KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer tot Uitgave 364

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364"

Transcriptie

1 KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer tot Uitgave 364 PINKSTEREN Waar wij niet leven in de Geest van uw liefde, dooft ons vuur, ontbreekt ons de hoop en verliezen wij elkaar in onze spraakverwarring, wordt geweld onze voertaal en leven geofferd. Waar heel de schepping niet ademt van de Geest van uw liefde en trouw zal zij sterven verkracht, misbruikt, leeggeroofd. Waar wij niet leven in de Geest van uw trouw worden wij voor elkaar onbetrouwbaar, breken onze woorden, wordt de liefde loos en de vrede ijdel. Dat zij herschapen wordt, als nieuw bezield en dat uw Geest ook ons levend maakt, bidden wij vandaag hier vurig. (Uit: bij gelegenheid. S. de Vries)

2 Redactie Kopij en reacties Redactieadres G. v. Dungen, L. Groenewegen, C. Husken (graag per ) aan het redactieadres. Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem Drukken/brocheren vrijwillig meewerkende parochianen o.l.v. mw. M. Hamers Verspreiding Europawijk: G.J.M. Versteeg, Engelandlaan Boerhaavewijk: Theo Brondsema, Roordastraat (coördinator) Molenwijk: Y. Bras-Rienstra, Mathijsenstraat Meerwijk: W.A. Paardekooper, Laan van Berlijn Het volgende nummer verschijnt op: De kopij daarvoor moet uiterlijk ontvangen zijn op: Parochiecentrum Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem. maandag tot en met vrijdag geopend van 09:30-12:30 uur, dinsdag en donderdag ook van 13:30-16:00 uur. tel website: Parochiebestuur vacature (vicevoorzitter) Dick Reeuwijk, (penningmeester) Herrie Weber, (secretaris) Marga Snel, Pastores B.J. Putter, pr., administrator, N.C.J. Kerssens, kapelaan, , mobiel: G.J. van der Wal, diaken, , mobiel: Kerkgelegenheden Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan Kapel 'De Bron', Verzorgingshuis Schalkweide Aula basisschool 'De Brandaris', Frieslandlaan Financieringsfonds: (rekening t.n.v. financieringsfonds) Mw. M. Zonjee, A. Jacobsstraat 55, 2037 PB Haarlem NL85 INGB of NL89 ABNA Parochierekening en Kwadrant: Rekening nr. NL55 INGB t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk: Rekening nr. : NL22 ABNA Diaconaal spreekuur: ma 09:00-10:00 uur op het parochiecentrum Autodienst neemt u contact op met het parochiecentrum. Zie hierboven. 2

3 INHOUD Van de redactie... 4 Pastores... 5 Van de Zij-lijn... 5 Uit de Oostertoren... 7 Personalia Overleden Parochie Communie thuis Parochienieuws Diaconie Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk Diaconaal Fonds BOAZ PCI Actie: Voor Elkaar Pakketten Missie Ontwikkeling Vrede Vastenaktie Luisteren met je hart - De taal van de missionaris Ingezonden Vieringen in 'De Bron' Vieringen in de Moeder van de Verlosserkerk Molenwijk kerkelijk, vieringen in 'De Brandaris' Andere vieringen in Schalkwijk Stipendia Veranderingen doorgeven aan de parochie

4 Van de redactie Op zondag 24 mei hebben we het Pinkstergebeuren gevierd. De emeriti Toos Knijff en Wim Al staan hier bij stil in deze Kwadrant. Het feest van Pinksteren is een belangrijke gebeurtenis voor een enthousiast gelovige gemeenschap. Het verhaal is actueel. Niet alleen wat betreft de toegezegde gave van de éénmakende Geest, maar helaas ook wat betreft de verwarring toen en in onze wereld van nu. Een latere vermelding luidde dat door omstandigheden en verschil van inzicht de oecumenische viering in het winkelcentrum van Schalkwijk weer is teruggebracht tot een gewone viering in het eigen kerkgebouw. Waarom? De redactie betreurt het dat onze vaste schrijvers niet allen een bijdrage aan deze Kwadrant hebben geleverd. De redactie wenst u verder een aandachtige lezing van de inhoud. 4

5 PASTORES Van de Zij-lijn Toen ik ooit begon met het regelmatig schrijven van deze column (intussen alweer zes jaar geleden) wist ik nog niet hoe toepasselijk de titel hiervan zou worden 'Langs de zij-lijn' dus. Met oud-collega s uit de regio 'Haarlem-Kust' komen we nog zo heel af en toe bij elkaar, soms bij toeval, dan weer op een afgesproken datum. Steeds weer ontdekken we hoeveel taken en bevoegdheden van pastoraal werkenden er sinds die tijd veilig teruggedraaid zijn onder de 'bezielende' leiding van de Nederlandse bisschoppen! Dezer dagen herinnerde ik me hoe wij in Schalkwijk lange jaren met Pinksteren als christenen onder één dak samenkwamen om ons verbonden te voelen met het oude Pinksterverhaal, waar de Geest allen bezielde. Natuurlijk, ook toen was er commentaar: "Wie gaat er nu kerken in het winkelcentrum als we zulke mooie kerkgebouwen hebben?" Anderen zeiden: "Juist goed, op een plaats waar mensen elkaar door-de-week ontmoeten, daar moeten we elkaar zien en getuigen van geestkracht. Niet alleen in de eigen zondagse kerk dus." Mijn persoonlijke voorkeur ging altijd uit naar een 'open lucht viering', ergens in het vrije veld, maar daarvoor moet je niet in Nederland zijn. Ik herinner me de allereerste keer in het winkelcentrum. De ruimte was te klein. Meer mensen dan klapstoeltjes. Wát een organisatie 5

6 vooraf om alles op elkaar af te stemmen. En wat moest er allemaal aan te pas komen. Maar ieder jaar leerden we weer iets bij: de zichtbaarheid, het geluid, de soort van liederen en muziek. De ruimte voor de kleinsten. Er waren veel kinderziektes die om verbetering vroegen; het was spannend als het eenmaal Pinksteren was en je van alle kanten mensen naar de 'winkelcentrumkerk' zag lopen. Misschien zijn er meer mensen die deze beelden nog voor zich zien. Alleen de ontmoeting al was een feestelijk gebeuren. Maar helaas! Toen het een paar jaar geleden verboden werd door de bisschoppen om ook brood en wijn te delen in deze viering haakten velen af. De oecumene had haar beste tijd gehad, we mochten nog wel samen bidden, maar we moesten niet doen alsof rooms katholiek en protestants precies hetzelfde geloof was en of het allemaal niets uitmaakte Natuurlijk waren er ook andere redenen die een einde maakten aan deze pinkstertraditie. Daar zijn ook al mensen op afgestudeerd en ieder die de kerkelijke ontwikkeling een beetje bijhoudt, weet ervan. Intussen staat in Nederland de hele kerk in de maatschappij 'langs de zijlijn' alsof ie er niet meer toe doet in een geseculariseerd tijdperk. Met heimwee kan ik (en velen met mij) terugkijken op de inspiratie die ervan uitging: je kon je onderdeel voelen van een geweldige beweging die als een storm over de mensen kwam en de hele boel weer eens in vuur en vlam zette. Behalve op kerkelijk gebied voel ik me ook steeds meer langs de zijlijn als ik naar het journaal kijk. Wat een ellende dikwijls en hoe machteloos kun je je daarbij voelen. Geen wonder dat velen in ons land depri zijn om zoveel onrecht en onmacht. Is dit nu een opbeurend Pinksterverhaal? Nee dus. En dan toch maar bidden, zingen om geestkracht die ons zal opbeuren uit de verlamming en verstomming van onze dagen. Zal die Geest eindelijk haar warme kracht over ons uitstorten? Zalig Pinksteren en nog vele dagen hierna Toos Knijff. (Ooit pastor in Schalkwijk) 6

7 Uit de Oostertoren Omzien naar Pinksteren Pinksteren is het slotakkoord van de reeks feest- en gedenkdagen door het kerkelijk jaar heen. Zij begeleiden het levensverhaal van Jezus van zijn geboorte (kerstfeest), zijn openbaar optreden met zijn leerlingen, zijn gevangenneming en kruisweg (goede week), zijn opwekking uit de dood (Pasen), tot de zending van zijn leerlingen de wereld in (Pinksteren). De laatste jaren van die levensweg deelde Jezus met zijn leerlingen. Zij trokken met hem mee, geboeid als zij waren door zijn persoon en zijn boodschap. In hem zagen zij de verhoopte Messias van wie de profeten spraken. Maar hoe anders liep het af. Hun verwachtingen van een zegenrijke Messias werden grof verstoord toen Jezus als een religieuze rebel gearresteerd werd en ter dood gebracht. De joodse religieuze leiders zagen hun gezag bedreigd door Jezus eigen, vrije manier van omgaan met de Torah, de wet van Mozes. De ware eredienst aan God was Jezus boodschap bestond niet in een krampachtige naleven van alle wetten en bepalingen, waaraan de joodse leiders hun gezag ontleenden, maar in een leven volgens de wil van God ten dienste van zijn mensenkinderen. De wet/sabbath is er ten dienste van de mens, niet de mens in dienst van de wet/sabbath. Jezus executie als misdadiger haalde een dikke streep door hun hooggestemde verwachtingen van Jezus als de Messias, zoals zij die voor ogen hadden. Hun teleurstelling en geloofscrisis horen we terug in de leerlingen van Emmaüs: Wij leefden nog wel in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles is gebeurd (Lukas 24,21). 7

8 8 Hoe hebben zij die crisis overleefd? Dat horen we even verderop waar Jezus hun eenzijdige Messias-verwachting corrigeert en hun verklaart wat er in al de schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de profeten (24,27). Hun crisis en rouw hebben zij overleefd door hun joodse schriften op een nieuwe manier te gaan verstaan; niet alleen met aandacht voor de teksten over een succesvolle Messias, maar ook met ruimte voor de vervolgde en lijdende profeet en dienaar, door God uit zijn lijden bevrijd. Zo groeide er in de groep van leerlingen een verdiepte geloofsvisie, waarin

9 ook Jezus lijden en kruisdood een plaats konden krijgen. Wat eerst vooral werd beleefd als Jezus ondergang en mislukking, konden zij nu gaan verstaan als zijn keuze voor trouw aan God en aan de mensen ten einde toe, op welke lijdensweg God hem nabij bleef en gered heeft van ondergang en dood. Zo groeiden zij uit hun teleurstelling en crisis weg naar nieuw perspectief, paasgeloof: God heeft hem niet laten vallen, maar ja gezegd op zijn levenskeuze en hem gered, opgewekt uit lijden en dood, en hem aangesteld als gids en belofte voor ons allen. Van dat paasgeloof wilden zijn leerlingen getuigen aan alle mensen van goede wil. Daarvan vertellen ons de pinksterverhalen. Bij de evangelist Johannes kort en bondig: De verrezen Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, ademt zijn geest over hen uit, en zendt hen uit zoals hij zelf ooit door de Vader gezonden was. De evangelist Lukas componeert een uitgebreider verhaal. De adem van Jezus vervangt hij door een hevige wind uit de hemel. Tongen als van vuur bezielden de leerlingen, die vervuld raakten van de heilige geest en in vreemde talen begonnen te spreken, zodat alle vreemdelingen in Jeruzalem hun getuigenis konden verstaan. Petrus riep de mensen op om zich te laten dopen in de naam van Jezus. Dan zullen ook zij de heilige geest ontvangen. Van toen af groeide het aantal volgelingen van Jezus. Zo wordt Pinksteren ook wel gezien als de start, het geboortefeest van de kerk als geloofsgemeenschap wereldwijd. Bijbelse beeldverhalen vol symboliek. Er loopt een rechte lijn van het scheppingsverhaal, waar God de mens boetseert en hem zijn adem inblaast, naar Jezus doop toen vanuit de hemel de geest op hem neerdaalde, welke geest hij als de Verrezene over zijn leerlingen ademde toen hij ze uitzond de wereld in. Pinksteren wil ons bewust maken van Gods levensadem, waaruit wij geboren zijn, en die ons in Jezus persoon en leven de weg wijst hoe te groeien tot mensen naar Gods hart in dienst van een wereld naar Gods hart. Met groeten, Wim Al. 9

10 PERSONALIA Overleden Op 27 februari 2015 is in alle rust mevrouw Lies Moné overleden in Schalkweide. Mevr. Moné is op het eiland Banda Neira in Indonesië geboren en opgegroeid. Daarna werd ze onderwijzeres bij de missionarissen op Papoea Nieuw Guinea. Ze trouwde haar penvriend François Moné, met wie ze naar Nederland kwam. Daar werd dochter Fifi geboren. Ze kwam in Haarlem in Schalkwijk wonen. Haar hobby was koken met als specialiteit: nasi goreng! Mevrouw Moné was vele jaren parochiaan van de Moeder van de Verlosserkerk. Dat zij moge rusten in vrede. Pastor Petra Kuperus Mevrouw Hugtenburg is op 12 maart 2015 op 95 jarige leeftijd overleden in het Hospice 'Het Tweede Huis' te Heemstede. Op dinsdag 17 maart was de uitvaardienst in onze kerk. Lies Hugtenburg was een gelovige vrouw die verdriet en vreugde in haar leven heeft meegemaakt. Zij is lang alleen gebleven. Haar man Kees was al op 64-jarige leeftijd overleden. En het gemis van kinderen heeft haar leven bepaald. Zij is niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij heeft zich 25 jaar ingezet voor de Zonnebloem en heeft jarenlang samen met haar man met veel vreugde de opvoeding van de kinderen de Jong-Luneau verzorgd. Veel mensen waren op haar gesteld. Zo ook haar neven en nichten. Een speciale band was er met haar neef Mundus en zijn vrouw Susan. Zij hebben de liefde van haar kunnen beantwoorden omdat zij zelf die liefde van haar Vader in de hemel, zoals we in het Evangelie van Johannes hebben gelezen, had gekregen en aan anderen doorgaf. Liefde moet worden omgezet in daden en zij hebben dat voor haar gedaan. Ze had ook een kaartclub waar ze trouw aan deelnam. De club mist nu een maatje Een aantal maanden geleden werd mij gevraagd via een parochiaan om een bezoek te brengen aan haar. Haar gezondheid werd minder en zij wilde graag de H. Communie ontvangen. We hebben gespro- 10

11 ken over het naderende einde. De H. Communie was voor haar een grote steun en kracht om de laatste maanden van haar leven door te maken. Ze leefde erg naar haar 95 ste verjaardag toe. Als ik het maar haal en ze heeft het gehaald. Daarna ging het zienderogen achteruit met haar. Zij heeft op de laatste dag dat zij op de Italiëlaan woonde de ziekenzegening gehad. In het Tweede Huis was haar laatste reis begonnen, het kaarsje ging langzaam uit. Ze was blij dat ze zich geen zorgen meer hoefde te maken omdat er altijd iemand in de buurt was. We namen van haar afscheid op 17 maart. De tijd van sterven was gekomen, maar wij geloven dat zij weer verenigd zal worden met de Vader in de hemel en de Geest van liefde zal worden voortgezet in U allen die haar dierbaar waren, want Ik laat jullie niet verweesd achter maar stuur een andere pleitbezorger, die altijd bij jullie zal zijn: De Geest van de waarheid (Joh.). Pastor-diaken Gert Jan van der Wal Op 30 maart is ingeslapen mevrouw Eugenie (tante Eus) Freeth. Ze kerkte velen jaren bij de Moeder van de Verlosserkerk. Tante Eus is in Padang in Indonesië geboren en opgegroeid. Eind jaren 50 kwam zij met familie naar Nederland waar ze voor haar ouders zorgde. Ze heeft lang bij het GAK gewerkt waar ze heel wat familieleden aan een baan heeft geholpen. Graag ging ze op vakantie. Voordat ze naar Schalkweide kwam, woonde mevr. Freeth op verschillende adressen aan de Waddenstraat. Ze mocht bijna 90 jaar worden. Dat God zich over haar mag ontfermen. Pastor Petra Kuperus 11

12 PAROCHIE Communie thuis Kapelaan Nico Kerssens Onze parochiegemeenschap bestaat uit jonge en oude mensen. Voor vele ouderen is het niet meer mogelijk naar de kerk te komen. De kerk kan wel naar hen toe komen. Voor velen betekent het ontvangen van de communie thuis veel, omdat het een teken van verbondenheid is met de parochie gemeenschap. Het is een moment van gebed en bezinning thuis. Wanneer u thuis de communie wil ontvangen, kunt u het beste contact opnemen met het parochiecentrum. Daar zal het verzoek worden doorgegeven aan de pastores. 12

13 Parochienieuws Moeder van de Verlosser Verzoek aan u als ontvanger van deze Kwadrant. De parochie-administratie wil graag over een zo volledig mogelijk en actueel bestand van adressen kunnen beschikken. Er zijn al mensen die het Weekbericht via ontvangen. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van de parochie en bijvoorbeeld het Weekbericht en in de verdere toekomst de Kwadrant via ontvangen, dan kan dat als uw adres bij de parochie bekend is. Het verzoek houdt in dat u in de ruimte hieronder uw adres invult en deze bladzijde uit dit boekje bij het parochiecentrum afgeeft. U kunt uw adres natuurlijk ook via de doorgeven aan het parochiecentrum: Als u uw naam en adres en uw adres al eerder hebt opgegeven, dan hoeft u nu verder niets te doen. GRAAG IN BLOKLETTERS INVULLEN Naam: Adres: Tel.: adres: Dank U wel. De redactie, namens het Parochiebestuur 13

14 DIACONIE 'omzien naar elkaar' Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk In de periode januari tot en met medio mei 2015 zijn de volgende giften ontvangen: J.H. 25,-- A.G. 150,-- P.L. 100,-- H.H. 100,-- A.W. 50,-- A.O. 350,-- N.N. 125,-- N.N. 50,-- Parochie 1.000,-- Tijdens de viering van zondag 22 februari 2015 is er een collecte voor het fonds gehouden. Deze collecte heeft het bedrag van 215,90 opgebracht. Aanvullend mochten wij via de collectebus in de kerk nog eens een bedrag van 59,95 ontvangen. Iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk bedankt. De ontvangen middelen zijn conform onze doelstelling gebruikt voor individuele hulp en zullen worden ingezet ten behoeve van de zomeractie. Daar waar nodig blijven we mede dankzij uw steun mensen helpen. Het (IBAN) bankrekeningnummer van het fonds is: NL22 ABNA Het fonds is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan het fonds zijn hierdoor binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Marie-José Funcken, penningmeester van het fonds 14

15 Diaconaal Fonds BOAZ PCI Pastor-diaken Gert Jan van der Wal Wat zijn je ervaringen van het afgelopen halfjaar op het gebied van de diaconie in onze parochiegemeenschap en daarbuiten? Een vraag die naar voren kwam in ons diaconaal overleg. De parochie heeft een actieve diaconale werkgroep, die haar middelen krijgt vanuit het eigen Parochieel Diaconaal Fonds. Vanuit dit fonds worden middelen ter beschikking gesteld aan de verschillende projecten, zoals het zomerproject en de kerstactie. Naast deze acties bellen of mailen mensen ons op met een individuele hulpvraag. Mensen die je bellen omdat ze in acute nood zitten. Wat kun je doen? Luisteren naar hun verhaal, een afspraak maken, achterhalen welke problematiek er speelt. Welke vraag wordt er gesteld? Afhankelijk van de vraag, doorverwijzen naar de juiste persoon. Gelukkig hebben we binnen onze groep veel expertise, maar ik verwacht dat verwijzing, vanwege de complexiteit van de vragen naar andere instanties zal toenemen. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden om juist te verwijzen. Dit kan onder andere door samen te werken met andere hulpverleningsinstanties in Schalkwijk zoals het Open Huis en de diaconie van de Ontmoetingskerk en de wijkcontactpersoon vanuit de gemeente. Zo wordt het enerzijds makkelijker om de juiste verwijzing te doen en anderzijds wordt het helder welke problemen er spelen. In een groter verband kunnen de belangen van kwetsbare mensen beter worden behartigd. Als diaken ben ik niet alleen betrokken bij de diaconie in Schalkwijk, maar ook bij de Parochiële Charitatieve Instellingen en een Inter Parochiële Charitatieve Instelling (Dit is een samenwerkingsverband tussen de PCI en de diaconale werkgroep) van de BOAZ-parochies. Ik wil een schakel zijn tussen Schalkwijk en de BOAZ. Vanuit een PCI van de BOAZ is de bereidheid om ook Schalkwijk te ondersteunen. Ik wil een stimulerende factor zijn in de activiteiten die we ontplooien, zoals de 'Voor elkaar pakketten' en het project dat we willen starten om dakloze jongeren in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar, die bui- 15

16 ten de Jeugd- en Volwassenwetgeving vallen, brood, bed en bad aan te bieden. Bed, brood en bad is een actueel onderwerp. Voor het kabinet blijkt het moeilijk te zijn om een barmhartig beleid te voeren ten aanzien van de meest kwetsbare mensen. Het Interregionaal Orgaan Parochiële Instellingen van Haarlem e.o. is bereid, mits er een goed plan aan ten grondslag ligt, de collecte voor de diaconale zondag te bestemmen voor dit project. Ik ben er van overtuigd dat gezien de complexiteit van de hulpvragen alleen een intensieve samenwerking kan leiden tot een krachtige belangenbehartiging voor kwetsbare mensen. Tenslotte is het verheugend te constateren dat er vele parochianen zijn die zich belangeloos willen inzetten voor de kwetsbare medemens. Actie: Voor Elkaar Pakketten Pastor-diaken Gert Jan van der Wal Achter in de kerk staat een kist waarin u houdbare levensmiddelen kunt deponeren. (U vindt een lijst van gewenste levensmiddelen bij de kist). Van de levensmiddelen worden voedselpakketten samengesteld voor de actie 'Voor Elkaar Pakketten', bestemd voor mensen die na drie jaar geen gebruik meer mogen maken van de Voedselbank, maar die nog niet uit de schulden zijn. De levensmiddelen worden afgeleverd bij het Open Huis. De diaconie wil zich graag inzetten voor deze actie. Van harte aanbevolen. 16

17 MISSIE ONTWIKKELING VREDE Vastenaktie 2015 Opbrengst ten bate van Sri Lanka 1 ste soepmaaltijd op 26 februari 258,55 2 de soepmaaltijd op 11 maart 323,30 3 de soepmaaltijd op 26 maart 505,75 Collecte Molenburg 100,-- Collecte Brandaris 70,-- Collecte Schalkweide 115,15 Paascollecte Moeder van de Verlosser 1.021,65 Totaal 2.394,40 Heel hartelijk dank namens de MOV werkgroep. Bep Stricker Luisteren met je hart - De taal van de missionaris Pinksteractie, Week Nederlandse missionaris 16 tot en met 24 mei 2015 Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek loopt van 16 t/m 24 mei en is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd. Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij luisteren met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart 17

18 is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk. Dat bewijzen ook Jacinta van Luijk (56) en Rhodé Janssen (25), twee inspirerende vrouwen die dit jaar de boegbeelden zijn van de WNM Deze missionair werkers zijn beiden actief in de strijd tegen hiv en aids en het stigma dat aan de ziekte kleeft. Rhodé doet dat in Zuid-Afrika, Jacinta in Kenia. Werken op snijvlak van leven en dood In 1982 vertrekt de pas afgestudeerde verpleegkundige Jacinta op 22-jarige leeftijd naar de sloppenwijken van Kisumu in Kenia. Bijna 18 jaar leeft de lekenmissionaris van Mill Hill daar samen met Keniaanse gezinnen. In 2001 sluit ze zich aan bij het Kitale Aids Programme (KAP) in het noordwesten van Kenia om er aids-educatie te organiseren. Sindsdien werkt ze in arme stadswijken en dorpen, waar uitzichtloosheid, drugsverslaving en allerlei vormen van geweld aan de orde van de dag zijn. Mooi, maar moeilijk werk. "Ons werk speelt zich af op het snijvlak van leven en dood. We werken vanuit ons hart en met toewijding. Je raakt mensen diep in hun leven. Kenia kampt al 30 jaar met aids, maar het stigma en de discriminatie zijn nog steeds groot." In 32 jaar is de kern van Jacinta s missionair werk in Kenia niet veranderd. "Het gaat om een besef van de waarde van de schepping, een uiterst respect voor leven. We hebben daarin een taak te vervullen." Met haar overtuiging verandert Jacinta levens, ook die van haar collega s. Dat van Joseph Onyango (49), bijvoorbeeld. "Onder Jacinta s leiding ben ik iemand geworden met een missie en een diploma." Dat de WNM zich inzet voor mensen als Jacinta raakt hem diep. "De solidariteit en het begrip uit Nederlandse parochies helpt ons om de uitdagingen in het leven aan te gaan en anderen te helpen." 18

19 Hiv-bewuste kerkgemeenschappen Ook de mensen rond missionair werker Rhodé Janssen zijn blij met de steun die zij van de WNM ontvangt. "Wij hadden het geld niet om iemand als Rhodé aan te nemen. Dankzij de WNM is zij nu onderdeel van ons team. Zij was de ontbrekende schakel." Aan het woord is Lyn van Rooyen, Rhodé s collega bij het Christian Aids Bureau for Southern Africa (CABSA) in Johannesburg, Zuid- Afrika. Bij CABSA herschrijft Rhodé een trainingshandleiding voor christelijke leiders, zodat zij hun geloofsgemeenschappen kunnen helpen meer hiv-bewust te worden. "Per dag komen er in Zuid-Afrika nieuwe hiv-besmettingen bij. Aids raakt niet enkel individuen, maar hele gemeenschappen. Ik zie hoe de kerk hier een positieve rol speelt in de strijd tegen hiv en aids. Geestelijk leiders hebben een enorm publiek. Zij kunnen mensen inspireren, en dat gebeurt ook. Mensen in de kerkgemeenschap delen voedsel uit, geven voorlichting over de ziekte, bezoeken mensen die aids hebben, organiseren thuiszorg, breien truien en maken kleren voor aidswezen." Draag bij! Jacinta en Rhodé, twee vrouwen die met kracht, kunde en toewijding anderen helpen. Ver weg luisteren zij met hun hart en dienen zij met daden. Wilt ook u bijdragen aan het werk van mensen zoals Jacinta en Rhodé? Namens de M.O.V. werkgroep Ine van Breukelen P.S. Helaas verschijnt Kwadrant ná de Pinksteractie. In bovenstaand artikel kunt U lezen dat uw collectebijdrage zeer goed van pas komt. Meer informatie vindt U op Mocht U nog een bijdrage willen geven dan kan dat op rek. nr. NL30 RABO

20 Beste communicanten, ouders en grootouders, parochianen, Heel hartelijk bedankt voor de ongelofelijk grote bijdrage voor Haïti in de eerstecommunieviering: 1.028,80. Jullie kennen mij misschien als secretaris van het BOAZ bestuur. Daarnaast ben ik ambassadeur voor Wereldouders, statutaire (r.k. missie) Stichting Onze Kleine Wezen. De doelstelling van WereldOuders is thuisloze kinderen in Latijns- Amerika onder goede begeleiding op te leiden tot ontwikkelde jongeren met toekomstperspectief in eigen land. WereldOuders richt zich op Latijns-Amerika en is werkzaam in Mexico, Honduras, Haïti, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Peru en Bolivia. WereldOuders is partner van de organisatie Nuestros Pequeños Hermanos in Latijns-Amerika (sinds 1954). Het geweldige bedrag dat jullie geschonken hebben, gaat naar een urgent project: het Kinderziekenhuis St. Damien op Haïti waar ik 19 mei met onze inhoudelijke partners van het Emma Kinderziekenhuis op werkbezoek ben. In Haïti sterven jaarlijks kinderen aan ziektes die voorkomen hadden kunnen worden. Eén op de 10 kinderen in Haïti sterft voor zijn of haar vijfde levensjaar. St. Damien draait volledig op donaties, zonder subsidie van overheid of bisdom en behandelt jaarlijks kinderen gratis. Daardoor is het voor veel mensen ook het enige kinderziekenhuis waar zij terecht kunnen. Er wordt slechts een symbolische bijdrage gevraagd omdat de mensen te arm zijn om bij te dragen. Als u meer wilt weten over St. Damien of over het werk van Wereldouders, bel mij op of ga naar Nogmaals ontzettend bedankt namens Wereldouders en namens de kinderen, gewoon geweldig! Dale Anne Bourjaily 20

21 INGEZONDEN De verantwoordelijkheid voor de inhoud van bijdragen in de rubriek 'Ingezonden' berust niet bij het parochiebestuur of de redactie van Kwadrant maar bij de inzenders. De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden teksten in te korten of niet te plaatsen. Dag van Hoop druk bezocht Op zondag 19 april werd de Dag van Hoop gevierd: een festival rond verbinding en ontmoeting. Zo n 350 mensen bezochten de middag, die gevuld was met tal van workshops, interviews, optredens en lekker eten. De Dag van Hoop werd georganiseerd door Stem in de Stad in samenwerking met verschillende joodse, christelijke en islamitische organisaties. Interviews waren er met Raja Alouani, Dan Cohen en Hans Luttik. Burgemeester Bernt Schneiders gaf een speech over hoop en performer Hakim Traïdia nam bezoekers mee in een wervelend optreden. Ook de stoomcursussen jodendom, christendom en islam konden op veel belangstelling rekenen, net als de optredens van muzikanten in de kapelzaal. Kinderen én volwassenen leefden zich uit bij de verschillende creatieve schilder- en tekensessies. Niet alleen het programma sprak aan, met name het elkaar ontmoeten en in gesprek gaan bleek aansprekend én volgens velen voor herhaling vatbaar. Geweldig om te zien dat zoveel mensen op een positieve manier bij elkaar komen en samen hoop en verbinding in Haarlem vieren, stelt Stem in de Stad-directeur Ranfar Kouwijzer. Eline Levering. 21

22 Dag van Hoop Burgemeester Bernt Schneiders Dag van Hoop Hakim Dag van Hoop Opening door Ranfar 22

23 VIERINGEN IN 'DE BRON' Alle zaterdagavondvieringen zijn om 18:30 uur in 'De Bron', de kapel van Schalkweide, tenzij anders vermeld. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken. 6 juni Otto Ruff 13 juni Annie van Lierop 20 juni Petra Kuperus 27 juni Petra Kuperus 4 juli Petra Kuperus 11 juli Petra Kuperus 18 juli Do Kisjes-de Vries 25 juli Wim Al 1 augustus Nico Kerssens 8 augustus Petra Kuperus 15 augustus Do Kisjes-de Vries 23

24 VIERINGEN IN DE MOEDER VAN DE VERLOSSERKERK Alle vieringen zijn om 10:00 uur. Elke dinsdag is om 9:30 uur een viering in de Mariakapel. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Zaterdag 6 juni, Vormselviering 18:00 uur H. Agathakerk te Zandvoort Zondag 7 juni, 10 de zondag door het jaar 10:00 uur Nico Kerssens Cantate Domino Zondag 14 juni, 11 de zondag door het jaar 10:00 uur Gert Jan van der Wal Jongerenkoor Zondag 21 juni, 12de zondag door het jaar 10:00 uur Bart Putter Jeugdkoor Zondag 28 juni, 13 de zondag door het jaar 10:00 uur Gert Jan van der Wal Nederlands Liturgisch Koor Zondag 5 juli, 14 de zondag door het jaar 10:00 uur Petra Kuperus Cantate Domino Zondag 12 juli, 15 de zondag door het jaar 10:00 uur Gert Jan van der Wal gregoriaans vakantiekoor Zondag 19 juli, 16 de zondag door het jaar 10:00 uur Wim Al samenzang Zondag 26 juli, 17 de zondag door het jaar 10:00 uur Gert Jan van der Wal gregoriaans vakantiekoor Zondag 2 augustus, 18 de zondag door het jaar 10:00 uur Nico Kerssens samenzang 24

25 Zondag 9 augustus, 19 de zondag door het jaar 10:00 uur Wim Al gregoriaans vakantiekoor Zondag 16 augustus, 20 ste zondag door het jaar 10:00 uur Nico Kerssens samenzang 25

26 MOLENWIJK KERKELIJK, VIERINGEN IN 'DE BRANDARIS' 7 juni 2015, 10:00 uur Thema: Heb lief zoals ik jullie heb liefgehad Voorganger: Leo Mesman In een van de visioenen van de Dominicaanse mystica van Siena ( ) hoort zij tot God zeggen: "Opdat jullie liefde zouden beoefenen zowel in het handelen als in de wil, heb ik mijn voorzienigheid niet aan één persoon individueel de kennis gegeven om alles te doen wat noodzakelijk is voor het menselijk leven. Neen, ik geef iets aan de één en iets aan de ander, zodat ieders behoefte een reden zou zijn om toevlucht te zoeken bij een ander ( ) Had ik niet iedereen alles kunnen geven? Natuurlijk. Maar in mijn voorzienigheid wilde ik ieder van jullie afhankelijk maken van de ander, zodat jullie gedwongen zouden zijn liefde te beoefenen." (Johannes 15, 1-17) 26

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent? Ja, Jezus is erg belangrijk voor mij en anderen die geloven dat hij onze redder en heer der levenden is Een belangrijk verhaal voor mij

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

2 oktober 2016 Eerste zondag van de missiemaand 27 e zondag doorheen het jaar C. Liturgische suggesties

2 oktober 2016 Eerste zondag van de missiemaand 27 e zondag doorheen het jaar C. Liturgische suggesties 2 oktober 2016 27 e zondag doorheen het jaar C Intredelied ZJ 775 Die licht is, bron van leven is Verwelkoming en kruisteken L. Welkom in deze eerste weekendviering van oktober. Van oudsher is oktober

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

Liturgie- en preeksuggesties

Liturgie- en preeksuggesties Liturgie- en preeksuggesties 17 en 18 oktober 2009 Missiezondag 1 Missiezondag 2009 Begroeting en inleiding Uitgenodigd zijn wij in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. Welkom op Missiezondag

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling

zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemsch. Liturgische bloemschikking. Thema: @@@@

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Een uitgave van de Hervormde kerk De Hoeksteen te IJsselmuiden. 2 BESTE OUDERS Van harte gefeliciteerd

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Zendingsreis naar China 07-06 t/m 16-06-2013 Geliefde broeders en zusters, Liefde, hoop, redding,

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming Voorstraat 25 3628 AJ Kockengen 0346 241207 secretariaat@rkkerkkockengen.nl

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming Voorstraat 25 3628 AJ Kockengen 0346 241207 secretariaat@rkkerkkockengen.nl R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming Voorstraat 25 3628 AJ Kockengen 0346 241207 secretariaat@rkkerkkockengen.nl LOKALE KERKBERICHTEN KOCKENGEN VAN

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie