gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden"

Transcriptie

1 wfâż gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.Rx307.OOI lnboeknummer o3pooxs6x Beslisdatum BBxW x juli soo3 Dossiernummer 327,453 Raadsvoorstel Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden 1 Inleiding De gemeente is een overeenkomst aangegaan met de ÃćâĆňâĂİ door de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in het leven geroepen - Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Uw raad heeft hiermee in 1998 ingestemd (raadsbijlage 218 van dat jaar). Het Stirnuleringsfonds Volkshuisvesting is een revolving fund; de revenuen van de uit dit fonds beschikbaar gestelde gelden vloeien terug naar dit fonds en kunnen weer opnieuw gebruikt worden. Met het geld uit dit fonds kan de gemeente volkshuisvestingsactiviteiten financieren. Bij raadsinformatiebrief 02Q d.d. 7 oktober 2002 "Inzet laagrentende leningen Stimuleringsfonds" hebben wij u reeds geãŕnformeerd over aanwending van deze gelden, waaronder voor startersleningen in het kader van de wijkvernieuwing, en ons besluit om de in het stimuleringsfonds terugvloeiende bedragen eveneens in te zetten ten behoeve van Startersleningen. 2 Probleemstelling Ehn van de doelstellingen van de integrale wijkvernieuwing is het bevorderen van de sociale cohesie. Wij willen bevorderen dat zittende bewoners, die genoodzaakt zijn om hun huidige huurwoning te verlaten, de sociale binding met hun wijk zo mogelijk kunnen bestendigen. Dit kan door het treffen van ondersteunende, stimulerende financiele maatregelen. Waar een aanzienlijk deel van de huidige huurwoningen vervangen wordt door koopwoningen ligt het in de rede om voor de zittende bewoners stimulerende maatregelen te treffen die de doorstroming van huur naar koopwoningen bevorderen. De zittende bewoners zijn starters op de koopmarkt. Zij krijgen van de corporaties weliswaar voorrang bij de koop en zo mogelijk zelfs een gunstig aanbod, doch dit laat onverlet dat deze woningen voor deze starters niet of moeilijk bereikbaar zijn. Het probleem is derhalve het ontbreken van een financieel instrument dat voor de bewoners van wijkvernieuwingsgebieden in substantiele mate de bereikbaarheid van de koopwoningen in hun wijkvernieuwingsgebied bevordert.

2 Raadsnummer 03.R507.00I 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Beoogd wordt om de doorstroming van huur- naar koopwoningen in de integrale wijkvernieuwingsgebieden te bevorderen en zo de sociale samenhang in de wijk zoveel mogelijk te handhaven. De starterslening zal hiertoe als instrument worden ingezet. Hiervoor is een fonds gevormd ter grootte van ,ÃćâĆňâĂİ De mate waarin gebruik wordt gemaakt van dit fonds is meetpunt voor succes. 3a Milieutoets Niet van toepassing. 4 Wijze van aanpak I oplossingsrichting De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft met een aantal gemeenten het product "Starterslening" ontwikkeld. Dit standaardproduct hebben wij in overleg met de SVn aangepast en geschikt gemaakt om gebruikt te worden voor verwezenlijking van onze doelstellingen in de integrale wijkvernieuwingsgebieden. Voor de goede orde merken wij op dat de starterslening van de SVn is besproken met en geaccordeerd door de Stichting Waarborg Eigen Woningen in verband met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit maakt dat aan de essenties van het product niet getornd kan worden. Voorzover het product zelf marges laat kan het uiteraard nader ingevuld worden. Hiervan hebben wij gebruik gemaakt. 5 tartersleni ng. De Starterslening is als product een geeigend instrument om in substantiele mate de toegankelijkheid tot de koopmarkt te bevorderen en spoort als zodanig met het gemeentelijk streven. Het is een flexibele leningsvorm die meebeweegt met de inkomensontwikkeling van het huishouden. De hoogte van de lening vormt het verschil tussen de - op het inkomen gebaseerde - maximaal toegestane lening volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de totale aankoopkosten van de woning. De Starterslening kent in principe een marktconforme rente maar is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Na 3, 6, 10 en 15 jaar wordt de betaling van rente en aflossing in overeenstemming gebracht met het dan inmiddels gegroeide inkomen. Betrokkenen betalen dus nooit meer dan het inkomen toelaat. Verwacht mag worden dat starters na het 10e dan wel 15e jaar in staat zullen zijn om de rente en aflossing van de starterslening te voldoen. Doelgroep: bewoners integrale wijkvernieuwingsgebieden. De verordening beoogt de sociale cohesie in integrale wijkvernieuwingsgebieden te bevorderen; wijkbewoners moeten de binding met hun wijk kunnen behouden. Burgers van de gemeente Eindhoven, die niet in een wijkvernieuwingsgebied wonen, komen niet voor een starterslening in aanmerking. Dit brengt met zich dat de uitzon-

3 Raadsnummer Og.R507.OOI deringspositie van de doelgroep zich moet legitimeren. Het criterium van een vijfjarige woonduur, het vereiste van het kopen in het eigen integrale wijkvernieuwingsgebied, de (dwang)situatie waarin de betreffende bewoners verkeren (zij moeten hun huurwoning verlaten), de substitutie van huurwoningen door koopwoningen ter plaatse en het vereiste van een sociaal plan voor het wijkvernieuwingsgebied onderbouwen dat ons inziens afdoende Sociaal plan. De starterslening plaatsen wij in het bredere kader van een sociaal plan voor een integraal wijkvernieuwingsgebied. Het moet er deel van uitmaken, dan wel dienen als instrument ter ondersteuning ervan. Daarom is het hebben van een sociaal plan als kwalitatief vereiste geformuleerd voor het van toepassing verklaren van de verordening op enig integraal wijkvernieuwingsgebied. Hoogte starterslening. De starterslening wordt gebaseerd op 90% van het inkomen van het huishouden. Hierdoor behouden betrokkenen enige ruimte voor onder meer andere financiele verplichtingen, waarmede in het vervolg geen rekening wordt gehouden (zie ook "hertoetsingen"). Als uitgangspunt voor de starterslening adviseert de SVn om de hoogte ervan te bepalen op maximaal van de verwervingskosten. Zelf hadden wij een absoluut maximum voor ogen van ,ÃćâĆňâĂİ In de verordening zijn beide gecombineerd. Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat bij normale ontwikkelingen zo niet na 10 jaar, dan toch zeker na 15 jaar de volledige rente en aflossing van de starterslening door betrokkenen kan worden betaald. Een hoger percentage vaststellen, dan wel enkel uitgaan van een maximum van bergt een steeds groter wordend gevaar in zich dat een substantieel deel van de starters de rente en aflossing nooit geheel zal kunnen voldoen. Dit heeft dan ook weer gevolgen voor de revolving fund gedachte die aan dit fonds ten grondslag ligt. Maximum inkomen. Wij hebben afgezien van het stellen van een maximum aan het inkomen. Wij achten dit, gelet op het vereiste van de NHG -garantie, niet meer noodzakelijk. Woningen met verwervingskosten tot en met ,ÃćâĆňâĂİ kunnen gegarandeerd worden. Een lening van ,ÃćâĆňâĂİ kan gelet op de NHG-normen worden opgebracht door een inkomen vanaf ca ,ÃćâĆňâĂİ. Met een hoger inkomen heeft men dus normaliter geen starterslening nodig. Eigen geld. Er wordt van uitgegaan dat de aanvragers hun spaargeld in de woning steken, uitgezonderd een bedrag van ,ÃćâĆňâĂİ en de verhuiskostenvergoeding (indicatief: ca ,-) die men ontvangt. Qua methodiek volgen we het standaardproduct van de SVn; we wijken evenwel af wat betreft de hoogte van het vrij te laten bedrag.

4 Raadannmmer 03.R507.00I Het SVn laat namelijk het in de inkomensbelasting heffingvrije deel van het vermogen/spaargeld buiten beschouwing. Per persoon is dat een bedrag van ÃćâĆňâĂİ ; bij partners derhalve ,ÃćâĆňâĂİ. Hiervoor is door hen met name ook gekozen omdat het makkelijk controleerbaar is (belastingaangifte). Wij achten het echter minder voor de hand liggend om op "zachte" voorwaarden een starterslening te verstrekken, terwijl men over eenzelfde bedrag of meer aan vermogen/spaargeld beschikt, derhalve materieel de starterslening niet nodig zou hebben, dan wel met een beduidend lagere lening zou kunnen volstaan. Reden waarom wij van ,ÃćâĆňâĂİ zijn uitgegaan. Wij achten dat acceptabel, mede gelet op de vrijgestelde verhuiskostenvergoeding ( ca ,-), en de mogelijkheid om ,ÃćâĆňâĂİ aan meerwerk op te dragen. Meerwerk, onderhoudskosten en verbeterkosten. Voor meerwerk bij nieuwbouwwoningen, dan wel bij woningen die door de verkoper volgens een vast plan worden gerenoveerd, achten wij het wenselijk een begrenzing aan te geven en wel van C5.000,ÃćâĆňâĂİ. Een dergelijk gelimiteerd bedrag is in de praktijk goed hanteerbaar. Ingeval bestaande woningen worden verkocht die door de koper gerenoveerd moeten worden dan is het evident dat de kosten voor de renovatie, betrekking hebbend op achterstallig onderhoud en verbeterkosten, mede gefinancierd worden. Het achterstallige onderhoud valt veelal op te maken uit het taxatierapport. De gewenste verbeteringen/aanpassingen doorgaans ook, doch bij met name deze categorie (o.a. gedateerde keukens/ badkamers) kunnen persoonlijke opvattingen de kosten aanzienlijk beãŕnvloeden. Reden waarom wij er voor hebben gekozen om verbeterkosten mee te nemen voorzover "sober en doelmatig": niet om verbeteringen te minimaliseren maar wel om een handvat te hebben om ontsporingen tegen te gaan. 56jaar en ouder. Bij de beoordeling van deze categorie wordt in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie rekening gehouden met het naderend pensioen; zij stellen nadere voorwaarden met het oog op de toekomstige betaling van rente en aflossing van de eerste hypotheek. Het risico dat deze categorie de rente en aflossing van de starterslening uiteindelijk niet geheel kan betalen is groter. Wij hebben daarin echter onvoldoende aanleiding gezien om bijzondere voorwaarden bij de starterslening te stellen, temeer omdat het stellen van eenduidige criteria niet eenvoudig is gezien de veelheid van nuances waar rekening mee gehouden moet worden. In feite komt voor deze categorie een belangrijk accent te liggen op een goed hypotheekadvies. Hertoetsingen. In het 3, 6,10 en 15 jaar van de lening vinden zogenaamde hertoetsingen plaats. Aan de hand van de actuele inkomens wordt de financiele draagkracht van betrok-

5 Raadsnummer OQ.R507.OOI kene vastgesteld. Op basis daarvan wordt bepaald in welke mate betrokkenen in staat zijn om rente en aflossing te betalen. Met andere financiele verplichtingen wordt bij de hertoets geen rekening gehouden. Deze worden buiten beschouwing gelaten omdat -zou men zulks niet doen betrokkenen minder ruimte zouden hebben om de starterslening te betalen en zodoende het effect zou ontstaan dat - via het instrument van de starterslening - de gemeenschap in feite indirect de financiele (consumptieve) verplichtingen van betrokkenen zou financieren. "Minder" werken leidt tot minder inkomen. Bij de hertoetsing gaat men van het mindere inkomen uit. Men rekent een betrokkene een vrijwillige daling van het inkomen niet aan omdat voorondersteld wordt dat het om zeer moverende redenen gebeurt en geen "calculerend" gedrag is. Risico starterslening voor burgers. Doordat na het 3, 6, 10 en 15 jaar hertoetsingen plaatsvinden, zullen betrokkenen gedurende langere tijd een financieringslast hebben die gelet op hun inkomen hoog is. Er is derhalve geen of nauwelijks "lucht" om andere financiele verplichtingen aan te gaan. Dit kan meer dan 10 jaar duren. Dit vraagt al die tijd veel van de financiele discipline van betrokkenen. Dit is een niet onbelangrijk nadeel dat aan de constructie van de starterslening kleeft. Revolving fund. In eerste instantie kunnen naar verwachting 110 a 125 startersleningen worden verstrekt. De eerste jaren wordt over deze leningen geen of nauwelijks rente en/of aflossing betaald. Het revolverende van het fonds komt derhalve eerst na verloop van jaren goed tot uiting. Omdat er geen goed beeld is van de mate waarin van de starterslening gebruik zal worden gemaakt, kan omtrent het revolverende van het fonds nog geen reele uitspraak worden gedaan. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Dit principe zal uitgangspunt zijn voor de toekenning van startersleningen. Het is evident dat dit tot kritische opmerkingen kan leiden. Voor integrale wijkvernieuwingsgebieden, die later aan snee komen, kan gevreesd worden dat het fonds alsdan onvoldoende middelen zal bevatten om nog daadwerkelijk startersleningen te verstrekken. Echter de mate waarin van de starterslening gebruik gemaakt wordt is moeilijk in te schatten; het revolverende van het fonds daarom ook. Het ligt dan ook niet direct voor de hand om nu al rekening te houden met integrale wijkvernieuwingsgebieden, die later aan bod komen, door bijvoorbeeld gelden van het fonds specifiek voor hen af te zonderen. Wij stellen ons wel voor om dit aspect na de eerste ervaringen nog eens nadrukkelijk te evalueren.

6 Raadsnummer OQ.R507.OOI 5 Financiele gevolgen en risico s De starterslening wordt ÃćâĆňâĂİ net als de hoofdlening ÃćâĆňâĂİ verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het Waarborgfonds staat dus borg voor de betaling van de hypotheek aan de geldverstrekker. Gelet op deze garantie loopt de gemeente geen of nauwelijks risico. Voor deze activiteit zal ,ÃćâĆňâĂİ worden aangewend. Dit bedrag zal mede als "plafond" voor de regeling gaan gelden. Op verzoek van en in goed overleg met de SVn zullen wij om praktische beheerredenen er toe overgaan om dit bedrag middels een apart rekeningnummer expliciet af te zonderen binnen het stimuleringsfonds en dit labelen als Stimuleringsfonds Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden. Ook andere in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting terugvloeiende gelden kunnen voor de starterslening worden aangewend voorzover ze niet benodigd zijn voor aflossing van door derden in het fonds gestorte gelden (ABN). Uiteindelijk kan dat er toe leiden dat meer dan < 5 miljoen voor startersleningen beschikbaar is. De uitvoering wordt voor een belangrijk deel door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten gedaan. De SVn verkrijgt voor haar inspanningen de te doen gebruikelijke vergoedingen voor een intermediair, welke door de koper betaald worden. Voorzover het verstrekken van de starterslening gemeentelijke inspanningen vergt, zal een beroep worden gedaan op de reeds voor de wijkvernieuwing beschikbaar gestelde capaciteit. Dit leidt aldus niet tot expliciete nadere financiele gevolgen. 6 Resultaten van overleg / inspraak Deze verordening is besproken met de woningcorporaties en de Stichting Huurdersbelangen Eindhoven (SHE) in de Regiegroep Integrale Wijkvernieuwing. 7 Communicatie Na vaststelling van de verordening via de stedelijke communicatiekanalen van de integrale wijkvernieuwingsgebieden; daarna door de SVn gericht op wijken en klanten. 8 Ter inzage gelegde stukken 1 Procedure Starterslening van de SVn, d.d. 30 mei Folder: De Starterslening (SVn 2003). 3 Concept toewijzingsbrief, februari 2003.

7 Raadsnummer Og.RgOy.OOX 9 Referendabiliteit Het voorstel is referendabel in het kader van de Tijdelijke Referendumwet. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, M. Mittendorff, loco-burgemeester. G. Kok-Mol, wnd. secretaris.

8 Raadsnummer Og.R507.OOI Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juli 2003; besluit: 1 de Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden vast te stellen; 2 het plafond als bedoeld in artikel 5 van de Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden vast te stellen op ,ÃćâĆňâĂİ, met dien verstande dat de in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting terugvloeiende gelden, die daar permanent deel van uit blijven maken, eveneens voor het verstrekken van startersleningen kunnen worden aangewend. Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Integrale Vlij kvernieuwingsgebieden. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; b. Stimuleringsfonds Startersregeling Integrale Wijkvernieuwingsgebieden: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort; c. starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiele mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Uitvoeringsregels Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden; d. aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager; e. huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. f. verwervingskosten: Kosten voor het in eigendom verkrijgen van een woning, zoals beschreven in de normen van de Nationale Hypotheek; g. sociaal plan: het sociale plan dat voor een integraal wijkvernieuwingsgebied wordt overeengekomen tussen de verhuurders en de huurders en dat minimaal

9 r+p +ag4+ Raadsnummer 03.R507.00I de herhuisvesting, een regeling voor de verhuiskosten en overige financiele regelingen omvat alsmede maatregelen ter waarborging van de leefbaarheid tijdens de wijkvernieuwingsactiviteiten. Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen. Artikel 2. 1 De gemeente heeft een Stimuleringsfonds Startersregeling Integrale Wijkvernieuwingsgebieden ingericht waaruit aan in artikel 6 lid 1 sub b. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6 lid1 sub c. bedoelde woningen. 2. Dit stimuleringsfonds is ondergebracht bij SVn. Artikel Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en SVn van toepassing. 2. Uitvoeringsregels Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden maken deel uit van deze verordening. Artikel Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen. 2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de Uitvoeringsregels Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden. 3. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 259o van de verwervingskosten met een maximum van ,ÃćâĆňâĂİ. 4. De Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 5. Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiele steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend. 6. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden. 7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen. Artikel Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot het door de raad vast te stellen plafond. 2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen,

10 +4+ Raadsnummer 03.R507.00I Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik. Artikel Deze verordening is uitsluitend van toepassing : a. op door burgemeester en wethouders aangewezen integrale wijkvernieuwingsgebieden of delen daarvan; b. op leningaanvragen afkomstig van de in 1 a bedoelde gebieden woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag aldaar minimaal vijf jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal vijf jaar inwonend zijn en waarvan de huurwoning gesloopt wordt; c. voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in hetzelfde integrale wijkvernieuwingsgebied als in welke de aanvrager woonachtig is en waarvan de verwervingskosten niet hoger zijn dan maximaal is toegestaan voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 2. Burgemeester en wethouders gaan niet eerder tot aanwijzing van een gebied als bedoeld in lid 1a over dan nadat voor dat gebied een sociaal plan is vastgesteld. Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning. Artikel Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1 lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders schriftelijk om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken. 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6 lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier. 3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Uitvoeringsregels Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden en de Procedures Starterslening, welke laatste door de SVn is vastgesteld. 4. De toekenning van een starterslening geschiedt middels een toewijzingsbrief. Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening. Artikel Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als: a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. 2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

11 Raadsnummer Og.R507.00I 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug) vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. 4. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening. Artikel Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde. 2. Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk. 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost. Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen. Artikel 10. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Artikel 11. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na datum van bekendmaking. Artikel 12. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden". Uitvoeringsregels Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden. Algemeen. Burgemeester en wethouders besluiten over de toekenning van de Starters- I eningen. De verordening geeft de doelgroep aan van de Starterslening. De gemeente maakt gebruik van de productspecificaties en procedures van de Starterslening zoals deze door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) zijn vastgesteld. Burgemeester en wethouders bepalen de bijzondere voorwaarden en de hoogte van de Starterslening mede op basis van een advies van nv. Bemiddelend Orgaan te Hoevelaken (BO.).

12 Raadsnummer 03.R507.00I f$ Indien sprake is van een hertoets, voert BO deze uit op grond van de uitvoeringsregels. SVn ontvangt de uitkomst van deze hertoets en past vervolgens de rente en aflossing aan. De uitvoeringsregels mogen niet strijdig zijn met het besluit van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inzake Nationale Hypotheek Garantie en Startersleningen. In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening. Voorwaarden aan de eerste hypothecaire lening. Inhoud van de draagkrachttoets Startersleningen. Inhoud van de hertoets Startersleningen. 1 Kenmerken Sta rterslening. In de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Integrale Wijkvernieuwingsgebieden is vastgesteld wie in aanmerking komt voor de Starterslening. De Starterslening past binnen de door SVn gehanteerde productspecificaties en heeft de volgende kenmerken: Het rentepercentage van de lening bedraagt gedurende de eerste drie jaar 0,0%o. Gedurende de eerste drie jaar is geen aflossing verschuldigd. Na het 3de jaar van de looptijd wordt de rente aangepast en wel op de SVn-rente 15 jaar vast zoals deze geldt op de ingangsdatum van de lening. Het percentage staat vast tot en met het vijftiende jaar, gerekend vanaf het moment van de ingangsdatum van de lening. Na het 3", 6", 10" en 15" jaar kan men een hertoetsing aanvragen op basis van een brief die SVn circa drie maanden van tevoren toestuurt. Indien uit deze hertoetsingen blijkt dat de financiele draagkracht onvoldoende is, worden de rente en aflossing aangepast op basis van deze uitvoeringsregels. Op het moment dat de marktconforme maandtermijn is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk. Indien na 15 jaar de marktconforme maandtermijn nog niet bereikt is, blijft de op dat moment vastgestelde maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd. De lening wordt afgelost via jaarannu1teiten. De lening wordt verstrekt onder hypothecair verband, waarbij zonodig genoegen wordt genomen met een 2e hypotheek. De Starterslening wordt met Nationale Hypotheek Garantie afgesloten. 2 Voorwaarden aan de eerste hypothecaire lening. Voor de eerste hypothecaire lening wordt Nationale Hypotheek Garantie verkregen. De bank draagt de borgtochtprovisie voor Nationale Hypotheek Garantie af voor zowel de eerste hypotheek als voor de Starterslening.

13 Raadrnummer 03.R507.00I De bank meldt beide leningen als een financiering onder Nationale Hypotheek Garantie aan bij het Waarborgfonds Eigen Woningen, waarbij de Starterslening als contante waarde subsidie is opgenomen. Een kopie van het meldingsformulier met uniek kenmerk wordt gezonden aan SVn. De rentevastperiode van de eerste hypothecaire lening bedraagt tenminste 10 jaar. De eerste hypothecaire lening mag niet hoger zijn dan een bedrag, gelijk aan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning, volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie, minus de hoogte van de Starterslening. De hoofdsom van de Starterslening wordt als "contante waarde subsidie" bij de NHG toetsing ingevoerd. De bank verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de schuldenaar. Voormelde verplichting rust op de Bank uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost. 3 Uitgangspunten van de draagkrachttoets voor de Starterlening. Voor de draagkrachttoets wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de NHG- toetsing, waarin bepaald wordt of een lening Nationale Hypotheekgarantie mogelijk is met een bepaald inkomen. Uitzonderingen: 1. bij de draagkrachttoets wordt ook rekening gehouden met vermogen.; 2. het toetsinkomen dat in de draagkrachttoets wordt meegeteld bedraagt 9096 van het werkelijke toetsinkomen; 3. persoonlijke verplichtingen worden voor de draagkrachttoets van de Starterslening buiten beschouwing gelaten. Uiteraard worden de persoonlijke verplichtingen wel meegenomen in de NHG-toets van de eerste hypothecaire lening. De kosten van de draagkrachttoets komen voor rekening van de SVn. 4 Definities ten behoeve van vaststelling hoogte Starterslening. 1. Ontvangstdatum 2. Aanvrager 3. Huishouden Datum waarop de aanvraag door SVn is ontvangen. De aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager. Het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem

14 f$ Raadsnummer 03.R507.00I 4. Individueel toetsinkomen 5. Partner 1 6. Partner 2 7. Toetsinkomen huishouden 8. Toetsrente 9. Financieringslastpercentage 10. Peiljaar op de ontvangstdatum een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. Voor ieder lid van het huishouden (3) wordt afzonderlijk het toetsinkomen vastgesteld conform de dan geldende NHG-normen Het lid van het huishouden (3) met het hoogste individueel toetsinkomen op de ontvangstdatum. Indien het huishouden twee personen telt: degene(n) die niet het hoogste individueel toetsinkomen op de ontvangstdatum heeft. Indien partner 1 feitelijk met meer dan een andere persoon een gezamenlijke huishouding voert, wordt als partner 2 aangemerkt degene met het hoogste individueel toetsinkomen. 90% van individueel toetsinkomen partner 1 (5) en indien van toepassing+ 90<Yo van individueel toetsinkomen partner 2 (6). Rentepercentage van SVn bij 15 jaar rentevast, zoals geldt op de ontvangstdatum van de aanvraag. Het financieringslastpercentage conform de op de ontvangstdatum (1) geldende Normen NHG, dat behoort bij het individueel toetsinkomen (4) van partner 1 (5), en rekening houdend met de toetsrente (8). Volgens de NHG-norm wordt bij het bereiken van de 65- jarige leeftijd de financieringslasttabel vanaf 65 jaar van de NHG-voorwaarden en normen gehanteerd. Indien de ontvangstdatum (1) in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin de ontvangstdatum ligt. Indien de ontvangstdatum (1) in het tweede helft van het

15 Raadsnummer Og.R507.OOI kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de ontvangstdatum ligt. 11. Beschikbaar eigen geld 12. Verwervingskosten 13. Genormeerde last marktconforme lening Het vermogen/eigen geld als bedoeld in box 3 van de inkomsten-belasting van beide partners tezamen in het peiljaar (10) voorzover het , ÃćâĆňâĂİ te boven gaat, de verhuiskostenvergoeding die men ontvangt vanwege de gedwongen verhuizing niet meegerekend. Kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning, zoals omschreven in de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de verwervingskosten wordt vastgesteld door de gemeente. De genormeerde bruto last van de marktconforme lening aan het begin van ieder van de volgende perioden, berekend op basis van maandannu)teiten, de toetsrente (8), het restant van een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar en de restanthoofdsom aan het begin van de betreffende periode. In beginsel is deze last steeds gelijk. Indien echter een of meer van de aanvragers 56 jaar of ouder is/ zijn, maar nog geen 65 jaar, wordt de genormeerde last zodanig naar beneden bijgesteld dat deze past bij het dan geldende inkomen (uitgaande van een aanname dat het inkomen dan daalt tot 709o). Vaststelling gegevens ten behoeve van de Starterslening. Hoogte verwervingskosten. In het kader van de verwervingskosten kan bij nieuwbouwwoningen dan wel bij woningen, die door de verkoper volgens een vast plan worden gerenoveerd, voor kwaliteitsverbetering rekening worden gehouden met maximaal een bedrag ad 5.000,ÃćâĆňâĂİ (zgn. meerwerk). Bij bestaande woningen, die door de koper worden gerenoveerd, wordt voor kwaliteitsverbetering rekening gehouden met de kosten voor opheffing van achterstallig onderhoud en verbeterkosten voorzover "sober en doelmatig"; een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

16 Raadsnummer Og.R507.OOI Hoogte Starterslening. De geadviseerde hoogte van de Starterslening wordt door BO als volgt berekend. Burgemeester en wethouders bepalen de uiteindelijke hoogte. Hoogte Starterslening = Verwervingskosten (12) -/- beschikbaar eigen geld (11). -/- genormeerde marktconforme lening. De berekening van de genormeerde marktconforme lening is gebaseerd op een simulatie van de marktconforme lening die de aanvrager met NHG kan krijgen. Indien geen van de partners op de ontvangstdatum 56 jaar of ouder is, verloopt de berekening van de genormeerde marktconforme lening als volgt: Normfinancieringslast = Toetsinkomen huishouden (7) x financi eringslastpercentage(9) Genormeerde marktconforme lening = de maximale marktconforme lening op basis van de dan geldende NHG-normen. Toets bij 56jaar of ouder. Indien op de ontvangstdatum een of meer van de partners 56 jaar of ouder is, maar nog geen 65 jaar, gelden de volgende aanvullende regels: vanaf het begin van een jaar waarin een partner 65 jaar wordt, wordt rekening gehouden met een inkomen van 70%o van het actuele toetsinkomen, Hierbij wordt gerekend in hele jaren vanaf de ontvangstdatum. Het toetsinkomen huishouden (7) wordt vanaf het begin van dat jaar overeenkomstig verlaagd, de financieringslast moet vanaf het begin van een jaar waarin een partner 65 jaar wordt passen bij het dan geldende toetsinkomen huishouden. Dit wordt bereikt doordat er in de berekening vanuit wordt gegaan dat de eerste periode extra wordt afgelost; in de berekening van de nieuwe normfinancieringslast vanaf het begin van het jaar waarin een partner 65 jaar wordt, wordt steeds uitgegaan van het financieringslastpercentage (9) van partner 1. Normlast marktconforme lening. Als onderdeel van de aanvangstoets wordt vastgesteld hoe hoog de genormeerde last van de marktconforme lening (13) bedraagt aan het begin van ieder van de volgende perioden. Deze bedragen zijn van belang bij de hertoetsen. Toets vermogen. Bij de toets wordt er vanuit gegaan dat het vermogen/eigen geld als bedoeld in box 3 van de inkomstenbelasting voor zover het uitgaat boven ,ÃćâĆňâĂİ wordt gebruikt ter financiering van de verwervingskosten.

17 Raadsnummer 03.R507.00I 6 Toewijzing starterslening door de gemeente. Burgemeester en wethouders bepalen de definitieve hoogte van de Starterslening. Het is denkbaar dat hierbij op basis van de eigen verordening nog correcties worden toepast op het advies van BO. Voor de eerste periode van 3 jaar is de Starterslening renteloos en aflossingsvrij. De gemeente wijst de Starterlening toe, met een toewijzingsbrief. Indien de aanvrager naar het oordeel van de gemeente niet in aanmerking komt voor een Starterslening, stuurt de gemeente de aanvrager hierover schriftelijk bericht. SVn ontvangt een kopie van de toewijzingsbrief c.q. van de brief met de afwijzing van de Starterslening. 7 Hertoets Startersleningen. Belangrijk: Persoonlijke verplichtingen worden bij de hertoets van de Starterslening buiten beschouwing gelaten. Wanneer SVn op de mogelijke hertoetsmomenten, op verzoek van de klant, een hertoets uitvoert, bedraagt het tarief hiervoor EUR 140,ÃćâĆňâĂİ, prijspeil Na 2002 wordt het tarief jaarlijks geãŕndexeerd met de consumentenprijsindex alle huishoudens (zie: en wel als volgt: index september voorafgaandjaar x EUR 140-,- indexseptember 2002 De kosten van de hertoets komen voor rekening van de klant. SVn brengt deze kosten in rekening bij de klant. De klant tekent hiertoe vooraf een machtiging tot eenmalige automatische incasso. SVn brengt de kosten niet bij de klant in rekening, wanneer burgemeester en wethouders bepalen dat de gemeente de kosten voor haar rekening neemt. Definities ten behoeve van hertoets en aanpassing. De begrippen 1 t/m 13, die zijn gedefinieerd bij "4 Definities ten behoeve van vaststelling hoogte starterslening", worden geacht hier te zijn ingevoegd. 14 Periode Een periode waarin de rente en aflossing constant blijft. De Starterslening kent 5 perioden: 1 jaar 1 t/mjaar3 2 jaar 4 t/m jaar 6 3 jaar 7 t/m jaar 10 4 jaar11 t/m jaar 15 5 jaar 16 t/m jaar 30

18 15 Herzieningsdatum Raadsnummer OQ.R507.00I Periode 1 gaat in op de ingangsdatum van de lening. De ingangsdatum is de eerste dag van de maand volgend op die waarin de hypotheekakte wordt gepasseerd. De eerste dag van een periode (met uitzondering periode 1). Een herzieningsdatum valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. 16 Peildatum 17 Huishouden (ten behoeve van hertoets) 18 Hertoetsrente 19 Financieringslastpercentage hertoets De dag die drie kalendermaanden voorafgaat aan de herzieningsdatum. Het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem voorafgaand aan de peildatum tenminste zes maanden een gezamenlijke huishouding voert, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het huishouden behoren. In de hertoets voor de periodes 2, 3 en 4: het in de aanvangstoets gehanteerde rentepercentage van SVn bij 15 jaar rentevast, zoals gold op de oorspronkelijke ontvangstdatum (1). In de hertoets voor de periode 5: het rentepercentage van SVn bij 15 jaar rentevast, zoals geldt op de peildatum (16) van periode 5. Het financieringslastpercentage conform de op de peildatum (16) geldende NHG-normen dat behoort bij het individueel toetsinkomen (4) van partner 1 (5), en rekening houdend met de hertoetsrente (18). Volgens de NHGnorm wordt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd de financieringslasttabel vanaf 65 jaar van de NHG-voorwaarden en normen gehanteerd.

19 r p Raadsnummer Og.R507.OOI 20 Peiljaar hertoets 21 Restantlooptijd 22 Marktconforme annuiteit starterslening Indien de peildatum (16) in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin de peildatum ligt. Indien de peildatum (16) in de tweede helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de peildatum ligt. De looptijd indien op de herzieningsdatum (15) de aflossing gaat lopen: ÃćâĆňâĂİ 30 jaar minus het aantal op de herzieningsdatum verstreken jaren van de looptijd, maar met de volgende uitzonderingen: ÃćâĆňâĂİ 10 jaar bij een hoofdsom tussen EUR en EUR ; ÃćâĆňâĂİ 5 jaar bij een hoofdsom lager dan EUR De jaarannutteit van de Starterslening over de restantlooptijd (21) bij de hertoetsrente (18) 8 Vaststelling gegevens ten behoeve van de hertoets. Toetsinkorn en. Het actuele toetsinkomen wordt op dezelfde wijze vastgesteld als voor de draagkrachttoets bij de aanvangstoets. Herziening rente en aflossing. De normfinancieringslast op de peildatum is de basis voor de herziening van de rente en aflossing voor de eerstvolgende periode. Normfinancieringslast = Toetsinkomen huishouden (7) x financieringslastpercentage hertoets (Fout! I/erwijzingsbron niet gevonden.) Beschikbare financieringslast = Normfinancieringslast -/- Genormeerde last marktconforme lening (13) Vervolgens wordt de rente en looptijd als volgt vastgesteld: a. indien de beschikbare financieringslast groter is dan de annuiteit Starterslening (22). geldt gedurende de restantlooptijd de genoemde annuiteit. De rente blijft vast t/m het einde van periode 4. Daarna gaat een nieuwe rentevastperiode in van

20 Raadsnummer OQ.R507.OOI maximaal 15 jaar, met het rentepercentage van SVn bij 15 jaar rentevast, zoals geldt op de peildatum (16) van periode 5; b. indien de beschikbare financieringslast kleiner is dan de annuyteit Starterslening (22): er wordt geen aflossing berekend, alleen rente. Het rentepercentage wordt als volgt berekend: Beschikbare financieringsruimte x Hoogte Starterslening Het rentepercentage wordt naar beneden afgerond op eentiende procent. Gaat voor de betreffende periode een annutteit gelden, dan vinden er ten behoeve van de volgende periode geen hertoetsen meer plaats. Wordt alleen rente berekend, dan vindt voorafgaand aan de volgende periode opnieuw een hertoets plaats. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 september A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier. BE

21 gemeente Griffie gemeenteraad Commissiexecretariaat Retouradres Postbus goxso, 56oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 03.R Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) z38 z488 Ons kenmerk griffie verzenddatum zx juli 2003 Cornrnissieadvies Betreft cie Rp: Raadsvoorstel Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Integrale Wijkvernieuwingsgebieden. De commissie Ruimtelijke pijler heeft in haar vergadering van 16 juli 2003 beraadslaagd over het bovengenoemde onderwerp. De commissie heeft als volgt geadviseerd: leefbaar eindhoven : Akkoord; CDA: Stemvoorbehoud; PvdA: Stemvoorbehoud; VVD: Akkoord; SP: Akkoord; D66: Akkoord; OuderenAppel: Stemvoorbehoud; (x r oen Links : Stemvoorbehoud ( druppel op gloeiende plaat); De Stadspartij: Akkoord, (registratie gehonoreerde en niet gehonoreerde aanvragen). Wethouder M, Schreurs heeft toegezegd: na te gaan of er in de verordening een beperking is opgenomen of moet worden opgenomen ten aanzien van een maximum inkomen bij deelneming; het signaal dat de bewonersorganisaties door de SHE niet of onvoldoende zijn geynformeerd over deze regeling neemt de wethouder mee naar het reguliere overleg met de SHE; na te gaan hoe deze regeling zich verhoudt tot de koopsubsidieregeling; een percentage/verhoudingsgetal aan te zullen reiken met betrekking tot het aantal mensen van de doelgroep dat met deze regeling geholpen kan worden; gegevens na te gaan met betrekking tot het verleden. De secretaris van de commissie, M. Honing Bijlage(n): 0 Bezoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden ma t/m vr g.oo-x6.oo uur Postadres Postbus goxso 56oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING.

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. ALGEMEEN De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING 2013.00980 1 Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de VROM Startersleningen uit het desbetreffende gemeentelijke fonds. De gemeente bepaalt

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012)

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: - Kenmerken van de VROM Starterslening - Voorwaarden

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Gemeenteblad van Venlo

Gemeenteblad van Venlo Gemeenteblad van Venlo 1.733.41 Verordening VROM Startersregeling Venlo 2007 Vastgesteld bij besluit d.d. 26 september 2007 van de raad Afgekondigd d.d. 17 oktober 2007 In werking d.d. 1 oktober 2007 postadres

Nadere informatie

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de VROM Starterslening Voorwaarden aan de bancaire hypothecaire lening Definities gebruikt bij

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre

Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre Definities Bij de aanvangsdraagkrachttoets wordt gebruik gemaakt van de volgende definities bij de vaststelling van de hoogte van de

Nadere informatie

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING 4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING Ingangsdatum De ingangsdatum van de VROM Starterslening is 1 januari 2007. Verstrekking De lening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de gemeente,

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit: Nummer: 05-07-13/ De raad der gemeente Hellevoetsluis: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: 05-07-13/ gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 62 Besluit: Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad VERORDENING VROM STARTERSLENING HELMOND 2007 Raadsbesluit 46 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR18070_1 29 maart 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen Raadsvoorstel 46 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen B&W vergadering : 20 maart 2007 Dienst / afdeling : SB.BW.WO Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening / Voorwaarden aan

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012, Bloomenbadphats Agendapunt: 8(c) Raadsvoordracht Verordening tot wijziging van de verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor

Nadere informatie

5. De VROM Starterslening toe te passen bij plan Het Nieuwe Willaer voor nieuwbouwwoningen met een nieuwbouwwaarde tot een maximum van ,00.

5. De VROM Starterslening toe te passen bij plan Het Nieuwe Willaer voor nieuwbouwwoningen met een nieuwbouwwaarde tot een maximum van ,00. CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR61091_3 8 november 2016 Verordening VROM starterslening De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Stirnuleringsfonds Startersregeling

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Stirnuleringsfonds Startersregeling gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer o6.rzy6g.oox Inboeknummer o6bstor6pp Beslisdatum B%W as augustus 2006 Dossiernummer 635 354 OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

De raad der gemeente Diemen; b e s l u i t : de hieronder staande "Verordening Startersleningen Gemeente Diemen 2011" vast te stellen.

De raad der gemeente Diemen; b e s l u i t : de hieronder staande Verordening Startersleningen Gemeente Diemen 2011 vast te stellen. RAADSBESLUIT Nr.: Onderwerp: Geactualiseerde startersregeling gemeente Diemen De raad der gemeente Diemen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. b e s l u i t : de hieronder staande

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSREGELING.

VERORDENING VROM STARTERSREGELING. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR105782_1 29 maart 2016 Verordening VROM startersregeling De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 24 juni 2004;

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Nr. 5c, afdeling SO BIJLAGE 1 PROCEDURES EN GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening 1 De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Algemeen De VROM Starterslening is een financieringsproduct

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Nummer raadsnota: O Q O 7 f) ft n /DOM C»~rtarolar.!nrt* ^ «U. Bijlagen: 1. Verordening Vrom Starterslening

Nummer raadsnota: O Q O 7 f) ft n /DOM C»~rtarolar.!nrt* ^ «U. Bijlagen: 1. Verordening Vrom Starterslening m 5 E gemeente NOTA VOOR DE RAAD rs.' tm Datum: 25 mei 2007 Nummer raadsnota: O Q O 7 f) ft n /DOM C»~rtarolar.!nrt* ^ «U Onderwerp: Verordening VROM Starterslening. Portefeuillehouder: van Brummen Bijlagen:

Nadere informatie

In te trekken de Verordening VROM Starterslening, vastgesteld op 24 april 2007, nr. 07.00020.

In te trekken de Verordening VROM Starterslening, vastgesteld op 24 april 2007, nr. 07.00020. Gemeente Hellendoorn Nijverdal, 18 juni 2013 Nr. 13INT01039 Besluit De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van; 23 april 2013 Besluit: I

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 43/2008 29 januari 2008 STZ/WWGZ 2008/12 Verordening VROM Starterslening Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding De starters op de woningmarkt hebben

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor Starterslening (A) De procedures rondom de Starterslening Het proces rondom de Starterslening

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari 2007. Gemeenteblad 2007 / Agendapunt. Aan de Raad

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari 2007. Gemeenteblad 2007 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft Startersregeling in Stein Vergaderdatum 15 februari 2007 Gemeenteblad 2007 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De verordening VROM Startersregeling Stein 2007

Nadere informatie

Verordening VROM startersregeling

Verordening VROM startersregeling Verordening VROM startersregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening Starterslening Tholen 2017

Verordening Starterslening Tholen 2017 Verordening Starterslening Tholen 2017 Laatst vastgesteld: 12 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 2 Artikel 3 - Beschikbaarheid budget... 2 Artikel 4

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710190 Ag nr. : Datum :24-05-07 Onderwerp Aanpassing Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Boxtel met de daarbij behorende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening VROM Startersregeling

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening VROM Startersregeling gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2IQ2.OOI Inboeknummer o7bstoogsa Beslisdatum B%W 22 mei 2007 Dossiernummer 72I.352 OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp Instelling starterslening en vaststelling Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Gemeente Nijmegen

Onderwerp Instelling starterslening en vaststelling Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Gemeente Nijmegen Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 september 2004 / 176/2004 Onderwerp Instelling starterslening en vaststelling Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Gemeente

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 april 2013;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 april 2013; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR298171_1 29 maart 2016 Verordening Starterslening De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Martine de Graaf Telefoon 511.3561 E-mail: m.d.graaf@haarlem.nl Reg.nr.: 2008/12 Te kopiëren: Bijlagen A,B,C B & W -vergadering van 29 januari 2008 Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal stappen c.q. procedures. Deze procedures betreffen: 1. De vorming

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei,

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei, gemeenle ", Gemert-Bateel Raadsbesluit Bijlage bij agendanummer: 9 Zaaknr. 646633 Onderwerp: Verordening Starterslening 2013 De raad van de gemeente Gemert-Bakei, overwegende dat de minister van Wonen

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal/ nummer 2012 / 089

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal/ nummer 2012 / 089 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal/ nummer 2012 / 089 Naam Verordening VROM startersregelling gemeente Nijmegen (2012) met uitvoeringsregels, procedures en veelgestelde vragen Publicatiedatum 30 oktober 2012

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Stirnuleringsfonds Startersregeling

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Stirnuleringsfonds Startersregeling gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer o6.rzy6g.oox Inboeknummer o6bstor6pp Beslisdatum B%W as augustus 2006 Dossiernummer 635 354 OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0054 A 11 07/387 låçéêïéêéw= VROM Starterlening Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid Fysiek ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening VROM Starterslening Plantage de Sniep gemeente Diemen Datum: 22 februari 2010

Onderwerp: Verordening VROM Starterslening Plantage de Sniep gemeente Diemen Datum: 22 februari 2010 Raadsvoordracht Onderwerp: Verordening VROM Starterslening Plantage de Sniep gemeente Diemen Datum: 22 februari 2010 Steller: Portefeuillehouder G.T.J. Kiep A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing De "Verordening

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 /% "9"1" Agenda puntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 De raad der gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester

Nadere informatie

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Let op: Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor (A) Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal. Aan de Gemeenteraad.

Gemeente Bloemendaal. Aan de Gemeenteraad. Gemeente Bloemendaal 21 Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 maart 2008 Nummer : 21 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder drs. R.A. Heerze Afdeling : II-Bouwen en Wonen

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2017.0015810 onderwerp Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2017 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steller J.M. Vijfhuizen Collegevergadering 11 april 2017 Raadsvergadering

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening 1 De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Algemeen De VROM Starterslening is een financieringsproduct

Nadere informatie

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari Gemeenteblad 2007 / 12. Agendapunt 10. Aan de Raad

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari Gemeenteblad 2007 / 12. Agendapunt 10. Aan de Raad Betreft Startersregeling in Stein Vergaderdatum 15 februari 2007 Gemeenteblad 2007 / 12 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De verordening VROM Startersregeling Stein

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 21 maart 2007. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 07it00176. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07Rb005, aan, houdende de vaststelling van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 september 211 / 14/211(PA 28 september 211: afgevoerd van raadsagenda in afwachting van nieuw collegevoorstel) Fatale termijn: besluitvorming

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 Onderwerp: Verordening Starterslening Gemeente Asten 2015 Bijlage(n): Vergadering van: 1 3 november 2015 Agendanummer: p.h.: 15.11.07 ThM de raad van de gemeente

Nadere informatie

Titel: Verordening Starterslening

Titel: Verordening Starterslening Titel: Verordening Starterslening Beschrijving: Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden hebben wij, in samenwerking met de

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF GEMEENTEBARNEVELD ~~ gemeente Barneveld v L- Aan het college van burgemeester en wethouders AFD. ~(l',o Onderwerp: log~en stukken Nadere voorschriften verbinden aan de toekenning van VROM-Startersleningen.

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder:

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder: Raadsvergadering d.d.: Besluit nummer: Onderwerp: Gemeente Den Helder ConceptversieRWO/Beleidsontwikkelina/Dcr/01092009 Verordening VROM-Starters Stuknummer: bl09.01615 De raad van de gemeente Den Helder;

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014 De raad van de gemeente Haaren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Verordening Starterslening Asten

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie