SGe A rl( MI'N(,,"'1 f.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SGe A rl( MI'N(,,"'1 f.,"

Transcriptie

1 rl( MI'N(,,"'1 f., Zaaknummer A Arbitraal vonnis In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Defacto Software B.V., gevestigd te Groningen, eiseres in conventie, verweerster In reconventie, hierna aangeduid als Defacto, gemachtigde mr K. Konings. tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Regio BHV Nederland B.V., gevestigd te Mal1<:en bmnen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, hierna aangeduid als RBN, gemachtigde mr R A.A. Kool, heeft de arbiter, de heer mr P C M M Terporten, wonende te Bilthoven, het volgende vonnis gewezen 1. IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE Defacto heeft SindS 2008 of eerder gewerkt aan de realisatie van haar ' ProJect RBN Cursusadminislr3tie", Na selectie van marktpartijen heeft RBN gekozen voor Defaclo Partijen zijn blijkens de bnef met offerte van Defacto van en de opdrachtbevestiging van RBN van een overeenkomst aangegaan waarbij Defacto zich verplichtte om tegen betaling door Regio BHV een ' Regio BHV informatiesysteem" op basis van haar softwareprogramma's CAPP en CAPP LMS te leveren Defacto heeft In stappen de overeenkomst uitgevoerd De stappen zijn afgesloten met door RBN getekende verklaringen van acceptatie en InPfoductJeneming Na aanvankelijk facturen van Defacto betaald te hebben weigert RBN de factuur van en verdere facturen te betalen Als reden daarvoor geeft RBN in haar brief van aan dat naar de mening van RBN het systeem niet deugdelijk is opgeleverd In haar brief specificeert RBN de door haar beweerde ondeugdelijkheid met, en gaat RBN ook voorbij aan de op door haar getekende verldanng van acce~abe en inpfoductleneming 2. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE Uiteindelijk heeft Defacto het Initiatief genomen om het geschil aan arbitrage te onderwerpen Defacto heeft daartoe op een Inleidend Verzoek bij de Stichting Geschillenoplossmg AutomatISering Ingediend RBN heeft op haar Korte Antwoord ingediend Partijen ZIJn op schriftelijk overeengekomen dat het scheidsgerecht slechts uit één arbiter bestaat Op heeft de Stichting Geschillenoplossing Automatisering de heer Mr PC M M Terporten als enig arbiter benoemd Deze heeft de benoeming schriftelijk aanvaard In haar verzoek van heeft Defacto reeds haar memorie van eis in conventie opgenomen, alsmede 13 PfoductteS Op heeft RBN haar memorie van antwoord in conventie Ingediend, en tegelijkertijd een memorie van eis In reconventie De memorie van antwoord In conventie en die van ets in reconventie bevatten gezamenlijk 10 producties STVoSO\1I

2 STICHTING G f SCHIU(NO~lOSSING AUTOMATISERING Op heeft Defacto haar memorie van antwoord In reconventie Ingediend, alsmede een akte vermindering van eis. De memorie van ant'noord in reconventie en de akte vermindering van eis bevatten gezamenlijk 5 producties Aan de ZIttH1g voorafgaand zijn naar aanleiding van een verzoek van de arbiter verdere stukken gewisseld Op heen RBN een akte genomen met nadere stellingen en daarbij een ongenummerde productie overgelegd Op heeft Oefacto een akte genomen met nadere stellingen en daarbij een productie genummerd 18 overgelegd Op heeft te Utrecht een mondelmge behandeling plaatsgevonden Defacto was daarbij vertegenwoordigd door haar gemachtigde, Mr K. KoningS, advocaat, haar directeur H Veeger, alsmede de heren P Boon. J Lulof, en K. Akkerman, alte drie werknemers van Defacto RBN was daarbij vertegen'mlordigd door haar gemachtigde, Mr R.A A. Kool, advocaat, haar directeur H Huiskamp, haar vroegere directeur C.N de Wildt, de heer P Portheine, Voorzitter van de Stichting Regio BHVen bestuurder van RBN, en de heer B A.M van Boxtel, extern ICT adviseur van RBN. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ter zitting de Vla Internet toegankelijke functionaliteit van het systeem te tonen Partijen hebben tijdens de zitting geen pieltaantekeningen overgelegd. Na de Zitting zijn verdere stukken gew!sseld Op heeft Defacto een akte genomen met nadere stellingen, en een vermeerdering van eis Inzake de licentiekosten, en daarbij 3 producties overgelegd, genummerd 18, 19 (2 delen) en 20. Op heeft RBN een akte genomen met nadere stellingen en een becommentarieerde selectie van over de overeenkomst en de uitvoering ervan gcwisselde e-maiis, en daarbij 10 ongenummerde producties overgelegd Op heeft Defacto een akte genomen waarin zij zich heeft uitgelaten over de akte van van RBN en de daarbij overgelegde producties Defacto heeft bij die akte ook haar eis inzake de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gewijzigd Op heeft RBN een akte genomen waarin zij Zich heeft uitgelaten over de akte van van Defacto en de daarbij overgelegde producties RBN heeft bij die akte ook haar eis gewijzigd, en 5 ongenummerde producties overgelegd In punt 12 heeft RBN nadere stellingen aangevoerd Inzake factuur 6991 van Die factuur kwam in de akte van van Defacto niet voor, zodat de uitlatingen van RBN terzake buiten de orde zijn en derhalve bulten beschouwing dienen te blijven Defacto heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om Zich uiterlijk 14 januari 2011 uit te laten over de eiswljzjging en de producties die RBN in haar akte van heeft opgenomen. De van Defacto van is derhalve te laat Ingediend en djent daarom bulten beschouwing te bhjven RBN heeft per akte van 14 januari 2011 gebruik gemaakt van de gelegenheid om zich uit te laten over de elswljzl9lng die Defacto in haar akte van heeft opgenomen. RBN heeft In haar akte van 14 januari 2011 echter ook een wijziging ("rectificatie") van haar eigen eis opgenomen Die WIJZiging IS geen UItlating betreffende de vermeerdering van eis van Defacto van en dient derhalve bulten beschouwing te blijven. Voorts heeft RBN zich In haar akte van 14 januari 2011 ook uitgelaten over de vermeerdering van eis van Defacto van Deze uitlatingen betreffen niet de vermeerdering van eis van Defaclo van en dienen derhalve buiten beschouwing te blijven. Tenslotte heeft RBN In haar akte van 14 januari 2011 ook verzocht om een technisch onderzoek te laten plaatsvlflden Dat verzoek IS njet een urtlatulg over de eiswljzlqlng die Oefacto In (2)

3 STICHTING GESCHIU[NOrlOSSING AUTOMATISERING haar akte van heen opgenomen en dient derhalve eveneens buiten bescholjlmng te blijven 3. BEVOEGDHEID IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE; HET TOEPASSELIJK RECHT; OE PLAATS VAN ARBITRAGE. Tussen partijen is op een ten processe overgelegde overeenkomst geslolen die beheerst wordt door de FEN IT voorwaarden van 2003 Deze voorwaarden zijn door Defacto bij haar akte van houdende het Inleidend Verzoek alsook memorie van eis als productie 1b in het geding gebracht Artikel 12.2 van deze algemene voorwaarden bevat het navolgende arbitraal beding: "Geschillen welke tussen leverancier en cllênt mochten ontslaan naar aanleiding van een tussen leverancier en cllênt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die! daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbrtragereglement van de StIChting Gesct'ullenOplossmg Automatisering te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorzlenmg In arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen' Op grond van dit tussen partijen onweersproken overeengekomen arbitraal bedmg, het feit dat de arbiter IS benoemd overeenkomstig het ArbItragereglement. en het feil dat ook ovengens geen der partijen een tot onbevoegdheid strekkend exceptie heeft opgeworpen, acht de arbrter Zich bevoegd een oordeel te geven en een beslissing te nemen over de in conventie en reconventie In deze procedure neergelegde vorderingen en verzoeken De plaats van arbitrage is conform art 4 van het Arbitragereglement Den Haag Bij gebreke van andersluidende afspraken beslist de arbiter als een goede man naar billijkheid 4, OE EISEN EN WEREN IN CONVENTIE In haar memorie van eis m conventie vordert Defacto, zakelijk 'Neergegeven, dat RBN wordt veroordeeld tot 1 Het betalen van de hoofdsom, zijnde de bedragen van de openstaande facturen 6901 van en 6991 van , tot een totaal bedrag van ,50; 2 Het betalen van rente over de hoofdsom als volgt a Primair de wettelijke rente vanaf 30 dagen na de factuurdata, b Subsidiair de wettelijke handelsrente vanaf 23 februan Het betalen van de daadwerkelijke buitengerechtelijke incassokosten van 4 982,66 + p.m 4 Het betalen van de kosten van deze procedure Tegelijk met haar memorie van antwoord in reconventie heeft Defacto onder ver.vijzlng naar art 2 3 en 2 4 van de FENIT voorwaarden van 2003 haar eis inzake de wettelijke rente over de bedragen van de facturen 6901 van en 6991 van , verminderd In dier voege dat ZIJ thans, zakelijk weergegeven, de wettelijke rente eist vanaf 14 dagen da de factuurdata, dus vanaf respectievelijk , in plaats van vanaf in beide gevallen zoals oorspronkelijk gevorderd. In haar akte van heeft Defacto haar eis vermeerderd In dier voege dat ZIJ tevens vordert, zakelijk lneergegeven, dat RBN wordt veroordeeld tot 1 Het betalen van de openstaande factuur 7094 van van ,00 voor licenllekosten; 2 Het betalen van de wettelijke rente over dat bedrag vanaf tot het moment van algehele voldoening In haar akte van heeft Defacto onder velwljzlng naar art 2.4 van de FENIT voorwaarden van 2003 haar vordering tot betaling van de daadwerkelijke buitengerechtelijke Incassokosten (3)

4 CT CHT '... SGe A gewijzigd in dier voege dat zij thans vordert, zakelijk weergegeven, dat RBN wordt veroordeeld tot het betalen van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten In haar mernol'le van antwoord in conventie (punt 17) concludeert RBN tot, zakelijk weergegeven, aflhijzing van alle vorderingen van Defacto, en veroordeling van Defacto in de kosten van de procedure In haar akte van concludeert RBN primair tot niet ontvankelijkheid van Defacto inzake de bij de akte van Defacto van gedane vermeerdenng van eis inzake de heentiekosten In haar akte van zet RBN haar bezwaren tegen de vordenng van de heentiekosten nader uiteen Voorts herhaalt RBN in deze akte onge'wij21qd de conclusie uit haar memorie van antwoord In conventie (punt 17) 5. DE EISEN EN WEREN IN RECONVENTIE PRI MAIR In haar memorie van eis In reconventie heeft ReN haar aanvankelijke pnmaire eisen geformuleerd In haar akte van vervangt ReN al deze primaire eisen integraal, in dier voege dat ReN thans, zakelijk v.oeergegeven, vordert. 1 Dat Defacto wordt veroordeeld tot: a Het nakomen van alle verplichtingen jegens ReN, zoals die voortvloeien Uit i Het programma van wensen en eisen zoals door ReN geproduceerd bij haar akte van , inclusief het commentaar van Van Boxtel, li De opdrachtbevestiging van , lil de openstaande issue hjsten van en , en b c Het zorgdragen voor het uitvoeren van een geslaagde testfase, Het binnen 4 weken na betekening van het vonnis zorgdragen voor een deugdelijke Instructie van de medewerkers en partners van ReN, aldus dat ZIJ In staat zullen zijn met het doof Defacto te leveren systeem in de praktijk te werken; 2 Dat de bovenstaande veroordelingen worden versterkt met een dwangsom van e 1000 per dag voor iedere dag dat Oefacto, na de betekening van het vonnis, In gebreke blijft aan de inhoud van het vonms te voldoen 3 Dat. a b OflNel Defado wordt veroordeeld tot het binnen 7 dagen na betekening van het vonnis terug betalen van e terzake van onverschuldigde betaalde licentiekosten Of'Ne1 de licentieovereenkomst Ofwel wordt ontbonden en Defado wordt veroordeeld het door ReN betaalde bedrag van E aan ReN terug te betalen; 11 Ot.vel wordt vernietigd en Defacta wordt veroordeeld het door ReN betaalde bedrag van e aan ReN terug te betalen 4 Dat Defacta wordt veroordeeld om aan RBN de door ReN gemaakte kosten van rechtsbijstand ter grootte van E ,62 excl BTW te vergoeden 5 Dat Defacta wordt veroordeeld Jn de kosten van de procedure SUBSIDIAIR In haar memone van eis In reconventie heeft RBN haar aanvankelijke subsidiaire eisen geformuleerd In haar akte van vervangt RBN al deze subsidiaire eisen Integraal, in dier voege dat RBN thans, zakelijk weergegeven, vordert 1 Oe ontbinding van de overeenkomst van In verband met het toerekenbaar tekortkomen van Defacto, 2 De veroordehng van Defacto tot het terugbetalen van het bedrag van E ,89, en 3 De veroordeling van Defacto lot het vergoeden van alle schade die door RBN als gevolg van de wanprestatie van Defacto IS geleden en nog zal worden geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, (4)

5 : N')PI 4 Oe vermeerdering van de hiervoor vermelde dan wel bedoelde bedragen met de wettelijke rente vanaf tot aan de dag der voldoemng, 5 Oe veroordeling van Oefacto tot het vergoeden aan RBN van de buitengerechtelijke kosten van ,62 exd. BTW; 6 Oe veroordeling van Defado In de kosten van de procedure In haar memone van antwoord In reconventie van bestnjdt Defacto de stellingen waarop RBN haar reconventionele vordenngen baseert. Defacto stelt gemotiveerd en onder overlegging van stukken, zakelijk weergegeven, dat zij conform overeenkomst heeft geleverd en dat geen spi'"ake IS van ofl\lerschuldigd betaalde hcenljekosten 6. OE TWISTPUNTEN IN CONVENTIE EN RECONVENTIE, OE TERZAKE RELEVANTE FEITEN; OE TERZAKE REL EVANTE STELLINGEN VAN PARTIJEN OVER EN WEER ; DE OVERWEGINGEN DE BESLISSINGEN VAN DE ARBITER TERZAKE. 6.1, De o vereenkomst en de inhoud ervan Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan 'Hel niet of onvoldoende 'HeerspfOken staat tussen partijen het volgende vast: 1 Op is tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen 'voor het uitvoeren van het project ten behoeve van de implementatie van CAPP en CAPP LMS om te komen tot het nieuwe Regio BHV Informatiesysteem' 2 De overeenkomst van bevat de Zin ' Op basis van de door u gewenste functionaliteit zoals omschreven In ljw eisen en 'Hensen bieden WIJ de hieronder genoemde CAPP modules inclusief het LMS Ort betekent echter niet dat het 'Plan van Wensen en Eisen' aan de hand waarvan RBN de markt heeft verkend op basis waarvan Uiteindelijk Defacto IS geselecteerd deel uit maakt van de overeenkomst van De Inventansatle van Defacto van maakt deel Uit van de overeenkomst. dus ook het op pagina 7 daarvan gegeven advies ' om te kiezen voor het decentrale scenario en te kiezen voor een standaard Implementatie van CAPP en hel LMS', 4 De aan de Infrastructuur van RBN te stellen eisen maken deel UIt van de overeenkomst van Oe samenwerkingsovereenkomst RBN stelt dat tussen RBN en Defacto een vorm van samenwerking is overeengekomen op grond waarvan belde partijen gezamenlijk zouden Investeren in de ontwikkeling van een cursusadministratiesysteem dat op de markt gebracht zou 'HOrden en waarbij belde partijen voordeel zouden behalen In de schnftehjke overeenkomst van zijn geen aanwl.l2jngen te vinden voor het bestaan van een dergelijke overeenkomst In de door RBN overgelegde e mall van van Dick van Es, die als commercieel directeur van Defacto Instrumenteel zou zijn geweest bij het tot stand komen van de be'heerde samen'herkmgsovereenkomst, zijn evenmin aanwijzingen daarvoor te vinden. Defacto ontkent met klem het bestaan van een dergelijke samen'herklngsovereenkomst RBN heeft geen concrete elementen van die be'heerde samenwerkingsovereenkomst gesteld, doet terzake geen concreet bewijsaanbod, en vordert terzake niets De stellingen inzake de samenwerking behoeven dus geen verdere behandeling 63 Oe levering van de standaardim~ementatie van CAPP en CAPP LMS en bijbehoren overeengekomen werkzaamheden; de facturering en betaling ervan De overeenkomst van vermeldt onder punt 1 3 een licentievergoeding voo( 1 de standaard CAPP modules van ex BTW 2 CAPP LMSNP Webservices van ex BTW Voorts IS In de overeenkomst van vermeld "De genoemde prijzen ZIJn Indusief onderhoud met een conlraclduur van 4 jaar" Oe hcent.ekosten zijn voor het eerst in rekening gebracht op factuur 6867 van van , incl BTW Deze factuur IS door RBN betaald Ter ZittIng, op heeft RBN (5)

6 aangevoerd dat die factuur per abuis betaald IS omdat RBN niet deze factuur maar factuur 6901 van van ,80 loci BTW had WIllen betalen Die stelling snijdt geen hout omdat zoals hieronder zal worden Uiteengezet beide facturen hadden moeten worden betaald De hcentu*osten voor het tv.<eede Jêlar, voor de periode van tot , zijn In rekening gebracht op factuur 7094 van van E ,-lncl BTW Deze factuur IS niet door RBN betaald. In haar akte van heen Defacto haar eis vermeerderd In dier voege dat zij levens vordert dat RBN wordt veroordeeld tot het betalen van deze factuur In haar akte van concludeert RBN Pflmalf tot niet ontvankelijkheid van Defacto inzake de bij de akte van Defacto van gedane vermeerdenng van eis Inzake de hcenttekosten RBN voert daarbij als grond aan dat Defacto betaling van deze factuur ook bij aanvang van de procedure had kunnen vorderen Het betrekken van de vordering voor deze factuur In de procedure is echter door Defacto al ter zitting aan de orde gesteld, en RBN heeft toen niet op voorhand bezwaar daartegen gemaakt Deze eisvermeerdering komt dus niet als een verrassing voor RBN. De arbiter acht deze vermeerdering van eis niet In strijd met de eisen van een goede procesorde en beslist dat Defacto in deze ontvankelijk is Voorts heeft RBN aangevoerd dat ZIJ geen hcenllekosten verschuldigd was omdat de licentie kosten gerelateerd zijn aan het aantal gebruikers en het aantal cursisten en dat, aangezien er nog geen gebruikers of cursisten zijn, niets betaald hoeft te worden Die stelhng kan niet gevolgd worden omdat, zoals hieronder weergegeven, er van moet worden Uitgegaan dat het geleverde geschikt was om In gebruik Ie worden genomen, en dat de gevolgen van het feit dat RBN dat niet heeft gedaan niet aan Defacto kunnen worden tegen geworpen Los daarvan Zit RBN wat heentlekosten betreft in de laagste staffel, en lager kan niet Bovendien IS tussen partijen in confesso dat het onder punt 13 van de overeenkomst van genoemde bedrag van excl B"TW, waarin de licentiekosten van E ex BTW voor het eerste jaar Zijn begrepen, de vaste aanneemsom was Ook heeft RBN gevorderd de Ilcenheovereenkomst te ontbinden, waarbij ZIJ verzuim als reden aanvoert Van verzuim IS zoals hteronder zal worden uiteengezet geen sprake zodat die vordering niet kan worden toegewezen Tenslotte heeft RBN gevorderd de licentleovereenkomsl te vernietigen, waarbij zij echter geen feiten en redenen aanvoert, zodat alleen al daarom die vordenng niet kan worden toegewezen De overeenkomst van bevat een stelpost voor het realiseren van een maatwerkkoppeltng met Exact, en de bepaling dat dte stelpost vervalt als blijkt dat de standaard Exact koppeling kan worden gebruikt Ter Zitting IS komen vast te staan dat uiteindelijk geen maatwerkkoppehng nodig bleek maar dat bij de facturering geen rekening was gehouden met het derhalve vervallen van de stelpost. Dat betekent dat 5 consultancydagen à 1066 ex BTW te veel 10 rekening zijn gebracht. Dat betekent dat het bedrag van factuur 6901 van van ,80 moet worden verminderd met een bedrag incl BTW van 6342,70 zodat een bedrag van ,10 te vorderen blijft De overeenkomst van bevat een post "Koppeling Veiligheidspaspoort incl." Defacto moest dus software leveren waarmee aan de kant van het systeem van RBN de koppeling gerealiseerd kon worden Dat heeft Defacto gedaan, getuige de overgelegde, door RBN getekende, pakbon van Voorts heeft Defacto een vastslellingsovereenkomst tussen haarzelf en Magenta van overgelegd op grond waarvan Magenta zich verplicht om tot de koppeling Veiligheidspaspoort I NIVEO "kosteloos in stand te houden voor huidige en toekomstige klanten van zowel CAPP als het Veilighetdspaspoort" RBN trekt daaruit de conclusie dat de koppeling daarna niet meer gerealiseerd kan worden, en dat daarom vaststaat dat Defacto per toerekenbaar in gebreke zal blijven de overeenkomst van na te komen Echter, uil de vaststellingsovereenkomst van blijkt wel dat er voor de pertode na lets geregeld moet worden, maar niet dat koppeling na die datum niet meer mogelijk zal zijn Tekortkoming van Defacto vanaf staat dus geenszins vast, laat staan toerekenbare tekortkoming. Evenmin kan uil de mededelingen van Defacto worden afgeleid dat Defacto in de nakoming zal tekortschieten (6)

7 Door het accepteren op van het Project Implementatieplan is RBN akkoord gegaan met het stapsge'onljs urtvoeren van de overeenkomst van , en het afslurten van Iedere stap met een acceplatleverklanng RBN heeft verder blijkens overgelegde stukken de navolgende verldanngen op de navolgende data ondertekend 1 Acceptatie Procesanalyse met Innchtlngsvoorstel CAPP en LMS ( ) 2 Acceptatie Installatie CAPP en LMS ( ) 3 Acceptatie accejxatleomgewiq ( ) 4 Acceptatie 2"- oplevenng en Implementatie van CAPP en CAPP LMS ( ) 5 AcceptatIe afwerking restpunten en inprodudtename ( ) Door het tekenen van de acceptatieverklaringen door RBN mocht Delado er op vertrouwen dat zij de desbetreffende stap van de overeenkomst naar behoren had uitgevoerd Tijdens de zitting heeft RBN bevestigd dat ze de acceptatieverklanngen heeft getekend Argumenten om op de acceptatleverklanngen terug te komen zijn niet aangevoerd De op door RBN getekende acceptatleverklanng bevat 4 na nog afte werken restpunten. Het vierde punt betreft ondersteuning bij de realisatie van de NIVEO koppeling met de standaard we~ervlce van CAPP LMS De desbetreffende software was toen blijkens de overgelegde door RBN getekende pakbon al door RBN ontvangen De eveneens overgelegde begeleidende brief bevatte Instructies voor de installatie, en de mededeling dat bij vragen contact opgenomen kon worden met de service desk van Defacto Van door RBN ondervonden problemen bij de Installatie van de software \$ toen niet gebleken In strijd met haar Op getekende verklaring van heeft RBN het geleverde kennelijk niet In gebruik genomen Voor ingebruikname waren al SindS de AcceptatIe 2 d1 oplevenng en Implementatie van CAPP en CAPP LMS op blijkens die acceptatieverktanng zelf - geen beletselen die voor rekening of risico van Defacto waren Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan v.<el met of onvoldoende v.<eersproken staat tussen partijen vast dat de overeenkomst van een fixed prlce overeenkomst IS De beschnjving van hetgeen voor die prijs geleverd wordt staat voor wat betreft de naast de software te leveren diensten in de punten 1 1 en 12 van de overeenkomst van en is geconcretiseerd in het Project Implementatieplan dat RBN op schnftelljk heeft geaccepteerd. De overeenkomst van bevat een bepaling tot leveren van project management en consultancy van 26 dagen à 1066/dag Daarin zit 1 dag "Instructie eindgebruikers" en 1 dag "BegeleidIng on the job" De afsluitende factuur voor deze diensten is de overgelegde factuur 6901 van van 37989,80, waarop dat ook gespecificeerd IS vermeld Deze factuur IS door RBN met betaald, ondanks haar acceptatleverklanng van De overgelegde factuur 6991 van van ,70 betreft blijkens die factuur de door Paul Boon van Defacto In de periode van juli tot en met oktober 2009 vernchte werkzaamheden. Gezien de acceptatieverklanng van RBN van en de door RBN ontvangen afsluitende factuur 6901 van kan de stelling van RBN dat de op factuur 6991 van bedoelde 'Nerkzaamheden onder de overeenkomst van vallen niet gevolgd worden Door Defacto gemotiveerd gesteld en door RBN niet overtuigend 'Neerlegd IS sprake van meerwerk waarvan RBN niet belwlst dat het geleverd IS Desondanks heeft RBN ook deze factuur niet betaald Defacto heeft per haar overgelegde Mef van aangeboden om factuur 6991 van van 20741,70 te crediteren op voorwaarde dat factuur 6901 van van ,80 binnen 7 dagen zou worden betaald Dat aanbod IS vervallen doordat RBN niet op dat aanbod is ingegaan Blijkens de overgelegde bflef van heeft Defacto op die datum haar werkzaamheden opgeschort ZIJ had toen RBN al twee keer schnftel~k aangemaand voor factuur 6901 van Bovendien had RBN al op het geleverde schnftelljk geaccepteerd en (7)

8 verklaard dat het systeem In gebruik was genomen Defacto kon dus terecht een beroep op opschortu'lg doen 64 Oe brief van R8N van ; opschorting door RBN In de overgelegde brief van de arbitragezaak was toen al aanhangig - van RBN aan Defacte stelt RBN dat Defacto haar verplichtingen "nog steeds niet volledig is nagekomen" RBN specificeert echter op geen enkele 'WIjze de beweerde tekortkoming Daarom kan met worden vastgesteld of de op beweerde tekortkoming alleen betrekking heeft op periode na , de dag waarop RBN het geleverde schriftelijk heeft. geaccepteerd en schnftelljk heeft verklaard dat het systeem in gebruik was genomen, of ook op de periode daarvoor Bovendien kan daarom niet worden vastgesteld dat de tekortkoming binnen redelijke tijd aan Defacto is gemeld. In de brief van van RBN aan Defacto beroept RBN zich ook op haar opschortjngsrecht. Dit beroep snijdt geen hout omdat zoals hierboven vermeld Defacto reeds op terecht haar werkzaamheden heeft opgeschort wegens -.vanbetaling van RBN Bovendien bepaalt art 23 van de FENIT voorwaarden van 2003 dat RBN niet gerechtigd is betalingen op te schorten en de feiten en omstandigheden geven arbiter geen aanleiding om te menen dat Defac:to RBN niet aan deze overeengekomen regel zou mogen houden 65 Het rapport Van Boxt~ van RBN heeft een rapport overgelegd van haar externe ICT consultant, de heer B.A.M. van Boxtel. Het rapport is van en geeft de resultaten...eer van een test van het geleverde systeem tegen hel "Plan van Wensen & EISen (PVE)". Dat is een bi.iqe...erkte versie van het "Plan van Wensen en Eisen" aan de hand waarvan RBN de markt heeft ver1<end en waarvan hierboven al is vastgesteld dat hel geen deel uit maakt van de overeenkomst van Ort plan, In welke versie dan ook, kan dus met gebruikt worden als toetssteen voor de bepaling of de levering van Defacto aan de overeenkomst van beantwoordt Daar komt nog bij dat op een aantal plaatsen In het rapport melding IS gemaakt van gebrek aan kennis van de applicatie waardoor de betreffende testen niet konden worden uitgevoerd RBN heeft ook ter zitting na daartoe te zijn gevraagd geen reden kunnen geven voor het feit dat een dergelijke test met IS gedaan vóór of op , de datum \Warop (a) RBN hel acceptatieprotocol van die datum tekende, en (b) RBN al twee aanmanu"lqen voor factuur 6901 van Defac:to had ontvangen Dit rapport toont dus geenszins toerekenbare tekortkoming van Defacto aan, zo dat al zou kunnen na de schnftebjke acceptaties van RBN 6 6 Oe door Defacto gevorderde buitengerechtelij ke kosten Defacto vordert onder overlegging van de facturen een bedrag van 4 982,66 aan buitengerechtelijke kosten. Dat bedrag bevat echter een bedrag van 795,55 aan BTW en dat bedrag IS ntet toew\jsbaar Immers, Defacto heeft niet gesteld dat ZIJ geen ondernemer is in de zin van art 7 van de Wet op de omzetbelasbng 1968 of dat ZIJ als ondernemer een vnjgestelde prestalle verricht waarop de vordenng betrekking heeft. Daarom moel op deze vordenng een bedrag van aan BTW in mindering gebracht worden Deze vordering bedraagt dan 4.187,11 Deze vordenng IS tgelnijsbaar op grond van art 2.4 van de FEN!T voorwaarden van 2003 Hetgeen partijen meer of anders hebben aangedragen in deze procedure geeft arbiter geen aanlelchng om anders te beslissen dan hierna wordt beslist Gelei op het vorenstaande komt de arbiter tot de volgende uitspraak. Zo In conveniie als In reconventie RECHT DOENDE ALS GOED MAN NAAR BILLIJKHEID RBN wordt veroordeeld om legen behoorlijk bewijs van kwijting aan Defacto te betalen (8)

9 N >, 1. Het na correctie voor de koppeling met Exact openstaande bedrag incl BTW van factuur 6901 van van E ,10, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf tot aan de dag der algehele voldoening, 2. Het bedrag incl BTW van factuur 6991 van van e ,70, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf tot aan de dag der algehele voldoening, 3 Het bedrag Incl BTW van factuur 7094 van van ,00, te vermeerderen met de 'NettehJke handelsrente vanaf tot aan de dag der algehele voldoening, 4 Het bedrag exct BTW van E 4 187,11 wegens vergoeding van bi.utengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van het IMJZen van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoenmg 5 Elk der partijen v.o'ordt veroordeeld In de helft van de kosten van deze arbitrage tot en met deponenng van het vonnis De kosten van deze arbitrage tot en met deponenng van dit vonnis worden vastgesteld op ,62 (incl BTW). welk bedrag als volgt is samengesteld Administratie- en registratiekosten SGOA (Incl BTW) 3290,35 Honoranum en verschotten arbiters (Inet BTW) Locatiekosten (Incl. BTW) 536,98 Kosten deponeren vonnis (incl BTW) Partijen hebben leder reeds de administratie en registratiekosten voldaan Defacto heeft een bedrag van E 1405,39 en RBN een bedrag van E 921,06 aan administratiekosten betaald aan de SGOA RBN is aan Defacto derhalve E (ind. BTW) verschuldigd Een bedrag van E ,20 (incl BTW) IS bij de SGOA In depot gestort voor verschotten en het honorarium van de arbiters De hiervoor genoemde kosten zullen met de door Partijen bij de SGOA in depot gestorte bedragen worden verrekend, zodat de SGOA zowel aan Defacto als aan RBN een bedrag van E 260,47 (incl BTW) zal terugbetalen Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen p"''jii1f'1~'~e,n gevraagd hebben het vonnis bij voorraad uitvoerbaar te verklaren wordt dat het arbitrale vonnis niet vatbaar IS voor hoger beroep ~I-rtie.Gravenhage op J a..f~ 2. 0 ( ( Mr (9)

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster,

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster, No. 29.632 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, e i s e r e s gemachtigde: mr. P.J.A. Vis, werkzaam bij Actio

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. de vereniging A., hierna te noemen de VVE,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. de vereniging A., hierna te noemen de VVE, Nr. 31.796 SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen de vereniging A., hierna te noemen de VVE, e i s e r e s in de hoofdzaak, v e r w e e r s t

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt:

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt: vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag es Rolnummer: 3539017/14-~2233 11 juni 2015 Vonnis in de zaak van: de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 14-12-2007 Zaaknummer 1659/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap K. B.V., hierna te noemen aanneemster, e i s e r e s, S. S., hierna te noemen opdrachtgever,

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap K. B.V., hierna te noemen aanneemster, e i s e r e s, S. S., hierna te noemen opdrachtgever, Nr. 29.848 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap K. B.V., hierna te noemen aanneemster, e i s e r e s, gemachtigde: aanvankelijk mr. A. van Hemert, thans mr.

Nadere informatie

B., hierna te noemen onderneemster,

B., hierna te noemen onderneemster, Nr. 80497 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen A., hierna te noemen opdrachtgeefster, e i s e r e s, gemachtigden: mevrouw mr. L.C.M.C. Gels, advocaat te Rijswijk, later vervangen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 08-12-2009 Zaaknummer 376857 / 08-12495 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur, Nr. 33.933 SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen A., hierna te noemen de adviseur, e i s e r e s in de hoofdzaak, v e r w e e r s t e r in het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 Instantie Datum uitspraak 27-01-2004 Datum publicatie 20-02-2004 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch C0201298-RO Civiel

Nadere informatie

Heeft op 11 april 2012 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van: De partijen worden hierna aangeduid als het ziekenhuis en verweerder.

Heeft op 11 april 2012 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van: De partijen worden hierna aangeduid als het ziekenhuis en verweerder. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 11/47 Het scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem bijgestaan door mr M. Middeldorp, griffier, Heeft op 11 april 2012 het navolgende

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ter zake van een spoedgeschil tussen J.J., hierna te noemen: opdrachtgever, e i s e r, L.H., H.O.D.N. BOUWBEDRIJF H., hierna te noemen: aannemer,

ter zake van een spoedgeschil tussen J.J., hierna te noemen: opdrachtgever, e i s e r, L.H., H.O.D.N. BOUWBEDRIJF H., hierna te noemen: aannemer, No. 29.804 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een spoedgeschil tussen J.J., hierna te noemen: opdrachtgever, e i s e r, gemachtigde: mr. J.M.S. Salomons, advocaat te Amsterdam, en L.H., H.O.D.N. BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

Nadere arbitrageovereenkomst. De ondergetekenden:

Nadere arbitrageovereenkomst. De ondergetekenden: Nadere arbitrageovereenkomst De ondergetekenden: 1. Invullen naam eiser, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats eiser; en 2. Invullen naam verweerder, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 Instantie Datum uitspraak 30-01-2013 Datum publicatie 31-01-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/275137 / HA ZA 09-2325 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 Instantie Datum uitspraak 01-05-2013 Datum publicatie 07-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 827930 UC EXPL 12-12768

Nadere informatie

ter zake van een geschil tussen M.M., hierna te noemen: opdrachtgever, de besloten vennootschap D. B.V., hierna te noemen: aanneemster,

ter zake van een geschil tussen M.M., hierna te noemen: opdrachtgever, de besloten vennootschap D. B.V., hierna te noemen: aanneemster, No. 29.235 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen M.M., hierna te noemen: opdrachtgever, e i s e r, gemachtigde: mr. R.S. Levenga, werkzaam bij de Stichting Univé Rechtshulp te Assen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BX5783

ECLI:NL:RBALK:2012:BX5783 ECLI:NL:RBALK:2012:BX5783 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 11-06-2012 Datum publicatie 27-08-2012 Zaaknummer 387803 CV EXPL 11-5298 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 11/12 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. A. Hammerstein, wonende te Arnhem, voorzitter, ir. N. Bomer, wonende te Heeze, dr. P.D.J. Vegt, wonende te

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ter zake van een geschil tussen W.H., hierna te noemen: opdrachtgeefster, de besloten vennootschap BOUWBEDRIJF R. B.V., hierna te noemen aanneemster,

ter zake van een geschil tussen W.H., hierna te noemen: opdrachtgeefster, de besloten vennootschap BOUWBEDRIJF R. B.V., hierna te noemen aanneemster, No. 28.861 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen W.H., hierna te noemen: opdrachtgeefster, e i s e r e s, gemachtigde: mr. P.J. Sandberg, advocaat te Amsterdam, en de besloten vennootschap

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS in een geschil tussen. de besloten vennootschap A., hierna te noemen leverancier,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS in een geschil tussen. de besloten vennootschap A., hierna te noemen leverancier, Essentie: Twee sets algemene voorwaarden cumulatief van toepassing, één met en één zonder arbitraal beding. Voor geen van beide is een duidelijke voorrang. De wederpartij wil beslechting door de rechter.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 05-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 204393 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

A, hierna te noemen opdrachtgever, de besloten vennootschap B, hierna te noemen aanneemster, zonder gemachtigde.

A, hierna te noemen opdrachtgever, de besloten vennootschap B, hierna te noemen aanneemster, zonder gemachtigde. Nr. 31.775 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen A, hierna te noemen opdrachtgever, e i s e r, gemachtigde: aanvankelijk mr. H. Elmas, advocaat te Wormerveer, thans zonder gemachtigde,

Nadere informatie

credo.algemene leveringsvoorwaarden

credo.algemene leveringsvoorwaarden credo.algemene leveringsvoorwaarden Eindhoven 2012 art. 1. DEFINITIES In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die credo.creatie opdracht

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18-08-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 348503 / HA ZA 10-496 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 20-09-2006 Datum publicatie 29-09-2006 Zaaknummer 47429 HA ZA 05-170 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil in hoger beroep tussen. a p p e l l a n t e,

SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil in hoger beroep tussen. a p p e l l a n t e, Nr. 71.914 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil in hoger beroep tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A., hierna te noemen A., a p p e l l a n t e, gemachtigde: mr.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:409 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:RBMNE:2017:409 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:RBMNE:2017:409 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 08-02-2017 Datum publicatie 17-02-2017 Zaaknummer 5064510 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1859

ECLI:NL:GHDHA:2015:1859 ECLI:NL:GHDHA:2015:1859 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 14-07-2015 Datum publicatie 15-07-2015 Zaaknummer 200.142.323-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten 1.1 Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten, tevens handelende onder de naam GVK Advocaten, hierna ook het kantoor genoemd, is een maatschap naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:12398

ECLI:NL:RBDHA:2014:12398 ECLI:NL:RBDHA:2014:12398 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08102014 Datum publicatie 23102014 Zaaknummer C09464448 HA ZA 14502 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N

R A A D V O O R G E S C H I L L E N Nummer 5052195 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X en:

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen worden hierna aangeduid als X, A en het Vereveningsfonds.

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen worden hierna aangeduid als X, A en het Vereveningsfonds. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 03/08 Arbitraal vonnis in de zaak van : DR. X, wonende te Y, eiser in conventie, verweerder in reconventie, gemachtigde: mr.z, tegen 1. de stichting A gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 12/32 KG De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan door mr. J.A.I. Wendt, griffier, heeft op 23 oktober

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:93

ECLI:NL:OGEAC:2017:93 ECLI:NL:OGEAC:2017:93 Instantie Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer AR 78380/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-07-2008 Datum publicatie 14-07-2008 Zaaknummer 57005/HA ZA 07-148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts.

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/30 Vonnis in de zaak van: De Stichting A., gevestigd te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, tegen: B., plastisch chirurg, wonende te Y., verweerder

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:286

ECLI:NL:OGEAA:2016:286 ECLI:NL:OGEAA:2016:286 Instantie Datum uitspraak 13-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer K.G. 482 van 2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-10-2016 Datum publicatie 21-10-2016 Zaaknummer 200.181.474/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-10-2014 Datum publicatie 30-01-2015 Zaaknummer 200.126.703-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Nr. 5. SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN VINDEN OPVOLGER.

Nr. 5. SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN VINDEN OPVOLGER. Nr. 5. SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN VINDEN OPVOLGER. In eerder bindend advies van andere arbiters dan Scheidsgerecht is niet reeds over thans gevorderde schadevergoeding beslissing genomen.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 Instantie Datum uitspraak 09-12-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 156391 - HA ZA 09-495 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Nederlands Arbitrage Instituut ARBITRAGEAANVRAAG

Nederlands Arbitrage Instituut ARBITRAGEAANVRAAG Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Weena 505, 3013 AL Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Fax: 010 2816968 E-mail: zorgcontractering@nai-nl.org Website: www.nai-nl.org

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:245 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:245 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:245 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-01-2013 Datum publicatie 26-05-2014 Zaaknummer 200.053.330-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-09-2014 Datum publicatie 17-10-2014 Zaaknummer C/08/152582/ ha za 14-111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 10/36 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. H.F.M. Hofhuis, wonende te s-gravenhage, voorzitter, mr. drs. H.H. Stad, wonende te Rotterdam, arbiter, R.A.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 11-10-2011 Datum publicatie 26-10-2011 Zaaknummer 123234 / KG ZA 11-188 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.179.432/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6817

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6817 ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6817 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 09-06-2010 Datum publicatie 10-06-2010 Zaaknummer 636735 UC EXPL 09-9803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 14/09 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, voorzitter, mr. drs. L.E. Garmers, wonende te Haarlem, en mr. E.J. Rutters,

Nadere informatie

LJN: BB0049, Rechtbank Utrecht, / HA ZA

LJN: BB0049, Rechtbank Utrecht, / HA ZA LJN: BB0049, Rechtbank Utrecht, 219436/ HA ZA 06-2279 Datum uitspraak: 18-07-2007 Datum publicatie: 31-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BU9407

ECLI:NL:RBASS:2011:BU9407 ECLI:NL:RBASS:2011:BU9407 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-11-2011 Datum publicatie 27-12-2011 Zaaknummer 319836 - CV EXPL 11-4342 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie