KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer tot Uitgave 364

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364"

Transcriptie

1 KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer tot Uitgave 364 PINKSTEREN Waar wij niet leven in de Geest van uw liefde, dooft ons vuur, ontbreekt ons de hoop en verliezen wij elkaar in onze spraakverwarring, wordt geweld onze voertaal en leven geofferd. Waar heel de schepping niet ademt van de Geest van uw liefde en trouw zal zij sterven verkracht, misbruikt, leeggeroofd. Waar wij niet leven in de Geest van uw trouw worden wij voor elkaar onbetrouwbaar, breken onze woorden, wordt de liefde loos en de vrede ijdel. Dat zij herschapen wordt, als nieuw bezield en dat uw Geest ook ons levend maakt, bidden wij vandaag hier vurig. (Uit: bij gelegenheid. S. de Vries)

2 Redactie Kopij en reacties Redactieadres G. v. Dungen, L. Groenewegen, C. Husken (graag per ) aan het redactieadres. Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem Drukken/brocheren vrijwillig meewerkende parochianen o.l.v. mw. M. Hamers Verspreiding Europawijk: G.J.M. Versteeg, Engelandlaan Boerhaavewijk: Theo Brondsema, Roordastraat (coördinator) Molenwijk: Y. Bras-Rienstra, Mathijsenstraat Meerwijk: W.A. Paardekooper, Laan van Berlijn Het volgende nummer verschijnt op: De kopij daarvoor moet uiterlijk ontvangen zijn op: Parochiecentrum Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem. maandag tot en met vrijdag geopend van 09:30-12:30 uur, dinsdag en donderdag ook van 13:30-16:00 uur. tel website: Parochiebestuur vacature (vicevoorzitter) Dick Reeuwijk, (penningmeester) Herrie Weber, (secretaris) Marga Snel, Pastores B.J. Putter, pr., administrator, N.C.J. Kerssens, kapelaan, , mobiel: G.J. van der Wal, diaken, , mobiel: Kerkgelegenheden Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan Kapel 'De Bron', Verzorgingshuis Schalkweide Aula basisschool 'De Brandaris', Frieslandlaan Financieringsfonds: (rekening t.n.v. financieringsfonds) Mw. M. Zonjee, A. Jacobsstraat 55, 2037 PB Haarlem NL85 INGB of NL89 ABNA Parochierekening en Kwadrant: Rekening nr. NL55 INGB t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk: Rekening nr. : NL22 ABNA Diaconaal spreekuur: ma 09:00-10:00 uur op het parochiecentrum Autodienst neemt u contact op met het parochiecentrum. Zie hierboven. 2

3 INHOUD Van de redactie... 4 Pastores... 5 Van de Zij-lijn... 5 Uit de Oostertoren... 7 Personalia Overleden Parochie Communie thuis Parochienieuws Diaconie Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk Diaconaal Fonds BOAZ PCI Actie: Voor Elkaar Pakketten Missie Ontwikkeling Vrede Vastenaktie Luisteren met je hart - De taal van de missionaris Ingezonden Vieringen in 'De Bron' Vieringen in de Moeder van de Verlosserkerk Molenwijk kerkelijk, vieringen in 'De Brandaris' Andere vieringen in Schalkwijk Stipendia Veranderingen doorgeven aan de parochie

4 Van de redactie Op zondag 24 mei hebben we het Pinkstergebeuren gevierd. De emeriti Toos Knijff en Wim Al staan hier bij stil in deze Kwadrant. Het feest van Pinksteren is een belangrijke gebeurtenis voor een enthousiast gelovige gemeenschap. Het verhaal is actueel. Niet alleen wat betreft de toegezegde gave van de éénmakende Geest, maar helaas ook wat betreft de verwarring toen en in onze wereld van nu. Een latere vermelding luidde dat door omstandigheden en verschil van inzicht de oecumenische viering in het winkelcentrum van Schalkwijk weer is teruggebracht tot een gewone viering in het eigen kerkgebouw. Waarom? De redactie betreurt het dat onze vaste schrijvers niet allen een bijdrage aan deze Kwadrant hebben geleverd. De redactie wenst u verder een aandachtige lezing van de inhoud. 4

5 PASTORES Van de Zij-lijn Toen ik ooit begon met het regelmatig schrijven van deze column (intussen alweer zes jaar geleden) wist ik nog niet hoe toepasselijk de titel hiervan zou worden 'Langs de zij-lijn' dus. Met oud-collega s uit de regio 'Haarlem-Kust' komen we nog zo heel af en toe bij elkaar, soms bij toeval, dan weer op een afgesproken datum. Steeds weer ontdekken we hoeveel taken en bevoegdheden van pastoraal werkenden er sinds die tijd veilig teruggedraaid zijn onder de 'bezielende' leiding van de Nederlandse bisschoppen! Dezer dagen herinnerde ik me hoe wij in Schalkwijk lange jaren met Pinksteren als christenen onder één dak samenkwamen om ons verbonden te voelen met het oude Pinksterverhaal, waar de Geest allen bezielde. Natuurlijk, ook toen was er commentaar: "Wie gaat er nu kerken in het winkelcentrum als we zulke mooie kerkgebouwen hebben?" Anderen zeiden: "Juist goed, op een plaats waar mensen elkaar door-de-week ontmoeten, daar moeten we elkaar zien en getuigen van geestkracht. Niet alleen in de eigen zondagse kerk dus." Mijn persoonlijke voorkeur ging altijd uit naar een 'open lucht viering', ergens in het vrije veld, maar daarvoor moet je niet in Nederland zijn. Ik herinner me de allereerste keer in het winkelcentrum. De ruimte was te klein. Meer mensen dan klapstoeltjes. Wát een organisatie 5

6 vooraf om alles op elkaar af te stemmen. En wat moest er allemaal aan te pas komen. Maar ieder jaar leerden we weer iets bij: de zichtbaarheid, het geluid, de soort van liederen en muziek. De ruimte voor de kleinsten. Er waren veel kinderziektes die om verbetering vroegen; het was spannend als het eenmaal Pinksteren was en je van alle kanten mensen naar de 'winkelcentrumkerk' zag lopen. Misschien zijn er meer mensen die deze beelden nog voor zich zien. Alleen de ontmoeting al was een feestelijk gebeuren. Maar helaas! Toen het een paar jaar geleden verboden werd door de bisschoppen om ook brood en wijn te delen in deze viering haakten velen af. De oecumene had haar beste tijd gehad, we mochten nog wel samen bidden, maar we moesten niet doen alsof rooms katholiek en protestants precies hetzelfde geloof was en of het allemaal niets uitmaakte Natuurlijk waren er ook andere redenen die een einde maakten aan deze pinkstertraditie. Daar zijn ook al mensen op afgestudeerd en ieder die de kerkelijke ontwikkeling een beetje bijhoudt, weet ervan. Intussen staat in Nederland de hele kerk in de maatschappij 'langs de zijlijn' alsof ie er niet meer toe doet in een geseculariseerd tijdperk. Met heimwee kan ik (en velen met mij) terugkijken op de inspiratie die ervan uitging: je kon je onderdeel voelen van een geweldige beweging die als een storm over de mensen kwam en de hele boel weer eens in vuur en vlam zette. Behalve op kerkelijk gebied voel ik me ook steeds meer langs de zijlijn als ik naar het journaal kijk. Wat een ellende dikwijls en hoe machteloos kun je je daarbij voelen. Geen wonder dat velen in ons land depri zijn om zoveel onrecht en onmacht. Is dit nu een opbeurend Pinksterverhaal? Nee dus. En dan toch maar bidden, zingen om geestkracht die ons zal opbeuren uit de verlamming en verstomming van onze dagen. Zal die Geest eindelijk haar warme kracht over ons uitstorten? Zalig Pinksteren en nog vele dagen hierna Toos Knijff. (Ooit pastor in Schalkwijk) 6

7 Uit de Oostertoren Omzien naar Pinksteren Pinksteren is het slotakkoord van de reeks feest- en gedenkdagen door het kerkelijk jaar heen. Zij begeleiden het levensverhaal van Jezus van zijn geboorte (kerstfeest), zijn openbaar optreden met zijn leerlingen, zijn gevangenneming en kruisweg (goede week), zijn opwekking uit de dood (Pasen), tot de zending van zijn leerlingen de wereld in (Pinksteren). De laatste jaren van die levensweg deelde Jezus met zijn leerlingen. Zij trokken met hem mee, geboeid als zij waren door zijn persoon en zijn boodschap. In hem zagen zij de verhoopte Messias van wie de profeten spraken. Maar hoe anders liep het af. Hun verwachtingen van een zegenrijke Messias werden grof verstoord toen Jezus als een religieuze rebel gearresteerd werd en ter dood gebracht. De joodse religieuze leiders zagen hun gezag bedreigd door Jezus eigen, vrije manier van omgaan met de Torah, de wet van Mozes. De ware eredienst aan God was Jezus boodschap bestond niet in een krampachtige naleven van alle wetten en bepalingen, waaraan de joodse leiders hun gezag ontleenden, maar in een leven volgens de wil van God ten dienste van zijn mensenkinderen. De wet/sabbath is er ten dienste van de mens, niet de mens in dienst van de wet/sabbath. Jezus executie als misdadiger haalde een dikke streep door hun hooggestemde verwachtingen van Jezus als de Messias, zoals zij die voor ogen hadden. Hun teleurstelling en geloofscrisis horen we terug in de leerlingen van Emmaüs: Wij leefden nog wel in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles is gebeurd (Lukas 24,21). 7

8 8 Hoe hebben zij die crisis overleefd? Dat horen we even verderop waar Jezus hun eenzijdige Messias-verwachting corrigeert en hun verklaart wat er in al de schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de profeten (24,27). Hun crisis en rouw hebben zij overleefd door hun joodse schriften op een nieuwe manier te gaan verstaan; niet alleen met aandacht voor de teksten over een succesvolle Messias, maar ook met ruimte voor de vervolgde en lijdende profeet en dienaar, door God uit zijn lijden bevrijd. Zo groeide er in de groep van leerlingen een verdiepte geloofsvisie, waarin

9 ook Jezus lijden en kruisdood een plaats konden krijgen. Wat eerst vooral werd beleefd als Jezus ondergang en mislukking, konden zij nu gaan verstaan als zijn keuze voor trouw aan God en aan de mensen ten einde toe, op welke lijdensweg God hem nabij bleef en gered heeft van ondergang en dood. Zo groeiden zij uit hun teleurstelling en crisis weg naar nieuw perspectief, paasgeloof: God heeft hem niet laten vallen, maar ja gezegd op zijn levenskeuze en hem gered, opgewekt uit lijden en dood, en hem aangesteld als gids en belofte voor ons allen. Van dat paasgeloof wilden zijn leerlingen getuigen aan alle mensen van goede wil. Daarvan vertellen ons de pinksterverhalen. Bij de evangelist Johannes kort en bondig: De verrezen Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, ademt zijn geest over hen uit, en zendt hen uit zoals hij zelf ooit door de Vader gezonden was. De evangelist Lukas componeert een uitgebreider verhaal. De adem van Jezus vervangt hij door een hevige wind uit de hemel. Tongen als van vuur bezielden de leerlingen, die vervuld raakten van de heilige geest en in vreemde talen begonnen te spreken, zodat alle vreemdelingen in Jeruzalem hun getuigenis konden verstaan. Petrus riep de mensen op om zich te laten dopen in de naam van Jezus. Dan zullen ook zij de heilige geest ontvangen. Van toen af groeide het aantal volgelingen van Jezus. Zo wordt Pinksteren ook wel gezien als de start, het geboortefeest van de kerk als geloofsgemeenschap wereldwijd. Bijbelse beeldverhalen vol symboliek. Er loopt een rechte lijn van het scheppingsverhaal, waar God de mens boetseert en hem zijn adem inblaast, naar Jezus doop toen vanuit de hemel de geest op hem neerdaalde, welke geest hij als de Verrezene over zijn leerlingen ademde toen hij ze uitzond de wereld in. Pinksteren wil ons bewust maken van Gods levensadem, waaruit wij geboren zijn, en die ons in Jezus persoon en leven de weg wijst hoe te groeien tot mensen naar Gods hart in dienst van een wereld naar Gods hart. Met groeten, Wim Al. 9

10 PERSONALIA Overleden Op 27 februari 2015 is in alle rust mevrouw Lies Moné overleden in Schalkweide. Mevr. Moné is op het eiland Banda Neira in Indonesië geboren en opgegroeid. Daarna werd ze onderwijzeres bij de missionarissen op Papoea Nieuw Guinea. Ze trouwde haar penvriend François Moné, met wie ze naar Nederland kwam. Daar werd dochter Fifi geboren. Ze kwam in Haarlem in Schalkwijk wonen. Haar hobby was koken met als specialiteit: nasi goreng! Mevrouw Moné was vele jaren parochiaan van de Moeder van de Verlosserkerk. Dat zij moge rusten in vrede. Pastor Petra Kuperus Mevrouw Hugtenburg is op 12 maart 2015 op 95 jarige leeftijd overleden in het Hospice 'Het Tweede Huis' te Heemstede. Op dinsdag 17 maart was de uitvaardienst in onze kerk. Lies Hugtenburg was een gelovige vrouw die verdriet en vreugde in haar leven heeft meegemaakt. Zij is lang alleen gebleven. Haar man Kees was al op 64-jarige leeftijd overleden. En het gemis van kinderen heeft haar leven bepaald. Zij is niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij heeft zich 25 jaar ingezet voor de Zonnebloem en heeft jarenlang samen met haar man met veel vreugde de opvoeding van de kinderen de Jong-Luneau verzorgd. Veel mensen waren op haar gesteld. Zo ook haar neven en nichten. Een speciale band was er met haar neef Mundus en zijn vrouw Susan. Zij hebben de liefde van haar kunnen beantwoorden omdat zij zelf die liefde van haar Vader in de hemel, zoals we in het Evangelie van Johannes hebben gelezen, had gekregen en aan anderen doorgaf. Liefde moet worden omgezet in daden en zij hebben dat voor haar gedaan. Ze had ook een kaartclub waar ze trouw aan deelnam. De club mist nu een maatje Een aantal maanden geleden werd mij gevraagd via een parochiaan om een bezoek te brengen aan haar. Haar gezondheid werd minder en zij wilde graag de H. Communie ontvangen. We hebben gespro- 10

11 ken over het naderende einde. De H. Communie was voor haar een grote steun en kracht om de laatste maanden van haar leven door te maken. Ze leefde erg naar haar 95 ste verjaardag toe. Als ik het maar haal en ze heeft het gehaald. Daarna ging het zienderogen achteruit met haar. Zij heeft op de laatste dag dat zij op de Italiëlaan woonde de ziekenzegening gehad. In het Tweede Huis was haar laatste reis begonnen, het kaarsje ging langzaam uit. Ze was blij dat ze zich geen zorgen meer hoefde te maken omdat er altijd iemand in de buurt was. We namen van haar afscheid op 17 maart. De tijd van sterven was gekomen, maar wij geloven dat zij weer verenigd zal worden met de Vader in de hemel en de Geest van liefde zal worden voortgezet in U allen die haar dierbaar waren, want Ik laat jullie niet verweesd achter maar stuur een andere pleitbezorger, die altijd bij jullie zal zijn: De Geest van de waarheid (Joh.). Pastor-diaken Gert Jan van der Wal Op 30 maart is ingeslapen mevrouw Eugenie (tante Eus) Freeth. Ze kerkte velen jaren bij de Moeder van de Verlosserkerk. Tante Eus is in Padang in Indonesië geboren en opgegroeid. Eind jaren 50 kwam zij met familie naar Nederland waar ze voor haar ouders zorgde. Ze heeft lang bij het GAK gewerkt waar ze heel wat familieleden aan een baan heeft geholpen. Graag ging ze op vakantie. Voordat ze naar Schalkweide kwam, woonde mevr. Freeth op verschillende adressen aan de Waddenstraat. Ze mocht bijna 90 jaar worden. Dat God zich over haar mag ontfermen. Pastor Petra Kuperus 11

12 PAROCHIE Communie thuis Kapelaan Nico Kerssens Onze parochiegemeenschap bestaat uit jonge en oude mensen. Voor vele ouderen is het niet meer mogelijk naar de kerk te komen. De kerk kan wel naar hen toe komen. Voor velen betekent het ontvangen van de communie thuis veel, omdat het een teken van verbondenheid is met de parochie gemeenschap. Het is een moment van gebed en bezinning thuis. Wanneer u thuis de communie wil ontvangen, kunt u het beste contact opnemen met het parochiecentrum. Daar zal het verzoek worden doorgegeven aan de pastores. 12

13 Parochienieuws Moeder van de Verlosser Verzoek aan u als ontvanger van deze Kwadrant. De parochie-administratie wil graag over een zo volledig mogelijk en actueel bestand van adressen kunnen beschikken. Er zijn al mensen die het Weekbericht via ontvangen. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van de parochie en bijvoorbeeld het Weekbericht en in de verdere toekomst de Kwadrant via ontvangen, dan kan dat als uw adres bij de parochie bekend is. Het verzoek houdt in dat u in de ruimte hieronder uw adres invult en deze bladzijde uit dit boekje bij het parochiecentrum afgeeft. U kunt uw adres natuurlijk ook via de doorgeven aan het parochiecentrum: Als u uw naam en adres en uw adres al eerder hebt opgegeven, dan hoeft u nu verder niets te doen. GRAAG IN BLOKLETTERS INVULLEN Naam: Adres: Tel.: adres: Dank U wel. De redactie, namens het Parochiebestuur 13

14 DIACONIE 'omzien naar elkaar' Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk In de periode januari tot en met medio mei 2015 zijn de volgende giften ontvangen: J.H. 25,-- A.G. 150,-- P.L. 100,-- H.H. 100,-- A.W. 50,-- A.O. 350,-- N.N. 125,-- N.N. 50,-- Parochie 1.000,-- Tijdens de viering van zondag 22 februari 2015 is er een collecte voor het fonds gehouden. Deze collecte heeft het bedrag van 215,90 opgebracht. Aanvullend mochten wij via de collectebus in de kerk nog eens een bedrag van 59,95 ontvangen. Iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk bedankt. De ontvangen middelen zijn conform onze doelstelling gebruikt voor individuele hulp en zullen worden ingezet ten behoeve van de zomeractie. Daar waar nodig blijven we mede dankzij uw steun mensen helpen. Het (IBAN) bankrekeningnummer van het fonds is: NL22 ABNA Het fonds is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan het fonds zijn hierdoor binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Marie-José Funcken, penningmeester van het fonds 14

15 Diaconaal Fonds BOAZ PCI Pastor-diaken Gert Jan van der Wal Wat zijn je ervaringen van het afgelopen halfjaar op het gebied van de diaconie in onze parochiegemeenschap en daarbuiten? Een vraag die naar voren kwam in ons diaconaal overleg. De parochie heeft een actieve diaconale werkgroep, die haar middelen krijgt vanuit het eigen Parochieel Diaconaal Fonds. Vanuit dit fonds worden middelen ter beschikking gesteld aan de verschillende projecten, zoals het zomerproject en de kerstactie. Naast deze acties bellen of mailen mensen ons op met een individuele hulpvraag. Mensen die je bellen omdat ze in acute nood zitten. Wat kun je doen? Luisteren naar hun verhaal, een afspraak maken, achterhalen welke problematiek er speelt. Welke vraag wordt er gesteld? Afhankelijk van de vraag, doorverwijzen naar de juiste persoon. Gelukkig hebben we binnen onze groep veel expertise, maar ik verwacht dat verwijzing, vanwege de complexiteit van de vragen naar andere instanties zal toenemen. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden om juist te verwijzen. Dit kan onder andere door samen te werken met andere hulpverleningsinstanties in Schalkwijk zoals het Open Huis en de diaconie van de Ontmoetingskerk en de wijkcontactpersoon vanuit de gemeente. Zo wordt het enerzijds makkelijker om de juiste verwijzing te doen en anderzijds wordt het helder welke problemen er spelen. In een groter verband kunnen de belangen van kwetsbare mensen beter worden behartigd. Als diaken ben ik niet alleen betrokken bij de diaconie in Schalkwijk, maar ook bij de Parochiële Charitatieve Instellingen en een Inter Parochiële Charitatieve Instelling (Dit is een samenwerkingsverband tussen de PCI en de diaconale werkgroep) van de BOAZ-parochies. Ik wil een schakel zijn tussen Schalkwijk en de BOAZ. Vanuit een PCI van de BOAZ is de bereidheid om ook Schalkwijk te ondersteunen. Ik wil een stimulerende factor zijn in de activiteiten die we ontplooien, zoals de 'Voor elkaar pakketten' en het project dat we willen starten om dakloze jongeren in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar, die bui- 15

16 ten de Jeugd- en Volwassenwetgeving vallen, brood, bed en bad aan te bieden. Bed, brood en bad is een actueel onderwerp. Voor het kabinet blijkt het moeilijk te zijn om een barmhartig beleid te voeren ten aanzien van de meest kwetsbare mensen. Het Interregionaal Orgaan Parochiële Instellingen van Haarlem e.o. is bereid, mits er een goed plan aan ten grondslag ligt, de collecte voor de diaconale zondag te bestemmen voor dit project. Ik ben er van overtuigd dat gezien de complexiteit van de hulpvragen alleen een intensieve samenwerking kan leiden tot een krachtige belangenbehartiging voor kwetsbare mensen. Tenslotte is het verheugend te constateren dat er vele parochianen zijn die zich belangeloos willen inzetten voor de kwetsbare medemens. Actie: Voor Elkaar Pakketten Pastor-diaken Gert Jan van der Wal Achter in de kerk staat een kist waarin u houdbare levensmiddelen kunt deponeren. (U vindt een lijst van gewenste levensmiddelen bij de kist). Van de levensmiddelen worden voedselpakketten samengesteld voor de actie 'Voor Elkaar Pakketten', bestemd voor mensen die na drie jaar geen gebruik meer mogen maken van de Voedselbank, maar die nog niet uit de schulden zijn. De levensmiddelen worden afgeleverd bij het Open Huis. De diaconie wil zich graag inzetten voor deze actie. Van harte aanbevolen. 16

17 MISSIE ONTWIKKELING VREDE Vastenaktie 2015 Opbrengst ten bate van Sri Lanka 1 ste soepmaaltijd op 26 februari 258,55 2 de soepmaaltijd op 11 maart 323,30 3 de soepmaaltijd op 26 maart 505,75 Collecte Molenburg 100,-- Collecte Brandaris 70,-- Collecte Schalkweide 115,15 Paascollecte Moeder van de Verlosser 1.021,65 Totaal 2.394,40 Heel hartelijk dank namens de MOV werkgroep. Bep Stricker Luisteren met je hart - De taal van de missionaris Pinksteractie, Week Nederlandse missionaris 16 tot en met 24 mei 2015 Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek loopt van 16 t/m 24 mei en is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd. Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij luisteren met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart 17

18 is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk. Dat bewijzen ook Jacinta van Luijk (56) en Rhodé Janssen (25), twee inspirerende vrouwen die dit jaar de boegbeelden zijn van de WNM Deze missionair werkers zijn beiden actief in de strijd tegen hiv en aids en het stigma dat aan de ziekte kleeft. Rhodé doet dat in Zuid-Afrika, Jacinta in Kenia. Werken op snijvlak van leven en dood In 1982 vertrekt de pas afgestudeerde verpleegkundige Jacinta op 22-jarige leeftijd naar de sloppenwijken van Kisumu in Kenia. Bijna 18 jaar leeft de lekenmissionaris van Mill Hill daar samen met Keniaanse gezinnen. In 2001 sluit ze zich aan bij het Kitale Aids Programme (KAP) in het noordwesten van Kenia om er aids-educatie te organiseren. Sindsdien werkt ze in arme stadswijken en dorpen, waar uitzichtloosheid, drugsverslaving en allerlei vormen van geweld aan de orde van de dag zijn. Mooi, maar moeilijk werk. "Ons werk speelt zich af op het snijvlak van leven en dood. We werken vanuit ons hart en met toewijding. Je raakt mensen diep in hun leven. Kenia kampt al 30 jaar met aids, maar het stigma en de discriminatie zijn nog steeds groot." In 32 jaar is de kern van Jacinta s missionair werk in Kenia niet veranderd. "Het gaat om een besef van de waarde van de schepping, een uiterst respect voor leven. We hebben daarin een taak te vervullen." Met haar overtuiging verandert Jacinta levens, ook die van haar collega s. Dat van Joseph Onyango (49), bijvoorbeeld. "Onder Jacinta s leiding ben ik iemand geworden met een missie en een diploma." Dat de WNM zich inzet voor mensen als Jacinta raakt hem diep. "De solidariteit en het begrip uit Nederlandse parochies helpt ons om de uitdagingen in het leven aan te gaan en anderen te helpen." 18

19 Hiv-bewuste kerkgemeenschappen Ook de mensen rond missionair werker Rhodé Janssen zijn blij met de steun die zij van de WNM ontvangt. "Wij hadden het geld niet om iemand als Rhodé aan te nemen. Dankzij de WNM is zij nu onderdeel van ons team. Zij was de ontbrekende schakel." Aan het woord is Lyn van Rooyen, Rhodé s collega bij het Christian Aids Bureau for Southern Africa (CABSA) in Johannesburg, Zuid- Afrika. Bij CABSA herschrijft Rhodé een trainingshandleiding voor christelijke leiders, zodat zij hun geloofsgemeenschappen kunnen helpen meer hiv-bewust te worden. "Per dag komen er in Zuid-Afrika nieuwe hiv-besmettingen bij. Aids raakt niet enkel individuen, maar hele gemeenschappen. Ik zie hoe de kerk hier een positieve rol speelt in de strijd tegen hiv en aids. Geestelijk leiders hebben een enorm publiek. Zij kunnen mensen inspireren, en dat gebeurt ook. Mensen in de kerkgemeenschap delen voedsel uit, geven voorlichting over de ziekte, bezoeken mensen die aids hebben, organiseren thuiszorg, breien truien en maken kleren voor aidswezen." Draag bij! Jacinta en Rhodé, twee vrouwen die met kracht, kunde en toewijding anderen helpen. Ver weg luisteren zij met hun hart en dienen zij met daden. Wilt ook u bijdragen aan het werk van mensen zoals Jacinta en Rhodé? Namens de M.O.V. werkgroep Ine van Breukelen P.S. Helaas verschijnt Kwadrant ná de Pinksteractie. In bovenstaand artikel kunt U lezen dat uw collectebijdrage zeer goed van pas komt. Meer informatie vindt U op Mocht U nog een bijdrage willen geven dan kan dat op rek. nr. NL30 RABO

20 Beste communicanten, ouders en grootouders, parochianen, Heel hartelijk bedankt voor de ongelofelijk grote bijdrage voor Haïti in de eerstecommunieviering: 1.028,80. Jullie kennen mij misschien als secretaris van het BOAZ bestuur. Daarnaast ben ik ambassadeur voor Wereldouders, statutaire (r.k. missie) Stichting Onze Kleine Wezen. De doelstelling van WereldOuders is thuisloze kinderen in Latijns- Amerika onder goede begeleiding op te leiden tot ontwikkelde jongeren met toekomstperspectief in eigen land. WereldOuders richt zich op Latijns-Amerika en is werkzaam in Mexico, Honduras, Haïti, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Peru en Bolivia. WereldOuders is partner van de organisatie Nuestros Pequeños Hermanos in Latijns-Amerika (sinds 1954). Het geweldige bedrag dat jullie geschonken hebben, gaat naar een urgent project: het Kinderziekenhuis St. Damien op Haïti waar ik 19 mei met onze inhoudelijke partners van het Emma Kinderziekenhuis op werkbezoek ben. In Haïti sterven jaarlijks kinderen aan ziektes die voorkomen hadden kunnen worden. Eén op de 10 kinderen in Haïti sterft voor zijn of haar vijfde levensjaar. St. Damien draait volledig op donaties, zonder subsidie van overheid of bisdom en behandelt jaarlijks kinderen gratis. Daardoor is het voor veel mensen ook het enige kinderziekenhuis waar zij terecht kunnen. Er wordt slechts een symbolische bijdrage gevraagd omdat de mensen te arm zijn om bij te dragen. Als u meer wilt weten over St. Damien of over het werk van Wereldouders, bel mij op of ga naar Nogmaals ontzettend bedankt namens Wereldouders en namens de kinderen, gewoon geweldig! Dale Anne Bourjaily 20

21 INGEZONDEN De verantwoordelijkheid voor de inhoud van bijdragen in de rubriek 'Ingezonden' berust niet bij het parochiebestuur of de redactie van Kwadrant maar bij de inzenders. De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden teksten in te korten of niet te plaatsen. Dag van Hoop druk bezocht Op zondag 19 april werd de Dag van Hoop gevierd: een festival rond verbinding en ontmoeting. Zo n 350 mensen bezochten de middag, die gevuld was met tal van workshops, interviews, optredens en lekker eten. De Dag van Hoop werd georganiseerd door Stem in de Stad in samenwerking met verschillende joodse, christelijke en islamitische organisaties. Interviews waren er met Raja Alouani, Dan Cohen en Hans Luttik. Burgemeester Bernt Schneiders gaf een speech over hoop en performer Hakim Traïdia nam bezoekers mee in een wervelend optreden. Ook de stoomcursussen jodendom, christendom en islam konden op veel belangstelling rekenen, net als de optredens van muzikanten in de kapelzaal. Kinderen én volwassenen leefden zich uit bij de verschillende creatieve schilder- en tekensessies. Niet alleen het programma sprak aan, met name het elkaar ontmoeten en in gesprek gaan bleek aansprekend én volgens velen voor herhaling vatbaar. Geweldig om te zien dat zoveel mensen op een positieve manier bij elkaar komen en samen hoop en verbinding in Haarlem vieren, stelt Stem in de Stad-directeur Ranfar Kouwijzer. Eline Levering. 21

22 Dag van Hoop Burgemeester Bernt Schneiders Dag van Hoop Hakim Dag van Hoop Opening door Ranfar 22

23 VIERINGEN IN 'DE BRON' Alle zaterdagavondvieringen zijn om 18:30 uur in 'De Bron', de kapel van Schalkweide, tenzij anders vermeld. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken. 6 juni Otto Ruff 13 juni Annie van Lierop 20 juni Petra Kuperus 27 juni Petra Kuperus 4 juli Petra Kuperus 11 juli Petra Kuperus 18 juli Do Kisjes-de Vries 25 juli Wim Al 1 augustus Nico Kerssens 8 augustus Petra Kuperus 15 augustus Do Kisjes-de Vries 23

24 VIERINGEN IN DE MOEDER VAN DE VERLOSSERKERK Alle vieringen zijn om 10:00 uur. Elke dinsdag is om 9:30 uur een viering in de Mariakapel. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Zaterdag 6 juni, Vormselviering 18:00 uur H. Agathakerk te Zandvoort Zondag 7 juni, 10 de zondag door het jaar 10:00 uur Nico Kerssens Cantate Domino Zondag 14 juni, 11 de zondag door het jaar 10:00 uur Gert Jan van der Wal Jongerenkoor Zondag 21 juni, 12de zondag door het jaar 10:00 uur Bart Putter Jeugdkoor Zondag 28 juni, 13 de zondag door het jaar 10:00 uur Gert Jan van der Wal Nederlands Liturgisch Koor Zondag 5 juli, 14 de zondag door het jaar 10:00 uur Petra Kuperus Cantate Domino Zondag 12 juli, 15 de zondag door het jaar 10:00 uur Gert Jan van der Wal gregoriaans vakantiekoor Zondag 19 juli, 16 de zondag door het jaar 10:00 uur Wim Al samenzang Zondag 26 juli, 17 de zondag door het jaar 10:00 uur Gert Jan van der Wal gregoriaans vakantiekoor Zondag 2 augustus, 18 de zondag door het jaar 10:00 uur Nico Kerssens samenzang 24

25 Zondag 9 augustus, 19 de zondag door het jaar 10:00 uur Wim Al gregoriaans vakantiekoor Zondag 16 augustus, 20 ste zondag door het jaar 10:00 uur Nico Kerssens samenzang 25

26 MOLENWIJK KERKELIJK, VIERINGEN IN 'DE BRANDARIS' 7 juni 2015, 10:00 uur Thema: Heb lief zoals ik jullie heb liefgehad Voorganger: Leo Mesman In een van de visioenen van de Dominicaanse mystica van Siena ( ) hoort zij tot God zeggen: "Opdat jullie liefde zouden beoefenen zowel in het handelen als in de wil, heb ik mijn voorzienigheid niet aan één persoon individueel de kennis gegeven om alles te doen wat noodzakelijk is voor het menselijk leven. Neen, ik geef iets aan de één en iets aan de ander, zodat ieders behoefte een reden zou zijn om toevlucht te zoeken bij een ander ( ) Had ik niet iedereen alles kunnen geven? Natuurlijk. Maar in mijn voorzienigheid wilde ik ieder van jullie afhankelijk maken van de ander, zodat jullie gedwongen zouden zijn liefde te beoefenen." (Johannes 15, 1-17) 26

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

37395_diakonie april kopie 20-04-2009 09:18 Pagina 1

37395_diakonie april kopie 20-04-2009 09:18 Pagina 1 37395_diakonie april kopie 20-04-2009 09:18 Pagina 1 37395_diakonie april kopie 20-04-2009 09:18 Pagina 2 2009 nr. 1 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer 5,00 exclusief

Nadere informatie