Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 Beter Veiliger Vriendelijker Directieverslag en Jaarrekening 2012 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 27 mei 2013

2 Naam Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Adres Jan Tooropstraat 164 Postcode & Plaats 1061 AE Amsterdam Telefoon (020) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2 Directieverslag en jaarrekening 2012

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Algemeen Organisatie Bestuur en toezicht Medezeggenschap Kerngegevens Bedrijfsvoering en risicomanagement Planning & control Administratieve organisatie en interne controle Financiële risico s Financieel beleid Financiële gang van zaken Financiële exploitatie Investeringen Liquiditeitspositie Sociaal beleid Kwaliteit en veiligheid Milieubeleid Onderwijs, opleidingen en onderzoek Toekomstverwachtingen Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie projecten (geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Directieverslag en jaarrekening

4 14.2 Overige gegevens Vaststelling jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlage: kwantitatieve gegevens Directieverslag en jaarrekening 2012

5 1. Voorwoord Het zorglandschap zowel in de eerste als in de tweede lijn, in de cure en de care, verandert snel. Deze veranderingen zijn zowel ingegeven door de technologische ontwikkelingen als ook door de financiële druk als gevolg van de noodzaak om de rijksbegroting op orde te krijgen. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) wil in dit veranderd landschap het ziekenhuis zijn en blijven dat, in samenwerking met onze fusiepartner, topzorg met gevoel biedt aan zijn patiënten. Per 1 maart 2013 is het SLAZ bestuurlijk gefuseerd met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Door deze fusie kunnen we blijven voldoen aan de kwaliteitseisen en volumenormen, maar vooral de vooraanstaande positie als STZ-ziekenhuis behouden. Het jaar 2012 was het jaar van de voorbereiding van deze bestuurlijke fusie. Na een uitgebreid onderzoek naar de financiële, juridische en kwalitatieve positie van beide huizen, na het verwerven van groen licht van de NMa en van positieve adviezen van alle adviesorganen, bestaan de raden van bestuur van het SLAZ en het OLVG per 1 maart 2013 uit dezelfde vijf personen. De basis voor deze bestuurlijke fusie is de samenwerking tussen de specialismen. Per 1 januari 2012 zijn de vakgroepen chirurgie gefuseerd en per 1 januari 2013 de vakgroepen orthopedie. Sinds 1 januari 2012 wordt alle microbiologische diagnostiek vanuit het OLVG gedaan. Tevens zijn de vakgroepen pathologie eind 2012 gefuseerd en het pathologisch laboratorium is nu gevestigd in het OLVG. In ons ziekenhuis is medio 2012 Diaboss geopend: het kinderdiabetescentrum van SLAZ, OLVG en BovenIJ ziekenhuis. De samenwerking met het Zaans Medisch Centrum ging in 2012 onverminderd voort, vooral op het gebied van de neurologie en intensive care. Heel belangrijk in 2012 was het verwerven van een geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem, dat naar verwachting in 2013 zal worden uitgebreid tot een NIAZ-accreditatie. Voor de versterking van de STZ-positie was het verwerven van de A-opleidingsbevoegdheid radiologie van belang. Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van bijna 3,6 miljoen. Dit is ruim 2 miljoen euro boven de begroting, waardoor het eigen vermogen verder is toegenomen. Door de stapeling van stelselwijzigingen in de financiering van ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraars, die nog zullen doorwerken in 2013 en 2014, is een solide financiële positie van belang. Extra maatregelen zijn de komende jaren niet uitgesloten. Het hele jaar werd door alle medewerkers hard gewerkt aan het bereiken van goede resultaten, waarvoor het ziekenhuis hen veel dank verschuldigd is. Raad van bestuur Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Directieverslag en jaarrekening

6 2. Algemeen De Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) is op 1 januari 1996 ontstaan uit een fusie tussen het Sint Lucas Ziekenhuis en het Andreas Ziekenhuis. Vanaf oktober 2004 is het ziekenhuis gehuisvest op één locatie aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West. Patiënten zijn vooral afkomstig uit omliggende delen van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad. Binnen de categorie algemene ziekenhuizen onderscheidt het SLAZ zich als topklinisch opleidingsziekenhuis, dat onderdak biedt aan 23 MSRC-erkende specialismen. Er zijn zestien medisch specialistische vervolgopleidingen. Tevens is het SLAZ toegelaten als instelling voor geestelijke gezondheidszorg en beschikt over een PAAZ. Het SLAZ wil topzorg met gevoel bieden: hoogstaande, patiëntgerichte zorg in een multiculturele omgeving. Betrokkenheid en professionaliteit zijn leidend in de manier van werken. Het is de ambitie van het SLAZ om een topklinisch opleidingsziekenhuis met een duurzame positie binnen de regio Amsterdam te blijven, met het volledige pakket aan medisch specialistische basiszorg en een ruim aanbod van complexe (acute) zorg. Speerpunten van het SLAZ in 2012 zijn: - hersenen, stofwisseling en vaten; - acute zorg; - obesitas (incl. bariatrie) en OSAS (slaapapneu); - psyche en soma; - vrouw-kind zorg; - oncologie. In de centrale hal van het SLAZ bevindt zich een 24-uurs poliklinische apotheek. Het ziekenhuis is voor 80% aandeelhouder van deze apotheek (Sint Lucas Andreas Apotheek BV). Verder neemt het SLAZ deel in het Obesitas Centrum Amsterdam BV (70%) en de Farmadam Apotheek BV (20%). Het SLAZ werkt nauw samen met huisartsen, verloskundigen en vele andere zorginstellingen in de omgeving. Een aantal eerstelijns zorgverleners is in ons ziekenhuis gevestigd: het Bevalcentrum West, de Huisartsenpost Amsterdam, het Sportmedisch Adviescentrum en een kindertandartspraktijk. Verder zijn er vestigingen van Albron (horeca), Mathot (medische hulpmiddelen) en tot begin 2013 een Agiswinkel. In het verslagjaar is veel werk verzet om de bestuurlijke fusie met het OLVG per 1 maart 2013 te realiseren. In de zomer van 2012 zijn over en weer onderzoeken uitgevoerd (financiën, juridisch en kwaliteit). Geconcludeerd werd dat er geen beletsels zijn en dat de ziekenhuizen van elkaar kunnen leren. De vereiste goedkeuring van de NMa werd in september verkregen. Doel van de samenwerking is om ook in de toekomst het volledige zorgpakket op topniveau te kunnen blijven bieden. Daarvoor is intensievere samenwerking op het gebied van de complexe zorg nodig. Het SLAZ en het OLVG blijven vooralsnog twee aparte stichtingen met ieder een eigen jaarrekening en eigen medezeggenschapsorganen. 6 Directieverslag en jaarrekening 2012

7 3. Organisatie Organogram per : In 2010 is de vorming van resultaatverantwoordelijke bedrijfseenheden afgerond. Deze eenheden worden geleid door een medisch manager en een bedrijfsleider. De bedrijfsleider stuurt meerdere bedrijfseenheden aan en geeft met de medisch managers invulling aan het duaal leiderschap van deze bedrijfseenheden. Ook de paramedische afdelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsleider. Naast bedrijfseenheden zijn er centrale staf- en ondersteunende diensten. Sinds eind 2011 wordt alle microbiologische diagnostiek voor het SLAZ gedaan vanuit het OLVG. In december 2012 is definitief besloten om ook het pathologisch laboratorium in het SLAZ te sluiten. De pathologen en medewerkers zijn overgegaan naar het OLVG, waar nu alle pathologische diagnostiek wordt gedaan. Directieverslag en jaarrekening

8 4. Bestuur en toezicht Sinds 2005 wordt het raad van toezicht model gehanteerd. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht en de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten en interne reglementen. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling, de bedrijfsvoering en de resultaten van het SLAZ. Op basis van een onderlinge taakverdeling worden verschillende bedrijfsonderdelen en diensten aangestuurd. Met ingang van 1 maart 2013 is het SLAZ gefuseerd met het OLVG. De statuten zijn per die datum aangepast. De raad van bestuur van beide stichtingen bestaat sindsdien uit vijf personen (namelijk de leden van de oude raden van bestuur). Er is een Gemeenschappelijke Raad gevormd bestaande uit de raden van toezicht van beide ziekenhuizen. De bestaande raad van toezicht van het SLAZ blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Governancecode en gedragscodes Om op een goede wijze invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert het SLAZ de Zorgbrede Governancecode. Eventuele afwijkingen daarvan worden uitgelegd. Voor medewerkers zijn diverse gedragscodes en regelingen van toepassing: de e-gedragscode (bij gebruik van het EPD en elektronische communicatiemiddelen), het protocol persoonlijke hygiëne, de huisregels en de regelingen individuele klachten, ongewenste gedragingen en melding van een vermoeden van een misstand. In het inkoopproces wordt de Nevi Gedragscode gehanteerd. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst tekent de medewerker voor de e-gedragscode. De naleving wordt door het management bewaakt. Regelmatig wordt voorlichting gegeven over deze onderwerpen en er wordt gestimuleerd dat men elkaar hierop aanspreekt. Raad van bestuur De raad van bestuur van het SLAZ bestond het hele jaar 2012 uit: - de heer dr. J.Th.M. van der Schoot (voorzitter) - mevrouw drs. G.J.M. van den Maagdenberg (lid) - mevrouw drs. F.J.H. Dings MBA (lid) De nevenfuncties (bestuurlijk/toezichthoudend) per 31 december 2012 zijn opgenomen in DigiMV. Deze zijn beoordeeld door de raad van toezicht, waarbij mogelijke belangenverstrengeling is meegewogen. Met twee vrouwen in de raad van bestuur wordt het streefgetal voor man/vrouwverdeling ruimschoots gehaald. De arbeidsvoorwaarden van de bestuurders zijn vastgesteld conform de richtlijnen van de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). De beloningsgegevens zijn opgenomen in de jaarrekening. Eventuele bezoldiging van nevenfuncties komt ten gunste van het SLAZ. Raad van toezicht De raad van toezicht van het SLAZ bestond het hele jaar 2012 uit: 8 Directieverslag en jaarrekening 2012

9 - de heer F.H. Schreve (voorzitter) - de heer mr. M. Holtzer (vice-voorzitter) - de heer mr. K.E.J. Dijk - mevrouw prof. dr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen - de heer Y. de Haan - de heer drs. D. del Canho De hoofd- en nevenfuncties per 31 december 2012 zijn opgenomen in DigiMV. De heer Holtzer is per 1 januari 2013 afgetreden bij het einde van zijn tweede benoemingstermijn. Het SLAZ is hem veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage gedurende acht jaar. Besloten is hem niet te vervangen in verband met de bestuurlijke fusie met het OLVG, om daarmee een gelijk aantal leden van beide raden van toezicht te realiseren. Sindsdien bestaat de raad van toezicht uit een vrouw en vier mannen, waarmee het streefgetal van 30% niet volledig wordt gehaald. Dit zal aandacht krijgen bij de toekomstige samenvoeging van de raden van toezicht van SLAZ en OLVG. De voorzitter en leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, die is gebaseerd op de normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ). De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld en zijn opgenomen in de jaarrekening. Commissies Binnen de raad van toezicht zijn in 2012 drie commissies werkzaam: - de auditcommissie, in 2012 bestaande uit de heer Dijk (voorzitter), de heer Schreve en de heer Del Canho; - de commissie kwaliteit & veiligheid, in 2012 bestaande uit mevrouw Bruijnzeel-Koomen (voorzitter), de heer De Haan en de heer Dijk; - de benoemings- en beloningscommissie, in 2012 bestaande uit de heer Holtzer (voorzitter), de heer Schreve en mevrouw Bruijnzeel-Koomen. De verslagen inclusief conclusies en adviezen worden in de plenaire vergaderingen van de raad van toezicht behandeld. Vergaderingen In 2012 heeft de raad van toezicht achtmaal vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarvan waren zeven vergaderingen conform de afgesproken jaarplanning. In oktober vond een extra vergadering plaats in verband met de beoogde bestuurlijke fusie met het OLVG, met aansluitend een informele bijeenkomst van de raden van toezicht en de raden van bestuur van SLAZ en OLVG. Ook in januari en november hebben informele bijeenkomsten plaatsgevonden van de raden van toezicht en de raden van bestuur van SLAZ en OLVG in verband met de beoogde bestuurlijke fusie. Voorafgaand aan de vergaderingen heeft de raad van toezicht onderling overleg, zonder de raad van bestuur. Op een enkele uitzondering na, was de voltallige raad van toezicht bij alle vergaderingen aanwezig. Directieverslag en jaarrekening

10 In 2012 heeft eenmaal een overleg plaatsgevonden met de ondernemingsraad respectievelijk met de cliëntenraad en tweemaal met het medisch stafbestuur. Daarin is onder meer uitgebreid van gedachten gewisseld over de motieven voor en de gevolgen van een bestuurlijke fusie met het OLVG. Om de raad van toezicht op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen in en rond het ziekenhuis, werd voorafgaand aan elke vergadering een presentatie gehouden door een medisch specialist, een diensthoofd of een bedrijfsleider. Besluiten De raad van toezicht heeft in 2012 onder meer de volgende besluiten genomen: Goedkeuring van de intentieverklaring om een bestuurlijke fusie met het OLVG aan te gaan. Instemming met de aanpak van onderzoeken over en weer in het kader van de beoogde fusie. Instemming met de doelstellingen van de raad van bestuur voor Vaststelling jaarrekening en maatschappelijk verslag Voorgenomen besluit om een bestuurlijke fusie aan te gaan met het OLVG en daartoe de statuten te wijzigen. Voorgenomen besluit om over en weer de leden van de raden van bestuur van SLAZ en OLVG te benoemen. Instemming met het jaarplan Evaluatie raad van bestuur en raad van toezicht Eind 2012 heeft de benoemings- en beloningscommissie, aan de hand van de voor dat jaar geformuleerde doelstellingen, evaluatiegesprekken gevoerd met de leden van de raad van bestuur. Tevens heeft eind 2012 een interne evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht plaatsgevonden alsmede van de individuele leden. 5. Medezeggenschap In 2012 zijn diverse advies- en instemmingsaanvragen door de raad van bestuur voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Zij hebben de aanvragen met grote inzet en betrokkenheid behandeld en waardevolle adviezen gegeven. De medezeggenschapsorganen schrijven elk een eigen jaarverslag. De belangen van het personeel worden behartigd door de ondernemingsraad, bestaande uit zeventien personen. Maandelijks vindt een overlegvergadering met de raad van bestuur plaats. In 2012 heeft de ondernemingsraad onder meer positief geadviseerd over dan wel instemming verleend aan: de bestuurlijke fusie met het OLVG, het samengaan van de afdelingen Pathologie, de oprichting van Diaboss, het rookreglement, het verpleegkundig opleidingsplan en diverse organisatieveranderingen. De medisch specialisten worden in besluitvormingstrajecten betrokken en geïnformeerd via de informele vereniging Medische Staf. De medische staf wordt vertegenwoordigd door een stafbestuur bestaande uit vijf personen. Het medisch stafbestuur en de raad van bestuur vergaderen eens per twee weken gezamenlijk. In 2012 heeft de medische staf onder meer positief advies uitgebracht 10 Directieverslag en jaarrekening 2012

11 over: de bestuurlijke fusie met het OLVG, het samengaan van de afdelingen Pathologie, de oprichting van Diaboss en de actualisatie van het ziekenhuis rampenopvangplan (ZiROP). De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur vanuit het perspectief van de cliënt als gebruiker van het ziekenhuis. De cliëntenraad bestaat uit zeven personen (extern) en vergadert maandelijks, waarbij een lid van de raad van bestuur een gedeelte van de vergadering aanwezig is. In 2012 heeft de cliëntenraad onder meer positief advies uitgebracht over: de bestuurlijke fusie met het OLVG, de herinrichting van rookruimtes en de opheffing van Radio Lucas. Daarnaast heeft de cliëntenraad ongevraagd advies gegeven over onder meer: heupimplantaten, klachtenrapportage, entree bij de parkeergarage en nabellen van patiënten. Directieverslag en jaarrekening

12 6. Kerngegevens Kerngetallen jaarrekening DBC's (exclusief psychiatrie) Aantal geopende DBC's A-segment Aantal geopende DBC's B-segment Aantal Geopende DOT's Budgetparameters (excl. psychiatrie) Dagbehandelingen licht Dagbehandelingen zwaar Opnames Totaal dagbehandelingen/opnames Verpleegdagen Gemiddelde verpleegduur 4,0 4,3 4,7 4,9 5,3 Eerste polikliniekbezoeken Cytostatica toedieningen Beademingsdagen I.C Dialyse CAPD/CCPD ICD's HIV opnamen HIV verpleegdagen HIV eerste polikliniekbezoeken Aantal bedden Psychiatrie Verpleegdagen Opnames Gemiddelde verpleegduur 33,3 28,5 32,1 31,6 34,4 Deeltijdbehandelingen Nieuwe inschrijvingen Totaal consulten Aantal behandelpaatsen klinisch Aantal behandelpaatsen dagbehandeling Exploitatie (x 1.000) Omzet A-segment/Aanvaardbare kosten 1) Inkomsten med. spec. niet in WTG-budget DBC's B-segment 1) Subsidie zorgopleidingen Overige opbrengsten Totaal baten Mutatie t.o.v. voorgaand jaar -2,7% -0,9% 17,0% 0,4% 9,5% Personeelskosten Afschrijvingen 2) Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Totaal kosten Mutatie t.o.v. voorgaand jaar -1,9% -2,5% 16,3% 1,7% 8,2% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten en lasten/belastingen Resultaat ) Vanaf 2012 als gevolg van invoering DOT-systematiek niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. 2) In 2010 incl. 11,5 miljoen inzake afschrijving resterende boekwaarde immateriële vaste activa 12 Directieverslag en jaarrekening 2012

13 Kerngetallen jaarrekening Balans (x 1.000) Vaste activa Vlottende activa Langlopende schulden Kortlopende schulden Subtotaal Voorzieningen Eigen vermogen + belang derden Solvabiliteit (EV/VV) 21,0% 16,9% 15,5% 12,7% 11,1% Vermogensniveau (EV/Totaal baten) 19,2% 16,7% 13,7% 14,6% 14,0% Personeel in loondienst Exclusief stagiaires, vakantiekrachten en medische staf Aantal gemiddeld over het boekjaar (fte) 1.731, , , , ,2 Medische staf Aantal per 31 december (ongewogen) Met de invoering van de DOT-systematiek per zijn de definities voor opnames en dagbehandelingen gewijzigd. Voor de bepaling van het FB-schaduwbudget gelden echter nog de definities zoals deze t/m 2011 van toepassing zijn. Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de aantallen 2012 en 2011 berekend conform de t/m 2011 geldende definities. 7. Bedrijfsvoering en risicomanagement 7.1 Planning & control In een grote organisatie vindt de totstandkoming van het (financiële) beleid planmatig plaats. Daartoe formuleert de raad van bestuur in de kaderbrief in de zomerperiode uitgangspunten die bij het opstellen van de interne begroting worden gehanteerd. Op basis van deze uitgangspunten worden door de bedrijfseenheden en diensten jaarplannen en begrotingen ingediend. Deze plannen worden geanalyseerd en verwerkt in het jaarplan en de begroting voor het gehele ziekenhuis. Na goedkeuring van de begroting door de raad van toezicht worden de interne budgetten door de raad van bestuur vastgesteld. De intern vastgestelde budgetten worden maandelijks bewaakt aan de hand van rapportages en analyses, waaronder salaris- en productieoverzichten. Elk kwartaal wordt de volledige exploitatie en balans van het ziekenhuis opgesteld en geanalyseerd. Vanuit het datawarehouse worden rapportages opgesteld en geanalyseerd met betrekking tot productie, kosten en opbrengsten ten behoeve van de organisatorische eenheden. De uitkomsten worden periodiek besproken met het management en de raad van bestuur. Directieverslag en jaarrekening

14 De afdeling Planning & Control heeft tot doel het verder ontwikkelen van stuurinformatie, onder andere met betrekking tot kwaliteits- en prestatie-indicatoren, en het optimaliseren van de Planning & Control Cyclus waardoor decentrale budgetverantwoordelijkheid wordt versterkt. 7.2 Administratieve organisatie en interne controle Ingevolge de kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) dient het ziekenhuis te zorgen voor periodieke rapportages inzake DBC-registratie en facturering. Gedurende het gehele jaar werd voldaan aan de gestelde eisen die zijn opgenomen in de regeling AO/IC, zodat ten behoeve van Zorgverzekeraars Nederland het door de accountant gewaarmerkte verantwoordingsdocument gefactureerde DBC's 2012 kon worden afgegeven. Voor de GGZ-afdelingen Psychiatrie en Ingeborg Douwes Centrum geldt een afwijkende DBCsystematiek. Ook voor deze afdelingen werd voldaan aan de gestelde eisen die zijn opgenomen in de Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders en kon het door de accountant gewaarmerkte verantwoordingsdocument DBC GGZ omzet 2012 inzake de waarde van gefactureerde en onderhanden zijnde DBC's bij de NZa worden ingediend. Jaarlijks worden materiële controles op rechtmatigheid van declaraties uitgevoerd door zorgverzekeraars. Deze betreffen o.a. de zogenaamde parallelle DBC's en medische hulpmiddelen (inclusief geneesmiddelen). De terechtheid van de parallelliteit kon regelmatig worden aangetoond. In 2012 is over voorgaande jaren voor 0,8 miljoen (ofwel circa 0,5% van de genormaliseerde omzet) terugbetaald aan verzekeraars naar aanleiding van de materiële controles. Daarbij dient opgemerkt te worden dat controles soms meerdere boekjaren betreffen en dat een deel van het terugbetaalde bedrag weer opnieuw zal zijn gefactureerd voor andere DBC s. Naar aanleiding van materiële controles, maar ook eigen waarnemingen waaronder steekproefcontroles en beoordeling en vergelijking van cijfers, wordt de registratie indien nodig aangepast. 7.3 Financiële risico s Het jaar 2012 wordt gekenmerkt door ingrijpende systeemwijzigingen die per 1 januari 2012 zijn ingevoerd. Door de gelijktijdig doorgevoerde veranderingen in bekostiging, DOT-productstructuur en een nieuwe wijze van contractering met verzekeraars ontstond een complexe situatie met onzekerheden in de uiteindelijke vaststelling van de omzet over het schadelastjaar De systeemrisico s worden in 2012 en 2013 gedeeltelijk opgevangen door de werking van het transitiemodel, waarbij eenmalig het verschil tussen schaduwbudget en bijbehorende DOT-omzet wordt bepaald. Dit over 2012 berekende transitiebedrag wordt voor 95% ofwel circa 7,5 miljoen verrekend. In 2013 wordt 70% van het transitiebedrag uitgekeerd, maar wordt dat mogelijk over een bijgestelde basis berekend. Ook worden vanaf 2012 gefaseerd (dure) geneesmiddelen overgeheveld van het extramurale budget naar de ziekenhuisbekostiging. De afspraken over het FB-schaduwbudget over 2012 zijn nog gemaakt volgens het regiovertegenwoordigingsmodel met AGIS/Achmea als marktleider en CZ als tweede verzekeraar. Voor de volledige DOT-omzet 2012 zijn met alle verzekeraars afspraken gemaakt op basis van aanneemsommen of omzetplafonds. De vulling geschiedt op basis van afgesloten DOT s met vooraf 14 Directieverslag en jaarrekening 2012

15 afgesproken tarieven. Na volledige uitfacturering van het schadelastjaar 2012 zal afrekening plaats vinden conform de gemaakte afspraken. Een andere onzekerheid is de bekostiging en waardering van onroerend goed. Vanaf 1 januari 2008 is de zorginstelling verantwoordelijk voor de ontwikkeling, financiering en exploitatie van het vastgoed. De kosten van het vastgoed (huisvestingskosten) zijn vanaf 2012 een integraal onderdeel van de met verzekeraars overeengekomen DOT-prijzen en omzetplafonds c.q. aanneemsommen. Ten slotte kan de overheid het Macro Beheersingsinstrument inzetten als achteraf blijkt dat de zorgkosten het beschikbare macrobudget overschrijden, waardoor alsnog kortingen kunnen worden opgelegd. De genoemde wijzigingen verhogen de financiële onzekerheid. Vanaf 2014 komen deze volledig voor rekening van het ziekenhuis. Om voor de langere termijn eventuele tegenvallers te kunnen opvangen is een buffer nodig in de vorm van voldoende eigen vermogen. In de op te stellen begrotingen wordt daarmee rekening gehouden door een taakstellend exploitatieresultaat op te nemen. In de diverse financiële rapportages, waar onder de in het najaar 2012 opgestelde begroting 2013, wordt in toenemende mate expliciet aandacht geschonken aan mogelijke risico's en kansen en de financiële gevolgen daarvan. In de kwartaalrapportages wordt de ontwikkeling op de benoemde risico's gevolgd. Hierbij kan gedacht worden aan financiering van kapitaal, de beheersing van geldstromen en het te voeren rente- en risicobeleid. Voor een toelichting op het gebruik van financiële instrumenten, risicobeheer en afdekkingsbeleid en de met het houden van financiële instrumenten samenhangende prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico s wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening. 8. Financieel beleid De toelichting in dit hoofdstuk heeft betrekking op de geconsolideerde cijfers, waarin derhalve ook de omzet en kosten van de Sint Lucas Andreas Apotheek BV en het Obesitas Centrum Amsterdam BV zijn opgenomen. Minderheidsdeelnemingen zijn niet geconsolideerd. 8.1 Financiële gang van zaken De bedrijfsvoering en exploitatie over het jaar 2012 werden in grote mate bepaald door de ingevoerde DOT-systematiek, alsmede een aantal andere systeemwijzigingen. De per 1 januari 2012 doorgevoerde wijzigingen betreffen onder meer: invoering van de DOT-systematiek gebruik maken van een landelijke grouper voordat feitelijk gefactureerd kan worden wijzigingen in de definities van opnamen/dagbehandelingen en verwijsinformatie een gewijzigd honoreringsmodel voor specialisten meer risico voor de verzekeraars, waardoor o.a. omzetafspraken op schadelastjaar zijn gemaakt Voor de bepaling van de omzet moeten inschattingen worden gemaakt van de uiteindelijke opbrengst van de nog lopende DBC s. Voor deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van de Casemixmodule als Directieverslag en jaarrekening

16 extracomptabel systeem. Ook moet het effect van toekomstige controles worden ingeschat. Voor de bepaling van het transitiebedrag zal de omzet medio 2014 definitief worden vastgesteld, maar voor de jaarrekening 2012 moet een zo goed mogelijke inschatting worden gemaakt in goed overleg met de accountant. Ultimo 2010 werd de resterende boekwaarde van de immateriële vaste activa volledig afgeboekt op grond van de beleidsregel BR/CU-2002 en als nacalculeerbare afschrijving verwerkt in de nacalculatie Bij de afwikkeling van de nacalculatie 2010 werd deze post door de NZa niet gehonoreerd. Op het bij de NZa ingediende bezwaarschrift is medio 2012 een afwijzende beslissing ontvangen, waarna beroep is aangetekend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Die procedure loopt nog. 8.2 Financiële exploitatie Het resultaat over 2012 komt uit op bijna 3,6 miljoen positief. Dit is 1,7 miljoen lager dan het vergelijkbare resultaat over 2011 (zie opstelling hierna), maar ruim 2 miljoen hoger dan begroot. Het ten opzichte van 2011 lagere resultaat wordt met name veroorzaakt doordat eind 2011 relatief veel DBC s zijn gesloten en gefactureerd, hetgeen een eenmalig positief effect op het resultaat 2011 heeft gehad. Ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen 19,2% van de jaaropbrengst (budgetratio). Ultimo 2011 was dit 16,7% Samenvatting De exploitatie over 2012 en 2011 is als volgt samen te vatten, waarbij ter wille van de vergelijkbaarheid de omzet A/B-segment voor beide jaren is vermeld conform de t/m 2011 geldende systematiek: exploitatie exploitatie Bedragen x mutatie Omzet A-segment/Budget aanvaardbare kosten Inkomsten med. spec. niet in budget DOT's inzake B-segment (oud) Overige bedrijfsopbrengsten: - subsidie zorgopleidingen overige opbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa *) Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening *) In 2011 is in de post afschrijvingen 1,9 miljoen begrepen inzake afboeking van niet meer aanwezige gebouwdelen. 16 Directieverslag en jaarrekening 2012

17 Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht. In paragraaf van de jaarrekening zijn de genoemde posten nader toegelicht Omzet A-segment/Budget aanvaardbare kosten Ten opzichte van 2011 is het FB-schaduwbudget, dat de basis is voor de omzet A-segment, per saldo met 2,6 miljoen toegenomen. De toename is voornamelijk het gevolg van een beperkte productiegroei en prijsindexering van loonkosten en materiële kosten DBC s inzake B-segment (oud) De afname van de omzet in het B-segment wordt onder andere veroorzaakt doordat eind 2011 relatief veel DBC s zijn gesloten en gefactureerd, hetgeen een eenmalig positief effect op omzet 2011 heeft gehad Overige bedrijfsopbrengsten De stijging betreft voor 1,3 miljoen de toename van de opbrengst subsidie zorgopleidingen door toename van het aantal AIO s (met 3,9 fte tot 72,5 fte), indexeringen en een hogere opbrengst uit het Fonds Ziekenhuisopleidingen. Daarnaast is de omzet van de poliklinische receptuur in de Sint Lucas Andreas Apotheek BV ten opzichte van ,3 miljoen hoger Personeelskosten De personeelskosten zijn per saldo met 0,05 miljoen toegenomen, als volgt te specificeren: Bedragen x fte bedrag Toename aantal formatieplaatsen, per saldo 14,8 527 CAO-verhoging 1% per en 1,5% Eindejaarsuitkering (CAO verhoging van 7,33% naar 7,83%) 385 Hogere mutatie voorziening PLB uren/vakantiedagen 41 Lagere salariskosten t.b.v. Epic project -606 Voorziening salarissen t.b.v. DOT/VMS/NIAZ 10 Meer ontvangen ziekengeld -527 Anciënniteit/diversen -119 Hogere sociale lasten 225 Hogere kosten personeel niet in loondienst 3,7 242 Lagere kosten waarnemingen specialisten -854 Hogere doorberekende personeelskosten ,5 45 Directieverslag en jaarrekening

18 Gemiddelde personeelsbezetting Ten opzichte van de uitkomst over 2011 is de gemiddelde formatie van het eigen personeel toegenomen met 14,8 formatieplaatsen. De toename is onder meer het gevolg van extra formatie voor de beoogde NIAZ-certificering, herpositionering van de afdeling Marketing & Communicatie en uitbreiding van personeel voor de Sint Lucas Andreas Apotheek B.V. De formatie van de uitzendkrachten is toegenomen met 3,7 plaatsen, met name bij de afdelingen dialyse en ICT. In totaal een toename van 18,5 formatieplaatsen. Salariskosten Uit voorgaande opstelling blijkt dat de salarissen van personeel in loondienst met 0,5 miljoen zijn toegenomen als gevolg van een gemiddeld hogere bezetting. Daarnaast zijn de salarissen gestegen met 1,3 miljoen door onder andere structurele CAO-verhogingen, waarbij naast de salarisverhoging ook het percentage van de eindejaarsuitkering is verhoogd van 7,33% naar 7,83%. Met ingang van 2010 heeft elke medewerker recht op leeftijdsgebonden PLB-uren (persoonlijk levensfase budget) die door de medewerker mogen worden opgespaard. Ultimo 2012 zijn ruim uren nog niet opgenomen. In 2012 is de verplichting PLB-uren/verlofuren toegenomen met 1,4 miljoen tot 3,6 miljoen. Sociale lasten en pensioenkosten Doordat de salariskosten zijn toegenomen zijn ook de sociale lasten ten opzichte van 2011 gestegen met 0,2 miljoen Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten zijn met 0,5 miljoen afgenomen, als volgt samen te vatten: Hotelmatige kosten kosten van schoonmaak en aanschaf/onderhoud meubilair vervoerskosten Algemene kosten lagere kosten software / randapparatuur: - implementatiekosten Epic randapparatuur lagere kosten abonnementen/lidmaatschappen lagere advieskosten/kosten rechtsbijstand hogere communicatiekosten Directieverslag en jaarrekening 2012

19 Patiëntgebonden kosten kosten onderzoek door derden t.b.v. bariatrie laboratoriumonderzoeken door derden kosten onderzoeken door derden pet-scan geneesmiddelen patiëntenzorg geneesmiddelen Sint Lucas Andreas Apotheek BV lagere kosten t.b.v. pacemakers lagere kosten aanschaf/onderhoud medische apparatuur lager kosten gewrichts- en botprotheses Terrein- en gebouwgebonden kosten kosten t.b.v. onderhoud Dotatie debiteuren Overige mutaties, per saldo ========= Financiële baten en lasten Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten zoals rentederivaten. De betaalde rente en kosten op langlopende schulden zijn afgenomen met 0,7 miljoen. Dit is het gevolg van een vervroegd afgeloste lening per , waardoor de kosten met 0,5 miljoen zijn gedaald op jaarbasis. Daarnaast zijn er in 2011 eenmalig kosten betaald aan het waarborgfonds voor het afsluiten van een lening onder borging. De betaalde kortlopende rente is met 0,2 miljoen gedaald. 8.3 Investeringen De specificatie van de in 2012 bestede kosten is als volgt samen te vatten (x 1.000): Materiële vaste activa: gebouwen en installaties inventaris en medische apparatuur automatisering investeringen Sint Lucas Andreas Apotheek BV Gebouwen en installaties Betreft voor een belangrijk deel de verbouwing van A7 Leerhuis ( 0,6 miljoen), daarnaast ondermeer het mortuarium, de kapel en het auditorium. Inventaris en medische apparatuur Betreft de SPECT- CT-scan ( 0,8 miljoen), upgrade van de MRI ( 0,4 miljoen), dialysemachines ( 0,5 miljoen), inrichting van het Leerhuis en auditorium ( 0,2 miljoen) en daarnaast o.a. Directieverslag en jaarrekening

20 vervanging en uitbreiding van medische apparatuur op de afdelingen neurologie, MDL, radiologie, KNO en het OK-complex. Automatisering Betreft de investeringskosten t.b.v. migratie naar Windows 7 ( 0,5 miljoen voorbereidingskosten), vervanging netwerkvoorzieningen, pc s en servers ( 1,3 miljoen), en het Epic Ziekenhuis Informatie Systeem en Elektronisch Patiëntendossier ( 0,4 miljoen). 8.4 Liquiditeitspositie De ontwikkeling in de liquiditeitspositie is als volgt weer te geven (x 1.000): Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen De verslechtering van de kasstroom uit operationele activiteiten is het gevolg van met verzekeraars verrekende voorschotten over 2011, alsmede het over 2012 te ontvangen transitiebedrag ad 7,5 miljoen. De huidige kredietfaciliteiten ad 31 miljoen zijn naar verwachting voldoende voor de mutaties in Daarbij is het echter wel van belang dat de vanaf geopende DBC s tijdig kunnen worden gefactureerd c.q. bevoorschotting van verzekeraars wordt ontvangen. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht in paragraaf van de jaarrekening. 9. Sociaal beleid Professionaliteit en betrokkenheid zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het personeelsbeleid. Hieronder een kleine selectie van de activiteiten in 2012 op het gebied van personeel en organisatie: - In oktober 2012 is een organisatiebreed medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek had een hoge respons (65%). De resultaten geven aan dat medewerkers van het SLAZ meer betrokken en tevreden zijn dan in andere STZ ziekenhuizen. Toch zijn er ook verbeteringen mogelijk. Daarvoor worden in 2013 centrale en decentrale plannen ontwikkeld en uitgevoerd. - In 2010 is de managementstructuur van het primaire proces gereorganiseerd. In 2012 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden door middel van een enquête onder de managers. Respondenten gaven aan dat de beoogde doelstellingen van de reorganisatie grotendeels zijn behaald. Op basis van de evaluatie is een aantal vervolgstappen (in 2013) bepaald. - In 2012 is besloten tot de invoering van het Verpleegkundig Opleidingsplan. Daarin wordt bepaald welke scholing verpleegkundigen verplicht moeten volgen in een vierjaarlijkse cyclus. In het 20 Directieverslag en jaarrekening 2012

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2016 1 Exploitatierekening 2016 2 Kasstroomoverzicht 2016 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2014 1 Exploitatierekening 2014 2 Kasstroomoverzicht 2014 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2015 1 Exploitatierekening 2015 2 Kasstroomoverzicht 2015 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC!

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC! Financiële Verantwoording 2014 Stichting OOK- OC! Onderzoek en Ontwikkeling voor het verbeteren van de Kwaliteit van Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving 1 P agina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie