Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina Algemene informatie pagina 03

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03"

Transcriptie

1 Jaargids

2 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen - Fietsenbeleid - Ziekte- en afwezigheidsmeldingen - Kanjertraining - (Gedrags-) regels en afspraken - Afwezigheid van leerkrachten - Schoolverzuim, bijzonder verlof - Hoofdluiscontrole - Oudercommissie - Ouderbijdrage - Medezeggenschapsraad - Buitenschoolse Opvang 2. Diverse roosters pagina 12 - Gymrooster - Vakantierooster - Studiedagen, vrije (mid)dagen - Jaarkalender 3. Bijlagen pagina 18 - Stappenplan: wat doen wij wanneer iemand zich niet aan de regels houdt - Inhoudsopgave schoolgids Het Eiland - Belangrijke adressen en telefoonnummers Jaargids Het Eiland Pagina 2

3 0. Inleiding Beste ouder(s)/verzorger(s) Voor u ligt de jaargids van Het Eiland schooljaar De jaargids is een aanvulling op de schoolgids die u eenmalig bij aanmelding van uw kind heeft ontvangen. In de schoolgids vindt u informatie over: - onze visie en missie - hoe wij met onze kinderen omgaan - hoe wij ons onderwijs vormgeven - hoe onze zorg er in de praktijk uitziet - hoe onze organisatie er uitziet - hoe wij de doelstellingen realiseren, die de wet op het basisonderwijs ons voorschrijft - welke methoden wij daarvoor gebruiken - hoe wij onze resultaten meten - allerlei formele regelgeving die voor u van belang is Verder kunt u lezen wat wij van u verwachten met betrekking tot - uw aanwezigheid bij informatie- en rapportenavonden - uw hulp en betrokkenheid bij ons onderwijs De schoolgids is via de website van onze school altijd in te zien of te downloaden. Tevens is de inhoudsopgave van de schoolgids als bijlage toegevoegd. In deze jaargids vindt u vooral de praktische informatie die voor dit schooljaar voor u van belang is. Het gaat hierbij o.a. om de groepsindeling, het gymrooster, het vakantierooster en de jaarkalender. Daarnaast hebben wij ook een aantal zaken uit de schoolgids opgenomen, die wij nog eens onder uw aandacht willen brengen. Een gids dus om goed te bewaren! Wij hopen dat u hem met veel interesse zult lezen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht. Met vriendelijke groeten, namens het team van Het Eiland, Lenemie Laarman, directeur a.i. Dorien Hille, adjunct directeur Jaargids Het Eiland Pagina 3

4 1. Algemene informatie Groepsindeling en inzet personeel schooljaar In hoofdstuk 3 van onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over de diverse functies en taken die wij binnen Het Eiland kennen. In deze jaargids vindt u hieronder slechts de namen van de groepsleerkrachten en in welke groep zij werkzaam zijn. Daaronder staan de overige medewerkers en wat hun functie binnen de school is. Groep leerkracht werkdagen Groep 1/2 A Wil Sopjes maandag t/m donderdag Marjan Schenk vrijdag Groep 1/2 B Mariska Smit maandag t/m woensdag Catelijne Jongbloed donderdag en vrijdag Groep 3 Marieke Steen maandag t/m vrijdag Groep 4 Jolanda Steensma maandag t/m woensdag om de week ` Sonja Heinis woensdag om de week t/m vrijdag Groep 5 Yvonne de Cocq v. Delwijnen maandag en dinsdag Elisa van der Fluit woensdag t/m vrijdag Groep 5/6 Annemarie Orsel maandag en dinsdag Kirsten van Dee woensdag t/m vrijdag Groep 6 Richtje de Wit maandag en dinsdag Anneroo Vreden (* woensdag t/m vrijdag Groep 7 A Greta Kramer maandag t/m vrijdag Groep 7 B Ivanka van Herwijnen maandag en dinsdag Tim Lamb woensdag t/m vrijdag Groep 8 A Ruth Noordpool maandag t/m vrijdag Groep 8 B Sonja Lammerts v. Bueren maandag en dinsdag Saskia Scheerman woensdag t/m vrijdag Zolang juf Anneroo ziek is wordt zij vervangen door Daphne Melk Jaargids Het Eiland Pagina 4

5 Zorgteam Onze school heeft een intern begeleiders (IB-er). Dit is een gespecialiseerde leerkrach met veel expertise op het gebied van zorgleerlingen. Zij is verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van de leerkrachten bij het bieden van hulp aan kinderen met problemen op allerlei gebied. De IBer vormt samen met de directeur het zorgteam van de school. De IBer van Het Eiland is Annelies Timmermans. Ondersteuning Marja Meijer: zij is drie dagen per week (maandag t/m woensdag) werkzaam als administratieve kracht. Zij ondersteunt de directie bij allerlei zaken van administratieve aard als het bijhouden van nieuwe inschrijvingen, het leerlingenbestand en het ziekteverzuim. Tevens verzorgt zij de financiën en regelt zij de in- en uitgaande post. Ingrid Jonkhart: zij is gemiddeld 3 dagen per week werkzaam als onderwijsassistent. Zij is verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van een aantal zorgleerlingen. Daarnaast verleent zij ook directe ondersteuning in de groepen. Ben Duin: hij is onze conciërge en verantwoordelijk voor het huishoudelijk reilen en zeilen van de school. Hij werkt op maandag en vrijdag. Schooltijden Wij werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen onder begeleiding van de eigen leerkracht. De tijden zijn als volgt: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: uur uur uur uur uur Halen en brengen De deur gaat iedere morgen om 8.15 uur open. Wij verzoeken u dringend ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de klas zijn en dat u ook op tijd het lokaal weer verlaat zodat de leerkracht om 8.30 met de lessen kan beginnen. Natuurlijk mag u even samen met uw kind naar het werk kijken, maar het is niet de bedoeling dat u voor de gezelligheid tot 8.30 uur in de klas blijft. Als de kinderen binnen komen, is de leerkracht er in eerste instantie voor de kinderen. Het is dan ook niet het juiste moment om schoolse zaken met de leerkracht te bespreken. Beter is het om dat na schooltijd te doen of een aparte afspraak te maken. Voor u en voor de leerkracht is dat een stuk plezieriger. Bij het ophalen van de kinderen verzoeken wij de ouders buiten te wachten, tot de lessen zijn beëindigd. De kleuters worden door hun leerkracht naar buiten gebracht bij de kleuter in/uitgang. De overige kinderen gaan zelf naar buiten bij de in/uitgang die u met uw kind afspreekt. Als het weer slechter wordt, worden veel kinderen met de auto naar school gebracht. Er ontstaan dan vaak onoverzichtelijke, dus gevaarlijke, verkeerssituaties rond de school. Wij willen u vragen om vooral bij de in- en uitstappunten heel rustig te rijden en de auto in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren. Iets verder van de school af parkeren is zeer wenselijk. Tevens verzoeken wij autobezitters de motor af te zetten, als ze nog even op hun kind(eren) moeten wachten. Jaargids Het Eiland Pagina 5

6 Fietsenbeleid Veel kinderen komen met de fiets naar school. Het stallen van de fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken gebeurt geheel voor eigen risico. Als school zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de fiets van uw kind. Daarom is het verstandig alleen op de fiets te komen als dat echt noodzakelijk is. Kinderen die op loopafstand van de school wonen, kunnen hun fiets beter thuislaten. Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Ziekte- en afwezigheidsmeldingen In het belang van de rust op school, willen we het telefoneren naar school enigszins in banen leiden. Van 7.45 uur tot 8.20 uur kunt u uw telefonische mededelingen aan het team kwijt. Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend zich aan deze tijden te houden. De Kanjertraining Sinds het schooljaar werkt het Eiland intensief met de Kanjertraining, een sociaalemotioneel trainingsprogramma. Door middel van gerichte lessen worden de kinderen getraind in een goede en respectvolle wijze van omgaan met elkaar en met de volwassenen in de school en daarbuiten. Op allerlei manieren bespreken de leerkrachten met de kinderen samen de 5 Kanjerregels en passen deze zoveel mogelijk toe. Om met dit programma optimale resultaten te bereiken, is het belangrijk dat ook u als ouders goed op de hoogte bent van de kanjerregels en de wijze van toepassing. Daarom, aan het begin van dit nieuwe schooljaar, weer even een geheugensteuntje. Als echte kanjers vertrouwen wij elkaar helpen wij elkaar speelt niemand de baas lacht er niemand iemand anders uit doet er niemand zielig De kanjerpetjes: De zwarte pet gedraagt zich als de baasspeler, de rode pet neemt niets en niemand serieus en lacht veel mensen uit, de gele pet gedraagt zich angstig, verlegen en voelt zich snel zielig en de witte pet is de tijger. De tijger vindt zichzelf en de ander okay. Zie voor meer informatie: (Gedrags-)regels en afspraken bij ons op school Naast de Kanjertraining maken wij met de kinderen uiteraard ook praktische afspraken. Deze betreffen ondermeer afspraken met betrekking tot het verkeer in de school en op de schoolpleinen, wat wel en niet is toegestaan in de klas, toiletregels en afspraken ten aanzien van computergebruik. Sinds het schooljaar werken wij met het Gedragsprotocol. Het protocol is in samenspraak met ouders (klankbordgroep) en leerkrachten opgesteld. In het protocol staat, naast de gemaakte afspraken en vastgestelde regels, ook een stappenplan hoe wij omgaan met kinderen die zich niet aan deze afspraken en regels houden. Het is belangrijk dat u als ouders goed kennisneemt van het protocol, zodat ook u weet wat wij als school met uw kind(eren) hebben afgesproken en hoe we omgaan met uw kind als hij of zij zich niet aan de regels en afspraken houdt. We hopen dat u als ouders zult ervaren dat door het hanteren van het protocol, dit de rust en de veiligheid in de school ten goede komt. Het protocol (gedrags-)regels en afspraken obs Het Eiland is ook te raadplegen op onze site Hieronder vindt u het eerste deel van het protocol. In de bijlage vindt u het tweede deel, waarin het genoemde stappenplan wat doen we wanneer iemand zich niet aan de regels houdt is uitgewerkt. Jaargids Het Eiland Pagina 6

7 Protocol (gedrags-)regels en afspraken obs Het Eiland Het hierna genoemde protocol geldt voor alle ouders, leerkrachten en leerlingen van onze school. Het onderwijs op obs Het Eiland is gebaat bij een goed nakomen van afspraken die op onze school gelden. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet: Als uw kind ziek is laat dit dan tijdig - tussen uur tot uur - aan ons weten. Tel: Voor de veiligheid wordt er vóór schooltijd op het schoolplein niet gevoetbald. Op de speelplaats loopt iedereen naast de fiets. De fietsen worden in de daarvoor bestemde stalling geplaatst. De deuren gaan 15 minuten voor schooltijd open en de kinderen mogen dan naar binnen. Wij verwachten dat alle kinderen op tijd op school aanwezig zijn. De bel gaat 5 minuten voordat de school begint, de kinderen gaan naar binnen. We verwachten om 8.30 uur alle kinderen op hun plaats in het lokaal. In de gangen wordt rustig gelopen. De kinderen mogen door de ouders naar de klas worden gebracht. Leerkrachten zijn na schooltijd te spreken voor ouders. Vóór schooltijd (08.15 uur) staan ze bij de deur en begroeten zij de kinderen. Mobiele telefoons worden bij het begin van de dag (uitgezet) ingeleverd bij de leerkracht. Deze worden aan het einde van de dag teruggegeven. De school is niet aansprakelijk voor schade of verlies. De leerkracht begeleidt de groep tijdens de pauzes en bij het uitgaan (kleuterbouw) van de school naar buiten. Alle kinderen blijven tijdens de pauze op de speelplaats, er zijn dus geen leerlingen in het lokaal of ergens anders in de school. Kinderen nemen geen snoep/kauwgom mee naar school. Kinderen die jarig zijn mogen rondgaan bij de parallelgroep en de groep onder en boven de eigen groep. De school verwacht een kleine en gezonde traktatie. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn het groente-/fruitdag (oftewel Gruitdag). Op woensdag mag er eventueel een ander verantwoord tussendoortje meegegeven worden. Dit geldt ook voor de lunch. Het meenemen van koolzuurhoudende frisdranken is niet toegestaan. Dat geldt ook voor energy drink. Geen speelgoed, mp3-speler/i-pod, computerspelletjes of andere waardevolle spullen mee naar school nemen. Een uitzondering voor speelgoed wordt gemaakt voor de groepen 1 t/m 4 op de van te voren afgesproken speelgoedochtenden. De school is niet aansprakelijk voor schade of verlies. Na schooltijd worden de kinderen door hun ouders buiten opgewacht. Dit geldt ook voor het ophalen van broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Op onze school dragen de kinderen geen petjes binnen het gebouw. Voorwaarden voor een veilige leeromgeving: Wij zijn een professionele organisatie waarin het belang van een veilige ontwikkeling van het kind voorop staat. Samenwerking van alle bij het onderwijsproces betrokken partijen is hierbij van belang. Met betrokken partijen bedoelen wij: leerlingen, ouders, verzorgers, personeel en maatschappelijke instanties die met onze school te maken hebben. We verwachten van alle betrokken partijen een positieve houding waarbij de volgende afspraken voor ons als leidraad voor communicatie dienen: - We zien elkaar als partner bij de begeleiding / opvoeding van de leerlingen waarbij wij de ouders/verzorgers als eerst verantwoordelijken beschouwen. - We zijn ons ervan bewust dat ieder kind voor zijn/haar ouder(s) dierbaar is. - We spreken geen kwaad over elkaar. - We spreken onbevooroordeeld over elkaar en over elkaars opvoeding. - We hebben een open, rustige verstandhouding met elkaar. Jaargids Het Eiland Pagina 7

8 - We motiveren en stimuleren elkaar. - We behandelen elkaar respectvol, begripvol en correct. - We spreken positief over elkaar en accepteren geen dreigende houding. Hieronder verstaan we o.a. schelden en agressief praten. - We zijn eerlijk naar elkaar. - We maken zaken bespreekbaar wanneer ons iets dwars zit, daarbij hebben we respect voor de mening van de ander. - We komen afspraken na. - De ouder houdt zich niet op of mengt zich niet in ruzies of onenigheden op het schoolterrein, tenzij de leerkracht nog niet op de hoogte is. - De ouder gedraagt zich zorgzaam en verantwoordelijk voor kinderen bij excursies, schoolreisjes e.d. - Lichamelijk geweld is verboden. Wat doen we wanneer iemand zich niet aan de regels houdt? Hieronder een beknopte versie van de te volgen procedure: Fase 1: De leerkracht spreekt waar nodig leerlingen aan op hun gedrag en wijst hen op de afspraken. Fase 2: Wanneer er geen duidelijke veranderingen waarneembaar zijn, vindt er een gesprek met de ouders plaats. De leerling wordt hierbij betrokken. Fase 3: Inschakelen van deskundige hulp in samenspraak met de intern begeleider. Fase 4: Inschakelen directie In de bijlage vindt u het volledige uitgewerkte stappenplan: wat doen we wanneer iemand zich niet aan de regels houdt? Afwezigheid van leerkrachten Een school is een heel ander bedrijf dan een winkel of een kantoor. Als er een leerkracht onverhoopt ziek wordt of om een andere dringende reden afwezig is, zit er onmiddellijk een groep kinderen zonder begeleiding. Over ziekmeldingen zijn daarom met het team goede afspraken gemaakt. Er is in Zaanstad een invallerspool die bij dergelijke calamiteiten kan worden ingeschakeld. Alleen, het aantal beschikbare mensen is beperkt en wij zijn niet de enige school die aanspraak maakt op deze regeling. Er zijn daarom met betrekking tot het invallen interne afspraken gemaakt en de gang van zaken is als volgt: Als een leerkracht zich ziek meldt, proberen wij via de invallerspool een invaller te regelen en in te zetten. Is er niemand beschikbaar, dan bekijken wij of wij iemand vanuit onze eigen team kunnen inzetten. Ook bestaat de mogelijkheid om een groep te verdelen over een aantal andere groepen. Leerkrachten hanteren hiervoor een verdeelschema, waarbij is aangegeven welke kinderen in welke groep worden ondergebracht. De kinderen gaan gedurende het schooljaar met hetzelfde groepje naar dezelfde leerkracht. Bovendien heeft iedere groep een noodmap waarin speciaal werk zit dat aan de kinderen op een dergelijke dag wordt meegegeven. Het verdelen van een groep gebeurt zo mogelijk niet meer dan een dag achter elkaar. Als verdelen niet mogelijk is dan sturen we de groep naar huis. o Als het een onderbouwgroep betreft dan proberen wij of het mogelijk is dat de brengende ouder het kind weer mee naar huis neemt. De kinderen waarvoor op deze manier geen oplossing is, vangen wij op school op. o Midden- en bovenbouwgroepen die op de dag zelf naar huis gestuurd moeten worden, moeten eerst contact met hun ouders opnemen. Lukt dat niet of is er voor hen in de huiselijke sfeer geen opvang, dan wordt ook binnen de school een oplossing gezocht. o Als wij een dag van tevoren weten dat er de volgende dag geen oplossing is, krijgen de kinderen daarvan altijd via BSN bericht. Daarin wordt altijd een oplossing binnen schoolverband aangeboden. Een dag thuis zijn, of naar huis gestuurd worden, gebeurt nooit meer dan een dag achter elkaar. De kinderen worden altijd de dag daarop weer op school verwacht. Jaargids Het Eiland Pagina 8

9 Een groep naar huis sturen of een groep opdelen zijn altijd noodmaatregelen. Wij hopen dat wij er slechts in uiterste gevallen toe zullen moeten overgaan. Schoolverzuim, bijzonder verlof In de schoolgids vindt u op pagina 26/28 uitgebreide informatie over schoolverzuim en bijzonder verlof. Voor het toestemming krijgen voor verlof buiten de vakanties en vrije dagen van de school gelden zeer strikte regels. Als directie zijn wij verplicht ons stringent te houden aan deze regels. Aan u het verzoek dit ook te doen om daarmee teleurstellingen door een afwijzing te voorkomen. Van de gemeente hebben de scholen aanvraagformulieren ontvangen en wij zijn als school verplicht van elke aanvraag een kopie op te sturen naar de leerplichtambtenaar. Als ook melding te maken wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim. In een aantal gevallen kunnen leerlingen vrijgesteld worden van de leerplicht. Hiervoor gelden de volgende regels Wel extra verlof mogelijk. Hieronder vindt u regels voor het wel of niet in aanmerking komen voor verlof. Wel extra verlof mogelijk. 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen (art. 13) Als richtlijn geldt dat voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Het verzoek hiertoe dient u minimaal twee dagen van tevoren in bij de directeur van de school. 2. Vakantieverlof buiten de officiële vakanties (art. 13a) Bij wijze van uitzondering kan de directeur van de school eenmaal per schooljaar voor ten hoogste tien schooldagen extra vakantieverlof verlenen voor de gezinsvakantie buiten de schoolvakanties, mits het binnen de regelgeving vanuit de Leerplichtwet valt. Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken voor de verlofperiode bij de directeur van de school te worden ingediend. - Extra vakantieverlof is wettelijk uitsluitend mogelijk als een kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de reguliere vastgestelde schoolvakanties op vakantie kan gaan. Voor een aanvraag van dit verlof geldt de volgende regel: ouders moeten kunnen aantonen 80% van hun inkomsten in de vakanties te verdienen. Tevens dient de verlofperiode van de betrokken ouder vermeld te worden. - Dit betekent dus dat door deze specifieke aard van uw beroep dit de enige gezinsvakantie in het schooljaar is. Voor een extra (wintersport) vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag wettelijk geen toestemming worden verleend door de directeur van de school! - Het vakantieverlof kan door de directeur van de school, binnen bovenstaande voorwaarden slechts: - éénmaal per schooljaar worden verleend - niet langer duren dan tien schooldagen of te wel twee lesweken - en niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar 3. Gewichtige omstandigheden (art. 14), maximaal tien schooldagen per schooljaar Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. Een verzoek dient u vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden ingediend. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: - Het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan. - Verhuizing (maximaal 1 dag). - Huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen). Bij de aanvraag van het verlof dient een trouwkaart of kopie trouwakte als bewijs te worden toegevoegd. Jaargids Het Eiland Pagina 9

10 - Ernstige levensbedreigende ziekte van familieleden. Bij de aanvraag van het verlof dient als bewijs een doktersverklaring te worden toegevoegd. - Overlijden van ouders (5 dagen), van grootouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes/neven/nichten (1 dag). Bij overlijden in het buitenland maximaal 5 dagen. Bij de aanvraag van het verlof dient als bewijs een rouwkaart of overlijdensakte te worden toegevoegd. - Jubileum (huwelijk of als werknemer, 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60- jaar) van familieleden (1 dag). Dit geldt niet voor zgn. kroonjaren. - Andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Onder familieleden worden begrepen bloed- en aanverwanten, als (groot)-ouders, (schoon) broers/zussen, directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1 e tot en met de 4 e graad) Geen extra verlof mogelijk De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden en extra verlof wordt hiervoor niet verleend: - Familiebezoek in het buitenland - Lang weekend of midweek met het gezin, familieleden of vrienden - Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding - Vakantie in verband met een gewonnen prijs - Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden - Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden - De vliegtickets zijn al gekocht - Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan - Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte - Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn - Oriënteren op terugkeer naar land van herkomst of emigratie - Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband - Televisieopnames en/of fotoshoots - Een verlofperiode van ouders, gebruikmakend van een levensloopregeling 4. Gewichtige omstandigheden (art. 14), meer dan tien schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerlingen te worden voorgelegd. Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Vanaf schooljaar gaat de leerplichtambtenaar bij ongeoorloofd verzuim niet meer eerst een waarschuwing uitdelen, maar direct overgaan tot een lik-op-stuksanctie (geldboete). Vragen? Mocht u na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar, bereikbaar via het publieksnummer van de gemeente Zaanstad, telefoon of direct met de leerplichtambtenaar mevrouw L. van Bokhorst, telefoon Hoofdluiscontrole Er bestaat bij ons op school een luizenbrigade die de kinderen regelmatig controleert op hoofdluis. De eerste schoolweek na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. Deze data zijn opgenomen in de jaarplanning. Als de leden van de luizenbrigade hoofdluis aantreffen bij een kind, wordt dit gemeld bij de betrokken groepsleerkracht die vervolgens contact opneemt met de ouders. Mocht u er Jaargids Het Eiland Pagina 10

11 bezwaar tegen hebben dat uw kind gecontroleerd wordt op school dan vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de groepsleerkracht. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de coördinator van de luizencontrole Suzan Visser Oudercommissie De oudercommissie bestaat uit ouders van de school en zij spelen een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. U moet hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, de schoolreizen, enzovoort. Samen met de leerkrachten participeren zij in allerlei taakgroepen. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het innen, beheren en besteden van de ouderbijdragen. De leden komen jaarlijks zes keer bijeen in vergadering. De volgende ouders maken in het schooljaar deel uit van de oudercommissie: Claudia Kuipers - voorzitter Marieke Hulsbergen - penningmeester ouderbijdrage Jolanda Vink - penningmeester schoolreisfonds Yvette ten Cate - lid Madelon Cordes - lid Cynthia Kuiper - lid Eline Nommensen - lid Ouderbijdrage Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Er zijn echter zeer veel activiteiten die in de school plaatsvinden die niet door de overheid worden gefinancierd. De ouderbijdrage wordt gebruikt om de activiteiten te financieren die door de oudercommissie worden georganiseerd, alles ten behoeve van de 'extraatjes' voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, kerst en de verschillende sportactiviteiten. Zonder uw bijdrage kunnen we deze festiviteiten niet meer organiseren en zou het onderwijs er helemaal karig uitzien. De hoogte van de ouderbijdrage en de bestemming worden vastgesteld door de oudercommissie/de MR. De penningmeester van de oudercommissie legt ieder schooljaar verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven d.m.v. een financieel jaarverslag. Indien u nieuwsgierig bent naar de bestedingen van de ouderbijdrage, verwijzen we u graag naar het financieel jaarverslag van de oudercommissie in het jaarverslag van de school. U vindt deze op onze website De ouderbijdrage is in principe vrijwillig. Toch hopen wij dat alle ouders bereid zijn deze bijdrage te voldoen. De ouderbijdrage voor het schooljaar is vastgesteld op 32,50 per kind. Medezeggenschapsraad De medezeggenschap bij Zaan Primair is voor alle openbare scholen centraal geregeld. Er is een medezeggenschapsreglement. Dit reglement is gebaseerd op de wettelijke uitgangspunten. De medezeggenschapsraad heeft formele bevoegdheden. De directeur zal zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen wenden tot de MR, die m.b.t. tot deze zaken advies- of instemmingsrecht heeft. De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van drie jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. In de MR-vergaderingen komen o.a. aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen, enz. Men houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. De vergaderingen zijn openbaar. De volgende ouders maken in het schooljaar deel uit van de MR: Mustafa Kedilioglu - voorzitter Fred Sas - lid Vacature - lid De volgende personeelsleden maken in het schooljaar deel uit van de MR: Yvonne de Cocq v. Delwijnen - lid Jaargids Het Eiland Pagina 11

12 Vacature Vacature - lid - lid De vacatures worden in het begin van het schooljaar ingevuld volgens de regels van het reglement Medezeggenschapsraad. Buitenschoolse Opvang Het Eiland werkt intensief samen met de kinderopvangorganisatie FreeKids. Sinds maart 2013 is de voor- en naschoolse opvang in ons gebouw gevestigd. Wilt u gebruik maken van deze opvangmogelijkheid dan dient u zich zelf aan te melden bij FreeKids om een contract af te sluiten met de organisatie. Dit gaat niet via de school. Hieronder vindt u de noodzakelijke gegevens: FreeKids, tel.: of via Jaargids Het Eiland Pagina 12

13 2. Diverse roosters Gymrooster schooljaar De gymlessen voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal bij het hoofdgebouw aan de van Meverstraat en de sporthal van Compaen aan de Nieuwendamstraat. De kinderen uit de kleuterbouw gymmen in het speellokaal. Voor alle kinderen is het dragen van gymschoeisel verplicht evenals het douchen na afloop van de gymles. Wij stellen uw kind alleen vrij van die verplichting als we door de ouders mondeling of schriftelijk geïnformeerd zijn. De kleuters douchen niet na het gymmen. Voor de voethygiëne is het dragen van badslippers tijdens het douchen aan te raden. Kinderen die het eerste uur gym hebben, gaan rechtstreeks naar de gymzaal. Kinderen die het laatste uur gym hebben, gaan rechtstreeks naar huis. De gymkleding voor de kleuters blijft op school en wordt op de daarvoor bestemde plaats bewaard. Alle groepen 3 t/m 8 krijgen minimaal 1x per week gym van onze vakleerkracht Onne Stark. De andere gymles wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht, indien bevoegd hiervoor. Gymrooster Schooljaar Van Meverstraat Ma Marieke Jolanda Do vklkr /6 vklkr vklkr vklkr B vklkr PAUZE A vklkr B vklkr Gymrooster Schooljaar Nieuwendamstraat (Compaen) Ma B vklkr B vklkr vklkr /6 vklkr vklkr PAUZE A vklkr A vklkr Do A Ruth Daphne (Anneroo) Jaargids Het Eiland Pagina 13

14 Vakantierooster schooljaar Eerste dag laatste dag Herfstvakantie 21 oktober 25 oktober Kerstvakantie 23 december 03 januari Voorjaarsvakantie 24 februari 28 februari Goede vrijdag/pasen 18 april 21 april Meivakantie 28 april 05 mei Hemelvaartsdag 29 mei 30 mei Pinksteren 09 juni Zomervakantie 07 juli 15 augustus Bovenstaand vakantierooster geldt voor alle scholen van Zaan Primair. Daarnaast heeft iedere school afhankelijk van het aantal uren per week dat de kinderen naar school gaan nog een aantal uren over, de zgn. marge-uren. Deze uren zijn niet bedoeld om vakanties te verlengen, maar worden gebruikt voor studiedagen e.d. Zie voor de data hieronder. Studiedagen, vrije (mid)dagen In de loop van het schooljaar zijn door gebruik te maken van de marge-uren een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen vergaderen wij als team over onderwijsinhoudelijke zaken of volgen wij gezamenlijke scholing. Alle kinderen zijn deze dagen vrij. Studiedagen: Vrijdag 30 augustus - groepen 1 t/m 8 vrij Donderdag 26 september - groepen 1 t/m 8 vrij Maandag 10 februari - groepen 1 t/m 8 vrij Woensdag 28 mei - groepen 1 t/m 8 vrij Dinsdag 10 juni - groepen 1 t/m 8 vrij Vrije vrijdagmiddagen: vrijdagmiddag 20 december, voor de kerstvakantie, vanaf 12 uur vrijdagmiddag 4 juli, voor de zomervakantie, vanaf 12 uur Jaarkalender Omdat het voor het werk van veel ouders belangrijk is een jaarplanning te kunnen maken, hebben wij in deze jaargids de planning van de activiteiten, vrije dagen en vakanties in het schooljaar opgenomen. Ouders kunnen dan bij hun eigen planning met de gang van zaken op school rekening houden. Als er wijzigingen of aanvullingen komen, dan vermelden wij dat tijdig in onze Nieuwsbrief. Jaargids Het Eiland Pagina 14

15 Augustus September Oktober do 1 zomervakantie zo 1 di 1 vr 2 zomervakantie ma 2 Info avond: Gr 3&4: uur Gr 7&8: uur woe 2 Nieuwsbrief Start kinderboekenweek za 3 zomervakantie di 3 Info avond: Gr 1-2: uur Gr 5, 5/6, 6: 20-21uur do 3 Vergadering oudercommissie en medezeggenschapsraad Juf Marjan jarig zo 4 zomervakantie woe 4 Nieuwsbrief vr 4 ma 5 zomervakantie do 5 Vergadering za 5 oudercommissie en medezeggenschapsraad di 6 zomervakantie vr 6 Sponsorloop zo 6 gr 5 t/m 8 woe 7 zomervakantie za 7 ma 7 do 8 zomervakantie zo 8 di 8 vr 9 zomervakantie ma 9 woe 9 za 10 zomervakantie di 10 do 10 zo 11 zomervakantie woe 11 Schoolkamp gr 8 vrij 11 ma 12 zomervakantie do 12 Schoolkamp gr 8 za 12 di 13 Zomervakantie vrij 13 Schoolkamp gr 8 zo 13 Juf Sonja L. jarig woe 14 zomervakantie za 14 ma 14 do 15 zomervakantie zo 15 di 15 vrij 16 zomervakantie ma 16 Schoolhandbaltoernooi woe 16 Nieuwsbrief za 17 zomervakantie di 17 Schoolreis gr 5/6 & 6 do 17 Schoolhandbaltoernooi zo 18 zomervakantie woe 18 Nieuwsbrief vrij 18 Afsluiting Kinderboekenweek Schoolhandbaltoernooi Maandviering ma 19 1 ste schooldag do 19 Oudergesprek: za 19 luizencontrole uur herfstvakantie uur di 20 vrij 20 Schoolreis gr 7 zo 20 herfstvakantie Juf Saskia jarig woe 21 nieuwsbrief za 21 ma 21 herfstvakantie do 22 zo 22 Dam tot Damloop di 22 herfstvakantie vrij 23 ma 23 Oudergesprek: woe 23 herfstvakantie uur za 24 di 24 do 24 Herfstvakantie Juf Lenemie jarig zo 25 woe 25 vrij 25 herfstvakantie ma 26 do 26 Studiedag lln vrij za 26 herfstvakantie di 27 schoolfotograaf vrij 27 Meester Onne jarig zo 27 herfstvakantie Begin wintertijd woe 28 za 28 ma 28 Naar school luizencontrole do 29 zo 29 di 29 Info avond VO Ouders gr 8 vrij 30 Studiedag lln vrij ma 30 woe 30 za 31 do 31 Jaargids Het Eiland Pagina 15

16 November December Januari vr 1 zo 1 woe 1 Kerstvakantie Nieuwjaarsdag za 2 ma 2 do 2 kerstvakantie zo 3 di 3 vr 3 kerstvakantie ma 4 woe 4 Nieuwsbrief za 4 kerstvakantie di 5 do 5 Sint op school zo 5 kerstvakantie woe 6 Nieuwsbrief vr 6 Kerstversierochtend ma 6 Naar school luizencontrole do 7 za 7 di 7 vr 8 zo 8 woe 8 za 9 ma 9 Juf Ivanka jarig do 9 zo 10 di 10 vr 10 ma 11 Sint Maarten woe 11 za 11 di 12 do 12 zo 12 woe 13 vr 13 ma 13 do 14 za 14 di 14 vr 15 zo 15 woe 15 Nieuwsbrief Openochtend 3 jarige nw lln za 16 Intocht Sinterklaas ma 16 do 16 Vergadering oudercommissie en medezeggenschapsraad zo 17 di 17 vrij 17 ma 18 Sint versieravond woe 18 Nieuwsbrief za 18 di 19 do 19 Maandviering zo 19 Kerstdiner uur woe 20 Nieuwsbrief vrij 20 Middag vanaf 12 uur ma 20 Toetsweek vrij do 21 Vergadering za 21 kerstvakantie di 21 Toetsweek oudercommissie en medezeggenschapsraad vrij 22 zo 22 kerstvakantie woe 22 Toetsweek za 23 ma 23 kerstvakantie do 23 Toetsweek zo 24 di 24 kerstvakantie vrij 24 Toetsweek ma 25 Inloopavond gr 1 t/m 8 woe 25 Kerstvakantie za 25 1 ste kerstdag di 26 do 26 Kerstvakantie zo 26 2 e kerstdag woe 27 vrij 27 kerstvakantie ma 27 Toetsweek do 28 Juf Sonja H jarig za 28 kerstvakantie di 28 Toetsweek vrij 29 zo 29 kerstvakantie woe 29 Nieuwsbrief Toetsweek Juf Anneroo jarig za 30 ma 30 kerstvakantie do 30 Toetsweek di 31 Kerstvakantie vrij 31 Toetsweek Ouderjaarsdag Juf Richtje jarig Jaargids Het Eiland Pagina 16

17 februari maart april za 1 za 1 voorjaarsvakantie di 1 zo 2 Juf Marieke jarig zo 2 voorjaarsvakantie woe 2 Nieuwsbrief ma 3 ma 3 Naar school Luizencontrole di 4 di 4 vr 4 woe 5 woe 5 Nieuwsbrief za 5 Schoolvoetbal 7&8 do 3 Vergadering oudercommissie en medezeggenschapsraad Juf Yvonne jarig do 6 do 6 Vergadering zo 6 Juf Mariska jarig oudercommissie en medezeggenschapsraad vr 7 vr 7 ma 7 za 8 za 8 Juf Greta jarig di 8 zo 9 zo 9 woe 9 Schoolvoetbal 7&8 ma 10 Studiedag lln vrij ma 10 Meester Tim jarig do 10 di 11 Start mini projectweek di 11 vrij 11 Wetenschap&Techniek Openavond ouders 3 jarige nw lln woe 12 Nieuwsbrief woe 12 za 12 do 13 Rapport mee do 13 zo 13 Juf Catelijne jarig vr 14 Afsluiting vrij 14 ma 14 Start schoolproject Mini project week Ik lekker Fit Wetenschap&Techniek Deze week e.v.t. Open dag oudergesprekken za 15 Juf Ingrid jarig za 15 di 15 Juf Wil jarig zo 16 zo 16 woe 16 Nieuwsbrief Schoolvoetbal 7&8 ma 17 Oudergesprek ma 17 do 17 Paasactiviteit uur uur maandviering di 18 di 18 vrij 18 Goede vrijdag lln vrij woe 19 woe 19 Nieuwsbrief za 19 do 20 Oudergesprek do 20 zo 20 1 ste paasdag uur vrij 21 Maandviering vrij 21 ma 21 2 e paasdag lln vrij za 22 voorjaarsvakantie za 22 di 22 Naar school zo 23 voorjaarsvakantie zo 23 woe 23 ma 24 voorjaarsvakantie ma 24 Gr 6 fluxus do 24 Fittest di 25 voorjaarsvakantie di 25 vrij 25 Afsluiting schoolproject Ik lekker Fit Koningsspelen/sportdag woe 26 voorjaarsvakantie woe 26 za 26 meivakantie Koningsdag Juf Kirsten jarig do 27 voorjaarsvakantie do 27 zo 27 meivakantie vrij 28 voorjaarsvakantie vrij 28 ma 28 meivakantie za 29 di 29 meivakantie zo 30 Begin zomertijd woe 30 meivakantie za 31 Jaargids Het Eiland Pagina 17

18 Mei Juni Juli do 1 meivakantie zo 1 di 1 vr 2 meivakantie ma 2 Naar school woe 2 Musical groep 8b Toetsweek za 3 meivakantie di 3 Toetsweek do 3 Juf Elisa jarig zo 4 Meivakantie woe 4 Toetsweek vr 4 Laatste schooldag Juf Ruth jarig Juf Dorien jarig Start zomervakantie Juf Annemarie jarig om 12 uur ma 5 meivakantie do 5 Toetsweek za 5 zomervakantie di 6 Naar school vr 6 Toetsweek zo 6 Zomervakantie Luizencontrole Juf Marja jarig woe 7 Nieuwsbrief za 7 ma 7 zomervakantie do 8 zo 8 1 ste pinksterdag di 8 zomervakantie vr 9 ma 9 2 e pinksterdag woe 9 zomervakantie za 10 di 10 Studiedag lln vrij do 10 zomervakantie zo 11 moederdag woe 11 Naar school vr 11 zomervakantie Nieuwsbrief ma 12 do 12 za 12 zomervakantie di 13 vr 13 zo 13 zomervakantie woe 14 za 14 ma 14 zomervakantie do 15 Vergadering zo 15 vaderdag di 15 zomervakantie oudercommissie en medezeggenschapsraad vrij 16 ma 16 woe 16 zomervakantie za 17 di 17 do 17 zomervakantie zo 18 woe 18 Wenochtend vrij 18 zomervakantie ma 19 Schoolkorfbal 5 t/m 8 Juf Annelies jarig do 19 Atletiekdag gr 7 en 8 Schoolreis gr 1 t/m 5 Vergadering oudercommissie en medezeggenschapsraad za 19 zomervakantie di 20 vrij 20 zo 20 zomervakantie woe 21 Nieuwsbrief za 21 ma 21 zomervakantie do 22 Schoolkorfbal 5 t/m 8 zo 22 di 22 zomervakantie vrij 23 ma 23 Deze week e.v.t. woe 23 zomervakantie oudergesprekken Rapport mee za 24 Schoolkorfbal 3 & 4 di 24 do 24 zo 25 woe 25 Nieuwsbrief vrij 25 zomervakantie zomervakantie Ouderbedankochtend ma 26 Toetsweek do 26 Bowlen gr 8 za 26 zomervakantie Meester Ben jarig di 27 Toetsweek vrij 27 Maandviering Ei factor zo 27 zomervakantie woe 28 Studiedag lln vrij za 28 ma 28 zomervakantie do 29 Hemelvaartdag lln vrij zo 29 di 29 zomervakantie Juf Jolanda jarig vrij 30 Lln vrij ma 30 Deze week e.v.t woe 30 zomervakantie oudergesprekken Musical gr 8a za 31 do 31 zomervakantie maandag 18 augustus start het schooljaar Jaargids Het Eiland Pagina 18

19 3. Bijlagen Bijlage 1: stappenplan wat doen we wanneer iemand zich niet aan de regels houdt Fase 1 Situatie Aanpak De leerkracht spreekt waar nodig leerlingen aan op hun gedrag en wijst hen op de afspraken. Elkaar fysiek pijn doen. Afzonderen in de klas, in een andere klas (maak afspraken met collega s), op het plein bij het hek of dichtbij de leerkracht, na afkoelperiode een gesprek gericht op bewustwording. Elk voorval wordt vermeld in het Kindjournaal. Daarnaast een keuze uit een of meerdere consequenties: - schriftelijk de situatie laten verslaan volgens de 4 stappenmethode, deze gaat mee naar huis ter ondertekening. (ook ouders telefonisch inlichten) - uitsluiten van een activiteit die de leerling leuk vindt. (bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen niet meespelen maar bij het hek of de leerkracht staan) - ouders inlichten. - nablijven met strafwerk: tijd van uur uur. Denk aan strafregels (altijd gericht op de situatie die voorgevallen is) of corveetaken (b.v. schoolplein vegen onder leiding van Fred. Wel eerst een afspraak maken). Klassenregels bewust overtreden (denk aan grote brutale mond, het wegnemen van andermans eigendommen, schelden, instructie of zelfstandig werken verstoren, onbeschoft gedrag, spugen, leerkracht het lesgeven beletten). Aanspreken op gedrag. Elk voorval wordt vermeld in het Kindjournaal. Bij herhaling keuze uit een of meerdere consequenties: - schriftelijk de situatie laten verslaan volgens de 5 stappenmethode, deze gaat mee naar huis ter ondertekening. (ook ouders telefonisch inlichten) - uitsluiten van een activiteit die de leerling leuk vindt. (bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen niet meespelen maar bij het hek staan) - ouders inlichten. - nablijven met strafwerk: tijd van uur uur. Denk aan strafregels Jaargids Het Eiland Pagina 19

20 (altijd gericht op de situatie die voorgevallen is) of corveetaken (b.v. schoolplein vegen onder leiding van Fred. Wel eerst een afspraak maken). Ouders altijd inlichten. - leerling tijdelijk in een andere groep plaatsen (maak afspraken met collega s), in bijzonder gevallen is er de mogelijkheid de leerling tijdelijk bij de directie of intern begeleider te plaatsen. Bewust vernielingen toebrengen aan andermans eigendommen. - bij bewuste vernieling van persoonlijke eigendommen van leerlingen spreekt de leerkracht de leerling daarop aan. De leerling lost onder begeleiding van de leerkracht het probleem zelf op (denk aan een vergoeding). Wanneer dit probleem niet wordt opgelost door de leerling zelf, worden de wederzijdse ouders hierbij betrokken om onderling tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld via een W.A. verzekering of een schikking (denk ook aan creatieve oplossingen). - indien er geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, wordt de directie om advies gevraagd. - bij bewuste vernieling van schooleigendommen wordt altijd de directie op de hoogte gebracht. Fase 2 Situatie Aanpak Wanneer er geen duidelijke veranderingen - de ouders worden d.m.v. een gesprek op de hoogte gebracht van de situatie. Er wordt samen met de ouders naar een oplossing gezocht. waarneembaar zijn, vindt er een gesprek met de ouders plaats. De leerling wordt hierbij betrokken. - De directie en de intern begeleider wordt op de hoogte gesteld. Fase 3 Situatie Aanpak Inschakelen van deskundige hulp in Alle in fase 1 en fase 2 genoemde consequenties hebben niet geleid tot - in een gesprek met de ouders en de intern begeleider wordt de hulpverleningsroute Jaargids Het Eiland Pagina 20

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie