COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG"

Transcriptie

1 COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Besluit CSG Besluit inzake de aanwijzing van de klinische neuropsychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie en de titel verbonden aan dit specialisme (Besluit specialisme klinische neuropsychologie) Vastgesteld op 25 januari 2007; gewijzigd op 12 december 2007 en 21 februari In werking getreden op 1 januari Goedgekeurd door de Minister op 14 mei 2008, MEVA/BO Gewijzigd bij besluit van het College op 2 december 2008, goedgekeurd door de Minister op 15 april 2009 en in werking getreden op 1 juni Gewijzigd op 4 juni 2013, instemming van de Minister verkregen op 4 december 2013, in werking getreden op 1 januari Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, gezien het verzoek van de sectie neuropsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen van 22 oktober 2003, gelet op artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Specialismenregeling gezondheidszorgpsychologie, en het Toetsingskader voor erkenning van specialismen binnen de gezondheidszorgpsychologie, gezien het rapport van de commissie klinische neuropsychologie, gezien de adviezen van het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen, het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, gelet op het advies over de uitvoeringsaspecten van de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, besluit: Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: College: het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog; gesuperviseerde werkervaring: werkzaamheden in het kader van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog die verricht worden binnen een praktijkopleidinginstelling, onder toezicht van de praktijkopleider;

2 gezondheidszorgpsycholoog: registratiecommissie supervisie: Wet: degene die is ingeschreven in het register van gezondheidszorgpsychologen als bedoeld in artikel 3 van de Wet; de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog; het methodisch analyseren en evalueren van de door de opleideling verrichte werkzaamheden; de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Hoofdstuk II Aanwijzing specialisme Artikel 2 1. De klinische neuropsychologie wordt aangewezen als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie als bedoeld in artikel 14 van de wet. 2. Er wordt een register ingesteld van beoefenaren van het in het eerste lid genoemde specialisme. 3. Degene die is ingeschreven in het in het tweede lid bedoelde register heeft het recht tot het voeren van de titel klinisch neuropsycholoog. 4. Het deskundigheidsgebied van de klinisch neuropsycholoog omvat de diagnostiek, voorlichting, begeleiding en behandeling van de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsels en hersendisfuncties, alsmede wetenschappelijk onderzoek, zorginnovatie en zorgmanagement op dit terrein. Hoofdstuk III Opleidingseisen Artikel 3 1. Voor erkenning van de beroepskwalificatie van klinisch neuropsycholoog komt in aanmerking: a. een gezondheidszorgpsycholoog die in het bezit is van een Nederlandse opleidingstitel tot klinisch neuropsycholoog; b. een gezondheidszorgpsycholoog die in het bezit is van een buitenlandse beroepskwalificatie voor het specialisme klinische neuropsychologie zoals bedoeld in het Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten; 2. Voor inschrijving in het register van klinisch neuropsychologen komt in aanmerking: a. een gezondheidszorgpsycholoog die in het bezit is van een erkende beroepskwalificatie als bedoeld in het eerste lid; b. een gezondheidszorgpsycholoog die in het verleden was ingeschreven in het register van klinisch neuropsychologen en die voldoet aan de eisen voor herintreding zoals bedoeld in het Besluit herintreding gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. Artikel 4 1. Een opleiding als bedoeld in artikel 3 heeft een omvang van ten minste 4860 uren, waarvan ten minste 1360 uren onderwijs, 3240 uren gesuperviseerde werkervaring als klinisch neuropsycholoog en 260 uur supervisie. 2. Het in het eerste lid bedoelde onderwijs omvat ten minste 600 cursusuren en ten minste 760 uur literatuurstudie en praktijkopdrachten

3 Artikel 5 3. Een opleiding als bedoeld in artikel 3 omvat ten minste de volgende onderwerpen: c. fundamentele neuropsychologische theorie; d. neuropsychologische diagnostiek; e. neuropsychologische indicatiestelling en behandeling; f. wetenschappelijk onderzoek en innovatie; g. overige beroepsrelevante kennis en vaardigheden. 4. Binnen het praktijkgedeelte van de opleiding, omvattende de werkervaring en de supervisie, is een differentiatie mogelijk gericht op de leeftijdsgroep van kinderen en jeugdigen, dan wel de leeftijdsgroep van volwassenen, inclusief oudere volwassenen. Artikel 6 Ten aanzien van de opleiding in de fundamentele neuropsychologische theorie als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder a. gelden de volgende nadere bepalingen: 1. De opleiding omvat ten minste de volgende onderwerpen: a. normale ontwikkeling en veroudering; b. neurofysiologische, neurobiochemische en neuroanatomische grondslagen van gedrag; c. herstelmechanismen en plasticiteit; d. theorieën en empirische kennis met betrekking tot neuropsychologische functies, vaardigheden, gedragingen en belevingen, in het bijzonder de ontwikkeling daarvan en de stoornissen die daarin kunnen optreden en de wijze van omgaan ( coping ) daarmee. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 230 uur, waarvan 110 cursusuren en 120 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten. Artikel 7 Ten aanzien van de opleiding op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder b gelden de volgende nadere bepalingen. 1. De opleiding op dit gebied omvat ten minste de volgende onderwerpen: a. etiologie en epidemiologie van neuro(psycho)logische stoornissen, met bijzondere aandacht voor risicofactoren; b. kennis van de specifieke kenmerken van neuro(psycho)logische ziektebeelden en hun beloop, inclusief herstelmechanismen; c. methoden en methodologie van onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag en de interpretatie daarvan. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 1270 uren, waarvan 140 cursusuren, 160 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 900 uren werkervaring en 70 uren supervisie. 3. Tot de in het eerste lid onder b. bedoelde neuropsychologische ziektebeelden behoren in elk geval: a. stoornissen in de vroege ontwikkeling en bij veroudering; b. hersenziekten en -aandoeningen; c. somatische ziekten/aandoeningen met gevolgen voor het functioneren van het brein; d. neuropsychologische aspecten bij aangeboren afwijkingen, ontwikkelingsstagnatie, neuropsychiatrische (psycho-organische) en psychiatrische ziektebeelden. Artikel 8 Ten aanzien van de opleiding op het gebied van neuropsychologische indicatiestelling en behandeling als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder c gelden de volgende nadere bepalingen

4 1. De opleiding op dit gebied omvat: a. kennis van gedragswetenschappelijke behandelvormen bij neuropsychologische problematiek, de effecten daarvan en de indicaties daarvoor; b. kennis van behandelingen door andere disciplines in geval van neuropsychologische problematiek, de effecten daarvan en de indicaties daarvoor; c. het opstellen van behandelplannen, inclusief procedures voor de evaluatie van de effectiviteit van de behandeling; d. praktische beheersing van relevante gedragswetenschappelijke behandelvormen. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 1270 uren, waarvan 140 cursusuren, 160 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 900 uren werkervaring en 70 uren supervisie. 3. De in het eerste lid onder a. en d. bedoelde behandelvormen zijn gericht op de cognitieve, emotionele en gedragsgevolgen van hersendisfuncties en omvatten naast behandelingen gericht op de individuele cliënt of het cliëntsysteem ook interventies gericht op de sociale en fysieke omgeving en advisering van personen die betrokken zijn bij de zorg en hulpverlening. Zij omvatten individu- en groepsgerichte interventies, counseling, omgevingsmanagement, voorlichting en psycho-educatie. 4. Tot de in het eerste lid onder b. bedoelde disciplines behoren ten minste de psychofarmacologie, de revalidatiegeneeskunde, de neurofysiologie, de neurochirurgie, de fysiotherapie, de ergotherapie, de bewegingstherapie, de logopedie, remedial teaching en gezins-/ouderbegeleiding. Artikel 9 Ten aanzien van de opleiding op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder d gelden de volgende nadere bepalingen. 1. De opleiding op dit gebied beoogt de opleideling uit te rusten met de attitude, kennis en vaardigheden, die vereist zijn voor a. het volgen en kritisch kunnen beoordelen van wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de klinische neuropsychologie; b. het vertalen van bedoelde wetenschappelijke ontwikkelingen naar de praktijk; c. het zelfstandig kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische neuropsychologie, inclusief de rapportage daarover; d. de communicatie met vertegenwoordigers van andere disciplines. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 870 uren, waarvan 100 cursusuren, 100 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 600 uren werkervaring en 70 uren supervisie. 3. De opleiding op dit gebied omvat ten minste de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op de volgende terreinen: a. wetenschapsleer, toegespitst op wetenschapstheoretische vragen met betrekking tot hersen-gedragrelaties; b. kritische beoordeling van wetenschappelijke en vakliteratuur; c. gevorderde statistiek, met name parametrische en non-parametrische methoden en n=1 methodologie; d. het opstellen van een onderzoeksplan; e. presentatie en rapportage van onderzoeksbevindingen, zowel mondeling als schriftelijk. In het kader van dit deel van de opleiding dient minimaal één patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek te worden uitgevoerd en gerapporteerd

5 Artikel 10 Ten aanzien van de opleiding op het gebied van overige beroepsrelevante kennis en vaardigheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder e gelden de volgende nadere bepalingen. 1. De opleiding op dit gebied heeft tot doel de opleideling voor te bereiden op een adequate vervulling van zijn beroepsrol, inclusief de kennis, attitude en vaardigheden die benodigd zijn voor het vervullen van leidinggevende functies in multidisciplinair verband. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 620 uren, waarvan 55 cursusuren, 50 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 500 uren werkervaring en 15 uren supervisie. 3. Dit onderdeel van de opleiding omvat ten minste de volgende onderwerpen: a. ontwikkelen van inzicht in beroepsidentiteit en beroepsprofiel, waaronder afgrenzing ten opzichte van andere disciplines; b. ontwikkelen van bewustzijn van en inzicht in eigen professionele mogelijkheden en grenzen; c. ethiek en voor het vakgebied relevante wet- en regelgeving; d. het geven van onderwijs en supervisie; e. management. Artikel 11 Tot de opleiding tot klinisch neuropsycholoog worden uitsluitend personen toegelaten die zijn geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog krachtens de Wet. Hoofdstuk IV Overgangsbepaling Artikel Gezondheidszorgpsychologen die niet beschikken over het in het artikel 3 genoemde getuigschrift, maar op het moment van inwerkingtreding van dit besluit aantoonbare ervaring op specialistisch niveau hebben op het gebied van de klinische neuropsychologie komen in aanmerking voor inschrijving in het register indien zij met goed gevolg een toets hebben afgelegd, waaruit blijkt dat zij voldoen aan de opleidingseisen genoemd in de artikelen 6 tot en met 8 en 10 van dit besluit. 2. Tot de toets zoals bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend toegelaten gezondheidszorgpsychologen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden: a. Betrokkene heeft tussen 1 januari 2000 en de datum van inwerkingtreding van dit besluit minimaal 7000 uur werkervaring opgedaan als gezondheidszorgpsycholoog op het specialistische gebied van de klinische neuropsychologie; b. Betrokkene heeft aantoonbare ervaring met onderzoek op het gebied van de humane neuropsychologie, blijkend uit: 1. een dissertatie op dit gebied; 2. dan wel publicatie van minstens twee artikelen op dit gebied, waarvan minstens één als eerste auteur; 3. dan wel minstens drie publicaties op dit gebied als medeauteur. In de onder 2. en 3. genoemde gevallen dient het publicaties te betreffen die naar het oordeel van de registratiecommissie voldoen aan de daarvoor geldende wetenschappelijke standaarden. In het onder 3. genoemde geval dient bovendien tot genoegen van de registratiecommissie te worden aangetoond dat de auteur een essentiële rol heeft gespeeld in het onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan de betreffende publicaties. 3. De toets betreft de onderdelen fundamentele neuropsychologische theorie, klinischneuropsychologische diagnostiek, klinisch-neuropsychologische behandeling en voor het - 5 -

6 specialisme relevante wet- en regelgeving. Voorwaarde voor inschrijving in het register is dat betrokkene binnen twaalf maanden nadat hij door de registratiecommissie is toegelaten tot de toets op elk van deze onderdelen een voldoende resultaat heeft behaald. 4. Elke kandidaat krijgt één maal de gelegenheid om de toets af te leggen. Uitsluitend in het geval de uitkomst van de toets op een bepaald onderdeel ruimte laat voor twijfel, wordt de gelegenheid geboden voor een eenmalige hertoets voor het betreffende onderdeel. Ook in dit geval geldt, dat de gehele toetsprocedure moet zijn afgesloten binnen twaalf maanden na toelating tot de toets. 5. Gezondheidszorgpsychologen met een prominente positie op het gebied van de klinische neuropsychologie kunnen verzoeken om vrijstelling van de toets. Hiervoor dient voldaan te zijn aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid, en daarenboven aan de volgende aanvullende voorwaarden: a. betrokkene heeft gedurende minimaal één jaar leiding gegeven aan een als zodanig herkenbare klinisch-neuropsychologische eenheid of afdeling binnen een instelling voor gezondheidszorg, of was in de periode 1 januari januari 2000 ten minste 7000 uur werkzaam op het specialistische gebied van de klinische neuropsychologie; b. betrokkene heeft aantoonbare ervaring met onderzoeksmanagement op het gebied van de neuropsychologie, blijkend uit een dissertatie op het gebied van de humane neuropsychologie, dan wel ten minste twee jaar ervaring als leidinggevende binnen een onderzoeksprogramma op dit gebied. 6. Een verzoek tot toelating tot de toets als bedoeld in het eerste lid, respectievelijk vrijstelling van de toets als bedoeld in het vijfde lid dient plaats te vinden binnen zes maanden na openstelling van het register. Hoofdstuk V Slotbepalingen Artikel Dit besluit treedt in werking op 1 januari Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit specialisme klinische neuropsychologie. Vastgesteld op 25 januari 2007 en gewijzigd bij elektronische besluitvorming, 12 december 2007 en 21 februari Gewijzigde versie vastgesteld op 2 december Amsterdam, 21 februari 2008, Drs. H.H.W de Veen, voorzitter Drs. P.C. van Drunen, secretaris Toelichting Op het terrein van de gezondheidszorgpsychologie heeft zich naast het bestaande specialisme klinische psychologie een nieuw specialisme geprofileerd, de klinische neuropsychologie. In de interactie tussen de neurowetenschappen en de gedragswetenschappen is de neuropsychologie de wetenschap van de relaties tussen hersenen en gedrag. De klinische neuropsychologie betreft de toepassing hiervan in de individuele gezondheidszorg. Zij is gericht op de diagnostiek, begeleiding en behandeling van, en de voorlichting over, de cog

7 nitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsels en hersendisfuncties. De grote aantallen getroffen patiënten in onze maatschappij, de grote diversiteit van de doorgaans complexe psychische gevolgen voor de patiënt en diens omgeving, en de snelle wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied maken een grondige scholing, kwaliteitsbewaking en (her)registratie van deskundigen noodzakelijk. In de Verenigde Staten en in een aantal Europese landen bestaat om die redenen al een postacademische opleiding voor specialisten in de klinische neuropsychologie. In de praktijk van de individuele gezondheidszorg gaat het hier zowel om zeer frequent in de bevolking voorkomende ziekten en afwijkingen (zoals bijvoorbeeld beroerten, dementieën, hersenbeschadigingen door ongevallen, ADHD, leerstoornissen) als om talrijke meer zeldzame aandoeningen ( zoals bijvoorbeeld hersentumoren, erfelijke hersenafwijkingen, cerebrale intoxicaties). Daarbij dient de gedragskundige over adequate kennis en vaardigheden te beschikken met betrekking tot de voor deze aandoeningen specifieke psychodiagnostische en behandelingstechnische mogelijkheden, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij jongere en oudere volwassenen. Maatschappelijk gezien is het voor het publiek, de betreffende patiënten, hun naasten en verzorgers, en voor professionele zorgverleners van groot belang dat een specifieke deskundigheid ten aanzien van de cognitieve, emotionele en gedragsgevolgen van hersenstoornissen herkenbaar is en gegarandeerd wordt. Het belang hiervan is door vele organisaties onderstreept, zowel door patiëntenverenigingen als door professionele verenigingen van psychiaters, neurologen en geriaters. De opleiding heeft een omvang van 4860 uur, overeenkomend met een studieduur van vier jaar (op basis van 4 dagen in de week). De structuur van de opleiding volgt in grote lijnen die van de opleiding tot klinisch psycholoog, namelijk een combinatie van praktijk en theoretisch onderwijs, een onderverdeling in diagnostiek, indicatiestelling en behandeling, onderzoek en innovatie, en overige relevante thema s zoals management, wet- & regelgeving en didactiek. Bij de vastlegging van het minimum aantal uren dat aan elk onderdeel besteed moet worden is gekozen voor een vrije ruimte van ca. 15%, met name vanwege het dynamische karakter van het vakgebied: een te rigide urentabel zou de ruimte wegnemen om in de opleiding adequaat in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Net als bij de opleiding tot klinisch psycholoog is een beperkte differentiatie mogelijk naar leeftijdsgroep: kinderen en jeugdigen vs. jongere en oudere volwassenen. Deze differentiatie betreft alleen het praktijkgedeelte van de opleiding; het theoretische onderwijs is ongedifferentieerd en bestrijkt de gehele leeftijdsrange van pasgeborene tot bejaarde. Wat betreft de jongere leeftijdsgroepen zal daarbij expliciet aandacht worden besteed aan de dwarsverbanden met de ontwikkelingspsychologie en het pedagogisch domein. In artikel 12 wordt een overgangsregeling getroffen voor gz-psychologen die reeds binnen het specialisme werkzaam zijn. Deze regeling is gebaseerd op vier uitgangspunten: 1. De regeling is uitsluitend bestemd voor gz-psychologen met aantoonbare, substantiële en recente werkervaring op specialistisch niveau op het gebied van de klinische neuropsychologie. Het dient hier dus te gaan om werkervaring die wat betreft het vereiste kennis- en deskundigheidsniveau uitstijgt boven hetgeen tot het standaard-takenpakket van de gz-psycholoog behoort. Als kwantitatieve ondergrens is hierbij gesteld 7000 uur werkervaring sinds 1 januari Dit komt overeen met een aanstelling van ca. 0,6 fte gedurende deze periode. 2. De klinisch neuropsycholoog is nadrukkelijk een scientist-practitioner: wetenschappelijk onderzoek is een integraal onderdeel van de beroepsuitoefening. Om deze reden is naast werkervaring ook onderzoekservaring vereist als toelatingsvoorwaarde tot de overgangsregeling. 3. Registratie is een teken van vakbekwaamheid. Ook specialisten die via de overgangsregeling geregistreerd zijn dienen te beschikken over up-to-date kennis van het vak

8 gebied. Om die reden dienen zij een toets af te leggen, waaruit blijkt dat hun kennis van het vak zich bevindt op een niveau dat vergelijkbaar is met de eindtermen van de reguliere opleiding. Overigens is de vorm van deze toets wel aangepast aan de situatie van de betrokkenen: de toets vindt plaats aan de hand van casussen uit de klinisch-neuropsychologische praktijk, die de betrokkenen in de gelegenheid stellen hun niveau van professionele expertise te demonstreren. 4. Er is een kleine groep van gz-psychologen met een zodanige positie binnen het vakgebied, dat een toets overbodig moet worden geacht. Dit betreft enerzijds hen met een leidinggevende positie binnen het vakgebied, anderzijds hen met een zeer lange staat van dienst. De precieze criteria hiervoor zijn geformuleerd in het vijfde lid. Ter vermijding van misverstanden zij erop gewezen dat dit aanvullende criteria zijn, bovenop de criteria die gelden voor toelating tot de toets. Gezondheidszorgpsychologen die voldoen aan deze criteria zijn vrijgesteld van de toets en komen dus zonder meer in aanmerking voor inschrijving in het register

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2013-2 (oorspronkelijk: 2004-1) Besluit inzake de aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie

Nadere informatie

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog COLLEGE SPE CIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYC HO LOOG Besluit CSG 2006-1 Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog [Besluit

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit van datum inzake de eisen voor de opleiding, registratie, herregistratie en herintreding van de klinisch neuropsycholoog en voor de erkenning als opleider en (praktijk)opleidingsinstelling (Besluit

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders K GzP Kamer Gezondheidszorgpsycholoog Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren De Kamer Gezondheidszorgpsycholoog, kennis genomen hebbende van het rapport van

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020)

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020) Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2017-2021 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Naam instelling: Contactpersoon/ Praktijkopleider: Postdoctorale/postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Eisen en desiderata praktijkopleidingsinstellingen en

Nadere informatie

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen)

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezag-taken van de zorgdrager FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen),

Nadere informatie

gelet op het advies van de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog,

gelet op het advies van de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Besluit CSG 2007-5 Procedures, eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders, praktijkopleidingsinstellingen en praktijkopleiders

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen Inhoudsopgave Inleiding... 1 Wat is neuropsychologie en wat is een neuropsycholoog... 1 Mogelijke gevolgen van een hersenbeschadiging... 1 Wat is een neuropsychologisch

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis

Neuropsychologisch onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis Neuropsychologisch onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis Inleiding In deze folder kunt u lezen over neuropsychologie in het Gemini Ziekenhuis. Aan de orde komen onder meer: met

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten 1. Wat was de aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen? Eens per vijf jaar wordt beoordeeld

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten Besluit CSG 2007-3 Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog,

Nadere informatie

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ In april van dit jaar publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een concept-advies over het hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Nadere informatie

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit CSG 2013-1 Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten [Besluit buitenslands gediplomeerde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 156 Besluit van 17 maart 1998, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog (Besluit gezondheidszorgpsycholoog)

Nadere informatie

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Het betreft een vacature, waarbij de opleideling werkzaam zal zijn bij twee instellingen te weten: Psychologenpraktijk Oosterhout en Stichting Elisabeth.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassing op profielartsen Beleidsregel bij het Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen De Beleidsregels

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de opleiding tot klinisch psycholoog. maarten j. m.van son hoofdopleider utrecht

Ontwikkelingen in de opleiding tot klinisch psycholoog. maarten j. m.van son hoofdopleider utrecht Ontwikkelingen in de opleiding tot klinisch psycholoog maarten j. m.van son hoofdopleider utrecht drs zielknijper in de grauwe razer (directeur neuro-paedagogische kliniek/voorzitter opsporing- en voogdijraad)

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 juli 2002 Rapportnummer: 2002/213

Rapport. Datum: 18 juli 2002 Rapportnummer: 2002/213 Rapport Datum: 18 juli 2002 Rapportnummer: 2002/213 2 Klacht 1. Verzoekster klaagt erover dat de Raad voor de Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen zich blijkens zijn besluit van 4 augustus 1999

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek. Op de afdeling Medische Psychologie

Neuropsychologisch onderzoek. Op de afdeling Medische Psychologie Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie Inleiding Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling Medische Psychologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder leest

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BV1456

ECLI:NL:RBAMS:2011:BV1456 ECLI:NL:RBAMS:2011:BV1456 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2011 Datum publicatie 20-01-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 11-1942

Nadere informatie

VOORLICHTING KLINISCHE LEERLIJN 4 MEI 2016

VOORLICHTING KLINISCHE LEERLIJN 4 MEI 2016 VOORLICHTING KLINISCHE LEERLIJN 4 MEI 2016 KLINISCHE LEERLIJN - Sectie Klinische Psychologie - Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie - Sectie Klinische Neuropsychologie Overstijgend leerdoel: Kennis

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 13 juli 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, in vergadering bijeen op 1 maart 2005

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, in vergadering bijeen op 1 maart 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2005-1 Procedures, eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders, praktijkopleidingsinstellingen en praktijkopleiders

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

Het neuropsychologisch onderzoek. Informatie voor de patiënt en verwijzer

Het neuropsychologisch onderzoek. Informatie voor de patiënt en verwijzer Het neuropsychologisch onderzoek Informatie voor de patiënt en verwijzer Wat is neuropsychologie en wat is een neuropsycholoog? De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34)

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34) Pagina 1 van 7 Overzicht kosten (her)registratie in (kwaliteits)registers en BIG-registers van de FBZ-verenigingen, 4 maart 2015 AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ - Optometrist en Orthoptist - Kwaliteitsregister

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT VAN DE OPLEIDING

INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT VAN DE OPLEIDING INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT VAN DE OPLEIDING EDUCATIEVE BEOORDELING AIOS IN TE VULLEN DOOR OPLEIDER IN MAAND: OMCIRKELEN Naam aios : Geboren : Naam opleider : Invuldatum : Handtekeningen: Aios gezien/

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit van 5 juli 2016 inzake de eisen voor de opleiding, registratie, herregistratie en herintreding van de klinisch psycholoog en voor de erkenning als opleider en (praktijk)opleidingsinstelling (Besluit

Nadere informatie

Besluit behandeling aanvragen tot aanwijzing van een specialisme van

Besluit behandeling aanvragen tot aanwijzing van een specialisme van COLLEGE SPE CIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYC HO LOOG Besluit CSG 2009-1 Besluit behandeling aanvragen tot aanwijzing van een specialisme van de gezondheidszorgpsychologie [Besluit aanwijzing specialismen

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ; Besluit van houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen (Besluit periodieke registratie Wet BIG) Op de voordracht

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u informatie gekregen over het maken van een afspraak met een medisch psycholoog van de afdeling

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie

Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie Albert Schweitzer ziekenhuis Medische Psychologie februari 2014 pavo 0356 Inleiding U bent door uw specialist verwezen naar de afdeling

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling )

REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling ) REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling ) 1. DEFINITIES 1.1 In deze Regeling wordt verstaan onder 'het Keurmerk' de collectieve Beneluxmerken, ingeschreven bij het Benelux-Bureau

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning 16 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen BS 13/03/2012

Nadere informatie

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 In werking getreden op 1 januari 2009

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Het Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs Het Praktijkonderwijs 3.1 Omvang en organisatie van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en heeft een omvang van 2980 uur. Dit is inclusief 90 uur voor supervisie en 100 uur voor

Nadere informatie

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit van datum inzake de eisen voor de opleiding van de gezondheidszorgpsycholoog en voor de erkenning als opleider en praktijkopleidingsinstelling, in aanvulling op het Besluit gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE VERRICHTINGEN Inleiding De Wet BIG regelt de beroepsuitoefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg. In de Wet BIG worden 8 beroepen onderscheiden

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologisch BIG-opleidingen

Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologisch BIG-opleidingen Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologisch BIG-opleidingen Rapport Commissie Praktijkbegeleiding psychologische BIG-opleidingen Utrecht, april 2012 Inleiding Begin 2009

Nadere informatie

College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog. Verslag van werkzaamheden Inleiding. 2 Samenstelling en bijeenkomsten

College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog. Verslag van werkzaamheden Inleiding. 2 Samenstelling en bijeenkomsten College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Verslag van werkzaamheden 2005 1 Inleiding Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen SAMENVATTING Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen klinische populaties, waaronder ook de Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Ook al wordt

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

Leeropdracht Contextuele neuropsychologie

Leeropdracht Contextuele neuropsychologie Jos Egger Het is natuurlijk TOP om hoogleraar te mogen zijn. Een positie van waaruit je jonge collega s wegwijs kan maken in het vak en onderzoek kan aanzwengelen. Bovendien kun je helpen om bevindingen

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied en definities

HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied en definities 23 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica BS 31/05/2017 1 HOOFDSTUK 1. -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 456 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met wijziging van aan buitenslands gediplomeerden te stellen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de

Nadere informatie

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Profiel psycholoog/gedragswetenschapper Multidisciplinaire Carrousel Poli van de Goudvis Doelgroep: Kinderen tussen de 0 en 6 jaar waarbij er sprake is van bijzonderheden

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Toetsingskader betreffende de overgangsregeling scholingsprogramma profielerkenning donorgeneeskunde.

Toetsingskader betreffende de overgangsregeling scholingsprogramma profielerkenning donorgeneeskunde. Toetsingskader betreffende de overgangsregeling scholingsprogramma profielerkenning donorgeneeskunde. 1. Inleiding: Per 1 januari 2015 is het vakgebied donorgeneeskunde erkend als een profiel binnen het

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer pedagogen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie