bouw- en aannemingsbedrijf lokhorst b.v. verkort jaarverslag BETROKKEN BOUWERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bouw- en aannemingsbedrijf lokhorst b.v. verkort jaarverslag BETROKKEN BOUWERS"

Transcriptie

1 bouw- en aannemingsbedrijf lokhorst b.v. verkort jaarverslag 2012 BETROKKEN BOUWERS

2 Overhoeks De Zeven Provincien, Amsterdam Opdrachtgever: Overhoeks CV, een samenwerking van ING Real Estate en Ymere voorwoord 2012: Nieuwe kansen, natuurlijk samenwerken, verandering loont! inhoud Voorwoord 3 Directieverslag 5 Resultaten & 7 Accountantsverklaring 8 Nawoord 11 De Rietvelden, Wormerveer Opdrachtgever: Parteon Projectontwikkeling De bouw bevindt zich in een dynamisch marktsegment. Bij alle negatieve berichten vanuit de markt heb ik mij vaak afgevraagd of dit nu te wijten valt aan de crisis of dat het een noodgedwongen correctie is van een overspannen markt. Ik neig naar het laatste, met het eerste als excuus. De crisis biedt kansen en vormt een uitdaging en een frisse start voor de toekomst. Alles draait om verandering en veranderbereidheid. Het zijn niet de sterksten of de slimsten die overleven, maar de bedrijven die het best om kunnen gaan met veranderingen. Voor velen zal 2013 zowel een verwarrend als een hoopvol jaar worden. Verwarrend door de faillissementen, gedwongen ontslagen en de afboekingen die nog niet ten einde zijn. De bouw wordt relatief zwaar getroffen en de bodem is nog niet bereikt. Critici en onderzoekers wagen zich voorzichtig aan voorspellingen. Het economisch instituut voor de bouw (EIB) voorspelt in haar publicatie Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013 een verdere daling van de bouwproductie in 2013 van 5% volgend op een krimp in 2012 van 7%. Het jaar 2014 wordt gezien als transitieperiode naar herstel in de periode Indien de voorspellingen bewaarheid worden zal dit herstel krachtig en stabiel zijn. Of de bouwkolom in staat is om te anticiperen op dit vooruitzicht en dan weerstand kan bieden aan het productieaanbod wordt vandaag de dag echter al op de proef gesteld. Vergrijzing en onvoldoende aanwas van jong talent liggen op de loer en vormen een nieuw te overwinnen uitdaging. De hoop schuilt in het feit dat we nú beseffen dat de makkelijke en vette jaren voorbij zijn en (voorlopig) niet meer zullen terugkeren. Het gekke is dat de crisis ook voelt als een bevrijding. Wij hebben geen tijd om bij de pakken neer te zitten wordt weer een jaar van hoop en het begin van nieuwe inzichten, innovaties, creatieve samenwerkingsallianties en inspirerende uitdagingen. Voor Lokhorst Bouw en Ontwikkeling is het jaar 2012 wederom een succesvol jaar geweest. Ondanks de stagnerende bouwproductie zijn wij in staat geweest om onze omzet en resultaatverwachting, volgend op het succesjaar 2011, te verwezenlijken. Tegen de voorspellingen in bestaat de onderhanden werkenportefeuille uit veel woningbouwprojecten: Overhoeks en De Heelmeesters in Amsterdam, Marsmanplein in Haarlem en Driestar Educatief en Studentenhuisvesting in Gouda. Allemaal aansprekende referenties waar we uiterst trots op kunnen zijn. Ook onderscheiden wij ons in de utilitaire bouw met o.a. het regiohoofdkantoor voor SNS Reaal in Alkmaar, diverse scholen in o.a. Amsterdam, Gouda, Den Haag en de Studentencampus Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op het gebied van mutatie, onderhoud, klachten en nazorg, hebben wij innovatief kunnen investeren in een unieke dash-board rapportage en 24/7 dienstverlening. Het programma Leerzaam En Atijd Nuttig heeft zich in 2012 vertaald in co-makership, waarde toevoegen aan de keten en een verdere perfectionering van het Natuurlijk samenwerken. Duurzame relaties vragen om een gedragsverandering, kortom het Nieuwe Bouwen! Het jaar 2012 heeft voor ons ook weer in het teken gestaan van innovatie en vernieuwing. Duurzaamheid is geen hype maar een vanzelfsprekendheid binnen de organisatie. Duurzaam bouwen wordt voor 50% geborgd door gedrag, motivatie en interesse van de medewerkers en stakeholders. Die uitdaging van fundamentele gedragsverandering blijven wij aangaan en koppelen aan het proces van het Nieuwe Bouwen. We zien het jaar 2013 met veel vertrouwen tegemoet. Het eerste wapenfeit is dit verkorte jaarverslag met publicatie van onze jaarcijfers Een betekenisvolle Graydon-rating en de ontvangen FD Gazellen Award 2012 weerspiegelen een gezonde financiële basis, liquiditeit en solvabele weerstand. Wij zijn uw BETROKKEN BOUWER die blijft investeren in een proactieve samenwerking met alle stakeholders. Met als belangrijkste doel: waarde toevoegen aan een levensvatbare bouwsector. 2 BETROKKEN BOUWERS

3 Driestar Educatief en Studentenhuisvesting, Gouda Opdrachtgever: Driestar Educatief en Mozaiek Wonen van de directie ALGEMEEN In een tijd waarin de bouwsector het moeilijk heeft is de directie tevreden over het behaalde resultaat in het jaar In een krimpende markt is Lokhorst geslaagd omzet en resultaat op niveau te houden. Het jaar 2012 is ook het jaar waarin wij toegetreden zijn tot een select gezelschap van 350 snelst groeiende bedrijven over de afgelopen 3 jaar en ons het komende jaar een FD Gazelle mogen noemen. Voor de directie en medewerkers is dit een compliment voor de geleverde inspanningen in de afgelopen jaren. Alle medewerkers zijn geïnformeerd inzake de werking en strekking van deze code. In het bedrijf is een toezichthouder aangewezen om de naleving van deze gedragscode te bewaken en te bevorderen. Sociaal beleid In 2012 zijn er gemiddeld 83 (2011: 86) personen werkzaam geweest binnen Lokhorst. Het ziekteverzuim is in 2012 stabiel gebleven ten op zichte van het jaar Het ziekteverzuim binnen Lokhorst blijft met 4,5% onder het landelijk gemiddelde. Maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft een speerpunt van Lokhorst. Dit blijkt uit de vele sponsor activiteiten. Hoogtepunt hiervan in 2012 was de deelname aan het fenomeen Alpe d Huzes. Ontwikkelingen en vooruitzichten De huidige economische omstandigheden leiden in de bouwsector tot beperkte financieringsmogelijkheden en dalende orderportefeuilles. Driestar Educatief en studentenhuisvesting, Gouda Regio Hoofdkantoor SNS Reaal, Alkmaar De interne beheersingsstructuur van Lokhorst is van kwalitatief goed niveau. De geïmplementeerde maatregelen ten aanzien van de primaire processen hebben er toe bijgedragen dat de betrouwbaarheid van de stuurinformatie gewaarborgd is. Met name de implementatie van het digitaalfactuurverwerkingssysteem in 2012 heeft hier een grote bijdrage aan geleverd. De bedrijfsbegroting van 2013 en verder is door ons aangepast aan de veranderende marktomstandigheden. Door het nemen van een aantal efficiency maatregelen in alle disciplines blijft het algemene kostenniveau acceptabel en wordt deze door het omzetniveau gedurende de komende jaren voldoende gedekt. Risico en risicobeheersing Door Lokhorst worden de risico s gemanaged en periodiek geanalyseerd. Door de vastgelegde procedures en de bewaking hierop weten onze medewerkers wat er moet gebeuren om de risico s te beperken. Keuringen van materieelstukken, opleiding en continue bijscholing van bedrijfshulp verleners en EHBO ers vinden jaarlijks plaats. Gedurende 2012 is de certificering voor ISO14001 gerealiseerd. Integriteit Wij zijn aangesloten bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwbedrijven (SBIB). Somber zijn de verwachtingen voor de komende jaren als het gaat om bouwproductie en rendement. Ongecontroleerde scherpe prijsconcurrentie met een sterk dalende winstmarge zijn hiervan de gevolgen. In de komende jaren nemen de risico s bij de uitvoering van projecten toe, omdat betrokken partijen (onderaannemers en/of leveranciers) steeds meer in de problemen raken als gevolg van de krimpende markt. Voor Lokhorst blijft het uitgangspunt in de komende jaren het creëren van omstandigheden waarin wij met onze opdrachtgevers en co-makers het beste kunnen presteren. Hierbij staat vertrouwen bovenaan, in plaats van argwaan en wantrouwen. Minder fouten, meer werkplekken en verregaande professionalisering. Tevens zijn wij in staat geweest om invulling te geven aan onze visie met betrekking tot L.E.A.N. bouwen. Op basis van bovenstaande hebben wij als directie veel vertrouwen in de toekomst van ons bedrijf en verwachten wij goede resultaten te blijven halen in een lastige markt door te blijven zoeken naar innovatieve oplossingen. Beverwijk, 27 februari 2013 Opdrachtgever: Driestar Educatief en Mozaiek Wonen Opdrachtgever: NS Stations Ontwikkelbedrijf 4 BETROKKEN BOUWERS

4 Samengevatte Balans per 31 december 2012 (na winstbestemming) in duizenden euro s per 31 december 2012 per 31 december 2011 Vaste activa Vlottende activa Onderhanden werk Vorderingen Liquide middelen Vlottende passiva Kortlopende schulden Werkkapitaal Kengetallen in duizenden euro s tenzij anders is vermeld Vlottende activa * Vlottende passiva * Liquiditeitsratio (current ratio) 1,67 1,68 1,51 1,43 Eigen vermogen Totaal vermogen * Garantievermogen Voorzieningen Samengevatten winst-en-verliesrekening over het boekjaar 2012 in duizenden euro s Bruto marge Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Nettowinst Solvabiliteit eigen vermogen in % * 40,43% 40,90% 33,64% 30,42% Netto omzet waarvan: Woningbouw Utiliteitsbouw Medewerkers totaal Direct Indirect * het negatieve saldo van de onderhanden projecten is in mindering gebracht op de vlottende activa. De samengevatte balans, winst-en-verliesrekening en het overzicht met kengetallen zijn ontleend aan respectievelijk herleid van de jaarrekening 2012, gedateerd 27 februari De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 6 BETROKKEN BOUWERS

5 De Heelmeesters, Amsterdam Opdrachtgever: Bouwinvest Development B.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie van Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst B.V. De in dit verslag op pagina 6 en 7 opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2012, de samengevatte winst-en-verliesrekening over 2012 en het overzicht van kengetallen met bijbehorende toelichting, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst B.V. te Beverwijk over Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 27 februari Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 27 februari De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst B.V. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten". Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst B.V. voor het jaar geëindigd op 31 december 2012 in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting. Amsterdam, 4 maart 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel ondertekend door: J.P.C. Pannekeet RA PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 1006 BJ Amsterdam T: , F: , PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Marsmanplein, Haarlem Opdrachtgever: Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. Schoter Scholengemeenschap, haarlem Opdrachtgever: Schoter Scholengemeenschap 8 BETROKKEN BOUWERS

6 Studentenpaviljoen Campus Woudestein, Rotterdam Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Nawoord Langetermijnbelangen Het afgelopen jaar is succesvol verlopen en inmiddels afgesloten. Maar in het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Krijgen wij nog gelegenheid om terug te blikken op het verleden? De ontwikkelingen verlopen dermate snel, dat het moeilijk is om ervaringen uit het nabije verleden om te zetten in plannen voor de toekomst. Er is een zekere stabiliteit ontstaan in de finan ciële sector, maar projectmatige initia tieven worden daardoor bijna onuitvoerbaar. De woningbouwcorporaties doorstaan moeilijke tijden, door opgelegde regelgeving. De verkoop van woningen is uiterst ingewikkeld geworden. Hierdoor is een groot deel van de bouwinitiatieven onhaalbaar geworden. Het aanbod van nieuwe projecten hebben wij de afgelopen maanden verder zien veranderen qua aard en grootte. Pro jecten worden tegen allerlei bijzondere voorwaarden in de markt gezet. Maar misschien bevinden wij ons wel in het dieptepunt van dit tijdsvlak. In de nabije landen om ons heen ontwikkelt de economie zich beter dan hier en de aandelen indexen vertonen duurzaam herstel. Misschien biedt dit wel een vooruitzicht op andere tijden. De vraag is of dit voldoende impuls geeft voor een gering herstel in de komende jaren. En de vraag is hoe dit herstel er dan uit zal zien. Binnen deze marktsituatie is Lokhorst bouw en ontwikkeling een gezonde onderneming die aansprekende projecten wil realiseren. Feitelijk is dat de kern van onze bedrijfsvoering; het organiseren en realiseren van bouwprojecten. Een initiatief omzetten in een concreet bouwwerk en het risico van de realisatie overnemen. Daar zijn wij goed in. Binnen die kernactiviteit stemmen wij onze organisatie en bedrijfsvoering af. Onze betrouwbaarheid is een vanzelfsprekendheid. In tijden van onrust is dat extra onderscheidend. Daarnaast durven wij te innoveren; nog een belangrijke voorwaarde om te kunnen overleven. Onze processen blijven wij aanpassen, verbeteren en optimaliseren. Overbodige elementen moeten worden vermeden. Communicatie wordt nog verder verbeterd en vereenvoudigd, door het driedimensionaal uitwerken van de projecten en het gebruik van videoconference. Het 3D-modelleren hebben wij binnen de twee jaar dat wij ermee werken, zo ingericht dat het werkelijk uitgenut kan worden ten behoeve van onze processen en die van onze partners. Informatie moeten wij snel met elkaar delen. In de toekomst zullen de mogelijkheden alleen nog maar groeien. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons inmiddels een tweede natuur geworden. De ontwikkelingen in de markt hebben de branche even teruggezet in de tijd, maar duurzaamheid is niet meer weg te denken. Vorig jaar zijn wij door DNV gecer ti ficeerd voor ISO 14001, een best unieke prestatie. In navolging hiervan zullen wij onze vervolgstappen zetten. Inmiddels hebben wij twee projecten die onder SROI-beleid vallen. Hiermee geven wij uitdrukking en inhoud aan onze posi tie binnen de maatschappij in de breedste zin. Nadat wij op 7 juni 2012 met ons wielerteam met succes hebben deelgenomen aan Alpe d Huzes, zochten wij een nieuwe uitdaging voor Die hebben wij gevonden in het beklimmen van de Mont Ventoux op 13 september 2013 voor Ven 2 4 Cancer. Wij durven onszelf als een voorbeeld te stellen door verantwoord en gezond te leven. Als kernbegrippen voor de nabije toekomst zien wij het werkelijk en transparant samenwerken. Vertrouwen hebben in elkaars be drijfs voering. Het delen van kennis en infor matie, zonder reserves. Gewoon coöpe ra tief samenwerken, zonder daar modieuze termen aan te hangen. Ing. C. (Cees) Bakhuys Adjunct Directeur 38 appartementen Motorhuis & Melkfabriek, haarlem opdrachtgever: awv eigen haard 21 zorgwoningen Bourgondiestraat, Heemskerk Opdrachtgever: Stichting Philadelphia Zorg 10 BETROKKEN BOUWERS

7 Als u meer informatie wilt, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op onderstaand adres of u kunt ons en: Postadres Lokhorst bouw en ontwikkeling Postbus AB Beverwijk Bezoekadres Havenstraat NP Beverwijk T F I.

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Jaarverslag. Source Group N.V.

Jaarverslag. Source Group N.V. 14 Jaarverslag Source Group N.V. 2 jaarverslag 2014 Source group n.v. 14 jaarverslag 2014 Source group n.v. 3 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Voorwoord van de directie Samenstelling van de

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

jaarverslag April 2013

jaarverslag April 2013 jaarverslag April 2013 In 2012 bezochten 1.172.661 individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Jaarrapport 2007 (bedragen x 1.000) Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Resultaatgegevens Netto omzet 1.003.514 756.194 644.954 730.213 707.363 Bedrijfsresultaat 23.327 14.500 9.796 16.408

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

Elke jubilaris is bijzonder

Elke jubilaris is bijzonder 50 jaar winst voor Nederland De Lotto jaarverslag 2011 Elke jubilaris is bijzonder Elke jubilaris is bijzonder 2011 is niet alleen het jubileumjaar van De Lotto maar ook van vele breedtesporters, topsporters

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie