Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 Beter Veiliger Vriendelijker Directieverslag en Jaarrekening 2012 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 27 mei 2013

2 Naam Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Adres Jan Tooropstraat 164 Postcode & Plaats 1061 AE Amsterdam Telefoon (020) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2 Directieverslag en jaarrekening 2012

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Algemeen Organisatie Bestuur en toezicht Medezeggenschap Kerngegevens Bedrijfsvoering en risicomanagement Planning & control Administratieve organisatie en interne controle Financiële risico s Financieel beleid Financiële gang van zaken Financiële exploitatie Investeringen Liquiditeitspositie Sociaal beleid Kwaliteit en veiligheid Milieubeleid Onderwijs, opleidingen en onderzoek Toekomstverwachtingen Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie projecten (geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Directieverslag en jaarrekening

4 14.2 Overige gegevens Vaststelling jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlage: kwantitatieve gegevens Directieverslag en jaarrekening 2012

5 1. Voorwoord Het zorglandschap zowel in de eerste als in de tweede lijn, in de cure en de care, verandert snel. Deze veranderingen zijn zowel ingegeven door de technologische ontwikkelingen als ook door de financiële druk als gevolg van de noodzaak om de rijksbegroting op orde te krijgen. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) wil in dit veranderd landschap het ziekenhuis zijn en blijven dat, in samenwerking met onze fusiepartner, topzorg met gevoel biedt aan zijn patiënten. Per 1 maart 2013 is het SLAZ bestuurlijk gefuseerd met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Door deze fusie kunnen we blijven voldoen aan de kwaliteitseisen en volumenormen, maar vooral de vooraanstaande positie als STZ-ziekenhuis behouden. Het jaar 2012 was het jaar van de voorbereiding van deze bestuurlijke fusie. Na een uitgebreid onderzoek naar de financiële, juridische en kwalitatieve positie van beide huizen, na het verwerven van groen licht van de NMa en van positieve adviezen van alle adviesorganen, bestaan de raden van bestuur van het SLAZ en het OLVG per 1 maart 2013 uit dezelfde vijf personen. De basis voor deze bestuurlijke fusie is de samenwerking tussen de specialismen. Per 1 januari 2012 zijn de vakgroepen chirurgie gefuseerd en per 1 januari 2013 de vakgroepen orthopedie. Sinds 1 januari 2012 wordt alle microbiologische diagnostiek vanuit het OLVG gedaan. Tevens zijn de vakgroepen pathologie eind 2012 gefuseerd en het pathologisch laboratorium is nu gevestigd in het OLVG. In ons ziekenhuis is medio 2012 Diaboss geopend: het kinderdiabetescentrum van SLAZ, OLVG en BovenIJ ziekenhuis. De samenwerking met het Zaans Medisch Centrum ging in 2012 onverminderd voort, vooral op het gebied van de neurologie en intensive care. Heel belangrijk in 2012 was het verwerven van een geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem, dat naar verwachting in 2013 zal worden uitgebreid tot een NIAZ-accreditatie. Voor de versterking van de STZ-positie was het verwerven van de A-opleidingsbevoegdheid radiologie van belang. Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van bijna 3,6 miljoen. Dit is ruim 2 miljoen euro boven de begroting, waardoor het eigen vermogen verder is toegenomen. Door de stapeling van stelselwijzigingen in de financiering van ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraars, die nog zullen doorwerken in 2013 en 2014, is een solide financiële positie van belang. Extra maatregelen zijn de komende jaren niet uitgesloten. Het hele jaar werd door alle medewerkers hard gewerkt aan het bereiken van goede resultaten, waarvoor het ziekenhuis hen veel dank verschuldigd is. Raad van bestuur Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Directieverslag en jaarrekening

6 2. Algemeen De Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) is op 1 januari 1996 ontstaan uit een fusie tussen het Sint Lucas Ziekenhuis en het Andreas Ziekenhuis. Vanaf oktober 2004 is het ziekenhuis gehuisvest op één locatie aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West. Patiënten zijn vooral afkomstig uit omliggende delen van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad. Binnen de categorie algemene ziekenhuizen onderscheidt het SLAZ zich als topklinisch opleidingsziekenhuis, dat onderdak biedt aan 23 MSRC-erkende specialismen. Er zijn zestien medisch specialistische vervolgopleidingen. Tevens is het SLAZ toegelaten als instelling voor geestelijke gezondheidszorg en beschikt over een PAAZ. Het SLAZ wil topzorg met gevoel bieden: hoogstaande, patiëntgerichte zorg in een multiculturele omgeving. Betrokkenheid en professionaliteit zijn leidend in de manier van werken. Het is de ambitie van het SLAZ om een topklinisch opleidingsziekenhuis met een duurzame positie binnen de regio Amsterdam te blijven, met het volledige pakket aan medisch specialistische basiszorg en een ruim aanbod van complexe (acute) zorg. Speerpunten van het SLAZ in 2012 zijn: - hersenen, stofwisseling en vaten; - acute zorg; - obesitas (incl. bariatrie) en OSAS (slaapapneu); - psyche en soma; - vrouw-kind zorg; - oncologie. In de centrale hal van het SLAZ bevindt zich een 24-uurs poliklinische apotheek. Het ziekenhuis is voor 80% aandeelhouder van deze apotheek (Sint Lucas Andreas Apotheek BV). Verder neemt het SLAZ deel in het Obesitas Centrum Amsterdam BV (70%) en de Farmadam Apotheek BV (20%). Het SLAZ werkt nauw samen met huisartsen, verloskundigen en vele andere zorginstellingen in de omgeving. Een aantal eerstelijns zorgverleners is in ons ziekenhuis gevestigd: het Bevalcentrum West, de Huisartsenpost Amsterdam, het Sportmedisch Adviescentrum en een kindertandartspraktijk. Verder zijn er vestigingen van Albron (horeca), Mathot (medische hulpmiddelen) en tot begin 2013 een Agiswinkel. In het verslagjaar is veel werk verzet om de bestuurlijke fusie met het OLVG per 1 maart 2013 te realiseren. In de zomer van 2012 zijn over en weer onderzoeken uitgevoerd (financiën, juridisch en kwaliteit). Geconcludeerd werd dat er geen beletsels zijn en dat de ziekenhuizen van elkaar kunnen leren. De vereiste goedkeuring van de NMa werd in september verkregen. Doel van de samenwerking is om ook in de toekomst het volledige zorgpakket op topniveau te kunnen blijven bieden. Daarvoor is intensievere samenwerking op het gebied van de complexe zorg nodig. Het SLAZ en het OLVG blijven vooralsnog twee aparte stichtingen met ieder een eigen jaarrekening en eigen medezeggenschapsorganen. 6 Directieverslag en jaarrekening 2012

7 3. Organisatie Organogram per : In 2010 is de vorming van resultaatverantwoordelijke bedrijfseenheden afgerond. Deze eenheden worden geleid door een medisch manager en een bedrijfsleider. De bedrijfsleider stuurt meerdere bedrijfseenheden aan en geeft met de medisch managers invulling aan het duaal leiderschap van deze bedrijfseenheden. Ook de paramedische afdelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsleider. Naast bedrijfseenheden zijn er centrale staf- en ondersteunende diensten. Sinds eind 2011 wordt alle microbiologische diagnostiek voor het SLAZ gedaan vanuit het OLVG. In december 2012 is definitief besloten om ook het pathologisch laboratorium in het SLAZ te sluiten. De pathologen en medewerkers zijn overgegaan naar het OLVG, waar nu alle pathologische diagnostiek wordt gedaan. Directieverslag en jaarrekening

8 4. Bestuur en toezicht Sinds 2005 wordt het raad van toezicht model gehanteerd. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht en de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten en interne reglementen. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling, de bedrijfsvoering en de resultaten van het SLAZ. Op basis van een onderlinge taakverdeling worden verschillende bedrijfsonderdelen en diensten aangestuurd. Met ingang van 1 maart 2013 is het SLAZ gefuseerd met het OLVG. De statuten zijn per die datum aangepast. De raad van bestuur van beide stichtingen bestaat sindsdien uit vijf personen (namelijk de leden van de oude raden van bestuur). Er is een Gemeenschappelijke Raad gevormd bestaande uit de raden van toezicht van beide ziekenhuizen. De bestaande raad van toezicht van het SLAZ blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Governancecode en gedragscodes Om op een goede wijze invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert het SLAZ de Zorgbrede Governancecode. Eventuele afwijkingen daarvan worden uitgelegd. Voor medewerkers zijn diverse gedragscodes en regelingen van toepassing: de e-gedragscode (bij gebruik van het EPD en elektronische communicatiemiddelen), het protocol persoonlijke hygiëne, de huisregels en de regelingen individuele klachten, ongewenste gedragingen en melding van een vermoeden van een misstand. In het inkoopproces wordt de Nevi Gedragscode gehanteerd. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst tekent de medewerker voor de e-gedragscode. De naleving wordt door het management bewaakt. Regelmatig wordt voorlichting gegeven over deze onderwerpen en er wordt gestimuleerd dat men elkaar hierop aanspreekt. Raad van bestuur De raad van bestuur van het SLAZ bestond het hele jaar 2012 uit: - de heer dr. J.Th.M. van der Schoot (voorzitter) - mevrouw drs. G.J.M. van den Maagdenberg (lid) - mevrouw drs. F.J.H. Dings MBA (lid) De nevenfuncties (bestuurlijk/toezichthoudend) per 31 december 2012 zijn opgenomen in DigiMV. Deze zijn beoordeeld door de raad van toezicht, waarbij mogelijke belangenverstrengeling is meegewogen. Met twee vrouwen in de raad van bestuur wordt het streefgetal voor man/vrouwverdeling ruimschoots gehaald. De arbeidsvoorwaarden van de bestuurders zijn vastgesteld conform de richtlijnen van de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). De beloningsgegevens zijn opgenomen in de jaarrekening. Eventuele bezoldiging van nevenfuncties komt ten gunste van het SLAZ. Raad van toezicht De raad van toezicht van het SLAZ bestond het hele jaar 2012 uit: 8 Directieverslag en jaarrekening 2012

9 - de heer F.H. Schreve (voorzitter) - de heer mr. M. Holtzer (vice-voorzitter) - de heer mr. K.E.J. Dijk - mevrouw prof. dr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen - de heer Y. de Haan - de heer drs. D. del Canho De hoofd- en nevenfuncties per 31 december 2012 zijn opgenomen in DigiMV. De heer Holtzer is per 1 januari 2013 afgetreden bij het einde van zijn tweede benoemingstermijn. Het SLAZ is hem veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage gedurende acht jaar. Besloten is hem niet te vervangen in verband met de bestuurlijke fusie met het OLVG, om daarmee een gelijk aantal leden van beide raden van toezicht te realiseren. Sindsdien bestaat de raad van toezicht uit een vrouw en vier mannen, waarmee het streefgetal van 30% niet volledig wordt gehaald. Dit zal aandacht krijgen bij de toekomstige samenvoeging van de raden van toezicht van SLAZ en OLVG. De voorzitter en leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, die is gebaseerd op de normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ). De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld en zijn opgenomen in de jaarrekening. Commissies Binnen de raad van toezicht zijn in 2012 drie commissies werkzaam: - de auditcommissie, in 2012 bestaande uit de heer Dijk (voorzitter), de heer Schreve en de heer Del Canho; - de commissie kwaliteit & veiligheid, in 2012 bestaande uit mevrouw Bruijnzeel-Koomen (voorzitter), de heer De Haan en de heer Dijk; - de benoemings- en beloningscommissie, in 2012 bestaande uit de heer Holtzer (voorzitter), de heer Schreve en mevrouw Bruijnzeel-Koomen. De verslagen inclusief conclusies en adviezen worden in de plenaire vergaderingen van de raad van toezicht behandeld. Vergaderingen In 2012 heeft de raad van toezicht achtmaal vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarvan waren zeven vergaderingen conform de afgesproken jaarplanning. In oktober vond een extra vergadering plaats in verband met de beoogde bestuurlijke fusie met het OLVG, met aansluitend een informele bijeenkomst van de raden van toezicht en de raden van bestuur van SLAZ en OLVG. Ook in januari en november hebben informele bijeenkomsten plaatsgevonden van de raden van toezicht en de raden van bestuur van SLAZ en OLVG in verband met de beoogde bestuurlijke fusie. Voorafgaand aan de vergaderingen heeft de raad van toezicht onderling overleg, zonder de raad van bestuur. Op een enkele uitzondering na, was de voltallige raad van toezicht bij alle vergaderingen aanwezig. Directieverslag en jaarrekening

10 In 2012 heeft eenmaal een overleg plaatsgevonden met de ondernemingsraad respectievelijk met de cliëntenraad en tweemaal met het medisch stafbestuur. Daarin is onder meer uitgebreid van gedachten gewisseld over de motieven voor en de gevolgen van een bestuurlijke fusie met het OLVG. Om de raad van toezicht op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen in en rond het ziekenhuis, werd voorafgaand aan elke vergadering een presentatie gehouden door een medisch specialist, een diensthoofd of een bedrijfsleider. Besluiten De raad van toezicht heeft in 2012 onder meer de volgende besluiten genomen: Goedkeuring van de intentieverklaring om een bestuurlijke fusie met het OLVG aan te gaan. Instemming met de aanpak van onderzoeken over en weer in het kader van de beoogde fusie. Instemming met de doelstellingen van de raad van bestuur voor Vaststelling jaarrekening en maatschappelijk verslag Voorgenomen besluit om een bestuurlijke fusie aan te gaan met het OLVG en daartoe de statuten te wijzigen. Voorgenomen besluit om over en weer de leden van de raden van bestuur van SLAZ en OLVG te benoemen. Instemming met het jaarplan Evaluatie raad van bestuur en raad van toezicht Eind 2012 heeft de benoemings- en beloningscommissie, aan de hand van de voor dat jaar geformuleerde doelstellingen, evaluatiegesprekken gevoerd met de leden van de raad van bestuur. Tevens heeft eind 2012 een interne evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht plaatsgevonden alsmede van de individuele leden. 5. Medezeggenschap In 2012 zijn diverse advies- en instemmingsaanvragen door de raad van bestuur voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Zij hebben de aanvragen met grote inzet en betrokkenheid behandeld en waardevolle adviezen gegeven. De medezeggenschapsorganen schrijven elk een eigen jaarverslag. De belangen van het personeel worden behartigd door de ondernemingsraad, bestaande uit zeventien personen. Maandelijks vindt een overlegvergadering met de raad van bestuur plaats. In 2012 heeft de ondernemingsraad onder meer positief geadviseerd over dan wel instemming verleend aan: de bestuurlijke fusie met het OLVG, het samengaan van de afdelingen Pathologie, de oprichting van Diaboss, het rookreglement, het verpleegkundig opleidingsplan en diverse organisatieveranderingen. De medisch specialisten worden in besluitvormingstrajecten betrokken en geïnformeerd via de informele vereniging Medische Staf. De medische staf wordt vertegenwoordigd door een stafbestuur bestaande uit vijf personen. Het medisch stafbestuur en de raad van bestuur vergaderen eens per twee weken gezamenlijk. In 2012 heeft de medische staf onder meer positief advies uitgebracht 10 Directieverslag en jaarrekening 2012

11 over: de bestuurlijke fusie met het OLVG, het samengaan van de afdelingen Pathologie, de oprichting van Diaboss en de actualisatie van het ziekenhuis rampenopvangplan (ZiROP). De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur vanuit het perspectief van de cliënt als gebruiker van het ziekenhuis. De cliëntenraad bestaat uit zeven personen (extern) en vergadert maandelijks, waarbij een lid van de raad van bestuur een gedeelte van de vergadering aanwezig is. In 2012 heeft de cliëntenraad onder meer positief advies uitgebracht over: de bestuurlijke fusie met het OLVG, de herinrichting van rookruimtes en de opheffing van Radio Lucas. Daarnaast heeft de cliëntenraad ongevraagd advies gegeven over onder meer: heupimplantaten, klachtenrapportage, entree bij de parkeergarage en nabellen van patiënten. Directieverslag en jaarrekening

12 6. Kerngegevens Kerngetallen jaarrekening DBC's (exclusief psychiatrie) Aantal geopende DBC's A-segment Aantal geopende DBC's B-segment Aantal Geopende DOT's Budgetparameters (excl. psychiatrie) Dagbehandelingen licht Dagbehandelingen zwaar Opnames Totaal dagbehandelingen/opnames Verpleegdagen Gemiddelde verpleegduur 4,0 4,3 4,7 4,9 5,3 Eerste polikliniekbezoeken Cytostatica toedieningen Beademingsdagen I.C Dialyse CAPD/CCPD ICD's HIV opnamen HIV verpleegdagen HIV eerste polikliniekbezoeken Aantal bedden Psychiatrie Verpleegdagen Opnames Gemiddelde verpleegduur 33,3 28,5 32,1 31,6 34,4 Deeltijdbehandelingen Nieuwe inschrijvingen Totaal consulten Aantal behandelpaatsen klinisch Aantal behandelpaatsen dagbehandeling Exploitatie (x 1.000) Omzet A-segment/Aanvaardbare kosten 1) Inkomsten med. spec. niet in WTG-budget DBC's B-segment 1) Subsidie zorgopleidingen Overige opbrengsten Totaal baten Mutatie t.o.v. voorgaand jaar -2,7% -0,9% 17,0% 0,4% 9,5% Personeelskosten Afschrijvingen 2) Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Totaal kosten Mutatie t.o.v. voorgaand jaar -1,9% -2,5% 16,3% 1,7% 8,2% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten en lasten/belastingen Resultaat ) Vanaf 2012 als gevolg van invoering DOT-systematiek niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. 2) In 2010 incl. 11,5 miljoen inzake afschrijving resterende boekwaarde immateriële vaste activa 12 Directieverslag en jaarrekening 2012

13 Kerngetallen jaarrekening Balans (x 1.000) Vaste activa Vlottende activa Langlopende schulden Kortlopende schulden Subtotaal Voorzieningen Eigen vermogen + belang derden Solvabiliteit (EV/VV) 21,0% 16,9% 15,5% 12,7% 11,1% Vermogensniveau (EV/Totaal baten) 19,2% 16,7% 13,7% 14,6% 14,0% Personeel in loondienst Exclusief stagiaires, vakantiekrachten en medische staf Aantal gemiddeld over het boekjaar (fte) 1.731, , , , ,2 Medische staf Aantal per 31 december (ongewogen) Met de invoering van de DOT-systematiek per zijn de definities voor opnames en dagbehandelingen gewijzigd. Voor de bepaling van het FB-schaduwbudget gelden echter nog de definities zoals deze t/m 2011 van toepassing zijn. Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de aantallen 2012 en 2011 berekend conform de t/m 2011 geldende definities. 7. Bedrijfsvoering en risicomanagement 7.1 Planning & control In een grote organisatie vindt de totstandkoming van het (financiële) beleid planmatig plaats. Daartoe formuleert de raad van bestuur in de kaderbrief in de zomerperiode uitgangspunten die bij het opstellen van de interne begroting worden gehanteerd. Op basis van deze uitgangspunten worden door de bedrijfseenheden en diensten jaarplannen en begrotingen ingediend. Deze plannen worden geanalyseerd en verwerkt in het jaarplan en de begroting voor het gehele ziekenhuis. Na goedkeuring van de begroting door de raad van toezicht worden de interne budgetten door de raad van bestuur vastgesteld. De intern vastgestelde budgetten worden maandelijks bewaakt aan de hand van rapportages en analyses, waaronder salaris- en productieoverzichten. Elk kwartaal wordt de volledige exploitatie en balans van het ziekenhuis opgesteld en geanalyseerd. Vanuit het datawarehouse worden rapportages opgesteld en geanalyseerd met betrekking tot productie, kosten en opbrengsten ten behoeve van de organisatorische eenheden. De uitkomsten worden periodiek besproken met het management en de raad van bestuur. Directieverslag en jaarrekening

14 De afdeling Planning & Control heeft tot doel het verder ontwikkelen van stuurinformatie, onder andere met betrekking tot kwaliteits- en prestatie-indicatoren, en het optimaliseren van de Planning & Control Cyclus waardoor decentrale budgetverantwoordelijkheid wordt versterkt. 7.2 Administratieve organisatie en interne controle Ingevolge de kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) dient het ziekenhuis te zorgen voor periodieke rapportages inzake DBC-registratie en facturering. Gedurende het gehele jaar werd voldaan aan de gestelde eisen die zijn opgenomen in de regeling AO/IC, zodat ten behoeve van Zorgverzekeraars Nederland het door de accountant gewaarmerkte verantwoordingsdocument gefactureerde DBC's 2012 kon worden afgegeven. Voor de GGZ-afdelingen Psychiatrie en Ingeborg Douwes Centrum geldt een afwijkende DBCsystematiek. Ook voor deze afdelingen werd voldaan aan de gestelde eisen die zijn opgenomen in de Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders en kon het door de accountant gewaarmerkte verantwoordingsdocument DBC GGZ omzet 2012 inzake de waarde van gefactureerde en onderhanden zijnde DBC's bij de NZa worden ingediend. Jaarlijks worden materiële controles op rechtmatigheid van declaraties uitgevoerd door zorgverzekeraars. Deze betreffen o.a. de zogenaamde parallelle DBC's en medische hulpmiddelen (inclusief geneesmiddelen). De terechtheid van de parallelliteit kon regelmatig worden aangetoond. In 2012 is over voorgaande jaren voor 0,8 miljoen (ofwel circa 0,5% van de genormaliseerde omzet) terugbetaald aan verzekeraars naar aanleiding van de materiële controles. Daarbij dient opgemerkt te worden dat controles soms meerdere boekjaren betreffen en dat een deel van het terugbetaalde bedrag weer opnieuw zal zijn gefactureerd voor andere DBC s. Naar aanleiding van materiële controles, maar ook eigen waarnemingen waaronder steekproefcontroles en beoordeling en vergelijking van cijfers, wordt de registratie indien nodig aangepast. 7.3 Financiële risico s Het jaar 2012 wordt gekenmerkt door ingrijpende systeemwijzigingen die per 1 januari 2012 zijn ingevoerd. Door de gelijktijdig doorgevoerde veranderingen in bekostiging, DOT-productstructuur en een nieuwe wijze van contractering met verzekeraars ontstond een complexe situatie met onzekerheden in de uiteindelijke vaststelling van de omzet over het schadelastjaar De systeemrisico s worden in 2012 en 2013 gedeeltelijk opgevangen door de werking van het transitiemodel, waarbij eenmalig het verschil tussen schaduwbudget en bijbehorende DOT-omzet wordt bepaald. Dit over 2012 berekende transitiebedrag wordt voor 95% ofwel circa 7,5 miljoen verrekend. In 2013 wordt 70% van het transitiebedrag uitgekeerd, maar wordt dat mogelijk over een bijgestelde basis berekend. Ook worden vanaf 2012 gefaseerd (dure) geneesmiddelen overgeheveld van het extramurale budget naar de ziekenhuisbekostiging. De afspraken over het FB-schaduwbudget over 2012 zijn nog gemaakt volgens het regiovertegenwoordigingsmodel met AGIS/Achmea als marktleider en CZ als tweede verzekeraar. Voor de volledige DOT-omzet 2012 zijn met alle verzekeraars afspraken gemaakt op basis van aanneemsommen of omzetplafonds. De vulling geschiedt op basis van afgesloten DOT s met vooraf 14 Directieverslag en jaarrekening 2012

15 afgesproken tarieven. Na volledige uitfacturering van het schadelastjaar 2012 zal afrekening plaats vinden conform de gemaakte afspraken. Een andere onzekerheid is de bekostiging en waardering van onroerend goed. Vanaf 1 januari 2008 is de zorginstelling verantwoordelijk voor de ontwikkeling, financiering en exploitatie van het vastgoed. De kosten van het vastgoed (huisvestingskosten) zijn vanaf 2012 een integraal onderdeel van de met verzekeraars overeengekomen DOT-prijzen en omzetplafonds c.q. aanneemsommen. Ten slotte kan de overheid het Macro Beheersingsinstrument inzetten als achteraf blijkt dat de zorgkosten het beschikbare macrobudget overschrijden, waardoor alsnog kortingen kunnen worden opgelegd. De genoemde wijzigingen verhogen de financiële onzekerheid. Vanaf 2014 komen deze volledig voor rekening van het ziekenhuis. Om voor de langere termijn eventuele tegenvallers te kunnen opvangen is een buffer nodig in de vorm van voldoende eigen vermogen. In de op te stellen begrotingen wordt daarmee rekening gehouden door een taakstellend exploitatieresultaat op te nemen. In de diverse financiële rapportages, waar onder de in het najaar 2012 opgestelde begroting 2013, wordt in toenemende mate expliciet aandacht geschonken aan mogelijke risico's en kansen en de financiële gevolgen daarvan. In de kwartaalrapportages wordt de ontwikkeling op de benoemde risico's gevolgd. Hierbij kan gedacht worden aan financiering van kapitaal, de beheersing van geldstromen en het te voeren rente- en risicobeleid. Voor een toelichting op het gebruik van financiële instrumenten, risicobeheer en afdekkingsbeleid en de met het houden van financiële instrumenten samenhangende prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico s wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening. 8. Financieel beleid De toelichting in dit hoofdstuk heeft betrekking op de geconsolideerde cijfers, waarin derhalve ook de omzet en kosten van de Sint Lucas Andreas Apotheek BV en het Obesitas Centrum Amsterdam BV zijn opgenomen. Minderheidsdeelnemingen zijn niet geconsolideerd. 8.1 Financiële gang van zaken De bedrijfsvoering en exploitatie over het jaar 2012 werden in grote mate bepaald door de ingevoerde DOT-systematiek, alsmede een aantal andere systeemwijzigingen. De per 1 januari 2012 doorgevoerde wijzigingen betreffen onder meer: invoering van de DOT-systematiek gebruik maken van een landelijke grouper voordat feitelijk gefactureerd kan worden wijzigingen in de definities van opnamen/dagbehandelingen en verwijsinformatie een gewijzigd honoreringsmodel voor specialisten meer risico voor de verzekeraars, waardoor o.a. omzetafspraken op schadelastjaar zijn gemaakt Voor de bepaling van de omzet moeten inschattingen worden gemaakt van de uiteindelijke opbrengst van de nog lopende DBC s. Voor deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van de Casemixmodule als Directieverslag en jaarrekening

16 extracomptabel systeem. Ook moet het effect van toekomstige controles worden ingeschat. Voor de bepaling van het transitiebedrag zal de omzet medio 2014 definitief worden vastgesteld, maar voor de jaarrekening 2012 moet een zo goed mogelijke inschatting worden gemaakt in goed overleg met de accountant. Ultimo 2010 werd de resterende boekwaarde van de immateriële vaste activa volledig afgeboekt op grond van de beleidsregel BR/CU-2002 en als nacalculeerbare afschrijving verwerkt in de nacalculatie Bij de afwikkeling van de nacalculatie 2010 werd deze post door de NZa niet gehonoreerd. Op het bij de NZa ingediende bezwaarschrift is medio 2012 een afwijzende beslissing ontvangen, waarna beroep is aangetekend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Die procedure loopt nog. 8.2 Financiële exploitatie Het resultaat over 2012 komt uit op bijna 3,6 miljoen positief. Dit is 1,7 miljoen lager dan het vergelijkbare resultaat over 2011 (zie opstelling hierna), maar ruim 2 miljoen hoger dan begroot. Het ten opzichte van 2011 lagere resultaat wordt met name veroorzaakt doordat eind 2011 relatief veel DBC s zijn gesloten en gefactureerd, hetgeen een eenmalig positief effect op het resultaat 2011 heeft gehad. Ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen 19,2% van de jaaropbrengst (budgetratio). Ultimo 2011 was dit 16,7% Samenvatting De exploitatie over 2012 en 2011 is als volgt samen te vatten, waarbij ter wille van de vergelijkbaarheid de omzet A/B-segment voor beide jaren is vermeld conform de t/m 2011 geldende systematiek: exploitatie exploitatie Bedragen x mutatie Omzet A-segment/Budget aanvaardbare kosten Inkomsten med. spec. niet in budget DOT's inzake B-segment (oud) Overige bedrijfsopbrengsten: - subsidie zorgopleidingen overige opbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa *) Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening *) In 2011 is in de post afschrijvingen 1,9 miljoen begrepen inzake afboeking van niet meer aanwezige gebouwdelen. 16 Directieverslag en jaarrekening 2012

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie 3 1.1 Algemene identificatiegegevens 3 1.2 Kerngegevens 3 1.3 Structuur van de organisatie 4 1.4 Speerpunten strategisch

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 213 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Drukwerk: Drukkerij Hub. Tonnaer B.V. Stichting

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie