COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG"

Transcriptie

1 COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Besluit CSG Besluit inzake de aanwijzing van de klinische neuropsychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie en de titel verbonden aan dit specialisme (Besluit specialisme klinische neuropsychologie) Vastgesteld op 25 januari 2007; gewijzigd op 12 december 2007 en 21 februari In werking getreden op 1 januari Goedgekeurd door de Minister op 14 mei 2008, MEVA/BO Gewijzigd bij besluit van het College op 2 december 2008, goedgekeurd door de Minister op 15 april 2009 en in werking getreden op 1 juni Gewijzigd op 4 juni 2013, instemming van de Minister verkregen op 4 december 2013, in werking getreden op 1 januari Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, gezien het verzoek van de sectie neuropsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen van 22 oktober 2003, gelet op artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Specialismenregeling gezondheidszorgpsychologie, en het Toetsingskader voor erkenning van specialismen binnen de gezondheidszorgpsychologie, gezien het rapport van de commissie klinische neuropsychologie, gezien de adviezen van het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen, het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, gelet op het advies over de uitvoeringsaspecten van de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, besluit: Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: College: het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog; gesuperviseerde werkervaring: werkzaamheden in het kader van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog die verricht worden binnen een praktijkopleidinginstelling, onder toezicht van de praktijkopleider;

2 gezondheidszorgpsycholoog: registratiecommissie supervisie: Wet: degene die is ingeschreven in het register van gezondheidszorgpsychologen als bedoeld in artikel 3 van de Wet; de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog; het methodisch analyseren en evalueren van de door de opleideling verrichte werkzaamheden; de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Hoofdstuk II Aanwijzing specialisme Artikel 2 1. De klinische neuropsychologie wordt aangewezen als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie als bedoeld in artikel 14 van de wet. 2. Er wordt een register ingesteld van beoefenaren van het in het eerste lid genoemde specialisme. 3. Degene die is ingeschreven in het in het tweede lid bedoelde register heeft het recht tot het voeren van de titel klinisch neuropsycholoog. 4. Het deskundigheidsgebied van de klinisch neuropsycholoog omvat de diagnostiek, voorlichting, begeleiding en behandeling van de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsels en hersendisfuncties, alsmede wetenschappelijk onderzoek, zorginnovatie en zorgmanagement op dit terrein. Hoofdstuk III Opleidingseisen Artikel 3 1. Voor erkenning van de beroepskwalificatie van klinisch neuropsycholoog komt in aanmerking: a. een gezondheidszorgpsycholoog die in het bezit is van een Nederlandse opleidingstitel tot klinisch neuropsycholoog; b. een gezondheidszorgpsycholoog die in het bezit is van een buitenlandse beroepskwalificatie voor het specialisme klinische neuropsychologie zoals bedoeld in het Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten; 2. Voor inschrijving in het register van klinisch neuropsychologen komt in aanmerking: a. een gezondheidszorgpsycholoog die in het bezit is van een erkende beroepskwalificatie als bedoeld in het eerste lid; b. een gezondheidszorgpsycholoog die in het verleden was ingeschreven in het register van klinisch neuropsychologen en die voldoet aan de eisen voor herintreding zoals bedoeld in het Besluit herintreding gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. Artikel 4 1. Een opleiding als bedoeld in artikel 3 heeft een omvang van ten minste 4860 uren, waarvan ten minste 1360 uren onderwijs, 3240 uren gesuperviseerde werkervaring als klinisch neuropsycholoog en 260 uur supervisie. 2. Het in het eerste lid bedoelde onderwijs omvat ten minste 600 cursusuren en ten minste 760 uur literatuurstudie en praktijkopdrachten

3 Artikel 5 3. Een opleiding als bedoeld in artikel 3 omvat ten minste de volgende onderwerpen: c. fundamentele neuropsychologische theorie; d. neuropsychologische diagnostiek; e. neuropsychologische indicatiestelling en behandeling; f. wetenschappelijk onderzoek en innovatie; g. overige beroepsrelevante kennis en vaardigheden. 4. Binnen het praktijkgedeelte van de opleiding, omvattende de werkervaring en de supervisie, is een differentiatie mogelijk gericht op de leeftijdsgroep van kinderen en jeugdigen, dan wel de leeftijdsgroep van volwassenen, inclusief oudere volwassenen. Artikel 6 Ten aanzien van de opleiding in de fundamentele neuropsychologische theorie als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder a. gelden de volgende nadere bepalingen: 1. De opleiding omvat ten minste de volgende onderwerpen: a. normale ontwikkeling en veroudering; b. neurofysiologische, neurobiochemische en neuroanatomische grondslagen van gedrag; c. herstelmechanismen en plasticiteit; d. theorieën en empirische kennis met betrekking tot neuropsychologische functies, vaardigheden, gedragingen en belevingen, in het bijzonder de ontwikkeling daarvan en de stoornissen die daarin kunnen optreden en de wijze van omgaan ( coping ) daarmee. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 230 uur, waarvan 110 cursusuren en 120 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten. Artikel 7 Ten aanzien van de opleiding op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder b gelden de volgende nadere bepalingen. 1. De opleiding op dit gebied omvat ten minste de volgende onderwerpen: a. etiologie en epidemiologie van neuro(psycho)logische stoornissen, met bijzondere aandacht voor risicofactoren; b. kennis van de specifieke kenmerken van neuro(psycho)logische ziektebeelden en hun beloop, inclusief herstelmechanismen; c. methoden en methodologie van onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag en de interpretatie daarvan. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 1270 uren, waarvan 140 cursusuren, 160 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 900 uren werkervaring en 70 uren supervisie. 3. Tot de in het eerste lid onder b. bedoelde neuropsychologische ziektebeelden behoren in elk geval: a. stoornissen in de vroege ontwikkeling en bij veroudering; b. hersenziekten en -aandoeningen; c. somatische ziekten/aandoeningen met gevolgen voor het functioneren van het brein; d. neuropsychologische aspecten bij aangeboren afwijkingen, ontwikkelingsstagnatie, neuropsychiatrische (psycho-organische) en psychiatrische ziektebeelden. Artikel 8 Ten aanzien van de opleiding op het gebied van neuropsychologische indicatiestelling en behandeling als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder c gelden de volgende nadere bepalingen

4 1. De opleiding op dit gebied omvat: a. kennis van gedragswetenschappelijke behandelvormen bij neuropsychologische problematiek, de effecten daarvan en de indicaties daarvoor; b. kennis van behandelingen door andere disciplines in geval van neuropsychologische problematiek, de effecten daarvan en de indicaties daarvoor; c. het opstellen van behandelplannen, inclusief procedures voor de evaluatie van de effectiviteit van de behandeling; d. praktische beheersing van relevante gedragswetenschappelijke behandelvormen. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 1270 uren, waarvan 140 cursusuren, 160 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 900 uren werkervaring en 70 uren supervisie. 3. De in het eerste lid onder a. en d. bedoelde behandelvormen zijn gericht op de cognitieve, emotionele en gedragsgevolgen van hersendisfuncties en omvatten naast behandelingen gericht op de individuele cliënt of het cliëntsysteem ook interventies gericht op de sociale en fysieke omgeving en advisering van personen die betrokken zijn bij de zorg en hulpverlening. Zij omvatten individu- en groepsgerichte interventies, counseling, omgevingsmanagement, voorlichting en psycho-educatie. 4. Tot de in het eerste lid onder b. bedoelde disciplines behoren ten minste de psychofarmacologie, de revalidatiegeneeskunde, de neurofysiologie, de neurochirurgie, de fysiotherapie, de ergotherapie, de bewegingstherapie, de logopedie, remedial teaching en gezins-/ouderbegeleiding. Artikel 9 Ten aanzien van de opleiding op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder d gelden de volgende nadere bepalingen. 1. De opleiding op dit gebied beoogt de opleideling uit te rusten met de attitude, kennis en vaardigheden, die vereist zijn voor a. het volgen en kritisch kunnen beoordelen van wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de klinische neuropsychologie; b. het vertalen van bedoelde wetenschappelijke ontwikkelingen naar de praktijk; c. het zelfstandig kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische neuropsychologie, inclusief de rapportage daarover; d. de communicatie met vertegenwoordigers van andere disciplines. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 870 uren, waarvan 100 cursusuren, 100 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 600 uren werkervaring en 70 uren supervisie. 3. De opleiding op dit gebied omvat ten minste de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op de volgende terreinen: a. wetenschapsleer, toegespitst op wetenschapstheoretische vragen met betrekking tot hersen-gedragrelaties; b. kritische beoordeling van wetenschappelijke en vakliteratuur; c. gevorderde statistiek, met name parametrische en non-parametrische methoden en n=1 methodologie; d. het opstellen van een onderzoeksplan; e. presentatie en rapportage van onderzoeksbevindingen, zowel mondeling als schriftelijk. In het kader van dit deel van de opleiding dient minimaal één patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek te worden uitgevoerd en gerapporteerd

5 Artikel 10 Ten aanzien van de opleiding op het gebied van overige beroepsrelevante kennis en vaardigheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder e gelden de volgende nadere bepalingen. 1. De opleiding op dit gebied heeft tot doel de opleideling voor te bereiden op een adequate vervulling van zijn beroepsrol, inclusief de kennis, attitude en vaardigheden die benodigd zijn voor het vervullen van leidinggevende functies in multidisciplinair verband. 2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 620 uren, waarvan 55 cursusuren, 50 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 500 uren werkervaring en 15 uren supervisie. 3. Dit onderdeel van de opleiding omvat ten minste de volgende onderwerpen: a. ontwikkelen van inzicht in beroepsidentiteit en beroepsprofiel, waaronder afgrenzing ten opzichte van andere disciplines; b. ontwikkelen van bewustzijn van en inzicht in eigen professionele mogelijkheden en grenzen; c. ethiek en voor het vakgebied relevante wet- en regelgeving; d. het geven van onderwijs en supervisie; e. management. Artikel 11 Tot de opleiding tot klinisch neuropsycholoog worden uitsluitend personen toegelaten die zijn geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog krachtens de Wet. Hoofdstuk IV Overgangsbepaling Artikel Gezondheidszorgpsychologen die niet beschikken over het in het artikel 3 genoemde getuigschrift, maar op het moment van inwerkingtreding van dit besluit aantoonbare ervaring op specialistisch niveau hebben op het gebied van de klinische neuropsychologie komen in aanmerking voor inschrijving in het register indien zij met goed gevolg een toets hebben afgelegd, waaruit blijkt dat zij voldoen aan de opleidingseisen genoemd in de artikelen 6 tot en met 8 en 10 van dit besluit. 2. Tot de toets zoals bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend toegelaten gezondheidszorgpsychologen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden: a. Betrokkene heeft tussen 1 januari 2000 en de datum van inwerkingtreding van dit besluit minimaal 7000 uur werkervaring opgedaan als gezondheidszorgpsycholoog op het specialistische gebied van de klinische neuropsychologie; b. Betrokkene heeft aantoonbare ervaring met onderzoek op het gebied van de humane neuropsychologie, blijkend uit: 1. een dissertatie op dit gebied; 2. dan wel publicatie van minstens twee artikelen op dit gebied, waarvan minstens één als eerste auteur; 3. dan wel minstens drie publicaties op dit gebied als medeauteur. In de onder 2. en 3. genoemde gevallen dient het publicaties te betreffen die naar het oordeel van de registratiecommissie voldoen aan de daarvoor geldende wetenschappelijke standaarden. In het onder 3. genoemde geval dient bovendien tot genoegen van de registratiecommissie te worden aangetoond dat de auteur een essentiële rol heeft gespeeld in het onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan de betreffende publicaties. 3. De toets betreft de onderdelen fundamentele neuropsychologische theorie, klinischneuropsychologische diagnostiek, klinisch-neuropsychologische behandeling en voor het - 5 -

6 specialisme relevante wet- en regelgeving. Voorwaarde voor inschrijving in het register is dat betrokkene binnen twaalf maanden nadat hij door de registratiecommissie is toegelaten tot de toets op elk van deze onderdelen een voldoende resultaat heeft behaald. 4. Elke kandidaat krijgt één maal de gelegenheid om de toets af te leggen. Uitsluitend in het geval de uitkomst van de toets op een bepaald onderdeel ruimte laat voor twijfel, wordt de gelegenheid geboden voor een eenmalige hertoets voor het betreffende onderdeel. Ook in dit geval geldt, dat de gehele toetsprocedure moet zijn afgesloten binnen twaalf maanden na toelating tot de toets. 5. Gezondheidszorgpsychologen met een prominente positie op het gebied van de klinische neuropsychologie kunnen verzoeken om vrijstelling van de toets. Hiervoor dient voldaan te zijn aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid, en daarenboven aan de volgende aanvullende voorwaarden: a. betrokkene heeft gedurende minimaal één jaar leiding gegeven aan een als zodanig herkenbare klinisch-neuropsychologische eenheid of afdeling binnen een instelling voor gezondheidszorg, of was in de periode 1 januari januari 2000 ten minste 7000 uur werkzaam op het specialistische gebied van de klinische neuropsychologie; b. betrokkene heeft aantoonbare ervaring met onderzoeksmanagement op het gebied van de neuropsychologie, blijkend uit een dissertatie op het gebied van de humane neuropsychologie, dan wel ten minste twee jaar ervaring als leidinggevende binnen een onderzoeksprogramma op dit gebied. 6. Een verzoek tot toelating tot de toets als bedoeld in het eerste lid, respectievelijk vrijstelling van de toets als bedoeld in het vijfde lid dient plaats te vinden binnen zes maanden na openstelling van het register. Hoofdstuk V Slotbepalingen Artikel Dit besluit treedt in werking op 1 januari Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit specialisme klinische neuropsychologie. Vastgesteld op 25 januari 2007 en gewijzigd bij elektronische besluitvorming, 12 december 2007 en 21 februari Gewijzigde versie vastgesteld op 2 december Amsterdam, 21 februari 2008, Drs. H.H.W de Veen, voorzitter Drs. P.C. van Drunen, secretaris Toelichting Op het terrein van de gezondheidszorgpsychologie heeft zich naast het bestaande specialisme klinische psychologie een nieuw specialisme geprofileerd, de klinische neuropsychologie. In de interactie tussen de neurowetenschappen en de gedragswetenschappen is de neuropsychologie de wetenschap van de relaties tussen hersenen en gedrag. De klinische neuropsychologie betreft de toepassing hiervan in de individuele gezondheidszorg. Zij is gericht op de diagnostiek, begeleiding en behandeling van, en de voorlichting over, de cog

7 nitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsels en hersendisfuncties. De grote aantallen getroffen patiënten in onze maatschappij, de grote diversiteit van de doorgaans complexe psychische gevolgen voor de patiënt en diens omgeving, en de snelle wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied maken een grondige scholing, kwaliteitsbewaking en (her)registratie van deskundigen noodzakelijk. In de Verenigde Staten en in een aantal Europese landen bestaat om die redenen al een postacademische opleiding voor specialisten in de klinische neuropsychologie. In de praktijk van de individuele gezondheidszorg gaat het hier zowel om zeer frequent in de bevolking voorkomende ziekten en afwijkingen (zoals bijvoorbeeld beroerten, dementieën, hersenbeschadigingen door ongevallen, ADHD, leerstoornissen) als om talrijke meer zeldzame aandoeningen ( zoals bijvoorbeeld hersentumoren, erfelijke hersenafwijkingen, cerebrale intoxicaties). Daarbij dient de gedragskundige over adequate kennis en vaardigheden te beschikken met betrekking tot de voor deze aandoeningen specifieke psychodiagnostische en behandelingstechnische mogelijkheden, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij jongere en oudere volwassenen. Maatschappelijk gezien is het voor het publiek, de betreffende patiënten, hun naasten en verzorgers, en voor professionele zorgverleners van groot belang dat een specifieke deskundigheid ten aanzien van de cognitieve, emotionele en gedragsgevolgen van hersenstoornissen herkenbaar is en gegarandeerd wordt. Het belang hiervan is door vele organisaties onderstreept, zowel door patiëntenverenigingen als door professionele verenigingen van psychiaters, neurologen en geriaters. De opleiding heeft een omvang van 4860 uur, overeenkomend met een studieduur van vier jaar (op basis van 4 dagen in de week). De structuur van de opleiding volgt in grote lijnen die van de opleiding tot klinisch psycholoog, namelijk een combinatie van praktijk en theoretisch onderwijs, een onderverdeling in diagnostiek, indicatiestelling en behandeling, onderzoek en innovatie, en overige relevante thema s zoals management, wet- & regelgeving en didactiek. Bij de vastlegging van het minimum aantal uren dat aan elk onderdeel besteed moet worden is gekozen voor een vrije ruimte van ca. 15%, met name vanwege het dynamische karakter van het vakgebied: een te rigide urentabel zou de ruimte wegnemen om in de opleiding adequaat in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Net als bij de opleiding tot klinisch psycholoog is een beperkte differentiatie mogelijk naar leeftijdsgroep: kinderen en jeugdigen vs. jongere en oudere volwassenen. Deze differentiatie betreft alleen het praktijkgedeelte van de opleiding; het theoretische onderwijs is ongedifferentieerd en bestrijkt de gehele leeftijdsrange van pasgeborene tot bejaarde. Wat betreft de jongere leeftijdsgroepen zal daarbij expliciet aandacht worden besteed aan de dwarsverbanden met de ontwikkelingspsychologie en het pedagogisch domein. In artikel 12 wordt een overgangsregeling getroffen voor gz-psychologen die reeds binnen het specialisme werkzaam zijn. Deze regeling is gebaseerd op vier uitgangspunten: 1. De regeling is uitsluitend bestemd voor gz-psychologen met aantoonbare, substantiële en recente werkervaring op specialistisch niveau op het gebied van de klinische neuropsychologie. Het dient hier dus te gaan om werkervaring die wat betreft het vereiste kennis- en deskundigheidsniveau uitstijgt boven hetgeen tot het standaard-takenpakket van de gz-psycholoog behoort. Als kwantitatieve ondergrens is hierbij gesteld 7000 uur werkervaring sinds 1 januari Dit komt overeen met een aanstelling van ca. 0,6 fte gedurende deze periode. 2. De klinisch neuropsycholoog is nadrukkelijk een scientist-practitioner: wetenschappelijk onderzoek is een integraal onderdeel van de beroepsuitoefening. Om deze reden is naast werkervaring ook onderzoekservaring vereist als toelatingsvoorwaarde tot de overgangsregeling. 3. Registratie is een teken van vakbekwaamheid. Ook specialisten die via de overgangsregeling geregistreerd zijn dienen te beschikken over up-to-date kennis van het vak

8 gebied. Om die reden dienen zij een toets af te leggen, waaruit blijkt dat hun kennis van het vak zich bevindt op een niveau dat vergelijkbaar is met de eindtermen van de reguliere opleiding. Overigens is de vorm van deze toets wel aangepast aan de situatie van de betrokkenen: de toets vindt plaats aan de hand van casussen uit de klinisch-neuropsychologische praktijk, die de betrokkenen in de gelegenheid stellen hun niveau van professionele expertise te demonstreren. 4. Er is een kleine groep van gz-psychologen met een zodanige positie binnen het vakgebied, dat een toets overbodig moet worden geacht. Dit betreft enerzijds hen met een leidinggevende positie binnen het vakgebied, anderzijds hen met een zeer lange staat van dienst. De precieze criteria hiervoor zijn geformuleerd in het vijfde lid. Ter vermijding van misverstanden zij erop gewezen dat dit aanvullende criteria zijn, bovenop de criteria die gelden voor toelating tot de toets. Gezondheidszorgpsychologen die voldoen aan deze criteria zijn vrijgesteld van de toets en komen dus zonder meer in aanmerking voor inschrijving in het register

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2013-2 (oorspronkelijk: 2004-1) Besluit inzake de aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie

Nadere informatie

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog COLLEGE SPE CIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYC HO LOOG Besluit CSG 2006-1 Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog [Besluit

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders K GzP Kamer Gezondheidszorgpsycholoog Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren De Kamer Gezondheidszorgpsycholoog, kennis genomen hebbende van het rapport van

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen)

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezag-taken van de zorgdrager FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen),

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen Inhoudsopgave Inleiding... 1 Wat is neuropsychologie en wat is een neuropsycholoog... 1 Mogelijke gevolgen van een hersenbeschadiging... 1 Wat is een neuropsychologisch

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis

Neuropsychologisch onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis Neuropsychologisch onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis Inleiding In deze folder kunt u lezen over neuropsychologie in het Gemini Ziekenhuis. Aan de orde komen onder meer: met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 156 Besluit van 17 maart 1998, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog (Besluit gezondheidszorgpsycholoog)

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ In april van dit jaar publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een concept-advies over het hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de opleiding tot klinisch psycholoog. maarten j. m.van son hoofdopleider utrecht

Ontwikkelingen in de opleiding tot klinisch psycholoog. maarten j. m.van son hoofdopleider utrecht Ontwikkelingen in de opleiding tot klinisch psycholoog maarten j. m.van son hoofdopleider utrecht drs zielknijper in de grauwe razer (directeur neuro-paedagogische kliniek/voorzitter opsporing- en voogdijraad)

Nadere informatie

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Het betreft een vacature, waarbij de opleideling werkzaam zal zijn bij twee instellingen te weten: Psychologenpraktijk Oosterhout en Stichting Elisabeth.

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 juli 2002 Rapportnummer: 2002/213

Rapport. Datum: 18 juli 2002 Rapportnummer: 2002/213 Rapport Datum: 18 juli 2002 Rapportnummer: 2002/213 2 Klacht 1. Verzoekster klaagt erover dat de Raad voor de Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen zich blijkens zijn besluit van 4 augustus 1999

Nadere informatie

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 In werking getreden op 1 januari 2009

Nadere informatie

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34)

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34) Pagina 1 van 7 Overzicht kosten (her)registratie in (kwaliteits)registers en BIG-registers van de FBZ-verenigingen, 4 maart 2015 AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ - Optometrist en Orthoptist - Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Besluit behandeling aanvragen tot aanwijzing van een specialisme van

Besluit behandeling aanvragen tot aanwijzing van een specialisme van COLLEGE SPE CIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYC HO LOOG Besluit CSG 2009-1 Besluit behandeling aanvragen tot aanwijzing van een specialisme van de gezondheidszorgpsychologie [Besluit aanwijzing specialismen

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie

Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie Albert Schweitzer ziekenhuis Medische Psychologie februari 2014 pavo 0356 Inleiding U bent door uw specialist verwezen naar de afdeling

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Het Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs Het Praktijkonderwijs 3.1 Omvang en organisatie van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en heeft een omvang van 2980 uur. Dit is inclusief 90 uur voor supervisie en 100 uur voor

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie 4 APRIL 2014. Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u informatie gekregen over het maken van een afspraak met een medisch psycholoog van de afdeling

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 155 Besluit van 17 maart 1998, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de psychotherapeut (Besluit psychotherapeut) Wij

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologisch BIG-opleidingen

Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologisch BIG-opleidingen Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologisch BIG-opleidingen Rapport Commissie Praktijkbegeleiding psychologische BIG-opleidingen Utrecht, april 2012 Inleiding Begin 2009

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Verordening op de praktijkstage

Verordening op de praktijkstage Verordening op de praktijkstage Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant van 17 januari 2007, nummer 12, nadien gewijzigd. De ledenvergadering

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc 6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten

Nadere informatie

VAN HET GEHEUGEN DONDERDAG 2 OKTOBER 2014 ALM - ANTWERPEN. Meer informatie www.pearsonacademy.be/abc-van-het-geheugen

VAN HET GEHEUGEN DONDERDAG 2 OKTOBER 2014 ALM - ANTWERPEN. Meer informatie www.pearsonacademy.be/abc-van-het-geheugen VAN HET GEHEUGEN DONDERDAG 2 OKTOBER 2014 ALM - ANTWERPEN A C B Meer informatie www.pearsonacademy.be/abc-van-het-geheugen Op donderdag 2 oktober 2014 organiseert Pearson Academy in het ALM in Antwerpen

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer pedagogen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Overzicht basisvakken A (26 oude studiepunten = ca 38 ECTS) A Algemene orthopedagogiek (12) Inleiding in de Pedagogische

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Organisatie en inrichting van het onderwijs

Organisatie en inrichting van het onderwijs Organisatie en inrichting Inleiding De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog (Art.14 Wet BIG) (kp-opleiding) is een opleiding die voortbouwt op de postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

DE KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG BEROEPSPROFIEL

DE KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG BEROEPSPROFIEL DE KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG BEROEPSPROFIEL INLEIDING De klinische neuropsychologie is een jong vakgebied, dat in de tweede helft van de vorige eeuw tot ontwikkeling kwam en in 2008 officieel erkend werd

Nadere informatie

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Profiel psycholoog/gedragswetenschapper Multidisciplinaire Carrousel Poli van de Goudvis Doelgroep: Kinderen tussen de 0 en 6 jaar waarbij er sprake is van bijzonderheden

Nadere informatie

Master of Science in de Psychologie

Master of Science in de Psychologie Master of Science in de Psychologie Verticale coherentie De opleiding tot Master in de psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 416 Wijziging van een aantal bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers Libra R&A locatie Blixembosch Specialistische Cognitieve Revalidatie Informatie voor verwijzers Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch heeft voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Het opleiden van psychotherapeuten

Het opleiden van psychotherapeuten Het opleiden van psychotherapeuten Visie van de opleiding tot psychotherapeut bij de Stichtingen PDO -GGz Leiden/Rotterdam en Utrecht Uitgangspunten Het eerste uitgangspunt voor een opleiding tot psychotherapeut

Nadere informatie

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Geestelijke gezondheidszorg Zaaknummer : 2009.02144 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

Beleidsregels Herregistratie, versie 16 maart 2015

Beleidsregels Herregistratie, versie 16 maart 2015 Beleidsregels Herregistratie (zoals vastgesteld door de RSG bij elektronische stemming van 6 mei 2008; gewijzigd op 23 september 2008, 19 februari 2010, 9 juli 2010, 2 december 2011, 17 februari 2012,

Nadere informatie

Registraties. Overzicht. Wet BIG Gezondheidszorgpsycholoog Psychotherapeut Klinisch Psycholoog Klinisch Neuropsycholoog

Registraties. Overzicht. Wet BIG Gezondheidszorgpsycholoog Psychotherapeut Klinisch Psycholoog Klinisch Neuropsycholoog Registraties Een van de doelstellingen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening. Scholing en het opdoen van werkervaring waarborgen

Nadere informatie

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Inleiding De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-opleiding) is een postdoctorale beroepsopleiding voor psychologen en pedagogen die werkzaam willen zijn

Nadere informatie

Afdeling Medische psychologie

Afdeling Medische psychologie Afdeling Medische psychologie U bent door uw medisch specialist doorverwezen naar de afdeling Medische psychologie. In deze folder leest u meer over de behandeling door de medisch psycholoog, met welke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Speciale kwalificatie in de neuromyologie

Speciale kwalificatie in de neuromyologie Speciale kwalificatie in de neuromyologie Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft, gehoord het Consilium Neurologicum, met instemming kennisgenomen van de voorstellen tot een speciale

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Medische Psychologie Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Nadere informatie

Het Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici Het Kwaliteitsregister Paramedici Toegelicht voor logopedisten april 2003 Inhoud 1. Achtergronden 2 2. De criteria (2000-2005) voor registratie in het Kwaliteitsregister 2.1 Werkomvang 2 2 2.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleiding

Kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleiding Kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleiding Alle praktijkopleidingsinstellingen worden gehouden aan de landelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding.

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

Artikel 3 De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 0.

Artikel 3 De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 0. Ontwerpverordeningen a. Ontwerp-Contributieverordening 2016 Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, onderdeel g, van de Wet op het accountantsberoep; rtikel 1 De contributie voor de contributiegroepen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1013 231 27 27november 2008 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2008, nr.

Nadere informatie

De medisch psycholoog

De medisch psycholoog De medisch psycholoog U bent verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. In deze folder leest u voor welke klachten u doorverwezen kunt worden en wat een psychologisch onderzoek of behandeling inhoudt.

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Presentatie MBO Raad / GDW Leden 20 mei 2010 Jenny Drost, GDW Kerngroeplid Toinny Grϋndemann, Senior

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke registratie

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie