Schoolgids Mendelcollege

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Mendelcollege"

Transcriptie

1 Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan BT Haarlem tel

2 Inhoud 2 3 Voorwoord Examenuitslag Het 62-ste Mendeljaar 5 Brugklassen en tweede klassen Verzwaring exameneisen 6 Wie-is-wie? 7 vakantierooster 8 Schoolafspraken Lestijden Uw kind absent melden Ziekmelden tijdens de schooldag Te laat komen Paracetamol Magister Adreswijziging doorgeven Rapporten en examendossiers 9 Protocol mobiele telefoon Leerlingenstatuut Veiligheid 10 Mediatheek Studieruimte Mendelpas Printen en kopiëren 11 Kantine Leerlingenkluisjes Lichamelijke Opvoeding 12 Communicatie Post Gesprek Informatieplicht aan ouders Meldcode huiselijk geweld 13 Financiële zaken Ouderbijdrage en schoolnota Kosten tweetalig onderwijs Tegemoetkoming studiekosten Schoolboeken Verzekeringen 14 Kwaliteitszorg Scholen op de kaart Schoolkompas Onderwijsinspectie Klachtenregeling 15 Passend onderwijs Studie- en beroepskeuzebegeleiding door decanen Leerplicht, verzuim en verlof Toptalenten sport en cultuur Voorwoord Een nieuw schooljaar gaat van start, een schooljaar met veel verwachtingen. Verwachtingen van leerlingen, ouders en medewerkers. Wat staat me allemaal te wachten op mijn nieuwe school, zal de brugklasleerling zich afvragen; ga ik dit jaar slagen, zal de vraag van de eindexamenleerling zijn. De ouders van deze leerlingen zullen waarschijnlijk dezelfde gedachte als hun kind hebben. En zo geldt dat voor alle leerlingen, in welke klas of afdeling dan ook; iedereen heeft zo zijn of haar eigen verwachtingen van een nieuw schooljaar. Ook alle medewerkers zijn, net als ieder jaar, weer benieuwd wat het schooljaar allemaal zal brengen. Dat maakt een schooljaar iedere keer weer bijzonder. Er gebeuren ook zo veel verschillende dingen, uiteenlopend van de gebruikelijke schoolse zaken zoals lessen, overhoringen en proefwerken tot de vele activiteiten, zoals projectdagen, klassenuitjes, sporttoernooien, reizen en excursies, etc etc. In deze schoolgids hebben we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet, zodat een en ander nog eens rustig kan worden nagelezen. Tenslotte wil ik zelf de wens uitspreken dat alle verwachtingen van leerlingen, ouders en medewerkers mogen uitkomen, zodat we aan het eind van het schooljaar kunnen terugkijken op een geslaagd en succesvol jaar. J.W. Gooijers, rector 3 Examenuitslag 2014 Interconfessionele (rk en pc) school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan BT Haarlem Telefoon Website Redactie: Mw. F.K. Gerritsen Ontwerp: Studio Brouwer, Haarlem Drukwerk: Drukkerij Van Lierop, Hillegom Het examen 2014 werd met enige extra spanning tegemoet gezien na de nare examenfraude in 2013 elders in het land. Gelukkig verliepen de examens dit jaar in het gehele land probleemloos. Sinds twee jaar hebben we op havo en vwo met de kernvakkeneis te maken: examenkandidaten mogen bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 behalen. Nieuw was dit jaar dat op de mavo de kernvakkeneis (Nederlands tenminste 5) werd ingevoerd. Met plezier vermelden wij hier de behaalde resultaten: Mavo 95% Havo 92% Vwo 84% Gymnasium 96%

3 Het 62-ste Mendeljaar In het afgelopen schooljaar hebben we met veel plezier en trots het 60-jarig bestaan van onze school gevierd. In het 62-ste Mendeljaar werken we verder aan de borging en, waar wenselijk, verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en de goede organisatie en communicatie. Bovenal vinden we de persoonlijke verbondenheid met elkaar erg belangrijk. We kunnen terugkijken op een schooljaar waarin we mooie onderwijsresultaten boekten en een goede inschrijving voor de eerste klas hadden. De examenresultaten staan in deze gids vermeld. We hopen van harte dat de ruim 320 brugklassers en de leerlingen die in hogere leerjaren instromen snel een goede en veilige plek op onze school vinden. van de afdelingen en de initiatieven tot samenwerking met het basisonderwijs zoals het Mendel-Juniorcollege. Ook van ontwikkelingen binnen onze profielen zoals sport, bèta, cultuur en robotica zult u via onze nieuwsbrieven op de hoogte blijven. We verwachten bovendien dat we in de eerste periode van het schooljaar onze volledig vernieuwde website aan u kunnen presenteren! Sinds afgelopen schooljaar heeft het Mendelcollege de officiële status van toptalenten-school. Leerlingen die excelleren op het gebied van sport, muziek of cultuur kunnen in overleg met school hun studie en hun sportieve en culturele ambities beter op elkaar afstemmen. Het Mendelcollege draagt sinds dit voorjaar ook het predicaat van Opleidingsschool. De visitatiecommissie die in juni jl. onze school bezocht, heeft geconstateerd dat we aan alle accreditatie-eisen (ruim) voldoen. In samenwerking met lerarenopleidingen leren onze docenten aan jonge, aanstaande collega s de kneepjes van het mooie en complexe vak van leraar. Brugklassen en tweede klassen 1 mavo (havo), 1 havo (atheneum), 1 atheneum, 1 gymnasium, 1 tweetalig onderwijs (gymnasium, atheneum) 2 mavo, 2 havo, 2 atheneum, 2 gymnasium, 2 TTO (atheneum), 2 TTO (gymnasium) In de 1 mavo (havo)-klas worden alle leerlingen geplaatst met een mavo/vmbo-t-advies of een mavo/havo-advies. Ditzelfde principe geldt ook voor de 1 havo (atheneum)- klas waarin alle leerlingen worden geplaatst met een havo- Verzwaring exameneisen advies of een havo/vwo-advies. In de gymnasium- en atheneumklassen worden leerlingen geplaatst die een vwoadvies hebben. Het tweetalig onderwijs (TTO) is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies die, bovenop het vwoprogramma, extra uitdagingen aankunnen. Het TTO biedt zowel Engelstalig gymnasium als Engelstalig atheneum. In klas 1 en 2 is doubleren op hetzelfde niveau niet toegestaan, tenzij dit wordt veroorzaakt door afwezigheid vanwege langdurige ziekte. 4 5 Onderwijskundige speerpunten zijn o.a. de profilering We plannen tot aan de kerstvakantie een aantal activiteiten in het kader van Serious Request, de goede doelenactie die in december in het Glazen Huis in Haarlem haar hoogtepunt vindt. Leerlingen zijn enthousiast aan de slag gegaan onder leiding van even enthousiaste medewerkers. Met ingang van dit schooljaar zijn we een rookvrije school. We vertrouwen erop dat ouders en leerlingen hiervoor begrip hebben en samen met ons deze doelstelling willen helpen realiseren. Van harte wens ik alle leerlingen en hun ouders een gezond, plezierig en succesvol schooljaar toe! H.L.N. Bloem, conrector De afgelopen jaren zijn de exameneisen geleidelijk verzwaard. Leerlingen op havo en vwo mogen sinds schooljaar maximaal één vijf als eindcijfer (het gemiddelde van het schoolexamen en centraal examen) behalen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Sinds geldt voor mavo-, havo- en vwo-examenleerlingen al dat het gemiddelde cijfer van de vakken bij het centraal examen voldoende moet zijn. We hebben onze examenleerlingen zorgvuldig op deze nieuwe normen voorbereid. Sinds afgelopen schooljaar heeft ook de mavo te maken met een (beperkte) kernvakkenregeling. Voor de mavo geldt Nederlands als kernvak, hiervoor moet tenminste een 5 behaald worden. De rekentoets is vanaf schooljaar een zelfstandig onderdeel van het examen. Het cijfer telt nog niet mee voor het slagen, wel wordt het rekencijfer op de cijferlijst behorende bij het diploma vermeld. Vanaf het examenjaar wordt rekenen opgenomen in de kernvakkenregeling. Voor alle afdelingen (mavo, havo en vwo) geldt dan dat bij de kernvakken maximaal één 5 toegestaan is. Kernvakken op de mavo zijn dan Nederlands en rekenen, kernvakken op havo en vwo zijn dan Engels, Nederlands, wiskunde en rekenen. Het rekenen wordt in de diverse leerjaren nadrukkelijk getoetst. Leerlingen die dat nodig hebben, worden samen met hun ouders gewezen op aanvullend oefenmateriaal om de rekenvaardigheid te vergroten.

4 Vakantierooster Toezichthoudend bestuur Bestuursleden: Voorzitter: mw. B.A. van Everdingen Secretaris: dhr. G.A. Jägers Penningmeester: dhr. J.A.M. Koster Leden: E.F.S. Dijkstra, dhr. M.M. Gregoire, dhr. R.J. Heddema, mw. L. Kramer Directie Rector: dhr. J.W. Gooijers Conrector havo en mavo en plv. rector: dhr. H.L.N. Bloem Conrector vwo: mw. M. van Tol 1 mavo (havo) en 2 mavo 3 en 4 mavo 1 havo (atheneum), 2 en 3 havo 1 t/m 3 TTO, 1 en 2 gymnasium/atheneum 3 en 4 gymnasium/atheneum 4 en 5 havo 5 en 6 gymnasium/atheneum Zorgcommissie De zorgcommissie staat onder leiding van mw. J.M.M. Hammann. De zorgcommissie bestaat uit remedial teachers, counselors, sociale vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers, een trajectgroepbegeleider, een schoolmaatschappelijk werker en een CJG-coach. Zorg Advies Team De zorgcommissie kan advies vragen aan het Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT bestaat uit externe deskundigen. Ouders hoeven voor het bespreken van hun kind in het ZAT geen toestemming te verlenen, maar worden hierover wel geïnformeerd. Vertrouwenspersonen Mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld en dhr. T.J. Coltof. Zij zijn dagelijks op school of via te bereiken (zie intranet voor de adressen). Wie-is-wie? Afdelingen en afdelingsleiders Medezeggenschapsraad Namens de medewerkers: Voorzitter: dhr. R. Wierda Vicevoorzitter: dhr. O.V. Seinstra Secretaris: mw. S. de Boer Leden: dhr. C. van de Laarschot, dhr. M.O. Blom, mw. E. Newman Namens de ouders: dhr. S.L. van den Dries, dhr. M. van der Horst, dhr. R.M. Zondag Namens de leerlingen: Lucas Boelé, Stijn Harder, David Vissers afdelingsleider: mw. F.A. Lemmink-van Offeren afdelingsleider: dhr. R.G.J. van de Wassenberg afdelingsleider: mw. G.A.M. Huizenga afdelingsleider: mw. A.F. Doek afdelingsleider: dhr. M.A. van der Voorn afdelingsleider: dhr. W.J.J. Janssen afdelingsleider: dhr. J.L.J. van Oijen Externe vertrouwenspersoon Dhr. L.H.M. van Noordwijk, tel Decanen Voor gymnasium/atheneum: dhr. P.J.L.M. Hammann Voor havo: mw. M.Th. Kuiper Voor mavo: dhr. R.E. Dammers Inspectie van het Onderwijs Telefoonnummer: De adressen van docenten en mentoren kunt u vinden via intranet. De volledige jaaragenda, met alle activiteiten en tijdstippen, vindt u op de website. Hieronder ziet u het vakantierooster (in blauw) en enkele belangrijke data in schooljaar : maandag 18 augustus Cijferperiode 1 13 oktober 17 oktober Herfstvakantie maandag 3 november Tentamenweek I (6V, 5H en 4M) donderdag 13 november Projectdag 1 maandag 17 november Cijferperiode 2 SE-toetsweek A (5V en 4H) maandag 1 december Rapport 1 / Examendossier 1 (voor-examenklassen) 22 december 2 januari 2015 Kerstvakantie maandag 12 januari Start tweede semester (dit betekent: nieuwe lesroosters) maandag 19 januari Tentamenweek II (6V, 5H en 4M) vrijdag 6 februari Open avond (studiedag docenten, geen lessen) zaterdag 7 februari Open dag 23 februari 27 februari Voorjaarsvakantie maandag 9 maart Cijferperiode 3 SE-toetsweek B (5V en 4H) maandag 23 maart Rapport 2 / Examendossier 2 (voor-examenklassen) dinsdag 24 maart Projectdag 2 maandag 30 maart Tentamenweek III (6V, 5H en 4M) maandag 6 april Tweede Paasdag (let op: Goede Vrijdag (3-4) is een lesdag) maandag 13 april Herkansingen tentamens (6V, 5H en 4M) 27 april - 10 mei Meivakantie (waarin Koningsdag en Bevrijdingsdag) maandag 11 mei Start eindexamens donderdag 14 mei Hemelvaartsdag vrijdag 15 mei vrije dag maandag 25 mei Tweede Pinksterdag dinsdag 9 juni Projectdag 3 maandag 15 juni SE-toetsweek C (5V en 4H) woensdag 17 juni Proefwerkweek donderdag 25 juni Ophalen proefwerken en werkstukken vrijdag 26 juni Rapportvergaderingen t/m 30 juni dinsdag 30 juni Diploma-uitreiking mavo woensdag 1 juli Diploma-uitreiking havo Inleveren boeken donderdag 2 juli Diploma-uitreiking vwo vrijdag 3 juli Rapport 3 / Examendossier 3 (voor-examenklassen) 6 juli 16 augustus Zomervakantie 7

5 Schoolafspraken Schoolafspraken Lestijden 1e lesuur: 2e lesuur: 3e lesuur: Pauze 4e lesuur: 5e lesuur: Pauze 6e lesuur: 7e lesuur: 8e lesuur: uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Leerlingen dienen tot uur beschikbaar te zijn voor schoolzaken. Uw kind absent melden Kan uw kind een les(dag) niet volgen? Geef de absentie vooraf telefonisch door tussen 8.00 en 9.15 uur aan de absentenadministratie: Achteraf moet uw kind altijd een oranje kaart inleveren. Deze kaarten kunnen worden opgehaald bij de conciërge. 8 8 Ziek melden tijdens de schooldag Leerlingen die zich tijdens de lesdag ziek willen melden, doen dit bij de absentenadministratie. Deze zal contact opnemen met de ouders. Na toestemming van de ouders laat de absentenadministratie de leerling onder verantwoordelijkheid van de ouders naar huis gaan. Als de ouders niet bereikbaar zijn, beslist de afdelingsleider. Te laat komen Een leerling die te laat komt, gaat direct naar de les. De docent meldt het te laat komen van een leerling in Magister. De volgende dag meldt de leerling zich vóór 8.00 uur bij de conciërge. Paracetamol Wij verstrekken onze leerlingen geen paracetamol of andere pijnstillers. Magister De cijfers en de absenties van uw kind zijn zichtbaar via ons administratieprogramma Magister. Met de door school verstrekte inlogcode kunt u inloggen in Magister. Bij eventuele problemen met inloggen kunt u contact opnemen met de afdeling ict via: Adreswijziging doorgeven Wilt u alstublieft bij een verhuizing de nieuwe adresgegevens doorgeven aan het secretariaat van de school. Wij verzoeken u ook wijzigingen van het mobiele telefoonnummer en/of adres door te geven aan het secretariaat van de school via: Rapporten en examendossiers Het Mendelcollege geeft jaarlijks drie rapporten uit. Via Magister kunt u altijd de behaalde cijfers van uw kind zien. Ontvangt u op de in de jaaragenda genoemde data (zie website) geen rapport, dan verzoeken wij u contact met de mentor op te nemen. Per rapportperiode kan de weging van cijfers per vak verschillen. Informatie hierover treft u aan op de website. De data van tentamens en (schriftelijke eind)examens staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en zijn te raadplegen op intranet. Protocol mobiele telefoons, ontvangstapparatuur en multimedia Tijdens de lessen is het gebruik van mobiele telefoons, ontvangstapparatuur en multimedia niet toegestaan, tenzij in opdracht van de docent. In ieder lokaal hangt een bordje: Telefoon, ontvangstapparatuur en multimedia uit en in je tas. Op overtreding staan de volgende sancties: Het apparaat wordt door de docent ingenomen en ingeleverd bij de betreffende afdelingsleider. De afdelingsleider doet het apparaat in een envelop met daarop de naam van de leerling en de betreffende docent en doet deze in een kluis. De volgende schooldag kan het apparaat door de leerling worden opgehaald bij de afdelingsleider. Bij de tweede overtreding kan het apparaat na twee schooldagen door de leerling worden opgehaald bij de afdelingsleider. Bij elke volgende overtreding kan het apparaat na vijf schooldagen door de leerling worden opgehaald bij de afdelingsleider. VANAF AUGUSTUS 2014 IS HET MENDELCOLLEGE EEN ROOKVRIJE SCHOOL Leerlingenstatuut In het leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten van leerlingen verwoord. Het Leerlingenstatuut is voor leerlingen en ouders beschikbaar via intranet. Veiligheid Veiligheid is een belangrijke zaak op het Mendelcollege. Leerlingen beoordelen de veiligheid op onze school met een 8,6 (zie schoolkompas.nl). Een uitgebreid bedrijfshulpverleningsteam en EHBO-team wordt jaarlijks geschoold om, in geval van een noodsituatie, iedereen goed te begeleiden. Tweemaal per jaar wordt het ontruimen van het gebouw met de gehele school geoefend. Daarnaast wordt regelmatig in de veiligheid van het gebouw geïnvesteerd. Waar dat nodig is, worden zaken aangepast. Er is een groot aantal brandblusmiddelen in de school aanwezig. Tevens is er aandacht voor verkeersveiligheid. Niet alleen rond de school, bij aanvang en aan het eind van een schooldag, maar zeker ook bij activiteiten buiten de school. Leerlingen statuut Interconfessionele (rk + pc) school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan BT Haarlem tel

6 Schoolafspraken 10 Mediatheek In de mediatheek kunnen leerlingen met hun Mendelpas boeken, luisterboeken, tijdschriften en dvd s lenen. De uitleenvoorwaarden kunt u nalezen in het leerlingenstatuut. Op de website (Mediatheek Online) kunnen leerlingen een account aanmaken en online zoeken in de catalogus van de mediatheek, hun leenhistorie bekijken en reserveringen plaatsen. Ook kan er in de mediatheek gebruik gemaakt worden van computers en een printer/kopieerapparaat. De mediatheek is dagelijks geopend van 8.00 uur tot uur (in de grote pauze gesloten). Studieruimte Tijdens lesvrije uren onder schooltijd kunnen leerlingen op vertoon van hun Mendelpas gebruik maken van de studieruimte om huiswerk te maken. In de studiezaal mag, buiten proefwerk- en SE-weken, tijdens het werken zachtjes worden overlegd. Tijdens proefwerk- en SEweken mag alleen in stilte worden gewerkt. In de studieruimte kan gebruik gemaakt worden van computers of van een zelf meegebrachte laptop. De computers mogen alleen gebruikt worden voor schoolwerk. Bij vermoedens van ander gebruik wordt dit gecontroleerd door de mediatheekmedewerkers via een meekijksysteem. Regels voor computergebruik op school zijn vastgelegd in het Protocol pc-gebruik Mendelcollege. De studieruimte is dagelijks geopend van 8.30 uur tot uur (in de grote pauze gesloten). Mendelpas Iedere leerling krijgt jaarlijks een Mendelpas. De kosten worden in rekening gebracht via de schoolnota. De Mendelpas is persoonlijk en mag niet aan een andere leerling worden uitgeleend. Bij verlies kan voor 4,50 een nieuwe pas aangevraagd worden bij de balie van de mediatheek. Leerlingen dienen hun Mendelpas altijd bij zich te hebben. Zonder pas kunnen zij geen gebruik maken van de mediatheek of de studiezaal. De huidige Mendelpas van de leerlingen van klas twee en hoger blijft geldig totdat de nieuwe pas in oktober 2014 wordt uitgereikt. Printen en kopiëren Elke leerling krijgt een virtuele printpas, waarmee hij/zij op school kan afdrukken. Elke print wordt via het afdrukscherm van de leerling afgerekend. Voor het kopiëren kan aan de balie van de mediatheek een magneetkaart worden gekocht met een prepaid tegoed. Deze kaarten kunnen worden gebruikt in de kaartautomaat bij de kopieermachine in de mediatheek. Een zwart/witprint of -kopie kost 5 cent en een kleurenprint of -kopie 8 cent. Aan het begin van de schoolloopbaan wordt eenmalig een bedrag van 5,- in rekening gebracht via de schoolnota. Dit bedrag wordt als tegoed gestort op de printpas. Als dit tegoed is verbruikt kan de leerling de printpas zelf aanvullen met 5,-. Resterend tegoed op de print- of kopieerpas wordt meegenomen naar het volgend schooljaar. Bij het verlaten van de school kan resterend tegoed te gelde worden gemaakt bij de mediatheek. Kantine In de centrale hal van de school kunnen leerlingen eten en drinken kopen. Het beheer van de kantine is in handen van de school en wordt gerund door eigen medewerkers. Het kantineaanbod is gevarieerd en leerlingen kunnen een keus maken uit onder andere water, vruchtensap, frisdrank, koeken, fruit, tosti s en vers afgebakken en belegde broodjes. De kantine is dagelijks geopend van 9.30 uur tot uur. Buiten de openingstijden van de kantine zijn er automaten in de grote hal met een gevarieerd aanbod dat dagelijks wordt aangevuld. Leerlingenkluisjes Alle leerlingen hebben verplicht een kluisje waarin waardevolle bezittingen, schoolbenodigdheden of gymspullen kunnen worden opgeborgen. De kosten van de kluisjes zijn 15,- per jaar en worden via de schoolnota in rekening gebracht. Lichamelijke Opvoeding Met betrekking tot de lessen lichamelijke opvoeding is er een aantal regels waar leerlingen zich aan dienen te houden. Gymkleding Iedere leerling is verplicht sportkleding te dragen. In het eerste en tweede leerjaar betekent dit een donkere sportbroek en een Mendelshirt. Het shirt is verkrijgbaar bij Huijg Sport in de Cronjéstraat. Het is verplicht om goed en schoon sportschoeisel te dragen. Voor de zaallessen dus schoeisel met een zaalprofiel. Voor buiten is dat een schoen met een profiel dat geschikt is voor kunstgras. Vanaf het 3e leerjaar is het Mendelshirt niet meer verplicht, maar verwachten we van leerlingen dat ze in een sportshirt deelnemen aan de les (géén spaghettibandjes). Hygiëne en veiligheid Het is weliswaar geen verplichting, maar wel hygiënisch om na afloop van de les te douchen. Bij de planning van de les wordt rekening gehouden met extra tijd om te douchen. Zowel voor de eigen veiligheid als die van medeleerlingen is het niet toegestaan om tijdens de les sieraden te dragen. Ringen, armbanden, horloges, oorbellen en andere sieraden dienen dus vóór de les te worden afgedaan. Docenten mogen geen waardevolle spullen bewaren, dus laat deze thuis of berg ze op in het kluisje. Blessures Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet actief kan deelnemen aan de les, meldt hij/zij zich vóór de les met een briefje van de ouders/verzorgers bij de docent L.O. De docent bepaalt aan de hand van de blessure en het lesprogramma of de leerling wel of niet in staat is deel te nemen aan de les. Het kan zijn dat de leerling geacht wordt om aan een deel van de les mee te doen. Leerlingen kunnen daarnaast als scheidsrechter, begeleider of coach ingezet worden en komen dus altijd naar de les! Schoolafspraken 11

7 Communicatie Financiële zaken 12 Wij houden u komend jaar op de hoogte via de volgende kanalen: Alle ouders ontvangen via hun kind(eren) de Schoolgids. Actuele onderwerpen kunt u lezen in de digitale nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief acht maal per jaar. Op onze (nieuwe!) website kunt u informatie lezen over activiteiten, nieuws, roosters e.d. Volg ons op Twitter Zo blijft u op de hoogte van nieuw geplaatste berichten op de website. Tijdens reizen houden de reisleiders u op de hoogte van het laatste nieuws. Op intranet kunt u documenten vinden, waaronder de adressen van docenten, informatie over leerlingbegeleiding, het Programma van Toetsing en Afsluiting, de klachtenregeling, e.d. Door in te loggen op Magister kunt u de cijfers en aan-/afwezigheid van uw kind(eren) bijhouden. Voor leerlingen staan daarnaast toetsen en huiswerk in Magister vermeld. Magister geeft leerlingen ook toegang tot (aanvullend) lesmateriaal in de elektronische leeromgeving (ELO). Post Post ontvangt u van ons zoveel mogelijk via . wordt alleen gebruikt voor zakelijke mededelingen of vragen, andere onderwerpen worden besproken in een persoonlijk of telefonisch gesprek. Met leerlingen wordt alleen gecommuniceerd via de Mendelmail, dus niet via een persoonlijk adres of via sociale media. Gesprek Ouders wordt gevraagd alleen te gebruiken voor korte, zakelijke mededelingen of vragen. Wanneer ouders een bepaalde vraag of kwestie, met een mogelijk emotionele lading, wat uitgebreider willen bespreken, wordt hun dringend verzocht daarvoor geen te gebruiken, maar een telefonische of persoonlijke afspraak te maken. Informatieplicht aan ouders Op basis van het Burgerlijk Wetboek heeft de school informatieplicht aan ouders. Het maakt daarbij niet uit of ouders op één adres wonen of op meerdere adressen. De wetgever (en de rechtelijke macht) gaan ervan uit dat de opvoeding in handen is van beide ouders, los van de vraag of zij op hetzelfde adres wonen. De enige reden om een ouder niet te informeren is wanneer een ouder uit het ouderlijk gezag is ontheven, of bij twijfel aan het welzijn van een kind. Formeel geldt dat de school alleen gehouden is informatie te leveren aan de tweede ouder als deze daarom vraagt. Het Mendelcollege heeft op dit punt de volgende procedure geformuleerd: 1. Thuisadres van de leerling is standaard postadres. Daarheen gaan alle post en uitnodigingen. 2. De tweede ouder die verzoekt om informatie doet dit schriftelijk, voorzien van een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs. 3. De eerste ouder, de ouder die op het thuisadres van de leerling woont, wordt van het verzoek op de hoogte gesteld door de school. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan tegen het verzoek kunnen worden ingebracht. De eerste ouder heeft veertien dagen de tijd om te reageren op het verzoek van de tweede ouder. Reageert de eerste ouder niet binnen deze tijd, dan gaat de school er vanuit dat deze ouder geen bezwaar heeft. 4. De school doet binnen vier weken een uitspraak over het verzoek aan beide ouders. 5. Als een ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, wordt deze ouder na de uitspraak automatisch opgenomen in het adressenbestand. Er behoeft dan niet steeds opnieuw gevraagd te worden om informatie. 6. Informatie wordt niet (meer) verstrekt, wanneer de school gegronde redenen heeft om aan te nemen dat dit in strijd is met het belang van het kind, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is. Ook als ouders gescheiden zijn, worden beide ouders tegelijkertijd uitgenodigd voor ouderavonden en gesprekken met mentor of vakdocenten. Het is niet mogelijk om ouders apart in te plannen tijdens een ouderavond. Wij gaan ervan uit dat beide ouders, als zij verschijnen, het belang van hun kind in de gaten houden en uitstralen. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het Mendelcollege houdt zich aan het basismodel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De uitgave door het Ministerie van Volksgezondheid over dit onderwerp vindt u op intranet. Ouderbijdrage en schoolnota Diverse activiteiten, zoals projectdagen en reizen, worden in rekening gebracht bij ouders via de schoolnota. Daarnaast vragen wij de ouders een vrijwillige bijdrage voor niet of in onvoldoende mate gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten ten behoeve van het onderwijs, zoals extra voorzieningen voor lesinval, extra voorzieningen voor een veilig leer- en leefklimaat, bezetting en inventaris van de mediatheek en studieruimte. Het schoolbestuur stelt de hoogte van de bijdrage vast in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar 103,- per kind. Kosten tweetalig onderwijs (TTO) De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar bedraagt 375,-. De hoogte van de TTObijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag wordt in klas 1 t/m 5 in rekening gebracht. De bijdrage wordt onder andere gebruikt om TTO-activiteiten te bekostigen alsmede examengelden (CAE en CPE), maar ook voor aanvullende materialen in de lessen en de mediatheek. Met het bedrag wordt tevens een deel betaald van de reis naar Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in de 3e klas. Tegemoetkoming studiekosten Via de Wet onderwijsbijdrage en schoolkosten kunnen ouders van leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, voor sommige kosten een tegemoetkoming krijgen. Voor de voorwaarden, hoogte van de bijdrage en welke leerlingen in aanmerking komen, zie: Voor de gemeentelijke regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten kunt u contact opnemen met de afdeling sociale zaken in uw woongemeente. Schoolboeken De school is verantwoordelijk voor het gratis ter beschikking stellen van de boeken. Welke boeken en leermiddelen precies onder de regeling vallen en welke zelf aangeschaft moeten worden, kunt u nalezen op de website. De schoolboekenvoorziening van het Mendelcollege is uitbesteed aan de firma Iddink. In de maand juni ontvangt u informatie van Iddink over het bestellen van boeken via internet. Om te zorgen dat leerlingen netjes met hun boeken omspringen brengt Iddink eenmalig een borgsom van 75,- in rekening. De borg wordt bij het verlaten van de school geretourneerd en eventueel in mindering gebracht met de kosten van vermiste of beschadigde boeken. De inname van de boeken vindt plaats op school aan het eind van het schooljaar. Verzekeringen Collectieve scholierenongevallenverzekering Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen. Daarom heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband. De collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend tijdens schoolactiviteiten van kracht en gedurende één uur hiervoor of hierna en dekt een aantal zaken voor zover die niet in de eigen verzekering vallen. W.A.-verzekering Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven een ongevallenverzekering en géén zogeheten W.A.-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die onverhoopt aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben, een W.A.-verzekering voor hun kind afsluiten. Verzekering tegen diefstal Het Mendelcollege heeft geen verzekering tegen diefstal en tegen kosten van vernielingen. Kosten van vermissing, diefstal of vernieling op school kunnen niet verhaald worden op de school. Het verdient aanbeveling geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in het kluisje. Reisverzekering Bij reizen van de school wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan de veiligheid van alle reisgenoten. De begeleiders van de reis zijn zich de noodzakelijkheid van aandacht voor veiligheid terdege bewust. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders dringend aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Verzekeringsvoorwaarden van de door de school afgesloten verzekeringen kunt u vinden op intranet. 13

8 Kwaliteitszorg Doelstelling van het Mendelcollege is het geven van goed onderwijs, gericht op de optimale ontplooiing van de leerling. Om de kwaliteit te bewaken worden regelmatig onderzoeken gedaan onder leerlingen, ouders, personeel en oud-leerlingen. De opbrengsten van de onderzoeken dienen als houvast voor de ontwikkeling van ons onderwijs. De cijfers zeggen iets over de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd is kwaliteit meer dan deze cijfers weergeven. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol. Sociale vaardigheden zoals omgang met leerlingen en docenten, het werken in groepjes, gedrag en houding maken binnen het Mendelcollege deel uit van het leerproces. Dit betekent dat iedere leerling vanaf het moment dat hij of zij op school komt tot het moment waarop de school wordt verlaten, een groeiproces doormaakt waarin individuele capaciteiten en sociale vaardigheden toenemen. Dit groeiproces is niet in cijfers uit te drukken. Evenmin weerspiegelen de kwaliteitscijfers de wijze waarop wij de identiteit van onze school uitdragen. 14 Scholen op de kaart Via Scholen op de kaart (voorheen Vensters voor verantwoording) tonen scholen voor voortgezet en primair onderwijs kwaliteitsgegevens die met het onderwijsleerproces worden bereikt. De gegevens van het Mendelcollege zijn te raadplegen via onze website. De gegevens in Scholen op de kaart komen van de scholen zelf en van de onderwijsinspectie en daaraan gelieerde instanties. De gegevens worden regelmatig ververst. U wordt van harte uitgenodigd te volgen hoe het Mendelcollege er voor staat. Schoolkompas Voor leerlingen die zich oriënteren op het voortgezet onderwijs is er een leerlingvriendelijke versie van Scholen op de kaart beschikbaar. Op Schoolkompas.nl kunnen scholen voor voortgezet onderwijs eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Onderwijsinspectie Rapportages van de onderwijsinspectie, waaronder de kwaliteitskaarten van alle scholen in Nederland, zijn toegankelijk via de website: Klachtenregeling Een vraag of een klacht? Waardevol voor verbetering van het onderwijs! Als school houden wij serieus rekening met een vraag of een klacht van leerlingen en/of ouders. Het dwingt ons stil te staan bij het functioneren van onze school en na te gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Daarom heeft de school een regeling opgesteld. Daarin staat hoe leerlingen en ouders op de makkelijkste en meest directe manier hun vraag of klacht op school kunnen uiten. Wij gaan er vanuit dat wanneer er klachten zijn, deze in goed overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers of directie afgehandeld kunnen worden. De klachtenregeling is te vinden op het intranet van de school. Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs van kracht. Dan verandert er een aantal dingen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om onderwijs te volgen. Ouders moeten bij de aanmelding vermelden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft; de school kijkt dan in overleg met ouders en leerling of het die ondersteuning kan bieden. Is dat niet het geval, dan zoekt de school naar een andere school die de ondersteuning wel kan bieden (dit heet zorgplicht). Het rugzakje (leerlinggebonden financiering) verdwijnt. Er hoeven geen REC-indicaties meer aangevraagd te worden. De extra ondersteuning die de leerling nodig heeft kan op de volgende manieren geboden worden in het reguliere onderwijs: De leerling krijgt ondersteuning in de trajectvoorziening. Elke vo-school in Zuid-Kennemerland heeft een trajectvoorziening of een ondersteuningsstructuur die daarmee vergelijkbaar is; Als de leerling geen passende ondersteuning kan krijgen in de trajectvoorziening, bijv. bij langdurige Studie- en beroepskeuzebegeleiding door decanen Iedere leerling op het Mendelcollege krijgt te maken met de decaan. De decaan is bij uitstek deskundig op het gebied van vervolgopleidingen en de wereld van de arbeid. Iedere leerling moet vroeg of laat nadenken over de vraag wat er 'na het Mendel' moet gebeuren. Die vraag probeert een leerling met hulp van de decaan te beantwoorden. Op het Mendelcollege volgt iedere leerling een traject Oriëntatie op studie en beroep. Dat traject wordt voor ziekte, behoefte aan extra materialen of specifieke deskundigheid, kan het samenwerkingsverband een onderwijsarrangement toewijzen. Dit is ondersteuning op maat. Als het speciaal onderwijs de beste plaats is voor de leerling, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Zit de leerling al in het speciaal onderwijs? Dan is de REC-indicatie nog twee jaar geldig. In die twee jaar wordt beoordeeld of speciaal onderwijs het meest passende vervolgtraject is, of dat de leerling met extra ondersteuning naar het reguliere onderwijs kan. Er wordt altijd gekeken naar wat de leerling nodig heeft. Dat gebeurt in overleg tussen school, ouders en leerling. Op grond daarvan wordt passende ondersteuning toegewezen. Voor meer informatie: een deel op school door de decanen georganiseerd, voor een ander deel bewandelt een leerling dat traject zelfstandig. Daarnaast verzorgen de decanen voor ouders en leerlingen informatie over studies en beroepen, keuzeproblematiek, testen, studiefinanciering en inschrijvingen bij een vervolgopleiding. De website biedt regelmatig informatie die voor iedere leerling de moeite van het raadplegen waard kan zijn (Leerling > Decanaat). 15

9 16 Leerplicht, verzuim en verlof De informatie in deze tekst is afkomstig van het bureau Leerplicht van de gemeenten Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Leerplicht Iedere leerling in het voortgezet onderwijs is verplicht om naar school te gaan (Leerplichtwet 1969). De verplichting om (dagelijks) naar school te gaan houdt op zodra de leerling 18 jaar wordt. Van 18 tot 23 jaar wordt de jongere gevolgd door leerplicht, omdat hij/zij in het bezit moet zijn van een zogenaamde startkwalificatie (minimaal een diploma MBO-niveau-2 of hoger of een diploma havo of vwo). Verlaat de leerling de school zonder een startkwalificatie, dan kan de leerling worden opgeroepen door de leerplichtambtenaar of scholingsadviseur voor begeleiding naar een opleiding of combinatie van werk en opleiding waarmee alsnog een startkwalificatie behaald kan worden.. Absentie Wanneer een leerling door ziekte afwezig is, moeten de ouders dit volgens de daarvoor geldende schoolregeling melden (zie pagina 9). Voor ander verzuim moet altijd ruim vooraf (formeel 8 weken) toestemming worden gevraagd via de absentenadministratie d.m.v. een bijzonder verlofformulier. Niet gemeld verzuim wordt beschouwd als spijbelen. De school treft dan maatregelen. Eén van die maatregelen is melding aan de leerplichtambtenaar. Met leerplicht zijn de volgende afspraken gemaakt: Bij zes lesuren afwezigheid in vier opeenvolgende lesweken ongeoorloofd verzuim wordt de leerling opgeroepen voor een preventief gesprek. Bij zes keer te laat in vier opeenvolgende lesweken wordt de leerling opgeroepen voor een preventief gesprek (te laat komen is voor Leerplicht ook ongeoorloofd verzuim). Een leerling die bij ongeoorloofd verzuim de schoolstraf niet nakomt kan ook opgeroepen worden voor een preventief gesprek. Een leerling bij wie de school constateert dat een preventief gesprek nodig is, kan opgeroepen worden. Wanneer een leerling zestien lesuren in vier opeenvolgende lesweken ongeoorloofd afwezig is, is de school wettelijk verplicht dit te melden aan Bureau Leerplicht. Ook als een leerling te vaak te laat in de les komt, maakt de school daar melding van. Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de rector of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en moet door de school gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Vanaf 12 jaar is een leerling wettelijk medeverantwoordelijk voor zijn/haar schoolbezoek. De leerplichtambtenaar kan proces verbaal opmaken tegen een leerling en/of de ouder(s) als een leerling ondanks alle waarschuwingen blijft verzuimen. De kantonrechter doet uitspraak over de eventueel op te leggen boete en/of straf. Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie in één schooljaar twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de rector van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De rector kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van organisatorische problemen bij de werkgever (dit geldt bijvoorbeeld voor aanvragen van ouders die werkzaam zijn bij luchtvaartmaatschappijen). Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de rector van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode. De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend. Verlof in geval van gewichtige omstandigheden In de Leerplichtwet 1969 (art. 11 onder g) wordt gesproken over verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden. Hieronder vallen omstandigheden die buiten de wil van de leerling en/of ouders liggen. Hierbij moet gedacht worden aan: een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; verhuizing; huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats; overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad; overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad; overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad; bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: tot tien schooldagen. Verlofaanvragen voor meer dan tien schooldagen worden doorgestuurd naar leerplicht; viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum; 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders; bij medische of sociale indicatie. Leerplicht, verzuim en verlof 17

10 Leerplicht, verzuim en verlof 18 Graden van bloed- en aanverwantschap: 1e graad > ouder, kind; 2e graad > zus/broer, grootouder, kleinkind; 3e graad > oom/tante, neef/nicht (kind van broer/ zus), overgrootouder, achterkleinkind; 4e graad > oudoom/oudtante, neef/nicht (kind van broer/zus van een van de ouders), achterneef/achternicht (kleinkind van broer/zus), betovergrootouder. Verlof wordt niet verleend bij: familiebezoek in het buitenland; vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, het winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden; vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet tenminste acht weken van tevoren bij de rector worden ingeleverd. Verlof voor religieuze feestdagen Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden: Aanvragen dienen ruim van te voren ingediend te worden volgens onderstaande procedure (via formulier Bijzonder verlof). Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de rector niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn. Procedure Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan bij de absentenadministratie een formulier Bijzonder Verlof gehaald worden. Dit formulier moet door de ouder(s) geheel en naar waarheid ingevuld worden en vervolgens worden ingeleverd bij de absentenadministratie, compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en de ouders zijn het met deze beslissing niet eens, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt ingediend bij de rector van de school. Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen: naam en adres van de belanghebbende datum omschrijving van het genomen besluit argumenten die aangeven waarom ouders het niet eens zijn met het besluit handtekening van de belanghebbende De rector van de school neemt vervolgens binnen veertien dagen opnieuw een besluit en deelt dit besluit schriftelijk aan de belanghebbende mee. Tegen dit besluit kan geen bezwaar meer gemaakt worden. Geen toestemming, toch weg? Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof voor zijn/haar kinderen en de kinderen toch van school houdt, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten procesverbaal op te maken. Vragen? Heeft u toch nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij de afdelingsleider van de school of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Inwoners van de gemeente Haarlem kunnen contact opnemen met: Bureau Leerplicht, postbus 511, 2003 PB Haarlem / Leerplicht, verzuim en verlof 19 Toptalenten sport en cultuur Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in in onze maatschappij. Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, wil onze school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met leerling en ouders een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken. Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. De voorwaarden die wij stellen aan deelname aan de toptalentenregeling zijn na te lezen op intranet en zijn opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht.

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie