Algemene Voorwaarden van Renesas Electronics Europe GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van Renesas Electronics Europe GmbH"

Transcriptie

1 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten met betrekking tot de goederen en/of diensten die worden geleverd door Renesas Electronics Europe GmbH ( Renesas ). De van toepassing verklaring van enige door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden of algemene inkoopvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze gelden ook niet indien Renesas overeenkomsten zonder voorbehoud uitvoert, met de wetenschap van het bestaan van tegenstrijdige door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden. 1.2 Er bestaan geen aanvullende overeenkomsten. Alle wijzingen van deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk door Renesas te worden bevestigd. Dit geldt ook voor het buiten toepassing verklaren van het voorstaande beding over betreffende het schriftelijkheidsvereiste. voldoet niet aan dit schriftelijkheidsvereiste. 2 Offerte en het sluiten van de overeenkomst 2.1 Offertes van Renesas zijn altijd vrijblijvend en niet bindend. Door het plaatsen van een bestelling doet Afnemer een aanbod waaraan hij 3 weken, vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door Renesas, gebonden is. Een overeenkomst komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging van de bestelling door Renesas en zal met deze bevestiging en deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming zijn. Mondelinge afspraken of toezeggingen dienen schriftelijk door Renesas te worden bevestigd alvorens zij rechtsgeldig zijn. 2.2 De in catalogi, prijslijsten of ander reclamemateriaal van Renesas opgenomen tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere kwaliteitsgegevens zijn niet aan te merken als gegarandeerde eigenschappen of voorwaarden ( Beschaffenheit ), tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven. 3 Uitvoering van de overeenkomst betreffende de goederen en diensten/ aanvaarding 3.1 Leveringsdata en leveringstermijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 1

2 3.2 Indien sprake is van overmacht zoals in geval van oorlog, natuurrampen, aardbevingen of arbeidsconflicten die onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn en buiten de invloedsfeer van Renesas liggen en waarvoor Renesas niet verantwoordelijk is, zal Renesas voor de duur van de effecten daarvan niet gehouden zijn om de goederen of diensten tijdig te leveren. Overeengekomen leveringstermijnen zullen worden verlengd voor de duur van deze overmachtsituatie en de effecten daarvan; de Afnemer zal over het ontstaan en over de gevolgen van de overmachtsituatie op passende wijze worden geïnformeerd. Indien het einde van de overmachtsituatie en de gevolgen daarvan niet voorzienbaar zijn of indien de overmachtsituatie en de effecten daarvan langer duren dan drie maanden, zal elke partij bij deze overeenkomst gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. 3.3 Indien de hoeveelheid goederen die Renesas gedurende de situatie genoemd onder Artikel 3.2 ter beschikking staan niet voldoende is om de overeenkomsten met alle Afnemers na te komen, is Renesas gerechtigd om naar eigen inzicht al haar leveringsverplichtingen te beperken; daarbij zal Renesas vrijgesteld zijn van alle verdere leververplichtingen. 3.4 Renesas is gerechtigd om over te gaan tot gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke uitvoering van diensten, voor zover dit redelijk is ten opzichte van de Afnemer. Renesas is gerechtigd om af te wijken van overeengekomen levering of uitvoeringen, voor zover dit redelijk is ten opzichte van de Afnemer. 3.5 De Afnemer zal met betrekking tot de ontvangst of acceptatie van de goederen medewerking verlenen en zal Renesas tijdig inlichten betreffende omstandigheden die deze levering kunnen bemoeilijken. 3.6 Indien het verzenden van de goederen vertraagd wordt en de Afnemer is hiervoor verantwoordelijk, heeft Renesas het recht om schadevergoeding te vorderen van de Afnemer voor de opslag van de goederen en andere hieraan gerelateerde kosten. Indien deze opslag in magazijnen van Renesas plaatsvindt, heeft Renesas na een wachttijd van vijf werkdagen recht op een schadevergoeding voor elke aangevangen maand van opslag te hoogte van minimaal van 1% van de waarde van het factuurbedrag dat overeenkomt met de te late levering, tenzij de Afnemer bewijst dat Renesas geen schade heeft geleden of geen schade van deze omvang heeft geleden. Renesas behoudt zich het recht voor om de vergoeding van andere schade te vorderen. 2

3 4 Risico-overgang, verzending, verzekering 4.1 Indien Renesas het risico op zich neemt voor de verzending van de goederen, gaat dit risico over op de Afnemer op het moment van overhandiging van het geleverde aan de transportonderneming of aan de Afnemer zelf. Indien het overhandigen of het verzenden wordt vertraagd en de Afnemer is hiervoor verantwoordelijk, zal het risico overgaan op Afnemer op de dag waarop gemeld wordt dat de te leveren goed gereed zijn voor verzending. 4.2 Indien Renesas verzendingsvoorschriften van de Afnemer opvolgt, dan geschiedt dit op risico van de Afnemer. In dit kader is Renesas slechts aansprakelijk uit hoofde van 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden. 4.3 In de afwezigheid van nadere instructies van de Afnemer hiertoe, geschiedt de verzending op een passend verzendmethoden, in de gebruikelijke verpakking en op kosten van de Afnemer. 4.4 Indien de goederen worden verzonden door Renesas, zal Renesas op verzoek en op kosten van de Afnemer de zending verzekeren tegen transport-, breuk-, brand- en ongevalschade. Eventuele overeenkomsten over de transport- en verzekeringskosten hebben geen betrekking op de risicooverdracht. 4.5 Voor zover tussen partijen Incoterms zijn overeengekomen, is de versie van de Incoterms 2010 van toepassing. 5 Gebreken. 5.1 De door Renesas te leveren goederen zijn vrij van gebreken betreffende de kwaliteit of juridische gebreken in de titel. Dit betreft echter geen gebreken die zijn ontstaan door onjuist gebruik, foutieve montage (tenzij de montagehandleiding onjuist is), het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen of overige in de invloedsfeer van de Afnemer liggende omstandigheden. Dit betreft ook geen gebreken die door slijtage zijn veroorzaakt. 5.2 Indien enig goed een gebrek vertoont, is Renesas gerechtigd om naar eigen inzicht over te gaan tot voor de Afnemer kosteloos herstel of vervanging van het goed (tezamen: Latere Nakoming ). Indien Renesas niet bereid of in staat is tot Latere Nakoming, indien Renesas dit weigert of indien dit vanwege door Renesas te verantwoorden redenen onredelijk lang vertraagd wordt of indien de Late- 3

4 re Nakoming om andere redenen mislukt, is Afnemer naar eigen goeddunken en overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke regels gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, de koopprijs te verminderen en/of schadevergoeding op grond van 6 of vergoeding van zijn onkosten te vorderen. 5.3 De uit hoofde van de Latere Nakoming voortvloeiende transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten worden door Renesas vergoed. 5.4 Vorderingen van de Afnemer uit hoofde van een gebrekkig goed vergen dat de Afnemer heeft voldaan aan zijn verplichting om het goed na ontvangst onmiddellijk te inspecteren op enig gebrek en dat de Afnemer Renesas onverwijld op de hoogte heeft gesteld van enig gebrek in het goed. Dit geldt in het bijzonder voor de gevallen waarin het goed niet geleverd wordt. De Afnemer zal Renesas op een gepaste wijze toestaan om het gebrek te inspecteren. 5.5 De verjaringstermijn van een vordering gebaseerd op een gebrek bedraagt één jaar vanaf de levering van het goed. Vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad vanwege een gebrek van de goederen, verjaren één jaar vanaf het wettelijke aanvangsmoment van de wettelijke verjaringstermijn. In geval van aansprakelijkheid voor schending van bijkomende contractuele verplichtingen of precontractuele verplichtingen die gebaseerd is op onrechtmatige daad maar niet vanwege enig gebrek aan de goederen, zal de vordering van Afnemer verjaren twee jaar na bekendheid, of nadat bekendheid redelijkerwijs verondersteld kan worden, met de omstandigheden die leiden tot de vordering en de aansprakelijke partij. Vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op letselschade, zaaksschade of schade aan de gezondheid, het opzettelijk of als gevolg van ernstige nalatigheid niet nakomen van verplichtingen en ook voor uit hoofde van met boze opzet ( arglistig verschwiegen ) verhulde gebreken zullen in afwijking van de eerste tot en met de derde zin verjaren op grond van de wet. 5.6 Indien Afnemer het recht heeft om de goederen terug te brengen, zal dit geschieden na overleg met Renesas en conform diens instructies. 5.7 Uitsluitend de Afnemer heeft het recht om een vordering uit hoofde van een gebrek jegens Renesas in te dienen. Deze vordering is niet overdraagbaar. 6 Aansprakelijkheid 4

5 6.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Renesas met betrekking tot schadevergoeding wordt onder voorbehoud van Artikel 6.2 als volgt beperkt: (i) Voor de schending van inhoudelijke contractuele plichten c.q. Hoofdplichten door geringe nalatigheid is de hoogte van de aansprakelijkheid van Renesas beperkt tot op het moment van sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade die gebruikelijk is met betrekking tot die overeenkomst. Inhoudelijke contractuele verplichtingen (of Hoofdplichten ) zijn verplichtingen die voor de Afnemer een rechtspositie scheppen, tot welke de Afnemer gerechtigd is op grond van de inhoud en het doel van de contractuele bepalingen en verplichtingen die moeten worden nageleefd teneinde de overeenkomst juist uit te voeren en ten aanzien waarvan de Afnemer doorgaans erop vertrouwt en mag vertrouwen dat deze worden nageleefd. (ii) Renesas is niet aansprakelijk voor schending van verplichtingen door geringe nalatigheid van andere dan de in sub (i) genoemde verplichtingen. Voor de overige gevallen blijft het wettelijke recht van de Afnemer op schadevergoeding onverlet, tenzij partijen anders overeenkomen. 6.2 De in Artikel 6.1 (i) en (ii) genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de aansprakelijkheid is gebaseerd op dwingend recht (in het bijzonder op grond van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz)), in het geval van het door boze opzet verhullen van een gebrek, bij een overeengekomen garantie of in geval van letselschade veroorzaakt door de schuld van Renesas. 6.3 Indien Renesas op grond van Artikel 6.1 en/of 6.2 aansprakelijk is, geldt in afwijking van Artikel 5.5 de wettelijke verjaringstermijn. 6.4 Afnemer is verplicht om gepaste maatregelen te nemen om schade te voorkomen en the beperken. 7 Productaansprakelijkheid 7.1 Voor zover Afnemer de geleverde goederen verkoopt vrijwaart Afnemer Renesas van aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid voor zover Afnemer verantwoordelijk is voor het gebrek dat tot de aansprakelijkheid heeft geleid. 5

6 7.2 Indien Afnemer de geleverde goederen of producten die met gebruikmaking van de goederen geproduceerd zijn verkoopt, dienen deze verkoopovereenkomsten zodanig gedocumenteerd te worden dat de desbetreffende klanten kunnen worden geïdentificeerd. Afnemer legt deze verplichting op aan zijn klanten voor zover dit documenteren mogelijk is en redelijkerwijs van deze klanten kan worden gevergd. 7.3 Bij het voeren van verweer tegen aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid zal Afnemer op elke redelijke wijze ondersteuning bieden aan Renesas. In het bijzonder zal Afnemer Renesas op verzoek de noodzakelijke informatie verschaffen over de aard en de wijze van de verwerking van de goederen van Renesas alsmede het aandeel van de door Renesas geleverde goederen in de door Afnemer geproduceerde producten. 7.4 Afnemer zal Renesas onverwijld op de hoogte stellen van enig incident of enige schade of andere opvallende feiten die verband houden met de goederen van Renesas. 8 Intellectuele eigendoms- en merkenrechten 8.1 Indien Afnemer wordt geconfronteerd met een vordering uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of aanvragen daarvan ( Rechten ) gebaseerd op goederen geleverd door Renesas, zal Afnemer Renesas hiervan onverwijld en continuerend op de hoogte stellen betreffende alle aspecten die gerelateerd zijn aan een dergelijke vordering en zal in het bijzonder alle noodzakelijke documentatie en informatie aan Renesas verstrekken. 8.2 Renesas is niet verplicht om de door Afnemer opgelegde specificaties te onderzoeken op inbreuk op Rechten. Indien sprake is van enige inbreuk op rechten van derden als gevolg van de naleving van dergelijke specificaties, zal Afnemer Renesas vrijwaren. 8.3 Renesas is gerechtigd om de voor Afnemer ontworpen klantspecifieke modellen één jaar na de laatste levering aan Afnemer te vernietigen, zonder Afnemer hierover van te voren nogmaals te informeren. 9 Prijzen en betaling 9.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen gebaseerd op de netto prijs af fabriek. Deze prijzen dienen door de Afnemer te worden betaald zonder korting en inclusief BTW, (de bij Renesas ge- 6

7 bruikelijke) verpakkingskosten, verzendkosten, douanerechten en eventuele andere bijkomende invoerrechten. 9.2 Renesas is gerechtigd om de overeengekomen prijzen aan te passen, indien en voor zover de kosten voor materialen en grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de productie zijn verhoogd of verlaagd met minimaal 5%, indien loonkosten (salarissen) zijn verhoogd of verlaagd met minimaal 5% of indien invoerrechten en belastingen zijn verhoogd of verlaagd met minimaal 3%. De omvang van deze prijsaanpassing zal overeenkomen met de feitelijke kostenwijziging. Renesas zal de Afnemer over de prijsaanpassing informeren. In geval van een prijsverhoging zal Renesas de Afnemer hierover minimaal drie (3) maanden voordat de nieuwe prijzen geldig zijn informeren. Binnen twee (2) weken na ontvangst van de mededeling over een prijsverhoging kan Afnemer de overeenkomst ontbinden middels een schriftelijke verklaring. 9.3 Alle facturen van Renesas dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan zonder korting. 9.4 Renesas is gerechtigd om over te gaan tot het toerekenen van betalingen aan oudere vorderingen, zelfs in geval van andersluidende bedingen van de Afnemer. Voor zover er kosten en rente verschuldigd zijn, is Renesas gerechtigd om de betaling toe te rekenen aan in eerste instantie de kosten, vervolgens aan de rente en ten slotte aan de hoofdschuld. In geval van betaling middels cheques of wisselbrieven is de betaling pas voldaan als de cheque of de wisselbrief verzilverd is. Alle kosten betreffende het verzilveren van cheques en wisselbrieven zullen worden gedragen door de Afnemer. Renesas is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of het niet juist indienen, protesteren of informeren. 9.5 Indien Renesas na het sluiten van de overeenkomst op de hoogte raakt van enig risico dat Afnemer niet kan voldoen aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, is Renesas gerechtigd om de nog openstaande bestellingen slechts uit te voeren tegen vooruitbetaling of nadat er zekerheid is gesteld. Als de vooruitbetalingen of het stellen van zekerheid zelfs na het verstrijken van een extra redelijk termijn niet plaatsvinden, zal Renesas gerechtigd zijn om de desbetreffende afzonderlijke overeenkomsten of alle desbetreffende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Renesas behoudt zich alle overige rechten voor. 7

8 9.6 Indien Afnemer verzuimt om tot betaling over te gaan, is Renesas gerechtigd rente ten bedrage van 8% boven de basisrentevoet te factureren vanaf het tijdstip van het verzuim. Renesas behoudt zich het recht voor op overige schadevergoeding voortvloeiend uit dit betalingsverzuim. 9.7 Afnemer is uitsluitend tot verrekening gerechtigd als de tegenvordering niet door Renesas wordt betwist of indien deze definitief in rechte is vastgesteld. 10 Eigendomsvoorbehoud 10.1 De goederen blijven eigendom van Renesas tot alle vorderingen van Renesas jegens Afnemer uit hoofde van de zakelijke relatie tussen Partijen zijn voldaan ( Retentie-Goederen ), ongeacht de rechtsgrond daarvan en met inbegrip van toekomstige vorderingen. Het voorgaande is eveneens van toepassing indien afzonderlijke dan wel alle vorderingen van Renesas zijn opgenomen in een rekening-courant en het saldo daarvan is voldaan en erkend Enige verwerking of omvorming van Retentie-Goederen door Afnemer vindt altijd plaats ten behoeve van Renesas. Als Retentie-Goederen worden verwerkt met andere goederen tot een product, zal Renesas mede-eigenaar worden van deze producten naar rato van de waarde van de Retentie- Goederen ten opzichte van de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking. De bepalingen die van toepassing zijn op de Retentie-Goederen zijn direct van toepassing op de nieuwe producten die ontstaan als gevolg van deze verwerking Indien de Retentie-Goederen met andere goederen worden verbonden of vermengt, verwerft Renesas het mede-eigendom van het nieuwe product naar rato van de waarde van de Retentie- Goederen ten opzichte van de andere verwerkte goederen op het moment van verbinding of vermenging. Indien de verbinding of vermenging op een dergelijke manier geschiedt dat de producten van de Afnemer beschouwd dienen te worden als de voornaamste goederen, zal Afnemer het medeeigendom op deze goederen pro rata aan Renesas overdragen. Het op deze wijze ontstane medeeigendom zal door Afnemer voor Renesas in bewaring worden genomen; voor Afnemer ontstaan geen aanspraken op grond van deze bewaringneming Afnemer mag het eigendom van Renesas alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verkopen of op andere wijze gebruiken onder gebruikelijke verkoop voorwaarden of hiertoe verplich- 8

9 tingen op zich nemen, op voorwaarden dat Afnemer niet in verzuim is en er geen omstandigheden blijken op grond waarvan enige aanspraak van Renesas gevaar zou kunnen lopen. Afnemer cedeert hierbij aan Renesas alle vorderingen inclusief alle bijkomende rechten die hem toekomen op grond van doorverkoop aan klanten of derden, ongeacht of de Retentie-Goederen worden doorverkocht zonder of nadat zij zijn verwerkt. Indien de Afnemer de Retentie-Goederen na verbinding, verwerking of omvorming met andere goederen, niet zijnde eigendom van Renesas, verkoopt, zal de cessie ten aanzien van de opbrengst van deze verkoop slechts betrekking hebben op het gedeelte van de opbrengst pro rata aan de waarde van de Retentie-Goederen. Afnemer is hierbij gemachtigd om in zijn eigen naam de aan Renesas gecedeerde vordering als trustee voor Renesas te incasseren. Deze machtiging kan worden herroepen door Renesas. Het recht van Renesas om de vorderingen zelf te incasseren blijft onverlet echter, Renesas zal zich onthouden van het incasseren van de vorderingen zolang Afnemer op gepaste wijze zijn betalingsverplichtingen voldoet (in het bijzonder: niet in betalingsverzuim is) c.q. zolang geen aanvraag tot de start van een insolventieprocedure jegens Afnemer is ingediend of zolang Afnemer niet is opgehouden met betalen. In hiervan wel sprake is, is Renesas gerechtigd om de incassomachtiging te herroepen en zelf tot het incasseren van de vorderingen over te gaan. Renesas kan verlangen dat Afnemer aan Renesas informatie verschaft over de gecedeerde vorderingen en de schuldenaren, alle voor het incasso noodzakelijke gegevens verschaft, de bijbehorende stukken overhandigt en de schuldenaren over de cessie informeert. Voor zover Afnemer dergelijke rechten aan derden gecedeerd heeft, is Afnemer alleen gerechtigd tot gebruik van de Retentie-Goederen nadat deze derde de rechten ten behoeve van Renesas effectief heeft prijsgegeven Indien de waarde van de voor Renesas gevestigde zekerheden de vorderingen van Renesas met meer dan 10% overstijgt, rekening houdend met de gebruikelijke waardeverminderingen en kosteninhoudingen van banken, is Renesas op verzoek van Afnemer verplicht om bepaalde zekerheiden naar eigen keuze vrij te geven. Daarbij dient ten opzichte van goederen te worden uitgegaan van de desbetreffende koopprijzen en ten opzichte van vorderingen van de nominale waarde Afnemer is verplicht om de Retentie-Goederen zorgvuldig te behandelen; in het bijzonder is Afnemer verplicht om op eigen kosten de Retentie-Goederen adequaat te verzekeren (tegen de nieuwwaarde) tegen diefstal, brand- en waterschade. Mocht er beslag gelegd worden op de Retentie- Goederen of indien de rechten van Renesas op enige andere wijze in gevaar worden gebracht, zal 9

10 Afnemer Renesas hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en in overleg met Renesas al het nodige doen om het gevaar af te wenden. Indien dit zinvol is voor de bescherming van de Retentie- Goederen, zal Afnemer op verzoek van Renesas bepaalde vorderingen aan Renesas cederen Indien Afnemer met enige betalingsverplichting of met enige verplichting die voortvloeit uit het onderhavige Artikel 10 in verzuim is, indien er met betrekking tot het vermogen van Afnemer een insolventieprocedure wordt gestart of indien zijn financiële omstandigheden in wezenlijke mate verslechteren, is Renesas gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en de Retentie-Goederen terug te nemen. De hiermee samenhangende kosten zullen door Afnemer worden gedragen Voor zover het eigendomsvoorbehoud in het buitenlandse bestemmingsland niet geldig is of niet in de beoogde omvang geldig is, zal Afnemer op verzoek meewerken aan het vestigen van die zekerheden die de werking van dit eigendomsvoorbehoud het meest evenaren. 11 Annulering 11.1 Voor annuleringen van door Afnemer geplaatste bestellingen is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Renesas nodig, welke alleen bij wijze van uitzondering zal worden verstrekt Indien Renesas bij wijze van uitzondering toestemt in een door Afnemer gewenste annulering van een bestelling, dient Afnemer doorgaans annuleringskosten in overeenstemming met de navolgende Tabel te betalen. De aan de tabel ten grondslag gelegde annuleringstermijn is afgeleid uit het verschil tussen de eerste door Renesas genoemde leveringstermijn en de kalenderweek waarin de annulering van Afnemer door Renesas wordt ontvangen. Indien de leverdatum op verzoek van Afnemer met terugwerkende kracht is vervroegd, is deze datum doorslaggevend. De Tabel geldt alleen voor de aangegeven groepen goederen. Ten aanzien van andere gevallen dient een afzonderlijke overeenkomst te worden gesloten. Microprocessors/Controllers, Development Tools, Gate Arrays, Peripherals, Memories, Power Devices, Display ICs en Discrete Devices Annuleringstijd kalenderweken in Annuleringskosten in % van de koopprijs 10

11 of meer 0 Cell based ICs Annuleringstijd kalenderweken in Annuleringskosten in % van de koopprijs of meer 0 12 Toepasselijk recht, bevoegde gerecht, exportbeperkingen, douaneafwikkeling 12.1 De juridische relatie tussen Renesas en de Afnemer wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) Ten aanzien van geschillen die direct of indirect voortvloeien uit deze overeenkomst, is de rechter te Düsseldorf bevoegd. Renesas is ook gerechtigd om vorderingen tegen Afnemer in te dienen bij de ten aanzien van Afnemer algemeen bevoegde rechter. 11

12 12.3 Voor zover de geleverde goederen onder de Duitse, Europese en/of US-Amerikaanse exportregulering vallen, zal Afnemer in geval van export c.q. re-export van de goederen de desbetreffende bepalingen voor de exportregulering in acht nemen. Als leveringen op verzoek van Afnemer zonder betaling van de douanerechten uitgevoerd worden, is Afnemer ten opzichte van Renesas aansprakelijk voor eventuele navorderingen van douanerechten Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn op grond van het toepasselijke Duitse recht of enig toepasselijk nationaal recht van de domicilie van Afnemer, welk recht niet door de voorstaande rechtskeuze buiten toepassing kan worden verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een vernietigde bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het commerciële doel dat Renesas en Afnemer zouden hebben beoogd het best evenaart. Renesas EE 20DE - 04/

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de begrippen 'opdrachtnemer' en 'opdrachtgever' gebruikt. Met 'opdrachtnemer' wordt Tekstbureau Bijdehand

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 1 Kwaliteit Artikel 2 Geheimhouding Artikel 3 Offerte

Artikel 1 Kwaliteit Artikel 2 Geheimhouding Artikel 3 Offerte Algemene voorwaarden Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau De Groot zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. 1.1. 1.2. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan niet in een andere schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V. Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen "koper", blijven buiten toepassing.

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen koper, blijven buiten toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAHLKAMP INTERNATIONAL B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HELMOND, VEEDRIFT 1 Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Verkoop, levering en overige prestaties door USHIO Europe B.V. (hierna te noemen: USHIO ) vinden uitsluitend plaats conform onderhavige algemene

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Onder zaken en producten worden bedoeld: cartridges en toebehoren voor printers alsmede kantoorartikelen in de breedste zin des woords.

Onder zaken en producten worden bedoeld: cartridges en toebehoren voor printers alsmede kantoorartikelen in de breedste zin des woords. Algemene Voorwaarden 1: Algemeen Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van EZ-INKT: EZ-inkt Markerkant 10108 1316AL Almere e-mail: info@ez-inkt.net internet: www.ez-inkt.net KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN van Heijblom Koffie, gevestigd te Etten-Leur Artikel 1: toepasselijkheid Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten

Nadere informatie

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DutchLogic IT Solutions Casteleynstraat 5 2012 AH Haarlem http://www.dutchlogic.nl/ Tel: +31 (0)6 516 324 66 KVK : 34138140 0000 BTW : 1910.07.900.B.01 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2009 Artikel 1.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden Storch

Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden Storch 1 Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden Storch 1 Algemeen Toepasselijkheid (1) Enkel en alleen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl en http://voordeligehuidverzorging.biedmeer.nl zijn een

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'koper': iedere (rechts)persoon die bij Jan s Vlees

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Biblionet

Leveringsvoorwaarden Biblionet Leveringsvoorwaarden Biblionet Artikel 1 Definities 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tekstbureau Glasheldere Taal Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau Glasheldere Taal zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 2. Een overeenkomst komt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN C.G. Timmermans & Zn. B.V. gevestigd te Veen alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen CGT, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Fresh Handling BV gevestigd te Oudezijds Kolk 5c te 1012 AL Amsterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Fresh Handling BV,

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

Ledbees.nl..Tel: 0528-851088 Fax: 084-7560363 E-mail: info@ledbees.nl.. L E D & S O L A R T E C H N O L O G Y

Ledbees.nl..Tel: 0528-851088 Fax: 084-7560363 E-mail: info@ledbees.nl.. L E D & S O L A R T E C H N O L O G Y Leveringsvoorwaarden van Ledbees uit Ede/Noordscheschut. Levering van materialen gebeurt alleen na betaling van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening nadat u een factuur heeft ontvangen, of onder

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283)

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie