Handleiding Projectadministratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Projectadministratie"

Transcriptie

1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang Tranche

2 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang Tranche 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond en doelstelling subsidieregeling Relevante regelgeving Fasen van het proces van subsidieverstrekking Administratieve vereisten projectadministratie Algemeen Subsidiabele kosten Personele kosten voor intern personeel Exploitatiekosten Overheadkosten Niet-subsidiabele kosten Verantwoording externe kosten Inkomsten Financiering

3 1. Inleiding Deze Handleiding Projectadministratie is een praktische uitwerking van administratieve vereisten die gelden voor organisaties die op grond van de Subsidieregeling kinderopvang voor subsidie in aanmerking (willen) komen. Doel van deze handleiding is het ondersteunen van (potentiële) aanvragers, subsidieontvangers en uitvoerders van de Subsidieregeling kinderopvang bij de verschillende fasen van het proces van subsidieverstrekking. De in deze handleiding opgenomen voorschriften zijn in de eerste plaats essentieel om een juiste verantwoording over de uitvoering van het project te verzekeren. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Agentschap SZW moeten op hun beurt verantwoording afleggen over alle publieke middelen die zij gebruiken, waaronder ook het geld dat is besteed aan gesubsidieerde projecten. Daarnaast maakt het opvolgen van deze voorschriften het mogelijk om tussentijds een goed inzicht in de voortgang van het gesubsidieerde project te verkrijgen. Op die manier wordt het voor de subsidieontvanger mogelijk het project dusdanig te sturen, dat een zo goed mogelijk resultaat kan worden behaald. Daar zijn dus alle betrokken partijen bij gebaat. Verder zijn ter verduidelijking aanwijzingen en voorbeelden met betrekking tot de voorschriften opgenomen. Deze handleiding biedt informatie over de achtergrond en doelstelling van de Subsidieregeling kinderopvang (hoofdstuk 2), de relevante regelgeving (hoofdstuk 3), de voorwaarden waarmee u rekening dient te houden in de verschillende fasen van het proces van subsidieverstrekking (hoofdstuk 4) en tot slot de administratieve vereisten met betrekking tot de projectadministratie (hoofdstuk 5). Ter verduidelijking van de beschreven administratieve voorschriften zijn zoveel mogelijk aanwijzingen en voorbeelden opgenomen. Voor actuele informatie wordt u aangeraden om regelmatig te kijken op de website van het Agentschap SZW: Op de website is ook een hulpmiddel beschikbaar voor de urenregistratie (zie paragraaf van deze handleiding). Via de website kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsflits Nationale Regelingen, een digitale nieuwsbrief met actuele informatie over de verschillende nationale subsidieregelingen die het Agentschap SZW uitvoert. Vragen met betrekking tot de Subsidieregeling kinderopvang kunt u sturen aan 2. Achtergrond en doelstelling subsidieregeling Bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 29 april 2005 de Subsidieregeling kinderopvang in werking is getreden. De Subsidieregeling kinderopvang is bedoeld om een subsidiekader te creëren waarbinnen projecten kunnen worden gesubsidieerd die bijdragen aan een stelsel van toegankelijke en verantwoorde kinderopvang. Het beleidsterrein kinderopvang kenmerkt zich door een frequente wisseling van aandachtsgebieden en prioriteiten. De subsidieregelgeving moet een op die dynamiek toegesneden toepassing van het subsidie-instrument faciliteren. In verband daarmee is er naar 3

4 gestreefd in de regeling, naast regels met een duurzaam karakter, ruimte te creëren voor een op actuele behoeften aangepaste uitvoering. Dat is gedaan door de subsidieregeling zodanig op te stellen dat binnen de hoofddoelstelling van de regeling verschillende prioritaire thema s op het terrein van kinderopvang worden onderscheiden. Deze thema s worden vervolgens nader geconcretiseerd in door de verantwoordelijk bewindspersoon in de Staatscourant bekend te maken beleidsvoornemens. Per aanvraagtijdvak wordt middels een wijziging op de Subsidieregeling kinderopvang bekend gemaakt onder welke beleidsvoornemens subsidieaanvragen kunnen worden ingediend, hoeveel budget er per beleidsvoornemen beschikbaar is en binnen welke periode aanvragen kunnen worden ingediend. In aanvraagtijdvak 2007 kunnen aanvragen worden ingediend op de volgende beleidsvoornemens: a. bevordering van de kwaliteit van kinderopvang; b. bevordering van samenwerking van kinderopvangvoorzieningen met andere jeugdvoorzieningen; c. stimulering en ontwikkeling van innovaties binnen dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang; d. verbetering van het bereik en de toegankelijkheid van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang. Voor het aanvraagtijdvak 2007 is in totaal een budget beschikbaar van 4,5 miljoen. Dit totaalbudget is onderverdeeld in drie subsidieplafonds. Voor de bevordering van de kwaliteit van kinderopvang (beleidsvoornemen a) is een bedrag van 1,7 miljoen gereserveerd. Verder is 1,4 miljoen bestemd voor projecten gericht op de bevordering van samenwerking van kinderopvangvoorzieningen met andere jeugdvoorzieningen (beleidsvoornemen b). De overige 1,4 is bestemd voor projecten die op basis van een van de overige twee beleidsvoornemens worden ingediend (beleidsvoornemens c en d). De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor projectsubsidies bestaat uitsluitend gedurende het door de minister vastgestelde tijdvak. Voor tranche 2007 loopt dit tijdvak van 2 april tot en met 2 mei Aanvragen die buiten het tijdvak worden ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking. Mocht in het zicht van het einde van een aanvraagtijdvak, dan wel na afloop van een dergelijk tijdvak, rekening houdend met het subsidieplafond, nog de mogelijkheid bestaan een tweede aanvraagtijdvak in een kalenderjaar vast te stellen, dan zal van die mogelijkheid gebruik worden gemaakt. 4

5 3. Relevante regelgeving Aangezien de voor de Subsidieregeling kinderopvang relevante regelgeving versnipperd is, is het voor (potentiële) aanvragers en subsidieontvangers lastig een compleet beeld te krijgen van alle op de Subsidieregeling betrekking hebbende regelgeving. Het is voor het op een juiste manier aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van een subsidieaanvraag van belang op de hoogte te zijn van alle op de Subsidieregeling van toepassing zijnde regelgeving. Om deze reden bevat hoofdstuk 3 een overzicht van alle relevante regelgeving. Overigens is in maart 2007 het beleidsterrein kinderopvang overgeheveld van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het beleidsterrein kinderopvang valt sindsdien onder de beleidsverantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Primair Onderwijs en Kinderopvang. Na deze overheveling is nog steeds dezelfde regelgeving van toepassing. Hieronder volgt het overzicht. De basis voor de subsidieverlening wordt gevormd door de Subsidieregeling kinderopvang zelf. Deze regeling is leidend bij het interpreteren van de van toepassing zijnde regelgeving. Subsidieregeling kinderopvang (Staatscourant d.d. 27 april 2005, nr. 18, p. 12) - gewijzigd bij Wijziging Subsidieregeling kinderopvang (Staatscourant d.d. 30 januari 2006, nr. 21, p. 18) - gewijzigd bij Wijziging Subsidieregeling kinderopvang in verband met vaststelling aanvraagtijdvak, beleidsvoornemens en subsidieplafonds voor subsidiëring in 2007 (Staatscourant 31 januari 2007, nr. 22, p. 18) - gewijzigd bij Wijziging Subsidieregeling kinderopvang (Staatscourant 3 april 2007, nr. 66, p. 17). In de Kaderwet SZW Subsidies is de bevoegdheid van de Minister van SZW geregeld met betrekking tot het verstrekken van subsidies, en de voorwaarden die aan subsidieregelingen en het verstrekken van subsidies worden gesteld. Ook deze wet is dus van toepassing. Kaderwet SZW-subsidies (Staatsblad d.d. 10 juli 1997, laatste wijziging Staatsblad 2004, nr. 455) Naast de specifieke regelgeving en de Kaderwet SZW-subsidies die de basis vormt voor de specifieke regelgeving, is de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) relevant voor de in het kader van de Subsidieregeling kinderopvang gesubsidieerde projecten. De AWB regelt de verhoudingen tussen de overheid en burgers. Hoofdstuk 4 van de AWB bevat algemene regels met betrekking tot besluiten, waaronder beslissingen tot subsidieverlening en subsidievaststelling, voor de individuele burger. De AWB geeft inzicht in de rechten en plichten zowel van de bestuursorganen die bevoegd zijn besluiten te nemen als van de burgers op wie de besluiten betrekking hebben. Algemene Wet Bestuursrecht (Staatsblad d.d. 1992, nr. 315, laatste wijziging Staatsblad 2006, 418) 5

6 Verder zijn in de Algemene Regeling SZW Subsidies specifieke rechten en plichten met betrekking tot het verstrekken van subsidies vastgelegd. Deze zijn, zolang niet in strijd met de AWB, van toepassing op alle subsidieregelingen van SZW, inclusief de Subsidieregeling Kinderopvang (hierna te noemen Subsidieregeling), tenzij daarvan in een subsidieregeling wordt afgeweken. Zaken die in de Subsidieregeling anders of meer specifiek zijn geregeld dan in de Algemene Regeling SZW Subsidies, gaan vóór het bepaalde in de Algemene Regeling SZW Subsidies. Algemene Regeling SZW-subsidies (Staatscourant 1997, nr. 249, p. 36, laatste wijziging Staatscourant Suppl. 2001, nr. 214). Tot slot is ook de Wet Kinderopvang van toepassing op de in het kader van de Subsidieregeling kinderopvang gesubsidieerde projecten. Wet kinderopvang (Staatsblad 2004, nr. 455, laatste wijziging Staatsblad 2006, nr. 682). Voor de actuele versie van deze wet- en regelgeving kunt u de website raadplegen. 4. Fasen van het proces van subsidieverstrekking Bij het indienen van een subsidieaanvraag, de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van een project in het kader van de Subsidieregeling kinderopvang dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Voor de verschillende fasen van het proces van subsidieverstrekking betekent dit in ieder geval het volgende: Aanvraagfase De aanvrager dient voor een subsidieaanvraag gebruik te maken van het model aanvraagformulier dat bij het Agentschap SZW verkrijgbaar is. Het projectplan maakt onderdeel uit van het aanvraagformulier en bestaat onder meer uit een uitgewerkte beschrijving van projectactiviteiten en een daarop aansluitende projectbegroting. De projectbegroting geeft inzicht in de kosten per activiteit. Per activiteit worden de verschillende kostenposten gespecificeerd in kostensoort en in prijs maal hoeveelheid. Als subsidiabele projectkosten worden uitsluitend kosten in aanmerking genomen die noodzakelijk zijn voor en rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het gesubsidieerde project. De kosten dienen binnen de formele projectperiode (op zijn vroegst na indiening van de aanvraag) door de aanvrager te zijn gemaakt (te zijne laste dan wel ten laste van het samenwerkingsverband). De kosten dienen verband te houden met de ontwikkeling of uitvoering van het project en kunnen betrekking hebben op personeel, exploitatie of overhead. Zie voor nadere informatie over welke kosten wel en nietsubsidiabel zijn paragraaf 5.2 en

7 Voor zover van toepassing bevat de begroting een overzicht van partijen die voornemens zijn aan de financiering van het project bij te dragen. Tevens dient inzichtelijk te worden gemaakt welke voorwaarden aan de verkrijging van deze financiële bijdragen zijn verbonden. Uitvoeringsfase Op basis van de subsidieverlening bestaat het recht op een voorschot van maximaal 80% van het totaal verleende subsidiebedrag. Het voorschot wordt automatisch na subsidieverlening verstrekt. Indien een project langer dan een jaar duurt, kan de bevoorschotting per kalenderjaar of per periode van 12 maanden plaatsvinden. Bij de subsidieverlening is het maximale subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld gekoppeld aan de periode en de activiteiten en de daarvoor begrote kosten waarvoor subsidie is aangevraagd. De subsidieontvanger is verplicht een administratie te voeren die aan de voorschriften uit de Algemene Regeling SZW-subsidies voldoet (zie voor verdere toelichting hoofdstuk 5). De subsidieontvanger dient de in de beschikking subsidieverlening opgenomen voorschriften en aandachtspunten in acht te nemen. Indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waardoor de voortgang en inhoud van een project substantieel wijzigen of die anderszins belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het recht op subsidie, doet de begunstigde hiervan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) melding aan het Agentschap SZW. Indien dit zinvol c.q. nodig wordt geacht kan het Agentschap SZW tijdens de looptijd van het project een monitorbezoek bij de aanvrager en/of uitvoerder laten plaatsvinden waarbij de voortgang (zowel inhoudelijk als financieel) als ook de wijze van vastlegging van gegevens wordt bekeken. Verantwoordings- en vaststellingsfase Binnen 4 maanden na beëindiging van het project waarvoor subsidie is verleend, moet een verzoek ingediend worden tot vaststelling van het subsidiebedrag waarop aanspraak bestaat. Dit verzoek wordt ingediend onder gebruikmaking van een model verantwoordingsformulier dat bij het Agentschap SZW verkrijgbaar is. Deze verantwoording bevat een inhoudelijke en financiële rapportage; deze dienen aan te sluiten op het goedgekeurde projectplan. In geval het een declaratie van boven de betreft, dient de verantwoording te worden voorzien van een accountantsverklaring. De accountantsverklaring dient te zijn ingericht volgens het model in bijlage 1 bij de Subsidieregeling. Tevens dient de verklaring gebaseerd te zijn op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het controle- en rapportageprotocol in bijlage 2 bij de Subsidieregeling kinderopvang. De afdeling Interne Controle van het Agentschap SZW kan een tweedelijnscontrole uitvoeren over uw verantwoording. De subsidieontvanger wordt hierover tijdig geïnformeerd. Bij de beoordeling van de verantwoording zullen aspecten als de rechtmatigheid en doelmatigheid van de verantwoorde kosten de nodige aandacht krijgen. 7

8 Indien niet of onvoldoende aan de bij en krachtens de regelgeving verbonden verplichten en/of aan de in de subsidieverlening opgenomen nadere voorschriften is voldaan, kan de subsidie op een lager bedrag, of op nihil worden vastgesteld. Na de subsidievaststelling is de subsidieontvanger verplicht een te veel ontvangen voorschot onverwijld terug te betalen. Voor de Subsidieregeling kinderopvang geldt een bewaartermijn van ten minste 5 jaar na subsidievaststelling. 5. Administratieve vereisten projectadministratie 5.1 Algemeen De subsidieontvanger is op grond van artikel 12 van de Algemene Regeling SZW-subsidies verplicht een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie bij te houden ten aanzien van de uitvoering en afronding van het project en de in verband daarmee verrichte uitgaven en verworven inkomsten. De administratie moet zodanig ingericht zijn dat deze aansluit bij het ingediende en goedgekeurde projectplan en de bijbehorende begroting. De subsidieontvanger is zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van de gegevens en het voeren en bewaren van een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie. In het geval één of meer samenwerkingspartners bij uw project zijn betrokken, is het raadzaam vooraf duidelijke afspraken te maken over de verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer van de projectadministratie. Aspecten zoals wie levert welke gegevens aan, wie verzorgt de centrale projectadministratie en wie bewaart de administratie zijn hierbij belangrijk. Op deze projectadministratie zijn in elk geval de volgende voorwaarden van toepassing: De administratie moet zodanig ingericht zijn dat deze aansluit bij het ingediende en goedgekeurde projectplan en de bijbehorende begroting. De administratie dient informatie te bevatten die nodig is voor het verkrijgen van een juist inzicht in de realisatie van de subsidiabele activiteiten en voor een juiste subsidieverstrekking. De subsidieontvanger dient te waarborgen dat de administratie juist en volledig is De subsidieontvanger dient verder te waarborgen dat de administratie dusdanig is ingericht dat de op het project betrekking hebbende financiële gegevens op eenvoudige wijze uit de administratie kunnen worden opgemaakt. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven onmiddellijk in de administratie worden vastgelegd met onderliggende stukken. Uit de bewijsstukken dient te blijken wat de aard van de geleverde diensten of goederen is en dat deze ten name van de subsidieontvanger (in het kader van het project) zijn geleverd. De administratieve bescheiden en originele bewijsstukken welke betrekking hebben op het gesubsidieerde project dienen ten minste tot vijf jaar na de subsidievaststelling te worden bewaard. 8

9 De projectadministratie mag integraal onderdeel uitmaken van de totale administratie van de subsidieontvanger. 5.2 Subsidiabele kosten In het kader van de Subsidieregeling kinderopvang komen projecten voor subsidie in aanmerking die zowel bijdragen aan de algemene beleidsdoelstelling (nl. het bevorderen van toegankelijke en verantwoorde kinderopvang) als passend zijn binnen een van de voor het betreffende jaar vastgestelde beleidsvoornemens. In het algemeen moeten de kosten die in het kader van de Subsidieregeling kinderopvang voor subsidiering in aanmerking komen, in ieder geval voldoen aan de volgende vereisten: Artikel 7 van de Subsidieregeling kinderopvang geeft aan dat uitsluitend die kosten voor subsidie in aanmerking komen die na indiening van de aanvraag rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen. De gesubsidieerde kosten moeten kunnen worden gelinkt aan de in het goedgekeurde projectplan opgenomen projectactiviteiten, en noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die activiteiten. De kosten dienen ten laste van de subsidieontvanger, dan wel ten laste van het samenwerkingsverband, gedurende de formele projectperiode te zijn gemaakt. De subsidiabele projectkosten dienen betrekking te hebben op een van de drie in artikel 7 van de Subsidieregeling opgenomen kostensoorten: personele kosten: dit zijn de kosten voor interne of externe medewerkers die gedurende het project geheel of gedeeltelijk worden ingezet voor de uitvoering van (een van) de projectactiviteiten; exploitatiekosten: overige kosten, anders dan personele kosten, die direct aan de projectactiviteiten kunnen worden toegerekend; hierbij kan worden gedacht aan de huur van een zaal, gebruik van kantoorruimte, het inkopen van (les)materiaal, reiskosten, et cetera; overheadkosten: alle kosten die indirect aan het project zijn toe te rekenen, zoals kosten voor beheer van de projectadministratie of coördinatie van het project. Hierna zal per kostensoort worden aangegeven hoe kosten aan het project kunnen worden toegerekend en op welke wijze deze kosten dienen te worden verantwoord Personele kosten voor intern personeel De personele kosten kunnen worden verdeeld in interne en externe loonkosten. Interne loonkosten betreffen de loonkosten voor interne medewerkers. Interne medewerkers zijn niet alleen de medewerkers van de subsidieontvanger, maar, in geval het project namens een samenwerkingsverband is ingediend, ook de medewerkers van de organisaties uit het samenwerkingsverband. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe u de personele kosten voor 9

10 interne medewerkers kunt berekenen en verantwoorden. In paragraaf 5.4 wordt toegelicht hoe u de externe kosten, inclusief die van extern personeel, kunt verantwoorden. De totale loonkosten van het personeel dienen berekend te worden op basis van het aantal gerealiseerde uren tegen een individueel berekend uurtarief. Bij het berekenen van het uurtarief dient te worden uitgegaan van het normaal aantal werkbare uren per jaar voor de betreffende medewerker. Het normaal aantal werkbare uren per jaar dient als volgt te worden bepaald: 52 weken * gebruikelijke werkweek -/- vakantiedagen -/-ATV/ADV -/-feestdagen (geen aftrek van ziekteverzuim). Voorbeeldmodel Berekening kosten intern personeel Dhr. Jansen heeft in de maanden april en mei zijn sluitende urenverantwoording bij de administratie van de uitvoerende instelling X ingeleverd. Het afdelingshoofd heeft de urenverantwoording periodiek (dag/week) op juistheid gecontroleerd en getekend voor akkoord. Ten behoeve van het gesubsidieerde project heeft hij 85 uur verantwoord. De heer Jansen heeft een werkweek van 40 uur (2080 uren). Hij heeft recht op 200 uren ATV/ADV. Voor vakantie en feestdagen staan 220 uren. Zijn normaal aantal werkbare uren wordt bepaald op uur per jaar. Bruto loonkosten Aan de hand van de gegevens uit de salarisadministratie kunnen de brutoloonkosten (de kostprijs) als volgt berekend worden (bedragen in ): brutoloon per maand vakantietoeslag 8% 200 subtotaal Sociale werkgeverslasten: premie ZFW 138 premie WW 72 subtotaal 210 Per CAO vastgelegde werkgeversafdrachten (pensioen/sociale zekerheid): pensioenpremie 150 sociale lasten 150 subtotaal 300 Totaal brutoloonkosten per maand: Het uurtarief wordt als volgt berekend: 12 maanden * = uurtarief: : = 23,20 per uur Projecturen: 85 uur 85 uur * 23,20 =

11 Zoals reeds gemeld in paragraaf 5.2 kunnen uitsluitend werkelijke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Dit betekent dat voor de berekening van een intern uurtarief dient te worden uitgegaan van de werkelijke loonkosten voor de werkgever. Dit bestaat uit het brutoloon, de vakantietoeslag en de sociale werkgeverslasten. Werkgeverslasten die door het Agentschap SZW worden erkend zijn: Sociale lasten - Premie WW (werkloosheidswet) - Premie WAO (Wet op de ArbeidsOngeschiktheid) - WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) - ZVW (bijdrage in de zorgverzekeringswet) - Premie ZFW (Ziekenfondswet) Pensioenpremie - OP/NP (ouderdoms/ Nabestaandenpensioen) - IP Bovenwettelijk (Invalidatiepensioen) - FPU (Flexibel Pensioen en Uitkering) - UFO (Uitvoeringsfonds) - Premie VF (Vervangingsfonds) - Premie PF (Participatiefonds) Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om tarieven te hanteren, die worden gebruikt in geval van opdrachten bij derden. Het is niet toegestaan om bij de berekening van de loonkosten voor een medewerker normatieve uren te hanteren. Voor projecten die op grond van de Subsidieregeling kinderopvang subsidie ontvangen geldt dat de gerealiseerde uren ten minste onderbouwd dienen te worden met een deugdelijke sluitende urenregistratie die aansluit op de salaris- en contractsadministratie. Dit houdt in dat medewerkers die een gedeelte van hun arbeidstijd worden ingezet voor het project, al hun aan het project bestede tijd moeten registreren volgens het principe van sluitende urenregistratie. Bij een sluitende urenregistratie dient u op detailniveau aan te geven hoeveel uren u aan de in het kader van de het gesubsidieerde project verrichte activiteiten hebt besteed. Daarnaast dient u aan te geven hoeveel overige, niet-project gerelateerde uren, in de betreffende week gemaakt zijn. Deze overige uren hoeft u niet nader te specificeren. Het totaal aantal verantwoorde uren per week dient aan te sluiten op het gemiddeld aantal uur dat een medewerker contractueel moet maken (vandaar de term sluitend). Verder dienen afwezigheidsuren (vakantie en ziekte) te worden vastgelegd. De afwezigheidsuren dienen aan te sluiten op de verlof- en verzuimregistratie. Een systeem van sluitend tijdschrijven voldoet aan de volgende eisen: Voor alle bij het project betrokken directe en indirecte personeelskosten moet een urenregistratie worden bijgehouden, die aansluit op het door de betreffende persoon volgens arbeidsovereenkomst te maken aantal uren. Voorbeeld: als een persoon een 11

12 aanstelling heeft van 36 uur per week, dan dient de urenverantwoording gebaseerd te zijn op 36 uur per week. De uren moeten vastgelegd worden op basis van activiteiten verricht voor het project en overige uren (normale werkzaamheden, verlof, ziekte). Voor de uren van de gesubsidieerde activiteiten wordt aangegeven welke werkzaamheden zijn verricht (bijv. training, coördinatie, ontwikkeling, et cetera). Het is raadzaam in het urenregistratieformulier dezelfde onderverdeling van projectactiviteiten te hanteren als in het goedgekeurde projectplan. Op deze manier zijn de kosten direct toe te rekenen aan de goedgekeurde activiteiten (zie ook paragraaf 5.2). Zowel de medewerker als de direct leidinggevende dienen voor de opgevoerde uren te tekenen en te dateren. Het controlemoment dient kort na de realisatie van betreffende uren te zijn. Het achteraf paraferen dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden: medewerkers uiterlijk binnen 1 week en leidinggevenden uiterlijk binnen 4 weken. Projectgerelateerde uren worden gedurende de gehele looptijd van het project geregistreerd. Er dienen documenten in de projectadministratie te zijn opgenomen die de loonkosten - voor de werkgever - van de betrokken medewerker aantonen. Voorbeeldmodel Sluitende urenadministratie Naam: Dhr. K. Bast Personeelsnummer. 370 Functie: Instructeur Arbeidscontract: 36 uur per week Week: 3 Jaar: 2007 Project ma di wo do vr Totaal Datum 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 SKO* activiteit SKO activiteit SKO activiteit SKO activiteit Overig (niet-sko) Verlof Ziekte Totaal Paraaf medeweker: KB dd. 19 januari 2007 Paraaf leidinggevende: PC dd. 30 januari 2007 SKO* = Subsidieregeling Kinderopvang 12

13 Enige uitzondering op deze basisregel geldt voor medewerkers die gedurende het project volledig worden ingezet voor het project. Voor deze medewerkers geldt dat een verklaring kan worden gegeven (als addendum op het arbeidscontract) waaruit blijkt dat zij gedurende de projectperiode volledig voor het project worden ingezet. Voor de urentoerekening dient wel een link te worden gelegd met de ziekteregistratie. Deze uren zijn immers niet subsidiabel Exploitatiekosten Ook exploitatiekosten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Onder exploitatiekosten vallen overige kosten, anders dan personele kosten, die direct aan de projectactiviteiten kunnen worden toegerekend. Hierbij kan worden gedacht aan: de huur van een zaal of leslokaal; gebruik van kantoorruimte; het inkopen van (les)materiaal; reiskosten voor medewerkers; kosten voor publiciteit. Van deze kosten dient duidelijk te zijn dat zij noodzakelijkerwijs ten behoeve van het project zijn gemaakt. Indien exploitatiekosten slechts voor een deel betrekking hebben op het gesubsidieerde project, dienen de kosten volgens een gemotiveerde redelijke en eerlijke methode aan het project te zijn toegerekend. Exploitatiekosten dienen net als alle overige subsidiabele kosten onderbouwd te worden met originele bewijsstukken. Voor reiskosten betekent dit dat deze onderbouwd dienen te worden met een door de medewerker opgestelde en door de leidinggevende geaccordeerde declaratie, waarop datum, doel en afgelegd traject van de reis is weergegeven. In het algemeen zijn reiskosten subsidiabel tot maximaal het bedrag van de fiscale norm. Indien uit bescheiden (zoals CAO) blijkt dat de aan de deelnemers betaalde reiskosten hoger zijn dan het bedrag van de fiscale norm, dan kan in overleg met het Agentschap SZW een hoger bedrag overeen worden gekomen. Bij gebruikmaking van openbaar vervoer dienen trein- of strippenkaarten als bewijsmateriaal te worden bijgevoegd Overheadkosten Overheadkosten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen zijn alle kosten die indirect aan het project zijn toe te rekenen. Voorbeelden van mogelijke overheadkosten zijn: loonkosten van overheadpersoneel, bijvoorbeeld voor beheer van de projectadministratie of coördinatie van het project; kosten van derden die de administratie of coördinatie van het project op zich hebben genomen 13

14 overige indirecte kosten, bijvoorbeeld telefoon- of portokosten, die betrekking hebben op het project. Van deze kosten dient duidelijk te zijn dat zij noodzakelijkerwijs ten behoeve van het project zijn gemaakt. Overheadkosten dienen volgens gemotiveerde redelijke en eerlijke methode aan het project te zijn toegerekend. 5.3 Niet-subsidiabele kosten De Subsidieregeling bevat een aantal bepalingen waaruit af te leiden is welke projectkosten niet voor subsidie in aanmerking komen. Vooral artikel 7 van de Subsidieregeling gaat hier expliciet op in. De volgende kosten zijn niet subsidiabel: kosten die vóór de datum van indiening van de aanvraag bij het Agentschap SZW ten behoeve van het project zijn gemaakt; kosten die buiten de formele projectperiode (zoals vermeld in de beschikking subsidieverlening) ten behoeve van het project zijn gemaakt; kosten die niet door de subsidieontvanger zijn gemaakt, of betaald, of niet op verzoek van de subsidieontvanger zijn gemaakt; kosten die geen betrekking hebben op het in het kader van de Subsidieregeling kinderopvang gesubsidieerde project, maar toe te rekenen zijn aan andere projecten; kosten die toe te rekenen zijn aan niet-subsidiabel (verklaarde) activiteiten; indirecte kosten als deze niet gebaseerd zijn op werkelijke kosten die verband houden met de uitvoering van de activiteiten in het kader van de Subsidieregeling of als zij niet evenredig of niet reëel zijn toegerekend aan het project; onvoorziene, algemene of pro memorie kosten; kosten van door de aanvrager ten behoeve van de aanvraag ingeschakelde subsidieadviseurs; accountantskosten; BTW, voor zover deze kan worden teruggevorderd; Ziekteverzuim van personeel. 5.4 Verantwoording externe kosten Deze paragraaf gaat in op welke wijze u de kosten voor bij derden ingekochte goederen of diensten kunt verantwoorden en hoe u kunt aantonen of voor een ingekochte dienst of product de juiste prijs is betaald. Uitgangspunt is dat de beschikbare middelen altijd ten goede moeten komen aan de activiteiten waarvoor de Subsidieregeling is bedoeld. Het Agentschap SZW vindt het niet acceptabel dat er bovenmatige kosten worden verantwoord in projecten die met publieke middelen worden gefinancierd. Bij de verantwoording van de externe kosten kunnen twee werkwijzen worden gehanteerd: het afrekenen op basis van werkelijke kosten of het afrekenen op basis van facturen. De keuze 14

15 van de werkwijze behoeft niet voor het gehele project gelijk te zijn, maar kan per samenhangend onderdeel verschillend zijn. Bij beide werkwijzen gaat het er om dat uitsluitend de kosten die door de subsidieontvanger of op verzoek van de subsidieontvanger daadwerkelijk zijn gemaakt voor subsidiëring in aanmerking komen. Kosten dienen te worden gestaafd met onderliggende facturen of documenten met vergelijkbare bewijskracht. Er zal aantoonbaar moeten worden vastgesteld dat de in rekening gebrachte diensten of goederen daadwerkelijk zijn geleverd en dat deze in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de geaccepteerde offertes of met gemaakte prestatieafspraken. Bij de werkelijke kosten werkwijze moeten de daadwerkelijk gemaakte kosten (zonder winstopslag) worden aangetoond. Bij kosten die betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten in eigen beheer moet worden aangetoond dat deze direct en daadwerkelijk verband houden met de activiteit. Daarnaast moet aan de hand van administratieve bescheiden (bijvoorbeeld loonspecificaties, betaalbewijzen, originele tijdregistratieformulieren) worden aangetoond dat het gaat om daadwerkelijk in het kader van het project gemaakte (en betaalde) kosten. Indien de subsidieontvanger voor het uitvoeringsmodel kiest, betekent dit dat voor de berekening van de werkelijke personele, exploitatie- of overheadkosten verwezen kan worden naar respectievelijk paragraaf 5.2.1, en Indien de subsidieontvanger er voor kiest de externe kosten te verantwoorden op basis van facturen, dan gelden twee regimes: enerzijds het regime voor de niet-aanbestedende diensten en anderzijds het regime voor de aanbestedende diensten. Het is dus van belang eerst vast te stellen of uw organisatie een aanbestedende dienst is. Aanbestedende diensten zijn veelal publieke organisaties (o.m. centrale overheden, provincies, gemeenten, ZBO s et cetera) òf organisaties die voor meer dan de helft afhankelijk zijn van publieke middelen. De exacte definitie van een aanbestedende dienst is opgenomen in de Nederlandse regelgeving met betrekking tot aanbesteding, te weten het Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (Bao) 1. U dient als subsidieontvanger zelf na te gaan of uw organisatie een aanbestedende dienst is. Het regime voor niet-aanbestedende diensten houdt in dat om de marktconformiteit van de te hanteren tarieven aan te tonen vooraf een transparante offerteprocedure wordt uitgevoerd. Hierbij dienen (bij opdrachten vanaf de 1.000) ten minste drie offertes te worden vergeleken. Op basis daarvan dient de subsidieontvanger een goede prijs-kwaliteit afweging te maken en de uiteindelijke keuze te onderbouwen. Deze offerteprocedure dient voorafgaand aan de opdrachtverstrekking plaats te vinden. Aangezien de subsidieontvanger te allen tijde verantwoordelijk is voor het aantonen van de marktconformiteit, dient de offerteprocedure goed gedocumenteerd te worden en onderdeel uit te maken van de projectadministratie. 1 In 2005 zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving. Hieruit is het Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (Bao, Staatsblad 2005, 408) 1 en het Besluit Aanbestedingen Speciale Sectoren (Bass, Staatsblad 2005, 409) voortgekomen. In artikel 1, onder r en q, van het Bao is de definitie van een aanbestedende dienst weergegeven. 15

16 Voor aanbestedende diensten geldt dat voor opdrachten vanaf (excl. BTW) een Europese aanbesteding 2 moet worden uitgevoerd. Aanbesteden is een vorm van marktbenadering waarbij opdrachtgevers na concurrentiestelling een opdracht gunnen. Dit houdt in dat er door het plaatsen van een aankondiging voor een opdracht vrije concurrentie is tussen potentiële inschrijvers. Voor specifieke details over de hiervoor te volgen procedures voor aanbestedende diensten, kan het Bao geraadpleegd worden via Voor aanbestedende diensten geldt dat de hoogte van de subsidiabele kosten bepaald wordt door een correct uitgevoerde aanbestedingsprocedure. De documentatie van een aanbestedingsprocedure moet inzichtelijk als onderdeel van de projectadministratie worden bewaard. Het gaat hierbij ondermeer om het bestek met selectie- en gunningscriteria, alle ontvangen offertes en de uitwerking van de selectie. Daarnaast geldt dat de algemene beginselen van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie, voortvloeiend uit het EGverdrag, in acht dienen te worden genomen. Deze beginselen houden het volgende in: Transparantie: er moet een transparante procedure worden gevolgd, dat wil zeggen dat de opdracht vooraf bekend dient te worden gemaakt middels een adequaat medium; Objectiviteit: er moet een helder bestek zijn geformuleerd met daarin opgenomen objectieve gunningscriteria; Non-discriminatie: er mag geen discriminatie tussen potentiële inschrijvers plaatsvinden. Voor opdrachten die onder deze Europese drempel vallen, dienen aanbestedende diensten vóór opdrachtverstrekking een transparante offerteprocedure uit te voeren op dezelfde wijze als hierboven voor niet-aanbestedende diensten is toegelicht. Bij de beoordeling van aanvragen en verantwoordingen kan getoetst worden of bovengenoemde voorschriften voor verantwoording van externe kosten zijn nageleefd. Het Agentschap SZW kan de aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijzen of de subsidie op een lager bedrag vaststellen als niet aan bovengenoemde eisen is voldaan. Te allen tijde geldt dat, in geval er bovenmatige kosten worden gedeclareerd, ongeacht welk model of regime, het Agentschap SZW kan besluiten tot een lagere vaststelling. 5.5 Inkomsten De projectadministratie dient naast de subsidiabele en niet-subsidiabele kosten ook inzicht te geven in de inkomsten die aan het project kunnen worden toegerekend. Eventuele inkomsten die gegenereerd worden met projectactiviteiten, dienen bij de verantwoording in mindering te worden gebracht op de subsidiabele projectkosten. Te denken valt aan opbrengsten van producten en diensten voortvloeiend uit projectactiviteiten. 2 Deze bedragen betreffen drempelbedragen voor aanbestedende diensten, niet zijnde centrale overheden. Deze bedragen zijn voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 vastgesteld. Voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 is de drempel voor aanbestedende diensten (niet zijnde centrale overheden)

17 5.6 Financiering De subsidie die op grond van de Subsidieregeling kinderopvang wordt verstrekt is een tekortfinanciering. Dit betekent dat de gevraagde subsidie slechts noodzakelijk is als resterende financiering en dat de gemaakte kosten niet uit hoofde van andere regelingen kunnen worden gefinancierd. In geval de subsidieontvanger voor de projectactiviteiten over financiering van de eigen organisatie, van (een van de) samenwerkingspartners of derden beschikt, dan gaat deze financiering vóór de projectsubsidie. Indien de subsidieontvanger voor dezelfde activiteiten tevens subsidie van een ander bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangt, dient de subsidieontvanger het Agentschap SZW daarvan op de hoogte te stellen. De hoogte van de subsidie omvat bij de vaststelling ten hoogste het maximale subsidiebedrag dat in de beschikking subsidieverlening staat vermeld. 17

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema a en b) Aanvraagtijdvak 2008 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema a en b) Aanvraagtijdvak 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen

Handleiding Projectadministratie Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen Handleiding Projectadministratie Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen Handleiding Projectadministratie: Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema a) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema a) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 mr JW Kempers 11 februari 2015 Inleiding - In de Subsidieregeling zijn vier Verordeningen samengebracht in een ministeriële regeling: de Subsidieregeling AMIF en

Nadere informatie

Service Unit Eindhoven Fellenoord ZB Eindhoven Postbus AC Eindhoven Telefoon (040) Fax (040)

Service Unit Eindhoven Fellenoord ZB Eindhoven Postbus AC Eindhoven Telefoon (040) Fax (040) Adressen Landelijk Bureau & Service Unit Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag Telefoon (070) 333 41 94 Fax (070) 333 43 34 E-mail: ESF3@agentschapszw.nl

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015)

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015) Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Projectadministratie (januari 2015) Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Comply or Explain... 3 Controlemomenten... 3 1.Projectadministratie... 4 1.1

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering

Nadere informatie

Leidraad Projectadministratie

Leidraad Projectadministratie Leidraad Projectadministratie Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. 7 juli 2016 Inhoud Inleiding...3 Algemeen...3 Comply

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Stichting AGSZW/JA/2006/50174. Standpunt wijze van kostenafrekening externe opleidingskosten LRVV- en CZO-opleidingen. Geachte

Stichting AGSZW/JA/2006/50174. Standpunt wijze van kostenafrekening externe opleidingskosten LRVV- en CZO-opleidingen. Geachte Stichting Hoofdafdeling Bedrijfsvoering Postbus 93249 2509 AE Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 4334 www.agentschapszw.nl Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (EJBA) Europees Jaar 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer...

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren ESF 2014-2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren Inhoud 1. Inleiding-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 Voorwaarden inzake het verstrekken van subsidies voor projecten op het gebied waarop het Productschap Pluimvee en Eieren activiteiten ontwikkelt ten behoeve

Nadere informatie

Workshop voortgangsrapportage

Workshop voortgangsrapportage Open Innovatie-Alliantie Groot Composiet Noord-Holland Kansen voor West Waarom is het Programmabureau zo lastig? Europees geld Regelgeving Europees: algemeen en specifiek Nationaal: algemeen en specifiek,

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen. Projectadministratie. (oktober 2013)

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen. Projectadministratie. (oktober 2013) Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen Projectadministratie (oktober 2013) Inleiding De Regeling Cofinanciering Sectorplannen (hierna: Regeling) is opgesteld naar aanleiding van het Sociaal Akkoord

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Zorg aan Zet, arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in Limburg, hoofdaanvrager regionale sectorplan zorg hierna te noemen: (de) aanvrager, 2. Arbeidsorganisatie..

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 6977 27 december 2016 Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2958 13 februari 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 2012, nr. R&P/RA/2012/1738,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017

Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017 Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017 Hieronder volgt een overzicht van de vragen die zijn gesteld door de aanwezigen tijdens de Voorlichtingsbijeenkomst AMIF op 17 februari 2017. Vraag 1:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13497 4 juli 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/107338, tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Europees Vluchtelingenfonds (EVF) juli 2012 Kenmerk: BZK/PEF/EVF07-2012

Algemene Voorwaarden Europees Vluchtelingenfonds (EVF) juli 2012 Kenmerk: BZK/PEF/EVF07-2012 Algemene Voorwaarden Europees Vluchtelingenfonds (EVF) juli 2012 Kenmerk: BZK/PEF/EVF07-2012 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle subsidies

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap. Handleiding projectaanvraag en -administratie

Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap. Handleiding projectaanvraag en -administratie Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap Handleiding projectaanvraag en -administratie Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Achtergrond, doelstelling en juridisch kader 4 2.1 Achtergrond 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19069 11 december 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 november 2009, nr. WJZ/9179936, tot wijziging

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1);

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1); CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR600930_1 27 december 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Budget Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast Subsidieregeling

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP Datum: 28-5-2014 Betreft: Memo t.b.v. sectorplannen Regio Plus Deze memo bevat basale richtlijnen voor de administratieve vastlegging en verantwoording van kosten

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA) Slingelaan 1 7001EA DOETINCHEM 7001EA1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/5

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/5 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/5 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere regels met betrekking tot berekeningswijzen uurtarieven en uniforme

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Horizon2020 www.horizon2020.info Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Loonkosten Uitsluitend de kosten van personeel dat direct betrokken is bij de uitvoering van het project is subsidiabel. De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53557 28 september 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2015, nr. 2015-, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

BIJLAGE 3. Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013. Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF-projecten

BIJLAGE 3. Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013. Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF-projecten BIJLAGE 3 Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF-projecten Handleiding Projectadministratie ESF 2007-2013 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Stichting Zeldzame Huisdierrassen Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

ESF en de Wet kinderopvang

ESF en de Wet kinderopvang ESF en de Wet kinderopvang Inleiding Sinds 1 januari 2005 is de Wet basisvoorziening kinderopvang in werking getreden. In de Wet kinderopvang wordt de financiering van de kinderopvang geregeld en wordt

Nadere informatie

Service Unit Eindhoven Fellenoord 170 5611 ZB Eindhoven Postbus 115 5600 AC Eindhoven Telefoon (040) 264 94 30 Fax (040) 264 94 44

Service Unit Eindhoven Fellenoord 170 5611 ZB Eindhoven Postbus 115 5600 AC Eindhoven Telefoon (040) 264 94 30 Fax (040) 264 94 44 Agentschap SZW Adressen Landelijk Bureau & Service Unit Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag Telefoon (070) 333 41 94 Fax (070) 333 43 34 E-mail: ESF3@agentschapszw.nl

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22944 20 december 2011 Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

Toelichting op projectadministratie

Toelichting op projectadministratie Toelichting op projectadministratie 2010ESFN411 - Aanbod Augustus 2011 versie 1.0 Postbus 601 6710 BP Ede SOL brengt mensen T+31 (0)318 en 648 middelen 750 beweging Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Tips en trucs projectadministratie

Tips en trucs projectadministratie Tips en trucs projectadministratie November 2011 Horaplantsoen 18SOL 6717 LT Ede mensen 648 750 in beweging brengt en(0)318 middelen TF +31 Postbus 601 6710 BP Ede +31 (0)318 641 918 Horaplantsoen 18 6717

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Gedeputeerde Staten van Gelderland Gelet op artikel 4.3 van de Verordening POP3 subsidies

Nadere informatie

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren ESF 2014-2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren Inhoud 1. Inleiding-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus 520 3440 AM WOERDEN Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Handreiking projectadministratie Versie 1.4

Handreiking projectadministratie Versie 1.4 Handreiking projectadministratie Versie 1.4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Projectadministratie 1 2.1 Administratieve vereisten 1 2.2 Aandachtspunten 1 2.2.1 Beheersmaatregelen 1 2.2.2 Kosten 2 2.2.3

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken \We rt..x67-fn Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur & Regio Directie Natuur en. Blodiversiteit Bezoekadres Bezuldenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie