Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden Storch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden Storch"

Transcriptie

1 1 Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden Storch 1 Algemeen Toepasselijkheid (1) Enkel en alleen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van onze klanten worden niet aanvaard, tenzij wij deze schriftelijk zouden hebben goedgekeurd. Onze verkoops- en leveringsvoorwaarden primeren ook dan, indien wij, ondanks kennis hebbend van tegenstrijdige voorwaarden van de klant, de levering aan de klant onvoorwaardelijk zouden uitvoeren. (2) Alle afspraken die tussen Storch en de klant voor de uitvoering van deze overeenkomst gemaakt worden, zijn in deze overeenkomst schriftelijk opgenomen. (3) Onze verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend geldig ten overstaan van ondernemingen in de zin van 310, lid 1 van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (hierna BGB ). (4) Deze verkoops- en leveringsvoorwaarden gelden eveneens voor alle toekomstige commerciële relaties, ook als zij nog niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen. (5) Volgens 26, lid 1 van het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (hierna BDSG ) wordt erop gewezen, dat in het kader van de gewone professionele uitwisseling bedrijfsinterne noodzakelijke data van onze zakenpartner in onze databank zullen bewaard worden. (6) Indien de bestelling als een aanbod dient te worden aanzien volgens 145 BGB, dan kunnen wij deze binnen 2 weken aanvaarden. 2 Prijzen Betalingsvoorwaarden (1) De prijzen zijn principieel vaste prijzen. Voor bestellingen die niet tegen vaste prijzen afgesloten werden, gelden voor verkopen aan bedrijven de op de dag van de levering gehanteerde prijslijsten van Storch. (2) De prijzen zijn exclusief btw; deze wordt afzonderlijk op de factuur aangerekend overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke bepalingen. De prijzen zijn verder exclusief de onder nummer 3 vermelde forfait voor verzendings- en verpakkingskosten. Prijswijzigingen kunnen ten gevolge van loonsverhogingen, of stijging van materiaal en transportkosten doorgevoerd worden. (3) Levering binnen de Bondsrepubliek Duitsland: de levering gebeurt vrijblijvend. Het minimum bedrag van de bestelling bedraagt 20,-. Voor bestellingen onder 50,- zullen 8,- bijdrage tot de verpakkings- en verzendingskosten aangerekend worden.

2 2 (4) Levering naar België, Nederland en Oostenrijk: de levering gebeurt vrijblijvend. Het minimum bedrag van de bestelling bedraagt 100,-. Voor bestellingen onder 100,- zullen 20,- bijdrage tot de verpakkings- en verzendingskosten aangerekend worden. (5) Deelleveringen worden slechts onder voorbehoud uitgevoerd. (6) De klant heeft slechts recht op schuldvergelijking, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn, onbetwist of door ons erkend. Bovendien kan hij enkel aanspraak maken op een retentierecht, indien zijn tegeneis berust op dezelfde contractuele relatie. (7) Onze facturen zijn betaalbaar binnen 10 kalenderdagen met 2% disconto of zonder disconto binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van betaling per cheques of wisselbrieven wordt de datum van effectieve ontvangst als betaaldatum aanzien. (8) De onder (3), (4) en (7) genoemde leverings- en betalingsvoorwaarden gelden slechts voor Duitsland, België, Nederland en Oostenrijk. Voorwaarden voor andere landen kunnen op aanvraag worden bekomen. 3 Leveringstermijn (1) Indien de klant de goederen niet in ontvangst neemt op de voorziene leveringsdatum of indien hij andere medewerkingverplichtingen schendt, hebben wij het recht de ons ontstane schade, met inbegrip van extra kosten, van de klant te vorderen en dit met behoud van eventuele latere vorderingen, die nog zouden ontstaan. (2) Indien de omstandigheden onder lid (1) zich zouden voordoen, wordt het risico van toevallig tenietgaan of vernietiging van het gekochte goed overgedragen op de klant op het moment dat deze in gebreke is gebleven, ofwel het goed in ontvangst te nemen ofwel zijn andere verplichting uit te voeren. (3) Wij zijn verantwoordelijk volgens de wettelijke bepalingen enkel voor zover de verkoopovereenkomst een vaste overeenkomst ( Fixgeschäft ) is volgens 286 lid 2 Nr. 4 BGB of volgens 376 HGB. Wij zijn tevens verantwoordelijk volgens de wettelijke bepalingen, indien de klant het recht heeft op basis van een door ons veroorzaakte vertraging in levering, af te zien van de verdere uitvoering van de overeenkomst. (4) Wij zijn eveneens verantwoordelijk volgens de wettelijke bepalingen, indien de vertraging in levering ontstaan is door een door ons veroorzaakte opzettelijke of zwaar nalatige schending van de overeenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor een fout van één van onze vertegenwoordigers of uitvoeringsagenten. Voor zover de vertraging in levering niet terug te voeren is op een door ons veroorzaakte en opzettelijke contractbreuk, beperkt zich onze verplichting tot schadeloosstelling tot een normaal voorzienbare en gebeurlijk voorkomende schade.

3 3 (5) Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn wij tevens verantwoordelijk, voor zover de ontstane vertraging van de levering berust op een door onze fout veroorzaakte schending van een wezenlijke contractuele verplichting. In dit geval is de schadeloosstelling begrensd tot de normaal voorzienbare en gebeurlijk voorkomende schade. (6) Bovendien zijn wij in geval van vertraging van de levering verantwoordelijk voor elke volledige week vertraging tot een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 3% van de waarde van het geleverde goed, echter niet meer dan 15% van de totale waarde van het geleverde goed. (7) Alle overige wettelijke eisen en rechten van de klant blijven behouden. (8) Het risico voor de goederen wordt aan de klant overgedragen bij overhandiging aan de uitvoerende transporteur. Storch blijft enkel verantwoordelijk in geval van opzet en zware fout. 4 Aansprakelijkheid voor gebreken (1) Protesten wegens gebreken zijn enkel geldig, indien de klant de op hem rustende onderzoeks- en protestverplichtingen op basis van artikel 377 HGB correct is nagekomen. (2) Indien een gebrek aan het gekochte goed bestaat, is Storch enkel verplicht tot het herstellen van het gebrek of tot het leveren van een nieuw goed zonder gebrek. Ingeval van de herstelling van het gebrek zijn wij verplicht alle hiervoor noodzakelijk ontstane kosten te dragen, in het bijzonder transport, verplaatsings-, werk- en materiaalkosten, voor zover deze niet ontstaan doordat de gekochte waar naar een andere plaats als de plaats van uitvoering werd gebracht. (3) Mocht de herstelling echter niet correct uitgevoerd worden, staat het de klant vrij of van de koop af te zien of een vermindering van de koopprijs te eisen. (4) Indien de klant een eis tot schadevergoeding indient, zijn wij aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen, voor zover deze eis is gesteund op de opzettelijke en grove nalatigheid, met inbegrip van de opzettelijke of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of uitvoeringsagenten. In zoverre ons geen opzettelijke schending van de verkoopsovereenkomst kan bewezen worden, is de schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare en normaal optredende schade. (5) Indien wij door onze fout een wezenlijke contractuele verplichting schenden, zijn wij aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen; in dit geval is de schadevergoeding echter beperkt tot de voorzienbare en normaal optredende schade begrensd. (6) De aansprakelijkheid omtrent de foutieve schending van het leven, lichaam of gezondheid blijft ongewijzigd; dit geldt ook voor de bindende aansprakelijkheid omtrent het productaansprakelijkheidsrecht.

4 4 (7) Indien hierboven niets anders geregeld is, is de aansprakelijkheid uitgesloten. (8) De verjaringstermijn voor eisen m.b.t. gebreken bedraagt 12 maanden vanaf datum van overgang van het risico op de koper. (9) De verjaringstermijn in geval van een regresvordering inzake levering volgens 478, 479 BGB blijft bestaan; deze bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de levering van het gebrekkige goed. 5 Algemene aansprakelijkheid (1) Een aansprakelijkheid met betrekking tot schadevergoeding verdergaand dan deze voorzien in 6, is uitgesloten, om het even op welke basis de vordering werd ingesteld. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding ontstaan door een fout bij het afsluiten van het contract, omwille van andere schendingen van verplichtingen of omwille van strafrechtelijke aanspraken op vergoeding van goederenschade volgens 823 BGB. (2) De beperking volgens lid (1) geldt eveneens, indien de klant in plaats van een aanspraak op schadevergoeding, de vergoeding van nutteloze kosten eist. (3) In zoverre onze aansprakelijkheid tot schadevergoeding uitgesloten of zelfs beperkt is, zal dit ook gelden voor de persoonlijke schadevergoeding van onze bedienden, arbeiders, medewerkers, vertegenwoordigers en uitvoeringsagenten. 6 Eigendomsvoorbehoud (1) Wij behouden de eigendom op de gekochte waar tot op het ogenblik van volledige betaling van alle facturen die betrekking hebben op de verkoopsovereenkomst. In geval van contractuele tekortkoming, in het bijzonder bij in gebreke blijven tot betalen door de klant, hebben wij het recht de gekochte waar terug te nemen. Door de terugname van het goed wordt de verkoopsovereenkomst ontbonden. Wij zijn, na terugname van het goed, berechtigd dit goed verder te verkopen, de opbrengst van deze herverkoop zal in mindering gebracht worden van de kosten die aan de oorspronkelijke klant in rekening gebracht worden voor de onstane kosten bij terugname. (2) De klant is verplicht het goed als een goede huisvader te onderhouden; hij is in het bijzonder verplicht de goederen degelijk tegen brand-, waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren tegen nieuwwaarde. Indien er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden, moet de klant deze op zijn kosten tijdig laten uitvoeren. (3) In geval van inbeslagname of andere vorderingen door derden moet de klant ons onverwijld per kerende schriftelijk informeren, opdat wij klacht zou kunnen indienen volgens 771 Duits Gerechtelijk Wetboek (Zivilprozessordnung, ZPO). Indien de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

5 5 van een klacht conform 771 ZPO te vergoeden, zullen deze kosten alsnog op de klant verhaald worden. (4) De klant heeft het recht het gekochte goed verder te verkopen; hij draagt ons echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag van onze vordering inclusief btw over, die voor hem uit de doorverkoop aan zijn koper zouden ontstaan t.o.v. zijn afnemers of derden en dit onafhankelijk van het feit of er natrekking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het doorverkochte goed voor of na de doorverkoop. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd de schuldvordering uit te voeren. Ons recht deze schuldvordering zelf uit te voeren blijft hierdoor ongewijzigd. Wij verplichten ons deze vordering niet uit te voeren, indien de klant zijn betalingsverplichtingen naleeft uit de overeengekomen opbrengsten, niet in gebreke blijft te betalen en er in het bijzonder noch staking van betaling bestaat, noch een verzoek tot gerechtelijk akkoord of faillissement ingediend wordt. Indien dit laatste wel het geval zou zijn, kunnen wij van de klant eisen dat hij de overgedragen vorderingen en de schuldenaars daarvan bekend maakt, alle nodig stappen onderneemt tot invordering ervan, de nodige documenten hiertoe overhandigt en zijn schuldenaars (derden) over deze overdracht van schuldvordering informeert. (5) De natrekking of verandering van het gekochte goed door de klant, heeft steeds in ons voordeel plaats. Indien er natrekking plaatsvindt tussen het gekochte goed en ons niet behorende voorwerpen, dan verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe goed, in verhouding tot de waarde van het verkochte goed (eindfactuurbedrag, incl. btw) op het ogenblik van de natrekking. Voor het door natrekking ontstane goed geldt voor het overige hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde goed. (6) Indien het goed met andere, niet tot ons gamma horende delen, onlosmakelijk verbonden wordt, verwerven wij de mede-eigendom op dit nieuwe goed in verhouding tot de waarde van het goed zelf (eindfactuurbedrag, incl. Btw) op het ogenblik van de bewerking. Gebeurt de samenvoeging van delen zodanig dat het nieuwe goed kan beschouwd worden als zijnde in hoofdzaak het goed van de klant, dan draagt de klant ons de mede-eigendom van dit goed over in verhouding tot de waarde van het oorspronkelijke goed. De klant vrijwaart de zo ontstane eigendom of mede-eigendom voor ons. (7) Wij verplichten ons onze zekerheden op verzoek van de klant pro rata vrij te geven, indien de door ons realiseerbare zekerheidswaarde voor 10% de waarde van de gezekerde vorderingen overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij ons. 7 Geschillen en toepasselijk recht (1) Indien de klant handelaar is, valt ieder geschil exclusief onder de rechtsmacht van de rechtbank van de plaats van onze maatschappelijke zetel. Wij hebben echter ook het recht de klant te dagvaarden voor de rechtbank van de plaats waar hij is gevestigd.

6 6 (2) De overeenkomst valt onder de exclusieve toepassing van het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN Kooprecht. (3) Indien niet anders vermeld in onze orderbevestiging is de plaats van de levering onze maatschappelijke zetel. (4) Onderhavige verkoops- en leveringsvoorwaarden bestaan in verschillende taalversies. Uitsluitend de Duitse versie is bindend en heeft rechtswerking. De naast de Duitse versie ook ter beschikking gestelde andere taalversies gelden louter ten informatieve titel.

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en levervoorwaarden van Nolte-Möbel GmbH & Co. KG Germersheim Stand van zaken per 1 oktober 2012

Algemene verkoop- en levervoorwaarden van Nolte-Möbel GmbH & Co. KG Germersheim Stand van zaken per 1 oktober 2012 Nolte-Möbel GmbH & Co. KG Konrad-Nolte-Straße 20 D-76726 Germersheim Algemene verkoop- en levervoorwaarden van Nolte-Möbel GmbH & Co. KG Germersheim Stand van zaken per 1 oktober 2012 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

HANDELSPRIJSLIJST. www.agriton.com. EM AGRITON bvba

HANDELSPRIJSLIJST. www.agriton.com. EM AGRITON bvba HANDELSPRIJSLIJST 2013 UW ADVISEUR: EM AGRITON bvba Nieuwkerkestraat 19, 8957 Mesen / Messines, België [t] +32 [0]57 366 163 [f] +32 [0]57 366 164 [e] info@agriton.be www.agriton.com Verkoopsprijslijst

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Duitse textielindustrie

Algemene voorwaarden van de Duitse textielindustrie Algemene voorwaarden van de Duitse textielindustrie Versie: 01.01.2015 1 Toepassingsgebied 1. De algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen handelaars. 2. Op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden

Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden 1. Algemeen a) Onderhavige Algemene Voorwaarden (hieronder AV ) regelen de samenwerking tussen de firma Warendorfer Küchen GmbH en de koper en zijn bedoeld

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden. orderbevestiging duidelijke vergissingen, schrijf- of rekenfouten. van de Festool GmbH

Algemene verkoopvoorwaarden. orderbevestiging duidelijke vergissingen, schrijf- of rekenfouten. van de Festool GmbH Algemene verkoopvoorwaarden van de Festool GmbH orderbevestiging duidelijke vergissingen, schrijf- of rekenfouten bevat, is ze voor Festool niet bindend. 5. Indien Festool niet antwoordt op aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MICHEL WANNER TEKSTPRODUCTIES VOOR ALLE TEKST- EN ANDERE COMMUNICATIEOPDRACHTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MICHEL WANNER TEKSTPRODUCTIES VOOR ALLE TEKST- EN ANDERE COMMUNICATIEOPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN MICHEL WANNER TEKSTPRODUCTIES VOOR ALLE TEKST- EN ANDERE COMMUNICATIEOPDRACHTEN 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Toepasselijkheid Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN DE NOORDKROON BV, TEXEL Verkorte versie

LEVERINGSVOORWAARDEN DE NOORDKROON BV, TEXEL Verkorte versie LEVERINGSVOORWAARDEN DE NOORDKROON BV, TEXEL Verkorte versie Geldig na laatste wijziging (maart 2014) Producten: Schapenwolcreme, Eilandzeep, Texelse Schapenwol 1. Product met een verhaal. De Texelse Schapenwolcrème

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Prijs

1. Algemeen. 2. Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHEETLITE BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58250530 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (geldig vanaf 01-09-2007)

Algemene Voorwaarden (geldig vanaf 01-09-2007) Algemene Voorwaarden (geldig vanaf 01-09-2007) 1. Geldigheid van de Voorwaarden 1.1 Al onze leveringen, verrichtingen en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden 1 / 5 Stand: Juli 2014 HAFI Benelux GmbH Weissinger Str. 16 D-89275 Elchingen

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden 1 / 5 Stand: Juli 2014 HAFI Benelux GmbH Weissinger Str. 16 D-89275 Elchingen Algemene voorwaarden 1. Geldigheidsgebied Onze aanbiedingen, leveringen en andere diensten vinden uitsluitend plaats volgens de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden. Wij erkennen geen daarmee strijdige

Nadere informatie

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen "koper", blijven buiten toepassing.

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen koper, blijven buiten toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAHLKAMP INTERNATIONAL B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HELMOND, VEEDRIFT 1 Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen InstalVisie, en de afnemer, van welke aard dan ook,

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van Egger Textiles BV en Egger Groothandel BV gevestigd te Borger.

Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van Egger Textiles BV en Egger Groothandel BV gevestigd te Borger. Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van Egger Textiles BV en Egger Groothandel BV gevestigd te Borger. Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen,

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel onder nummer: 11031688

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel onder nummer: 11031688 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel onder nummer: 11031688 1. Definities en algemene bepalingen 1.1. Deze voorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (per april 2003)

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (per april 2003) Algemene leveringsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (per april 2003) 1 Algemeen / Geldigheidsgebied 1. Onze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden tussen Quality Line International en haar klanten. In die gevallen waar (ten dele) wordt afgeweken van deze

Nadere informatie

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemeen: Wij leveren uitdrukkelijk conform de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden, die ook zonder herhaalde kennisgeving voor toekomstige leveringen gelden. Afwijkingen

Nadere informatie

van de eenmanszaak Designon gevestigd te (3765 AH) Soest aan de Ereprijsstraat 189;

van de eenmanszaak Designon gevestigd te (3765 AH) Soest aan de Ereprijsstraat 189; Algemene Voorwaarden: van de eenmanszaak Designon gevestigd te (3765 AH) Soest aan de Ereprijsstraat 189; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Betalings- en leveringsvoorwaarden. De uniforme voorwaarden zijn uitsluitend geldig tussen ondernemers

Betalings- en leveringsvoorwaarden. De uniforme voorwaarden zijn uitsluitend geldig tussen ondernemers Betalings- en leveringsvoorwaarden De uniforme voorwaarden zijn uitsluitend geldig tussen ondernemers 1 BIJZONDERE REGELING VOOR DE LEVERING VAN TAPIJTPRODUCTEN 1. De levering geschiedt franco huis voor

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN JM BRUNEAU NEDERLAND ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN JM Bruneau Nederland is een handelsnaam van het bedrijf JM Bruneau Belgium NV, gelegen in Kortrijksesteenweg 410, 9000 Gent Belgie, ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - RenewMyID

Algemene Voorwaarden - RenewMyID Algemene Voorwaarden - RenewMyID Hier treft u de algemene voorwaarden aan van RenewMyID ("Opdrachtnemer"). Het adres van RenewMyID is Half elfje 5 5711 ES Someren, met het KvK-nummer 54333474. Mocht u

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikell1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Algemene voorwaarden en klanteninformatie Algemene voorwaarden en klanteninformatie I. Algemene voorwaarden 1 Basisvoorzieningen (1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Friederichs II B.V.) via

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Wholesale Afnemers. Stooker Roasting Company BV

Algemene Voorwaarden - Wholesale Afnemers. Stooker Roasting Company BV Algemene Voorwaarden - Wholesale Afnemers Stooker Roasting Company BV Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Stooker Roasting Company BV ("Opdrachtnemer"). Het adres van Stooker Roasting Company

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V. Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden VELDA CABLE TECHNICS NV

Algemene Verkoopsvoorwaarden VELDA CABLE TECHNICS NV 1. Toepassingsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden VELDA CABLE TECHNICS NV In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt onder Verkoper verstaan Velda Cable Technics NV, met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bob Smit GALLERY geldend per 1 juni 2015.

Algemene voorwaarden Bob Smit GALLERY geldend per 1 juni 2015. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Bob Smit GALLERY geldend per 1 juni 2015. Vestigingsadres Bob Smit GALLERY Slaak 20 3061 CS Rotterdam Contactgegevens Tel.: +31 (0)6 24876594 E-mail: info@bobsmit.com

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie