---7 STATEN VAN CURA~AO. STATEN VAN CURAyAO ontv :SEP No.: ZITTINGSJAAR O.?>6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "---7 STATEN VAN CURA~AO. STATEN VAN CURAyAO ontv :SEP 16 2013 No.: ZITTINGSJAAR 2013-2014 - O.?>6"

Transcriptie

1 STATEN VAN CURAyAO ontv :SEP No.: STATEN VAN CURA~AO ZITTINGSJAAR O.?>6 LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruikl No.1 AANBIEDING Aan de Voorzitter van de Staten Willemstad, 16 september 2013 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 93 van het Reglement van Orde een ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruik, toekomen. De toelichting memorie, die de ontwerplandsverordening vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. Dhr. Alex Rosaria Fracieleider PAis I P.B. 1996, no. 55

2 STATENVANCURA<;AO ZITTINGSJAAR :16 LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruik 1 No.2 ONTWERP INN A A M VAN DE K 0 N I N G! D ego u v ern e u r van Cur a c; a 0, In overweging genomen hebbende: dat het in het belang van de volksgezondheid wenselijk is de Landsverordening beperking tabaksgebruik uit te breiden met het verbod om in publiek toegankelijke ruimten waarvoor krachtens de Vergunningslandsverordening en de Landsverordening Casinowezen Curac;ao een vergunning vereist is, tabaksproducten te gebruiken; dat het tevens wenselijk is vanwege de schadelijke gevolgen van het roken van waterpijpen gevuld met tabak, deze onder de reikwijdte van de Landsverordening beperking tabaksgebruik te brengen; dat teneinde de handhaving van de regels opgenomen in de Landsverordening beperking tabaksgebruik te garanderen, wenselijk is een boetebepaling in de Landsverordening beperking tabaksgebruik op te nemen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Artikel I De Landsverordening beperking tabaksgebruik wordt gewijzigd als voigt: A. ArtikeI1 wordt gewijzigd ais voigt: 1. Onderdeel a komt te Iuiden: I P.B. 1996, no. 55

3 a. tabaksprodukten: sigaren, sigaretten, kerftabak en waterpijp, geheel of gedeeltelijk bestaande uit bestanddelen van de plant Nicotiana. 2. Onderdeel d komt te luiden: d. het bevoegd gezag: 1. voor wat betreft de openbare gebouwen en openbaar vervoer, bedoel in artikel 2, eerste lid, de minister; 2. voor wat betreft de inrichtingen, bedoel in artikel 3, de directeur; 3. voor wat betreft de ruimten, bedoeld in artikel 3a, de vergunninghouder; 3. Er worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende: e. publiek toegankelijke ruimten waarvoor krachtens de Vergunningslandsverordening 2 en de Eilandsverordening Casinowezen Cura~ao3 een vergunning vereist is; f. de minister: Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. B. In artikel 2, eerste lid, wordt "openbare gebouwen"" vervangen door: openbare gebouwen en openbaar vervoer. C. Na artikel3 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende: Artikel3a 1. Het bevoegd gezag treft v~~r publiek toegankelijke ruimten waarvoor een vergunning krachtens de Vergunningslandsverordening en de Eilandsverordening Casinowezen Cura~ao vereist is, zodanige maatregelen, dat van de daarin geboden voorzieningen gebruik kan worden gemaakt en de werkzaamheden kunnen worden verricht zonder dat daarbij hinder van het gebruik van tabaksprodukten wordt ondervonden. 2. Tot de maatregelen, bedoel in het eerste lid, behoort in ieder geval het instellen en handhaven van een verbod tabaksprodukten te gebruiken in ruimten behorende tot de bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen categorie vergunninghouder. Op het verbod kan het bevoegd gezag, overeenkomstig bij landsbesluit, 2 P.B. 1963, no. 28 :l A.B. 1999, no. 97; deze eilandsverordening heeft krachtens artikel 5, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Cura«ao de staat van Jandsverordening van Cura«ao verkregen.

4 houdende algemene maatregelen, te stellen regelen, beperkingen aanbrengen. Artikel3b 1. De minister kan een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening. 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt de hoogte en de wijze van bepaling van de bestuurlijke boete bepaald. Artike13c 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de bij besluit van de minister aangewezen ambtenaren. 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Curac;aose Courant. 3. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dit voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd: a. alle inlichtingen te vragen; b. alle plaatsen, met uitzondering van woningen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner te betreden. ArtikeI II Deze landsverordening treedt inwerking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld. Willemstad, De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Uitgegeven de De Minister van Algemene Zaken,

5 STATEN VAN CURA<;AO ZITTINGSJAAR LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordenmg beperking tabaksgebruik 1 No.3 MEMORIE V AN TOELICHTING I P.B. 1996, no Algemeen Cura~ao zijnde een land binnen het Koninkrijk, is partij bij de Wereldgezondheidsorganisatie. In het jaar 2003 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de Framework Convention on Tobacco Control (hierna: WHO-Kaderverdrag) ge initieerd. Dit verdrag is inmiddels door meer dan 170 landen geratificeerd. Het verdrag is een reactie van de internationale gemeenschap op de verwoestende wereldwijde gezondheidseffecten en sociale, economische en milieugevolgen van tabaksconsumptie en blootstelling aan tabaksrook. De toename van wereldwijde consumptie en productie van sigaretten en andere tabaksproducten, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, alsmede de last die dit legt op gezinnen, armen en nationale stelsels van gezondheidszorg bflart grote zorgen. Wetenschappelijk bewijs heeft immers onomstotelijk aangetoond dat tabaksconsumptie en blootstelling aan tabaksrook, de dood, ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaken, en dat er geruime tijd ligt tussen de blootstelling aan roken en andere gebruikswijzen van tabak en tabaksproducten en het begin van tabaksgerelateerde ziekten. Initiatiefnemers hebben geconstateerd dat het WHO-Kaderverdrag niet geldt op Cura~ao, waardoor er voor Cura~ao ook geen plicht bestaat om uitvoering te geven aan di t verdrag. Hoewel de plicht niet bestaat om uitvoering te geven aan het WHO Kaderverdrag op Cura~ao, hebben initiatiefnemers gemeend om bepaalde aspecten van het verdrag als richtsnoer te hanteren voor de onderhavige ontwerp-iandsverordenmg. Honderdzeventig landen hebben al ingezien dat

6 uitvoering geven aan het WHO-Kaderverdrag belangrijk is. Tal van deskundigen wereldwijd hebben zich gebogen over het onderwerp en tal van richtlijnen en bepalingen zijn opgesteld ter realisering van het voomaamste doel van het bedoelde verdrag, namelijk het onhnoedigen van roken. Het is daarom ook meer dan logisch dat voor dit ontwerp, zowel het WHO Kaderverdrag als de Guidelines on protection from exposure to tabacco smoke 2, zijn gebruikt. Het WHO-Kaderverdrag schrijft onder meer voor dat landen niet-rokers volledig moeten beschermen tegen het inademen van tabaksrook. De plicht van overheden om niet-rokers te beschermen tegen tabaksrook is gebaseerd op de fundamentele mensenrechten en vrijheden, aangezien het inademen van tweedehands tabaksrook een inbreuk op het recht op leven, het recht op het hoogst haalbare niveau van gezondheid, zoals erkend in Intemationale verdragen, zoals onder andere de grondwet van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Verdrag inzake de rechten van het kind, maakt. Aan de overheid wordt gezien het vorenstaande een belangrijke rol toegekend. In de Guidelines on protection from exposure to tabacco smoke zijn de volgende plichten voor de overheid opgenomen: "The duty to protect individuals from tobacco smoke corresponds to an obligation by governments to enact legislation to protect individuals against threats to their fundamental rights and freedoms. This obligation extends to all persons, and not merely to certain populations." Strong political commitment is necessary to take measures to protect all persons from exposure to tobacco smoke. Een actieve rol van de overheid en initiatiefnemers wensen eraan toe te voegen, het Parlement (political commitment), is gewenst bij het nationale ontmoedigingsbeleid van het roken. Initiatiefnemers wensen te benadrukken dat naast een actieve rol van de overheid, natuurlijk ook iedere burger in de Curat;aose samenleving zelf de verantwoordelijkheid heeft om een gezonde levensstiji erop na te houden. Het is ook niet de bedoeling van initiatiefnemers om middels onderstaande ontwerp-landsverordening regels op te leggen die een inbreuk maken op het zelfbeschikkingsrecht van de burger. Immers kies je ervoor, wetende wat de gevaren voor je gezondheid zijn van het roken, om toch te roken, dan is dat een eigen verantwoordelijkheid, een vrije keuze, die jou niet verboden wordt. 2 Richllijnen om landen te faciliteren bij de uitvoering van artikel 8 van het WHOkaderverdrag.

7 Echter om even een spreektaal te gebruiken, val anderen niet lastig met deze (domme) keuze om te roken. Rook in de open lucht, rook in je eigen woonomgeving, maar laat diegenen die wei een gezonde levensstijl erop na willen houden, niet het slachtoffer worden van jouw gedrag. In dit ontwerp wordt dan ook vooral bescherming geboden aan de nietrokers, de personen die ongewild blootgesteld worden aan de gevaren van meeroken. Het is dan ook ter bescherming van de niet-rokers dat het WHO Kaderverdrag voorschrijft dat iedereen het recht heeft om in een rookvrije omgeving te werken. De richtsnoeren bij het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging maken expliciet duidelijk dat er geen veilig niveau van blootstelling aan tabaksrook bestaat. Veronderstelling zoals een drempelwaarde voor toxiciteit voor secundaire tabaksrook moet worden verworpen, omdat deze door wetenschappelijk bewijs wordt tegengesproken. 2. Roken en de bescherming tegen tabaksrook op Cura~ao Bij de Census 2011 is een onderzoek gedaan naar het rookgedrag van de Cura<;aose bevolking. De resultaten uit dit onderzoek, zoals neergelegd in het Tabel H-2, Population by smoking habits, age group and sex, worden als bijlage bij deze memorie van toelichting toegevoegd. Uit de tabel blijkt dat uit een totaal van mensen 6914 mannen en 3150 vrouwen dagelijks roken. Daarnaast heb je ook een groep mannen en vrouwen die soms roken en een groep die minstens een keer in de week rookt. Mannen en vrouwen die zich in de leeftijdscategorie van 45 tot 64 jaar, zijn de grootste groep rokers. Uit het onderzoek blijkt voorts dat jongeren tussen 16 en 24 jaar gelukkig de kleinste groep is. Hoe wordt het roken ontmoedigd op Cura<;ao? Met ingang van 31 mei 1996 is de Landsverordening beperking tabaksgebruik in werking getreden. Deze landsverordening heeft tot doel de bescherming van de niet-roker tegen hinder van het gebruik van tabaksproducten in openbare gebouwen en inrichtingen voor de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, sport, sociaal-cultureel werkt of onderwijs. Op de internationale anti-tabaksdag in mei 2012 is door de organisatie Rosea aan de Minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur een ontwerp landsverordening strekkende tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruik aangeboden. Dit ontwerp aangeboden door de organisatie Rosea, bestaande uit een samenbundeling van de organisaties, Prinses Wilhelmina Fonds, Fundashon Maneho di Adikshon (FMA) en de

8 Curar;aose Hart Stichting, strekt ertoe het roken in horecagelegenheden die elektronisch luchtgekoeld zijn, te verbieden. Heden, mei 2013 is het toentertijd door Rosea aan de minister aangeboden ontwerp, nog niet vastgesteld. Initiatiefnemers menen dat de reikwijdte van het door Rosea aangeboden ontwerp niet vergenoeg strekt. Ten eerste omdat het verbod niet handhaaft kan worden, omdat er geen sancties zijn opgenomen. Ten tweede omdat uit onderzoek is vast komen te staan dat het roken van tabak middeis een waterpijp net zo, zo niet schadelijker is dan het roken van sigaretten. Reden waarom initiatiefnemers onderhavige ontwerp-landsverordening hebben opgesteld. 3. De toekomst Het WHO-Kaderverdrag schrijft niet aileen een rookverbod voor, maar bevat meerdere componenten om het roken wereldwijd te ontmoedigen. Alvorens op de overige componenten in te gaan, wensen ondergetekenden op te merken dat het rookverbod (eerste component van verdrag), er niet aileen is om de niet-roker te beschermen tegen het ongewenst meeroken. Daarnaast richt het rookverbod zich ook tot rokers en eventuele toekomstige rokers. Een vermindering van het aantal plekken waar gerookt mag worden, zal roken moeten ontmoedigen. Mensen zullen eerder geneigd zijn te stoppen of minder geneigd zijn te beginnen met roken wanneer de plaatsen om te roken beperkt zijn. De tweede component betreft de beperkingen met betrekking tot reclame, promotie en sponsoring. In het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging benadrukt de internationale gemeenschap bezorgd te zijn over de invloed van aile vormen van reclame, promotie en sponsoring gericht op het aanmoedigen van gebruik van tabak en tabaksproducten. Reclame, promotie en sponsoring hebben tot doel om de populariteit van een bepaald merk te vergroten. Vooral jongeren zijn hier erg gevoelig voor. Ook tabaksfabrikanten willen hun naamsbekendheid vergroten en mensen aanzetten tot het consumeren van tabak en/of tabaksproducten. De derde component betreft de beperkingen op verkopen. Aanbevolen wordt om op de verkoop van tabak en tabaksproducten aan en door minderjarigen te verbieden. Het merendeel van de rokers begint immers met roken tijdens de tienerjaren. Het is dan ook de taak van de overheid om jongeren zo vee I mogelijk te weerhouden om te (beginnen met) roken. De vierde component betreft de maatregelen voor tabak en tabaksproductenverpakking en etikettering. Gezondheidswaarschuwingen die onderdeel uitmaken van verpakkingen van tabak en tabaksproducten zijn

9 effectieve maatregelen om te waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van tabaksgebruik, alsmede om de consumptie van tabak en tabaksproducten te verminderen. Uit het vorenstaande blijkt dus dat een overheidsbeleid om het roken te ontmoedigen, veel meer omvat dat alleen een verbod om op bepaalde plaatsen te roken. Initiatiefnemers hopen dan ook dat de regering zo snel mogelijk een antirookbeleid ontwikkelt en zullen alle maatregelen, al dan niet in de vorm van wetgeving, op dit gebied ondersteunen. Een land dat de bepalingen uit het WHO-Kaderverdrag heeft gelmplementeerd is Suriname. Curac;ao zou te zijner tijd de Surinaamse Tabakswet als voorbeeld kunnen nemen. 4. Waterpijp Het gerucht dat een waterpijp roken niet of minder schadelijk zou zijn dan sigaretten roken, is onjuist. Vaak wordt gemeend dat dit het geval is onder de (onjuiste) veronderstelling dat het water de schadelijke stoffen uit de rook oplossen, of omdat inademen van de rook minder prikkelend is voor de longen. In een studie vergeleken wetenschappers het bloed van waterpijprokers en sigarettenrokers is vast komen te staan dat de concentratie koolstofmonoxide bij waterpijprokers vier keer hoger lag dan bij de sigarettenrokers 3. Bovendien bevat de waterpijptabak vaak meer nicotine dan de tabakmengsels voor sigaretten. In waterpijptabak zit soms ook wat alcohol, hasj of marihuana. Een roker inhaleert per "trek" vee I meer rook van een waterpijp dan van een sigaret, en rookt ook langer aan een pijp dan aan een sigaret. Zo Ievert de waterpijp vee I grotere hoeveelheden schadelijke stoffen als teer en koolstofmonoxide, dan een sigaret zonder filters. Waterpijprokers krijgen veel meer kankerverwekkende stoffen binnen als arseen, chroom en nikkel. Ook lood komt vele malen meer uit ene waterpijp dan uit een sigaret. Jarenlang waterpijp roken kan de longfunctie aantasten en het risico op kanker aan de longen, de blaas en de lippen verhogen. Waterpijprokers hebben beduidend meer koolstofmonoxide en nicotine in hun bloed. Over het algemeen inhaleren waterpijp-rokers dieper, doordat water een deel van de nicotine tegenhoudt. De doorgang door water verwijdert echter niet de toxische bestanddelen. Dit stelt hen bloot aan grotere hoeveelheden kankerverwekkende stoffen en koolstofmonoxide. Een uur waterpijp roken komt overeen met het inhaleren van 100 a 200 sigaretten. Deskundigen schatten op deze manier dat het niet gaat om een alternatief voor de sigaret, :1 Amerikaanse vakblad Pediatrics, 2012

10 maar om een gevaarlijkere toegangsdeur tot tabaksverslaving voor jongeren die verleid worden door deze nieuwe verbruikersmanier. Daarnaast zou het gemeenschappelijk gebruik van de pijp ook de verspreiding van infectieziekten als tuberculose en hepatitis in de hand werken. Uit onderzoek is gebleken dat het herhaalde gebruik van dezelfde waterpijp door verschillende opeenvolgende rokers, zonder rekening te houden met het veranderen van pijpje na elk gebruik, verscheidene longinfecties veroorzaken. De bovengenoemde schadelijke gevolgen van het roken van een waterpijp, waren voor initiatiefnemers reden om de waterpijp onder het verbod van de Landsverordening beperking tabaksgebruik te brengen. Op Cura\=ao bestaan enkele horecagelegenheden waar waterpijp wordt gerookt. Bij waterpijp, bestaat, zoals hierboven omschreven de veronderstelling, dat het roken ervan niet schadelijk is. Jongeren worden op deze manier als het ware onder valse voorwendselen aangespoord om te roken. Ondergetekenden willen hiermee een duidelijk signaal afgeven: waterpijp-roken is schadelijk voor de gezondheid en ook niet-rokers ondervinden hinder van de rook van waterpijp. 5. Publiek toegankelijke ruimten Het uitgangspunt van het WHO-Kaderverdrag is dat het roken in publiek toegankelijke ruimten verboden dient te worden. Onder publiek toegankelijke ruimte dient te worden verstaan elke ruimte waar het algemeen publiek, of delen daarvan, doorgaans toegang heeft, al dan niet tegen betaling, ongeacht of het betreft een ruimte van publieke of private eigendom. Cura\=ao kent een groot aantal publiek toegankelijke ruimten. Krachtens de Vergunningslandsverordening worden voor de volgende (categorieen) vestigingen of bedrijven, die tevens publiek toegankelijk zijn, een vergunning gegeven: 1. hotel (artikell0) 2. koffiehuis (artikel 11) 3. societeit (artikel 12) 4. grossier (artikel 13) 5. slijterij (artikeli4) 6. bierhuis (artikeli5) 7. logement (artikeli6) 8. restaurant (artikel 17) 9. ijshuis (artikeli8) In het eerder door Rosea bij de overheid ingediend ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruik wordt voorgesteld om het tabaksgebruik te verbieden in

11 horecagelegenheden waarvoor de koffiehuisvergunning, restaurant vergunning A of restaurantvergunning B vereist is. Cafe's, discotheken, kroegen, bars, vallen onder die omschrijving. Bedrijven zoals hotels, logementen, casino's vallen niet onder het bereik van die ontwerp-landsverordening. Vanwege het recht, zoals opgenomen in het WHO-Kaderverdrag van een ieder om in een rookvrije omgeving te werken, wensen ondergetekenden het tabaksverbod niet te beperken tot slechts die horecagelegenheden waarvoor een koffiehuisvergunning, restaurantvergunning A of restaurantvergunnmg B vereist is. Een uitbreiding met aile publiek toegankelijke ruimten is wenselijk. De overheid zal te zijner tijd middels het vaststellen van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen bepalen welke openbaar toegankelijke ruimten onder de werking van het tabaksverbod komt. De overheid kan ervoor kiezen om slechts de horecagelegenheden onder het tabaksverbod te laten vailen, maar kan in de toekomst ook besluiten, casino's en hotels en overige publiek toegankelijke ruimten, onder het toepassingsbereik van de landsverordening te brengen. 6. Elektronisch luchtgekoelde ruimten Het regeringsontwerp wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruik gaat uit van een verbod om tabaksprodukten te gebruiken in elektronisch luchtgekoelde ruimten (horecagelegenheden). Het WHO-Kaderverdrag geeft een omschrijving van het begrip ruimte. Onder ruimte dient te worden verstaan elk gebied, kamer of pand bedekt met een dak of soortgelijke structuur of welke is afgesloten door middel van een of meer muren of zijwanden ongeacht het type materiaal dat gebruikt is voor de dakstructuur, muren of zijwanden en ongeacht of de structuur permanent is of tijdelijk. Voor het WHO dient het rookverbod in alle publiek toegankelijke ruimten te gelden, ongeacht of deze al dan niet elektronisch luchtgekoeld is. De richtsnoeren van het WHO-Kaderverdrag geven aan dat benaderingen waarbij niet naar een 100% rookvrije omgeving wordt gestreefd, bijvoorbeeld met ventilatie, luchtfiltering en het gebruik van rook zones (al dan niet met gescheiden ventilatiesystemen) herhaaldelijk ondoeltreffend zijn gebleken. Voorts zijn er sluitende bewijzen dat technische oplossingen tegen tabaksrook geen bescherming bieden. Slechts ruimten gelegen in de open lucht, zoals eveneens omschreven in artikel 1 van het Landsbesluit beperking tabaksgebruik 4, zijn vrijgesteld van het rookverbod. 4 P.B. 1996, no. 56

12 Oat wil zeggen dat het roken in een horecagelegenheid, die niet elektronisch luchtgekoeld is, maar waar bijvoorbeeld met open ramen al dan niet met een ventilator, wordt gerookt, niet conform de richtlijnen van het WHO Kaderverdrag is en niet de nodige bescherming aan de niet-roker biedt. Initiatiefnemers hopen dan ook dat de overheid beslist om de werking van de Landsverordening beperking tabaksgebruik niet aileen te laten gelden voor elektronisch luchtgekoelde horecagelegenheden, maar deze ook uit te breiden tot aile horecagelenheden, al dan niet elektronische gekoeld. 7. Financiele paragraaf De kosten verbonden aan de uitvoering van deze ontwerp-iandsverordening bestaan uit de kosten verbonden aan de voorlichting, waarvoor reeds gelden zijn gereserveerd binnen de begroting van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Daarnaast zal de overheid kosten hebben verbonden aan de toezichthoudende activiteiten of wei de controle op de naleving van deze landsverordening. De kosten kunnen beperkt blijven, indien de Minister deze activiteiten in handen legt van reeds aangewezen toezichthouders. Verwezen kan bijvoorbeeld worden naar de toezichthouders, die belast zijn met het toezicht op de naleving van de regels van de Warenlandsverordening. Deze ambtenaren functioneren onder het gezag van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en de minister zou kunnen overwegen om hun takenpakket uit te breiden. Bedacht moet worden dat de overheid niet onbekend is met controle activiteiten in de horeca. Regelmatig bundelen ambtenaren van de politie, BAB, SVB en GGD zich om controle werkzaamheden uit te voeren. Ook zou de minister eventueel gebruik kunnen maken van de diensten van de Servisio di Kontrol i Siguridat (S.K.S.), die controle uitvoert op de naleving van diverse landsverordening. De minister zou eventueel ook een telefoonnummer als klachtenlijn kunnen gebruiken, waar de burgers overtreding van de landsverordening kan melden. 8. Advies Raad van Advies en Sociaal Economische Raad 9. Artikelsgewijze toelichting Onderdeel A Punt 1

13 De definitie van het begrip tabaksproducten is uitgebreid met het begrip "waterpijp". In paragraaf 5 is uitgebreid beschreven waarom het toevoegen van waterpijp aan de lijst van tabaksproducten die schadelijk zijn voor de gezondheid, wenselijk en noodzakelijk is. Punt 2 Onderdeel d van artikell van de Landsverordening beperking tabaksgebruik is zodanig gewijzigd dat het bevoegd gezag van de publiek toegankelijke ruimten in de landsverordening is opgenomen. In deze ontwerp-landsverordening wordt een verplichting opgelegd aan de vergunninghouder krachtens de Vergunningslandsverordening en de Eilandsverordening Casinowezen Cura~ao, om de ruimte waarvoor de vergunning verkregen is, rookvrij te houden. Iemand moet kunnen worden aangesproken bij overtreding van dit verbod. Degene die vol gens deze ontwerp-landsverordening aansprakelijk is voor de uitvoering van het verbod tabaksproducten te gebruiken, is de vergunninghouder. Punt3 Zie algemeen deel. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zal de Minister, bepalen welke publiek toegankelijke ruimten onder de toepassing van deze landsverordening komen. De Minister kan binnen de kaders van deze landsverordening slechts aan bedrijven waarvoor een hotelvergunning, koffiehuisvergunning, societei tsvergunning, grossiervergunning, slijterijvergunning, bierhuisvergunning, logementvergunning, restaurantvergunning A of B, ijshuisvergunning en vergunning voor het houden van een casino, vereist is, een rookverbod kunnen opleggen. Onderdeel B Het openbaar vervoer dat is de door de overheidsvennootschap Autobusbedrijf Cura~ao N.v. verleende vervoersdiensten aan het publiek. Er geld al jaren een rookverbod voor het door de overheid georganiseerde openbaar vervoer. Het rookverbod geldt nog niet voor de kleine bussen die door particulieren worden beheerd. Onderdeel C Artike13a Zoals in het algemeen deel aangegeven geeft de overheid krachtens de Vergunningslandsverordening aan verschillende categorieen bedrijven, een vergunning. Met dit artikel wordt beoogd een wettelijk kader te creeren, waarbinnen de overheid voor elk van het type bedrijven waarvoor een vergunning wordt afgegeven, het tabaksverbod te introduceren.

14 Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zal worden bepaald welke bedrijven onder het tabaksverbod komen te vallen. Artike13b De bestuurlijke boete wordt ge introduceerd voor de overtreders van de regels zoals opgenomen in deze landsverordening. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld omtrent de hoogte van de boete en de wijze waarop de boete wordt bepaald. Artike13c De regels zoals opgenomen in dit artikel zijn algemene regels die de overheid hanteert bij het wettelijk vast leggen handhavingsbepalingen, waarbij bepaalde bevoegdheden aan de toezichthouders wordt toegekend en bepaalde eisen worden gesteld aan de benoeming. Zo zal er bijvoorbeeld een bekendmaking in de Curac;aose Courant dienen plaats te vinden. Artikel II Deze inwerkingtredingsbepaling geeft de vrijheid aan de overheid om de datum te bepalen waarop elk artikel van deze landsverordening in werking zal treden. Op deze manier wensen initiatiefnemers aan de overheid de ruimte te geven om indien nodig, zich goed voor te bereiden op de uitvoering van de wet, waarbij met name gedacht wordt aan de opleiding van de ambtenaren ter zake de administratieve handhaving. Willemstad, SEP 1 f' Initiati:fnemer1 ~ ~ ~~

Aan de Regering van Curaçao d.t.v. de Minister van Algemene Zaken Fort Amsterdam 17 Curacao. Datum: Curaçao, 8 mel 2014. Ref.nr.

Aan de Regering van Curaçao d.t.v. de Minister van Algemene Zaken Fort Amsterdam 17 Curacao. Datum: Curaçao, 8 mel 2014. Ref.nr. Aan de Regering van Curaçao d.t.v. de Minister van Algemene Zaken Fort Amsterdam 17 Curacao Datum: Curaçao, 8 mel 2014 Ref.nr.: 068/201 4-SER Betreft: Initiatief ontwerplandsverordening tot wijziging van

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,, AMBTELIJK CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabakswet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten STATENVANCURA~O ZITIINGSJAAR 2014-2015 -05 b LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten No.1 AANBIEDING De Gouverneur van Cura~ao biedt aan de Staten ter

Nadere informatie

2009D48530. Lijst van vragen totaal

2009D48530. Lijst van vragen totaal 2009D48530 Lijst van vragen totaal 1 Blijft het bestaande Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten bestaan en is dat, gelet op de gerechtelijke uitspraken juridisch houdbaar ook

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 470 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) Bijlagen 1. RESULTATEN ENQUÊTE DEDICATED RESEARCH OMTRENT ROOKVRIJE CAFÉS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. INFORMATIEFICHE PASSIEF ROKEN Passief roken = passief ziek worden Eindelijk is het zover: vanaf 1

Nadere informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18 Tabakswet 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18.1 Wat u moet weten. Op 1 juli 2008 is het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten in werking

Nadere informatie

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 1997 over bestrijding van het tabaksgebruik 1,

onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 1997 over bestrijding van het tabaksgebruik 1, P5_TA(2002)0559 Bestrijding van het tabaksgebruik Resolutie van het Europees Parlement over de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik (2002/2167(INI))

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 547 Besluit van 11 december 2014, houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van [datum], [kenmerk];

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van [datum], [kenmerk]; Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

INFORMATIE. Ter attentie van de (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars. Ela Shusterman - 123rf.com

INFORMATIE. Ter attentie van de (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars. Ela Shusterman - 123rf.com INFORMATIE Ter attentie van de (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars Ela Shusterman - 123rf.com Inhoudstafel s I. INFORMATIE...3 II. III. IV. ROOKVERBOD...4 TABAKSPRODUCTEN...6 ALCOHOL...7 V. CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen (Landsverordening gezamenlijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet op artikel 11a, vierde lid, van de Tabakswet;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet op artikel 11a, vierde lid, van de Tabakswet; Besluit van houdende verduidelijking van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

De reglementering van Electronische sigaretten in België en de EU. Luk Joossens, Leuven 6 Mei 2014

De reglementering van Electronische sigaretten in België en de EU. Luk Joossens, Leuven 6 Mei 2014 De reglementering van Electronische sigaretten in België en de EU. Luk Joossens, Leuven 6 Mei 2014 08/05/2014 2 08/05/2014 3 Het gebruik van de elektronische sigaret 0,2% rokers rookten een elektronische

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 7 Besluit van 1 februari 2013 tot afkondiging van de Landsverordening van de 21 ste januari 2013 tot wijziging van de Legesverordening 1994 en enige

Nadere informatie

rokenendewet Informatie over de Tabakswet Wat staat er precies in de Tabakswet? Wat houdt het reclameverbod in? Waar moet je op letten als winkelier?

rokenendewet Informatie over de Tabakswet Wat staat er precies in de Tabakswet? Wat houdt het reclameverbod in? Waar moet je op letten als winkelier? rokenendewet Informatie over de Tabakswet Wat staat er precies in de Tabakswet? Wat houdt het reclameverbod in? Waar moet je op letten als winkelier? Aan welke verplichtingen moeten werkgevers voldoen?

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

No : BL2 b V/12-13 STATEN VAN CURACAO. Ontv.: AU r0 6 2D1- Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier

No : BL2 b V/12-13 STATEN VAN CURACAO. Ontv.: AU r0 6 2D1- Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier STATEN VAN CURACAO Ontv.: AU r0 6 2D1- No : BL2 b V/12-13 Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier Curayao, 6 augustus 2013 Onderwerp: Privacy bescherming op Curayao (2) Geachte

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van..., houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten (Tabakswet) -------------------------------------------------- ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar Rookvrij Opgroeien 4-19 jaar 4-19 jaar Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar Kinderen boven de vier jaar wonen relatief vaak in een huis waar gerookt mag

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen Citeertitel: Landsverordening brandweer Vindplaats : AB 1991 no. 64 Wijzigingen: AB 1993 no. 68; AB 1997 no. 34 1. Algemene

Nadere informatie

2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 47 Landsverordening van de 2 de juli 2014, tot wijziging van de Sanctielandsverordening inzake de wijze van implementatie van vastgestelde sanctieverordeningen

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 29 Landsverordening van de 6 de maart 2014 houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding

Nadere informatie

Gewijzigd bij: (1) wet van 22 december 2009 (B.S. 29.12.2009) (2) wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (B.S. 10.5.

Gewijzigd bij: (1) wet van 22 december 2009 (B.S. 29.12.2009) (2) wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (B.S. 10.5. Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (B.S. 29/12/2009) Gewijzigd

Nadere informatie

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening)

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) 2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) Uitgegeven, 28 december 2012 De minister van Justitie en Onderwijs,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie Bezoekadres:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 14 Landsverordening van de 28 ste maart 2012 tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 IN NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 55 Besluit van 26 januari 2004, houdende uitvoering van artikel 9, vierde lid, van de Tabakswet (Besluit tabaksautomaten) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING

NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING Het International Tobacco Control Policy Evaluation Project ITC nationaal rapport Nederland Resultaten van meting 1-8 (2008-2014) SEPTEMBER 2015 NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING Het bevorderen van een op

Nadere informatie

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende:

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: Dwjz11-086 --------------------------------------------- Landsverordening houdende regels inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten)

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. 92

AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. 92 AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. E1LANDSVERORDENNG van de 12de oktober 2009 hondende regels ten aanzien van de besluitvorming in zaken betreffende de belrokkenheid van de openbare rechtspersoon het Eilandgebied

Nadere informatie

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 regelende de inhouding van de IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, In overweging genomen hebbende: dat het wenselijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2003 Rapportnummer: 2003/448

Rapport. Datum: 3 december 2003 Rapportnummer: 2003/448 Rapport Datum: 3 december 2003 Rapportnummer: 2003/448 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Keuringsdienst van Waren zich in een brief van 13 juni 2002 op het standpunt heeft gesteld niet te kunnen

Nadere informatie

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Besluit van O N T W E R P tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Rookvrij Opgroeien. Het bespreken van meeroken binnen de JGZ 0-4 jaar

Rookvrij Opgroeien. Het bespreken van meeroken binnen de JGZ 0-4 jaar Rookvrij Opgroeien Het bespreken van meeroken binnen de JGZ 0-4 jaar Voorlichting is en blijft belangrijk om voor een verdere daling in het meeroken te zorgen. STIVORO heeft daarom jarenlang het succesvolle

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 646 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de houdende wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010 1

LANDSVERORDENING van de houdende wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010 1 STATEN VAN CURA~AO Ontv.: JUN 2 9 2015 No.: STATENVANCURA~AO ZITTINGSJAAR 2014-2015 - 057 LANDSVERORDENING van de houdende wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010 1 No.4 0 NTWERP ZOALS GEWIJZIGD

Nadere informatie

2014 no. 57 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 57 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 57 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 november 2014 houdende regeling van een bijzondere heffing ten behoeve van de Centrale Bank van Aruba (Landsverordening koersmargevergoeding

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 265 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015 Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door R. Parmessar, s. Akiemboto, J. Vreedzaam en G.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 37 Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOVcategorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen Onderlinge regeling in de zin

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 december 2013 tot wijziging van onder meer de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994.

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en enkele verbeteringen) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Aanduidingenbesluit tabaksproducten (Tekst geldend op: 02 11 2014) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Identificatienummer: Volksgezondheid,

Nadere informatie

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 29 ste december 2011, no. 11/5734, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens D E G

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 230 Besluit van 18 mei 2009, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (vaststelling duur zwangerschap) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

STATEN VAN CU~AO 0ntv.:QCT 0 2 20 15

STATEN VAN CU~AO 0ntv.:QCT 0 2 20 15 STATEN VAN CURAc;AO STATEN VAN CU~AO 0ntv.:QCT 0 2 20 15 No.: ZITIINGSJAAR 2014-2015 - 070 LANDSVERORDENING van de houdende wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken en de Landsverordening

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 NO. 45 LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 september 2011 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen in verband met de invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 N 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23 ste augustus 2011 tot uitvoering van de artikelen 1, vierde lid, 5, derde lid, 6, eerste lid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 241 Besluit van 19 juni 2014 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met het laten vervallen van een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. juli 2007, kenmerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. juli 2007, kenmerk; Besluit van houdende een aantal nadere voorschriften ter uitvoering van de Tabakswet (Besluit nadere uitvoering Tabakswet) Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

Nadere informatie