J A A R V E R S L A G 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2013"

Transcriptie

1 KBO Groesbeek/de Horst Organisatie van senioren Bijlagen: Notulen Algemene ledenvergadering Financieel verslag. INLEIDING: J A A R V E R S L A G is het jaar begonnen met een ongekend aantal leden. In het jubileumjaar 2011 werd het werven van nieuwe leden geïntensiveerd, terwijl dit in 2012 weer op een lager niveau werd gedaan waardoor de teller van het aantal leden steeds schommelde tussen de 1000 en 1100 wat in 2013 werd gestabiliseerd. Een belangrijk onderdeel in 2013 was de verkiezing van een voorzitter. Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest vond de heer Herman Oolbekkink de tijd gekomen om toe te treden tot het bestuur van de KBO afdeling Gelderland. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april nam de hij afscheid van KBO Groesbeek/de Horst en werd met algemene stemmen de heer Gerard van Ewijk door de vergadering gekozen tot voorzitter van de KBO afdeling Groesbeek/de Horst. Bestuur: Statutair waren in 2013 drie bestuursleden aftredend. De dames A.Eijmers en W.Stalenhoef en de heer W.Wijers. Zij stelden zich herkiesbaar en werden bij acclamatie herkozen. Het bestuur heeft de heer Gerard van Ewijk bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de bestuursfunctie van voorzitter. Vanuit de leden waren voor deze functie geen kandidaten aangemeld. Voorzitter Ookbekkink stelde de aspirant voorzitter aan de ledenvergadering voor en vroeg de ledenvergadering zonder hoofdelijke stemming akkoord te gaan met zijn benoeming. Middels applaus werd ingestemd met de benoeming. Voorzitter van Ewijk gaf aan de ledenvergadering een korte CV en deelde mee zich in het eerstvolgend Nieuwsblad uitgebreid te zullen voorstellen. De nieuwe voorzitter werd uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur waarna de voorzittershamer door de heer Oolbekkink aan hem werd overhandigd.

2 -blad 2 Leden Op 1 januari 2013 waren 1092 Groesbeekse senioren lid van KBO Groesbeek de Horst Gedurende het jaar 2013 werden 30 nieuwe leden ingeschreven, 22 leden zijn in dat jaar overleden terwijl 19 leden het lidmaatschap beëindigden: 3 leden vanwege eigen bezuiniging, 2 leden wegens verhuizing, 6 wegens ziekte/ouderdom en 8 zonder bekende reden. In 2013 is er derhalve een minimale groei geweest van 2 leden waardoor KBO Groesbeek/de Horst op 31 december leden telde.. Felicitaties. Zoals is vastgelegd in de bestuursvergaderingen en vermeld in onze activiteiten map worden senioren bij bepaalde verjaardagen verrast met een boeket bloemen. In 2013 werden 76 senioren hiermee verrast; 34 leden vierden hun 80 jarige verjaardag, 23 werden 85 jaar 5 werden 90 jaar, 4 vierden 91 jaar, 3 werden 93 jaar, 3 werden 94 jaar, 1 werd 95 jaar,1 werd 97 jaar en 1lid mocht haar 98 e verjaardag vieren. Een aantal leden herdachten en vierden een gouden huwelijk terwijl zelfs een echtpaar het diamanten huwelijk vierde. Allen werden door de contactpersoon of een van de bestuursleden gefeliciteerd met het bereiken van de mijlpaal. BESTUUR EN BELEID. In 2013 werden 10 bestuursvergaderingen gehouden.voorafgaand aan de vergadering voor het algemeen bestuur kwam eerst het dagelijks bestuur bijeen. Bij de algemene bestuursvergadering werd het beleid vastgesteld. Enkele belangrijke onderwerpen waren o.a. : 1 e Samenwerking KBO afdelingen. Per 1 januari 2015 wordt de fusie tussen de MUG gemeenten gerealiseerd. Daarom nodigde onze voorzitter mede namens de voorzitters van KBO Heilig Landstichting en KBO Berg en Dal de besturen van de KBO s Beek Ubbergen, Leuth, Ooij en Millingen uit voor een gezamenlijk overleg. Doel van het overleg was te inventariseren wat de consequenties van genoemde fusie konden zijn voor de KBO s en te bezien of er samenwerking mogelijk was. Fusie tussen de afdelingen werd nadrukkelijk uitgesloten. Ter vergadering werd besloten 2x per jaar gezamenlijk te vergaderen dan de gezamenlijke belangen te bespreken.

3 - Blad 3-2 e Zaalhuur, De te betalen zaalhuur van de afzonderlijke clubjes, wordt door KBO Groesbeek betaald Kosten voor consumpties worden tot een bedrag van 150,= vergoed. 3 e Ledenadministratie. KBO Gelderland introduceert een nieuw ledenadministratieprogramma, een computerprogramma waar bestuursleden, mits hen een inlogcode is verstrekt, het ledenbestand kunnen bekijken. Wijzigingen in het bestand aanbrengen is uitsluitend voorbehouden aan de penningmeester en de secretaris. 4 e Zwembad de Lubert Wegens privatisering van zwembad de Lubert was het bestuur genoodzaakt de overeenkomst met de beheerder van de Lubert te herzien. De penningmeester en de secretaris voerden diverse besprekingen met beheerder de heer Jooren over het gebruik van het zwembad.overeengekomen werd dat het zwembad op donderdagmorgen gedurende 2x45 minuten beschikbaar zou zijn voor leden van de KBO. De prijs kon daardoor worden gehandhaafd op 4, = per uur en de 10 badenkaart werd gehandhaafd op 40 euro. Om deze prijs te kunnen handhaven zijn ook leden van andere KBO afdelingen en niet leden welkom. Ongeveer 50 personen maken gebruik van deze overeenkomst met de Lubert. 5 e Contributie afdracht aan Gelderland: Het bestuur maakt zich zorgen over de alsmaar verhoogde contributieafdracht aan KBO afdeling Gelderland. De contributie wordt hoger terwijl de leden steeds minder te besteden krijgen. KBO Gelderland geeft aan dat er diverse voordelen zijn lid te zijn van de KBO, zoals korting op de zorgverzekering, de telefoonrekening en energie. Het bestuur wil de vinger aan de pols houden en haar bezorgdheid aan KBO Gelderland kenbaar maken. Het financieel beleid van KBO Groesbeek zal sterk afhankelijk zijn van de te ontvangen subsidie van de gemeente en de Rabobank, waarbij het gemeentebestuur reeds te kennen heeft gegeven dat de mogelijkheid bestaat dat de subsidie verminderd wordt vanwege de samenvoeging van de MUG-gemeenten. 6 e Bescherming persoonsgegevens. In de vergadering van 25 maart werd akkoord gegaan met het protocol bescherming persoonsgegevens. Via een link op de website worden de leden hierover geïnformeerd.

4 - Blad 4 - Informatie, vooorlichting en educatie. KBO Groesbeek/de Horst probeert zo veel en wat de rol van mogelijk senioren in het algemeen en onze leden in het bijzonder adequate informatie te verstrekken over zaken, die voor hen van belang zijn. 29 januari werd tijdens de soos middag in de Slenk informatie gegeven vanuit de ZZG over mogelijkheden die Z-Gelderland als zorgaanbieder heeft. Informatie werd gegeven over dementie, COPD, Palliatieve zorg, Mantelzorgondersteuning en inzet hulpmiddelen/aanpassingen om zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Het in 2012 ontstane idee om gespreksgroepen voor ouderen te organiseren kreeg in 2013 vorm. Het bestuurslid W.Moll legde hiervoor contact met de werkgroep Kerk en samenleving. De Groesbeekse parochie en PKN-gemeenten stonden er positief tegenover en voor de verdere uitwerking werd contact gezocht met pastor Kees Scheffers van het centrum Ontmoeting in Levensvragen. De pastor heeft op 5 maart, 16 april en 18 juni een lezing verzorgd waarna in de groep verder werd gepraat. De middagen werden door 14,12 en 12 personen bezocht. Na deze eerste sessie werd besloten de activiteit los te koppelen van de werkgroep Kerk en samenleving. De activiteit wordt nu georganiseerd door een werkgroep van KBO leden waarin zitting hebben de dames Diny Hendriks, Ria Hopman, de heer Niko Raaphorst en ons bestuurslid de heer Moll. Er zijn 4 data gepland, twee in 2013 ( 24 september en 26 november in 2014 nogmaals twee. In samenwerking met het WMO-loket van de gemeente Groesbeek en Oosterpoort werd een informatiemiddag gehouden over de mogelijkheden, die de WMO-wet heeft te bieden, welke wijzigingen er zijn in de wet overheid is. 8 juni vierde fanfare Wilhelmina haar 115 e verjaardag waarbij de kapel van de Koninklijke Luchtmacht een optreden verzorgde. KBO-leden werden hierbij uitgenodigd en kregen 50% korting op de entreeprijs. Aan een onderzoek, uitgevoerd door het UMC St. Radboud, over het voorkomen van vallen werd medewerking verleend door onder de leden een folder te verspreiden. edewerking werd ook verleend aan de kaartverkoop van entreebewijzen voor het Zoo Parc Overloon. KBO-leden kregen een korting van 50%. Ongeveer 80 kbo-leden maakten gebruik van deze aanbieding. Gezien de ledenkorting bij een bezoek aan Cine Twins bioscoop in Malden

5 Blad 5- wordt indien mogelijk de aangekondigde film in ons Nieuwsblad en op onze website vermeld. Onder de slogan Samen dingen doen werd een kleine enquête gehouden met de vraag : voor welke activiteit heeft u bij de KBO Groesbeek belangstelling. Onderstaande antwoorden werden ontvangen: 10 voor cultuur 8 wandelen 4 hobbyclub 4 muziek 6 koken 5 kaarten. De hobbyclub is niet van de grond gekomen. Overige activiteiten zijn opgepakt waarbij er per activiteit een aanspraakpunt is. Inmiddels zijn ook enkele kookgroepen gestart. Seniorlunches Gezien het succes van de vorige jaren met betrekking tot de organisatie van een lunch op zondag werden ook in 2013 weer de nodige seniorenlunches georganiseerd. De eerste lunch in 2013 werd gehouden op zondag 13 januari en werd bezocht door 40 Senioren. De heer L.v Duinhoven zorgde voor muzikale ondersteuning. 17 februari en 24 maart waren de twee laatste lunches in het voorseizoen en op 22 september, 20 oktober en 1 december waren de drie laatste lunches van Activiteiten Voor de nodige ontspanning werden in dit verslagjaar weer de nodige middagen georganiseerd. = 17 januari werd een cabaretuitvoering opgevoerd onder de titel: de juf, de bakker en de dominee. Deze leuke middag werd bezocht door 85 leden. = 2 februari werd de Mallemolen gevuld met carnavalvierders. De gasten werden ontvangen met een aantal consumpties en enkele hapjes, terwijl de carnavalsgroepjes weer hun best deden de nodige variatie in het programma met show en zang aan te brengen. Het huisorkest Fantatteme zorgde, zoals altijd, voor de nodige muzikale begeleiding terwijl ook de prinsen acte de préséance gaven. = 14 maart een middag met verteller Cees Prinsen die ons kwam vertellen wat er allemaal in de Meidenkist gestopt was. Het hoogtepunt van de middag was het laten zien van al die

6 -blad 6- meidenspullen. De middag was doorspekt met anekdotes en wetenswaardigheden uit vroeger tijden. = 25 maart konden de leden bij een workshop laten zien waartoe zij in staat waren bij het maken van mooie paasstukjes. Vast staat dat in menig huis de paasstukjes de nodige aandacht en lofprijzing hebben gekregen. = 11 juni was het gezelschap van Plurijn in de Mallemolen om voor de leden het toneelstuk Samen op wereldreis op de planken te brengen. Op een speelse wijze lieten zij ons kennis maken met hun avonturen. = 10 juli werden alle oma s en opa s met hun kleinkinderen uitgenodigd deel te nemen aan een middagje minigolf op golfbaan de Lubert. Het aantal oma s en opa s viel wat tegen. Waarschijnlijk was de dag niet helemaal juist gekozen. = 14 november werd in de kleine zaal van de Mallemolen een likeurproeverij gehouden. Een skala van likeurtjes uit vorige eeuwen werden door de heer Heusinkveld uitvoerig besproken, zowel de herkomst als het gebruik van deze alcoholische en niet alcoholische dranken met de soms wonderlijke naamgeving kwamen aan de orde. De belangstelling was niet overweldigend. = 16 december was er een mogelijkheid kerststukjes te maken. Enkele handvaardige bestuursleden zorgden voor de accessoires waarmee de groene takken in kersttooi gebracht konden worden. Nieuw dit jaar waren de stapels belastingformulieren van de Duitse belastingdienst voor leden die ooit inkomsten uit Duitsland hebben gehad. Onze penningmeester heeft zich in deze materie verdiept en heeft al mening lid de helpende hand geboden Reizen: In 2013 werden drie dagtochten georganiseerd. De eerste reis was 23 mei. De volle bus reed een toeristische route naar Vaals. In Vaals werd een bezoek gebracht aan het Heilig Beeldenmuseum. Uit de humoristische vertellingen bleek dat ook de heiligen een humoristische inslag hadden. Na de informatie over de heiligen werden de leden rondgeleid door een gerestaureerd klooster en wie dit wenste kon een kijkje nemen in de kloostertuin. Hierbij bleek dat de meesten liever in de tuin dan in een klooster zaten 17 juli was onze jaarlijkse reis voor leden met een beperking. De reis met de speciale bus ging via een toeristische route richting Limburg en wel naar het witte stadje Thorn. In Thorn werd bij rederij Cascade ingescheept voor een boottocht over de Maasplassen en de grensmaas. Aan boord kon men genieten van koffie met Limburgse vlaai

7 -blad 7-19 september stapten 37 leden in de bus voor een tocht naar Utrecht. In Utrecht werd overgestapt op een rondvaartboot voor een tocht door de Utrechtse grachten. Aan boord zoals gebruikelijk weer koffie met iets lekkers. Na de boottocht volgde een stadwandeling met een gids waarbij veel middeleeuwse gebouwen bekeken werden waaronder de bekende drie Dom s van Utrecht. Aan de inwendige mens werd ook gedacht en wel in Restaurant Den Engel in Houten. Communicatie en sociale media Voor een goede informatie aan onze leden beschikt KBO Groesbeek over diverse mogelijkheden. De belangrijkste is de periodiek van de Unie KBO de Nestor. De Nestor verschijnt 10 maal per jaar en wordt onder de leden verspreidt door 25 medewerkers(sters). Bij dit blad wordt iedere keer een informatieblad van KBO Groesbeek/de Horst gevoegd met nieuws en berichten vanuit de plaatselijke vereniging naar de leden. Belangrijkste informatie gaat over de activiteiten waaraan de leden kunnen deelnemen. Via omroep Groesbeek beschikt de afdeling over een teletekstpagina welke door het secretariaat kan worden vernieuwd. Voorts is het contact met de omroep zodanig dat KBO-nieuws via de nieuwskrant van de omroep onder de leden bekend gemaakt kan worden. Diverse omroep commentatoren brengen via de radio het KBO-nieuws de Groes-beekse huiskamers in. De moderne media die door steeds meer leden worden benut spelen een steeds grotere rol in de berichtgeving. Gelijk met de uitgave van de Nestor met het Nieuwsblad wordt de website geüpdatet. De inhoud wordt verzorgd door heer Mol, de content wordt daarna door vrijwilliger André Cillessen online geplaatst. Op 31 december beschikten 148 leden over een e- mail adres en toegang tot onze website. In navolging van KBO Gelderland is ook KBO Groesbeek/de Horst actief op de Social Media zoals Facebook en Twitter. De Facebookaccount is geliked door 14 personen De Twitteraccount heeft 39 volgers en er worden 84 personen en organisaties gevolgd. Via deze accounts worden activiteiten van de afdeling aangekondigd en soms wordt een kort verslag plus foto toegevoegd. Ook worden Links van activiteiten en bekendmakingen van Unie KBO, KBO Gelderland en andere organisaties en personen op het gebied van ouderen en zorg gedeeld. De Facebook en twitteraccunt worden beheerd door bestuurslid W.Moll Voor 2014 is gepland om een cursus Sociale Netwerken te organiseren en een cursus Leren werken met ipads en tablets

8 Activiteiten in groepsverband -blad 8- De Zeven Heuvelen: ons zangkoor de Zeven Heuvelen treedt regelmatig op en is steeds onze speciale gast bij ons kerstfeest. Wat het aantal leden betreft kan gesteld worden dat het aantal zangers en zangeressen nagenoeg gelijk blijft. De door Dirigent Anke Jacobs gemaakte CD heeft de top 100 niet gehaald. Schrijfcursus: de in 2011 gestarte schrijfcursus werd ook in 2012 voortgezet. De berichten hierover waren uitsluitend positief. Ook hier bleef het aantal deelnemers gelijk Fietsen Vanaf het begin van de zomertijd is weer menig tochtje gemaakt. Het was een slechte zomer voor het fietsen. 5 Donderdagen werd er vanwege het slechte weer niet gefietst Nog slechts n enkeling fietst zonder gebruikmaking van fietsondersteuning. Het fietsseizoen voor KBO- leden is en blijft uitsluitend gedurende de zomertijd. Darten: in de benedenzaal van de Mallemolen werd iedere veertien dagen op de donderdagmiddag dart gespeeld. Helaas heeft deze sport te kampen met ledenverlies terwijl de kosten niet verminderen. Door de teruggang in het aantal spelers werd de deelname zo klein dat besloten werd met darten te stoppen. Een actieve campagne voor meer leden had geen resultaat. Bij aanvang van de zomervakantie werd de laatste pijl gegooid. 70+ activiteit: In overleg met mevrouw Oerlemans werd besloten te stoppen met de 70+ activiteiten, omdat het aantal deelnemers steeds kleiner werd. Bowls / Badminton. Beide sporten delen samen de grote zaal in sporthal Heuvelland. Het aantal deelnemers aan bowls zakte door ziekte en ouderdom tot 4 personen. In overleg met hen is besloten met bowls te stoppen. Het aantal deelnemers aan badminton is iets gegroeid. Bingo: de bingospelen in zaal Wilhelmina mogen zich nog steeds in voldoende belangstelling verheugen. De organisatie zorgt maandelijks voor leuke prijzen en de probeert de deelnemers te activeren waardoor de bingo aantrekkelijk blijft. Jeu de boules: de mede door KBO Groesbeek tot stand gebrachte jeu de boulebanen Mogen zich in voldoende belangstelling verheugen. Eerst waren de sportieve ouderen alleen op dinsdagmiddag op de banen te zien. Maar komt het steeds vaker voor dat ook op de donderdagmiddag gebruik gemaakt wordt van de banen. Zou het dan toch zo zijn dat ontspanning meer buiten dan binnen wordt gezocht?

9 Themagroep: -blad 9- De themagroep, die over voldoende leden beschikt, maakte in 2013 een zestal uitstapjes.t.w. 9 januari naar Deventer Het historisch museum en het speelgoedmuseum werden bezocht. Het was een druilerig weer, niet bevorderlijk voor een dagje uit maar voor het bezoek aan een museum wel geschikt. (28 personen). 6 maart Haarlem Een rondleiding in de St Bavokerk in Haarlem. Een mooie dag maar in de St Bavo wel koud. (30 personen) 15 mei den Haag Bezoek aan Panorama Mesdag en Oranjewandeling. Een interessante rondleiding langs de Koninklijke bezienswaardigheden. (29 deelnemers) 3 juli Dordrecht Stadswandeling en bezoek aan museum Simon van Gijn. Drie groepen verkenden de stad o.l.v gidsen. Huis Gijn was buitengewoon interessant ( 32 personen) 4 september Kamp Westerbork Een lange reis met een beperkt aantal deelnemers Door de kleine groep was het onderlinge contact intensiever. Een geweldige gids die de deelnemers met pakkende verhalen door het kamp voerde.(13 personen) 6 november Breda Door miscommunicatie werd in Breda direct na aankomst met de stadwandeling begonnen. De uiterst interessante en deskundige uitleg van gids Olga en het stagelopen van oud-burgemeester Rutte van Breda bij onze groep maakte veel goed.( 29 personen) Zwemmen.: zie : bestuur en beleid. Externe contacten: Regelmatig wordt, mede door KBO Gelderland,bij de leden de aandacht gevestigd op de voordelen van het lidmaatschap van de KBO. Toch blijkt dat veel leden niet met alle voordelen bekend zijn Vragen zijn er o.a. over korting op de premie voor de zorgverzekering, korting bij Groesbeekse winkelierskorting bij telefonie, korting bij energie.enz. Eind 2013 kregen 360 leden korting bij zorgverzekering CZ en `58 leden kregen korting bij zorgverzekering VGZ Het aantal leden aangesloten leden bij OHRA of een energie bedrijf is bij het bestuur niet bekend. De externe computerhulp heeft met zijn kennis over computerzaken weer veel leden op weg geholpen. Voor leden is de computerhulp de heer Dalmulder te raadplegen, Veel leden maken gebruik van de geboden hulp.

10 - Blad 10- Ouderenadviseurs.: Bij KBO Groesbeek/de Horst zijn drie ouderenadviseurs werkzaam. De belangrijkste bijdragen die zij leveren is het werk als belastinginvulhulp. In 2013 werden ongeveer 80 leden geholpen bij het invullen van de belastingpapieren. Zij werden in 2013 weer door de SBOG bijgeschoold. Ons oud bestuurslid M\ark Gröning tevens ouderenadviseur werd in 16 gevallen geraadpleegd over o.a. huurtoeslag, zorgtoeslag,eenzaamheid.en woningaanpassing. Problemen met WMO zaken worden doorverwezen naar het gemeenteloket. Door diverse bestuursleden zijn contacten onderhouden met en zijn besprekingen geweest met eensgezinde verenigingen, ouderenbonden, seniorenraad en in het bijzonder met KBO afdelingen uit de per 1 januari 2015 nieuw te vormen gemeente. Veiligheid en aansprakelijkheid: Het bestuur heeft zich ook voor het jaar 2013 ingedekt tegen iedere vorm van aansprakelijkheid via een verzekering afgesloten door Unie KBO of zelfstandig afgesloten zijn onderdstaande verzekeringen van toepassing, t.w.: - 1 aansprakelijkheidsverzekering ( Unie KBO) - 2 ongevallenverzekering ( Unie KBO) - 3 Rechtsbijstandsverzekering ( Unie KBO) - 4 Aanvullende autoverzekering ( KBO Groesbeek) - 5 ongevallen inzittenden verzekering ( KBO Groesbeek) - 6 een groepsreisverzekering.( wordt voor iedere reis apart afgesloten) - 7 door de gemeente Groesbeek is i.s.m.vng een vrijwilligers-verzekering gesloten. Jaarplan 2014 In 2014 zal er voor KBO Groesbeek/de Horst ten opzichte van 2013 weinig veranderen. Bestuur en commissies zullen zich in blijven zetten voor de belangen van de leden en middels vele activiteiten een bijdrage proberen te leveren aan hun welzijn. De vele activiteiten, zoals die in het jaarverslag genoemd zijn, zullen blijven bestaan en waar mogelijk verder uitgebreid worden. In 2013 schreven wij 60 nieuwe leden in. Wij vinden dat een mooi aantal en hopen voor dit jaar weer op eenzelfde aantal. Belangrijk daarbij is het lidmaatschap betaalbaar te houden. De fusie van de MUG gemeenten en de fusie van de Rabo bank Groesbeek-Millingen aan de Rijn kan wegens het niet meer toekennen van subsidies tot een aanmerkelijke verslechte-

11 - Blad 11- ring van onze financiële positie leiden. Wij zullen dat dit jaar nadrukkelijke in de gaten houden. Bij een verdere verhoging van onze contributie aan KBO Gelderland en de Unie KBO zullen wij tegen stemmen. Nieuwe wetgeving,die 1 januari 2015 ingaat, kan leiden tot de verslechtering van de positie van ouderen in de samenleving. Met de seniorenraad van Groesbeek zullen wij ons inspannen voor het welzijn van ouderen, op provinciaal en landelijk niveau zullen wij dat doen met KBO Gelderland en de Unie KBO. De samenwerking met de KBO afdelingen in de toekomstige MUG gemeente zal vanuit het belang van de ouderen versterkt worden. Wij blijven ons inzetten voor het welzijn, de ontspanning en beweging van onze leden en zullen ook de inspanningen om voor onze leden korting te ver krijgen op zowel plaatselijk als landelijk niveau niet verminderen. Groesbeek 17 februari G.G.van Ewijk voorzitter M.G.Leusink secretaris

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

PDS Belangenvereniging

PDS Belangenvereniging a b e i g PDS a r m S y n d r B e o l a n g e n v e D o m r r e n e i n g l k k i r P PDS Belangenvereniging Jaarverslag 2010 353282_COM_jaarbericht_PDSB.indd 1 04-03-11 13:21 Inhoudsopgave Titelblad 1

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

VAN DE VICE-VOORZITTER

VAN DE VICE-VOORZITTER Son en Breugel 32 ste jaargang no 2 april 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van juni 2015 uiterlijk za 16

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie