Stichting Tour voor MS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Tour voor MS"

Transcriptie

1 Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad MH Duiven KVK-nummer: Belastingnummer: Website:

2 INLEIDING Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Tour voor MS (hierna: de stichting ). De stichting is opgericht op 18 oktober 2013 middels notariële akte en is gevestigd te Duiven. Op 12 december 2013 is een beschikking ontvangen van de Belastingdienst waarin wordt bevestigd dat Stichting Tour voor MS als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt is (met terugwerkende kracht) per 18 oktober De aanleiding tot de oprichting van de stichting is gelegen in het feit dat Marcel van Domselaar, de voorzitter van de stichting, sinds 2011 de aandoening Primair Progressieve Multiple Sclerose (PPMS) heeft. PPMS is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel en zorgt voor krachtverlies, moeite met lopen en problemen met de balans, blaas en evenwicht. Bij deze vorm van MS verergeren deze problemen op korte termijn snel en uiteindelijk gaan bepaalde lichaamsfuncties en mogelijkheden permanent verloren. In het dagelijks leven van Marcel spelen vermoeidheid en uithoudingsvermogen een belangrijke rol en de gedachte Wat ga ik vandaag doen? Het moet de moeite waard zijn! beheerst zijn leven. Marcel is een doorzetter en wil het beste uit zichzelf halen. Hij wil alles in het werk stellen om zijn bijdrage te leveren aan een oplossing voor dit probleem; een medicijn tegen Progressieve MS. Dat is typisch Marcel. Voordat hij MS kreeg, had hij zijn eigen eetcafé. Vanwege zijn ziekte moest hij dat verkopen. Gelukkig heeft hij wel nog steeds die ondernemersgeest, maar hij kan dit doel vanwege zijn ziekte niet alleen verwezenlijken. Daarom kwam hij tot het idee om een stichting op te richten om een bijdrage aan het onderzoek naar medicatie tegen PPMS te verwezenlijken. Een medicijn tegen Primair Progressieve MS Medicatie tegen deze agressieve vorm van MS bestaat momenteel nog niet. Stichting Tour voor MS wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een medicijn tegen PPMS. Marcel was en is een fanatiek sporter die een gezonde levensstijl heeft, derhalve is het idee ontstaan om middels een gesponsorde fietstocht geld in te zamelen voor onderzoek naar een medicijn tegen PPMS. Sinds september 2013 wordt er door twee neurologen, die gespecialiseerd zijn in MS, een meerjarig onderzoek gedaan. Een nieuw onderzoek dat wil aantonen dat de stof Fluoxetine ervoor kan zorgen dat deze progressieve vorm van MS vertraagd wordt. De twee neurologen die dit onderzoek uitvoeren zijn prof. dr. De Keyser (Groningen en Brussel) en dr. Mostert (Arnhem) en het onderzoek wordt gefinancierd door Stichting MS-Anders. Indien de uitkomsten van dit onderzoek positief zijn,

3 dan is Fluoxetine het eerste medicijn dat gebruikt kan worden in de progressieve fase van deze ziekte. Info op Stichting Tour voor MS laat de opbrengst van de te organiseren fietstocht volledig toekomen aan het onderzoek naar dit nieuwe medicijn. Het bestuur wil met dit beleidsplan duidelijk maken hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen zij wil nemen om de stichting meer bekendheid te geven en geld te verwerven teneinde haar doelstellingen te realiseren. We starten dit beleidsplan hierna met een hoofdstuk over het doel van de instelling, waarin wij onder andere ingaan op de missie van de stichting. Daarnaast beschrijven wij hierin wat de beoogde doelgroep is van de stichting en in welke regio wij actief willen zijn. Vervolgens gaan wij in op de werkzaamheden van de stichting en vertellen wij over de te organiseren activiteiten, daarnaast schetsen wij wat onze strategie is die wij hanteren om de gestelde doelen van de stichting te realiseren. Tevens besteden we aandacht aan onze toekomstvisie met betrekking tot die activiteiten. In hoofdstuk drie gaan wij in op de organisatiestructuur en geven een beschrijving van de taakverdeling van de bestuurders en de verhoudingen binnen het bestuur. Daarnaast gaan wij in op de overige organen en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de stichting. In het vierde hoofdstuk bespreken wij de financiering en het vermogensbeheer binnen de stichting, daarbij nemen wij een begroting op van de baten en lasten voor 2014 en ook gaan wij in op de wijze van verkrijging van baten en het beheer van het vermogen. Tot slot zijn in de bijlagen enkele relevante stukken opgenomen, zoals de statuten van oprichting van de stichting, het uittreksel van de Kamer van Koophandel van de stichting en de brief van de Belastingdienst inzake de toekenning van de ANBI-status. Hoogachtend, het bestuur van Stichting Tour voor MS, Bestuurssamenstelling: Marcel van Domselaar, voorzitter Gert van Alfen, secretaris Henk Schouten, penningmeester

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Inhoudsopgave Doel van de instelling Werkzaamheden van de stichting Organisatiestructuur Financiering en vermogensbeheer Bijlagen... 14

5 1. DOEL VAN DE INSTELLING In dit hoofdstuk worden de doelstellingen beschreven van Stichting Tour voor MS. Zoals reeds gesteld in de inleiding is deze stichting opgericht vanuit persoonlijke ervaring, waaruit bleek dat er nog geen medicijn tegen Primair Progressieve MS is, terwijl daar absoluut behoefte aan is (zie ook onderstaande uitspraak van neuroloog Mostert). Vanaf september 2013 zijn de neurologen Mostert en De Keyser gestart met een onderzoek naar de stof Fluoxetine als medicijn tegen deze agressieve vorm van MS. We gaan in dit hoofdstuk in op de missie van Stichting Tour voor MS en de doelstelling die hieraan wordt gekoppeld. Daarnaast wordt beschreven wat de beoogde doelgroep is van onze stichting en in welke regio wij actief willen zijn. Neuroloog Mostert, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem : Multiple sclerose is een chronische ziekte van de hersenen en het ruggenmerg. De oorzaak is onbekend. Bij de ene vorm staan de ontstekingen meer op de voorgrond en bij de andere vorm het kapot gaan van de zenuwcellen. Er zijn medicijnen die de ontstekingen kunnen remmen. Voor het kapot gaan van de zenuwcellen zijn geen medicijnen beschikbaar, terwijl mensen daar juist het meeste last van hebben. Nader onderzoek naar de oorzaak en behandeling hiervan is hard nodig. Ik kan het initiatief van Marcel om geld in te zamelen voor onderzoek hiernaar dan ook van harte ondersteunen! Missie Stichting Tour voor MS is opgericht om versterking te bieden aan alle mensen die zelf de aandoening Primair Progressieve MS hebben en anderzijds voor degenen die hiermee te maken hebben omdat mensen in hun omgeving deze aandoening hebben. Stichting Tour voor MS gelooft in de toegevoegde waarde van het onderzoek van de neurologen Mostert en De Keyser naar Fluoxetine. De stichting is namelijk overtuigd van het belang dat mensen met de aandoening PPMS, naast de beperkingen die deze aandoening oplevert, nog veel zaken kunnen blijven doen die de moeite waard zijn. Daarbij vertraagt het medicijn, waarnaar dit onderzoek wordt gedaan, mogelijk de verergering van de beperkingen en daarmee gepaard gaande problemen. En dus speelt dit medicijn een belangrijke rol in het leven van mensen met PPMS. Middels het organiseren van een gesponsorde fietstocht gaat Stichting Tour voor MS op zoek naar versterking van het onderzoek naar medicatie tegen PPMS. Doordat veel mensen met PPMS krachtverlies krijgen en moeite met de balans en lopen hebben, zijn zij zelf niet (allemaal) in staat om deel te nemen aan de fietstocht. Echter, de deelnemers van de fietstocht bieden door hun deelname en inzet aan de fietstocht versterking jegens mensen met PPMS en helpen hen hiermee in de strijd tegen deze aandoening. Tevens creëert een fietstocht verbondenheid tussen enerzijds de fietsers en anderzijds de bezoekers en mensen met PPMS, wat tevens als belangrijk uitgangspunt geldt van de stichting.

6 De stichting is vastbesloten om: - onderzoek naar Fluoxetine te financieren om hiermee een bijdrage te leveren aan de behoefte voor een medicijn tegen PPMS; - verbondenheid te creëren tussen deelnemers van de fietstocht en mensen met de aandoening PPMS; - het onderzoek naar Fluoxetine te stimuleren en daarnaast de Tour voor MS bekendheid te geven in Nederland. Stichting Tour voor MS heeft de overtuiging dat zij de hierboven benoemde missie kan waarmaken middels de activiteiten die zij gaat uitvoeren. Zie hiervoor ook het volgende hoofdstuk, waarin we nader ingaan op de werkzaamheden die de stichting gaat uitvoeren. Doelstelling Vanuit de missie die de stichting zich heeft opgelegd zijn er door het bestuur doelstellingen voor het jaar 2014 vastgesteld. De volgende doelstellingen zijn voor het komende jaar door Stichting Tour voor MS gesteld: - het organiseren van een gesponsorde fietstocht in de provincie Gelderland waarmee het onderzoek naar Fluoxetine ondersteund kan worden; - het plaatsen van artikelen in diverse media, zoals krant en/of internet, waarin aandacht wordt gevraagd voor de fietstocht en anderzijds het onderzoek naar Fluoxetine. Het bestuur heeft vastgesteld dat er geen winstoogmerk is bij de uitvoering van haar activiteiten die worden uitgevoerd om de hierboven genoemde doelstellingen te realiseren. De stichting brengt alle opbrengsten die worden gerealiseerd ten goede aan het onderzoek naar Fluoxetine. Beoogde doelgroep De stichting streeft ernaar om aandacht te besteden aan mensen met de aandoening Primair Progressieve MS. Dit is de belangrijkste doelgroep die wordt ondersteund door het bestuur en die tevens de aanleiding is voor het ontstaan van de stichting. Daarnaast zijn voor het realiseren van de doelstellingen de overige beoogde doelgroepen: getrainde toerfietsers en recreatieve fietsers. Om deze doelgroep te bereiken en te kunnen oproepen om mee te doen aan de gesponsorde fietstocht is de stichting lid geworden van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Tenslotte zijn ook schoolgaande kinderen uit de regio Arnhem potentiële deelnemers aan de fietstocht en daarmee een beoogde doelgroep. De last but not least beoogde doelgroep zijn de sponsoren, zowel particulieren als bedrijven. Deze kinderen en sponsoren benaderen wij via diverse kanalen, waaronder bijvoorbeeld het internet of artikelen in geschreven media dan wel het rechtstreeks benaderen van bedrijven ofwel particulieren voor een bijdrage aan de stichting.

7 Regio voor activiteiten De activiteiten van Stichting Tour voor MS worden voor wat betreft 2014 uitgevoerd in de provincie Gelderland. De stichting is gevestigd in Gelderland (te Duiven) en de gesponsorde fietstocht wordt georganiseerd in Arnhem. Het streven van de stichting is om in hierop volgende jaren te stimuleren dat er gesponsorde fietstochten georganiseerd gaan worden in de andere provincies van Nederland. Om uiteindelijk te komen tot een landelijk evenement op de laatste zaterdag van mei, tegelijkertijd en in een vergelijkbare vorm.

8 2. WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de werkzaamheden zijn die worden uitgevoerd door Stichting Tour voor MS in het jaar De werkzaamheden en activiteiten die de stichting uitvoert vloeien voort uit haar missie en doelstellingen die in het vorige hoofdstuk zijn geformuleerd. De werkzaamheden die de stichting in het boekjaar gaat verrichten zijn de volgende: - het organiseren van een gesponsorde fietstocht in de provincie Gelderland; - het plaatsen van artikelen in diverse media, zoals kranten en/of internet, waarin aandacht wordt gevraagd voor de fietstocht en anderzijds het onderzoek naar Fluoxetine. Tevens wordt er in dit hoofdstuk ook een toekomstvisie gegeven op de activiteiten. De fietstocht De grootste en belangrijkste werkzaamheid die de stichting gaat uitvoeren in 2014 is ongetwijfeld het organiseren van de gesponsorde fietstocht in de maand mei om hiermee gelden te verzamelen voor het onderzoek naar PPMS d.m.v. Fluoxetine. Er is bewust voor gekozen om de fietstocht in de maand mei te houden, omdat deze maand geldt als mei = MS maand 1. De fietstocht wordt in het jaar 2014 georganiseerd in Gelderland en heeft als startplaats de wijken De Geitenkamp en Monnikenhuizen in de Gelderse hoofdstad Arnhem. De fietstocht wordt georganiseerd voor drie verschillende categorieën: - getrainde toertochtfietsers; - recreatieve fietsers; - kinderen. Doordat wij inzetten op drie verschillende categorieën wil Stichting Tour voor MS een evenement organiseren dat laagdrempelig is en dus voor veel mensen toegankelijk is. Tevens willen we verbondenheid en bewustwording creëren bij mensen, daarom is gekozen voor deze brede doelgroep. De afstand van de tocht verschilt voor de genoemde categorieën; de toertocht voor de getrainde toertochtfietsers is de langste afstand en bedraagt zo n 85 kilometer door de mooie provincie Gelderland, de recreanten hebben een tocht van plusminus 35 kilometer te gaan en de kortste tocht, die voor kinderen, wordt bij de wijken De Geitenkamp en Monnikenhuizen gehouden. Een en ander gebeurt in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem en fietsvereniging De Geitenbulttrappers. Door deze verschillende doelgroepen vindt ook het benaderen van deze groepen op verschillende wijzen plaats. Hierna wordt per doelgroep beschreven op welke wijze de stichting deze potentiële deelnemers wil bereiken. 1 Ontleend aan:

9 Getrainde toertochtfietsers De getrainde toertochtfietsers worden benaderd via de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Hiertoe is Stichting Tour voor MS zelf lid geworden van de NTFU om zodoende een fietstocht te kunnen organiseren die wordt opgenomen in de Toerkalender van de NTFU. Langs deze weg kunnen leden van de NTFU zich inschrijven voor de fietstocht en worden veel potentiële deelnemers bereikt. Recreatieve fietsers en kinderen De recreatieve fietsers en kinderen worden benaderd via diverse media. Hierbij denkt Stichting Tour voor MS enerzijds aan bekendmaking van de fietstocht op internet en anderzijds via regionale kranten en/of andere media. Tevens wordt regionaal gezocht naar andere wijzen van bekendmaking van het evenement, bijvoorbeeld door het onder de aandacht brengen bij scholen in Arnhem en bijvoorbeeld door flyers en/of ander promotiemateriaal. Op deze wijze worden ook getrainde toertochtfietsers die tevens via de Toerkalender van NTFU bekend worden met de tocht nogmaals bereikt wat mogelijk weer leidt tot meer inschrijvingen. Het onder de aandacht brengen van PPMS en Fluoxetine Het hoofddoel van de gesponsorde fietstocht is het verzamelen van gelden voor onderzoek naar MS met Fluoxetine als mogelijk eerste medicijn tegen Primair Progressieve MS (PPMS). Echter, acht het bestuur het ook van belang om PPMS an sich en Fluoxetine als mogelijk medicijn onder de aandacht te brengen en om hiermee begrip te kweken voor mensen met PPMS en support voor het ontwikkelen van medicijnen tegen PPMS. Dit onder de aandacht brengen van PPMS en Fluoxetine gaat gepaard met de artikelen die de stichting wil plaatsen om de potentiële deelnemers te bereiken. Door in deze artikelen tevens de achtergrond te schetsen van PPMS en Fluoxetine verwachten we dat er meer begrip ontstaat voor het probleem en ook hopen wij hiermee meer deelnemers te krijgen voor de fietstocht. Toekomstvisie inzake activiteiten Voor het jaar 2014 is gekozen om de stichting op een gedegen wijze op te starten en adequaat in te richten voor de toekomst. Derhalve is gekozen om een fietstocht te organiseren in de regio waar de stichting ook gevestigd is. Voor de toekomst, te beginnen in 2015, roept het stichtingsbestuur op om in de elf andere provincies een toertocht op poten te zetten. Stichting Tour voor MS wil dit soort initiatieven met de haar ten dienste staande middelen helpen ondersteunen. Het uiteindelijke plan bestaat uit het laten plaatsvinden van 12 toertochten, in elke provincie één, in principe op de laatste zaterdag van mei, waarmee er dan een landelijk evenement is ontstaan. Geïnteresseerden worden opgeroepen om zich via de website met de stichting in contact te stellen.

10 3. ORGANISATIESTRUCTUUR In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de organisatiestructuur van Stichting Tour voor MS is ingericht en wordt beschrijving gegeven van de taakverdeling onder de bestuurders en de bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur. Daarnaast wordt ingegaan op de overige organen en vrijwilligers die betrokken zijn bij de stichting. Organisatiestructuur van Stichting Tour voor MS Bij de oprichting op 18 oktober 2013 is een bestuur gevormd voor de Stichting Tour voor MS dat bestaat uit de volgende leden: - M. (Marcel) van Domselaar, voorzitter; - G.J. (Gert) van Alfen, secretaris; - H. (Henk) Schouten, penningmeester. Hierbij is vastgelegd in de statuten dat de bestuurders niet zelfstandig over het vermogen van de stichting mogen en kunnen beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Dit is ook een vereiste vanuit de ANBI-regelgeving (www.anbi.nl). Tevens is in een bijlage in het uittreksel van de Kamer van Koophandel zichtbaar dat de bestuurders gezamenlijke bevoegdheid hebben en er geen sprake is van volledige bevoegdheid bij één bestuurslid. Er is bij oprichting besloten dat er minimaal maandelijks een bestuursvergadering plaatsvindt en er verder via mail en/of telefonisch contact gehouden wordt tussen de bestuursleden voor wat betreft relevante ontwikkelingen binnen de stichting. Van de gehouden bestuursvergaderingen zullen notulen worden vastgelegd en voorafgaand aan elke vergadering zal een agenda overeengekomen worden door het bestuur. Binnen het bestuur zijn de verantwoordelijkheden als volgt verdeeld: - De voorzitter houdt zich met name bezig met overleg met diverse instanties, PR en communicatie (bekendheid verkrijgen voor de stichting), beheer van de website, financiele acquisitie in de vorm van benaderen van sponsors, benaderen van werkgroepleden en communicatie hiermee; - De secretaris houdt zich met name bezig met het ondersteunen van de voorzitter in het kader van PR en communicatie, financiele acquisitie in de vorm van benaderen van sponsors, opzetten van de fietstocht en communicatie met deze werkgroepleden en de NTFU; - De penningmeester houdt zich met name bezig met financiële acquisitie in de vorm van benaderen van sponsors, het financieel beheer binnen de stichting en het bewaken van en het voldoen aan de ANBI-voorwaarden en publicatievereisten.

11 Samenwerkingsovereenkomst met Stichting MS-Anders Teneinde haar doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen realiseren is Stichting Tour voor MS een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting MS-Anders 2. Stichting MS-Anders financiert het onderzoek naar Fluoxetine als medicijn tegen Primair Progressieve MS. Met deze samenwerkingsovereenkomst heeft Stichting Tour voor MS zich verplicht om alle opbrengsten van de gesponsorde fietstocht over te dragen aan Stichting MS-Anders, die deze gelden vervolgens direct ten gunste laat komen aan het onderzoek naar Fluoxetine. Dit maakt Stichting MS-Anders tevens aantoonbaar aan Stichting Tour voor MS. Anderzijds levert Stichting MS-Anders op diverse wijzen een bijdrage aan de opstart en het uitbouwen van de activiteiten van Stichting Tour voor MS; bijvoorbeeld in de vorm van verzorging van verzending van brieven aan potentiele partners en sponsors, het adviseren van de Stichting gedurende de activiteiten en het naar de eigen achterban communiceren over het project van Stichting Tour voor MS. Overige relevante organen Naast het bestuur en Stichting MS-Anders worden nog als relevante organen binnen de organisatie onderkend: - De werkgroepen die actief zijn binnen de stichting. - De vrijwilligers die een rol hebben tijdens de tour. Werkgroepen Er is gestart met het inrichten van werkgroepen voor het uitvoeren van diverse activiteiten die samenhangen met het organiseren van de fietstocht. Hierbij wordt gedacht aan het inrichten van bijvoorbeeld een werkgroep die verantwoordelijk wordt voor het werven van donateurs en vrijwilligers, een werkgroep die de fietsroute uitzet en ervoor zorgt dat deze voldoende beveiligd is en de route goed is aangegeven, enzovoorts. Vrijwilligers Een stichting zonder winstoogmerk kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zullen er diverse bekenden en onbekenden benaderd worden om actief te worden als vrijwilliger voor de stichting en hierbij op enigerlei wijze een rol te spelen bij de te organiseren fietstocht. 2 Zie ook website van Stichting MS-Anders voor meer informatie:

12 4. FINANCIERING EN VERMOGENSBEHEER In dit hoofdstuk gaan wij in op de financiering en het vermogensbeheer binnen de stichting. We nemen in dit hoofdstuk een begroting op van de baten en lasten voor 2014 en gaan hierbij tevens specifiek in op de bestuurdersbeloningen. Verder zal er ook aandacht besteed worden aan de wijze van verkrijging van baten en het beheer van het vermogen door het bestuur. Begroting 2014 Voor het jaar 2014 heeft het bestuur de onderstaande begroting van haar baten en lasten opgesteld: BEGROTING STICHTING TOUR VOOR MS Opbrengsten deelnamegelden * Getrainde toerfietsers 200 deelnemers á 30, ,00 * Recreatieve toerfietsers 100 deelnemers á 30, ,00 * Kinderen 200 deelnemers á 10, , ,00 Overige baten Sponsoring oprichtingskosten Notaris van de Kamp 400,00 Sponsoring startup-kosten Stichting MS-Anders 250,00 Overige sponsoring en giften 1.250,00 Totaal baten: ,00 Lasten Kosten fietstocht - o.a. verkeersregelaars/wegbewijzering 1.000,00 Lidmaatschap NTFU (eenmalige kosten en jaarcontributie) 750,00 Reclamekosten/drukwerk 250,00 Oprichtingskosten Stichting - notaris 400,00 Onvoorzien 200,00 Kosten website 200,00 Bankkosten 100,00 Totaal lasten: 2.900,00 Totaal begroot resultaat ,00 Toelichting bij begroting We verwachten voor het jaar 2014 met de gesponsorde fietstocht in mei 2014 ongeveer totaal 500 deelnemers te bereiken, waarvan 200 getrainde toerfietsers, 100 recreatieve fietsers en 200 kinderen. Met een inschrijfgeld van 30,- voor volwassenen en 10,- voor kinderen verwachten we hiermee ,- aan baten te realiseren.

13 De overige baten die gerealiseerd zullen worden zijn naar verwachting donaties en giften van bedrijven en particulieren. De grootste lasten die de stichting heeft in het jaar 2014 hangen samen met de organisatie van de fietstocht en de bekendmaking hiervan; dit zullen zijn het inschrijfgeld en contributie bij de NTFU, de bijkomende verzekeringen, de reclamekosten en organisatiekosten van de toertocht. Hiervan zijn de organisatiekosten van de tocht voorlopig begroot op 1.000,- voor met name de inhuur van verkeersbegeleiders en wegbewijzering. Bestuurdersbeloningen Zoals ook in de bovenstaande begroting zichtbaar is, worden er geen bestuurdersbeloningen verstrekt. Het bestuur is overeengekomen dat zij geen beloningen ontvangt voor de uitvoering van haar functie, uit persoonlijke overtuigingen. Het bestuur is bijzonder overtuigd van de noodzaak van onderzoek naar de medicatie tegen PPMS en wil derhalve geen vergoedingen ontvangen. Ook worden er geen vacatiegelden voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen aan de bestuursleden verstrekt. Beheer van het vermogen Stichting Tour voor MS opent een eigen bankrekening waarop de gelden van de donaties en deelnemers worden ontvangen. De bankrekening wordt vooralsnog gemonitord door de voorzitter en de penningmeester verzorgt de financiële administratie van de stichting. Bij uitgaven wordt door het bestuur gezamenlijk een besluit genomen over de besteding van de gelden en gelet op de noodzaak van de kosten en het feit of de kosten bijdragen aan de doelstellingen van de stichting. Voorlopig worden door het bestuur geen andere kosten verwacht dan zoals opgenomen in de begroting. Na afloop van de gehouden fietstocht in mei 2014 wordt er vastgesteld wat de totale opbrengst is en uit hoofde van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting MS-Anders de volledige opbrengst overgemaakt aan deze stichting, zodat hiermee het onderzoek van Fluoxetine kan worden gefinancierd.

14 5. BIJLAGEN - Statuten van oprichting van de stichting - Uittreksel van de Kamer van Koophandel van de stichting - Brief van de Belastingdienst inzake de toekenning van de ANBI-status

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2015 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 08-04-2015 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move for MS 2012-2017. Mei 2012 Versie 1.0.

Beleidsplan Stichting Move for MS 2012-2017. Mei 2012 Versie 1.0. Beleidsplan Stichting Move for MS 2012-2017 Beleidsplan Stichting Move for MS Mei 2012 Versie 1.0. VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Move

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Voorhanden middelen 3. Criteria voor de toekenning van subsidies 4. Verwerving van nieuwe middelen 5. ANBI status 6.

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM

BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM 2015-2020 15-09-2015 Stichting Wheels4Freedom Mambo 48 2152 SV Nieuw Vennep info@wheels4freedom.nl / www.wheels4freedom.nl KvK nummer : 63889722 RSIN : 855441951 IBAN

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Publicatie ANBI gegevens

Publicatie ANBI gegevens Onderstaande gegevens t.b.v. regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). Naam van de instelling: RSIN/fiscaal nummer: 8515.97.841 Contactgegevens: Keulseweg 154 5953 HN Reuver E Doelstelling:

Nadere informatie

STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: RSIN / fiscaal nummer: BELEIDSPLAN. van

STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: RSIN / fiscaal nummer: BELEIDSPLAN. van STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: 63605562 RSIN / fiscaal nummer: 8553.10.431 http://www.zoalsjan.nl BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?... September 2016 INHOUDSOPGAVE Oprichting Verkrijgen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting van Huykelom van de Pas, handelend onder de namen ABT Foundation en Stichting van Huykelom. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Inleiding Stichting Move For Health is een initiatief voortgekomen uit een aantal actieve leden van de hardloop groep verbonden aan healthclub Fit2Move

Nadere informatie

Tegen de stroom in. Mathieu Hermans Klassieker

Tegen de stroom in. Mathieu Hermans Klassieker STICHTING TEGEN DE STROOM IN 23 april 2017 Tegen de stroom in Mathieu Hermans Klassieker Daginschrijving van 8u tot 11u Om 9u30 groepsstart met vele prominenten Afstanden: Toertocht 40km en 90km Inschrijfgeld

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?...

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?... STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: 63605562 RSIN / fiscaal nummer: 8553.10.431 http://www.zoalsjan.nl BELEIDSPLAN 2015 van STICHTING ZOALSJAN!?... November 2015 1 INHOUDSOPGAVE Oprichting Verkrijgen

Nadere informatie

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland ANBI GEGEVENS Naam : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland RSIN- nummer : 857383772 KvK-nummer : 68305028 Secretariaat : Molenlaan 6 2103 AE Heemstede telefoon : 06 46352564 e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

STICHTING RONDE VAN DE KROON

STICHTING RONDE VAN DE KROON STICHTING RONDE VAN DE KROON DOELSTELLING EN PROFIEL VAN DE STICHTING 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2 RESULTATENREKENING 4 BALANS 5 RESULTAATBESTEMMING 5 SLOTWOORD & CONTACTGEGEVENS 5 Doelstelling van

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Diabest Inleiding

Beleidsplan Stichting Diabest Inleiding Beleidsplan Stichting Diabest 2017-2018 Inleiding Stichting Diabest staat voor het verkennen van grenzen, ontdekken van mogelijkheden, verwezenlijken van dromen voor mensen met Diabetes. Dit doen we door

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Publicatie ANBI gegevens

Publicatie ANBI gegevens Onderstaande gegevens t.b.v. regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). Naam van de instelling: RSIN/fiscaal nummer: 8515.97.841 Contactgegevens: Keulseweg 154 5953 HN Reuver E Doelstelling:

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

A N B I B E L E I D S P L A N

A N B I B E L E I D S P L A N A N B I B E L E I D S P L A N Oktober 2017 Inleiding Voor u treft u het beleidsplan van de Stichting Spijkerbroekengala. De Stichting is opgericht in juni 2017. In dit beleidsplan treft u onze opzet en

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding Beleidsplan Beleidsplan Holland 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Ambassadors Football Holland. In het beleidsplan kunt u lezen hoe Ambassadors Football op dit moment georganiseerd

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan Algemene gegevens Stichting Fiat Lux is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 807328649. Kamer van Koophandel: 33299616 Sector: Maatschappelijke en Sociale doelen Contactgegevens:

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Stichting Hartige Samaritaan

Stichting Hartige Samaritaan Stichting Hartige Samaritaan Beleidsplan 2016-2018 Auteurs: Heleen Baksteen Corné van den Brink Joanne Dekker Jan Willem van Galen Jan Maarten Verzendaal René van der Weijden Delft, november 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Christ For The World Missions

Beleidsplan Christ For The World Missions Beleidsplan Christ For The World Missions Christ For The World Missions Javastraat 118 A 1094HP Amsterdam Beleidsplan 2013 Vastgesteld in de Bestuursvergadering van de vereniging 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Gesar Fund Mollenakker GC Houten (fiscaalnummer ) Stichting Gesar Fund HOUTEN JAARREKENING 2011

Stichting Gesar Fund Mollenakker GC Houten (fiscaalnummer ) Stichting Gesar Fund HOUTEN JAARREKENING 2011 Stichting Gesar Fund Mollenakker 2 3994 GC Houten (fiscaalnummer 8129.27.102) Stichting Gesar Fund HOUTEN JAARREKENING 2011 1 STICHTING GESAR FUND, HOUTEN BALANS PER 31 DECEMBER 2011 Activa 2011 2010 Vorderingen

Nadere informatie

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave Beleidsplan 1 Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave 1. Doelomschrijving Sollicite 2. Bestuur en correspondentieadres 3. Boekjaar, administratie en jaarrekening 4. ANBI status 5. Geldstromen 6. Projecten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth Beleidsplan 2016 2017 Stichting A Woman s Worth Ginnekenweg 172c 4835 NH Breda www.awomansworth.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 Visie 2 Missie.. 2 Strategie. 2 Statutaire doelstelling. 2 Afwezigheid winstoogmerk.

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2012

Rapport inzake de jaarrekening 2012 Rapport inzake de jaarrekening 2012 Groningen, 4 januari 2013 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 2 JAARVERSLAG Woord vooraf door de voorzitter 3 JAARREKENING

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding...

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... Beleidsplan 2014 Mei 2014 Inhoudsopgave... 2 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Versiebeheer... 3 1.3 Verzendlijst... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Care4Needs

Beleidsplan Stichting Care4Needs Beleidsplan Stichting Care4Needs 2017-2019 Stichting Care4Needs Slachthuisstraat 280 9713MR Groningen info@care4needs.com www.care4needs.com 0031(0)630151737 Inschrijvingsnummer KVK: 67435645 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2013-2017 Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (hierna af te korten als MBZ) IJsselmeer27 3332EX Zwijndrecht info@mbz.nl http://www.stichtingmbz.nl 06 294 556 56 (Tineke

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Stichting Angelus Custos

Stichting Angelus Custos Stichting Angelus Custos te Zeist Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Bestuur Stichting Angelus Custos 3 Jaarrekening Balans per 31 December 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie