Geconsolideerde jaarrekening 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geconsolideerde jaarrekening 2008."

Transcriptie

1 40 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE s.a. D Ieteren n.v. Geconsolideerde jaarrekening 2008.

2 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 41 Inhoud 42 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 43 GECONSOLIDEERDE BALANS 44 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT 45 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 46 TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE 46 Toelichting 1: Algemene informatie 46 Toelichting 2: Grondslagen voor financiële verslaggeving 53 Toelichting 3: Gesegmenteerde informatie 56 Toelichting 4: Verkopen 57 Toelichting 5: Bedrijfsresultaat 58 Toelichting 6: Netto financieringskosten 58 Toelichting 7: Entiteiten verwerkt volgens de equity -methode 59 Toelichting 8: Belastinglasten 60 Toelichting 9: Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 63 Toelichting 10: Resultaat per aandeel 64 Toelichting 11: Goodwill 65 Toelichting 12: Bedrijfscombinaties 67 Toelichting 13: Overige immateriële vaste activa 69 Toelichting 14: Voertuigen 70 Toelichting 15: Overige materiële vaste activa 70 Toelichting 16: Vastgoedbeleggingen 71 Toelichting 17: Voor verkoop beschikbare financiële activa 71 Toelichting 18: Voor afdekking aangehouden derivaten 73 Toelichting 19: Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 74 Toelichting 20: Activa en verplichtingen uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeloningen 78 Toelichting 21: Uitgestelde belastingen 79 Toelichting 22: Overige vorderingen (vaste activa) 79 Toelichting 23: Vaste activa aangehouden voor verkoop 80 Toelichting 24: Voorraden 80 Toelichting 25: Andere financiële activa 80 Toelichting 26: Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen 81 Toelichting 27: Handelsvorderingen en overige vorderingen 82 Toelichting 28: Geldmiddelen en kasequivalenten 82 Toelichting 29: Eigen vermogen 84 Toelichting 30: Voorzieningen 85 Toelichting 31: Leningen 89 Toelichting 32: Nettoschuld 89 Toelichting 33: Verkoopopties toegestaan aan minderheidsaandeelhouders 89 Toelichting 34: Overige langlopende schulden 90 Toelichting 35: Handelsschulden en overige te betalen posten 90 Toelichting 36: Personeelskosten 91 Toelichting 37: Op aandelen gebaseerde betalingen 92 Toelichting 38: Financieel risicobeheer 94 Toelichting 39: Voorwaardelijke elementen en verplichtingen 96 Toelichting 40: Relaties met verbonden partijen 96 Toelichting 41: Beëindigde bedrijfsactiviteiten 97 Toelichting 42: Lijst van dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen en joint ventures 98 Toelichting 43: Wisselkoersen 98 Toelichting 44: Gebeurtenissen na balansdatum 99 Toelichting 45: Verslag van de Commissaris 100 VERKORTE STATUTAIRE 2008

3 42 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE Geconsolideerde winsten verliesrekening Jaar afgesloten op 31 december in miljoen EUR Toelichting Courante Onge- Totaal Courante Onge- Totaal elementen (1) bruikelijke elementen (1) bruikelijke elementen en waarde- aanpas- elementen en waarde- aanpas- singen (1) singen (1) Verkopen , , , ,1 Kosten van verkopen ,3-7, , ,1-0, ,9 Bruto marge 1.903,5-7, , ,0-0, ,2 Commerciële en administratieve kosten ,7 3, , ,5 3, ,4 Overige bedrijfsopbrengsten 3,3 2,5 5,8 1,8 3,3 5,1 Overige bedrijfskosten -13,0-282,1-295,1-8,6-50,5-59,1 Bedrijfsresultaat 5 375,1-283,3 91,8 361,7-44,9 316,8 Netto financieringskosten 6-136,6-21,5-158,1-125,6-7,5-133,1 Resultaat vóór belastingen 9 238,5-304,8-66,3 236,1-52,4 183,7 Aandeel in het resultaat van entiteiten verwerkt volgens de equity -methode 7 1,1-1,1 1,3-1,3 Belastingen 8-46,7 82,4 35,7-41,0 8,9-32,1 Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 192,9-222,4-29,5 196,4-43,5 152,9 Beëindigde bedrijfsactiviteiten 41-1,3 1,3 3,5-15,9-12,4 RESULTAAT VAN DE PERIODE 192,9-221,1-28,2 199,9-59,4 140,5 Resultaat toerekenbaar aan: Houders van eigenvermogensinstrumenten 9/29 159,0-126,8 32,2 166,3-38,6 127,7 van de moedermaatschappij Minderheidsbelangen 33,9-94,3-60,4 33,6-20,8 12,8 Resultaat per aandeel voor het resultaat van de periode toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Gewoon (in EUR) 10 28,90-23,04 5,86 30,16-6,99 23,17 Verwaterd (in EUR) 10 28,86-23,00 5,86 30,02-6,96 23,06 Resultaat per aandeel voor het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Gewoon (in EUR) 10 28,90-23,18 5,72 29,79-5,28 24,51 Verwaterd (in EUR) 10 28,86-23,15 5,71 29,65-5,26 24,39 (1) Zie samenvatting van de specifieke grondslagen voor financiële verslaggeving in toelichting 2 en ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen in toelichting 9.

4 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 43 Geconsolideerde balans Op 31 december in miljoen EUR Toelichting Goodwill ,0 786,6 Overige immateriële vaste activa , ,3 Voertuigen ,4 761,3 Overige materiële vaste activa ,6 387,1 Vastgoedbeleggingen 16 6,8 6,1 Entiteiten verwerkt volgens de equity -methode 7 14,8 12,7 Voor verkoop beschikbare financiële activa 17 1,0 1,2 Voor afdekking aangehouden derivaten 18-4,6 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 19 0,7 6,8 Activa uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeloningen 20 0,5 1,9 Uitgestelde belastingvorderingen 21 81,0 78,1 Overige vorderingen 22 2,5 2,1 Vaste activa 2.930, ,8 Vaste activa aangehouden voor verkoop 23 10,3 7,5 Voorraden ,9 483,6 Voor afdekking aangehouden derivaten 18 7,7 - Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 19 20,6 10,2 Andere financiële activa 25 53,3 47,5 Actuele belastingvorderingen 26 7,9 17,4 Handelsvorderingen en overige vorderingen , ,2 Geldmiddelen en kasequivalenten 28 97,9 80,5 Vlottende activa 2.435, ,9 TOTAAL ACTIVA 5.365, ,7 Geplaatst kapitaal en reserves die aan houders van eigen-vermogensinstrumenten toerekenbaar zijn 896,1 917,7 Minderheidsbelangen 134,7 222,5 Eigen vermogen , ,2 Verplichtingen uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeloningen ,9 114,1 Overige voorzieningen ,2 139,4 Voor afdekking aangehouden derivaten 18 51,5 52,9 Leningen 31/ , ,8 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 19 0,6 0,3 Verkoopopties toegestaan aan minderheidsaandeelhouders ,1 260,6 Andere schulden 34 3,7 10,6 Uitgestelde belastingverplichtingen ,8 241,3 Langlopende verplichtingen 2.708, ,0 Voorzieningen 30 42,8 57,4 Voor afdekking aangehouden derivaten 18 1,8 0,5 Leningen 31/32 443,7 416,2 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 19 47,9 14,3 Actuele belastingverplichtingen 26 69,6 87,2 Handelsschulden en overige te betalen posten , ,9 Kortlopende verplichtingen 1.627, ,5 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 5.365, ,7

5 44 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat Jaar afgesloten op 31 december in miljoen EUR Toelichting Resultaat van de periode -28,2 140,5 Winsten en verliezen rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen Actuariële winsten (verliezen) op verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen 20-21,3 39,7 Omrekeningsverschillen -42,0-5,8 Reële waarde van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële instrumenten -0,1 - Kasstroomafdekkingen: winsten (verliezen) voortvloeiend uit een verandering in de reële waarde opgenomen in eigen vermogen -1,8-5,8 Kasstroomafdekkingen: overgebracht naar de winst- en verliesrekening 2,2 9,9 Op aandelen gebaseerde betalingen -1,5 1,1 Belastingen op elementen rechtstreeks opgenomen in eigen vermogen 13,2-11,1 Subtotaal -51,3 28,0 Totaal opgenomen winsten en verliezen van de periode 29-79,5 168,5 zijnde: toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 29-3,6 147,6 zijnde: toerekenbaar aan minderheidsbelangen 29-75,9 20,9

6 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 45 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Jaar afgesloten op 31 december in miljoen EUR Toelichting Kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten Bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 91,8 316,8 Bedrijfsresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 41 1,3-8,0 Afschrijvingen van voertuigen voor activiteiten van rent-a-car en operationele leases 5 182,0 188,5 Afschrijvingen van overige vaste elementen 5 78,0 75,0 Afschrijving van Avis-licentierechten 9 21,7 21,7 Afschrijvingen van overige immateriële vaste activa 5 22,6 17,8 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill en overige vaste activa 9/15/41 226,1 11,1 Niet-geldelijke operationele leasingkosten op buy-back overeenkomsten 5 192,3 185,8 Overige niet-geldelijke posten 64,1 31,9 Pensioenverplichtingen -13,8-22,7 Overige geldelijke posten -5,6-3,3 Netto betalingen ivm voertuigen aangekocht met een buy-back overeenkomst -289,4-335,9 Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal -119,9-89,3 Kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten 451,2 389,4 Betaalde belastingen -32,9-39,7 Netto kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten 418,3 349,7 Kasstroom uit de investeringsactiviteiten Aanschaffingen van voertuigen voor activiteiten van rent-a-car en operationele leases (1) -703,0-702,3 Verkopen van voertuigen voor activiteiten van rent-a-car en operationele leases (1) 477,8 528,3 Aanschaffingen van overige elementen -89,8-92,9 Verkopen van overige elementen 5,6 11,7 Netto investering in immateriële en materiële vaste activa -309,4-255,2 Verwerving van eigen-vermogensinstrumenten (na aftrek van de verworven geldmiddelen) 9/12-46,4-208,3 Afstoting van eigen-vermogensinstrumenten (na aftrek van de afgestoten geldmiddelen) 41-19,8 Netto investering in overige financiële activa 25-6,7 0,6 Netto kasstroom uit de investeringsactiviteiten -362,5-443,1 Kasstroom uit de financieringsactiviteiten Netto aanschaffingen van eigen aandelen 29-1,5-7,3 Terugbetaling van financiële leases verplichtingen -70,9-68,5 Netto verandering in andere leningen 197,9 245,9 Netto betaalde interesten -137,8-128,0 Door de moedermaatschappij betaalde dividenden 29-16,5-14,6 Door dochterondernemingen betaalde dividenden -3,0-11,0 Netto kasstroom uit de financieringsactiviteiten -31,8 16,5 TOTALE KASSTROOM VAN DE PERIODE 24,0-76,9 Reconciliatie met de balans Geldmiddelen aan het begin van het boekjaar 28 54,6 91,3 Kasequivalenten aan het begin van het boekjaar 28 25,9 64,6 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het boekjaar 28 80,5 155,9 Totale kasstroom van de periode 24,0-76,9 Omrekeningsverschillen -6,6 1,5 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het boekjaar 28 97,9 80,5 (1) Exclusief voertuigen met een buy-back overeenkomst.

7 46 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening TOELICHTING 1: ALGEMENE INFORMATIE s.a. D Ieteren n.v. (genoemd in het jaarverslag de Vennootschap of de moedermaatschappij ) is in België als naamloze vennootschap erkend, waarvan de besturende aandeelhouders in toelichting 29 van dit jaarverslag worden opgesomd. Het adres van de zetel van de Vennootschap is: Maliestraat 50 B-1050 Brussel De Vennootschap en haar dochterondernemingen (samen de groep ) vormen een internationale groep, met drie activiteiten ten dienste van de automobilist: - de distributie in België van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha; - de autoverhuur op korte termijn in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië via Avis Europe plc en zijn merknamen Avis en Budget; - de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland via Belron s.a. en ondermeer zijn merknamen CARGLASS, AUTOGLASS, SAFELITE AUTO GLASS, SPEEDY, LEBEAU, SMITH&SMITH en O BRIEN. De groep opereert in 120 landen op 5 continenten. De Vennootschap is op Euronext Brussel genoteerd. De geconsolideerde jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie door de Raad van bestuur op 5 maart De aandeelhouders van de Vennootschap hebben de macht de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen na publicatie op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders, die op 28 mei 2009 zal plaatsvinden. TOELICHTING 2: GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING Toelichting 2.1: Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening voor 2008 dekt de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december Ze is opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards ( IFRS ) en de bijhorende International Financial Reporting Interpretations Committee ( IFRIC ) interpretaties gepubliceerd en effectief (of gepubliceerd en vervroegd aangewend) op 31 december 2008 die werden goedgekeurd door de Europese Unie ( EU ). Ze komen overeen met de normen en interpretaties gepubliceerd door de International Accounting Standards Board ( IASB ) die van kracht waren op 31 december De grondslagen hieronder beschreven werden op constante wijze toegepast op alle voorgestelde boekjaren. De wijzigingen van IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering en IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing - Herclassificatie van financiële activa gepubliceerd door de IASB op 13 oktober 2008 en die toepasbaar zijn op of na 1 juli 2008, hebben geen impact gehad op de presentatie en de waardering van de groep s financiële instrumenten. De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig het principe van de historische kost, behalve voor de voor verkoop beschikbare financiële activa en derivaten die op reële waarde werden gewaardeerd. De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld op basis van het toerekeningsbeginsel, en op basis van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten in een voorzienbare horizon. De voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening vergt, van de directie, de opstelling van ramingen en het gebruik van hypothesen die het bedrag van de opbrengsten, de uitgaven, de activa en de passiva, alsook de latente activa en passiva, op balansdatum beïnvloeden. Indien dergelijke ramingen of hypothesen, die gebaseerd zijn op het, voor het ogenblik, beste oordeel van het management, veranderd zouden moeten worden om nieuwe omstandigheden te weerspiegelen, zullen de gevolgen van die wijzigingen in rekening worden genomen tijdens het boekjaar waarin de omstandigheden zich voordoen. De domeinen die een hoog beoordelingsniveau van de directie vergen of die bijzonder ingewikkeld zijn, alsook de domeinen waarvoor de ramingen en hypothesen belangrijke gevolgen zouden kunnen hebben op de geconsolideerde jaarrekening, worden in voorkomende gevallen in de toelichtingen vermeld. Een samenvatting van de specifieke grondslagen voor de financiële verslaggeving wordt gegeven in toelichting 2.2.

8 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 47 TOELICHTING 2: GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING (vervolg) De normen, wijzigingen en interpretaties van bestaande normen werden gepubliceerd en zullen verplicht toepasbaar zijn op de boekjaren die op of na 1 januari 2009 beginnen. Die wijzigingen, die de groep niet vervroegd heeft aangewend, zijn de volgende: - Wijziging van de IFRS-norm 2 Op aandelen gebaseerde betalingen - Vesting conditions en annuleringen (toepasbaar op 1 januari 2009); - IFRS-norm 3 (herziene versie) Bedrijfscombinaties en IAS 27 (herziene versie) De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening. Deze voltooit de tweede fase van het IASB project op de bedrijfscombinaties. De nieuwe vereisten zijn van toepassing voor bedrijfscombinaties voor overnames die op of na de eerste jaarlijkse periode begonnen op of na 1 juli 2009 en afhankelijk zijn van de goedkeuring door de EU; - IFRS-norm 8 Operationele segmenten (toepasbaar op 1 januari 2009); - IAS-norm 1 (herziene versie) Presentatie van de jaarrekening (toepasbaar op 1 januari 2009); - IAS-norm 23 (herziene versie) Financieringskosten (toepasbaar op 1 januari 2009); - IFRIC-interpretatie 13 Loyaliteitsprogramma's (toepasbaar op 1 januari 2009); - IFRIC-interpretatie 14 IAS 19 De limiet voor een actief uit hoofde van een toegezegd-pensioenregeling, minimaal vereiste dekkingsgraden en de wisselwerking hiertussen (toepasbaar op 1 januari 2009). De groep bepaalt momenteel wat de gevolgen van de invoering van de andere hierboven vermelde wijzigingen zouden kunnen zijn. Toelichting 2.2: Samenvatting van de specifieke grondslagen voor de financiële verslaggeving De belangrijkste grondslagen toegepast in de voorbereiding van deze geconsolideerde jaarrekening worden hieronder beschreven. Die grondslagen werden op constante wijze toegepast op alle voorgestelde boekjaren, tenzij anders aangegeven. De ramingen van de bedragen uitgegeven in de Interim Financial Report werden niet aanmerkelijk gewijzigd gedurende de finale interimperiode van het financiële boekjaar. Consolidatieprincipes Dochterondernemingen Dochterondernemingen, dit zijn bedrijfseenheden waarin de groep rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van meer dan de helft van de stemrechten heeft of anderzijds de bevoegdheid heeft om controle uit te oefenen over de bedrijfsactiviteiten, zijn geconsolideerd. De dochterondernemingen worden geconsolideerd vanaf de datum waarop de controle wordt overgedragen aan de groep en worden niet langer geconsolideerd vanaf de datum waarop de controle ophoudt. Alle intragroep transacties en -saldi, inclusief niet gerealiseerde winsten op intragroep transacties, worden geëlimineerd in de consolidatie. Geassocieerde ondernemingen Op deelnemingen in geassocieerde ondernemingen wordt de equity -methode toegepast. Het gaat om ondernemingen waarin de groep doorgaans 20% tot 50% van de stemrechten heeft of waarop de groep een aanzienlijke invloed heeft, maar die hij niet controleert. Niet gerealiseerde winsten op transacties tussen de groep en haar geassocieerde ondernemingen worden geëlimineerd naar rata van het belang van de groep in de geassocieerde ondernemingen; niet gerealiseerde verliezen worden eveneens geëlimineerd. De deelneming van de groep in geassocieerde ondernemingen omvat de goodwill op de overname. De equity - methode wordt niet meer toegepast wanneer de boekwaarde van de deelneming in een geassocieerde onderneming nul wordt, tenzij de groep verplichtingen is aangegaan of gegarandeerd heeft met betrekking tot de geassocieerde onderneming. Belangen in joint ventures Op belangen in joint ventures wordt de equity -methode toegepast. De bovenvermelde principes in verband met geassocieerde ondernemingen zijn eveneens van toepassing op joint ventures. Gevolgen van wisselkoerswijzigingen De consolidatie van de groep wordt opgemaakt in euro. De winst- en verliesrekeningen van buitenlandse entiteiten worden omgerekend naar euro tegen de gewogen gemiddelde wisselkoersen voor de periode en de balansen worden omgerekend in euro tegen de wisselkoersen die gelden op de balansdatum. De goodwill en de aanpassingen aan de reële waarde bij overname van een buitenlandse entiteit worden behandeld als activa en passiva uitgedrukt in de valuta van de buitenlandse entiteit en worden omgerekend tegen de wisselkoers op de balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden geboekt tegen de wisselkoers die geldt op de datum van de transactie. Winsten en verliezen die resulteren uit de vereffening van dergelijke transacties en uit de omrekening van in deviezen uitgedrukte monetaire activa en passiva worden geboekt in de winst- en verliesrekening. Wisselkoersverschillen voortvloeiend uit de omrekening tegen de wisselkoersen die gelden op de balansdatum van de netto investering van de groep in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen, en bepaalde intragroepleningen, worden opgenomen in omrekeningsverschillen in eigen vermogen. De definitie van de netto investering houdt rekening met de leningen tussen dochterondernemingen en bepaalde in vreemde valuta luidende intragroepelementen. Overige wisselkoersverschillen worden geboekt in de winst- en verliesrekening. Waar de groep netto investeringen in buitenlandse entiteiten dekt, worden de winsten en verliezen ivm het effectieve deel van het dekkingsinstrument opgenomen in omrekeningsverschillen in eigen vermogen. De winst of het verlies ivm ineffectieve delen wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening. Cumulatieve winsten en verliezen in eigen vermogen worden opgenomen in de winsten verliesrekening wanneer de buitenlandse entiteit wordt verkocht.

9 48 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE TOELICHTING 2: GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING (vervolg) Goodwill Bedrijfscombinaties worden verwerkt door de overnamemethode toe te passen. Het overschot van de kostprijs van de bedrijfscombinatie op het belang van de overnemende partij in de netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, opgenomen overeenkomstig IFRS 3, vormt een goodwill en wordt opgenomen als een actief. Indien het overschot negatief is, wordt het onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Na de eerste opname wordt goodwill gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met eventuele gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. Immateriële vaste activa Een immaterieel vast actief wordt geboekt tegen kostprijs verminderd met de eventuele gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kosten voor de ontwikkeling of de instandhouding van computersoftware worden gewoonlijk in het resultaat opgenomen in de periode waarin ze worden gemaakt. De kosten direct verbonden met bepaalde en unieke computersoftware, die door de groep gecontroleerd worden, en waarvan de waarschijnlijke toekomstige economische opbrengsten hoger zijn dan de kosten over een periode van meer dan één jaar, worden echter als immateriële vaste activa erkend. De immateriële activa met een beperkte gebruiksduur worden afgeschreven over hun gebruiksduur volgens de volgende methodes: - computersoftware: lineair over 2 tot 7 jaar. - Avis-licentierechten: lineair tot 2036 (aangezien de rechten tot die datum worden behouden). - Safelite-klantencontracten: lineair over 10 jaar. - Diamond-klantencontracten: lineair over 5 jaar. - AUTO GLASS SPECIALISTS en ELITE AUTO GLASS merken: lineair over 3 jaar (vanaf 1 juli 2008). - DIAMOND TRIUMPH GLASS merk: lineair over 18 maanden (vanaf 1 juli 2008). Voor de merken AUTO GLASS SPECIALISTS en ELITE AUTO GLASS TM, aangeschaft in 2005, alsook het merk DIAMOND TRIUMPH GLASS TM aangeschaft in 2008, bestaat er nu een limiet aan de periode waarin die activa verondersteld worden positieve kasstromen te zullen genereren. Als gevolg hiervan, worden die merken afgeschreven op hun resterende gebruiksduur. De merken CARGLASS en AUTOGLASS, aangeschaft in 1999, alsook GLASPRO, SPEEDY GLASS, APPLE AUTO GLASS en WINDSHIELD PROS aangeschaft in 2005, alsook SAFELITE AUTO GLASS aangeschaft in 2007, hebben onbepaalde gebruiksduren, aangezien er geen voorzienbare limiet bestaat aan de periode waarin die activa verondersteld worden positieve kasstromen te zullen genereren voor de groep. Ze worden derhalve niet afgeschreven maar worden jaarlijks getest op bijzondere waardeverminderingsverliezen. Voor om het even welk immaterieel actief met een beperkte of onbepaalde gebruiksduur, waarvoor er een indicatie van waardevermindering bestaat, wordt zijn boekwaarde geëvalueerd en, desnoods, onmiddellijk teruggebracht tot zijn realiseerbare waarde. Onderzoek en ontwikkeling Uitgaven voor onderzoek (of voor de onderzoeksfase van een intern project) worden als last opgenomen op het moment dat ze ontstaan. Een immaterieel actief dat voortvloeit uit de ontwikkeling (of uit de ontwikkelingsfase van een intern project) wordt alleen opgenomen als en slechts als alle navolgende punten aangetoond kunnen worden: (a) de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; (b) de groep de intentie heeft om het immaterieel actief te voltooien en te gebruiken of te verkopen; (c) de groep het vermogen heeft om het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; (d) hoe het immaterieel actief waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zal genereren; (e) de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; (f) de groep het vermogen heeft om de uitgaven die aan het immaterieel actief kunnen worden toegerekend tijdens zijn ontwikkeling betrouwbaar te waarderen. Materiële vaste activa Een materieel vast actief wordt bij opname tegen kostprijs gewaardeerd. De kostprijs van een materieel vast actief omvat de aankoopprijs (met inbegrip van invoerrechten en niet-restitueerbare omzetbelasting, na aftrek van handels- en andere kortingen), alsook alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief op de locatie en in de staat te krijgen die noodzakelijk is om te functioneren. De eerste schatting van de kosten van ontmanteling en verwijdering van het actief, en van het herstel van het terrein waar het actief zich bevindt wordt, indien toepasbaar, ook opgenomen in de kost van het actief. Na de opname als actief, wordt een materieel vast actief gewaardeerd tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt lineair verdeeld over de gebruiksduur.

10 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 49 TOELICHTING 2: GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING (vervolg) De voornaamste afschrijvingsperiodes zijn de volgende: - Gebouwen: 40 tot 50 jaar; - Installaties en uitrusting: 3 tot 15 jaar; - Informatica uitrusting: 2 tot 7 jaar; - Activa in leasing: afhangend van de leasingduur. De lineaire afschrijving op de voertuigen in vloot is gebaseerd op de aankoopprijs van de voertuigen, de schatting van hun toekomstige restwaarde en hun voorziene bezitperiode. Als de boekwaarde van een materieel vast actief groter is dan de geschatte realiseerbare waarde van het actief, wordt die onmiddellijk teruggebracht tot de realiseerbare waarde. Lease-overeenkomsten Operationele leases waarvoor de groep de lessor is Activa die worden verhuurd krachtens een operationele lease (met uitzondering van de voertuigen verkocht met een buyback overeenkomst), worden in de balans opgenomen onder materiële vaste activa. Zij worden afgeschreven over hun verwachte gebruiksduur. De huurinkomsten worden lineair geboekt over de leasingtermijn. Operationele leases waarvoor de groep de lessee is Leasebetalingen onder een operationele lease worden lineair als lasten opgenomen over de leaseperiode. Financiële leases waarvoor de groep de lessee is Lease-overeenkomsten betreffende materiële vaste activa waarbij de groep alle wezenlijke risico s en voordelen van de eigendom draagt, worden als financiële leases beschouwd. Financiële leases worden in de balans opgenomen tegen bedragen die op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst gelijk zijn aan de reële waarde van de geleasde eigendom of, indien ze lager zijn, aan de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Leasebetalingen moeten worden verdeeld tussen de financieringskosten en de uitstaande verplichting zodat zij resulteren in een constante periodieke rentevoet op het resterende saldo van de verplichting voor elke periode. De uitstaande verplichtingen, exclusief financieringskosten, worden opgenomen onder de leningen. Het interestdeel van de financiële kosten wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening gedurende de leaseperiode. De geleasde activa worden afgeschreven over hun verwachte gebruiksduur volgens afschrijvingsgrondslagen die ook worden gebruikt voor andere activa in eigendom. Indien het niet redelijk zeker is dat de groep tegen het einde van de leaseperiode het eigendom zal verkrijgen, wordt het actief volledig afgeschreven over de leaseperiode of over de gebruiksduur, indien deze korter is. Voertuigen verkocht met een buy-back overeenkomst Voertuigen verkocht met een buy-back overeenkomst worden geboekt als operationele leases (met de groep als lessor) en worden opgenomen onder de voorraden in de balans. Het verschil tussen de verkoopprijs en de terugkoopwaarde ( buy-back verbintenis) wordt geboekt als uitgestelde opbrengst, terwijl de terugkoopwaarde onder de leveranciers wordt geboekt. Voertuigen gekocht met een buy-back overeenkomst Voertuigen gekocht met een buy-back overeenkomst worden niet als actief erkend aangezien die transacties als operationele leases worden geboekt (met de groep als lessee). Het verschil tussen de aankoopprijs en de terugkoopwaarde (terugkoopobligatie door de leverancier) wordt geboekt als uitgestelde last, terwijl een handelsvordering wordt erkend voor de verkoopprijs. Vastgoedbeleggingen Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. Voorraden Voorraden moeten worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de kostprijs of de opbrengstwaarde. De kostprijs van voorraden omvat alle inkoopkosten, conversiekosten en andere kosten die voortvloeien uit het transport van de voorraden naar hun huidige locatie en de verwerking van de voorraden tot hun huidige toestand. De kostprijs van voorraadbestanddelen die niet onderling uitwisselbaar zijn, zoals nieuwe voertuigen of occasievoertuigen, wordt toegerekend door hun afzonderlijke kostprijzen specifiek te bepalen. De kostprijs van de andere voorradenbestanddelen wordt toegerekend via de FIFO-formule (eerst in, eerst uit) of de formule van de gewogen gemiddelde kostprijs. Als voorraden worden gebruikt, wordt de boekwaarde van deze voorraden opgenomen als last in de periode waarin de daarmee verband houdende opbrengsten worden opgenomen. Het bedrag van alle waardeverminderingen van voorraden tot de opbrengstwaarde en alle verliezen van voorraden wordt opgenomen als last in de periode waarin de waardevermindering of het verlies plaatsvindt. Het bedrag van elke terugboeking van elke waardevermindering van voorraden, wordt opgenomen als een verlaging van de voorraadwaarde die wordt opgenomen als last in de periode waarin de terugboeking plaatsvindt.

11 50 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE TOELICHTING 2: GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING (vervolg) Geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen omvatten contanten en direct opvraagbare deposito s. Kasequivalenten zijn kortlopende (maximum 3 maanden), uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag gekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen. Eigen vermogen Wanneer de groep (of zijn dochterondernemingen) zijn eigen-vermogensinstrumenten terugkoopt, worden die instrumenten uit het eigen vermogen afgetrokken als eigen aandelen. Wanneer zulke eigen-vermogensinstrumenten in het vervolg verkocht worden, wordt elke vergoeding in eigen vermogen erkend. De dividenden die voorgesteld of aangekondigd zijn na balansdatum aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten worden niet als schuld erkend op de balansdatum; ze worden opgenomen in het eigen vermogen. Voorzieningen Een voorziening wordt opgenomen indien: - de groep een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting heeft ten gevolge van een gebeurtenis in het verleden; - het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; en - het bedrag van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, wordt er geen voorziening opgenomen. Personeelsbeloningen na uitdiensttreding Binnen de groep bestaan verscheidene pensioenplannen met vaste bijdragen en vaste vergoedingen. Deze pensioenplannen worden meestal gedekt door pensioenfondsen of verzekeringen. Het minimale actief waarover deze pensioenfondsen of verzekeringen moeten beschikken wordt door de nationale wetgevingen bepaald. De betalingen voor toegezegd-pensioenregelingen inzake bijdragen na uitdiensttreding worden als last opgenomen op het moment dat ze verschuldigd zijn. De verplichtingen van de groep betreffende toegezegd-pensioenregelingen inzake vergoedingen na uitdiensttreding, alsook de kosten die eruit voortvloeien, worden gewaardeerd overeenkomstig de projected unit credit -methode, met op zijn minst op jaarbasis, de uitvoering van actuariële waarderingen. De actuariële winsten en verliezen worden geboekt in de periode waarin ze worden vastgesteld. Ze worden buiten de winst- en verliesrekening geboekt, en worden gepresenteerd in het overzicht van het totaalresultaat. De kost van de geleverde diensten wordt onmiddellijk geboekt onder voorwaarde dat de beloningen reeds verworven zijn; indien dat niet het geval is, worden ze lineair afgeschreven op de gemiddelde periode waarin ze worden verworven. De verplichtingen betreffende de langetermijnpersoneelsbeloningen opgenomen in de balans vertegenwoordigen de contante waarde van de toegezegd-pensioenregelingen inzake vergoedingen na uitdiensttreding, na aftrek van de reële waarde van de activa van die regelingen. Indien het resultaat van die berekening op een actief uitkomt, wordt het geboekt in de mate van de kost van de geleverde diensten, vermeerderd met de contante waarde van elke economische beloning, onder de vorm van een te ontvangen terugbetaling van die regelingen, of van een vermindering van de toekomstige bijdragen die moeten betaald worden aan die regelingen. Financiële instrumenten exclusief derivaten De IAS 32 en 39 normen zijn van toepassing voor de waardering van financiële instrumenten: (a) Voor verkoop beschikbare financiële activa worden tegen hun reële waarde geboekt via het eigen vermogen. De eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in het resultaat. (b) De netto boekwaarde van de eigen aandelen wordt in mindering gebracht van het eigen vermogen. (c) Handelsvorderingen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, met behulp van de effectieve-rentemethode. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden in voorkomende gevallen geboekt. (d) Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa worden gewaardeerd tegen reële waarde. (e) Handelsschulden, overige te betalen posten en leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, met behulp van de effectieverentemethode. Financiële instrumenten Derivaten Derivaten worden gebruikt ter dekking van de financiële risico s van de groep. De IAS 32 en IAS 39 normen zijn van toepassing. Door zijn activiteiten wordt de groep blootgesteld aan financiële risico s verbonden met wisselkoersverschillen en veranderingen in de rentevoeten. De groep gebruikt termijncontracten in vreemde valuta ( FX-contracten ), rentevoetswaps ( IRS ), cross currency interestswaps ( CCIRS ) en opties om die risico s te dekken. Derivaten worden niet voor speculatieve doeleinden gebruikt door de groep. Bepaalde financiële transacties, alhoewel economisch effectieve afdekkingen, vervullen echter niet de voorwaarden van hedge accounting volgens de specifieke regels in IAS 39. Derivaten worden bij hun ontstaan geboekt tegen reële waarde. Indien ze de voorwaarden van hedge accounting niet vervullen, worden deze derivaten geboekt als aangehouden voor handelsdoeleinden en vervolgens tegen hun reële waarde opgenomen.

12 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 51 TOELICHTING 2: GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING (vervolg) Veranderingen in de reële waarde van derivaten die de voorwaarden voor hedge accounting niet vervullen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer ze ontstaan. Veranderingen in de reële waarde van derivaten die beschouwd worden als een afdekking van toekomstige kasstromen, en die effectief zijn, worden onmiddellijk opgenomen in het eigen vermogen en elk niet-effectief ingedekt deel wordt direct opgenomen in de winst- en verliesrekening. Indien de kasstroomafdekking een vaststaande toezegging is of indien een verwachte onderliggende transactie tot de opname van een financieel actief of een financiële verplichting leidt, op het moment dat het actief of passief erkend werd, dienen de verbonden winsten of verliezen die direct in het eigen vermogen waren opgenomen te worden erkend samen met het actief of passief dat ze dekken. Voor afdekkingen waarvan het onderliggende element niet resulteert in de opname van een financieel actief of een financiële verplichting, worden de bedragen, voorheen opgenomen in het eigen vermogen, overgeboekt naar de winst- en verliesrekening in dezelfde periode waarin het onderliggende element invloed heeft op de winst of het verlies. Voor de effectieve afdekking van een risico dat tot verandering van de reële waarde leidt, wordt het afgedekte element aangepast voor veranderingen in de reële waarde toegekend aan het risico dat gedekt wordt, met een overeenkomstige boeking in de winsten verliesrekening. Winsten en verliezen voortvloeiend uit de herwaardering van het derivaat worden geboekt in de winst- en verliesrekening. Dezelfde behandeling is van toepassing op de afdekkingen die niet gebaseerd zijn op derivaten (zoals afdekkingen van netto investeringen door schulden). Hedge accounting wordt gestaakt als het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend, of als het niet meer aan de voorwaarden voor hedge accounting voldoet. Vanaf dat ogenblik dient de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies opgenomen in het eigen vermogen overgeboekt te worden naar de winst- en verliesrekening volgens IAS 39. In het contract besloten derivaten die deel uitmaken van andere financiële instrumenten of andere basiscontracten worden afzonderlijk behandeld wanneer er geen nauwe banden bestaan tussen hun risico s en karakteristieken en de basiscontracten, en als de basiscontracten niet tegen reële waarde worden geboekt met niet gerealiseerde winsten en verliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening. Verkoopopties toegestaan aan minderheidsaandeelhouders De groep is verplicht de minderheidsbelangen in Belron in handen van derden over te nemen indien deze laatste hun verkoopopties wensen uit te oefenen. IAS 32 vereist dat de uitoefenprijs van zulke opties toegestaan aan minderheidsaandeelhouders als financiële passiva in de geconsolideerde balans wordt opgenomen. De goodwill wordt aangepast aan het einde van de periode om de veranderingen in de uitoefenprijs van de opties en de boekwaarde van de desbetreffende minderheidsbelangen weer te geven. Deze handelswijze weerspiegelt het economische karakter van de transactie. Opbrengsten Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: (a) de groep heeft de wezenlijke risico s en voordelen van eigendom van de goederen overgedragen aan de koper; (b) de groep behoudt over de verkochte goederen niet de feitelijke zeggenschap of betrokkenheid die gewoonlijk toekomt aan de eigenaar; (c) het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden gewaardeerd; (d) het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie naar de groep zullen vloeien; en (e) de reeds gemaakte of nog te maken kosten met betrekking tot de transactie kunnen op betrouwbare wijze worden gewaardeerd. Indien het resultaat van een transactie waarbij diensten worden geleverd betrouwbaar kan worden geschat, worden de opbrengsten met betrekking tot die diensten opgenomen naar rato van de verrichte prestaties op de balansdatum. Het resultaat van een transactie kan betrouwbaar worden geschat indien alle volgende voorwaarden zijn vervuld: (a) het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden gewaardeerd; (b) het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie naar de groep zullen vloeien; (c) de mate waarin de diensten op de balansdatum zijn verricht kan op betrouwbare wijze worden gewaardeerd; en (d) de reeds gemaakte kosten voor de transactie en de kosten om de transactie te voltooien kunnen op betrouwbare wijze worden gewaardeerd. Renteopbrengsten worden op basis van tijdsevenredigheid opgenomen, rekening houdend met het effectieve rendement van het actief. Royalty s worden volgens het toerekeningsbeginsel opgenomen in overeenstemming met de economische realiteit van de desbetreffende overeenkomst. Dividenden worden opgenomen op het moment dat de aandeelhouder het recht heeft verkregen om de betaling te ontvangen. In de winst- en verliesrekening worden de verkoop van goederen, het verrichten van diensten en de royalty s opgenomen onder de titel verkopen. Interestopbrengsten worden onder de titel netto financieringskosten gepresenteerd. Op aandelen gebaseerde betalingen Op aandelen gebaseerde betalingen worden uitsluitend gerealiseerd in verband met aandelenoptieplannen ten voordele van het personeel.

13 52 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE TOELICHTING 2: GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING (vervolg) Voor aandelenoptieplannen ten voordele van het personeel die in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkeld zijn, dient de groep IFRS 2 niet toe te passen op de toekenning van aandelen, aandelenopties en andere eigen-vermogensinstrumenten die vóór 7 november 2002 waren toegekend en die op 1 januari 2004 nog niet onvoorwaardelijk waren geworden. Aandelenoptieplannen afgewikkeld in eigen-vermogensinstrumenten toegekend aan het personeel na die datum worden overeenkomstig IFRS 2 geboekt, zodat hun kost in het resultaat opgenomen wordt over de overeenkomstige prestatieperiode. Aandelenoptieplannen afgewikkeld in geldmiddelen (toegekend aan het personeel vóór, op of na 7 november 2002) worden als schuld erkend en hun kost wordt in het resultaat opgenomen over de overeenkomstige wachtperiode. Financieringskosten Financieringskosten dienen als last te worden opgenomen in de periode waarin ze zijn gemaakt. Overheidssteun Overheidssubsidies voor de aankoop van vaste activa worden opgenomen als over te dragen ontvangsten en worden in credit geboekt in de winst- en verliesrekening over de levensduur van de desbetreffende activa. Belastingen Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen voor lopende en voorgaande perioden worden, in zoverre ze nog niet zijn betaald, opgenomen als een verplichting. Als het bedrag dat al is betaald met betrekking tot lopende en voorgaande perioden groter is dan het bedrag dat over deze perioden is verschuldigd, wordt het saldo opgenomen als een actief. Het voordeel met betrekking tot een fiscaal verlies dat later kan worden gecompenseerd met in een voorgaande periode verschuldigde belasting wordt opgenomen als een actief. De uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen worden volledig vastgesteld volgens de balansmethode, rekening houdend met tijdelijke verschillen tussen de boekwaarden van activa en passiva in de financiële verslaggeving en de bedragen die worden gebruikt voor fiscale doeleinden. Bij de berekening van de belastinglatenties wordt met de volgende tijdelijke verschillen geen rekening gehouden: (i) de eerste opname van de goodwill en (ii) de eerste opname van een actief of verplichting die geen invloed heeft op de winst vóór belastingen of op de fiscale winst (het fiscale verlies). Het bedrag van de uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen is gebaseerd op de verwachtingen met betrekking tot de realisatie of vereffening van de boekwaarde van de activa en passiva, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belastingtarieven die zijn vastgesteld of in wezen vastgesteld op de balansdatum. Een uitgestelde belastingvordering wordt slechts geboekt in de mate dat het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn tegenover welke de niet-aangewende fiscale verliezen en belastingkredieten zullen kunnen worden aangewend. Uitgestelde belastingvorderingen worden verminderd naarmate het niet langer waarschijnlijk is dat het desbetreffende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen Elke post van de winst- en verliesrekening en elk subtotaal van de winst- en verliesrekening wordt onderverdeeld om informatie te geven inzake courant resultaat en ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen. Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen bevatten de volgende elementen: (a) opgenomen winsten en verliezen op de reële waarde, zonder rekening te houden met verworven kasstromen die voortkomen uit de verbintenissen van de groep inzake afdekking, waar hedge accounting niet kan worden toegepast volgens IAS 39; (b) koerswinsten en -verliezen bij de omzetting aan de slotkoers van de schulden in vreemde valuta; (c) bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill en andere vaste activa; (d) afschrijving van de immateriële vaste activa met een beperkte gebruiksduur erkend in het kader van de toerekening van de kostprijs van een bedrijfscombinatie, zoals gedefinieerd in IFRS 3; (e) andere ongebruikelijke elementen. Het betreft materiële elementen voortvloeiend uit evenementen of transacties verbonden met de gebruikelijke activiteiten van de groep, en die individueel of samengenomen (indien ze van dezelfde aard zijn), door hun belang of hun weerslag, apart worden vermeld. Alle andere elementen worden erkend als deel van het courante resultaat.

14 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 53 TOELICHTING 3: GESEGMENTEERDE INFORMATIE Toelichting 3.1: Segmentatie criteria De primaire segmentatiebasis van de groep gebeurt via bedrijfssegmenten. Bedrijfssegmenten voor de verslaggeving zijn autodistributie, autoverhuur en voertuigbeglazing. Het segment autodistributie omvat de automobiele distributie-activiteiten (zie toelichting 1) net als de corporate activiteiten. Het segment autoverhuur bestaat uit Avis Europe plc en zijn dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen (zie toelichting 1). Het segment voertuigbeglazing betreft Belron s.a. en zijn dochterondernemingen (zie toelichting 1). Die segmentatie is consistent met de organisatorische en interne rapporteringsstructuur. Toelichting 3.2: Gesegmenteerde winst- en verliesrekening - Bedrijfssegmenten (Jaar afgesloten op 31 december) in miljoen EUR Toelichting Auto- Auto- Voertuig- Elimi- Groep Auto- Auto- Voertuig- Elimi- Groep distri- verhuur begla- naties distri- verhuur begla- naties butie zing butie zing Externe verkopen , , , , , , , ,1 Verkopen tussen segmenten 6,5 2,5 3,1-12,1-4,1 2,1 2,1-8,3 - Verkopen per segment 2.685, , ,2-12, , , , ,1-8, ,1 Bedrijfsresultaat (per segment) 5 88,5-147,6 150,9 91,8 98,8 79,6 138,4 316,8 bestaande uit: courante elementen 5 88,5 112,7 173,9 375,1 98,7 106,5 156,5 361,7 bestaande uit: ongebruikelijke elementen bestaande uit: en waardeaanpassingen ,3-23,0-283,3 0,1-26,9-18,1-44,9 Netto financieringskosten 6-25,5-94,5-38,1-158,1-26,7-68,9-37,5-133,1 Resultaat vóór belastingen 9 63,0-242,1 112,8-66,3 72,1 10,7 100,9 183,7 bestaande uit: courante elementen 9 60,6 37,6 140,3 238,5 75,0 36,8 124,3 236,1 bestaande uit: ongebruikelijke elementen bestaande uit: en waardeaanpassingen 9 2,4-279,7-27,5-304,8-2,9-26,1-23,4-52,4 Aandeel in het resultaat van entiteiten verwerkt volgens de equity -methode 7 0,7 0,4-1,1 0,5 0,8-1,3 Belastingen 8-5,0 59,4-18,7 35,7-9,1-11,2-11,8-32,1 Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 58,7-182,3 94,1-29,5 63,5 0,3 89,1 152,9 bestaande uit: courante elementen 59,3 21,8 111,8 192,9 65,4 26,2 104,8 196,4 bestaande uit: ongebruikelijke elementen bestaande uit: en waardeaanpassingen -0,6-204,1-17,7-222,4-1,9-25,9-15,7-43,5 Beëindigde bedrijfsactiviteiten 41-1,3-1, , ,4 RESULTAAT VAN DE PERIODE 58,7-181,0 94,1-28,2 63,5-12,1 89,1 140,5 Toerekenbaar aan: Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 29 58,7-99,4 72,9 32,2 63,3-7,0 71,4 127,7 bestaande uit: courante elementen 9 59,3 13,0 86,7 159,0 65,2 17,7 83,4 166,3 bestaande uit: ongebruikelijke elementen bestaande uit: en waardeaanpassingen -0,6-112,4-13,8-126,8-1,9-24,7-12,0-38,6 Minderheidsbelangen - -81,6 21,2-60,4 0,2-5,1 17,7 12,8 RESULTAAT VAN DE PERIODE 58,7-181,0 94,1-28,2 63,5-12,1 89,1 140,5

15 54 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE TOELICHTING 3: GESEGMENTEERDE INFORMATIE (vervolg) Toelichting 3.3: Gesegmenteerde balans - Bedrijfssegmenten (Op 31 december) in miljoen EUR Toelichting Auto- Auto- Voertuig- Groep Auto- Auto- Voertuig- Groep distri- verhuur begla- distri- verhuur begla- butie zing butie zing Goodwill 11 2,6 0,2 849,2 852,0 2,6 0,3 783,7 786,6 Overige immateriële vaste activa 13 2,8 394,8 406,6 804,2 2,7 636,7 415, ,3 Voertuigen ,4 441,0-781,4 312,6 448,7-761,3 Overige materiële vaste activa ,5 71,7 173,4 385,6 140,1 78,0 169,0 387,1 Vastgoedbeleggingen 16 6, ,8 6, ,1 Entiteiten verwerkt volgens de equity -methode 7 2,6 12,2-14,8 1,9 10,8-12,7 Voor verkoop beschikbare financiële activa 17 0,5 0,4 0,1 1,0 0,5 0,6 0,1 1,2 Voor afdekking aangehouden derivaten ,6-4,6 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 19-0,7-0,7-5,6 1,2 6,8 Activa uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeloningen ,5 0, ,9 1,9 Uitgestelde belastingvorderingen 21 3,7 31,7 45,6 81,0 1,7 49,5 26,9 78,1 Overige vorderingen 22 1,1-1,4 2,5 1,5-0,6 2,1 Vaste activa 501,0 952, , ,5 469, , , ,8 Vaste activa aangehouden voor verkoop 23-10,3-10,3 0,4 7,1-7,5 Voorraden ,4 6,9 160,6 519,9 322,9 7,7 153,0 483,6 Voor afdekking aangehouden derivaten 18-0,7 7,0 7, Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 19 12,1 8,5-20,6 4,4 3,8 2,0 10,2 Andere financiële activa 25 36,3-17,0 53,3 24,4 5,4 17,7 47,5 Actuele belastingvorderingen 26 5,7 2,0 0,2 7,9 3,3 3,0 11,1 17,4 Handelsvorderingen en overige vorderingen , ,7 213, ,7 136, ,8 211, ,2 Geldmiddelen en kasequivalenten 28 1,2 52,1 44,6 97,9 1,9 60,9 17,7 80,5 Vlottende activa 559, ,2 443, ,3 494, ,7 413, ,9 TOTAAL ACTIVA 1.060, , , ,8 963, , , ,7 bestaande uit: activa van de segmenten 998, , , ,9 925, , , ,7 Geplaatst kapitaal en reserves die aan houders van eigen-vermogensinstrumenten toerekenbaar zijn 896, ,1 917, ,7 Minderheidsbelangen 1,5 133,2-134,7 1,7 220,8-222,5 Eigen vermogen ,6 133, ,8 919,4 220, ,2 Verplichtingen uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeloningen 20 6,3 70,9 29,7 106,9 6,6 97,5 10,0 114,1 Overige voorzieningen 30 30,2 25,6 133,4 189,2 31,8 22,3 85,3 139,4 Voor afdekking aangehouden derivaten 18-51,5-51,5-52,9-52,9 Leningen 31/32 489,2 863,8 520, ,2 477,8 730,2 537, ,8 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten ,6 0, ,3 0,3 Verkoopopties toegestaan aan minderheidsaandeelhouders , ,1 260, ,6 Andere schulden ,7 3, ,6 10,6 Uitgestelde belastingverplichtingen 21 17,0 146,5 7,3 170,8 12,5 228,8-241,3 Langlopende verplichtingen 854, ,3 694, ,0 789, ,7 644, ,0 Voorzieningen 30-33,8 9,0 42,8-45,1 12,3 57,4 Voor afdekking aangehouden derivaten 18-1,8-1,8-0,5-0,5 Leningen 31/32 134,0 278,0 31,7 443,7 31,9 304,3 80,0 416,2 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 19 18,5 19,6 9,8 47,9 11,3 1,5 1,5 14,3 Actuele belastingverplichtingen 26 3,7 24,4 41,5 69,6 3,7 33,3 50,2 87,2 Handelsschulden en overige te betalen posten ,9 539,2 325, ,2 223,8 670,3 315, ,9 Kortlopende verplichtingen 313,1 896,8 417, ,0 270, ,0 459, ,5 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 2.065, , , , , , , ,7 bestaande uit: verplichtingen van de segmenten 193,4 669,5 500, ,8 262,2 835,2 434, ,4 De activa van de segmenten, zoals gedefinieerd door IAS 14, betreffen de goodwill, de overige immateriële vaste activa, de voertuigen, de overige materiële vaste activa, de vastgoedbeleggingen, de activa uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeleggingen, de vaste activa aangehouden voor verkoop, de voorraden, de handelsvorderingen en overige vorderingen. De verplichtingen van de segmenten, zoals gedefinieerd door IAS 14, betreffen verplichtingen uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeloningen, voorzieningen, handelsschulden en overige te betalen posten.

16 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 55 TOELICHTING 3: GESEGMENTEERDE INFORMATIE (vervolg) Toelichting 3.4: Gesegmenteerde kasstroomoverzicht - Bedrijfssegmenten (Jaar afgesloten op 31 december) in miljoen EUR Toelichting Auto- Auto- Voertuig- Groep Auto- Auto- Voertuig- Groep distri- verhuur begla- distri- verhuur beglabutie zing butie zing Kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten Bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 88,5-147,6 150,9 91,8 98,8 79,6 138,4 316,8 Bedrijfsresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 41-1,3-1,3 - -8,0 - -8,0 Afschrijvingen van voertuigen voor activiteiten van rent-a-car en operationele leases 5 66,9 115,1-182,0 56,2 132,3-188,5 Afschrijvingen van overige vaste elementen 5 12,1 17,1 48,8 78,0 11,6 20,5 42,9 75,0 Afschrijving van Avis-licentierechten 9-21,7-21,7-21,7-21,7 Afschrijvingen van overige immateriële vaste activa 5 0,2 3,4 19,0 22,6-4,9 12,9 17,8 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill en overige vaste activa 9/15/41-226,1-226,1-11,1-11,1 Niet-geldelijke operationele leasingkosten op buy-back overeenkomsten 5-192,3-192,3-185,8-185,8 Overige niet-geldelijke posten 1,1 5,9 57,1 64,1-7,8-6,3 46,0 31,9 Pensioenverplichtingen - -2,2-11,6-13,8 0,2-3,9-19,0-22,7 Overige geldelijke posten - -5,6 - -5,6 - -3,3 - -3,3 Netto betalingen ivm voertuigen aangekocht met een buy-back overeenkomst , , , ,9 Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal -122,3 4,5-2,1-119,9 12,4-45,0-56,7-89,3 Kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten 46,5 142,6 262,1 451,2 171,4 53,5 164,5 389,4 Betaalde belastingen -4,6-10,6-17,7-32,9-11,1-9,9-18,7-39,7 Netto kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten 41,9 132,0 244,4 418,3 160,3 43,6 145,8 349,7 Kasstroom uit de investeringsactiviteiten Aanschaffingen van voertuigen voor activiteiten (1) van rent-a-car en operationele leases -211,5-491, ,0-209,8-492, ,3 Verkopen van voertuigen voor activiteiten (1) van rent-a-car en operationele leases 122,1 355,7-477,8 117,5 410,8-528,3 Aanschaffingen van overige elementen -13,7-26,3-49,8-89,8-13,7-28,6-50,6-92,9 Verkopen van overige elementen 2,5 0,6 2,5 5,6 0,3 7,7 3,7 11,7 Netto investering in immateriële en materiële vaste activa -100,6-161,5-47,3-309,4-105,7-102,6-46,9-255,2 Verwerving van eigen-vermogensinstrumenten (na aftrek van de verworven geldmiddelen) 9/ ,9-44,5-46,4-34,8-5,0-168,5-208,3 Afstoting van eigen-vermogensinstrumenten (na aftrek van de afgestoten geldmiddelen) ,8-19,8 Netto investering in overige financiële activa 25-11,6 5,6-0,7-6,7 1,5 17,2-18,1 0,6 Netto kasstroom uit de investeringsactiviteiten -112,2-157,8-92,5-362,5-139,0-70,6-233,5-443,1 Kasstroom uit de financieringsactiviteiten Netto aanschaffingen van eigen aandelen 29-1, ,5-4,6-2,7 - -7,3 Terugbetaling van financiële leases verplichtingen - -53,5-17,4-70, ,6-10,9-68,5 Netto verandering in andere leningen 112,6 147,9-62,6 197,9-6,4 112,4 139,9 245,9 Netto betaalde interesten -24,8-76,6-36,4-137,8-22,2-80,4-25,4-128,0 Door de moedermaatschappij betaalde dividenden 29-16, ,5-14, ,6 Door dochterondernemingen betaalde dividenden -0,2 - -2,8-3,0 26, ,9-11,0 Netto kasstroom uit de financieringsactiviteiten 69,6 17,8-119,2-31,8-20,9-28,3 65,7 16,5 TOTALE KASSTROOM VAN DE PERIODE -0,7-8,0 32,7 24,0 0,4-55,3-22,0-76,9 Reconciliatie met de balans Geldmiddelen aan het begin van het boekjaar 28 1,9 35,0 17,7 54,6 1,5 52,0 37,8 91,3 Kasequivalenten aan het begin van het boekjaar 28-25,9-25,9-64,6-64,6 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het boekjaar 28 1,9 60,9 17,7 80,5 1,5 116,6 37,8 155,9 Totale kasstroom van de periode -0,7-8,0 32,7 24,0 0,4-55,3-22,0-76,9 Omrekeningsverschillen - -0,8-5,8-6,6 - -0,4 1,9 1,5 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het boekjaar 28 1,2 52,1 44,6 97,9 1,9 60,9 17,7 80,5 (1) Exclusief voertuigen met een buy-back overeenkomst.

17 56 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE TOELICHTING 3: GESEGMENTEERDE INFORMATIE (vervolg) Toelichting 3.5: Overige gesegmenteerde informatie - Bedrijfssegmenten (Jaar afgesloten op 31 december) Auto- Auto- Voertuig- Groep Auto- Auto- Voertuig- Groep distri- verhuur begla- distri- verhuur begla- butie zing butie zing Kapitaalinvesteringen (1) 225,4 543,8 116,4 885,6 229,3 683,6 343, ,1 (1) Kapitaalinvesteringen betreffen beide toevoegingen en aan aanschaffingen door bedrijfscombinaties inclusief goodwill. Buiten de afschrijvingen van de activa van de segmenten (die voorgesteld worden in toelichting 5), zijn de kosten van operationele leases op buy-back overeenkomsten (ook voorgesteld in toelichting 5) en de kost voortvloeiend uit het langetermijn incentiveplan voor het management de andere materiële uitgaven in mindering gebracht bij de schatting van het resultaat van de segmenten. Toelichting 3.6: Geografische gesegmenteerde informatie (Jaar afgesloten op 31 december) De drie bedrijfssegmenten van de groep opereren in drie belangrijke geografische gebieden, zijnde België (voornaamste markt voor het segment autodistributie), de rest van Europa en de rest van de wereld. België Rest van Rest van Groep België Rest van Rest van Groep Europa de wereld Europa de wereld Verkopen per segment aan externe klanten (1) 2.625, ,0 931, , , ,8 827, ,1 Activa van de segmenten (2) 1.101, ,1 603, , , ,3 547, ,7 Kapitaalinvesteringen (3) 231,3 577,8 76,5 885,6 232,7 718,3 305, ,1 (1) Gebaseerd op de geografische ligging van de klanten. (2) Activa van de segmenten worden hierboven gedefinieerd (zie toelichting 3.3). (3) Kapitaalinvesteringen betreffen beide toevoegingen en aanschaffingen door bedrijfscombinaties inclusief goodwill. TOELICHTING 4: VERKOPEN Nieuwe voertuigen 2.162, ,8 Tweedehandse voertuigen 114,0 115,7 Onderdelen en accessoires 141,5 139,7 Naverkoopactiviteiten door D Ieteren Car Centers 51,4 48,5 D Ieteren Sport 47,1 56,2 D Ieteren Lease 139,4 125,9 Huuropbrengsten uit buy-back overeenkomsten 3,0 2,7 Andere verkopen 20,3 17,9 Subtotaal autodistributie 2.679, ,4 Avis 1.255, ,0 Budget 56,2 52,7 Subtotaal autoverhuur 1.311, ,7 Voertuigbeglazing 2.156, ,0 VERKOPEN (EXTERNE) 6.146, ,1 bestaande uit: verkoop van goederen 2.630, ,8 bestaande uit: verrichten van diensten 3.465, ,4 bestaande uit: royalty s 50,5 44,9

18 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 57 TOELICHTING 5: BEDRIJFSRESULTAAT Bedrijfsresultaat wordt verkregen na aftrek van: Courante elementen: Auto- Auto- Voertuig- Groep Auto- Auto- Voertuig- Groep distri- verhuur begla- distri- verhuur begla- butie zing butie zing Inkopen en voorraadwijzigingen ,6-62,1-532, , ,2-56,8-518, ,3 Afschrijvingen van voertuigen -66,9-115, ,0-56,2-122, ,0 Afschrijvingen van overige vaste elementen (excl. vastgoedbeleggingen) Afschrijvingen van de immateriële vaste activa (excl. waardeaanpassingen - zie toelichting 9) -11,6-17,1-48,8-77,5-11,1-20,3-42,9-74,3-0,2-3,4-11,1-14,7 - -4,9-8,8-13,7 Operationele leasingkosten op buy-back overeenkomsten , , , ,8 Voorwaardelijke operationele leasebetalingen (1) - -55, , , ,7 Overige operationele leasebetalingen ,7-93,5-213, ,2-88,4-220,6 Waardevermindering op voorraden -6,9-0,2-6,7 0,5 - -1,1-0,6 Netto winst (verlies) op voertuigen 5,2-10,3 - -5,1 3,5 14,1-17,6 Personeelskosten (zie toelichting 36) -119,8-283,0-786, ,2-121,2-291,7-676, ,0 Onderzoek- en ontwikkelingskosten ,0-3, ,2-2,2 Overige -138,2-337,9-499,9-976,0-135,1-367,1-503, ,0 Overige bedrijfskosten: Waardeverminderingen op vorderingen -2,8-2,4-0,4-5,6 1,4-5,9-2,6-7,1 Kosten verbonden met vastgoedbeleggingen: Afschrijvingen -0, ,5-0, ,5 Bedrijfskosten (2) -0, ,1-0, ,1 Overige 0,2-0,1-6,9-6,8-0,4-0,1-0,4-0,9 Subtotaal overige bedrijfskosten -3,2-2,5-7,3-13,0 0,4-6,0-3,0-8,6 Overige bedrijfsopbrengsten: Winst op materiële vaste activa 1, ,9 0,1-1,1 1,2 Huurinkomen uit vastgoedbeleggingen (3) 0, ,7 0, ,6 Overige 0, , Subtotaal overige bedrijfsopbrengsten 3, ,3 0,7-1,1 1,8 Subtotaal courante elementen , , , , , , , ,4 Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen (zie toelichting 9) ,3-23,0-283,3 0,1-26,9-18,1-44,9 NETTO BEDRIJFSKOSTEN , , , , , , , ,3 (1) Voorwaardelijke leasebetalingen vloeien hoofdzakelijk voort uit de agentschappen voor de huur van voertuigen in luchthavens en zijn meestal gebaseerd op de verkopen van de individuele agentschappen. (2) Het bedrag in zijn geheel betreft vastgoedbeleggingen die huurinkomen hebben opgeleverd. (3) Bevat geen voorwaardelijke leasebetalingen.

19 58 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE TOELICHTING 6: NETTO FINANCIERINGSKOSTEN Netto financieringskosten bestaan uit de volgende elementen: Courante elementen: Financiële kosten: Auto- Auto- Voertuig- Groep Auto- Auto- Voertuig- Groep distri- verhuur begla- distri- verhuur begla- butie zing butie zing Interestkosten -29,2-77,6-37,2-144,0-26,2-75,7-33,4-135,3 Transfer van waardeaanpassingen -0,2 0,5 0,3 0,6 0,7 0,6 0,5 1,8 Courante interestkosten -29,4-77,1-36,9-143,4-25,5-75,1-32,9-133,5 Overige financiële kosten -0, ,3-0, ,2 Subtotaal financiële kosten -29,7-77,1-36,9-143,7-25,7-75,1-32,9-133,7 Financiële opbrengsten 1,8 2,0 3,3 7,1 2,0 5,4 0,7 8,1 Courante netto financieringskosten -27,9-75,1-33,6-136,6-23,7-69,7-32,2-125,6 Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen (zie toelichting 9): Ongebruikelijke elementen ,2-2,2 Waardeaanpassingen op financiële instrumenten: Winsten (Verliezen) op bruto reële waarde van derivaten (1) 2,2-18,4-4,2-20,4-2,3-2,4-2,6-7,3 Transfer naar courante elementen 0,2-0,5-0,3-0,6-0,7-0,6-0,5-1,8 Subtotaal winsten (verliezen) op netto reële waarde van (1) derivaten 2,4-18,9-4,5-21,0-3,0-3,0-3,1-9,1 Wisselkoerswinsten (verliezen) op nettoschuld - -0,5 - -0,5-3,8-3,8 Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2,4-19,4-4,5-21,5-3,0 0,8-5,3-7,5 NETTO FINANCIERINGSKOSTEN -25,5-94,5-38,1-158,1-26,7-68,9-37,5-133,1 (1) De verandering van de bruto reële waarde van derivaten stemt overeen met de verandering in de waarde van de derivaten tussen het begin en het einde van de periode. Veranderingen in de netto reële waarde van derivaten stemt overeen met de verandering in de bruto reële waarde zonder rekening te houden met de verworven kasstromen van de periode. TOELICHTING 7: ENTITEITEN VERWERKT VOLGENS DE EQUITY -METHODE In de groep bestaan er vier entiteiten verwerkt volgens de equity -methode. D Ieteren Vehicle Trading n.v. is een geassocieerde onderneming voor 49% die diensten inzake financiële leases verricht voor klanten van het segment autodistributie. Op jaareinde bestaat het deel van het segment autodistributie in die geassocieerde onderneming uit: Aandeel in bruto activa 32,1 28,9 Aandeel in bruto verplichtingen -29,5-27,0 Aandeel in netto activa 2,6 1,9 Aandeel in de verkopen 9,3 7,5 Aandeel in winst (verlies) 0,7 0,5 Mercury Car Rental Ltd is een geassocieerde onderneming van Avis Europe plc voor 33% die instaat voor verhuringen op korte termijn in India onder het merk Avis. Op jaareinde bestaat het deel van het segment autoverhuur in die geassocieerde onderneming uit: Aandeel in bruto activa (incl. goodwill) 3,1 2,9 Aandeel in bruto verplichtingen -2,6-2,4 Aandeel in netto activa 0,5 0,5 Aandeel in de verkopen 3,8 3,9 Aandeel in winst (verlies) 0,1 0,2

20 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 59 TOELICHTING 7: ENTITEITEN VERWERKT VOLGENS DE EQUITY -METHODE (vervolg) Anji Car Rental and Leasing Company Ltd en OKIGO (investering in 2008) zijn joint ventures van Avis Europe plc voor 50% die instaat voor verhuringen op korte termijn onder het merk Avis respectievelijk in China en in Frankrijk. Op jaareinde bestaat het deel van het segment autoverhuur in deze joint ventures uit: Aandeel in vaste activa (incl. goodwill) 25,0 18,5 Aandeel in vlottende activa 5,8 2,7 Aandeel in langlopende verplichtingen -0,7 - Aandeel in kortlopende verplichtingen -18,4-10,9 Aandeel in netto activa 11,7 10,3 Aandeel in de verkopen 13,5 14,5 Aandeel in winst (verlies) 0,3 0,6 Tijdens het jaar, heeft Avis Europe plc geïnvesteerd in een Franse joint venture, OKIGO, voor een contante vergoeding van EUR 0,1 miljoen. Het deel van het segment autoverhuur van 50% van de netto aangeschaft verplichtingen was EUR 0,6 miljoen. TOELICHTING 8: BELASTINGLASTEN Belastinglasten bestaan uit de volgende elementen: Auto- Auto- Voertuig- Groep Auto- Auto- Voertuig- Groep distri- verhuur begla- distri- verhuur beglabutie zing butie zing Actuele belastingen van het boekjaar -1,9 4,2-17,8-15,5-7,8-15,8-14,9-38,5 Actuele belastingen van vorige boekjaren -0,8 - -2,9-3,7-1,2 - -1,1-2,3 Verandering in de uitgestelde belastingen -2,3 55,2 2,0 54,9-0,1 4,6 4,2 8,7 Belastinglasten -5,0 59,4-18,7 35,7-9,1-11,2-11,8-32,1 bestaande uit: courante elementen -2,0-16,2-28,5-46,7-10,1-11,4-19,5-41,0 bestaande uit: ongebruikelijke elementen en bestaande uit :waardeaanpassingen (zie toelichting 9) -3,0 75,6 9,8 82,4 1,0 0,2 7,7 8,9 In het segment autoverhuur, begrijpt de verandering in de uitgestelde belastingen een bedrag van EUR 66,9 miljoen in verband met het bijzondere waardeverminderingsverlies van de Avis-licentierechten (zie toelichtingen 13 en 21). Het verband tussen de belastinglasten en het boekhoudkundige resultaat wordt hieronder verklaard: Auto- Auto- Voertuig- Groep Auto- Auto- Voertuig- Groep distri- verhuur begla- distri- verhuur beglabutie zing butie zing Resultaat vóór belastingen 63,0-242,1 112,8-66,3 72,1 10,7 100,9 183,7 Belasting tegen het Belgische vennootschapsbelastingpercentage (33,99%) -21,4 82,3-38,3 22,6-24,5-3,6-34,3-62,4 Verzoenende elementen (som van alle elementen hieronder geïdentificeerd door (a) en (b)) 16,4-22,9 19,6 13,1 15,4-7,6 22,5 30,3 Belastinglasten op resultaat vóór belastingen -5,0 59,4-18,7 35,7-9,1-11,2-11,8-32,1

s.a. D Ieteren n.v. Inhoud

s.a. D Ieteren n.v. Inhoud s.a. D Ieteren n.v. Geconsolideerde jaarrekening 2006 Inhoud 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 47 Geconsolideerde balans 48 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 49 Geconsolideerd

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 OVERZICHT Waarderingssystemen Waarderingsaanpassing 2 WAARDERING BINNEN RAAMWERK In «"raamwerk"» geeft men aan hoe men waarde

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODEN

BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODEN BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODEN 1. ALGEMENE INFORMATIE IMMOBEL (hierna de Vennootschap genoemd) is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Regentschapsstraat 58,

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43-1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005 Op en voor de periode van zes maanden Geconsolideerde Winst- en verliesrekening (niet-geauditeerde cijfers) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 1 184 854 Netto verkopen 1 040 787 Ontvangen royalty

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Financieel Rapport Inhoudstafel

Financieel Rapport Inhoudstafel Financieel Rapport Inhoudstafel i. Definities 2 ii. Jaarrekening 3 II.1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 3 II.2. Geconsolideerde balans 5 II.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 6 II.4. Mutatieoverzicht

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Financieel Verslag 2009

Financieel Verslag 2009 Financieel Verslag 2009 NV I Romenstraat 3 I 8840 Westrozebeke I T +32 (0)51 78 82 00 I F +32 (0)51 77 83 82 E-mail: investorrelations@pinguin.be I Ondernemingsnummer 0402.777.157 I RPR IEPER GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

TMG jaarverslag 2014 TMG JAARREKENING 2014

TMG jaarverslag 2014 TMG JAARREKENING 2014 1 jaarverslag 2014 TMG jaarverslag 2014 TMG JAARREKENING 2014 94 TMG jaarverslag 2014 TMG Jaarrekening 2014 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2014 2013

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie