VENNOOTSCHAPPEN VOOR ARTSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VENNOOTSCHAPPEN VOOR ARTSEN"

Transcriptie

1 1 Orde van geneesheren - provinciale Raad van Oost-Vlaanderen Leidraad VENNOOTSCHAPPEN VOOR ARTSEN Inleiding Artsen die een vennootschap wensen op te richten om hun medische praktijk in onder te brengen, vragen geregeld of de Orde niet over modellen of type statuten beschikt. De Nationale Raad heeft reeds eerder gesteld dat modelovereenkomsten niet kunnen opgelegd worden en dat de provinciale Raad alleen die bedingen kan aanduiden die strijdig zijn met de medische plichtenleer. Het opleggen van een complete tekst door de Orde zou daarenboven de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van de Raden in het gedrang kunnen brengen en zou ook het intellectueel werk en de verantwoordelijkheid van de opstellers ervan (notarissen, accountants) doorkruisen. Overigens dienen artsenstatuten de weergave te zijn van een concrete situatie en zich niet te beperken tot het louter overnemen van de bepalingen van de vennootschapswetgeving. Er wordt immers dikwijls vastgesteld dat tal van artsenvennootschappen dienen aangepast te worden wegens de connotaties die erin voorkomen met de zuiver commerciële vennootschap. Een maatpak is te verkiezen boven confectie. Het komt niet aan de provinciale Raad toe zich uit te spreken over zuiver juridische of wettelijke bepalingen. Wel kan de Raad aanduiden, en dit op deontologische gronden, welke deontologische bepalingen obligaat in de tekst dienen opgenomen te worden. De provinciale Raad wenst de artsen die een vennootschap wensen op te richten hierbij behulpzaam te zijn. Vandaar deze leidraad die de terzake geldende deontologische richtlijnen in herinnering brengt. Maar ook de deontologie evolueert. Daarom ook kan deze leidraad uitsluitend aangezien worden als een richtlijn hic et nunc. Wijzigingen van de vennootschapswet kunnen aanleiding geven tot bijsturing. Maar ook kunnen, los hiervan, na verloop van tijd soms andere deontologische accenten worden gelegd. Het is dus van het grootste belang te onderstrepen dat deze leidraad niet absoluut en definitief is. inleiding...p. 1 algemene opmerkingen...p. 2 check list...p. 4 facultatief te vermelden.p.10 veel gestelde vragen...p.11 laatste aanpassing: 25/9/2013

2 2 ALGEMENE OPMERKINGEN : Het is niet noodzakelijk dat artsen die vennoot zijn van eenzelfde BVBA van dezelfde of aanverwante discipline zijn. De volledige inbreng van de medische activiteit is niet noodzakelijk. De ontwerptekst wordt, voor het verlijden van de akte, ter goedkeuring aan de Raad toegestuurd. Dit kan zo nodig gebeuren door de opstellers ervan, doch de verdere correspondentie geschiedt steeds tussen de Raad en de betrokken arts. De provinciale Raad heeft immers alleen bevoegdheid over de individuele arts en geenszins over derden. Weliswaar zullen de ontwerpstatuten opgesteld worden door professionals, doch het is van belang dat de arts zelf deze tekst naleest vooraleer deze ter goedkeuring aan de provinciale Raad toe te sturen. Hij dient hierbij zelf eerst na te gaan of de tekst aangepast is aan de medische beroepsuitoefening door er o.m. op toe te zien dat alle commerciële en industriële clausules in de tekst worden geschrapt. Wanneer in de tekst verwezen wordt naar bijlagen (bv. reglement van orde, verslag bedrijfsrevisor ), dienen deze eveneens te worden voorgelegd. De Commissie Vennootschappen Huisartsen of Specialisten onderzoekt de stukken. Eventuele opmerkingen of voorstellen tot aanpassingen worden aan de betrokken arts toegestuurd. Acht de Commissie de tekst conform aan de deontologie, dan wordt deze met gunstig advies aan de Raad voorgelegd. De Raad viseert uiteindelijk de goedgekeurde statuten. De Commissie behoudt zich het recht voor de ontwerptekst terug te sturen aan de arts wanneer uit een eerste globaal nazicht blijkt dat de redactie ervan onnauwkeurig en slordig is gebeurd zonder rekening te houden met de evidente deontologische richtlijnen. In de tekst wordt bij voorkeur alleen gesproken over en verwezen naar de regelen van de medische deontologie en niet naar de code van medische plichtenleer of artikelen ervan. Er dient in de tekst steeds verwezen naar arts en niet naar geneesheer. Een geschorste arts mag zich voortaan wel laten vervangen; wel dienen de modaliteiten i.v.m. vervanging en derven van inkomsten tijdens periode van schorsing duidelijk in het statuut opgenomen (art. 158 code). De Raad acht het wenselijk om n.a.v. een voorgenomen statutenwijziging ook de initiële statuten opnieuw te toetsten aan de op dat ogenblik geldende deontologische richtlijnen. Daarom zou de Raad het op prijs stellen om naast de wijzigingsakte, eveneens de tekst van de nieuwe gecoördineerde statuten te ontvangen.

3 3 Een statutenwijziging die uitsluitend betrekking heeft op een verhoging/vermindering van het kapitaal of een loutere herschikking van nummering inhoudt (conform gewijzigde vennootschapswetgeving) behoeft geen goedkeuring van de Raad. Deze wijzigingen worden, na verplichte mededeling aan de Provinciale Raad, geakteerd. Elke wijziging aan de tekst die na de goedkeuring zou worden doorgevoerd, dient eveneens voorafgaandelijk aan de Raad voorgelegd. De door de Raad goedgekeurde tekst is het enig deontologisch geldig document ten aanzien van de Orde der artsen, waarbij iedere wijziging slechts rechtsgeldig zal zijn na voorafgaandelijke goedkeuring door de bevoegde provinciale Raad. Wijziging van statuten vereist geen eenparigheid meer; hetzelfde geldt voor het aanleggen van een conventionele reserve. De indiener wordt verzocht de aangebrachte wijzigingen bij voorkeur visueel te markeren. Na goedkeuring zou de Raad het op prijs stellen dat u hem volgende stukken zou overmaken: - een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van oprichting of statutenwijziging; - een kopie van de publicatie van het uittreksel van deze akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

4 4 Orde van Geneesheren provinciale Raad van Oost-Vlaanderen DEONTOLOGISCHE VEREISTEN : CHECK-LIST Beoogd wordt om een praktische handleiding weer te geven met de deontologische aandachtspunten. Aangezien van alle vennootschapsvormen de artsen voornamelijk de BVBA aanwenden, wordt hieronder uitsluitend het stramien van deze vennootschapsvorm gevolgd. Wanneer sommige bepalingen verplicht in de statuten dienen opgenomen werd aangeduid onder welke rubriek dit zou kunnen gebeuren. Nogmaals weze onderstreept dat het de arts vrij staat deze bepalingen onder een andere, naar zijn oordeel logischer, rubriek onder te brengen. Ook zou het bijvoorbeeld denkbaar zijn dat de belangrijkste deontologische aandachtspunten samen in een en dezelfde rubriek deontologische bepalingen zouden ondergebracht worden. OPRICHTING VENNOOTSCHAP I. ZETEL - Overbrenging van de zetel van de vennootschap dient eveneens voorafgaandelijk aan de provinciale Raad van de Orde te worden meegedeeld. - Ontwerpen met volgende tekst dienen, wegens hun commerciële connotatie, vermeden te worden ( De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, verkoopbureaus of opslagplaatsen oprichten, ). Mogelijke en aanvaardbare formulering: De verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal vooraf worden meegedeeld aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde van Geneesheren De arts-vennoot mag een bijkomende praktijk vestigen, mits voorafgaande goedkeuring door de provinciale Raad van de Orde der Geneesheren. Na het bekomen van deze toelating kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, hiertoe overgaan. II. NAAM - In de benaming van de professionele vennootschap dient de naam van de arts(en) en het uitgeoefende, door de FOD Volksgezondheid erkende, specialisme te worden vermeld. Behoren de vennoten tot verschillende disciplines dan dient de specialiteit van elke arts in de benaming vermeld. Voorbeelden van benaming: - Bvba Dr. Piet Pieters,huisarts - Bvba huisartspraktijk Dokter Pieters - Bvba Piet Pieter,gynaecologie - Bvba Piet Pieters, gynaecoloog - Het is wenselijk doch niet verplicht, dat de naam van de arts wordt voorafgegaan door Dokter of Arts.

5 5 III. DOEL - Bij de oprichting van de vennootschap brengen de artsen hun volledige of een gedeelte van hun medische activiteiten in gemeenschap. - Het maatschappelijk doel van de vennootschap is burgerlijk en is de uitoefening van de geneeskunde door haar vennoten zelf. Elke handelsactiviteit is verboden. - In de professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid wordt de geneeskunde uitgeoefend door de vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap. Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend. - Investeringsbeleid : Eerder stelde de Nationale Raad dat het beleggen in onroerende en roerende goederen, die geen verband houden met de uitoefening van de geneeskunde, enkel mogelijk was wanneer het één vennoot betreft die alle aandelen bezit, met andere woorden dat dit in geval van meerpersoonsvennootschappen niet kon worden toegestaan. De Nationale Raad stelde in 2007 dat het beleggen in roerende en onroerende goederen in alle professionele vennootschappen, zowel één- als meerpersoonsvennootschappen onder strikte voorwaarden kan worden toegelaten. De Nationale Raad legt er de nadruk op dat volgende criteria expliciet in de statuten dienen vermeld te worden : 1.het moet blijken dat het om een bijkomstig doel gaat; (opgelet: bijkomend wordt niet aanvaard) 2.de voorwaarde dat deze handelingen niet van aard mogen zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen, dient benadrukt; 3.een en ander mag in gene mate aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook; 4.de vennoten dienen de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te bepalen. Deze modaliteiten dienen uitdrukkelijk en concreet in de statuten zelf opgenomen te zijn. Vanzelfsprekend kunnen de formules die eerder gehanteerd werden door de provinciale Raad (zie hiernaast) eveneens nog aangewend worden. Er kan geopteerd worden voor volgende mogelijkheden : a.er is geen vermelding over een bijkomstig doel : er wordt gestipuleerd dat het verwerven van roerende en onroerende goederen beperkt wordt tot deze die rechtstreeks in verband staan met de praktijkuitoefening; b.een bijkomstig doel wordt voorzien: of : Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als bijkomstig doel, eigen onroerende goederen verwerven en beheren (zelf aan te vullen, bv. alsook alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, enz.) De vennootschap kan dit bijkomstig doel niet nastreven zodra er twee of meer vennoten zijn. of : De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren (verder concreet in te vullen) onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Beslissingen i.v.m. het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.

6 6 (noot : unanimiteit wordt vanzelfsprekend deontologisch aanvaard, wat niet belet dat ook andere meerderheden kunnen onderzocht worden.) - Het doel kan o.m. omvatten : dient gewijzigd in : Het doel omvat : Het doel omvat : - Verwijzing naar de activiteit van de vennootschap in binnen- en buitenland is niet relevant. IV. GESCHILLEN/DESKUNDIGE/SHEIDSRECHTER (ARBITER) De provinciale Raad kan niet aangeduid worden als scheidsrechter (arbiter); evenmin kan in de statuten aan de provinciale Raad worden opgedragen een scheidsrechter (arbiter) of een college van scheidsrechters (arbiters) aan te duiden. Eventueel kan voorzien worden dat in voorkomend geval de bevoegde rechtbank een scheidsrechter (arbiter) kan aanstellen. Geschillen van deontologische aard zullen uitsluitend door de bevoegde provinciale raad van de Orde van geneesheren beslecht worden. In statuten wordt geregeld verwezen naar de tussenkomst van de rechtbank -bv voor aanduiding van een deskundige bij de waardebepaling van de aandelen bij overdracht- (burgerlijke rechtbank, van eerste aanleg rechtbank van koophandel, voorzitter van de rechtbank zetelend in kortgeding ). Er dient beter verwezen te worden naar de bevoegde rechtbank (met weglating van koophandel enz.). V. AANDELEN aandelenbezit : - Voorwaarden : -arts zijn, -ingeschreven op de Lijst, -zijn medische activiteit uitoefenen in het kader van de vennootschap -door de overige vennoten met eenparigheid van stemmen worden aanvaard. - Uit de statuten dient te blijken dat bij de afweging van de respectieve rechten van de vennoten meer rekening zal worden gehouden met de in de vennootschap verrichte prestaties dan met het geïnvesteerde kapitaal of de anciënniteit. Kunnen enkel vennoot zijn: artsen ingeschreven op de Lijst van de prov. Raad van de Orde van Geneesheren die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen en die door de bestaande vennoten met eenparigheid van stemmen is aanvaard. Het aandelenbezit van de vennoten dient zich daarenboven steeds te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

7 7 verwerven / overdracht aandelen - Ondeelbaar en onsplitsbaar/vruchtgebruik op aandelen : Vruchtgebruik op aandelen van artsenvennootschappen kan niet aanvaard worden. Dit zou een omzeiling betekenen van hetgeen eerder werd gezegd in verband met de voorwaarden waaraan men dient te voldoen om vennoot te worden. Evenmin kan het vruchtgebruik op aandelen toegekend aan personen die niet aan deze voorwaarden voldoen, aanvaardbaar geacht worden. - Overgang van aandelen wegens overlijden : Bij overlijden van de zaakvoerder-vennoot zijn de rechten verbonden aan de aandelen te schorsen tot overdracht van de aandelen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden vennoot te worden. Tevens dient een bepaling voorzien in geval van overlijden of bij stopzetting van de werkzaamheden van de enige zaakvoerder-vennoot. Wanneer verder in de statuten nog sprake is van overgang van aandelen, dienen deze voorwaarden hetzij steeds vermeld, hetzij dient steeds verwezen te worden naar de voorwaarden waaraan een vennoot dient te voldoen zoals bepaald in artikel van onderhavige statuten. De aandelen zijn t.o.v. de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde of in naakte eigendom en vruchtgebruik gesplitste eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden vennoot te worden. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De aandelen van de enige vennoot mogen echter op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan aan een ander arts die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden zoals bepaald in artikel van onderhavige statuten. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een ander arts die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het beheer van het patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door systematische wijziging van de statuten, en inzonderheid van artikel (naam) en artikel (doel) en de overige specifieke statutaire bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten is geweerd.

8 8 VI. AANSPRAKELIJKHEID De Raad zal er steeds op toezien dat een bepaling is voorzien i.v.m. de afzonderlijke en bijkomende beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de aansprakelijkheid van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van elke arts-vennoot is onbeperkt. De arts-vennoot blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg t.o.v. deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn. VII. BESTUUR / VERTEGENWOORDIGING : - Het mandaat van zaakvoerder dient beperkt te worden in de tijd. Dit ten einde te vermijden dat een arts nog een mandaat in de vennootschap zou uitoefenen nadat hij er zijn medische activiteiten zou hebben stopgezet. Ook de redengeving van de commissie van de Nationale Raad ( ) dat de onafhankelijkheid van de jongere en pas toegetreden vennoten bij het opstarten van de vennootschap onvoldoende groot is om in volle vrijheid en met de nodige veiligheid een onbeperkte duur van mandaat van oudere vennoten te onderschrijven, kan in deze samenhang begrepen worden. - Sinds wordt niet langer weerhouden dat de bestuursfuncties door artsen-vennoten dienen waargenomen te worden. Ook niet-artsen kunnen als bestuurder verkozen worden, doch enkel voor niet-medische aangelegenheden. a.zaakvoerder = vennoot : of: Het mandaat van de zaakvoerdervennoot is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische activiteiten of : Het mandaat van de zaakvoerdervennoot wordt beperkt tot een termijn van jaar, eventueel hernieuwbaar. b. zaakvoerder is geen vennoot: Het mandaat van deze zaakvoerder wordt vastgelegd voor een beperkte en bepaalde duur, namelijk voor een duur van jaar, eventueel hernieuwbaar. Indien deze zaakvoerder geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt tot niet-medische aangelegenheden. - Bijzondere volmachten : Wanneer een zaakvoerder een gevolmachtigde van de vennootschap aanstelt dient zijn mandaat beperkt te worden tot niet-medische handelingen. De zaakvoerder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-vennoot, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn mandaat. of : De zaakvoerder(s) kunnen bepaalde welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-medische aangelegenheden.

9 9 VIII. ALGEMENE VERGADERING : (stemrecht - volmacht) - Enkel een arts-vennoot kan een andere vennoot vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Iedere vennoot kan slechts één volmacht uitoefenen. Daarenboven kan elk aandeel slechts recht geven op één stem. - In verband met de wijze van stemmen, wordt dikwijls gerefereerd aan uitzonderingen voorzien in de wet. Er dient ook verwezen te worden naar de uitzonderingen voorzien in de medische deontologie en de statuten zelf. Iedere vennoot kan slechts één volmacht uitoefenen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Bv. : Met uitzonderingen van de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie en de statuten, worden de beslissingen getroffen met gewone meerderheid van stemmen. - Veelal wordt gestipuleerd : mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden of Behalve in de bij wet en de statuten bepaalde. Terzake dient ook steeds verwezen te worden naar de medische deontologie.... mits de door de wet, de medische deontologie en de statuten opgelegde... IX. ONTBINDING-VEREFFENING: Voorheen voorzag de Code dat vereffenaars artsen dienden te zijn. De gewijzigde tekst van de Code houdt thans in dat waarborgen dienen geboden met het oog op het verzekeren van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en het beroepsgeheim van de vennoten Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten. X. DEONTOLOGISCHE BEPALINGEN: - Er rust een inlichtingsplicht op de vennoot van de andere vennoten ingeval van veroordeling die een weerslag heeft op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening. Tijdens de periode van het verbod, mag de geschorste arts geen inkomsten (ereloon, inkomstenpool, forfaitaire honoraria) verbonden aan de uitoefening van de geneeskunde ontvangen. Uiteraard is ereloondeling met de vervangende arts ook uitgesloten. Andere inkomsten verbonden aan het verzorgen van de continuïteit, i.c. bv. bij vervanging het gebruik van lokalen/materialen, moeten vooraf medegedeeld worden aan de provinciale Raad ter nazicht en/of goedkeuring voor zover die bepalingen niet reeds vermeld worden in overeenkomsten of statuten (cf. art. 159) van samenwerkingsverbanden, associaties, groepspraktijken, etc. Bij meerdere vennoten dient iedere vennoot de andere vennoot in te lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordelingen met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening. Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de geneeskunde uit te oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening. De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie. De maatregelen dienen vooraf schriftelijk te worden medegedeeld aan de bevoegde provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.

10 10 - uit de tekst dient te blijken dat garanties worden geboden voor de vrije artsenkeuze, de onafhankelijkheid van de arts, de bescherming van het beroepsgeheim, de overdracht van medische dossiers en de continuïteit van de zorg. - de vennoten dienen er over te waken dat de vennootschap waarvoor zij werken naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel werkende arts gelden. - Welkdanige wijziging ook dient vooraf aan de Orde te worden meegedeeld. Elke wijziging van onderhavige statuten zal voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde der Geneesheren. XI. BUITENGEWONE VERGADERING BENOEMING : Dezelfde vermelding in verband met de beperking in de tijd van het mandaat van zaakvoerder, is van toepassing (cfr. VII) FACULTATIEF TE VERMELDEN a. De professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten met artsen of met de voorziene (kosten)associaties, professionele (eenpersoons)vennootschappen, middelenvennootschappen en v.z.w. s. b. De professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan vennoot zijn van een (kosten)associatie of middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een vzw van artsen. Hierbij dienen de bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer nageleefd te worden. * * *

11 11 Veel gestelde vragen 1. Dient het revisorenverslag steeds voorgelegd? Indien er een inbreng in natura voorzien is, dient dit verslag inderdaad voorgelegd. De uiteindelijke vaststelling van de waarden van de in te brengen of over te dragen bestanddelen van een artsenpraktijk dient niet te gebeuren door de provinciale Raad. Het is wel de taak van de provinciale Raad de gegrondheid van de voorgestelde bedragen na te gaan ten einde elke inbreuk op de regels van de medische deontologie te voorkomen. 2. Vennoten ingeschreven bij verschillende raden - bevoegdheid : De Raad waarbij de meerderheid van de vennoten is ingeschreven doet het feitelijk onderzoek van de statuten ongeacht de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Zijn er twee vennoten dan gebeurt de coördinatie door de Raad waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Deze Raad zal daarenboven steeds overleg plegen met de andere provinciale Raad (voorafgaand voorstel tot formuleren van opmerkingen of voorstel tot goedkeuring). 3. Welke vennootschappen komen in aanmerking voor een artsenvennootschap? De samenwerking tussen artsen in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid heeft een intuïtu personae-karakter. Dit impliceert dat als mogelijke vennootschapsvormen voor artsenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid enkel personenvennootschappen of vennootschappen met gemengde vorm in aanmerking komen, te weten : de vennootschap onder firma, de coöperatieve vennootschap en de (eenpersoons)bvba (de Starter-bvba is eveneens toegestaan). De naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen zijn uitgesloten als vennootschapsvorm voor artsenvennootschappen aangezien die kapitaalsvennootschappen zijn. De gewone commanditaire vennootschap is eveneens onbruikbaar omwille van de mogelijkheid tot het aantrekken van stille vennoten geldschieters die zelf het beroep van arts niet uitoefenen. (Tijdschrift van de Nationale Raad, nr. 60, juni 1993). 4. Overeenkomst tussen een artsenvennootschap en een ziekenhuis De Nationale Raad (11 mei 1991) is van mening dat er geen deontologisch bezwaar bestaat tegen een overeenkomst gesloten tussen een ziekenhuis en een vennootschap van één of meerdere ziekenhuisartsen. 5. EBVBA-lid van een gewone associatie : De Nationale Raad werd eerder om advies verzocht m.b.t. de vraag of een eenpersoons-bvba lid mag zijn van een gewone associatie zonder rechtspersoonlijkheid. De Nationale Raad is van mening dat, binnen een gewone artsen-associatie zonder rechtspersoonlijkheid, het aan elke associé toegelaten is om, conform de richtlijnen van de Nationale Raad, een eenpersoonsvennootschap op te richten. De betrokken arts moet zijn associés ervan in kennis stellen.

12 12 6. Kan een handelsvennootschap omgezet worden in een artsenvennootschap? Deze techniek wordt naar verluidt toegepast omdat dit kostenbesparend zou zijn. De Nationale Raad ( ) ziet geen deontologische gronden om deze omzetting niet toe te laten. Wel ligt het voor de hand dat de artsen, alvorens een ontwerp van statuten in te dienen, zelf voor alle nodige aanpassingen dienen te zorgen en dit werk niet aan de contractencommissie van hun provinciale Raad kunnen overlaten. Tevens meent de Nationale Raad de artsen te moeten waarschuwen voor deze methode, daar deze niet zonder risico is als bijvoorbeeld de oorspronkelijke handelsvennootschap nog openstaande schulden heeft. 7. Mag een handelsvennootschap of een artsenvennootschap bestuurder zijn van een professionele artsenvennootschap met rechtspersoonlijkheid? De Nationale Raad ( ) wijst vooreerst op de bijkomende moeilijkheden wanneer de zaakvoerder geen vennoot is (cfr. VI). Na bespreking is de Nationale Raad van oordeel dat het aangewezen is enkel vennoten, al dan niet natuurlijke personen, of natuurlijke personen die geen vennoot zijn als bestuurder aan te stellen. 8. Kan een arts een eenpersoonsvennootschap oprichten met een doel dat niet aansluit bij zijn medische praktijk, in casu bepaalde computertoepassingen? De provinciale Raad van Oost-Vlaanderen herinnerde er in haar advies van 15 mei 2002 vooreerst aan dat elke overeenkomst tussen artsen of artsen-vennootschappen en niet-artsen, en die een invloed kan hebben op de deontologische aspecten van de beroepsuitoefening van de arts, schriftelijk dient vastgelegd te worden en slechts ondertekend mag worden als het ontwerp ervan op deontologisch vlak werd goedgekeurd door de bevoegde provinciale Raad. Dergelijke overeenkomst kan toegelaten worden wanneer zij geen aanleiding geeft tot misbruik of beperking van de diagnostische of therapeutische vrijheid en wanneer zij de kwaliteit van de zorgen niet in het gedrang kan brengen. 9. Kan een arts meerdere vennootschappen hebben? *Professionele vennootschappen met - volledige medische activiteit : neen - gedeelte van de medische activiteit : ja *Handelsvennootschap (patrimoniumvenn.) naast de professionele venn. : ja (is niet voor te leggen maar wel te voldoen aan punt 8).

VENNOOTSCHAPPEN VOOR ARTSEN

VENNOOTSCHAPPEN VOOR ARTSEN 1 Orde van geneesheren - provinciale Raad van Oost-Vlaanderen Leidraad VENNOOTSCHAPPEN VOOR ARTSEN Inleiding Artsen die een vennootschap wensen op te richten om hun medische praktijk in onder te brengen,

Nadere informatie

Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d

Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d. 27.01.2015 1. Naam Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle vennoten met hun uitgeoefende specialisme.

Nadere informatie

Overzicht Typeformuleringen Artsenvennootschappen. 1. Naam

Overzicht Typeformuleringen Artsenvennootschappen. 1. Naam Overzicht Typeformuleringen Artsenvennootschappen 1. Naam Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle vennoten met hun uitgeoefende specialisme. 2. Zetel

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Commissie "Code en Vooruitzichten"

Commissie Code en Vooruitzichten Commissie Doc: a056003 Tijdschrift: 56 p. 26 Datum: 18/01/1992 Origine: NR Thema's: Code van geneeskundige plichtenleer (Interpretatie van de-) Vennootschappen tussen artsen en met niet-artsen Commissie

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

STATUTEN. I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

STATUTEN. I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL. STATUTEN. I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL. Artikel één : NAAM. Door dokter.. hiernagenoemd de arts-vennoot wordt een burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40,

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40, BELGISCHE CLUB VOOR INFORMATICAVEILIGHEID (afgekort BELCLIV) Vzw gesticht op 4 décember 1999 Statuten voor de laatste maal gewijzigd op 25 maart 2015 Ondernemingsnummer : 443.147.072 Gecoördineerde versie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

Geneesherenvennootschappen wijziging van de Code

Geneesherenvennootschappen wijziging van de Code Orde der artsen - Nationale Raad Geneesherenvennootschappen - Wijziging van de Code Doc: a054002 Tijdschrift: 54 p. 18 Datum: 24/08/1991 Origine: NR Thema's: Code van geneeskundige plichtenleer (Interpretatie

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige gratis modelstatuten De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige vennootschap zullen/kunnen worden samengesteld.

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009 Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC 80, Auguste Reyerslaan 1030 Brussel1000 Brussel Statuten op datum van 07/01/2009 Hoofdstuk 1. Benaming, zetel, duur, doel Artikel.1.

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Samenwerking en deontologie

Samenwerking en deontologie Samenwerking en deontologie Met welke deontologische regels rekening houden in een associatie? In deze reader bekijken we de vereisten en beperkingen die vanuit de deontologische codes van de meeste vrije

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

ORDE DER ARTSEN PROVINCIALE RAAD LIMBURG

ORDE DER ARTSEN PROVINCIALE RAAD LIMBURG ORDE DER ARTSEN PROVINCIALE RAAD LIMBURG PRAKTISCHE HANDLEIDING INZAKE PROFESSIONELE SAMENWERKING TUSSEN ARTSEN Goedgekeurd op de zitting van de Provinciale Raad Limburg op 13.02.2014; Opgesteld door de

Nadere informatie

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF Samenwerken in een vennootschap Frank Haemers, Juridische dienst BIBF SYNERGIE, 1+1 = 3 Waarom is 1+1 = 3 bij samenwerken? Kennisuitbreiding : 2 weten meer dan 1 Schaalvergroting: delen van kosten, maar

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618 Gezien de tuchtrechtelijke beslissing van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

COÖRDINATIE STATUTEN

COÖRDINATIE STATUTEN SUPPORTERSFEDERATIE CLUB BRUGGE K.V. vzw Olympialaan 72 8200 Sint-Andries Brugge Ondernemingsnummer: 0474.964.854 COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 1 december 2017, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Reglement voor de vennootschappen van notarissen

Reglement voor de vennootschappen van notarissen NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor de vennootschappen van notarissen Aangenomen door de algemene vergadering van 26 april 2011 in vervanging van het reglement de dato 22 juni 2004, gewijzigd

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dossier. Deel 1: Associaties. 1. Start van een associatie. 2. De associatie en onroerend goed

Inhoudsopgave. Dossier. Deel 1: Associaties. 1. Start van een associatie. 2. De associatie en onroerend goed Inhoudsopgave Deel 1: Associaties 1. Start van een associatie 1. Ik heb een BVBA. Kan ik associëren met een collega die geen BVBA heeft?.. 1 2. Ik heb een BVBA en ik ga associëren met iemand die geen BVBA

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie