNGSVERGUNNNG BESLUT 2.1 Onderwerp Wij hebben op 26 mei 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van adviesbureau M-tech Nederland BV, die als gemachtigde optreedt namens aanvrager Torrgas Nederland BV te Amsterdam. Deze aanvraag is aangevuld op 6 juni 2014 (zie paragraaf 1.2). Het betreft een aanvraag voor een project inhoudende cle oprichting en het in werking hebben van een inrichting voor de torrefactie- en vergassing van schone tjiomassa op Metaalpark 19 te Farmsum, gemeente Delfzijl. De aanvraag is in het OLD geregistreerd onder nummer Met deze aanvraag wordt concreet verzocht om de volgende activiteiten te vergunnenj bouwen van een bouwwerk ex artikel 2.1, lid 1, onder a; gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een voorbereidingsbesluit ex artikel 2.1, lid 1, onder c; oprichten en in werking hebben van een inrichting ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu). 2.2 Besluit Wij besluiten, gelet op dé overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: 1. de omgevingsvergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteiten; 2. dat de volgende éelen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: - Bijlage 1: Beschrijving activiteiten en milieugevolgen tevens NTS ^ hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 (uitgezonderd tabel 5-j en 5.12); - Bijlage 3: Overzicht stoffen en massabalans -> tabel (uitgezonderd de kolommen 'doorzetcapaciteit per jaar' en 'eindbestemming'). - Bijlage 4: Toetsing LAP2; - Bijlage 5: Procedures AV-AO/C; - Bijlage 6: Diffuse stofemissie -> hoofdstuk 4; - Bijlage 8: Enriissie-onderzoek -> hoofdstuk 6; - Bijlage 12: NRB-analyse; - Bijlage 14c: Brandwerendheid keerwand; - Bijlage 16: RE-BBT-toets; - Bijlage 19: T^eningenpakket ^ kadastrale kaart behorende bij aanvraag omgevingsvérgunning; - Bijlage 20, waaronder mede: - Bijlage 20A: Toelichting drooginstallatie; - Bijlage 20B: Toelichting opslagsilo's; - Bijlage 20C: Toelichting stikstoftank; - Bijlage 20D: Toelichting noodfakkel; - Bijlage 20E: Toelichting keerwanden; - Bijlage 20F: Toelichting invoerbunker; - Bijlage 20G: Toelichting schoorsteen. 3. voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn. 2.3 Vergunningtermijn De omgevingsvergunning wordt verleend voor een onbepaalde termijn. 2.4 Geidigheid van 'de vergunning Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting, gelegen op Métaalpark 19, ingediende meldingen Activiteitenbesluit. Pagina 10 van 82

11 2.5 Ondertekening en verzending Groningen, 12 augustus Gedeputeerde Staten voornoemd:, voorzitter., secretaris. Verzonden op: Een exemplaar van deze beschikking zal worden verzonden aan: Torrgas Nederland BV, De Cuserstraat 93, 1081 ON Amsterdam; M-Tech Nederland BV, Produktieweg 1G, 6045 JC Roermond; College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delfzijl, Postbus , 9930 PA Delfzijl; Ministerie van nfrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland), Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarclen; nspectie voorde Leefomgeving en Transport (LT), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag; Dagelijks Bestuur yan het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam; Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen; Groningen Seaports N.V., Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl. Pagina 11 van 82

12 3. SAMENHANG MET OVERGE WET- EN REGELGEVNG 3.1 Activiteitenbes uit milieubeheer n het Besluit algemene pegels voor inrichtingen milieubeheer (het 'Activiteitenbesluit milieubeheer')(hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Het >j\ctiviteitenbesluit is een uitvoeringsbesluit van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) Met ingang van 1 januari[2013 is de derde tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden, waardoor een aantal algemene regels ook rechtstreeks zijn gaan gelden voor specifieke activiteiten en installaties bij inrichtingen waarin zich een PPC-installatie bevindt. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). De bepalingen van het Activiteitenbesluit hebben voor Torrgas tot gevolg dat de vergunningplicht voor een aantal aangevraagde activiteiten wordt opgeheven. Dit betekent dat voor deze activiteiten - behoudens de specifieke gevallen waarin maatwerk mogelijk is - rechtstreeks geldende regels van toepassing zijn en geen voorschriften in de omge^ingsvergunning mogen worden opgenomen. n onderhavig geval betreft het de volgende rechtstreeks van toepassing zijnde onderdelen van het Activiteitenbesluit en (indien van toepassing) de Activiteitenregeling; Zorgplicht (artikelen 2, 2.1, 6.1,6.4, en 6.6 van het Besluit); Lozingen (artikelep 2.1a t/m 2.3, 6.2, 6.2a, 6.3, 6.5, 6.5a en 6.7a van het Besluit); Lucht (artikelen 2.3a t/m 2.8 van het Besluit); Bodem (artikelen 2.8a, 2.9, 2.11 en 6.10 van het Besluiten artikelen 2.1, 2.3 t/m 2.6 en 6.1 t/m 6.3 van de Regeling); 3.1.3: Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (artikel 3.3 en 6.18 van het Besluit); 3.2.1: Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie (artikel 3.7 lid 4, 3.1 Op en 6.9 lid 1 van het Besluit en artikel 3.6 lid 4 en artikelen 3.7m en 3.7p van de Regeling); 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 t/m 3.35 en 3:37 t/m 3.40 van het Besluit en artikelen 3.39, 3.40, 3.41 lid 1, 3.42, 3.44 en 3.47 t/m 3.55 van de Regeling); 3.4.9: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (artikel 3.54c en 3.54d van het Besluit en artikel 3.71b t/m 3.71 h, 6.5ha, 6.11, 6.11b lid 1 en lid 3 van de Regeling). Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moeten enkele voornoemde (deel)activiteiten die binnen de inrichting zullen worden uitgevoerd, worden gemeld. De melding hiervoor is op 2 juni 2014 met de Activiteitenbesluit nternet Module (AM), onder correspondentienummer: teee54k8m, ingedie nd. Vooreen aantal activiteiten houdt c iit in dat - voor zover deze betrekking hebben op dergelijke genoemde (deel-) activiteiten - moet worden voldaan aan de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan de BBT. Maatwerkvoorschriften Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in het geval van Torrgas geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voldoen voor deze situatie. 3.2 M.e.r. -beoordeling De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 14 april 2014 (gedateerd 10 april 2014, kenmerk Tor.Del.14.Mr-01), bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 15 april 2014 het besluit met kenmerk /16,OM genomen dat voor deze voorgenomen activiteit gben milieueffectrapport (hierna: MER) opgesteld moet worden. Dit besluit hebben wij op 22 april 2014 bekend gemaakt. Dit besluit is als bijlage bij de aanvraag gevoegd en wordt mede door ons ter inzage gelegd. 4. HET (VER)Bo[uWEN VAN EEN BOUWWERK 4.1 inleiding De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden. Het betreft de volgende werkzaamheden: Pagina 12 van 82

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Het lictit asbesthoudend staalschroot wordt toegevoegd aan een bestaande smelt, met een temperatuur tussen de 1500 en 1700 C. Vanwege deze temperatuur ontleedt

Nadere informatie

Uitbreiding van de Hydrocracker installatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam. Mededeling inzake reikwijdte en detailniveau

Uitbreiding van de Hydrocracker installatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam. Mededeling inzake reikwijdte en detailniveau Uitbreiding van de Hydrocracker installatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam Mededeling inzake reikwijdte en detailniveau Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Projectgegevens 5 2 Leeswijzer 6 3 Inleiding 7

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN.12.1049.01 Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH

Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH Vertrouwen verdienen Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014-2017 Vertrouwen verdienen Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH Vastgesteld door Gedeputeerde Staten 17 december 2013 Nota

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Initiatieflocatie: Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo Kvk nummer: 08091764

Nadere informatie

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet.

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet. GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 februari 2015. Nr. 2015-07459/8, LGW Zaaknummer 557716 Verzonden: 2 O FEB. 2015 Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid

Nadere informatie

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Zaaknummer: 5030040090 Definitief rapport DG Milieu Divisie Water Postbus 30945 Postbus 61 2500 GX s-gravenhage

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie