Algemene Voorwaarden van Renesas Electronics Europe GmbH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van Renesas Electronics Europe GmbH"

Transcriptie

1 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten met betrekking tot de goederen en/of diensten die worden geleverd door Renesas Electronics Europe GmbH ( Renesas ). De van toepassing verklaring van enige door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden of algemene inkoopvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze gelden ook niet indien Renesas overeenkomsten zonder voorbehoud uitvoert, met de wetenschap van het bestaan van tegenstrijdige door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden. 1.2 Er bestaan geen aanvullende overeenkomsten. Alle wijzingen van deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk door Renesas te worden bevestigd. Dit geldt ook voor het buiten toepassing verklaren van het voorstaande beding over betreffende het schriftelijkheidsvereiste. voldoet niet aan dit schriftelijkheidsvereiste. 2 Offerte en het sluiten van de overeenkomst 2.1 Offertes van Renesas zijn altijd vrijblijvend en niet bindend. Door het plaatsen van een bestelling doet Afnemer een aanbod waaraan hij 3 weken, vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door Renesas, gebonden is. Een overeenkomst komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging van de bestelling door Renesas en zal met deze bevestiging en deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming zijn. Mondelinge afspraken of toezeggingen dienen schriftelijk door Renesas te worden bevestigd alvorens zij rechtsgeldig zijn. 2.2 De in catalogi, prijslijsten of ander reclamemateriaal van Renesas opgenomen tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere kwaliteitsgegevens zijn niet aan te merken als gegarandeerde eigenschappen of voorwaarden ( Beschaffenheit ), tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven. 3 Uitvoering van de overeenkomst betreffende de goederen en diensten/ aanvaarding 3.1 Leveringsdata en leveringstermijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 1

2 3.2 Indien sprake is van overmacht zoals in geval van oorlog, natuurrampen, aardbevingen of arbeidsconflicten die onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn en buiten de invloedsfeer van Renesas liggen en waarvoor Renesas niet verantwoordelijk is, zal Renesas voor de duur van de effecten daarvan niet gehouden zijn om de goederen of diensten tijdig te leveren. Overeengekomen leveringstermijnen zullen worden verlengd voor de duur van deze overmachtsituatie en de effecten daarvan; de Afnemer zal over het ontstaan en over de gevolgen van de overmachtsituatie op passende wijze worden geïnformeerd. Indien het einde van de overmachtsituatie en de gevolgen daarvan niet voorzienbaar zijn of indien de overmachtsituatie en de effecten daarvan langer duren dan drie maanden, zal elke partij bij deze overeenkomst gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. 3.3 Indien de hoeveelheid goederen die Renesas gedurende de situatie genoemd onder Artikel 3.2 ter beschikking staan niet voldoende is om de overeenkomsten met alle Afnemers na te komen, is Renesas gerechtigd om naar eigen inzicht al haar leveringsverplichtingen te beperken; daarbij zal Renesas vrijgesteld zijn van alle verdere leververplichtingen. 3.4 Renesas is gerechtigd om over te gaan tot gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke uitvoering van diensten, voor zover dit redelijk is ten opzichte van de Afnemer. Renesas is gerechtigd om af te wijken van overeengekomen levering of uitvoeringen, voor zover dit redelijk is ten opzichte van de Afnemer. 3.5 De Afnemer zal met betrekking tot de ontvangst of acceptatie van de goederen medewerking verlenen en zal Renesas tijdig inlichten betreffende omstandigheden die deze levering kunnen bemoeilijken. 3.6 Indien het verzenden van de goederen vertraagd wordt en de Afnemer is hiervoor verantwoordelijk, heeft Renesas het recht om schadevergoeding te vorderen van de Afnemer voor de opslag van de goederen en andere hieraan gerelateerde kosten. Indien deze opslag in magazijnen van Renesas plaatsvindt, heeft Renesas na een wachttijd van vijf werkdagen recht op een schadevergoeding voor elke aangevangen maand van opslag te hoogte van minimaal van 1% van de waarde van het factuurbedrag dat overeenkomt met de te late levering, tenzij de Afnemer bewijst dat Renesas geen schade heeft geleden of geen schade van deze omvang heeft geleden. Renesas behoudt zich het recht voor om de vergoeding van andere schade te vorderen. 2

3 4 Risico-overgang, verzending, verzekering 4.1 Indien Renesas het risico op zich neemt voor de verzending van de goederen, gaat dit risico over op de Afnemer op het moment van overhandiging van het geleverde aan de transportonderneming of aan de Afnemer zelf. Indien het overhandigen of het verzenden wordt vertraagd en de Afnemer is hiervoor verantwoordelijk, zal het risico overgaan op Afnemer op de dag waarop gemeld wordt dat de te leveren goed gereed zijn voor verzending. 4.2 Indien Renesas verzendingsvoorschriften van de Afnemer opvolgt, dan geschiedt dit op risico van de Afnemer. In dit kader is Renesas slechts aansprakelijk uit hoofde van 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden. 4.3 In de afwezigheid van nadere instructies van de Afnemer hiertoe, geschiedt de verzending op een passend verzendmethoden, in de gebruikelijke verpakking en op kosten van de Afnemer. 4.4 Indien de goederen worden verzonden door Renesas, zal Renesas op verzoek en op kosten van de Afnemer de zending verzekeren tegen transport-, breuk-, brand- en ongevalschade. Eventuele overeenkomsten over de transport- en verzekeringskosten hebben geen betrekking op de risicooverdracht. 4.5 Voor zover tussen partijen Incoterms zijn overeengekomen, is de versie van de Incoterms 2010 van toepassing. 5 Gebreken. 5.1 De door Renesas te leveren goederen zijn vrij van gebreken betreffende de kwaliteit of juridische gebreken in de titel. Dit betreft echter geen gebreken die zijn ontstaan door onjuist gebruik, foutieve montage (tenzij de montagehandleiding onjuist is), het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen of overige in de invloedsfeer van de Afnemer liggende omstandigheden. Dit betreft ook geen gebreken die door slijtage zijn veroorzaakt. 5.2 Indien enig goed een gebrek vertoont, is Renesas gerechtigd om naar eigen inzicht over te gaan tot voor de Afnemer kosteloos herstel of vervanging van het goed (tezamen: Latere Nakoming ). Indien Renesas niet bereid of in staat is tot Latere Nakoming, indien Renesas dit weigert of indien dit vanwege door Renesas te verantwoorden redenen onredelijk lang vertraagd wordt of indien de Late- 3

4 re Nakoming om andere redenen mislukt, is Afnemer naar eigen goeddunken en overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke regels gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, de koopprijs te verminderen en/of schadevergoeding op grond van 6 of vergoeding van zijn onkosten te vorderen. 5.3 De uit hoofde van de Latere Nakoming voortvloeiende transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten worden door Renesas vergoed. 5.4 Vorderingen van de Afnemer uit hoofde van een gebrekkig goed vergen dat de Afnemer heeft voldaan aan zijn verplichting om het goed na ontvangst onmiddellijk te inspecteren op enig gebrek en dat de Afnemer Renesas onverwijld op de hoogte heeft gesteld van enig gebrek in het goed. Dit geldt in het bijzonder voor de gevallen waarin het goed niet geleverd wordt. De Afnemer zal Renesas op een gepaste wijze toestaan om het gebrek te inspecteren. 5.5 De verjaringstermijn van een vordering gebaseerd op een gebrek bedraagt één jaar vanaf de levering van het goed. Vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad vanwege een gebrek van de goederen, verjaren één jaar vanaf het wettelijke aanvangsmoment van de wettelijke verjaringstermijn. In geval van aansprakelijkheid voor schending van bijkomende contractuele verplichtingen of precontractuele verplichtingen die gebaseerd is op onrechtmatige daad maar niet vanwege enig gebrek aan de goederen, zal de vordering van Afnemer verjaren twee jaar na bekendheid, of nadat bekendheid redelijkerwijs verondersteld kan worden, met de omstandigheden die leiden tot de vordering en de aansprakelijke partij. Vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op letselschade, zaaksschade of schade aan de gezondheid, het opzettelijk of als gevolg van ernstige nalatigheid niet nakomen van verplichtingen en ook voor uit hoofde van met boze opzet ( arglistig verschwiegen ) verhulde gebreken zullen in afwijking van de eerste tot en met de derde zin verjaren op grond van de wet. 5.6 Indien Afnemer het recht heeft om de goederen terug te brengen, zal dit geschieden na overleg met Renesas en conform diens instructies. 5.7 Uitsluitend de Afnemer heeft het recht om een vordering uit hoofde van een gebrek jegens Renesas in te dienen. Deze vordering is niet overdraagbaar. 6 Aansprakelijkheid 4

5 6.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Renesas met betrekking tot schadevergoeding wordt onder voorbehoud van Artikel 6.2 als volgt beperkt: (i) Voor de schending van inhoudelijke contractuele plichten c.q. Hoofdplichten door geringe nalatigheid is de hoogte van de aansprakelijkheid van Renesas beperkt tot op het moment van sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade die gebruikelijk is met betrekking tot die overeenkomst. Inhoudelijke contractuele verplichtingen (of Hoofdplichten ) zijn verplichtingen die voor de Afnemer een rechtspositie scheppen, tot welke de Afnemer gerechtigd is op grond van de inhoud en het doel van de contractuele bepalingen en verplichtingen die moeten worden nageleefd teneinde de overeenkomst juist uit te voeren en ten aanzien waarvan de Afnemer doorgaans erop vertrouwt en mag vertrouwen dat deze worden nageleefd. (ii) Renesas is niet aansprakelijk voor schending van verplichtingen door geringe nalatigheid van andere dan de in sub (i) genoemde verplichtingen. Voor de overige gevallen blijft het wettelijke recht van de Afnemer op schadevergoeding onverlet, tenzij partijen anders overeenkomen. 6.2 De in Artikel 6.1 (i) en (ii) genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de aansprakelijkheid is gebaseerd op dwingend recht (in het bijzonder op grond van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz)), in het geval van het door boze opzet verhullen van een gebrek, bij een overeengekomen garantie of in geval van letselschade veroorzaakt door de schuld van Renesas. 6.3 Indien Renesas op grond van Artikel 6.1 en/of 6.2 aansprakelijk is, geldt in afwijking van Artikel 5.5 de wettelijke verjaringstermijn. 6.4 Afnemer is verplicht om gepaste maatregelen te nemen om schade te voorkomen en the beperken. 7 Productaansprakelijkheid 7.1 Voor zover Afnemer de geleverde goederen verkoopt vrijwaart Afnemer Renesas van aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid voor zover Afnemer verantwoordelijk is voor het gebrek dat tot de aansprakelijkheid heeft geleid. 5

6 7.2 Indien Afnemer de geleverde goederen of producten die met gebruikmaking van de goederen geproduceerd zijn verkoopt, dienen deze verkoopovereenkomsten zodanig gedocumenteerd te worden dat de desbetreffende klanten kunnen worden geïdentificeerd. Afnemer legt deze verplichting op aan zijn klanten voor zover dit documenteren mogelijk is en redelijkerwijs van deze klanten kan worden gevergd. 7.3 Bij het voeren van verweer tegen aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid zal Afnemer op elke redelijke wijze ondersteuning bieden aan Renesas. In het bijzonder zal Afnemer Renesas op verzoek de noodzakelijke informatie verschaffen over de aard en de wijze van de verwerking van de goederen van Renesas alsmede het aandeel van de door Renesas geleverde goederen in de door Afnemer geproduceerde producten. 7.4 Afnemer zal Renesas onverwijld op de hoogte stellen van enig incident of enige schade of andere opvallende feiten die verband houden met de goederen van Renesas. 8 Intellectuele eigendoms- en merkenrechten 8.1 Indien Afnemer wordt geconfronteerd met een vordering uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of aanvragen daarvan ( Rechten ) gebaseerd op goederen geleverd door Renesas, zal Afnemer Renesas hiervan onverwijld en continuerend op de hoogte stellen betreffende alle aspecten die gerelateerd zijn aan een dergelijke vordering en zal in het bijzonder alle noodzakelijke documentatie en informatie aan Renesas verstrekken. 8.2 Renesas is niet verplicht om de door Afnemer opgelegde specificaties te onderzoeken op inbreuk op Rechten. Indien sprake is van enige inbreuk op rechten van derden als gevolg van de naleving van dergelijke specificaties, zal Afnemer Renesas vrijwaren. 8.3 Renesas is gerechtigd om de voor Afnemer ontworpen klantspecifieke modellen één jaar na de laatste levering aan Afnemer te vernietigen, zonder Afnemer hierover van te voren nogmaals te informeren. 9 Prijzen en betaling 9.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen gebaseerd op de netto prijs af fabriek. Deze prijzen dienen door de Afnemer te worden betaald zonder korting en inclusief BTW, (de bij Renesas ge- 6

7 bruikelijke) verpakkingskosten, verzendkosten, douanerechten en eventuele andere bijkomende invoerrechten. 9.2 Renesas is gerechtigd om de overeengekomen prijzen aan te passen, indien en voor zover de kosten voor materialen en grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de productie zijn verhoogd of verlaagd met minimaal 5%, indien loonkosten (salarissen) zijn verhoogd of verlaagd met minimaal 5% of indien invoerrechten en belastingen zijn verhoogd of verlaagd met minimaal 3%. De omvang van deze prijsaanpassing zal overeenkomen met de feitelijke kostenwijziging. Renesas zal de Afnemer over de prijsaanpassing informeren. In geval van een prijsverhoging zal Renesas de Afnemer hierover minimaal drie (3) maanden voordat de nieuwe prijzen geldig zijn informeren. Binnen twee (2) weken na ontvangst van de mededeling over een prijsverhoging kan Afnemer de overeenkomst ontbinden middels een schriftelijke verklaring. 9.3 Alle facturen van Renesas dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan zonder korting. 9.4 Renesas is gerechtigd om over te gaan tot het toerekenen van betalingen aan oudere vorderingen, zelfs in geval van andersluidende bedingen van de Afnemer. Voor zover er kosten en rente verschuldigd zijn, is Renesas gerechtigd om de betaling toe te rekenen aan in eerste instantie de kosten, vervolgens aan de rente en ten slotte aan de hoofdschuld. In geval van betaling middels cheques of wisselbrieven is de betaling pas voldaan als de cheque of de wisselbrief verzilverd is. Alle kosten betreffende het verzilveren van cheques en wisselbrieven zullen worden gedragen door de Afnemer. Renesas is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of het niet juist indienen, protesteren of informeren. 9.5 Indien Renesas na het sluiten van de overeenkomst op de hoogte raakt van enig risico dat Afnemer niet kan voldoen aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, is Renesas gerechtigd om de nog openstaande bestellingen slechts uit te voeren tegen vooruitbetaling of nadat er zekerheid is gesteld. Als de vooruitbetalingen of het stellen van zekerheid zelfs na het verstrijken van een extra redelijk termijn niet plaatsvinden, zal Renesas gerechtigd zijn om de desbetreffende afzonderlijke overeenkomsten of alle desbetreffende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Renesas behoudt zich alle overige rechten voor. 7

8 9.6 Indien Afnemer verzuimt om tot betaling over te gaan, is Renesas gerechtigd rente ten bedrage van 8% boven de basisrentevoet te factureren vanaf het tijdstip van het verzuim. Renesas behoudt zich het recht voor op overige schadevergoeding voortvloeiend uit dit betalingsverzuim. 9.7 Afnemer is uitsluitend tot verrekening gerechtigd als de tegenvordering niet door Renesas wordt betwist of indien deze definitief in rechte is vastgesteld. 10 Eigendomsvoorbehoud 10.1 De goederen blijven eigendom van Renesas tot alle vorderingen van Renesas jegens Afnemer uit hoofde van de zakelijke relatie tussen Partijen zijn voldaan ( Retentie-Goederen ), ongeacht de rechtsgrond daarvan en met inbegrip van toekomstige vorderingen. Het voorgaande is eveneens van toepassing indien afzonderlijke dan wel alle vorderingen van Renesas zijn opgenomen in een rekening-courant en het saldo daarvan is voldaan en erkend Enige verwerking of omvorming van Retentie-Goederen door Afnemer vindt altijd plaats ten behoeve van Renesas. Als Retentie-Goederen worden verwerkt met andere goederen tot een product, zal Renesas mede-eigenaar worden van deze producten naar rato van de waarde van de Retentie- Goederen ten opzichte van de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking. De bepalingen die van toepassing zijn op de Retentie-Goederen zijn direct van toepassing op de nieuwe producten die ontstaan als gevolg van deze verwerking Indien de Retentie-Goederen met andere goederen worden verbonden of vermengt, verwerft Renesas het mede-eigendom van het nieuwe product naar rato van de waarde van de Retentie- Goederen ten opzichte van de andere verwerkte goederen op het moment van verbinding of vermenging. Indien de verbinding of vermenging op een dergelijke manier geschiedt dat de producten van de Afnemer beschouwd dienen te worden als de voornaamste goederen, zal Afnemer het medeeigendom op deze goederen pro rata aan Renesas overdragen. Het op deze wijze ontstane medeeigendom zal door Afnemer voor Renesas in bewaring worden genomen; voor Afnemer ontstaan geen aanspraken op grond van deze bewaringneming Afnemer mag het eigendom van Renesas alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verkopen of op andere wijze gebruiken onder gebruikelijke verkoop voorwaarden of hiertoe verplich- 8

9 tingen op zich nemen, op voorwaarden dat Afnemer niet in verzuim is en er geen omstandigheden blijken op grond waarvan enige aanspraak van Renesas gevaar zou kunnen lopen. Afnemer cedeert hierbij aan Renesas alle vorderingen inclusief alle bijkomende rechten die hem toekomen op grond van doorverkoop aan klanten of derden, ongeacht of de Retentie-Goederen worden doorverkocht zonder of nadat zij zijn verwerkt. Indien de Afnemer de Retentie-Goederen na verbinding, verwerking of omvorming met andere goederen, niet zijnde eigendom van Renesas, verkoopt, zal de cessie ten aanzien van de opbrengst van deze verkoop slechts betrekking hebben op het gedeelte van de opbrengst pro rata aan de waarde van de Retentie-Goederen. Afnemer is hierbij gemachtigd om in zijn eigen naam de aan Renesas gecedeerde vordering als trustee voor Renesas te incasseren. Deze machtiging kan worden herroepen door Renesas. Het recht van Renesas om de vorderingen zelf te incasseren blijft onverlet echter, Renesas zal zich onthouden van het incasseren van de vorderingen zolang Afnemer op gepaste wijze zijn betalingsverplichtingen voldoet (in het bijzonder: niet in betalingsverzuim is) c.q. zolang geen aanvraag tot de start van een insolventieprocedure jegens Afnemer is ingediend of zolang Afnemer niet is opgehouden met betalen. In hiervan wel sprake is, is Renesas gerechtigd om de incassomachtiging te herroepen en zelf tot het incasseren van de vorderingen over te gaan. Renesas kan verlangen dat Afnemer aan Renesas informatie verschaft over de gecedeerde vorderingen en de schuldenaren, alle voor het incasso noodzakelijke gegevens verschaft, de bijbehorende stukken overhandigt en de schuldenaren over de cessie informeert. Voor zover Afnemer dergelijke rechten aan derden gecedeerd heeft, is Afnemer alleen gerechtigd tot gebruik van de Retentie-Goederen nadat deze derde de rechten ten behoeve van Renesas effectief heeft prijsgegeven Indien de waarde van de voor Renesas gevestigde zekerheden de vorderingen van Renesas met meer dan 10% overstijgt, rekening houdend met de gebruikelijke waardeverminderingen en kosteninhoudingen van banken, is Renesas op verzoek van Afnemer verplicht om bepaalde zekerheiden naar eigen keuze vrij te geven. Daarbij dient ten opzichte van goederen te worden uitgegaan van de desbetreffende koopprijzen en ten opzichte van vorderingen van de nominale waarde Afnemer is verplicht om de Retentie-Goederen zorgvuldig te behandelen; in het bijzonder is Afnemer verplicht om op eigen kosten de Retentie-Goederen adequaat te verzekeren (tegen de nieuwwaarde) tegen diefstal, brand- en waterschade. Mocht er beslag gelegd worden op de Retentie- Goederen of indien de rechten van Renesas op enige andere wijze in gevaar worden gebracht, zal 9

10 Afnemer Renesas hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en in overleg met Renesas al het nodige doen om het gevaar af te wenden. Indien dit zinvol is voor de bescherming van de Retentie- Goederen, zal Afnemer op verzoek van Renesas bepaalde vorderingen aan Renesas cederen Indien Afnemer met enige betalingsverplichting of met enige verplichting die voortvloeit uit het onderhavige Artikel 10 in verzuim is, indien er met betrekking tot het vermogen van Afnemer een insolventieprocedure wordt gestart of indien zijn financiële omstandigheden in wezenlijke mate verslechteren, is Renesas gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en de Retentie-Goederen terug te nemen. De hiermee samenhangende kosten zullen door Afnemer worden gedragen Voor zover het eigendomsvoorbehoud in het buitenlandse bestemmingsland niet geldig is of niet in de beoogde omvang geldig is, zal Afnemer op verzoek meewerken aan het vestigen van die zekerheden die de werking van dit eigendomsvoorbehoud het meest evenaren. 11 Annulering 11.1 Voor annuleringen van door Afnemer geplaatste bestellingen is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Renesas nodig, welke alleen bij wijze van uitzondering zal worden verstrekt Indien Renesas bij wijze van uitzondering toestemt in een door Afnemer gewenste annulering van een bestelling, dient Afnemer doorgaans annuleringskosten in overeenstemming met de navolgende Tabel te betalen. De aan de tabel ten grondslag gelegde annuleringstermijn is afgeleid uit het verschil tussen de eerste door Renesas genoemde leveringstermijn en de kalenderweek waarin de annulering van Afnemer door Renesas wordt ontvangen. Indien de leverdatum op verzoek van Afnemer met terugwerkende kracht is vervroegd, is deze datum doorslaggevend. De Tabel geldt alleen voor de aangegeven groepen goederen. Ten aanzien van andere gevallen dient een afzonderlijke overeenkomst te worden gesloten. Microprocessors/Controllers, Development Tools, Gate Arrays, Peripherals, Memories, Power Devices, Display ICs en Discrete Devices Annuleringstijd kalenderweken in Annuleringskosten in % van de koopprijs 10

11 of meer 0 Cell based ICs Annuleringstijd kalenderweken in Annuleringskosten in % van de koopprijs of meer 0 12 Toepasselijk recht, bevoegde gerecht, exportbeperkingen, douaneafwikkeling 12.1 De juridische relatie tussen Renesas en de Afnemer wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) Ten aanzien van geschillen die direct of indirect voortvloeien uit deze overeenkomst, is de rechter te Düsseldorf bevoegd. Renesas is ook gerechtigd om vorderingen tegen Afnemer in te dienen bij de ten aanzien van Afnemer algemeen bevoegde rechter. 11

12 12.3 Voor zover de geleverde goederen onder de Duitse, Europese en/of US-Amerikaanse exportregulering vallen, zal Afnemer in geval van export c.q. re-export van de goederen de desbetreffende bepalingen voor de exportregulering in acht nemen. Als leveringen op verzoek van Afnemer zonder betaling van de douanerechten uitgevoerd worden, is Afnemer ten opzichte van Renesas aansprakelijk voor eventuele navorderingen van douanerechten Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn op grond van het toepasselijke Duitse recht of enig toepasselijk nationaal recht van de domicilie van Afnemer, welk recht niet door de voorstaande rechtskeuze buiten toepassing kan worden verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een vernietigde bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het commerciële doel dat Renesas en Afnemer zouden hebben beoogd het best evenaart. Renesas EE 20DE - 04/

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Algemene voorwaarden van: Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie