RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 21 januari 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft: Ontwerp-VERORDENING VAN DE COMMISSIE betreffende de verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over de ontwikkeling en de gezondheid van Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D012200/02. Bijlage: D012200/ /11 sv DG I NL

2 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2010) definitief D012200/02 Ontwerp VERORDENING VAN DE COMMISSIE van betreffende de verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over de ontwikkeling en de gezondheid van (Voor de EER relevante tekst) NL NL

3 Ontwerp VERORDENING VAN DE COMMISSIE van betreffende de verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over de ontwikkeling en de gezondheid van (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 1, en met name artikel 17, lid 3, Overwegende hetgeen volgt: (1) Krachtens Verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn gezondheidsclaims voor levensmiddelen verboden, tenzij de Commissie daarvoor overeenkomstig die verordening een vergunning heeft verleend en zij zijn opgenomen in een lijst van toegestane claims. (2) Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt tevens dat aanvragen van een vergunning voor een gezondheidsclaim door exploitanten van levensmiddelenbedrijven aan de bevoegde nationale autoriteit van een lidstaat kunnen worden toegezonden. De bevoegde nationale autoriteit moet geldige aanvragen doorsturen naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, hierna "de EFSA" genoemd. (3) Na ontvangst van een aanvraag moet de EFSA de andere lidstaten en de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen en een advies over de desbetreffende gezondheidsclaim uitbrengen. (4) De Commissie moet bij haar besluit over de verlening van een vergunning voor gezondheidsclaims rekening houden met het advies van de EFSA. Elk besluit tot wijziging van de lijsten van toegestane gezondheidsclaims moet de in artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bedoelde bijzonderheden omvatten met onder meer, in voorkomend geval, de specifieke gebruiksvoorwaarden. (5) De acht in deze verordening vermelde adviezen hebben betrekking op aanvragen voor gezondheidsclaims die verband houden met de effecten van essentiële vetzuren op de 1 PB L 404 van , blz. 9. NL 2 NL

4 ontwikkeling en de gezondheid van, zoals bedoeld in artikel 14, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1924/2006. (6) Ingevolge drie aanvragen van Mead Johnson & Company, die op 19 januari 2008 werden ingediend overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en waarin werd verzocht om bescherming van door eigendomsrechten beschermde gegevens voor negentien studies, moest de EFSA advies uitbrengen over drie gezondheidsclaims die betrekking hadden op de effecten van docosahexaeenzuur (DHA) en arachidonzuur (ARA) op de visuele ontwikkeling (Vragen nrs. EFSA-Q , EFSA-Q en EFSA-Q ). De door de aanvrager voorgestelde claims luidden respectievelijk als volgt: "DHA en ARA dragen bij tot de optimale visuele ontwikkeling van zuigelingen en jonge ", "Lipil draagt bij tot de optimale visuele ontwikkeling van zuigelingen en jonge " en "Enfamil Premium draagt bij tot de optimale visuele ontwikkeling van zuigelingen". Lipil en Enfamil Premium bevatten, zoals aangegeven door de aanvrager, DHA en ARA in specifieke gehalten en hoeveelheden. (7) Op grond van de ingediende gegevens concludeerde de EFSA in haar op 13 februari 2009 respectievelijk op 23 maart 2009 door de Commissie ontvangen adviezen dat een oorzakelijk verband was vastgesteld tussen de inname van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding met DHA en de visuele ontwikkeling van zuigelingen die borstvoeding krijgen totdat zij worden gespeend of die vanaf hun geboorte totdat zij worden gespeend, met DHA verrijkte voeding met 0,3% vetzuren als DHA hebben gekregen. De EFSA wees erop dat zij niet tot deze conclusie had kunnen komen zonder rekening te houden met zeven studies waarvoor de aanvrager de eigendomsrechten opeist. Verder concludeerde de EFSA dat zij geen oorzakelijk verband had kunnen vaststellen tussen de inname van ARA en het geclaimde effect. (8) In de antwoorden van de EFSA van 3 september 2009 op de ontvangen opmerkingen overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en van 3 december 2009 op het verzoek van de Commissie om advies over onder meer de in de vragen nrs. EFSA-Q , EFSA-Q en EFSA-Q bedoelde aanvragen, werd geconcludeerd dat het geclaimde effect kon worden uitgebreid tot levensmiddelen die bestemd zijn voor zuigelingen terwijl zij worden gespeend, als vastgesteld in Richtlijn 2006/125/EG. Daarom en onverminderd Richtlijn 2009/39/EG en de specifieke richtlijnen die van toepassing zijn op bepaalde groepen van levensmiddelen voor bijzondere voedingsdoeleinden, moet een gezondheidsclaim waarin deze conclusie wordt vermeld en waarvoor specifieke gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld, geacht worden te voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en in de EU-lijst van toegestane claims worden opgenomen. (9) Na ontvangst van de adviezen van de EFSA met betrekking tot de in de vragen nrs. EFSA-Q , EFSA-Q en EFSA-Q , heeft de Commissie zich opnieuw tot de aanvrager gewend met het verzoek om nadere verduidelijking van de motivering aangaande de zeven studies waarvoor eigendomsrechten worden The EFSA Journal (2009) 1003, blz The EFSA Journal (2009) 941, blz The EFSA Journal (2009) 1004, blz NL 3 NL

5 opgeëist, en met name ten aanzien van het "exclusieve recht om naar de desbetreffende gegevens te verwijzen", als bedoeld in artikel 21, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1924/2006. Alle door de aanvrager verstrekte argumenten zijn beoordeeld. Aangezien alle zeven studies zijn gepubliceerd vóór de indiening van de aanvragen om een vergunning voor de gezondheidsclaims en in het licht van de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006, waaronder de bescherming van de door innoverende ondernemers gedane investeringen voor het verzamelen van de informatie en gegevens ter staving van een aanvraag uit hoofde van die verordening, is de bescherming daarvan niet gerechtvaardigd en mag dan ook niet worden verleend. (10) Ingevolge een aanvraag van Merck Selbstmedikation GmbH, die op 16 januari 2008 werd ingediend overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1924/2006, moest de EFSA advies uitbrengen over een gezondheidsclaim die betrekking had op de effecten van DHA op de visuele ontwikkeling van het ongeboren kind en van zuigelingen die borstvoeding krijgen (Vraag nr. EFSA-Q ) 5. De door de aanvrager voorgestelde claim luidde als volgt: "DHA is belangrijk voor de vroege ontwikkeling van de ogen bij de foetus (ongeboren kind) en bij zuigelingen. DHA-suppletie bij de moeder draagt bij tot de visuele ontwikkeling van het kind". (11) Op grond van de ingediende gegevens concludeerde de EFSA in haar op 23 april 2009 door de Commissie ontvangen advies dat er onvoldoende bewijs was om een oorzakelijk verband vast te stellen tussen DHA-suppletie tijdens zwangerschap en borstvoeding en de visuele ontwikkeling van het ongeboren kind of van zuigelingen die borstvoeding krijgen. (12) Ingevolge een aanvraag van Merck Selbstmedikation GmbH, die op 16 januari 2008 werd ingediend overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1924/2006, moest de EFSA advies uitbrengen over een gezondheidsclaim die betrekking had op de effecten van DHA op de cognitieve ontwikkeling (Vraag nr. EFSA-Q ) 6. De door de aanvrager voorgestelde claim luidde als volgt: "DHA is belangrijk voor de vroege ontwikkeling van de hersenen bij de foetus (ongeboren kind) en bij zuigelingen. DHA-suppletie bij de moeder draagt bij tot de cognitieve ontwikkeling van het kind". (13) Op grond van de ingediende gegevens concludeerde de EFSA in haar op 23 april 2009 door de Commissie ontvangen advies dat er onvoldoende bewijs was om een oorzakelijk verband vast te stellen tussen DHA-suppletie tijdens zwangerschap en borstvoeding en de cognitieve ontwikkeling van het ongeboren kind of van zuigelingen die borstvoeding krijgen. (14) In de antwoorden van de EFSA van 4 augustus 2009 op de ontvangen opmerkingen overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en van 3 december 2009 op een verzoek van de Commissie om advies in verband met onder meer de in de vragen nrs. EFSA-Q en EFSA-Q bedoelde aanvragen werd geconcludeerd dat, aangezien DHA een belangrijk structureel en functioneel lange-keten meervoudig onverzadigd vetzuur is, het kan bijdragen tot de normale ontwikkeling van de hersenen en tot de normale ontwikkeling van de ogen 5 6 The EFSA Journal (2009) 1006, blz The EFSA Journal (2009) 1007, blz NL 4 NL

6 van de foetus en zuigelingen die borstvoeding krijgen. Verder is verduidelijkt dat het meeste DHA aan zuigelingen die borstvoeding krijgen, wordt verstrekt via de moedermelk waarin de DHA-concentratie afhangt van zowel de inname van DHA door de moeder via de voeding als de opslag van DHA bij de moeder. Daarom moeten gezondheidsclaims waarin deze conclusies worden vermeld en waarvoor specifieke gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld, geacht worden te voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en in de EU-lijst van toegestane claims worden opgenomen. (15) Artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat indien een advies luidt dat voor de gezondheidsclaim een vergunning kan worden verleend, in dat advies bepaalde gegevens moeten worden opgenomen. Deze gegevens moeten derhalve in de bijlage bij deze verordening worden opgenomen voor de toegestane claim en moeten naargelang het geval een herziene formulering van de claim, specifieke gebruiksvoorwaarden voor de claim en, indien van toepassing, de voorwaarden voor of beperkingen van het gebruik van het levensmiddel en/of een aanvullende vermelding of waarschuwing omvatten, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en in lijn met de adviezen van de EFSA. (16) Een van de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006 is ervoor te zorgen dat gezondheidsclaims waarheidsgetrouw, duidelijk en betrouwbaar zijn en de consument zinvol helpen, en dat bij de formulering en de presentatie daarvan daarmee rekening wordt gehouden. Als daarom de formulering van claims dezelfde betekenis voor consumenten heeft als die van een toegestane gezondheidsclaim, omdat deze hetzelfde verband aantonen tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een van de bestanddelen daarvan en de gezondheid, moeten deze claims voldoen aan dezelfde gebruiksvoorwaarden als die welke in de bijlage bij deze verordening vermeld zijn. (17) Ingevolge drie aanvragen van Mead Johnson & Company, die op 19 januari 2008 werden ingediend overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1924/2006, moest de EFSA drie adviezen uitbrengen over gezondheidsclaims die betrekking hadden op de effecten van DHA en ARA op de ontwikkeling van de hersenen (Vragen nrs. EFSA-Q , EFSA-Q en EFSA-Q ). De door de aanvrager voorgestelde claims luidden respectievelijk als volgt: "DHA en ARA dragen bij tot de optimale ontwikkeling van de hersenen van zuigelingen en jonge ", "Lipil draagt bij tot de optimale ontwikkeling van de hersenen van zuigelingen en jonge " en " Enfamil Premium draagt bij tot de optimale ontwikkeling van de hersenen van zuigelingen en jonge ". Lipil en Enfamil Premium bevatten, zoals aangegeven door de aanvrager, DHA en ARA in specifieke gehalten en hoeveelheden. (18) Op grond van de ingediende gegevens concludeerde de EFSA in haar op 23 maart 2009 door de Commissie ontvangen adviezen dat er onvoldoende bewijs was om een oorzakelijk verband vast te stellen tussen de consumptie van respectievelijk DHA en ARA, Lipil en Enfamil Premium, en het geclaimde effect The EFSA Journal (2009) 1000, blz The EFSA Journal (2009) 1001, blz The EFSA Journal (2009) 1002, blz NL 5 NL

7 (19) In de antwoorden van de EFSA van 3 september 2009 op de ontvangen opmerkingen overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en van 3 december 2009 op het verzoek van de Commissie om advies in verband met onder meer de in de vragen nrs. EFSA-Q , EFSA-Q en EFSA-Q bedoelde aanvragen werd geconcludeerd dat, aangezien DHA een belangrijk structureel en functioneel lange-keten meervoudig onverzadigd vetzuur is, het kan bijdragen tot de normale ontwikkeling van de hersenen van de foetus, zuigelingen en jonge. Daarom hebben de Commissie en de lidstaten nagegaan of een gezondheidsclaim die deze conclusie weerspiegelt, moest worden toegestaan. Op grond van de in de drie aanvragen verstrekte gegevens en de huidige wetenschappelijke kennis kon de EFSA echter geen specifiek advies uitbrengen over de passende gebruiksvoorwaarden die aan deze gezondheidsclaim moeten worden verbonden. Aangezien de risicomanagers geen specifieke gebruiksvoorwaarden overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 konden vaststellen en aangezien het gebrek aan dergelijke specifieke gebruiksvoorwaarden betekent dat de gunstige effecten van het product niet konden worden gegarandeerd, wat neerkomt op een misleiding van de consument, mag deze gezondheidsclaim niet worden opgenomen in de lijst van toegestane gezondheidsclaims. (20) Met de opmerkingen van de aanvragers en van het publiek die de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 heeft ontvangen, is rekening gehouden bij het nemen van de in deze verordening vastgestelde maatregelen. De Commissie heeft ook rekening gehouden met alle relevante adviezen van de EFSA, waaronder adviezen over de etikettering van de referentie-innamewaarden voor n-3 en n-6 meervoudig onverzadigde vetzuren (Vraag nr. EFSA-Q ) en over de voedingsreferentiewaarden voor vet, inclusief verzadigde vetzuren, meervoudig onverzadigde vetzuren, enkelvoudig onverzadigde vetzuren, transvetzuren en cholesterol (Vraag nr. EFSA-Q ). (21) Overeenkomstig artikel 28, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 mogen de gezondheidsclaims als bedoeld in artikel 14, lid 1, onder b), van die verordening die niet door een besluit krachtens artikel 17, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 worden toegestaan, verder worden gebruikt tot uiterlijk zes maanden na de vaststelling van deze verordening, mits een aanvraag vóór 19 januari 2008 was ingediend. Bijgevolg is de in dat artikel vastgestelde overgangsperiode van toepassing op de gezondheidsclaims, opgenomen in bijlage II bij deze verordening. (22) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet, The EFSA Journal (2009) 1176, blz The EFSA Journal 2010; 8(6) NL 6 NL

8 HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 1. De in bijlage I bij deze verordening vermelde gezondheidsclaims mogen voor levensmiddelen op de markt van de Europese Unie worden gebruikt overeenkomstig de in die bijlage beschreven voorwaarden. 2. De in lid 1 bedoelde gezondheidsclaims worden opgenomen in de EU-lijst van toegestane claims, als bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006. Artikel 2 1. De in bijlage II bij deze verordening vermelde gezondheidsclaims worden niet opgenomen in de EU-lijst van toegestane claims, als bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/ Zij mogen evenwel tot uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt. Artikel 3 Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, Voor de Commissie José Manuel Barroso De voorzitter NL 7 NL

9 BIJLAGE I Toegestane gezondheidsclaims Aanvraag toepasselijke bepalingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006 Aanvrager adres Nutriënt, stof, levensmiddel of levensmiddelencategorie Claim Voorwaarden voor het gebruik van de claim Voorwaarden voor en/of beperkingen van het gebruik van het levensmiddel en/of aanvullende vermelding of waarschuwing Referentie EFSA-advies Gezondheidsclaim overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), inzake de ontwikkeling en gezondheid van Mead Johnson & Company, 3 rue Joseph Monier- BP 325, Rueil-Malmaison Cedex, Frankrijk Docosahexaeenzuur (DHA) De inname van Docosahexaeen-zuur (DHA) draagt bij tot de normale visuele ontwikkeling van zuigelingen tot de leeftijd van 12 maanden. Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 100 mg DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor opvolgzuigelingenvoeding, moet het levensmiddel ten minste 0,3% van de totale vetzuren als DHA bevatten. Q , Q , Q Gezondheidsclaim overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), inzake de ontwikkeling en gezondheid van Merck Selbstmedikation GmbH, Roesslerstrasse 96, Darmstadt, Duitsland Docosahexaeenzuur (DHA) De inname van docosahexaeen-zuur (DHA) door de moeder draagt bij tot de normale ontwikkeling van de ogen bij de foetus en bij zuigelingen die borstvoeding krijgen. Er moet informatie aan zwangere en borstvoeding gevende vrouwen worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 200 mg DHA naast de aanbevolen dagelijkse Q NL 8 NL

10 inname voor omega-3- vetzuren voor volwassenen, d.w.z.: 250 mg DHA en eicosapentaeenzuur (EPA). De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van ten minste 200 mg DHA. Gezondheidsclaim overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), inzake de ontwikkeling en gezondheid van Merck Selbstmedikation GmbH, Roesslerstrasse 96, Darmstadt, Duitsland Docosahexaeenzuur (DHA) De inname van docosahexaeenzuur (DHA) door de moeder draagt bij tot de normale ontwikkeling van de hersenen bij de foetus en bij zuigelingen die borstvoeding krijgen Er moet informatie aan zwangere en borstvoeding gevende vrouwen worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 200 mg DHA naast de aanbevolen dagelijkse inname voor omega-3- vetzuren voor volwassenen, d.w.z.: 250 mg DHA en EPA. Q De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van ten minste 200 mg DHA. NL 9 NL

11 BIJLAGE II Afgewezen gezondheidsclaims Aanvraag toepasselijke bepalingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006 Gezondheidsclaim overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), inzake de ontwikkeling en gezondheid van Nutriënt, stof, levensmiddel of levensmiddelencategorie Docosahexaeenzuur (DHA) en arachidonzuur (ARA) Claim Docosahexaeenzuur (DHA) en arachidonzuur (ARA) dragen bij tot de optimale ontwikkeling van de hersenen van zuigelingen en jonge. Referentie EFSA-advies Q Gezondheidsclaim overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), inzake de ontwikkeling en gezondheid van Lipil Lipil draagt bij tot de optimale ontwikkeling van de hersenen van zuigelingen en jonge. Q Gezondheidsclaim overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b), inzake de ontwikkeling en gezondheid van Enfamil Premium Enfamil Premium draagt bij tot de optimale ontwikkeling van de hersenen van zuigelingen en jonge. Q NL 10 NL

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 119/4 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2011 VERORDENING (EU) Nr. 440/2011 VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2011 betreffende de verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 september 2010 (07.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 september 2010 (07.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 september 2010 (07.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 26 augustus 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D034098/02.

Hierbij gaat voor de delegaties document D034098/02. Raad van de Europese Unie Brussel, 22 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DEEG 135 AGRI 512 SAN 296 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 22 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034098/02 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2014R1226 NL 18.11.2014 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 1226/2014 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (9) Op grond van de ingediende gegevens concludeerde de

(Voor de EER relevante tekst) (9) Op grond van de ingediende gegevens concludeerde de 23.10.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 279/13 VERORDENING (EU) Nr. 957/2010 VAN DE COMMISSIE van 22 oktober 2010 betreffende de verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 28 juli 2011 aan: Secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2013 (OR. en) 6875/13 DENLEG 18 AGRI 121

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2013 (OR. en) 6875/13 DENLEG 18 AGRI 121 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2013 (OR. en) 6875/13 DENLEG 18 AGRI 121 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 22 februari 2013 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 10 maart 2014 aan: Nr. Comdoc.: D031056/03 Betreft: de heer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 7 december 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 3 mei 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 3 mei 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 3 mei 2016 (OR. en) 8611/16 DENLEG 38 AGRI 230 SAN 168 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 3 mei 2016 aan: Nr. Comdoc.: D043609/02 Betreft: de Europese Commissie het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 27 november 2015 aan: Nr. Comdoc.: D042070/01 Betreft:

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D016748/2011.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D016748/2011. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 november 2011 (21.11) (OR. en) 16766/11 DE LEG 147 AGRI 795 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 november 2011 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 juli 2014 (OR. en) de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 juli 2014 (OR. en) de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 juli 2014 (OR. en) 12132/14 DENLEG 134 AGRI 510 SAN 294 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 22 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D029597/03 Betreft: de Europese Commissie

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 331/8 NL 18.11.2014 VERORDENING (EU) Nr. 1228/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 november 2014 tot goedkeuring of weigering van bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ziekterisicobeperking

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 7 december 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 september 2012 (10.09) (OR. en) 13486/12 DE LEG 81 AGRI 555 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2012 aan: de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 15 november 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 juli 2011 (OR. en) 13267/11 DE LEG 109

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 juli 2011 (OR. en) 13267/11 DE LEG 109 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 27 juli 2011 (OR. en) 13267/11 DE LEG 109 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 230/8 NL 25.8.2016 VERORDENING (EU) 2016/1413 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor

Nadere informatie

L 330/14 Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/14 Publicatieblad van de Europese Unie NL L 330/14 Publicatieblad de Europese Unie 30.11.2012 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1119/2012 VAN DE COMMISSIE 29 november 2012 tot verlening een vergunning voor preparaten Pediococcus acidilactici

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 11 maart 2011 aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) 5241/16 DEEG 4 AGRI 11 SAN 9 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 13 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: D042508/03 Betreft: het

Nadere informatie

Zittingsdocument B7-0000/2011 ONTWERPRESOLUTIE

Zittingsdocument B7-0000/2011 ONTWERPRESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 24.2.2011 B7-0000/2011 ONTWERPRESOLUTIE ingediend overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het Reglementdoor Glenis Willmott, Daciana Sarbu, Nessa Childers, Karin

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 november 2013 (OR. nl) 16792/13 DENLEG 136. BEGELEIDENDE NOTA de Europese Commissie ingekomen: 21 november 2013

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 november 2013 (OR. nl) 16792/13 DENLEG 136. BEGELEIDENDE NOTA de Europese Commissie ingekomen: 21 november 2013 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 november 2013 (OR. nl) 16792/13 DEEG 136 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 21 november 2013 aan: Nr. Comdoc.: D030008/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 augustus 2011 (01.09) (OR. en) 13560/11 DENLEG 117

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 augustus 2011 (01.09) (OR. en) 13560/11 DENLEG 117 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 augustus 2011 (01.09) (OR. en) 13560/11 DENLEG 117 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 16 augustus 2011 aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2017 (OR. en) 7180/17 DEEG 17 AGRI 131 SAN 95 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 9 maart 2017 aan: Nr. Comdoc.: D048363/04 Betreft: het

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021995/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021995/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 september 2012 (OR. en) 13470/12 DE LEG 79 AGRI 551 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 april 2017 (OR. en) 8199/17 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 april 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT 71 de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 4 oktober 2012 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.3.2018 C(2018) 1558 final UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 19.3.2018 betreffende de procedurele stappen van de raadplegingsprocedure om vast te stellen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (25.05) (OR. en) 10312/11 AGRILEG 69 ENV 372

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (25.05) (OR. en) 10312/11 AGRILEG 69 ENV 372 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 mei 2011 (25.05) (OR. en) 10312/11 AGRILEG 69 ENV 372 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 13 mei 2011 aan: het secretaris-generaal van de Raad

Nadere informatie

Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113

Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113 BEGELEIDE DE OTA van: de Europese Commissie ingekomen: 22 februari 2013 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.1.2019 NL L 2/21 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/12 VAN DE COMMISSIE van 3 januari 2019 tot verlening van een vergunning voor L-arginine als voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) 15793/14 DENLEG 175 AGRI 719 SAN 443 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 19 november 2014 aan: Nr. Comdoc.: D036045/02 Betreft:

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 15.10.2018 NL L 257/13 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1533 VAN DE COMMISSIE van 12 oktober 2018 tot verlening van een vergunning voor natriumalginaat als voor diervoeding voor katten,, andere niet-voedselproducerende

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2017 (OR. en) 9384/17 DEEG 44 AGRI 273 SAN 203 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 17 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: D050363/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2016 (OR. en) 6985/16 AGRILEG 29 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 8 maart 2016 aan: Nr. Comdoc.: D044028/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011R0026 NL 02.10.2015 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 26/2011 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 266/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 266/3 7.10.2008 Publicatieblad Europese Unie L 266/3 VERORDENING (EG) Nr. 976/2008 VAN DE COMMISSIE 6 oktober 2008 tot wijziging Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 418/2001 en (EG) nr. 162/2003 wat betreft

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.8.2013 C(2013) 5405 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 21.8.2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.1.2017 NL L 13/167 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/59 VAN DE COMMISSIE van 14 december 2016 betreffende vergunningen voor 1,1-dimethoxy-2-fenylethaan, fenethylformiaat, fenethyloctanoaat, fenethylisobutyraat,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 289/33

Publicatieblad van de Europese Unie L 289/33 NL 31.10.2013 Publicatieblad de Europese Unie L 289/33 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1060/2013 VAN DE COMMISSIE 29 oktober 2013 tot verlening een vergunning voor bentoniet als toevoegingsmiddel voor

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D009081/02 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D009081/02 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2010 (31.05) (OR. fr) 10337/10 AGRILEG 65 ENV 352 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 27 mei 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 174/3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1060 VAN DE COMMISSIE 2 juli 2015 tot verlening een vergunning voor watervrije betaïne en betaïnehydrochloride als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle

Nadere informatie

L 172/14 Publicatieblad van de Europese Unie

L 172/14 Publicatieblad van de Europese Unie NL L 172/14 Publicatieblad de Europese Unie 25.6.2013 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 601/2013 VAN DE COMMISSIE 24 juni 2013 tot verlening een vergunning voor kobalt(ii)acetaat-tetrahydraat, kobalt(ii)carbonaat,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) 5234/16 DEEG 3 AGRI 10 SAN 8 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 12 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: D042509/03 Betreft: het

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 13.8.2018 NL L 204/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1123 VAN DE COMMISSIE van 10 augustus 2018 tot toelating van het in de handel brengen van 1-methylnicotinamidechloride als nieuw voedingsmiddel krachtens

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 11.12.2015 NL L 326/49 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2307 VAN DE COMMISSIE van 10 december 2015 tot verlening van een vergunning voor menadion-natriumwaterstofsulfiet en menadionnicotinamidewaterstofsulfiet

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 132/40 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/785 VAN DE COMMISSIE van 29 mei 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN NL 23.5.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 136/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 469/2013 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 2013 betreffende de verlening

Nadere informatie

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 26.7.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 201/31 VERORDENING (EU) Nr. 717/2013 VAN DE COMMISSIE van 25 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de vermeldingen inzake

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 4.6.2015 NL L 137/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/861 VAN DE COMMISSIE van 3 juni 2015 tot verlening van een vergunning voor kaliumjodide, watervrij calciumjodaat

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 69/18 VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/447 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis (DSM 5750) en Bacillus licheniformis

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 18.10.2017 NL L 267/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1896 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) 12039/14 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034584/01 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.5.2018 C(2018) 3120 final UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 28.5.2018 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van artikel 26, lid 3, van

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 147/8 NL 12.6.2015 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/897 VAN DE COMMISSIE 11 juni 2015 tot verlening een vergunning voor thiaminehydrochloride en thiaminemononitraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 351/64 30.12.2017 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2469 VAN DE COMMISSIE van 20 december 2017 tot vaststelling van administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor aanvragen bedoeld in artikel

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 3.6.2019 NL L 144/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/901 VAN DE COMMISSIE van 29 mei 2019 tot verlening van een vergunning voor riboflavine geproduceerd door Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavine geproduceerd

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 12.6.2015 L 147/3 VERORDENING (EU) 2015/896 VAN DE COMMISSIE van 11 juni 2015 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 8 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: D042746/16 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 30.5.2018 L 132/35 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/784 VAN DE COMMISSIE van 29 mei 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de

Nadere informatie

2009R0041 NL

2009R0041 NL 2009R0041 NL 10.02.2009 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 41/2009 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Nr. 2018/775 (PB L 131 van , blz. 8)

Nr. 2018/775 (PB L 131 van , blz. 8) VERORDENING (EU) VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 28 mei 2018 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 15.7.2015 NL L 187/5 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1152 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 2015 tot verlening van een vergunning voor tocoferolextracten van plantaardige oliën, tocoferolrijke extracten van

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 8.6.2017 L 145/13 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/962 VAN DE COMMISSIE van 7 juni 2017 tot intrekking van de vergunning voor ethoxyquine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.1.2009 COM(2009) 12 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Hongarije

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN L 10/2 NL 14.1.2019 VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/49 VAN DE COMMISSIE van 4 januari 2019 tot verlening van een vergunning voor natriumseleniet, gecoate korrels natriumseleniet en zink-lselenomethionine

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 66/4 NL UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/429 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Aspergillus aculeatinus

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 31 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 31 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 31 juli 2014 (OR. en) 12340/14 DEEG 143 AGRI 528 SAN 311 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 30 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034230/02 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 29.8.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 230/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 816/2013 VAN DE COMMISSIE van 28 augustus 2013 tot wijziging van bijlage II bij

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 23.2.2018 NL L 53/69 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/243 VAN DE COMMISSIE van 15 februari 2018 tot verlening van een vergunning voor 3-hydroxybutaan-2-on, pentaan-2,3-dion, 3,5-dimethylcyclopentaan-1,2-dion,

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (12) De aanvrager, de lidstaten, met uitzondering van de lidstaat-rapporteur,

(Voor de EER relevante tekst) (12) De aanvrager, de lidstaten, met uitzondering van de lidstaat-rapporteur, L 252/26 Publicatieblad van de Europese Unie 19.9.2012 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 844/2012 VAN DE COMMISSIE van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de uitvoering van de

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) NL 6.12.2011 Publicatieblad Europese Unie L 322/3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1263/2011 VAN DE COMMISSIE 5 cember 2011 tot verlening een vergunning voor Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 326/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 326/3 24.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 326/3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1097/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 maart 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 maart 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 maart 2017 (OR. en) 7727/17 AGRILEG 66 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 27 maart 2017 aan: Nr. Comdoc.: D049632/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

voor alle diersoorten als toevoegingsmiddel voor diervoeding (Voor de EER relevante tekst)

voor alle diersoorten als toevoegingsmiddel voor diervoeding (Voor de EER relevante tekst) L 303/7 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1964 VAN DE COMMISSIE 9 november 2016 betreffende de vergunningen voor een dolomiet-magnesietpreparaat voor melkkoeien en andere melkproducerende herkauwers, gespeende

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 19 juni 2009 (22.06) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 11160/09 LIMITE E V 448 E T 146

PUBLIC. Brussel, 19 juni 2009 (22.06) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 11160/09 LIMITE E V 448 E T 146 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juni 2009 (22.06) (OR. en) 11160/09 LIMITE PUBLIC E V 448 E T 146 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 17 juni 2009 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juli 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 25 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 6.11.2018 NL L 275/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1648 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2018 tot toelating van het in de handel brengen van xylo-oligosachariden

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D049730/04.

Hierbij gaat voor de delegaties document D049730/04. Raad van de Europese Unie Brussel, 25 augustus 2017 (OR. en) 11730/17 AGRILEG 154 BEGELEIDENDE NOTA ingekomen: 21 augustus 2017 aan: Nr. Comdoc.: D049730/04 Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 20.10.2017 NL L 271/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1914 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2017 tot verlening van een vergunning voor salinomycine-natrium

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 december 2012 (12.12) (OR. en) 17597/12 COMPET 769 E V 936 CHIMIE 98 MI 822 E T 312 I GEKOME DOCUME T : de Europese Commissie ingekomen: 3 december 2012 aan: de heer

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D034099/02 - Bijlagen 1 tot en met 2.

Hierbij gaat voor de delegaties document D034099/02 - Bijlagen 1 tot en met 2. Raad van de Europese Unie Brussel, 29 juli 2014 (OR. en) 12284/14 ADD 1 DEEG 138 AGRI 520 SAN 304 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 24 juli 2014 aan: de Europese Commissie het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

VERORDENING (EG) VAN DE COMMISSIE van 30 november 2009 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Verordening

VERORDENING (EG) VAN DE COMMISSIE van 30 november 2009 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Verordening VERORDENING (EG) VAN DE COMMISSIE van 30 november 2009 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 174/8 NL 3.7.2015 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1061 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 2015 tot verlening van een vergunning voor ascorbinezuur, natriumascorbylfosfaat, natriumcalciumascorbylfosfaat, natriumascorbaat,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 februari 2012 (14.02) (OR. en) 6449/12 ETS 8 COMPET 89 MI 92 EDUC 42

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 februari 2012 (14.02) (OR. en) 6449/12 ETS 8 COMPET 89 MI 92 EDUC 42 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 februari 2012 (14.02) (OR. en) 6449/12 ETS 8 COMPET 89 MI 92 EDUC 42 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 9 februari 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van 11 januari 2012 tot vaststelling van voorschriften voor

Nadere informatie

L 302/28 Publicatieblad van de Europese Unie

L 302/28 Publicatieblad van de Europese Unie L 302/28 Publicatieblad van de Europese Unie 19.11.2005 VERORDENING (EG) Nr. 1895/2005 VAN DE COMMISSIE van 18 november 2005 inzake de beperking van het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.2.2018 NL L 53/1 II (Niet-wetgevingshanlingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/238 VAN DE COMMISSIE van 15 februari 2018 tot verlening van een vergunning voor dinatrium-5 -ribonucleotin,

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.6.2017 C(2017) 3664 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 2.6.2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 160/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN http://www.emis.vito.be d.d.25-06-2018 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/895 VAN DE COMMISSIE van 22 juni 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

L 215/4 Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/4 Publicatieblad van de Europese Unie L 215/4 Publicatieblad van de Europese Unie 20.8.2011 VERORDENING (EU) Nr. 835/2011 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 8 oktober 2009 (08.10) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 14149/09 LIMITE ENV 649 ENT 183

PUBLIC. Brussel, 8 oktober 2009 (08.10) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 14149/09 LIMITE ENV 649 ENT 183 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 oktober 2009 (08.10) (OR. en) 14149/09 LIMITE PUBLIC ENV 649 ENT 183 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie