COMMISSARIS VAN DE KONINGIN KARLA PEIJS BIJ CENTRALE HERDENKING WATERSNOODRAMP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSARIS VAN DE KONINGIN KARLA PEIJS BIJ CENTRALE HERDENKING WATERSNOODRAMP"

Transcriptie

1 NAAR HET STEMBUREAU? VERGEET UW LEGITIMATIEBEWIJS NIET Woensdag 3 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad kiezen. Nieuw is dat u voor het uitbrengen van uw stem naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) moet meenemen. Bent u gemachtigd om voor een ander te stemmen neem dan mee: de stempas met volmacht van degene voor wie u gaat stemmen een kopie van zijn (geldige) legitimatiebewijs en uw eigen legitimatiebewijs. Bent u uw legitimatiebewijs kwijt of is het gestolen. Dan kunt u toch stemmen mits u op het stembureau een proces-verbaal van de politie en een ander document met uw naam en foto kunt overleggen. Komt u uit een van de lidstaten van de Europese Unie, of uit Noorwegen, Liechtenstein of IJsland dan kunt u ook een geldig legitimatiebewijs uit die landen overhandigen. Komt u uit een ander land. Dan krijgt u een stempas als u gedurende vijf jaar beschikt over een geldige verblijfsvergunning en u op dinsdag 19 januari 2010 staat ingeschreven in de gemeente. COMMISSARIS VAN DE KONINGIN KARLA PEIJS BIJ CENTRALE HERDENKING WATERSNOODRAMP Ouwerkerk. De commissaris van de koningin in Zeeland, K.M.H. Peijs en W.J. Kuijken, eerste Deltacommissaris van het Deltaprogramma zijn maandag 1 februari aanwezig bij de centrale herdenking van de slachtoffers van de Watersnoodramp van In totaal 532 Schouwen- Duivelanders kwamen hierbij om het leven. Tijdens een korte plechtigheid die om 9.30 uur begint legt zowel de commissaris van de koningin met de heer Kuijken als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland een krans bij het Watersnoodmonument bij de caissons bij Ouwerkerk. Na deze kransleggingen zijn er korte toespraken door achtereenvolgens burgemeester G.C.G.M. Rabelink, de commissaris van de koningin en Deltacommissaris Kuijken. Na deze toespraken volgt het zingen van het Schouws volkslied en het blazen van de last post. De plechtigheid wordt omstreeks 9.55 uur afgesloten met een minuut stilte en het zingen van twee coupletten (1 en 6) van het Wilhelmus. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot informeel samenzijn in het Watersnoodmuseum. Muzikanten van Oosterlands Fanfare verlenen medewerking aan de plechtigheid. 1/1

2 MEER ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS IN ZIERIKZEESE BINNENSTAD Zierikzee. Dit voorjaar krijgt de Zierikzeese binnenstad een aantal ondergrondse afvalcontainers erbij. Waar deze worden geplaatst en wanneer dat gaat gebeuren is in december besproken tijdens een informatieavond voor de bewoners van de binnenstad. Het is de bedoeling om in de komende jaren de gehele binnenstad te voorzien van ondergrondse containers. De inzameling door middel van rolcontainers en afvalzakken in de binnenstad vervalt dan. Voor 2010 krijgen de volgende locaties ondergrondse containers: 1. hoek Kerkhof Wevershoek (parkeerstrook) 2. hoek Poststraat Manhuisstraat: parkeerstrook ter hoogte van bloembak; 3. hoek Kerkhof Meelstraat. Lombardstraat: parkeerstrook; 4. hoek Zevengetijstraat. Minderbroederstr: voetpad / gedeeltelijk parkeervak; 5. hoek Beddeweeg Maarstraat: voetpad. Hier worden ook de glasbak en kunststofbak ondergronds gemaakt. Voor het bepalen van de plaats voor de ondergrondse containers gelden onder meer de volgende randvoorwaarden: loopafstand vanaf woning 70m tot maximaal ca. 125m. ca. 40 woningen per container; kabels en leidingen mogen geen belemmering vormen voor het plaatsen; Voor het gebruik van een ondergrondse container krijgen de bewoners een toegangspas. Waarom ondergrondse afvalinzameling? Door ondergrondse afvalinzameling is het mogelijk om efficiënter te werken, doordat deze containers minder vaak geleegd moeten worden dan rolemmers en zakken. Het gebruik van rolcontainers geeft een grotere kans op illegaal afval. Bovendien zorgen deze rolcontainers en afvalzakken voor een rommelig straatbeeld. DENKT U MEE OVER HET IN DE MARKT ZETTEN VAN SCHOUWEN- DUIVELAND? De gemeente Schouwen-Duiveland wil graag dat Schouwen-Duiveland binnen Zeeland een sterk(er) merk wordt. Daarmee kunnen we onze (economische) positie als gemeente verder versterken. Hoe we het eiland Schouwen-Duiveland het beste in de markt kunnen zetten, daarvoor doen we een beroep op uw ideeën. Wilt u hierover meedenken en praten? Dan bent u van harte welkom bij een van de volgende meedenksessies. Meedenksessie voor bedrijven: VANAVOND, donderdag 21 januari van uur tot uur In de Burgerzaal van het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is voor leden van ondernemersorganisaties, businessclubs en ondernemers. Meedenksessie voor inwoners: 25 januari van uur tot uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is voor besturen van wijkverenigingen, dorpsraden en belangstellende inwoners. Tijdens deze meedenksessies wordt met elkaar gediscussieerd over wat de (onderscheidende) identiteit van Schouwen-Duiveland is en welke rol evenementen 2/2

3 vervullen bij de citymarketing van Schouwen-Duiveland. Maar ook het vaststellen van gewenst imago en positionering, doelgroepen en bijpassend aanbod op Schouwen- Duiveland staat op de agenda. De gemeente Schouwen-Duiveland doet hiervoor als eerste gemeente in Zeeland mee aan een pilot voor eiland marketing. De pilot Eiland Marketing en de meedenksessies worden begeleid door het adviesbureau City Result en door M. van den Berge, telefoonnummer (0111) Deelnemen aan een meedenksessie? Dan kunt u zich aanmelden bij A. Ilmer, tel. (0111) of per AANSLAG GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Eind februari rolt bij u de aanslag voor de gemeentelijke heffingen in de bus. U hebt twee mogelijkheden om deze te betalen. U kunt het gehele bedrag in één keer betalen of u kunt kiezen voor betaling in termijnen via automatische incasso. De keuze is aan u. Wie kiest voor automatische incasso betaalt zijn belastingen in tien termijnen. De vervaldata/ incassodata zijn vermeld op het aanslagbiljet. Kiest u voor automatische incasso, vul dan de groene kaart bij de aanslag in en stuur deze binnen tien dagen terug. Maakt u al gebruik van automatische incasso, dan hoeft u niets te doen. Bij aanslagbedragen onder 25,- is geen automatische incasso mogelijk. U kunt ook via het digitale loket van de gemeente (www.schouwen-duiveland.nl) kiezen voor automatische incasso. Het betreft - machtiging automatische incasso - machtiging intrekken - rekeningnummer wijzigen (of doorgeven) SPREEKUUR Alle leden van het college van burgemeester en wethouders houden maandag 25 januari tussen en uur spreekuur. Wilt u gebruik maken van dit vragenuur, dan is het verstandig hiervoor een afspraak te maken via het bestuurssecretariaat, telefoon ; dit om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Voor elk gesprek wordt vijftien minuten gerekend RAADSVERGADERING De gemeenteraad vergadert donderdag 28 januari in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. Aanvang: uur Hamerstukken Nota rentebeleid Schouwen-Duiveland Grondprijsbrief Schouwen-Duiveland Sluiting Werkplein Zierikzee. 1 e Begrotingswijziging Bespreekstukken Burgerinitiatief inzet om voorbeeldgebied duurzame regio te worden (inclusief oplegnotitie). Eerste begrotingswijziging 2010 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Wallenverordening gemeente Schouwen-Duiveland /3

4 De agenda met de achterliggende stukken en de lijst van ingekomen stukken voor deze raadsvergadering liggen ter inzage in de leesruimte in het gemeentehuis. Ook op kunt u deze agenda en lijst van ingekomen stukken vinden. U kunt de raadsvergadering bijwonen. U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via: omroep Schouwen-Duiveland. Frequentie: ; kabel 107.6; westhoek of internet:www.schouwen-duiveland.nl/vergaderstukken/raad. DORPSRAADVERGADERING Oosterland. Dinsdag 9 februari houdt de dorpsraad Oosterland een politiek debat. Dit debat wordt vanaf uur gehouden in dorpshuis Oosterhof. In dit debat gaan lijsttrekkers of fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen in discussie met elkaar. Gespreksleider is A. van der Wouden. Maquette masterplan te zien in bibliotheek MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN BRUINISSE Het conceptmasterplan en beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Bruinisse zijn gereed! Deze staan vermeld op de agenda van de commissievergadering Openbare ruimte van 8 februari. In 2009 is intensief met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gewerkt aan een masterplan en beeldkwaliteitsplan voor het centrum en de haven van Bruinisse. Wij danken iedereen hartelijk voor de positieve bijdrages die daaraan zijn geleverd. U kunt beide documenten vinden op de website van de gemeente Het Masterplan is uitgewerkt in een maquette. Deze kunt u, gedurende openingstijden, bekijken in de bibliotheek De Zaete in Bruinisse, Molenstraat 44. AANVRAGEN FONDS VAN KAZERNERING Het Fonds van Kazernering biedt ook dit jaar weer de mogelijkheid van financiële steun voor eenmalige sociaal-culturele activiteiten (of uitgaven), die in Zierikzee worden gehouden of die in ieder geval gericht zijn op de inwoners van Zierikzee. Het fonds wil vooral die zaken ondersteunen, die niet in aanmerking komen voor subsidie. In 2010 is een bedrag van ongeveer negenhonderd euro te verdelen. Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het fonds kan een aanvraag indienen bij het Fonds van Kazernering, p.a. Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Deze aanvraag moet voor 1 maart zijn ingediend en moet een zo duidelijk mogelijke omschrijving geven van het doel of de activiteit waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Voor zover mogelijk moeten de begroting voor 2010 en de rekening over 2009 van de instelling of vereniging worden bijgevoegd. In 2009 werd,een breed scala aan activiteiten ondersteund. Het Gereformeerd kerkkoor in Zierikzee kreeg 80 euro toegewezen voor de uitvoering van de Christmas Carols. De Stichting intocht Sinterklaas Zierikzee ontving 200 euro voor de aankoop van zwarte pietenpakken. Het koor Cantare in Zierikzee kreeg 250 euro voor het uitvoeren van een mis van Paersall. Tenslotte kreeg het Händel en Mendelsohn Festival in Zierikzee voor de aanschaf van een beamer een bedrag van 250 euro. 4/4

5 Het Fonds van Kazernering bestaat in Zierikzee sinds Vroeger werd met geld uit dit fonds de kosten van inkwartiering van militairen betaald. Nu geeft het fonds tegemoetkomingen voor allerlei sociaal culturele activiteiten in Zierikzee.. UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van dinsdag 12 januari 2010 het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 bij de Afvalstoffenverordening 2009 vastgesteld. Dit besluit ligt vanaf vrijdag 22 januari 2010 acht dagen ter inzage: in de leesruimte van het gemeentehuis bij de Reinigingsdienst, Deltastraat 37, 4301 RC Zierikzee U kunt dit uitvoeringsbesluit inzien op en regelgeving > verordeningen Tegen betaling van kopieerkosten is een exemplaar van het uitvoeringsbesluit verkrijgbaar. Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 in werking. Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 heeft voor u als inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland geen merkbare gevolgen ten opzichte van de oude uitvoeringsbesluiten. Het uitvoeringsbesluit betrekking op de praktische kanten van het inzamelen van afval zoals de inzameling van gft-afval, klein chemisch afval, (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur, asbesthoudend afval, grof tuinafval, huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en bouw- en sloopafval; de plaatsen waar en de wijze, waarop u uw afval moet aanbieden: de wijze, waarop u uw huishoudelijke afval kunt inleveren bij de milieustraat; de dagen en tijden, waarop huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst mogen worden aangeboden; et cetera. Volgens artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn er voor het uitvoeringsbesluit geen mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met K. Stassen (Reinigingsdienst) telefoon of L. van den Boogert telefoon MET ONBEKENDE BESTEMMING VERTROKKEN Uit onderzoek door de cluster Burgerzaken is gebleken dat de volgende persoon met onbekende bestemming is vertrokken. Het college heeft daarom besloten om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende persoon op te schorten. Dit betekent dat zij formeel niet meer in deze gemeente als ingezetene is ingeschreven. NAAM: Whelan, Ivy Rose Geboortedatum: Adres: Kloosterweg 61, 4317 NG Noordgouwe Datum besluit: 18 januari 2010 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft een belanghebbende vanaf vrijdag 22 januari 2010 zes weken gelegenheid tegen dit besluit bezwaar te maken bij het college van b&w. Het bezwaarschrift moet bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders 5/5

6 WET MILIEUBEHEER Ontwerpbeschikking milieuvergunning Burgemeester en wethouders zijn van plan een milieuvergunning volgens de Wet milieubeheer te verlenen voor: Een paarden- en geitenopfok- en akkerbouwbedrijf, Bredeweg 3 te Sirjansland; Gemotiveerde schriftelijke zienswijzen kunnen door iedereen en aanvrager tot 5 maart 2010 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt hierbij vragen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunt u mondelinge zienswijzen indienen waarvoor u binnen deze termijn een afspraak kunt maken via tel Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer: Oprichten van een inrichting voor opslag en verkoop van apparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie in een loods op de locatie Rijksstraatweg 3 te Bruinisse. Bouwen van een wasstraat en werkplaats binnen de inrichting aan de Banninklaan 8 te Zierikzee. Besluit landbouw milieubeheer Opslag van 150 m 3 compost in de periode december 2009 t/m mei 2010 op een perceel aan de Klerksweg te Zierikzee, kadastraal bekend als Zierikzee sectie H nummer 101. Besluit mestbassins milieubeheer Vervangen van de mestsilo aan de Provincialestraatweg 7 te Brouwershaven. Ontheffing stookverbod voor kamp-vreugdevuur Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing verleend op grond van artikel tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening, voor: Rijksweg 6a te Oosterland 23/24/25 april 2010 en 24/25/26 september /6

7 BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het bouwen van 4 recreatieappartementen in schuur Nieuwe Kerkweg te Scharendijke (fase 2); Het plaatsen van een blokhut Provincialeweg 16 te Kerkwerve; Het plaatsen van een dakkapel Cardium 1 te Brouwershaven; Het oprichten van een voorzieningengebouw Moolweg 21 te Ellemeet; Het slopen van een bijgebouw Nieuwe Havenweg 9 te Burghsluis; Het vergroten van een woning Boomdijk 17 te Bruinisse; Het plaatsen van 2 dakkapellen Trambaan 21 te Zonnemaire; Het slopen van schuren Hoge Zandweg 1 te Oosterland; Het vergroten van een recreatiewoning Acacialaan 9 te Burgh Haamstede; Het vergroten van een recreatiewoning Hoogenboomlaan te Renesse: Het bouwen van een berging Badhuisstraat 5 te Nieuwerkerk; Het plaatsen van een tuinhuis en vergroten van woning Hogezoom 12 te Burgh- Haamstede; Het vernieuwen van een berging Zandweg 4 te Kerkwerve; Het vergroten van een woning Poststraat 51 te Zierikzee; Het plaatsen van een mestsilo Provincialestraatweg 7 te Brouwershaven; Het oprichten van een hotel met congreszalen, restaurant, appartementen en wellnessruimte Hogeweg 55a te Burgh Haamstede; Het veranderen van een groepsaccommodatie Vertonsweg 2 te Burgh- Haamstede; Het slopen van golfplaten daken Molenweg, Vijverlaan 20, 21, 22 en 23 te Bruinisse; Het slopen van een woning Nieuwe Groeneweg 1 te Oosterland: Het oprichten van een woning Nieuwe Groeneweg 1 te Oosterland; Het oprichten van een woning Pijlerdam 8 te Zierikzee; Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens: Artikel 3.6 lid 1c van de Wet ruimtelijke ordening voor: Het bouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend Westerschouwen, sectie H nr. 405, Oosterenbanweg 37 te Renesse; Het bouwen van een brug met hek op het perceel kadastraal bekend Duiveland, sectie G nr. 532, Oude Nieuwlandseweg 3 te Nieuwerkerk; Het bouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend Westerschouwen, sectie A nummer 26, Bremweg 22 te Renesse: Het verzoek en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 januari tot en met donderdag 18 februari 2010 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens: artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening voor: Het uitbreiden van een woning op het perceel kadastraal bekend Westerschouwen, sectie C nr. 1549, Elzenpad 6 te Burgh-Haamstede; Het vergroten van een woning op het perceel kadastraal bekend Bruinisse, sectie F nr Plantage 2 te Bruinisse; 7/7

8 Het plaatsen van een hekwerk op het perceel kadastraal bekend Duiveland,sectie A nr Stoofheule 61 te Nieuwerkerk; Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 januari tot en met donderdag 4 maart 2010 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen kunt u bellen naar (0111) Ontheffingsprocedure gestopt (rectificatie publicatie 7 januari 2010) Let op: Het betreft de medewerking aan de ontheffingsprocedure artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening voor het bouwen van een gebouw met daarin 6 appartementen op het adres Zevengetijstraat te Zierikzee. De ontheffingsprocedure is gestopt en het is daarom niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen. C. Verleende bouwvergunningen Het veranderen van de voorgevel Korte Ring 13 te Bruinisse (verzonden 12/1/2010); Het bouwen van een schuur Vlasakkerweg 13 te Dreischor (verzonden 12/1/2010); Het plaatsen van een dakkapel Noordzeelaan 77 te Scharendijke (verzonden 14/1/2010); Het bouwen van een garage Schaardijk 10 te Zierikzee (verzonden 14/1/2010); Het oprichten van een gebouw waarin 6 woningen worden gevestigd Zevengetijstraat te Zierikzee(verzonden 14/1/2010). D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een woning Vroonweg 5 te Burgh-Haamstede (verzonden 12/1/2010); Het slopen van een toiletgebouw Jachthavenweg 61 te Bruinisse (verzonden 14/1/2010); Belanghebbenden kunnen tegen de vergunningen genoemd onder C en D bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk indienen. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Sector bestuursrecht, postbus 5015, 4330 KA Middelburg, vragen een voorlopige voorziening te treffen. E. Verleende bouwvergunning met toepassing van een ontheffing en/of artikel 50 Woningwet Verleende bouwvergunning met ontheffing artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening: Het plaatsen van een schuur Groeneweg 2 te Bruinisse (verzonden 14/1/2010); Deze bouwvergunningen en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 januari tot en met vrijdag 5 maart 2010 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. Beroep 8/8

9 Tegen de bouwvergunning kan binnen 6 weken na vrijdag 22 januari 2010 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Middelburg, Sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, door: - belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbouwvergunning; - belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbouwvergunning. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, Sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. MONUMENTENVERGUNNINGEN A. Voorgenomen verlening van monumentenvergunningen (rijksmonument) Burgemeester en Wethouders zijn van plan om een monumentenvergunning als bedoeld in: artikel 11 van de Monumentenwet 1988 te verlenen voor: Het vervangen van parasols aan de Korte Reke 1 te Renesse (verzonden 12 januari 2010) Onderhoudswerkzaamheden kantoorruimte Poststraat 7 en 9 te Zierikzee (verzonden 15 januari 2010) Onderhoudswerkzaamheden opslagruimte Korte St. Janstraat 13 te Zierikzee ( verzonden 19 januari 2010) De ontwerpmonumentenvergunning en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 januari tot en met donderdag 4 maart 2010 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpmonumentenvergunning naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen kunt u bellen naar (0111) OVERIGE VERGUNNINGEN A. Verleende vergunningen/ontheffingen door B&W: Vergunning voor het houden van een collecte in de gemeente Schouwen- Duiveland van 14 februari 2010 tot en met 20 februari 2010 (verzonden ); Vergunning voor een ledenwerfactie t.b.v. KWF kankerbestrijding in de gemeente Schouwen-Duiveland in de periode van 01 januari 2010 tot en met 31 januari 2010 (verzonden ); Vergunning voor een ledenwerfactie t.b.v. KWF Kankerbestrijding in de gemeente Schouwen-Duiveland van 01 februari 2010 tot en met 27 februari 2010 (verzonden 13 januari 2010); 9/9

10 Vergunning voor het venten met wenskaarten in de gemeente Schouwen- Duiveland van 02 februari 2010 tot en met 31 maart 2010 (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Verseputseweg 28 te Kerkwerve (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Platteweg 9 te Scharendijke (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Renesse-Oost 2 te Renesse (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Schuithaven 6 te Zierikzee (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Burgemeester van Eetenstraat 28 te Nieuwerkerk (verzonden ). B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: vergunning voor het organiseren van de Brouwse Dag op 09 juli 2010 van uur tot uur en 10 juli 2010 van uur tot uur in de kern van Brouwershaven, tevens het instellen van een inrijverbod voor de Markt, Haven Noordzijde, Haven Zuidzijde, Poortdijkstraat, Noorddijkstraat, Schuitkade, Noorddijk en de Nieuwe Jachthaven te Brouwershaven op 09 juli 2010 van uur tot uur van de dag er op en op 10 juli 2010 van uur tot uur (verzonden ); de Burghseweg 53 te Burgh-Haamstede (verzonden ); de Zuidstraat 13 te Ouwerkerk (verzonden ); de Melkmarkt 13 te Zierikzee (verzonden ); de Sint Domusstraat 19 te Zierikzee (verzonden ); de Steenweg 15 te Westenschouwen (verzonden ); vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf aan de Platteweg 9 te Scharendijke (verzonden ); de Vroonweg te Renesse (verzonden ); vergunning voor het organiseren van het Winterfeest op 20 maart 2010 van uur tot 21 maart 2010 om uur in de Molenstraat 52 te Bruinisse (verzonden ); vergunning voor een snuffelmarkt op 22 januari 2010 van uur tot uur in de Kabbelaarsbank 2 te Zierikzee (verzonden ); vergunning voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten op het adres Dorpsstraat 3 te Scharendijke (verzonden ); vergunning voor het aanwezig hebben van een behendigheidsautomaat op het adres Grevelingenstraat 4 te Zierikzee (verzonden ); vergunning voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat op het adres Noorddijk 32 te Bruinisse (verzonden ); vergunning voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten op het adres Platteweg 9 te Scharendijke (verzonden ). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een 10/10

11 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten. 11/11

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen. GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.nl Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Tom Godefrooij en Marja de Hart

Tom Godefrooij en Marja de Hart Bossche Omroep 30 NOVEMBER 2014 PAGINA 13 Actueel Staat het beste energieneutrale huis in s-hertogenbosch? Energie Nul73 is een platform van huiseigenaren, bedrijven en bewoners in s-hertogenbosch, die

Nadere informatie

Imker Pim Lemmers houdt open huis op Landelijke Open Imkerijdag

Imker Pim Lemmers houdt open huis op Landelijke Open Imkerijdag Heemstede Nieuws Imker Pim Lemmers houdt open huis op Landelijke Open Imkerijdag Op zondag 10 juli 2011 van 13.00 tot 16.00 uur houdt imker Pim Lemmers open huis in de bijenstal van Kinderboerderij t Molentje

Nadere informatie

Rechtop! Met Energie!

Rechtop! Met Energie! Nu Lof der Zotheid Lof der Zotheid Stof tot botheid Mof, en fiets kwijt sof en zeurtijd pof en geld slijt wat een rottijd. Lof der Zotheid hof voor hooimeid tof zich uitspreidt grof en platheid knof en

Nadere informatie

Gezocht: groene daken en gevels!

Gezocht: groene daken en gevels! Gezocht: groene daken en gevels! Groene daken en gevels hebben veel voordelen. Een tuin op uw dak of aan uw gevel is niet alleen gewoon mooi, maar werkt ook isolerend en draagt bij aan een beter stadsklimaat.

Nadere informatie

'You've got a friend'

'You've got a friend' Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 50 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 Mens Wear TEEZS GROESBEEK * State of Art * Pierre Cardin * Meyer p J E A N S W E A R Groesbeek Dorpstraat 11

Nadere informatie

Beleef dit weekend de stad van de toekomst!

Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Gele Rijdersplein is drie dagen lang Future City Festival-terrein Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober is het Gele Rijdersplein in het centrum van Arnhem

Nadere informatie

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152 25 april 2014 Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Chopinlaan 3 15-04-2014 verhogen dak garage 2014-X0322 Berenbroek 3 16-04-2014

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

Eindejaarsuitkering voor minima

Eindejaarsuitkering voor minima stads krant KICK ON paviljoen 2030 pag. 2 Het nieuwe parkeren in de schilwijken pag. 3 Alkmaars groen in tv-uitzending pag. 8 uitgave: gemeente alkmaar 10e jaargang, nummer 21 woensdag 2 december 2009

Nadere informatie

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk 27 mei2015 Week 22, Jaargang 23 Foto: Buro JP markt 6 juni SPL Peuterfeest! Junior stadsarcheologen aan het werk Zeven op de Garenmarkt De eerste zeefdag was een groot succes. Kinderen vanaf 8 jaar konden

Nadere informatie

College van B en W bezoekt Penko

College van B en W bezoekt Penko College van B en W bezoekt Penko wethouders van Ede heeft vorige week dinsdag een werkbezoek afgelegd aan Penko aan de Schutterweg in Ede. De burgemeester en de wethouders zijn tijdens het werkbezoek bijgepraat

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg In het weekend van vrijdag 22 maart om 20.00 uur tot en met maandag 25 maart om 06.00 uur is het viaduct Schelmseweg (gelegen tussen Burgers Zoo en het

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3 Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Uithoorn 17 november 2010 3 Meterkasten Schakelmateriaal Verlichting CAI installatie Netwerken Witgoed Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam Stichting

Nadere informatie

Businessavond. Duurzaam op je bord

Businessavond. Duurzaam op je bord penbaar atertappunt in ebruik genomen fgelopen maandag heeft wethouder agemakers (Duurzaamheid) op het an Oldenbarneveltplein het nieuwe penbare watertappunt van Crabbeof in gebruik genomen. a een bruisende

Nadere informatie

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel Actueel Wandelen met je baas? Poepsimpel! Als je iedere dag hetzelfde ommetje loopt met je baas kan dat wat saai zijn. Wist je bijvoorbeeld dat er in onze gemeente routes zijn speciaal voor honden en hun

Nadere informatie

Start bouw MFC Oudega

Start bouw MFC Oudega wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 6 maart 2014 Zie ook www.smallingerland.nl Start bouw MFC Oudega Nieuwe parkeergarage gaat open! 3 Asbest verwijderen Hoe zit het ook alweer 5 Gewonnen

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART

Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 22 april 2009 2 Safari? Beleef met de experts een exclusieve droomreis naar oost- of zuidelijk Afrika. Goed Gevoel! Ik heb een hypotheek

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie