Behandelaanbod voor 0-4 jarige kinderen Revalidatiecentrum Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandelaanbod voor 0-4 jarige kinderen Revalidatiecentrum Breda"

Transcriptie

1 Behandelaanbod voor 0-4 jarige kinderen Revalidatiecentrum Breda

2 Wat is revalidatie Kinderrevalidatie is er voor kinderen bij wie de ontwikkeling anders of vertraagd verloopt door een aangeboren aandoening, vroeggeboorte, ziekte of ongeval. Bij jonge kinderen kan het beeld in eerste instantie onduidelijk zijn, maar is soms toch gespecialiseerde begeleiding door meerdere disciplines nodig om de ontwikkeling optimaal te laten verlopen. In de leeftijd van 0-4 jaar staat de ontwikkeling van basisvaardigheden centraal; het kind leert bijvoorbeeld zitten, kruipen, staan en praten. Met intensieve begeleiding en stimulans kan in deze fase veel bereikt worden. De vroege interactie tussen het kind en de omgeving ( ouders) is door de omstandigheden soms moeizaam. Het is dan ook belangrijk om vroeg met de behandeling te beginnen. Door in een vroeg stadium ouders hierin ondersteuning te bieden kunnen problemen in een latere fase voorkomen worden. Ook kan veel onzekerheid bij de ouders worden weggenomen door hen te informeren en te begeleiden. Visie: Samen op stap De visie en de werkwijze van het kinderteam (voor 0-4 jarigen) is gebaseerd op zowel jarenlange ervaring als op nieuwe wetenschappelijke inzichten (zoals Infant Mental Health): Tijdens de observatie en behandeling staan voor ons het kind, de ouders en het gezin centraal. Wij zien ouders als de deskundigen bij uitstek omdat zij hun kind het beste kennen. Wij vragen ouders om hun deskundigheid met ons te delen om zo tot een goede samenwerking te komen. De hulpvraag van ouders en kind is altijd uitgangspunt van de behandeling. Wij gaan met ouders in gesprek over de hulpvraag en de verwachtingen. We kijken samen met de ouders naar het kind en handelen vanuit onze deskundigheid. In onze visie wordt het tempo waarin de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt met name bepaald door de volgende twee factoren: enerzijds de mogelijkheden van het kind en anderzijds het eigen proces van ouders in de ontwikkeling van hun ouderschap in de ontwikkeling van hun ouderschap en hun beleving hiervan.

3 Wij zijn ons ervan bewust dat ouders hun uiterste best doen en dat ze daarbij onze volledige ondersteuning verdienen. We houden er rekening mee dat ouders naast het ouderschap van het kind in revalidatie ook andere taken hebben en dat andere gezins- en familieleden ook voldoende aandacht en ruimte nodig hebben. Ouders kunnen zowel op onze kennis en deskundigheid als op onze betrokkenheid rekenen. We waarderen het als ouders kritisch meedenken en feedback geven. Welke diagnosegroepen De diagnosegroepen binnen de kinderrevalidatie zijn te onderscheiden in aandoeningen die aangeboren zijn of aandoeningen die op een later tijdstip ontstaan zijn. De kinderen in het revalidatiecentrum hebben met elkaar gemeen dat hun motorische ontwikkeling op basis van een ziekte of aandoening anders of vertraagd verloopt, meestal zijn er ook problemen op andere gebieden zoals met praten of met spelen. Deze aandoeningen zijn o.a. cerebrale parese (hersenbeschadiging ontstaan rondom de geboorte), spina bifida (open ruggetje), spierziektes, aangeboren afwijkingen van de armen en benen, ontwikkelingsachterstand door onbekende oorzaak, syndromen, geboorte verlamming van de arm, enz.. Verwijzing De specialisten in het ziekenhuis of de huisarts kunnen het kind verwijzen naar het revalidatiecentrum. Kinderen kunnen ook verwezen worden door het Integrale vroeghulpteam (zie verder in deze folder). Als de verwijsbrief is aangekomen wordt u uitgenodigd voor de eerste afspraak in het revalidatiecentrum bij de revalidatiearts. Het behandelteam Revalidatiearts De revalidatiearts is de medisch specialist die in overleg met ouders de start en duur van de behandeling bepaalt. Zij coördineert het behandelteam en is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Zij begeleidt tevens de medische aspecten binnen het revalidatietraject en adviseert zonodig aangepast

4 schoeisel of spalken. Zij onderhoudt contact met de huisarts of andere specialisten. Zij ziet het kind samen met de ouders regelmatig voor controle en geeft ouders informatie over de aandoening van hun kind en de globale ontwikkelingsmogelijkheden. Fysiotherapeut De fysiotherapeut richt zich op het bewegen en de basisvoorwaarden hiervoor zoals kracht, conditie en houding. Zij kiest voor een behandeling waarbij de motorische ontwikkeling en vaardigheden van het kind optimaal gestimuleerd worden. Haar benadering sluit aan bij de belevingswereld en mogelijkheden van het kind. Ergotherapeut De ergotherapeut observeert en stimuleert de ontwikkeling van vooral fijn motorische vaardigheden. Ouders en kind wordt geleerd om te gaan met de problemen die zich kunnen voordoen bij (zelf)verzorging en spelontwikkeling. Er wordt naar gestreefd om de zelfredzaamheid van het kind te vergroten. Zonodig worden aanpassingen en voorzieningen geadviseerd zoals een kinderstoel, badzitje, wandelwagen of rolstoel. Ook worden zonodig adviezen gegeven over aanpassingen in de woning. Logopediste De logopediste wordt ingeschakeld bij problemen op gebied van de spraaktaalontwikkeling. Ook bekijkt de logopediste de mondmotoriek en adviseert en behandelt zij als eten of drinken moeilijk verloopt. Soms worden ook alternatieve manieren van communicatie ingezet, zoals ondersteunende gebarentaal. Orthopedagoog De orthopedagoog onderzoekt en bespreekt met ouders de mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele opvoedings- en gedragsproblemen van het kind. Wanneer de problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren is behandeling van het kind en/of begeleiding van de ouders mogelijk.

5 Maatschappelijk werker Ouders hebben vaak zorgen of vragen over de ( toekomstige) situatie van hun kind. De maatschappelijk werker bespreekt samen met ouders hoe zij hiermee om kunnen gaan. Ook kan de maatschappelijk werker informatie geven over allerlei praktische zaken zoals extra ondersteuningsmogelijkheden binnen de reguliere kindercentra, bepaalde vergoedingen waar uw kind voor in aanmerking kan komen, meedenken over de schoolkeuze. Groepsleiding De groepsleidsters zijn pedagogisch geschoold en werken in de therapeutische peutergroepen. Zij maken een specifiek programma samen met de andere teamleden om de ontwikkeling van het kind gericht te stimuleren en zorgen dat dit in de peutergroepen wordt toegepast. Revalidatietechnisch adviseur De afdeling revalidatietechniek kan worden ingeschakeld wanneer er behoefte is aan hulpmiddelen of aanpassingen voor het kind. De revalidatie technisch adviseur kijkt samen met de behandelend therapeut welke voorziening het meest adequaat is en kan de ouders ondersteunen bij de aanvraag hiervan bij gemeente of zorgverzekeraar. Diëtiste Als eten moeilijk gaat kunnen diverse factoren daar een rol in spelen. Soms is het kauwen en slikken lastig of heeft het kind geen zin in eten. De diëtiste kan ouders adviseren welke voedingsmiddelen het kind nodig heeft en welke alternatieven er zijn. In samenspraak met de logopediste en de orthopedagoog kan dan een eetplan worden opgesteld. Ook als uw kind extra energie nodig heeft of juist niet te veel moet eten kan de diëtiste u adviseren. Verpleegkundige In het revalidatiecentrum werken gespecialiseerde verpleegkundigen die betrokken kunnen worden als er sprake is van sondevoeding, wondproblemen, continentieproblemen, specifieke medicatietoediening of ademhalingsondersteuning.

6 Observatievormen Korte observatie 0-4 jarigen Bij jonge kinderen is het vaak nog niet duidelijk of de hele ontwikkeling anders verloopt of dat er alleen een specifieke achterstand is bv in het bewegen of het praten. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling is het belangrijk om al vroeg naar alle aspecten hiervan te kijken. Voor kinderen tot 4 jaar wordt na de intake bij de revalidatiearts vaak een korte observatie van 1 tot 3 dagdelen gepland. De fysiotherapeut, ergotherapeut en logopediste bekijken spelenderwijs welke mogelijkheden het kind heeft. Ouders hebben dan een kennismakingsgesprek met de maatschappelijk werkster en de orthopedagoog onderzoekt de spelmogelijkheden van het kind. Deze observatie wordt afgerond met een eindgesprek bij de orthopedagoog en de revalidatiearts waar u meer informatie krijgt over de mogelijkheden van uw kind en de behandeladviezen van het revalidatieteam. Observatie op maat Soms zijn er specifieke vragen voor 1 of meer leden van het revalidatieteam. Het is dan ook mogelijk dat het kind voor een afgesproken periode geobserveerd wordt alleen voor deze vraag. Het komt ook voor dat de ontwikkeling van het kind uitgebreider geobserveerd moet worden of dat dit beter in een groepje met kinderen kan, bv als samenspelen moeilijk gaat. Het kind kan dan voor een observatieperiode terecht in de therapeutische peutergroep in het revalidatiecentrum. De revalidatiearts zal bij het eerste bezoek met u bespreken welke observatievorm geschikt is om meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling van uw kind. Het revalidatiebehandelaanbod Poliklinische revalidatiebehandeling Als revalidatiebehandeling zinvol is voor de ontwikkeling van het kind wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin worden therapiedoelen benoemd en wordt vastgesteld welke therapeuten het kind gaan behandelen en hoe vaak het kind wordt behandeld. Jonge kinderen komen vaak 1 of 2 x / week naar het revalidatiecentrum om 0,5 tot 1 uur per keer met een of meerdere therapeuten te oefenen. We werken zoveel mogelijk samen met therapeuten bij het kind in de buurt die het kind tevoren vaak al hebben behandeld. Als

7 dat zinvol is kan een lid van het revalidatieteam het kind ook een keer thuis observeren. Therapeutische peutergroep De Carrousel De therapeutische peutergroep is bestemd voor kinderen met een ( motorische) ontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. Het kind komt 3 dagdelen per week naar de therapeutische ontwikkelingsgroep. Een groep bestaat uit ongeveer 5 kinderen en twee groepsleidsters. Er is veel gelegenheid voor (samen) spel en er wordt aandacht besteed aan de motoriek, het denken, de communicatie, het spel, het sociale gedrag en de zelfredzaamheid. Het behandelprogramma is zo opgesteld dat er plaats is voor individuele behandelingen, groepsbehandelingen en momenten van vrij spel. Ouder-dreumes groep Er wordt regelmatig een reeks van 7 groepsbijeenkomsten (1,5 uur per keer, 1 x / week) gepland voor ouders en kinderen tot 2,5 jaar met een ontwikkelingsstoornis. Een groep bestaat uit ongeveer 5 ouders en hun kind. U kunt zo kennismaken met het uitgebreide revalidatieaanbod, ervaringen uitwisselen met andere ouders en tips opdoen voor het spelen met uw kind. Er is vaste begeleiding van de ergotherapeut, fysiotherapeut, logopediste en maatschappelijk werkster van het kinderrevalidatieteam. De orthopedagoog is ook 2 x aanwezig. Wegwijscursus Als een kind zich anders ontwikkelt of hulp nodig heeft bij de ontwikkeling kunt u te maken krijgen met instanties waar u hulpmiddelen kan aanvragen of van waaruit extra hulp geboden kan worden. Voor veel ouders zijn deze organisaties en hun werkwijze onbekend. We organiseren jaarlijks een reeks van 3 info avonden voor ouders van kinderen met een tijdelijke of blijvende beperking waarin informatie wordt gegeven over instanties en organisaties waar u mee te maken kunt krijgen. Deze wegwijs cursus wordt georganiseerd door onze maatschappelijk werkers.

8 Ouder-kind spel interactiebegeleiding (eventueel aan huis) Door verschillende factoren (aandoening van het kind, geschiedenis van de ouders, omstandigheden) kan de interactie tussen ouder en kind soms moeizaam verlopen. De ouder kan het gevoel hebben het kind onvoldoende te kunnen begrijpen of bereiken. De orthopedagoog bekijkt samen met ouders de interactiepatronen tijdens korte (opgenomen) spelsessies. Besproken wordt hoe deze veranderd kunnen worden. De begeleidingsfrequentie is laag (1x/maand) en kortdurend (2 tot 6 keer). VISIO observatie Uit algemene onderzoeksgegevens blijkt dat kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand een verhoogde kans hebben op problemen met scherp zien of het gebruiken van visuele informatie die via de ogen bij de hersenen binnen komt. Deze problemen vallen vaak niet meteen op, maar kunnen toch een nadelige invloed op het dagelijks functioneren van het kind hebben. Veel van de kinderen die bekend zijn in het revalidatiecentrum behoren tot deze risico groep. Derhalve werken wij samen met VISIO, een organisatie gespecialiseerd in visuele problemen. Zij bieden de mogelijkheid om de ogen en het visueel functioneren van uw kind in het revalidatiecentrum eenvoudig na te kijken door middel van een spelobservatie. Ambulante begeleiding op de reguliere kindercentra Veel kinderen die revalidatiebehandeling volgen komen daarnaast op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Om het maximale behandelresultaat te halen is een goede samenwerking en informatieuitwisseling tussen alle betrokkenen belangrijk. Een lid van het revalidatieteam wordt dan benoemd tot ambulant begeleider en onderhoudt de contacten met andere betrokkenen buiten het revalidatiecentrum. Diegene kan ook laagfrequent de andere instelling bezoeken of het kind daar observeren. Thematische ouder en kind bijeenkomsten Voor veel ouders en hun omgeving is de revalidatiewereld nieuw. Het revalidatieteam organiseert regelmatig spelactiviteiten (bv een

9 zwemochtend) om ouders en hun kinderen te laten kennismaken met de revalidatiemogelijkheden. Teambesprekingen Het revalidatieteam werkt interdisciplinair, dit houdt in dat we met het hele team en de ouders een therapieplan maken waarin concrete doelen worden geformuleerd. Elke paar maanden evalueren we de revalidatiebehandeling. U komt dan eerst met uw kind op controle bij de revalidatiearts. Korte tijd later vindt een teambespreking plaats met de revalidatiearts en alle behandelaars. Wij stellen het op prijs als ouders hierbij aanwezig zijn zodat zij weten hoe de behandeling verloopt en we met elkaar een vervolgplan kunnen maken. Van deze besprekingen wordt altijd een verslag gemaakt dat u wordt toegestuurd. Zonodig worden ook eerstelijns therapeuten die betrokken zijn bij het kind uitgenodigd voor de teambespreking. Medisch-technisch behandelaanbod Orthopedisch schoenmaker De orthopedisch schoenmaker kan aangepaste schoenen en steunzolen maken. Soms volstaat ook een kleine verandering aan schoenen uit de winkel. Als deze voorzieningen overwogen worden, zal de revalidatiearts het kind zien op het spreekuur met de schoenmaker. Orthopedisch instrumentmaker Sommige kinderen hebben spalken nodig voor de armen of de benen om beter te kunnen staan of bewegen of om vergroeiingen tegen te gaan. De orthopedisch instrumentmaker zit in het gebouw van het revalidatiecentrum en kan deze hulpmiddelen maken. Als deze voorzieningen overwogen worden, zal de revalidatiearts het kind zien op het spreekuur met de instrumentmaker. Gipsredressie Sommige kinderen hebben door een aandoening of ongeval last van scheefstand van de voeten. Vaak kan dan met een gipsspalk aan het onderbeen in enkele weken tijd de stand van de voeten rechter worden

10 gemaakt. Als deze behandeling overwogen wordt, zal de revalidatiearts dat met de ouders bespreken. Aanvullende spasticiteitsbehandeling In het revalidatiecentrum komen best veel kinderen die last hebben van spasticiteit (stijve armen of benen)vaak ten gevolge van cerebrale parese (hersenbeschadiging door een zuurstoftekort in de zwangerschap of bij de geboorte). Soms kan de stijfheid van de spieren verminderd worden met medicijnen of met injecties in de spieren. De revalidatiearts zal deze mogelijkheden met u bespreken en kan deze medicijnen zonodig voorschrijven. Meten Het is belangrijk om de ontwikkeling van uw kind goed vast te leggen. Dit maakt het mogelijk om de spontane ontwikkeling van uw kind te volgen en om het effect van de behandeling te evalueren. Over het algemeen worden testen gebruikt die de vaardigheden van uw kind meten en dit vergelijken met de vaardigheden die andere kinderen op deze leeftijd beheersen. Er zijn verschillende meetinstrumenten voor bv. de motorische vaardigheden, de handvaardigheid, het praten en de spelontwikkeling. U wordt altijd geïnformeerd over het afnemen van deze testen en de uitslagen hiervan. Wetenschappelijk onderzoek Het revalidatieteam volgt de landelijke ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van revalidatie. We werken regelmatig mee aan wetenschappelijke onderzoeken, bv voor de ontwikkeling van meetinstrumenten en voor het vergelijken van behandelingen. Als uw kind in aanmerking komt voor deelname aan onderzoek zullen we u hiervan op de hoogte brengen en wordt u vrijblijvend uitgenodigd om deel te nemen.

11 Samenwerkingsverbanden Een goede samenwerking van alle mensen die betrokken zijn bij de zorg voor uw kind en uw gezin is noodzakelijk om te komen tot optimale zorgverlening. Wij hebben dan ook nauwe samenwerkingsverbanden met een breed scala aan zorgaanbieders en doen moeite om te komen tot een goede afstemming met andere betrokkenen. Huisarts De huisarts wordt in ieder geval op de hoogte gehouden van het revalidatietraject door regelmatige schriftelijke correspondentie. Indien dit wenselijk is kunnen we in overleg met u ook telefonisch contact met de huisarts hebben. Eerstelijns behandelaars Een groot deel van de kinderen die in Revalidatiecentrum Breda behandeld worden heeft ook contact (gehad) met een fysiotherapeut of logopediste bij het kind thuis in de buurt. Soms verwijst de revalidatiearts u naar een fysiotherapeut of logopediste in de buurt. We hebben een groot netwerk van eerstelijns behandelaars met wie we samen werken. Soms nemen zij dan ook deel aan de teambesprekingen in ons centrum of worden per mail of telefonisch adviezen of bevindingen uitgewisseld. Orthopeden Een keer in de drie maanden is er in het revalidatiecentrum een spreekuur van de revalidatieartsen samen met twee orthopedisch chirurgen gespecialiseerd in de behandeling van kinderen. Een van hen is hoogleraar orthopedie in het Sophia Kinderziekenhuis, de ander is werkzaam in het Amphia ziekenhuis. Indien er orthopedische vragen zijn of een operatie overwogen wordt, dan kunt u samen met uw kind op dit gezamenlijk spreekuur terecht zodat er een goede afstemming is tussen de artsen. Voor rugproblemen is er een apart spreekuur van de revalidatiearts met een gespecialiseerde orthopeed in het Amphia ziekenhuis.

12 Kinderartsen Er zijn goede samenwerkingverbanden met de kinderartsen in het Amphia ziekenhuis. Indien uw kind bv. in een academisch ziekenhuis bekend is kan ook met deze specialisten contact worden gelegd. Kinderneurologen Er zijn goede samenwerkingsverbanden met de kinderneurologen van het Amphia ziekenhuis. Kinderpsychiater Een keer per drie maanden is er een spreekuur van de revalidatiearts met de consulent kinderpsychiater van de GGZ. Indien er mogelijk sprake is van een kinderpsychiatrische stoornis kan de revalidatiearts of orthopedagoog u voorstellen dit spreekuur te bezoeken. Integrale vroeghulp Er is een intensieve samenwerking tussen het integrale vroeghulpteam en het revalidatieteam van Revalidatiecentrum Breda. De revalidatiearts en een maatschappelijk werker van Revalidatiecentrum Breda maken deel uit van het integrale vroeghulpteam. Er worden regelmatig kinderen vanuit de integrale vroeghulp doorverwezen naar het revalidatiecentrum. Visio Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met ontwikkelingsproblemen een duidelijk verhoogde kans hebben op problemen met het zien. Daarom werken we samen met Koninklijke Visio, een organisatie voor mensen met een visuele beperking. Regelmatig komt de orthoptiste van Visio in het revalidatiecentrum om een screenend onderzoek te doen van de oogfuncties van jonge kinderen. De revalidatiearts zal het met u bespreken als een dergelijk onderzoek voor uw kind zinvol is (zie ook boven).

13 MEE MEE is een organisatie voor mensen met een beperking ( MEE biedt (pedagogische) begeleiding aan huis, helpt bij het aanvragen van een Persoonsgebonden budget en andere indicatieaanvragen (bv. CIZ). MEE kan ook op allerlei andere gebieden adviseren. Er zijn vaste contactpersonen bij MEE voor kinderen die via Revalidatiecentrum Breda verwezen zijn. Schoolkeuzeadvies Als kinderen zich vanaf jonge leeftijd anders ontwikkelen of hulp nodig hebben bij hun ontwikkeling is het niet vanzelfsprekend dat zij op 4 jarige leeftijd vanzelf meekomen op de basisschool. Als de ouders dat willen kan het revalidatieteam samen met hen kijken welke school mogelijkheden het beste aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Dit zal dan meestal rond de leeftijd van 3,5 jaar ter sprake komen. Het revalidatieteam kan de weg wijzen waar u extra hulp voor school kan aanvragen of waar het kind kan worden aangemeld voor speciaal onderwijs. 0-4 jarige januari 2012 Revant versie 1.0

14 0-4 j

Poliklinische kinderrevalidatie

Poliklinische kinderrevalidatie Poliklinische kinderrevalidatie POLIKLINISCHE KINDERREVALIDATIE Het Kennemer Gasthuis heeft de mogelijkheid om kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 16 jaar poliklinisch te revalideren. Het gaat

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie Kinderrevalidatie Afdeling Revalidatie & Therapie Uw kind is verwezen naar de revalidatiearts van het Waterlandziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het consult bij de revalidatiearts en over

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Informatie voor ouders/verzorgers Uw kind wordt aangereden door een auto, valt hard van

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper Kinder- en jeugdrevalidatie Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder- en jeugdrevalidatie in ziekenhuislocatie Scheper 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders Kinderrevalidatie Informatie voor ouders Kinderrevalidatie ViaReva is het centrum voor revalidatie voor volwassenen en jeugd in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Wanneer uw kind een handicap of

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen

Nadere informatie

H Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB)

H Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) H.71889.0815 Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) Inleiding De revalidatiearts heeft u aangemeld voor poliklinische revalidatie behandeling. Samen met u stelt de revalidatiearts een revalidatiebehandelplan

Nadere informatie

Kinder en jeugdrevalidatie De Wielingen

Kinder en jeugdrevalidatie De Wielingen Kinder en jeugdrevalidatie De Wielingen Kinder- en jeugdrevalidatie In De Wielingen Kinderteam De Wielingen Behandelteam kinder- & jeugdrevalidatie De Wielingen is een onderdeel van Revant revalidatiecentrum

Nadere informatie

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Deze folder is voor iedereen die meer wil weten over spierziekten en de behandelmogelijkheden bij de divisie kinder- en

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Algemene informatie 1 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van het kinder en jeugdrevalidateam 5 Uw

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel Behandelprogramma CVA/hersenletsel Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. In dit hoofdstuk vindt u zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling REVALIDATIE Poliklinische revalidatiebehandeling Binnenkort start u met een revalidatiedagbehandeling in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Revalideren betekent beter leren functioneren in uw dagelijkse

Nadere informatie

Welkom bij de kinderrevalidatie. Revalidatiegeneeskunde

Welkom bij de kinderrevalidatie. Revalidatiegeneeskunde Welkom bij de kinderrevalidatie Revalidatiegeneeskunde mca.nl Welkom bij de kinderrevalidatie Uw kind is doorverwezen naar de Revalidatiegeneeskunde. Op deze afdeling werkt een team dat gespecialiseerd

Nadere informatie

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Inhoud Inleiding 3 Het spreekuur 3 De deskundigen 3 Aanmelden en intake 5 Afspraak maken 6 De Sint Maartenskliniek 6 Colofon 7 Inleiding U en uw kind hebben een

Nadere informatie

Polikliniek Revalidatie

Polikliniek Revalidatie Revalidatie Geneeskunde Polikliniek Revalidatie Volwassenen Inleiding Uw revalidatiearts heeft in overleg met u besloten dat u in aanmerking komt voor poliklinische revalidatie. U revalideert om te herstellen

Nadere informatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie Volwassenen met cerebrale parese Revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is cerebrale parese? 3 Houding en beweging 3 Denkfuncties 3 Voor wie is dit revalidatieprogramma? 3 Welke vragen kunnen aan bod

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Het behandelprogramma bij Revant Revalidatiecentrum Breda is bestemd voor mensen met een Niet- Aangeboren

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie? 3 Het besluit tot SiLS

Nadere informatie

Welkom bij de kinderrevalidatie

Welkom bij de kinderrevalidatie Welkom bij de kinderrevalidatie Revalidatiegeneeskunde mca.nl Inhoudsopgave Kinderrevalidatie, hoe gaat dat? 3 Wie werken er op de afdeling revalidatie? 4 Uw vragen 6 Niet tevreden? 6 Colofon Redactie:

Nadere informatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie Poliklinische medisch specialistische revalidatie Revalidatie verbetert uw leefsituatie Door middel van deze informatiefolder informeren wij u over de poliklinische medisch specialistische revalidatiebehandeling.

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie

Poliklinische revalidatie Poliklinische revalidatie Inleiding U bent aangemeld voor een poliklinische revalidatiebehandeling in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Wij willen u met deze brochure informeren over de afdeling Revalidatie

Nadere informatie

Therapeutische peutergroep Mikaré

Therapeutische peutergroep Mikaré Therapeutische peutergroep Mikaré Voor kinderen van 1 t/m 4 jaar, die een ontwikkelingsachterstand hebben, met een duidelijk accent op motorische beperkingen Samenwerken als basis De therapeutische peutergroep

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG De Hand- en Arm werkgroep (HAG) op de Sint Maartenskliniek is voor kinderen bij wie een gedeelte van de hand en/of arm ontbreekt. Zij kunnen samen met hun ouders

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder Schrijven, met bestek eten, een bal vangen, een logisch verhaal vertellen of huiswerkopdrachten uitvoeren.

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Wat is DCD? DCD is de Engelse afkorting van Developmental Coordination Disorder; vrij vertaald in het Nederlands een motorische

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Cerebrale parese

UMCG Centrum voor Revalidatie Cerebrale parese UMCG Centrum voor Revalidatie Cerebrale parese Informatie voor kinderen, jongeren en ouders UMCG Centrum voor Revalidatie Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 3 Informatie voor kinderen

Nadere informatie

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Welkom op de afdeling revalidatie van het Zaans Medisch Centrum. Binnenkort komt u naar ons toe voor onderzoek of behandeling. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

TOP poli. Kindergeneeskunde

TOP poli. Kindergeneeskunde TOP poli Kindergeneeskunde Team Ontwikkelings Problematiek (TOP) TOP staat voor Team Ontwikkelings Problematiek. Dit is een speciaal team met verschillende deskundigheden. U kunt hier terecht met uw kind

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Het Down-team KINDEREN

KINDERGENEESKUNDE. Het Down-team KINDEREN KINDERGENEESKUNDE Het Down-team KINDEREN Het Down-team In het St. Antonius Ziekenhuis is er een gezamenlijk spreekuur voor kinderen met het Downsyndroom. Het Downteam dat dit spreekuur houdt, bestaat uit

Nadere informatie

Developmental Coördination Disorder

Developmental Coördination Disorder 1. Motorische ontwikkelingsproblemen en/of Developmental Coördination Disorder Onderzoek (4 + observatie) en behandeling binnen REVANT Informatie voor ouders/verzorgers Inleiding In deze brochure willen

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Eet Advies Team (EAT) Voor jonge kinderen met voedingsproblemen Revalidatiecentrum Breda

Eet Advies Team (EAT) Voor jonge kinderen met voedingsproblemen Revalidatiecentrum Breda Eet Advies Team (EAT) Voor jonge kinderen met voedingsproblemen Revalidatiecentrum Breda Inleiding De meeste kinderen leren vanzelf eten. Toch heeft 25 tot 40 % van de kinderen in de voorschoolse leeftijd

Nadere informatie

Klinische revalidatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Klinische revalidatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Klinische revalidatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Het behandelprogramma is bestemd voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, die nog niet in staat

Nadere informatie

Revalideren na niet-aangeboren hersenletsel. kinderen en jongeren

Revalideren na niet-aangeboren hersenletsel. kinderen en jongeren Revalideren na niet-aangeboren hersenletsel kinderen en jongeren Inhoud Wat is niet-aangeboren hersenletsel? 3 Welke problemen kan uw kind ervaren? 3 Wat kunt u verwachten in het revalidatiecentrum 4 Revalidatieplan

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Locatie Arnhem - Doetinchem - Ede Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen voor

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Spreekuur. Kindergeneeskunde. Down Syndroom Team Noord-Limburg

Spreekuur. Kindergeneeskunde. Down Syndroom Team Noord-Limburg Kindergeneeskunde Spreekuur Down Syndroom Team Noord-Limburg Inleiding Uw kind heeft het Downsyndroom. Daarom heeft uw kinderarts u attent gemaakt op het Down Syndroom Team Noord-Limburg. In deze brochure

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren. Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie

Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren. Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Poli-KBOEM-C? 4 Voor wie is het behandelprogramma? 4 Wat gaan we

Nadere informatie

Wat is kinderfysiotherapie en wanneer is het nodig?

Wat is kinderfysiotherapie en wanneer is het nodig? De Klimboom De Klimboom is een centrum voor hulp aan kinderen die problemen hebben in het bewegen, de communicatie en het gedrag en heeft als visie dat bij kinderen met complexe problematiek een multidisciplinaire

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revalidatiedagbehandeling voor kinderen

Revalidatiedagbehandeling voor kinderen Revalidatiedagbehandeling voor kinderen Inhoud Inleiding 3 Wat is revalidatie? 4 Wat is revalidatiedagbehandeling? 5 R.D.B. (revalidatiedagbehandeling) 5 R.D.B. + School 5 Sint Maartenschool en SG de Monnikskap

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Poliklinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch voor poliklinische revalidatie.

Nadere informatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie Multiple Sclerose Poliklinische revalidatie Voor wie is deze folder? Bij u is de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld. De aandoening Multiple Sclerose kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijks

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiemogelijkheden voor patiënten met Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA)

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiemogelijkheden voor patiënten met Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiemogelijkheden voor patiënten met Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Inleiding In het Centrum

Nadere informatie

Revalideren na een CVA

Revalideren na een CVA Revalideren na een CVA De kliniek voor houding en beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is een CVA 3 Behandelvormen 3 Klinische behandeling 4 Behandeling via de CBU 4 Poliklinische behandeling 4 Behandeling

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject Libra R&A locatie Blixembosch Beenamputatie Revalidatietraject Deze folder is bestemd voor mensen in ziekenhuizen die mogelijk een amputatie van onderbeen of bovenbeen moeten ondergaan. Zo n operatie is

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Kinderen. Specialistische kinderrevalidatie

Poliklinische Revalidatie Kinderen. Specialistische kinderrevalidatie Poliklinische Revalidatie Kinderen Specialistische kinderrevalidatie Visie Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Afdeling revalidatie

Afdeling revalidatie Afdeling revalidatie Inleiding Als u op de revalidatie-afdeling komt, krijgt u te maken met één of meerdere medewerkers. Dit hangt vooral af van de reden van uw verwijzing naar de revalidatie-afdeling.

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Longrevalidatie. in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis

Libra R&A locatie Leijpark. Longrevalidatie. in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Libra R&A locatie Leijpark Longrevalidatie in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Orbis Revalidatie

Multiple Sclerose (MS) Orbis Revalidatie Multiple Sclerose (MS) Orbis Revalidatie Bij u of een naaste is de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld. Deze folder heeft als doel u te informeren welke mogelijkheden Orbis Revalidatie u te bieden

Nadere informatie

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Doelgroep vroegbehandeling pagina 4 Doelstelling vroegbehandeling pagina 5 Werkwijze vroegbehandeling pagina 6 Vervolg vroegbehandeling

Nadere informatie

Chronische pijn. Locatie Arnhem

Chronische pijn. Locatie Arnhem Chronische pijn Locatie Arnhem Chronische pijn We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan zes maanden blijven bestaan. De pijn kan in verschillende delen van het lichaam voorkomen. Soms

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Visie Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem

Nadere informatie

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Inleiding U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, omdat u onlangs een letsel of een operatieve behandeling heeft

Nadere informatie

Arm-hand revalidatie. op basis van CIMT-BiT

Arm-hand revalidatie. op basis van CIMT-BiT Arm-hand revalidatie op basis van CIMT-BiT Inhoud Inleiding 3 Wat is CIMT-BiT? 3 Doel 3 Opname 4 Wat gaat vooraf aan de behandeling? 4 De behandeling 4 Resultaten 5 Meenemen bij opname 6 Inleiding Een

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. De therapeutische peutergroepen

Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. De therapeutische peutergroepen Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord De therapeutische peutergroepen (TPG) Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Inleiding Uw kind start binnenkort in de therapeutische peutergroep (TPG).

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) De aandoening Multiple Sclerose (MS) kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijkse leven. In deze folder leest u wat het behandelprogramma

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker Poliklinische revalidatiebehandeling in verband met longkanker POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA OPERATIE IN VERBAND MET LONGKANKER Bij u is de diagnose longkanker vastgesteld. De longarts heeft

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA Revalidatie en therapie Poliklinische revalidatie na CVA Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is een CVA?...4 Wat kunt u verwachten?...5 Het behandelproces...5 Observatiefase...5 Behandelfase...6 Nazorgfase...6

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Revalidatie bij pijnklachten in de onderarm en hand Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij pijnklachten in de onderarm en hand Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij pijnklachten in de onderarm en hand Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Het behandelprogramma van Revant Revalidatiecentrum Breda is bestemd voor mensen met beperkingen in het dagelijkse

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Pinokkio. Praktische informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Pinokkio. Praktische informatie Libra R&A locatie Blixembosch Pinokkio Praktische informatie Welkom bij Pinokkio Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen van Pinokkio, de therapeutische peutergroep van Libra Revalidatie & Audiologie

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Spina Bifida

UMCG Centrum voor Revalidatie Spina Bifida UMCG Centrum voor Revalidatie Spina Bifida Informatie voor kinderen, jongeren en ouders UMCG Centrum voor Revalidatie Spina Bifida 1 Spina Bifida Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 3 Informatie

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Chronische pijn. revalidatiebehandeling

Libra R&A locatie Blixembosch. Chronische pijn. revalidatiebehandeling Libra R&A locatie Blixembosch Chronische pijn revalidatiebehandeling Als langdurige pijnklachten voor beperkingen in het dagelijks leven zorgen, kan revalidatie zinvol zijn. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen. Kinderrevalidatie

Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen. Kinderrevalidatie Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen Kinderrevalidatie 2 Reade kinderrevalidatie is gezinsgericht. Reade kinderrevalidatie Kinderrevalidatie richt zich op kinderen die blijvende gevolgen

Nadere informatie

Kinderfysiotherapie in het St. Anna ziekenhuis

Kinderfysiotherapie in het St. Anna ziekenhuis Kinderfysiotherapie in het St. Anna ziekenhuis Kinderfysiotherapie Binnen de afdeling fysiotherapie van het St. Anna Ziekenhuis bestaat ook de afdeling kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeuten die

Nadere informatie

POLI KLINISCHE REVALI DA TIE BE HANDELING

POLI KLINISCHE REVALI DA TIE BE HANDELING POLI KLINISCHE REVALI DA TIE BE HANDELING VOOR VOLWASSENEN Deze folder geeft u algemene informatie over poliklinische revalidatie. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverleners.

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis KINDERGENEESKUNDE Pedagogisch team Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis Inleiding De kinderafdeling en de kinderpoli in het Laurentius ziekenhuis beschikken over een pedagogisch team.

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Algemene Informatie Afdeling Revalidatie

Algemene Informatie Afdeling Revalidatie Algemene Informatie Afdeling Revalidatie Revalidatie alle aandacht In deze folder kunt u nader kennismaken met de afdeling Revalidatie van het Westfriesgasthuis. 2 WAAR VINDT U DE AFDELING REVALIDATIE?

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling REVALIDATIE Poliklinische revalidatiebehandeling BEHANDELING Poliklinische revalidatiebehandeling Uw huisarts of specialist heeft u doorverwezen naar de revalidatiearts. Deze heeft u onderzocht en adviseert

Nadere informatie

Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) Informatie en behandeling

Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) Informatie en behandeling Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) Informatie en Amyotrofische Lateraal Sclerose Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is een neuromusculaire aandoening. Het is een ziekte van zenuwcellen die leidt

Nadere informatie

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is:

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: MS-Centrum Belangrijk Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: 1 Inleiding Heeft u onlangs de diagnose Multiple Sclerose (MS) gekregen? Of bent

Nadere informatie

Therapeutische Ouder en Kind groep

Therapeutische Ouder en Kind groep Therapeutische Ouder en Kind groep informatie voor de ouders Inleiding Als ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand kunt u wat de algehele ontwikkeling van uw kind betreft tegen allerlei zaken

Nadere informatie

Inleiding. Hersenletsel en de gevolgen. Het programma

Inleiding. Hersenletsel en de gevolgen. Het programma Revalidatie na nietaangeboren hersenletsel 2 Inleiding Door een hersenletsel kan het leven van de één op andere dag ingrijpend veranderen. De polikliniek Revalidatie van Zuyderland Medisch Centrum heeft

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie U heeft de diagnose Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) of Progressieve Spinale Musculaire

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wat is poliklinische revalidatie-behandeling?... 2 Het revalidatieteam... 2 Afspraken... 2 Patiëntenkaart... 3 Vergoedingen... 3 Vergoeding

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie