J A A R V E R S L A G 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2013"

Transcriptie

1 KBO Groesbeek/de Horst Organisatie van senioren Bijlagen: Notulen Algemene ledenvergadering Financieel verslag. INLEIDING: J A A R V E R S L A G is het jaar begonnen met een ongekend aantal leden. In het jubileumjaar 2011 werd het werven van nieuwe leden geïntensiveerd, terwijl dit in 2012 weer op een lager niveau werd gedaan waardoor de teller van het aantal leden steeds schommelde tussen de 1000 en 1100 wat in 2013 werd gestabiliseerd. Een belangrijk onderdeel in 2013 was de verkiezing van een voorzitter. Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest vond de heer Herman Oolbekkink de tijd gekomen om toe te treden tot het bestuur van de KBO afdeling Gelderland. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april nam de hij afscheid van KBO Groesbeek/de Horst en werd met algemene stemmen de heer Gerard van Ewijk door de vergadering gekozen tot voorzitter van de KBO afdeling Groesbeek/de Horst. Bestuur: Statutair waren in 2013 drie bestuursleden aftredend. De dames A.Eijmers en W.Stalenhoef en de heer W.Wijers. Zij stelden zich herkiesbaar en werden bij acclamatie herkozen. Het bestuur heeft de heer Gerard van Ewijk bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de bestuursfunctie van voorzitter. Vanuit de leden waren voor deze functie geen kandidaten aangemeld. Voorzitter Ookbekkink stelde de aspirant voorzitter aan de ledenvergadering voor en vroeg de ledenvergadering zonder hoofdelijke stemming akkoord te gaan met zijn benoeming. Middels applaus werd ingestemd met de benoeming. Voorzitter van Ewijk gaf aan de ledenvergadering een korte CV en deelde mee zich in het eerstvolgend Nieuwsblad uitgebreid te zullen voorstellen. De nieuwe voorzitter werd uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur waarna de voorzittershamer door de heer Oolbekkink aan hem werd overhandigd.

2 -blad 2 Leden Op 1 januari 2013 waren 1092 Groesbeekse senioren lid van KBO Groesbeek de Horst Gedurende het jaar 2013 werden 30 nieuwe leden ingeschreven, 22 leden zijn in dat jaar overleden terwijl 19 leden het lidmaatschap beëindigden: 3 leden vanwege eigen bezuiniging, 2 leden wegens verhuizing, 6 wegens ziekte/ouderdom en 8 zonder bekende reden. In 2013 is er derhalve een minimale groei geweest van 2 leden waardoor KBO Groesbeek/de Horst op 31 december leden telde.. Felicitaties. Zoals is vastgelegd in de bestuursvergaderingen en vermeld in onze activiteiten map worden senioren bij bepaalde verjaardagen verrast met een boeket bloemen. In 2013 werden 76 senioren hiermee verrast; 34 leden vierden hun 80 jarige verjaardag, 23 werden 85 jaar 5 werden 90 jaar, 4 vierden 91 jaar, 3 werden 93 jaar, 3 werden 94 jaar, 1 werd 95 jaar,1 werd 97 jaar en 1lid mocht haar 98 e verjaardag vieren. Een aantal leden herdachten en vierden een gouden huwelijk terwijl zelfs een echtpaar het diamanten huwelijk vierde. Allen werden door de contactpersoon of een van de bestuursleden gefeliciteerd met het bereiken van de mijlpaal. BESTUUR EN BELEID. In 2013 werden 10 bestuursvergaderingen gehouden.voorafgaand aan de vergadering voor het algemeen bestuur kwam eerst het dagelijks bestuur bijeen. Bij de algemene bestuursvergadering werd het beleid vastgesteld. Enkele belangrijke onderwerpen waren o.a. : 1 e Samenwerking KBO afdelingen. Per 1 januari 2015 wordt de fusie tussen de MUG gemeenten gerealiseerd. Daarom nodigde onze voorzitter mede namens de voorzitters van KBO Heilig Landstichting en KBO Berg en Dal de besturen van de KBO s Beek Ubbergen, Leuth, Ooij en Millingen uit voor een gezamenlijk overleg. Doel van het overleg was te inventariseren wat de consequenties van genoemde fusie konden zijn voor de KBO s en te bezien of er samenwerking mogelijk was. Fusie tussen de afdelingen werd nadrukkelijk uitgesloten. Ter vergadering werd besloten 2x per jaar gezamenlijk te vergaderen dan de gezamenlijke belangen te bespreken.

3 - Blad 3-2 e Zaalhuur, De te betalen zaalhuur van de afzonderlijke clubjes, wordt door KBO Groesbeek betaald Kosten voor consumpties worden tot een bedrag van 150,= vergoed. 3 e Ledenadministratie. KBO Gelderland introduceert een nieuw ledenadministratieprogramma, een computerprogramma waar bestuursleden, mits hen een inlogcode is verstrekt, het ledenbestand kunnen bekijken. Wijzigingen in het bestand aanbrengen is uitsluitend voorbehouden aan de penningmeester en de secretaris. 4 e Zwembad de Lubert Wegens privatisering van zwembad de Lubert was het bestuur genoodzaakt de overeenkomst met de beheerder van de Lubert te herzien. De penningmeester en de secretaris voerden diverse besprekingen met beheerder de heer Jooren over het gebruik van het zwembad.overeengekomen werd dat het zwembad op donderdagmorgen gedurende 2x45 minuten beschikbaar zou zijn voor leden van de KBO. De prijs kon daardoor worden gehandhaafd op 4, = per uur en de 10 badenkaart werd gehandhaafd op 40 euro. Om deze prijs te kunnen handhaven zijn ook leden van andere KBO afdelingen en niet leden welkom. Ongeveer 50 personen maken gebruik van deze overeenkomst met de Lubert. 5 e Contributie afdracht aan Gelderland: Het bestuur maakt zich zorgen over de alsmaar verhoogde contributieafdracht aan KBO afdeling Gelderland. De contributie wordt hoger terwijl de leden steeds minder te besteden krijgen. KBO Gelderland geeft aan dat er diverse voordelen zijn lid te zijn van de KBO, zoals korting op de zorgverzekering, de telefoonrekening en energie. Het bestuur wil de vinger aan de pols houden en haar bezorgdheid aan KBO Gelderland kenbaar maken. Het financieel beleid van KBO Groesbeek zal sterk afhankelijk zijn van de te ontvangen subsidie van de gemeente en de Rabobank, waarbij het gemeentebestuur reeds te kennen heeft gegeven dat de mogelijkheid bestaat dat de subsidie verminderd wordt vanwege de samenvoeging van de MUG-gemeenten. 6 e Bescherming persoonsgegevens. In de vergadering van 25 maart werd akkoord gegaan met het protocol bescherming persoonsgegevens. Via een link op de website worden de leden hierover geïnformeerd.

4 - Blad 4 - Informatie, vooorlichting en educatie. KBO Groesbeek/de Horst probeert zo veel en wat de rol van mogelijk senioren in het algemeen en onze leden in het bijzonder adequate informatie te verstrekken over zaken, die voor hen van belang zijn. 29 januari werd tijdens de soos middag in de Slenk informatie gegeven vanuit de ZZG over mogelijkheden die Z-Gelderland als zorgaanbieder heeft. Informatie werd gegeven over dementie, COPD, Palliatieve zorg, Mantelzorgondersteuning en inzet hulpmiddelen/aanpassingen om zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Het in 2012 ontstane idee om gespreksgroepen voor ouderen te organiseren kreeg in 2013 vorm. Het bestuurslid W.Moll legde hiervoor contact met de werkgroep Kerk en samenleving. De Groesbeekse parochie en PKN-gemeenten stonden er positief tegenover en voor de verdere uitwerking werd contact gezocht met pastor Kees Scheffers van het centrum Ontmoeting in Levensvragen. De pastor heeft op 5 maart, 16 april en 18 juni een lezing verzorgd waarna in de groep verder werd gepraat. De middagen werden door 14,12 en 12 personen bezocht. Na deze eerste sessie werd besloten de activiteit los te koppelen van de werkgroep Kerk en samenleving. De activiteit wordt nu georganiseerd door een werkgroep van KBO leden waarin zitting hebben de dames Diny Hendriks, Ria Hopman, de heer Niko Raaphorst en ons bestuurslid de heer Moll. Er zijn 4 data gepland, twee in 2013 ( 24 september en 26 november in 2014 nogmaals twee. In samenwerking met het WMO-loket van de gemeente Groesbeek en Oosterpoort werd een informatiemiddag gehouden over de mogelijkheden, die de WMO-wet heeft te bieden, welke wijzigingen er zijn in de wet overheid is. 8 juni vierde fanfare Wilhelmina haar 115 e verjaardag waarbij de kapel van de Koninklijke Luchtmacht een optreden verzorgde. KBO-leden werden hierbij uitgenodigd en kregen 50% korting op de entreeprijs. Aan een onderzoek, uitgevoerd door het UMC St. Radboud, over het voorkomen van vallen werd medewerking verleend door onder de leden een folder te verspreiden. edewerking werd ook verleend aan de kaartverkoop van entreebewijzen voor het Zoo Parc Overloon. KBO-leden kregen een korting van 50%. Ongeveer 80 kbo-leden maakten gebruik van deze aanbieding. Gezien de ledenkorting bij een bezoek aan Cine Twins bioscoop in Malden

5 Blad 5- wordt indien mogelijk de aangekondigde film in ons Nieuwsblad en op onze website vermeld. Onder de slogan Samen dingen doen werd een kleine enquête gehouden met de vraag : voor welke activiteit heeft u bij de KBO Groesbeek belangstelling. Onderstaande antwoorden werden ontvangen: 10 voor cultuur 8 wandelen 4 hobbyclub 4 muziek 6 koken 5 kaarten. De hobbyclub is niet van de grond gekomen. Overige activiteiten zijn opgepakt waarbij er per activiteit een aanspraakpunt is. Inmiddels zijn ook enkele kookgroepen gestart. Seniorlunches Gezien het succes van de vorige jaren met betrekking tot de organisatie van een lunch op zondag werden ook in 2013 weer de nodige seniorenlunches georganiseerd. De eerste lunch in 2013 werd gehouden op zondag 13 januari en werd bezocht door 40 Senioren. De heer L.v Duinhoven zorgde voor muzikale ondersteuning. 17 februari en 24 maart waren de twee laatste lunches in het voorseizoen en op 22 september, 20 oktober en 1 december waren de drie laatste lunches van Activiteiten Voor de nodige ontspanning werden in dit verslagjaar weer de nodige middagen georganiseerd. = 17 januari werd een cabaretuitvoering opgevoerd onder de titel: de juf, de bakker en de dominee. Deze leuke middag werd bezocht door 85 leden. = 2 februari werd de Mallemolen gevuld met carnavalvierders. De gasten werden ontvangen met een aantal consumpties en enkele hapjes, terwijl de carnavalsgroepjes weer hun best deden de nodige variatie in het programma met show en zang aan te brengen. Het huisorkest Fantatteme zorgde, zoals altijd, voor de nodige muzikale begeleiding terwijl ook de prinsen acte de préséance gaven. = 14 maart een middag met verteller Cees Prinsen die ons kwam vertellen wat er allemaal in de Meidenkist gestopt was. Het hoogtepunt van de middag was het laten zien van al die

6 -blad 6- meidenspullen. De middag was doorspekt met anekdotes en wetenswaardigheden uit vroeger tijden. = 25 maart konden de leden bij een workshop laten zien waartoe zij in staat waren bij het maken van mooie paasstukjes. Vast staat dat in menig huis de paasstukjes de nodige aandacht en lofprijzing hebben gekregen. = 11 juni was het gezelschap van Plurijn in de Mallemolen om voor de leden het toneelstuk Samen op wereldreis op de planken te brengen. Op een speelse wijze lieten zij ons kennis maken met hun avonturen. = 10 juli werden alle oma s en opa s met hun kleinkinderen uitgenodigd deel te nemen aan een middagje minigolf op golfbaan de Lubert. Het aantal oma s en opa s viel wat tegen. Waarschijnlijk was de dag niet helemaal juist gekozen. = 14 november werd in de kleine zaal van de Mallemolen een likeurproeverij gehouden. Een skala van likeurtjes uit vorige eeuwen werden door de heer Heusinkveld uitvoerig besproken, zowel de herkomst als het gebruik van deze alcoholische en niet alcoholische dranken met de soms wonderlijke naamgeving kwamen aan de orde. De belangstelling was niet overweldigend. = 16 december was er een mogelijkheid kerststukjes te maken. Enkele handvaardige bestuursleden zorgden voor de accessoires waarmee de groene takken in kersttooi gebracht konden worden. Nieuw dit jaar waren de stapels belastingformulieren van de Duitse belastingdienst voor leden die ooit inkomsten uit Duitsland hebben gehad. Onze penningmeester heeft zich in deze materie verdiept en heeft al mening lid de helpende hand geboden Reizen: In 2013 werden drie dagtochten georganiseerd. De eerste reis was 23 mei. De volle bus reed een toeristische route naar Vaals. In Vaals werd een bezoek gebracht aan het Heilig Beeldenmuseum. Uit de humoristische vertellingen bleek dat ook de heiligen een humoristische inslag hadden. Na de informatie over de heiligen werden de leden rondgeleid door een gerestaureerd klooster en wie dit wenste kon een kijkje nemen in de kloostertuin. Hierbij bleek dat de meesten liever in de tuin dan in een klooster zaten 17 juli was onze jaarlijkse reis voor leden met een beperking. De reis met de speciale bus ging via een toeristische route richting Limburg en wel naar het witte stadje Thorn. In Thorn werd bij rederij Cascade ingescheept voor een boottocht over de Maasplassen en de grensmaas. Aan boord kon men genieten van koffie met Limburgse vlaai

7 -blad 7-19 september stapten 37 leden in de bus voor een tocht naar Utrecht. In Utrecht werd overgestapt op een rondvaartboot voor een tocht door de Utrechtse grachten. Aan boord zoals gebruikelijk weer koffie met iets lekkers. Na de boottocht volgde een stadwandeling met een gids waarbij veel middeleeuwse gebouwen bekeken werden waaronder de bekende drie Dom s van Utrecht. Aan de inwendige mens werd ook gedacht en wel in Restaurant Den Engel in Houten. Communicatie en sociale media Voor een goede informatie aan onze leden beschikt KBO Groesbeek over diverse mogelijkheden. De belangrijkste is de periodiek van de Unie KBO de Nestor. De Nestor verschijnt 10 maal per jaar en wordt onder de leden verspreidt door 25 medewerkers(sters). Bij dit blad wordt iedere keer een informatieblad van KBO Groesbeek/de Horst gevoegd met nieuws en berichten vanuit de plaatselijke vereniging naar de leden. Belangrijkste informatie gaat over de activiteiten waaraan de leden kunnen deelnemen. Via omroep Groesbeek beschikt de afdeling over een teletekstpagina welke door het secretariaat kan worden vernieuwd. Voorts is het contact met de omroep zodanig dat KBO-nieuws via de nieuwskrant van de omroep onder de leden bekend gemaakt kan worden. Diverse omroep commentatoren brengen via de radio het KBO-nieuws de Groes-beekse huiskamers in. De moderne media die door steeds meer leden worden benut spelen een steeds grotere rol in de berichtgeving. Gelijk met de uitgave van de Nestor met het Nieuwsblad wordt de website geüpdatet. De inhoud wordt verzorgd door heer Mol, de content wordt daarna door vrijwilliger André Cillessen online geplaatst. Op 31 december beschikten 148 leden over een e- mail adres en toegang tot onze website. In navolging van KBO Gelderland is ook KBO Groesbeek/de Horst actief op de Social Media zoals Facebook en Twitter. De Facebookaccount is geliked door 14 personen De Twitteraccount heeft 39 volgers en er worden 84 personen en organisaties gevolgd. Via deze accounts worden activiteiten van de afdeling aangekondigd en soms wordt een kort verslag plus foto toegevoegd. Ook worden Links van activiteiten en bekendmakingen van Unie KBO, KBO Gelderland en andere organisaties en personen op het gebied van ouderen en zorg gedeeld. De Facebook en twitteraccunt worden beheerd door bestuurslid W.Moll Voor 2014 is gepland om een cursus Sociale Netwerken te organiseren en een cursus Leren werken met ipads en tablets

8 Activiteiten in groepsverband -blad 8- De Zeven Heuvelen: ons zangkoor de Zeven Heuvelen treedt regelmatig op en is steeds onze speciale gast bij ons kerstfeest. Wat het aantal leden betreft kan gesteld worden dat het aantal zangers en zangeressen nagenoeg gelijk blijft. De door Dirigent Anke Jacobs gemaakte CD heeft de top 100 niet gehaald. Schrijfcursus: de in 2011 gestarte schrijfcursus werd ook in 2012 voortgezet. De berichten hierover waren uitsluitend positief. Ook hier bleef het aantal deelnemers gelijk Fietsen Vanaf het begin van de zomertijd is weer menig tochtje gemaakt. Het was een slechte zomer voor het fietsen. 5 Donderdagen werd er vanwege het slechte weer niet gefietst Nog slechts n enkeling fietst zonder gebruikmaking van fietsondersteuning. Het fietsseizoen voor KBO- leden is en blijft uitsluitend gedurende de zomertijd. Darten: in de benedenzaal van de Mallemolen werd iedere veertien dagen op de donderdagmiddag dart gespeeld. Helaas heeft deze sport te kampen met ledenverlies terwijl de kosten niet verminderen. Door de teruggang in het aantal spelers werd de deelname zo klein dat besloten werd met darten te stoppen. Een actieve campagne voor meer leden had geen resultaat. Bij aanvang van de zomervakantie werd de laatste pijl gegooid. 70+ activiteit: In overleg met mevrouw Oerlemans werd besloten te stoppen met de 70+ activiteiten, omdat het aantal deelnemers steeds kleiner werd. Bowls / Badminton. Beide sporten delen samen de grote zaal in sporthal Heuvelland. Het aantal deelnemers aan bowls zakte door ziekte en ouderdom tot 4 personen. In overleg met hen is besloten met bowls te stoppen. Het aantal deelnemers aan badminton is iets gegroeid. Bingo: de bingospelen in zaal Wilhelmina mogen zich nog steeds in voldoende belangstelling verheugen. De organisatie zorgt maandelijks voor leuke prijzen en de probeert de deelnemers te activeren waardoor de bingo aantrekkelijk blijft. Jeu de boules: de mede door KBO Groesbeek tot stand gebrachte jeu de boulebanen Mogen zich in voldoende belangstelling verheugen. Eerst waren de sportieve ouderen alleen op dinsdagmiddag op de banen te zien. Maar komt het steeds vaker voor dat ook op de donderdagmiddag gebruik gemaakt wordt van de banen. Zou het dan toch zo zijn dat ontspanning meer buiten dan binnen wordt gezocht?

9 Themagroep: -blad 9- De themagroep, die over voldoende leden beschikt, maakte in 2013 een zestal uitstapjes.t.w. 9 januari naar Deventer Het historisch museum en het speelgoedmuseum werden bezocht. Het was een druilerig weer, niet bevorderlijk voor een dagje uit maar voor het bezoek aan een museum wel geschikt. (28 personen). 6 maart Haarlem Een rondleiding in de St Bavokerk in Haarlem. Een mooie dag maar in de St Bavo wel koud. (30 personen) 15 mei den Haag Bezoek aan Panorama Mesdag en Oranjewandeling. Een interessante rondleiding langs de Koninklijke bezienswaardigheden. (29 deelnemers) 3 juli Dordrecht Stadswandeling en bezoek aan museum Simon van Gijn. Drie groepen verkenden de stad o.l.v gidsen. Huis Gijn was buitengewoon interessant ( 32 personen) 4 september Kamp Westerbork Een lange reis met een beperkt aantal deelnemers Door de kleine groep was het onderlinge contact intensiever. Een geweldige gids die de deelnemers met pakkende verhalen door het kamp voerde.(13 personen) 6 november Breda Door miscommunicatie werd in Breda direct na aankomst met de stadwandeling begonnen. De uiterst interessante en deskundige uitleg van gids Olga en het stagelopen van oud-burgemeester Rutte van Breda bij onze groep maakte veel goed.( 29 personen) Zwemmen.: zie : bestuur en beleid. Externe contacten: Regelmatig wordt, mede door KBO Gelderland,bij de leden de aandacht gevestigd op de voordelen van het lidmaatschap van de KBO. Toch blijkt dat veel leden niet met alle voordelen bekend zijn Vragen zijn er o.a. over korting op de premie voor de zorgverzekering, korting bij Groesbeekse winkelierskorting bij telefonie, korting bij energie.enz. Eind 2013 kregen 360 leden korting bij zorgverzekering CZ en `58 leden kregen korting bij zorgverzekering VGZ Het aantal leden aangesloten leden bij OHRA of een energie bedrijf is bij het bestuur niet bekend. De externe computerhulp heeft met zijn kennis over computerzaken weer veel leden op weg geholpen. Voor leden is de computerhulp de heer Dalmulder te raadplegen, Veel leden maken gebruik van de geboden hulp.

10 - Blad 10- Ouderenadviseurs.: Bij KBO Groesbeek/de Horst zijn drie ouderenadviseurs werkzaam. De belangrijkste bijdragen die zij leveren is het werk als belastinginvulhulp. In 2013 werden ongeveer 80 leden geholpen bij het invullen van de belastingpapieren. Zij werden in 2013 weer door de SBOG bijgeschoold. Ons oud bestuurslid M\ark Gröning tevens ouderenadviseur werd in 16 gevallen geraadpleegd over o.a. huurtoeslag, zorgtoeslag,eenzaamheid.en woningaanpassing. Problemen met WMO zaken worden doorverwezen naar het gemeenteloket. Door diverse bestuursleden zijn contacten onderhouden met en zijn besprekingen geweest met eensgezinde verenigingen, ouderenbonden, seniorenraad en in het bijzonder met KBO afdelingen uit de per 1 januari 2015 nieuw te vormen gemeente. Veiligheid en aansprakelijkheid: Het bestuur heeft zich ook voor het jaar 2013 ingedekt tegen iedere vorm van aansprakelijkheid via een verzekering afgesloten door Unie KBO of zelfstandig afgesloten zijn onderdstaande verzekeringen van toepassing, t.w.: - 1 aansprakelijkheidsverzekering ( Unie KBO) - 2 ongevallenverzekering ( Unie KBO) - 3 Rechtsbijstandsverzekering ( Unie KBO) - 4 Aanvullende autoverzekering ( KBO Groesbeek) - 5 ongevallen inzittenden verzekering ( KBO Groesbeek) - 6 een groepsreisverzekering.( wordt voor iedere reis apart afgesloten) - 7 door de gemeente Groesbeek is i.s.m.vng een vrijwilligers-verzekering gesloten. Jaarplan 2014 In 2014 zal er voor KBO Groesbeek/de Horst ten opzichte van 2013 weinig veranderen. Bestuur en commissies zullen zich in blijven zetten voor de belangen van de leden en middels vele activiteiten een bijdrage proberen te leveren aan hun welzijn. De vele activiteiten, zoals die in het jaarverslag genoemd zijn, zullen blijven bestaan en waar mogelijk verder uitgebreid worden. In 2013 schreven wij 60 nieuwe leden in. Wij vinden dat een mooi aantal en hopen voor dit jaar weer op eenzelfde aantal. Belangrijk daarbij is het lidmaatschap betaalbaar te houden. De fusie van de MUG gemeenten en de fusie van de Rabo bank Groesbeek-Millingen aan de Rijn kan wegens het niet meer toekennen van subsidies tot een aanmerkelijke verslechte-

11 - Blad 11- ring van onze financiële positie leiden. Wij zullen dat dit jaar nadrukkelijke in de gaten houden. Bij een verdere verhoging van onze contributie aan KBO Gelderland en de Unie KBO zullen wij tegen stemmen. Nieuwe wetgeving,die 1 januari 2015 ingaat, kan leiden tot de verslechtering van de positie van ouderen in de samenleving. Met de seniorenraad van Groesbeek zullen wij ons inspannen voor het welzijn van ouderen, op provinciaal en landelijk niveau zullen wij dat doen met KBO Gelderland en de Unie KBO. De samenwerking met de KBO afdelingen in de toekomstige MUG gemeente zal vanuit het belang van de ouderen versterkt worden. Wij blijven ons inzetten voor het welzijn, de ontspanning en beweging van onze leden en zullen ook de inspanningen om voor onze leden korting te ver krijgen op zowel plaatselijk als landelijk niveau niet verminderen. Groesbeek 17 februari G.G.van Ewijk voorzitter M.G.Leusink secretaris

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 KBO Groesbeek/de Horst Organisatie van senioren Bijlagen: Notulen algemene ledenvergadering 2014 Financieel verslag. INLEIDING J A A R V E R S L A G 2014 Voor u ligt alweer het verslag van het 63e jaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. KBO Zeeland: 25 mei jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Twee van onze leden gingen mee.

JAARVERSLAG 2012. KBO Zeeland: 25 mei jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Twee van onze leden gingen mee. KBO Middelburg Veere JAARVERSLAG 2012 1. Algemeen. Begin 2012 hadden we het aantal van 279 leden bereikt. Helaas is ledenverlies door opzeggingen wegens o.a het hoge contributie bedrag, verhuizingen, het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2015 KBO Afdeling Bladel 15 februari 2016 KBO Afdeling Bladel 1 BATEN LASTEN Recreatieve activiteiten 13.385 12.929 MBVO-activiteiten 3.900 10.883 Scholing en Vorming 8.913 9.173 Algemene

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 KBO Afdeling Bladel 12 februari 2015 KBO Afdeling Bladel 1 Winst- en Verliesrekening 2014 BATEN LASTEN Recreatieve activiteiten 4.730 5.334 MBVO-activiteiten 3.588 8.520 Vorming

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT

COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT Organisatieonderdelen: Algemene Ledenvergadering De ingeschreven leden vormen samen de Algemene Ledenvergadering. De ALV stelt, op voorstel van het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

WWW.DEPARAPLUZEIST.NL. Secretaris bestuur: Ivar van Teylingen 0343 430432 of 06 53690578. Coördinatoren: Marja Groen Ingrid van Hoevelaak

WWW.DEPARAPLUZEIST.NL. Secretaris bestuur: Ivar van Teylingen 0343 430432 of 06 53690578. Coördinatoren: Marja Groen Ingrid van Hoevelaak WWW.DEPARAPLUZEIST.NL Secretaris bestuur: Ivar van Teylingen 0343 430432 of 06 53690578 Coördinatoren: Marja Groen Ingrid van Hoevelaak JAARVERSLAG 2014 Stichting De Paraplu Zeist is een stichting voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

Hulp Belastingaangifte? Bel ons Zorgteam

Hulp Belastingaangifte? Bel ons Zorgteam In de provincie hebben we de KBO Noord Holland. Zij organiseren veel activiteiten op gebied van voorlichting en kader training. Verder zijn zij ook op provinciaal niveau politiek actief samen met de andere

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland:

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland: Voorzitter: Secretaris: Willy Beldman Willy Baltes Larenseweg 67 Eekelscharen 2 tel. 0548 366952 tel. 0548 366095 September 2013. Beste leden, Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Vereniging. Huishoudelijk Reglement (uitgave 2014)

Vereniging. Huishoudelijk Reglement (uitgave 2014) Vereniging Huishoudelijk Reglement (uitgave 2014) Inhoud HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 3 LIDMAATSCHAP... 3 BESTUUR... 3 DIRIGENT... 5 REPETITIES en UITVOERINGEN... 6 GELDMIDDELEN... 6 FINANCIELE KONTROLE...

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Vereniging van Senioren Beuningen Jaarverslag over het kalenderjaar 2014

Vereniging van Senioren Beuningen Jaarverslag over het kalenderjaar 2014 Vereniging van Senioren Beuningen Jaarverslag over het kalenderjaar 2014 Woord Vooraf Kenmerkend voor het jaar 2014 is de intensievere samenwerking met de zusterverenigingen van onze gemeente. Deze samenwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Voor u ligt de brochure van de Stichting A.V.B.S. Hierin willen wij informatie geven over onze activiteiten. Wij hopen dat deze brochure een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Nieuws- en informatieblad. Leidschendam-Voorburg Nummer 17 31 januari tot 15 mei 2015 u mmer 15. Apr. 1 inloopochtend 10 uur - 12.

Nieuws- en informatieblad. Leidschendam-Voorburg Nummer 17 31 januari tot 15 mei 2015 u mmer 15. Apr. 1 inloopochtend 10 uur - 12. Nieuws- en informatieblad Leidschendam-Voorburg Nummer 17 31 januari tot 15 mei 2015 u mmer 15 e-mail : anboleidschendamvoorburg@gmail.comgmail.com website : www.anbo.nl/leidschendamvoorburgleidschendamvoorburg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek Inleiding Hierbij presenteren wij u het tweede jaarverslag over 2014 van de Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek. Een tweede jaar dat het Inloophuis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. Oprichting Artikel 1 Een club functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Secretariaat: Corn.Pronklaan 154 INFO. 16 nr Alkmaar. Augustus 2009. Tel. 072-5623102

Secretariaat: Corn.Pronklaan 154 INFO. 16 nr Alkmaar. Augustus 2009. Tel. 072-5623102 Secretariaat: Corn.Pronklaan 154 1816 16 nr Alkmaar Tel. 072-5623102 INFO Augustus 2009 Pagina Inhoud 2 Activiteiten 2 Eucharistie woord- en communieviering 2 Ouderenadviseurs 2 Vernieuwing rijbewijs 3

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Editie 2007.

Pagina 1 van 5. Editie 2007. Pagina 1 van 5 Vereniging Senioren PC club te Biddinghuizen Secretariaat: ingeschreven bij KvK nr. 39036905 Havenkant 14 Bankrek: RABO 337606870 8256 CV Biddinghuizen e-mail secretaris@sccb.nl Editie 2007.

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46%

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46% Relaxmomenten Een moment voor jezelf inplannen schiet er wel eens bij in. 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Toelichting: 17% 1. Dagje naar de spa 1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg.

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg. Secretariaat Afdeling Nuenen Jacob Catsstraat 16 5671VR Nuenen 040-2906744 w.stegeman@onsnet.nl Nieuwsbrief Juli-Aug 2015 Beste leden van onze afdeling Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zitten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Herinnering contributie Augustus 2015 Bestuur van vogelvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015. Overzicht activiteiten 2015. Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang

Nadere informatie

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld.

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. VIJF JAAR ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. Inschrijven Op 25 juni

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VASMO

Huishoudelijk Reglement van de VASMO Huishoudelijk Reglement van de VASMO Artikel 1. Algemeen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement zoals bedoeld in artikel 21, lid 1 van de statuten d.d. 30 juni 1999 van de Vereniging van Ambtelijk

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Historische Vereniging Vleuten, De Meern & Haarzuilens

Jaarverslag 2014. Historische Vereniging Vleuten, De Meern & Haarzuilens Jaarverslag 2014 Historische Vereniging Vleuten, De Meern & Haarzuilens maart 2015 LEDEN: In 2014 zijn 31 nieuwe leden ingeschreven en 34 leden afgevoerd uit de ledenadministratie. Het totale aantal leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Renkum

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Renkum Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Renkum Uitgave: zomer 2013 Inhoud: - Respijtweekend voor mantelzorgers uit de regio Renkum, Wageningen en Ede - Dag van de Mantelzorg in kasteel Doorwerth: u komt toch

Nadere informatie