B.A. Privé-Leven Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B.A. Privé-Leven Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 B.A. Privé-Leven Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van (B.S ) toegelaten door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder codenummer 0126 voor de takken ongevallen, ziekte, auto, brand, andere schade, b.a. auto en algemene b.a. (K.B. 04 en B.S ) opgericht op statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op , , , AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 1 of 11

2 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I. INLEIDING... 3 BEPALINGEN :... 3 HOOFDSTUK II. WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID... 3 WAARBORGEN VOLGENS FORMULE A... 3 ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DE WAARBORG... 3 ARTIKEL 2. WAT VERSTAAT MEN ONDER PRIVÉ-LEVEN?... 3 ARTIKEL 3. WAAR GELDT DE VERZEKERING?... 3 ARTIKEL 4. BIJZONDERE GEVALLEN... 3 ARTIKEL 5. UITSLUITINGEN... 4 WAARBORGEN VOLGENS FORMULE B... 5 ARTIKEL 6. VOORWERP VAN DE WAARBORG... 5 HOOFDSTUK III. RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL... 5 ARTIKEL 7. VOORWERP, OMVANG, VERBINTENISSEN EN DEFINITIES... 5 HOOFDSTUK IV. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 8 ARTIKEL 8. GELDIGHEID... 8 ARTIKEL 9. DUUR... 8 ARTIKEL 10. BESCHRIJVING VAN HET RISICO EN MEDEDELINGEN VAN DE VERZEKERINGNEMER... 8 ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN... 8 ARTIKEL 12. BIJDRAGE... 8 ARTIKEL 13. NIET-BETALING... 9 ARTIKEL 14. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVALLEN... 9 ARTIKEL 15. LEIDING VAN HET GESCHIL... 9 ARTIKEL 16. SCHADELOOSSTELLING DOOR VERZEKERDE ARTIKEL 17. WIJZIGINGEN VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN/OF VAN HET TARIEF ARTIKEL 18. EINDE VAN HET CONTRACT ARTIKEL 19. OPZEGGINGSWIJZEN ARTIKEL 20. OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERINGNEMER, BEGUNSTIGDE VAN DE DEKKING ARTIKEL 21. MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN ARTIKEL 22. ALGEMENE BEPALINGEN AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 2 of 11

3 HOOFDSTUK I. INLEIDING BEPALINGEN : Verzekeringnemer : de onderschrijver van het contract; Verzekerde : 1. de verzekeringnemer op voorwaarde dat hij zijn hoofdverblijf in België heeft; 2. de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e); 3. alle bij de verzekeringnemer inwonende personen. De hoedanigheid van verzekerde geldt evenwel ook voor : - leerlingen en studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven; - de dienstplichtigen en de gewetensbezwaarden op voorwaarde dat de militaire overheid of de dienst, of de instelling, waaraan ze toegewezen zijn geen verantwoordelijkheid voor hun daden draagt; 4. het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers wanneer zij handelen in de privé-dienst van een verzekerde; 5. de personen die, buiten elke beroepsbedrijvigheid, kosteloos of bezoldigd, belast zijn met de bewaking van de : - met de verzekeringnemer samenwonende kinderen, - in de waarborg opgenomen dieren die aan de verzekeringnemer toebehoren telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt. Derde : elke andere persoon dan de verzekerden bepaald onder punten 1, 2, 3 en 4 hiervoor. Niettemin behouden de verzekerden, zoals omschreven onder punt 4 hun hoedanigheid van derde wanneer het gaat om de vergoeding van hun lichamelijke letsels. Maatschappij : de Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties (AMMA). HOOFDSTUK II. WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WAARBORGEN VOLGENS FORMULE A ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DE WAARBORG Overeenkomstig het K.B. van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimum garantievoorwaarden, dekt de Maatschappij, ten belope van de gewaarborgde bedragen, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die krachtens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht kan ten laste vallen van de VERZEKERDEN, voor schade berokkend aan DERDEN in hoofde van het PRIVÉ-LEVEN. ARTIKEL 2. WAT VERSTAAT MEN ONDER PRIVÉ-LEVEN? Onder PRIVÉ-LEVEN worden verstaan al de feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van die welke voortvloeien uit een beroepsactiviteit. ARTIKEL 3. WAAR GELDT DE VERZEKERING? In al de landen van het geografisch Europa en in die welke aan de Middellandse Zee gelegen zijn (inbegrepen de eilanden die er deel van uitmaken). Zijn eveneens gewaarborgd : de Azoren, de Kanarische eilanden, Madera en IJsland. ARTIKEL 4. BIJZONDERE GEVALLEN 4.1. De dieren De verzekerden genieten de dekking voor de schade veroorzaakt door de huisdieren. Niettemin is de schade veroorzaakt door rijpaarden, waarvan de verzekerde eigenaar is, uit de waarborg gesloten De gebouwen en hun inhoud De verzekerden genieten dekking voor de schade veroorzaakt door : - het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat door de verzekerde als hoofdverblijf bewoond wordt, inbegrepen hun inboedel; AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 3 of 11

4 - het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat door de verzekerde leerlingen en studenten bewoond wordt in het kader van hun studies, inbegrepen hun inboedel; - de tuinen waarvan de oppervlakte niet meer dan één hectare bedraagt en aan het gebouw grenzen dat in de verzekering is opgenomen; - elk onroerend goed, al dan niet bebouwd, ander dan die welke hierboven vernoemd worden, doch met betaling van een bijdragetoeslag. Is uit de waarborg gesloten de schade veroorzaakt door : - de liften en goederenliften; - de gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de aanpassingswerken eraan Verplaatsingen en vervoermiddelen a. De verzekerden zijn gedekt tijdens verplaatsingen onder andere gedaan als voetganger, eigenaar, houder of gebruiker van fietsen en andere rijwielen zonder motor, alsook als passagier van om het even welk voertuig (uitgezonderd de gevallen van aansprakelijkheid bepaald in de Belgische of buitenlandse wetgevingen betreffende de verplichte verzekering inzake motorvoertuigen). b. Voor de landmotorvoertuigen of de spoorvoertuigen die onderworpen zijn aan een bij de wet verplichte verzekering, wordt slechts dekking verleend voor de schade veroorzaakt door verzekerden aan derden wanneer de verzekerden een soortgelijk voertuig besturen zonder de daartoe wettelijk vereiste leeftijd te hebben bereikt en buiten medeweten van de ouders, van de personen die ze onder hun hoede hebben en van de houder van het voertuig. c. Wordt uit de waarborg gesloten de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan een verzekerde toebehoren of die door hem in huur genomen of gebruikt worden. d. Wordt uit de waarborg gesloten de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg. of motorboten die aan een verzekerde toebehoren of door hem gehuurd of gebruikt worden Schade aangericht door vuur, brand, ontploffing of rook Wordt uit de waarborg gesloten, de stoffelijke schade aangericht door vuur, brand, ontploffing of rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat in of medegedeeld wordt door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is, met uitzondering evenwel van de schade veroorzaakt in hotels of gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf zowel om privé- als om beroepsredenen Bewaakte goederen Wordt uit de waarborg gesloten de schade veroorzaakt aan roerende en onroerende goederen en aan dieren die een verzekerde onder zijn bewaking heeft. Deze uitsluiting doet geen afbreuk aan de toepassing van punt 4.4. Schade aangericht door vuur, brand, ontploffing of rook hierboven. ARTIKEL 5. UITSLUITINGEN Onverminderd de bepalingen eigen aan sommige bijzondere gevallen gepreciseerd in ARTIKEL 4. BIJZONDERE GEVALLEN van de waarborg "Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid" en onder voorbehoud van de uitbreidingen voorzien door de WAARBORGEN VOLGENS FORMULE B hierna, wordt uit de waarborg gesloten : 5.1. de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering (onder meer die bedoeld in de wetgeving op de verplichte verzekering inzake motorvoertuigen); 5.2. de schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsook de wildschade; 5.3. de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die leiders, aangestelden of organisatoren van jeugd- of gelijkgestelde bewegingen dragen voor de daden van personen voor wie ze moeten instaan; 5.4. de schade die voortvloeit uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de jaren van onderscheid heeft bereikt en die een schadegeval opzettelijk of door zijn grove schuld veroorzaakt; Wordt beschouwd als grove schuld : - de staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of van een gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere stoffen dan alcoholhoudende dranken; - de deelname aan twist- of vechtpartijen of gebruik van fysiek geweld; - kennelijk roekeloze handelingen, weddenschappen, uitdagingen; 5.5. de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen; 5.6. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit of van voortbrenging van ioniserende stralingen. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 4 of 11

5 WAARBORGEN VOLGENS FORMULE B ARTIKEL 6. VOORWERP VAN DE WAARBORG Indien formule B onderschreven wordt, worden de waarborgen waarvan sprake onder de WAARBORGEN VOLGENS FORMULE A hiervoor uitgebreid tot : 6.1. de gehele wereld; 6.2. de schade veroorzaakt door de minderjarige kinderen van de verzekeringnemer en/of van zijn samenwonende echtgenoot of van de met hem in gezinsverband samenlevende persoon, wanneer deze kinderen door hen onderhouden worden terwijl zij niet meer bij hen inwonen. Wanneer de ouders feitelijk scheiden, wordt de dekking nog een jaar gehandhaafd voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de minderjarige kinderen van de verzekeringnemer die niet meer bij hem inwonen; 6.3. de schade veroorzaakt door de verzekerde kinderen ter gelegenheid van diensten, zelfs bezoldigde, uitgevoerd voor rekening van derden tijdens de schoolvakanties of in hun vrije tijd; 6.4. de schade ingevolge de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het toevallig en vanwege de eigenaar of de houder toegelaten besturen door een verzekerde, houder van een terzake geldig rijbewijs en buiten elke competitie, van een motorrijtuig waarvan geen enkele van de verzekerden eigenaar, huurder of houder is. De waarborg is uitsluitend verworven in omstandigheden waarin de schadelijder geen vergoeding kan ontvangen op basis van het typecontract B.A. motorrijtuigen. De dekking is niet verworven voor de schade aan het motorrijtuig zelf; 6.5. de schade veroorzaakt door de tweede verblijfplaats, het vakantieverblijf (met inbegrip van de aangrenzende tuinen waarvan de oppervlakte niet meer dan één hectare bedraagt en de niet-aangrenzende tuinen, mits betaling van een bijdragetoeslag), de caravan of van de door de verzekerden voor privé-doeleinden gebruikte garages en de inboedel hiervan; 6.6. de schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook in gebouwen of caravans, evenals aan de inhoud ervan die niet aan de verzekerde toebehoren, maar die door hem worden gebruikt t.g.v. vakantie, familiefeesten en privé- of beroepsreizen; 6.7. de schade veroorzaakt aan de kamer en de inhoud ervan tijdens een verblijf in : een ziekenhuis, een hotel of gelijkaardig logementhuis zowel om privé- als om beroepsredenen; 6.8. de schade te wijten aan het gehele gebouw, dat dient tot hoofdverblijfplaats van de verzekerden indien dezen er eigenaar van zijn en het slechts gedeeltelijk betrekken, op voorwaarde evenwel dat dit gebouw uitsluitend gebruikt wordt als woning en maximum 4 appartementen omvat; 6.9. de schade veroorzaakt door personen- of goederenliften in het verzekerd gebouw op voorwaarde dat deze het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract, gesloten met een officieel erkende firma. Wanneer de verzekerde mede-eigenaar is van het gebouw, is de waarborg verworven voor het gedeelte van zijn mede-eigendom; de schade veroorzaakt door het gebruik, als liefhebber, van : - zeilboten van maximum 300 kg; - motorboten uitgerust met een motor van maximum 10PK (DIN) die aan een verzekerde toebehoren of door hem gehuurd of gebruikt worden; de burenhinder (art.544 van het Burgerlijk Wetboek) voor zover deze het rechtstreeks gevolg is van een ongeval, d.w.z. van een voor de verzekerden plotse, ongewilde en onvoorziene gebeurtenis; De schade veroorzaakt door de huisdieren die bijkomstig gebruikt worden voor het bewaken van lokalen die de verzekeringnemer voor beroepsdoeleinden aanwendt of die zich in deze lokalen bevinden. HOOFDSTUK III. RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL ARTIKEL 7. VOORWERP, OMVANG, VERBINTENISSEN EN DEFINITIES De bepalingen van de polis "Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Familiale" blijven van toepassing, behalve indien hiervan uitdrukkelijk door de hiernavolgende speciale voorwaarden wordt afgeweken. Huidige speciale voorwaarden vormen een afzonderlijk hoofdstuk. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 5 of 11

6 7.1. Voorwerp a. Strafrechtelijke verdediging : de Maatschappij neemt de verdediging van de verzekerden waar bij strafrechtelijke vervolging ingevolge een door de burgerrechtelijke aansprakelijkheidswaarborg gedekte gebeurtenis. b. Verhaal : de Maatschappij waarborgt het minnelijk of gerechtelijk verhaal tegen derden die aansprakelijk zijn voor lichamelijke of materiële schade door de verzekerden geleden en met betrekking tot een door de burgerrechtelijke aansprakelijkheidswaarborg gedekte gebeurtenis. c. Onvermogen van verantwoordelijke derden : wanneer een schadegeval, door de verzekerde geleden, recht geeft op de toepassing van de waarborg "Rechtsbijstand en Verhaal" en zo de behoorlijk geïdentificeerd aansprakelijke derde als onvermogend erkend wordt, neemt de Maatschappij de schade ten laste tot beloop van het verzekerd bedrag, met inachtneming van een vrijstelling van 123,95. d. Borgstelling : indien tengevolge van een gewaarborgd ongeval een verzekerde aangehouden is en een borgsom geëist wordt voor zijn invrijheidstelling, verbindt de Maatschappij zich de borgsom te storten. Wanneer de borgsom door de verzekerde werd gestort, betaalt de Maatschappij de som aan de verzekerde terug. De verzekerde som bedraagt per schadegeval maximum ,35. Zodra de gestorte borgsom vrijgemaakt is, moet de verzekerde alle formaliteiten vervullen die nodig zijn voor de terugbetaling. Wanneer de gestorte borgsom in beslag genomen wordt voor niet gedekte kosten zal de verzekerde de Maatschappij terugbetalen. e. Kosteloze hulpverlening door derden : de Maatschappij vergoedt de derden en hun rechthebbenden voor de schade die ze opgelopen hebben door het feit dat die derden vrijwillig en niet beroepshalve deelgenomen hebben aan de redding van de verzekerden en hun goederen, zelfs als de aansprakelijkheid van deze laatste niet betrokken is. Deze dekking geldt in de mate dat de schadelijder geen vergoeding kan bekomen van een openbare of privéinstelling. Het verzekerd bedrag wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden Kosten en erelonen De Maatschappij neemt voor haar rekening : a. de betaling van : - de kosten en erelonen, van advocaten en deurwaarders, - de kosten van expertise, - de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde, noodzakelijk voor de verdediging van de belangen van verzekerde. b. na voorlegging van de bewijsstukken, de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten die rechtmatig en met overleg gemaakt zijn door de verzekerde, wanneer zijn persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank vereist is bij wet of bevolen is bij gerechtelijke beslissing Beheer van het dossier a. De Maatschappij onderzoekt samen met de verzekerde de aan te wenden middelen om tot een oplossing te komen. b. Met uitzondering van de dringende bewarende maatregelen, blijven de kosten en erelonen in verband met het om het even welke verplichting, gemaakt zonder voorafgaandelijk akkoord van de Maatschappij, ten laste van de verzekerde Vrije keuze van een advocaat en deskundige De verzekerde is vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen : wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure; telkens als er zich een belangenconflict met de Maatschappij voordoet. Indien de verzekerde een advocaat kiest die niet ingeschreven is aan de Balie van het rechtsgebied van het Hof van Beroep waar de zaak moet gepleit worden (of een gelijkwaardige rechtsmacht indien in het buitenland moet gepleit worden), zal hij zelf de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen. Wanneer de aanstelling van een deskundige zich rechtvaardigt, mag de verzekerde deze deskundige vrij kiezen. Indien de verzekerde een deskundige kiest die gedomicilieerd is buiten de provincie waar de opdracht dient uitgevoerd te worden (of een gelijkwaardig administratief gebied indien de opdracht in het buitenland dient uitgevoerd te worden), zal hij zelf de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen. Indien de verzekerde beslist van advocaat of van deskundige te veranderen, zullen de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten en erelonen te zijnen laste blijven, behalve voor de gevallen waarin de verzekerde buiten zijn wil om gedwongen wordt een andere advocaat of deskundige te kiezen. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 6 of 11

7 Indien de Maatschappij van oordeel is dat de kosten en erelonen van de door de verzekerde gekozen advocaten of deskundigen overdreven hoog zijn, verbindt de verzekerde zich ertoe, op verzoek van de Maatschappij, de tuchtrechtelijke overheid waarvan die personen afhangen of de bevoegde rechtbanken te vragen deze bedragen vast te stellen Weigering tot tussenkomst De Maatschappij mag haar tussenkomst weigeren of stopzetten wanneer zij van mening is dat : - het instellen van een vordering of het uitoefenen van een verhaal geen ernstige kansen op succes biedt, - een voorgestelde minnelijke schikking bevredigend is. Bij meningsverschil geniet de verzekerde evenwel van de "objectiviteitclausule" hierna Objectiviteitclausule Bij verschil van mening met de Maatschappij over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval en na betekening door de Maatschappij van haar standpunt of van haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, heeft de verzekerde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. Zo de advocaat het standpunt van de Maatschappij bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft van de kosten en honoraria van deze raadpleging terugbetaald. Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, bij middel van een schriftelijk en met reden omkleed advies, is de Maatschappij, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden zijn waarborg te verlenen, met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging. Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerde op zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van de Maatschappij zou hebben gevolgd, is de Maatschappij die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen, gehouden haar waarborg te verlenen en de kosten en honoraria van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven Verplichtingen bij schadegeval Onverminderd de verplichtingen waarvan sprake in de verzekering "B.A. Privé-Leven", verbindt de verzekerde er zich toe : - binnen de kortst mogelijke tijd alle documenten in verband met het schadegeval aan de Maatschappij over te dragen, inzonderheid alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten of briefwisseling alsook alle bewijsstukken in verband met zijn eis; - de Maatschappij op de hoogte te houden van het verloop van het dossier en, zo nodig, alle nuttige maatregelen te treffen, die de afwikkeling van het schadegeval vergemakkelijken Maximale tussenkomst De Maatschappij komt tussen, per schadegeval, tot beloop van de bedragen voorzien in de bijzondere voorwaarden Uitsluitingen Onverminderd de uitsluitingen voorzien door de verzekering "B.A. Privé-Leven", wordt overeengekomen dat : a. de waarborg niet verworven is indien het bedrag van het uit te oefenen verhaal, in hoofdsom minder dan 123,95 of - bij voorziening in Cassatie - minder dan 1.239,47 bedraagt. Deze bedragen zijn geïndexeerd conform de bijzondere voorwaarde B. a. van de verzekering "B.A. Privé-Leven". b. de Maatschappij neemt niet voor haar rekening, de betaling van : - straffen, boeten, opdeciemen, dadingen met het Openbaar Ministerie, kosten m.b.t. tot de ademtest en de bloedanalyses; - de te betalen bedragen, in hoofdsom en bijkomende bedragen, waartoe de verzekerde zou kunnen veroordeeld worden Rechten onder verzekerden a. Wanneer een verzekerde, die deze waarborg geniet, overlijdt, wordt de waarborg toegekend aan zijn echtgenoot, niet gescheiden van tafel en bed of niet feitelijk gescheiden, zijn ascendenten en descendenten voor iedere vordering tegen een voor dit overlijden mogelijke aansprakelijke derde. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 7 of 11

8 b. De waarborg wordt nooit verleend aan verzekerde personen, andere dan de verzekeringnemer, wanneer zij rechten kunnen laten gelden ofwel tegen elkaar, ofwel tegen de verzekeringnemer. c. Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in een zelfde schadegeval dient de verzekeringnemer te bepalen welke voorrang er bij de uitputting van het verzekerd bedrag door de Maatschappij moet verleend worden aan elk der verzekerden Subrogatie De subrogatie waarvan sprake in ARTIKEL 15. LEIDING VAN HET GESCHIL der algemene voorwaarden, wordt uitgebreid tot de eventuele rechtsplegingsvergoedingen Duur De "Rechtsbijstand- en Verhaalverzekering" wordt afgesloten voor een duur van max. EEN JAAR en hernieuwt zich rechtens voor opeenvolgende periodes van gelijke duur, behoudens opzegging per aangetekende brief, door de ene of andere partij, minstens DRIE MAANDEN vóór het verstrijken van de lopende periode Opzeg De verzekeringnemer behoudt zich het recht voor, per aangetekende brief en binnen de 30 dagen na kennisgeving, het contract in zijn geheel op te zeggen indien de Maatschappij aan huidige waarborg een einde stelt. HOOFDSTUK IV. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ARTIKEL 8. GELDIGHEID De waarborg neemt aanvang op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden en op voorwaarde dat de eerste bijdrage of het eerste bijdragegedeelte betaald werd. ARTIKEL 9. DUUR De overeenkomst is opzegbaar op elke jaarlijkse hoofdvervaldag. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij zij door één der partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende periode wordt opgezegd. ARTIKEL 10. BESCHRIJVING VAN HET RISICO EN MEDEDELINGEN VAN DE VERZEKERINGNEMER De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de Maatschappij Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de Maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig. De bijdragen die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de Maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe. ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer de verplichting de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van die aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. ARTIKEL 12. BIJDRAGE De bijdrage is een haalschuld. Zij is betaalbaar tegen voorlegging van de kwitantie of bij ontvangst van een vervaldagbericht. Alle uit hoofde van dit contract geheven of te heffen belastingen, taksen of kosten zijn ten laste van de verzekeringnemer. Zij worden samen met de bijdrage geïnd. De bijdrage, verhoogd met de taksen en kosten, moet op de vervaldagen vooruit betaald worden. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 8 of 11

9 ARTIKEL 13. NIET-BETALING De Maatschappij kan bij niet-betaling van de bijdrage op de vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. De geschorste waarborgen treden pas opnieuw in voege om 0 uur de dag volgend op de dag van de integrale betaling van de vervallen bijdragen, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten en de aanmaningskosten. Wanneer de Maatschappij haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de overeenkomst nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling, bedoeld in het 1ste lid; in dat geval wordt de opzegging, ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing, van kracht. Indien de Maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt de opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2. De schorsing van dekking doet geen afbreuk aan het recht van de Maatschappij de later nog te vervallen bijdragen op te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig het 1ste lid. Het recht van de Maatschappij wordt evenwel beperkt tot de bijdragen voor twee opeenvolgende jaren. ARTIKEL 14. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVALLEN Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk aan de Maatschappij medegedeeld worden. De aangifte moet plaats, datum, uur, oorzaak, omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval vermelden. Verder moet de identiteit van de dader, van de benadeelde alsmede van eventuele getuigen medegedeeld worden. De verzekerde moet zonder verwijl aan de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van de schade te voorkomen en te beperken. Elke dagvaarding en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken moeten door de verzekerde aan de Maatschappij overgemaakt worden, onmiddellijk nadat zij aan de verzekerde worden afgegeven en betekend. Bij verzuim dient de verzekerde de Maatschappij te vergoeden voor het nadeel dat zij geleden heeft. Voor zover mogelijk wordt de schadeaangifte gedaan op het formulier dat de Maatschappij ter beschikking stelt aan de verzekeringnemer. ARTIKEL 15. LEIDING VAN HET GESCHIL Vanaf het ogenblik dat de Maatschappij tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is zij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zoverre de belangen van de Maatschappij en van de verzekerde samenvallen, heeft de Maatschappij het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. De Maatschappij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. Die tussenkomsten van de Maatschappij houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen hem geen nadeel berokkenen. De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan de verzekeringnemer meegedeeld. De Maatschappij die schadevergoeding betaald heeft, treedt in de rechten en de vorderingen die de verzekerde kunnen toebehoren. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 9 of 11

10 ARTIKEL 16. SCHADELOOSSTELLING DOOR VERZEKERDE Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of elke door de verzekerde gedane betaling, zonder schriftelijke toestemming van de Maatschappij, is haar niet tegenwerpbaar. Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor de Maatschappij geen grond opleveren om haar dekking te weigeren. ARTIKEL 17. WIJZIGINGEN VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN/OF VAN HET TARIEF Indien de Maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en/of haar tarief wijzigt, past zij deze overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de verzekeringnemer van deze aanpassing in kennis. De verzekeringnemer mag evenwel de overeenkomst opzeggen, per aangetekend schrijven, binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassing. Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag. Na verloop van de termijn van 30 dagen, worden de nieuwe voorwaarden of het nieuw tarief als aanvaard beschouwd door de partijen. De in het eerste lid bepaalde opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle maatschappijen. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepaling van ARTIKEL 9. DUUR. ARTIKEL 18. EINDE VAN HET CONTRACT De Maatschappij kan de overeenkomst opzeggen : a. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig ARTIKEL 9. DUUR; b. in geval van verzwijging of onjuiste mededeling van gegevens betreffende de omschrijving van het risico : - bij het sluiten van de overeenkomst, - in geval van verzwaring van het risico; c. in geval van niet-betaling van de bijdrage of schorsing van de overeenkomst overeenkomstig ARTIKEL 13. NIET- BETALING; d. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding; e. in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de waarborgen van de overeenkomst; f. in geval van overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig ARTIKEL 20. OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERINGNEMER, BEGUNSTIGDE VAN DE DEKKING; g. in geval van cumulatie van verzekeringen of onderschrijving van een gelijkaardige bijkomende verzekering De verzekeringnemer kan het contract opzeggen : a. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig ARTIKEL 9. DUUR; b. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving door de Maatschappij van uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding; c. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief overeenkomstig ARTIKEL 17. WIJZIGINGEN VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN/OF VAN HET TARIEF; d. wanneer tussen de datum van het sluiten en de aanvangsdatum een termijn van meer dan een jaar verloopt. Deze opzegging dient betekend, uiterlijk drie maanden voor de aanvangsdatum van de overeenkomst; e. in geval van vermindering van het risico. ARTIKEL 19. OPZEGGINGSWIJZEN De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 10 of 11

11 Behoudens andersluidende bepalingen, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post. In de gevallen vermeld onder punten b. en d. van artikel De Maatschappij kan de overeenkomst opzeggen :, wordt de opzegging van de overeenkomst door de Maatschappij van kracht bij de betekening ervan, wanneer de verzekeringnemer, of de verzekerde één van zijn verplichtingen niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. ARTIKEL 20. OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERINGNEMER, BEGUNSTIGDE VAN DE DEKKING In geval van overgang van het verzekerde belang ten gevolge van het overlijden van de verzekeringnemer, gaan de rechten en verplichtingen uit het contract over op de nieuwe houder van dat belang. De nieuwe houder van het verzekerde belang en de verzekeraar kunnen evenwel kennis geven van de beëindiging van de overeenkomst, de eerste bij een ter post aangetekende brief, binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden, de tweede binnen de drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het overlijden. ARTIKEL 21. MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen, te weten voor de Maatschappij in haar maatschappelijke zetel en voor de verzekerde op het in het contract aangeduide adres of op het achteraf aan de Maatschappij bekendgemaakte adres. Elke kennisgeving geschiedt geldig op deze adressen, zelfs ten opzichte van erfgenamen of rechtverkrijgenden van de verzekerde zolang zij geen adresverandering aan de Maatschappij hebben bekendgemaakt. Is er meer dan één verzekeringnemer die de polis ondertekend heeft, dan geldt elke mededeling van de Maatschappij aan één van hen, voor allen. ARTIKEL 22. ALGEMENE BEPALINGEN Geen enkele bijvoeging, wijziging aan de tekst of afwijking van de gedrukte of geschreven voorwaarden is geldig indien zij niet bekrachtigd is door de handtekening van een directielid of een gevolmachtigde. De dwingende bepalingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten van en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing in huidig contract. Zij vernietigen, vervangen of vervolledigen de voorwaarden die ermee strijdig zijn. * * * AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 11 of 11

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. JACHT

VERZEKERING B.A. JACHT VERZEKERING B.A. JACHT Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-004 VERZEKERING B.A. JACHT SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: VOORWERP VAN DE WAARBORG

HOOFDSTUK I: VOORWERP VAN DE WAARBORG ALGEMENE VOORWAARDEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVAAT LEVEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ HOOFDSTUK I: VOORWERP VAN DE WAARBORG Overeenkomstig het K.B. van 12 januari 1984 die de minimum voorwaarden van

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN B.A. Beroep Algemene voorwaarden medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Casinoplein 6-8500 Kortrijk

Casinoplein 6-8500 Kortrijk Casinoplein 6-8500 Kortrijk BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Familiale verzekering

Familiale verzekering Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 1 DVV verzekeringen Livingstonelaan 6 1000 Brussel Algemene Voorwaarden HR Brussel 43.246 0130-FAM/N-092003 Rek.nr. 799-5501252-93 Familiale

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN

VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-049 VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN SPECIALE

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Inhoudstafel HOOFDSTUK 1 VERZEKERDE PERSONEN EN DERDEN... 3 1. Verzekerde personen... 3 2. Derden... 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVAAT LEVEN

RECHTSBIJSTAND PRIVAAT LEVEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PRIVAAT LEVEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Conform aan de voorschriften van het K.B. van 12 oktober 1990 (B.S. van 8.11.90) Voor de toepassing van huidig contract wordt

Nadere informatie

Familiale verzekering

Familiale verzekering BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze verzekering verstaan wij onder: Minimumdrempel: Drempel die aanduidt dat de waarborg slechts geldt als het belang van het geschil, indien uit te drukken in geld, groter is

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Medische en Paramedische Beroepen. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid WIJ DERDE

Algemene Voorwaarden. Medische en Paramedische Beroepen. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid WIJ DERDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VERZEKERDE A. U als verzekeringnemer. B. Uw aangestelden (al dan niet bezoldigd) en uw zelfstandige medewerkers die met naam worden aangeduid in de bijzondere voorwaarden. C. De persoon

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. LERAARS

VERZEKERING B.A. LERAARS VERZEKERING B.A. LERAARS Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-010 VERZEKERING B.A. LERAARS SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-FAM.CS/N-062012. COCOON Start Familiale. wonen; doorbrengen. Wij: Derde: Vrijwilligerswerk: de rechten van vrijwilligers.

Algemene Voorwaarden 0037-FAM.CS/N-062012. COCOON Start Familiale. wonen; doorbrengen. Wij: Derde: Vrijwilligerswerk: de rechten van vrijwilligers. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze verzekering verstaan wij onder: Minimumdrempel: Drempel die aanduidt dat de waarborg slechts geldt als het belang van het geschil, indien uit te drukken in geld, groter is

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Verzekering B.A. Gezin

Verzekering B.A. Gezin P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. 151, Koningsstraat B-1210 BRUSSEL Verzekering B.A. Gezin Algemene voorwaarden onderworpen aan de wet van 25.06.92 en zijn uitvoeringsbesluiten Editie 551/08-2007 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE VERENIGINGEN

VERZEKERING VAN DE VERENIGINGEN P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. Koningsstraat, 151 B-1210 BRUSSEL Tel. 02/250.91.11 Fax 02/250.95.67 www.pv.be Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 VERZEKERING VAN DE VERENIGINGEN Algemene voorwaarden conform

Nadere informatie

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Verzekering Rechts bij stand Motorvoertuigen AD978Ne-Olj96 OVERZICHT Bladzijden

Nadere informatie

SeniorPlan Algemene voorwaarden

SeniorPlan Algemene voorwaarden SeniorPlan Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

Comfort Privé-Leven. Aansprakelijkheidsverzekering. Leef vol vertrouwen. Algemene voorwaarden FINANCIËLE BESCHERMING

Comfort Privé-Leven. Aansprakelijkheidsverzekering. Leef vol vertrouwen. Algemene voorwaarden FINANCIËLE BESCHERMING Comfort Privé-Leven Aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen Overzicht Dekkingen Hoofdstuk 1 - Verzekerde personen en derden 1 _ Verzekerde personen...........................3

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verzekering Privéleven Familiale Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02) 403 81 11

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Rechtsbijstand Auto - Basisformule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

PRIVE-LEVEN FAMILIALE

PRIVE-LEVEN FAMILIALE Verzekering PRIVE-LEVEN FAMILIALE Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal BEF 1.600.000.000 - H.R. Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02) 533 81 11 - Telefax (02)

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers Specifieke bepalingen De inleiding en presentatie van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING Fidea nv verenigt Fidelitas, Delphi en AVM Pag. 1 / 11 Versie 01/10/2010 Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN"

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN" BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1: Welke zijn de verzekerde personen? Zijn verzekerd: - u als zelfstandige of de onderneming die het contract onderschrijft, - uw wettelijke

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S.

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Comfort Privé-Leven Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Algemene Voorwaarden Comfort Privé-Leven Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Comfort Privé-Leven Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Overzicht Dekkingen Hoofdstuk 1 Verzekerde personen en derden 1. Verzekerde personen...4 2. Derden...4 Hoofdstuk 2 Aansprakelijkheid 1.

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Artikel 1 Wat verstaat

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U) ~ Allianz @) Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~ Allianz@ INHOUDSTAFEL Blz. Begripsomschrijvingen 5 Artikel I - Voorwerp van de waarborg Artikel 2 - Prestatie

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Algemene voorwaarden

Individuele Ongevallen Algemene voorwaarden Individuele Ongevallen Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S.

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudstafel TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen Hoofdstuk II : De overeenkomst Afdeling 1 : Door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID FAMILIALE

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID FAMILIALE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID FAMILIALE ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES 1. Maatschappij: De Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

VERZEKERING Family Plan

VERZEKERING Family Plan Algemene Voorwaarden -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren Wat is verzekerd? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt: - Aan zaken en personen buiten uw gezin - Aan personen

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

gezin plus ALGEMENE VOORWAARDEN

gezin plus ALGEMENE VOORWAARDEN gezin plus ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Familiale verzekering

Familiale verzekering 1/18 Familiale verzekering (0435-BOARCOFA-01102012) Corona nv - Metrologielaan 2 - B 1130 Brussel, Tel.: 02/244.23.23 - Fax: 02/406.95.15 - E-mail: klantendienst@coronadirect.be - www.coronadirect.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juli 2005 JACHTPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder U: De personen met hoofdverblijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie