Toelatingsprocedure leerjaar 1. Clusius College Castricum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelatingsprocedure leerjaar 1. Clusius College Castricum"

Transcriptie

1 Toelatingsprocedure leerjaar 1

2 Inhoud 1. Toelatingscommissie blz. 3 A. Doel van de toelatingscommissie blz. 3 B. Samenstelling, taken blz. 3 C. Ondersteuning: blz. 3 Externe deskundigen Interne deskundigen Administratie D. Stappenplan blz Uitgangspunten bij toelating blz. 6 A. Advies toeleverende school blz. 6 B. Leervorderingen blz. 6 C. Sociaal emotionele factoren en werkhouding blz. 7 D. IQ blz. 7 E. CITO blz. 8 F. Lichamelijke beperkingen blz Toetsing blz. 9 Centraal, regelingen en afspraken 4. Samenwerkingsverband; RASTT, RVC blz Procedure bij besluit blz. 9 A. Aangenomen blz. 9 B. Afgewezen blz. 10 C. Beroep blz Communicatie met ouders en toeleverende school blz Het leerlingdossier blz Van aanmelding tot leerling klas 1 blz. 11 A. Leerling-gebonden financiering blz. 12 B. RVC-beschikking LWOO/PrO blz. 12 C. Regionaal Zorgbudget blz. 13 D. Dyslexie blz. 13 E. Schoolmaatschappelijk werk blz. 13 F. Faalangst blz. 13 G. SOVA blz. 14 H. Klassenindeling blz. 14 I. Kennismakingsdag blz Tijdpad blz. 15/16 2

3 1. Toelatingscommissie A. Doel van de toelatingscommissie Het doel van de toelatingscommissie is om voor elke aangemelde leerling passend onderwijs te vinden, zodat de schoolloopbaan van een leerling in principe kan worden afgerond met het behalen van een diploma. Dit kan zijn aan het of er volgt verwijzing naar een andere school. Voor een goede doorstroming van aanmelding tot besluit is het nodig dat alle gegevens van de leerling zorgvuldig en op tijd aangeleverd, beheerd en besproken moeten worden. B. Samenstelling; taken De toelatingscommissie leerjaar 1 bestaat uit 4 leden: Administratie Complementeren dossiers Functie Algemene taak Bijzondere taak Adjunct-directeur Besluitvorming Voorzitter; procesmanagement Teamleider leerjaar 1 Besluitvorming Leerlingbegeleider Besluitvorming Aanvragen RVCbeschikkingen/LGF Voorselectie bespreekleerlingen, verzending aanvraag RVC, LGF De leden van de toelatingscommissie bepalen naar aanleiding van de uitgangspunten bij toelating (zie 2) of het passend onderwijs kan bieden en zo ja welke leerweg voor de leerling haalbaar lijkt. C. Ondersteuning De administratie geeft algehele ondersteuning aan de toelatingscommissie. Dit gebeurt door: het complementeren van de dossiers, verzorgen van de correspondentie naar basisscholen en ouder(s)/verzorger(s), dossiers klaarmaken om te bespreken, overleg leden toelatingscommissie, totaaloverzicht aanmeldingen, contact met School en Onderwijs Service voor de Centrale Toetsing, verwerken aanvragen RVC-beschikking, verwerken aanvragen LGF leerlingen, Klassenindeling. De toelatingscommissie kan het noodzakelijk vinden om bij het af te geven advies ondersteuning te vragen aan: Externe deskundigen: in verband met bijzondere problematiek en bij kans op afwijzing. Hierbij valt te denken aan schoolmaatschappelijk werk (SMW), het RASTT/Schakelloket (vanuit het Samenwerkingsverband). Ook andere deskundigen (RIAGG/MEE/ambulant begeleider/orthopedagogen/etc...) kunnen op afroep of na aanbod een adviserende rol vervullen. Interne deskundigen: hierbij valt te denken aan onze RT-er m.b.t. vastgestelde of mogelijke dyslexie en of dyscalculie. Docenten: er kan gevraagd worden aan een docent van het, om contact op te nemen met de toeleverende school n.a.v. de door de 3

4 toelatingscommissie opgestelde vragen op het contactformulier. De teamleider is hiervoor eindverantwoordelijk. De collega legt de antwoorden en eventueel aanvullende gegevens van de toeleverende school vast op het contactformulier. Voor al de gevraagde ondersteuning geldt dat het advies van de deskundigen schriftelijk wordt vastgelegd en bijgevoegd in het leerling-dossier. Vanaf januari komt de TC wekelijks bijeen om de aangeleverde leerling-dossiers te bespreken. De toelatingscommissie geeft na bestudering van het complete leerling-dossier een besluit (zie punt 5). 4

5 D. Stappenplan Proces dossier Toelatingscommissie Administratie Toelatingscommissie aanmelding Pre-advies Compleet dossier Dossier complementeren Overleg voorzitter TLC CT Contact BaO LW besluit Teamleider lj1 Dossier compleet Aanvullende informatie gewenst LW besluit leerlingbegeleider Informatie opvragen door docent/admin LW besluit Bespreken dossier besluit Besluit meedelen aan ouders/ verzorgers en toeleverende school 5

6 2. Uitgangspunten bij toelating A. Advies toeleverende school De toeleverende school gaat bij advisering uit van een leerlingvolgsysteem, testen School & Onderwijs Service, Cito en evt. andere onderzoeksverslagen. Het advies staat vermeld op de onderwijskundige eindrapportage (OKR). Het uiteindelijk leerwegadvies van de toeleverende school geeft ook aan of er sprake is van Leerwegondersteuning of beschikking praktijkonderwijs. De toeleverende school kan op het OKR vermelden of een overdrachtsgesprek noodzakelijk is voor aanvullende informatie. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Checklist BaO: 0 onderwijskundige overdrachtsrapportage zoals aangeleverd door het SWV VO (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland) of een ander OKR dat voldoet aan deze criteria, ondertekend door de leerkracht en ouder/verzorger 0 uitdraai leerlingvolgsysteem 0 testgegevens School & Onderwijs Service (indien van toepassing) t.w. NIO/LMT of door een andere instantie afgenomen testen 0 CITO eindscore (indien van toepassing) 0 dyslexieverklaring inclusief onderzoeksverslag (indien van toepassing) 0 bij een Leerling Gebonden Financiering het CFI terugmeldingsformulier incl. brief ouders LGF toegekend B. Leervorderingen Leervorderingen worden gemeten in DLE s (DLE = didactische leerstofequivalent) gekoppeld aan de didactische leeftijd (DL). De didactische leeftijd (DL) is het aantal maanden dat een leerling onderwijs heeft gehad. Elk schooljaar heeft 10 onderwijsmaanden te beginnen vanaf september groep 3. groep DLE score De DL wordt berekend op basis van de huidige groep van de leerling, het moment van toetsafname en het aantal doublures vanaf begin groep 3 (zie hieronder het tijdschema voor de vaststelling van de DL). Let op: de DL kan, voor de berekening van de leerachterstand, nooit hoger zijn dan 60 (eind groep 8) Moment van toetsafname: Geen zittenblijver aangemeld vanuit groep 8: sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun/jul/aug Groep Zittenblijver aangemeld vanuit groep 8: sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun/jul/aug Groep

7 De leervorderingen worden gemeten over de volgende leerstofgebieden: Begrijpend lezen Technisch lezen Spelling Inzichtelijk rekenen De erkende toetsen staan in de jaarlijks verstrekte Cotanlijst (zie C. Sociaal-emotionele factoren en werkhouding Bij sociaal-emotionele factoren en werkhouding (aangegeven door LMT / SVL) denken we aan: prestatiemotivatie, concentratie, doorzettingsvermogen, faalangst studiezelfstandigheid en structuurzwakte gedragsbijzonderheden: opvallend gedrag dat extra begeleiding nodig heeft (PDD-NOS, ADHD, NLD, ADD Deze bovenstaande punten worden toegelicht door de basisschool (deel 2 van het OKR), bovendien valt dit onderdeel onder de Centrale Toetsing en/of andere beschikbare verslagen vanuit de hulpverlening. Dit jaar wordt wederom gebruik gemaakt van de LMT (Leer Motivatie Test). Tot slot: een verklaring van een speciale stoornis als ADHD, PDD-NOS, asperge syndroom, etc. van een orthopedagoog / GZ-psycholoog kan onderdeel zijn van het leerling-dossier voor de aanvraag van een RVC-beschikking. Of kan leiden tot de aanvraag van een leerlinggebonden financiering. D. IQ (intelligentiequotiënt) Het IQ wordt bepaald door het afnemen van een intelligentietest. Het Totaal-IQ wordt berekend uit de scores voor het Verbaal-IQ (taalkundig) en het Symbolisch-IQ (rekenkundig en ruimtelijk inzicht). Kleine verschillen in deze deel-iq s zijn normaal. Grote discrepanties kunnen een belangrijke aanwijzing zijn voor ernstige tekortkomingen op het gebied van wiskunde en de talen. De toegestane IQ-testen die voor een bepaalde leeftijdsgroep kunnen worden afgenomen staan vermeld op de Cotanlijst. De centrale toetsing van het Clusius College gaat uit van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs). Beoordeling van het totaal IQ is bepalend in combinatie met leervorderingen en eventuele sociaal- emotionele problematiek. Totaal IQ NIO PrO = Praktijk Onderwijs t/m 74 PrO/VMBO-BB 75 t/m 80 VMBO-BB = VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 81 t/m 88 VMBO-BB/KB 89 t/m 91 VMBO-KB = VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 92 t/m 93 VMBO-KB/GTL 94 t/m 96 VMBO-GTL = VMBO Gemengde/theoretische leerweg 97 t/m 99 VMBO-GTL/HAVO 100 t/m 104 HAVO = Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 105 t/m 107 HAVO/VWO 108 t/m 113 VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs = > 114 (Bron: School en Onderwijs Services) 7

8 E. CITO; leervorderingen op gebied van rekenen, taal en informatieverwerking De Cito-toetsen worden door veel scholen afgenomen maar zijn geen verplicht onderdeel voor de aanmelding van de leerling op het. Wel zijn die een waardevol onderdeel dat veel basisscholen niet willen missen bij de bepaling van het leerwegadvies. Er is een Cito-entreetoets en een Cito-eindtoets. De entreetoets wordt eind groep 7 afgenomen. De eindtoets wordt in februari afgenomen in groep 8. Docenten kunnen op de entreetoets zien waarop leerlingen slecht scoren en dan in de tijd voor de afname van de Cito-eindtoets werken aan de achterstanden. Enkele uitgangspunten bij de beoordeling van de Cito-eindtoets: het landelijk gemiddelde van de scores ligt rond de 530; bij de score blijft wereldoriëntatie buiten beschouwing. Wat telt zijn de resultaten bij Nederlands, rekenen en informatieverwerking; de scores geven aan of een leerling in een bepaald schooltype tot de zwakkere, betere of middelmaat behoort. De CITO-scores gekoppeld aan een schooltype Cito score eindtoets Schooltype Praktijk Onderwijs Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde- Theoretische leerweg Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Criteria voor indeling van de leerlingen in een leerweg Basisberoepsgerichte leerweg : Kaderberoepsgerichte leerweg : Gemengde leerweg: dle tussen 30 en 40 (leerlingvolgsysteem school) IQ tussen Citoscore Advies testbureau SOS dle tussen 40 en 50 (leerlingvolgsysteem school) IQ tussen Citoscore Advies testbureau SOS dle vanaf 50 (leerlingvolgsysteem school) IQ vanaf 97 Citoscore vanaf 530 Advies testbureau SOS F. Lichamelijke beperkingen Lichamelijke beperkingen kunnen de oorzaak zijn van een afwijzing op het Clusius College, i.v.m. de haalbaarheid van een diploma. Dit moet per leerling bekeken en besproken worden. Overleg met de ouders/verzorgers en toeleverende school is noodzakelijk. 8

9 3. Centrale Toetsing (CT) Bij elke aangemelde leerling wordt (indien dit niet is gebeurd op de toeleverende school) een IQ test, DLE onderzoek en een onderzoek naar sociaal-emotionele factoren en werkhouding afgenomen. School en Onderwijs Service neemt deze testen af op het. De CT start in november. Inhoudelijk is afgesproken: IQ NIO (Nederlands Intelligentietest voor Onderwijs) DLE-BL (begrijpend lezen) drempelonderzoek DLE-IR (inzichtelijk rekenen) drempelonderzoek DLE-SP (spelling) drempelonderzoek DLE-TL (technisch lezen) Brus A Sociaal-emotioneel LMT Het testbureau krijgt een digitale lijst aangeleverd van de administratie met daarop vermeld de NAW gegevens, DL en of er sprake is (of een vermoeden) van dyslexie van de leerling. Na ongeveer twee weken zijn de testuitslagen bekend met daarop vermeld het leerwegadvies en indien van toepassing: LWOO / PrO / vermoeden dyslexie. Deze uitslagen worden (met uitleg) verzonden naar de toeleverende school en aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. De toelatingscommissie neemt deze testuitslagen mee in de besluitvorming. 4. Samenwerkingsverband; RASTT/Schakelloket, RVC Elke school in Nederland dient aangesloten te zijn bij een Samenwerkingsverband. Een Samenwerkingsverband heeft als taak om elke leerling van passend onderwijs te voorzien. Het valt binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland (SWV VO) De landelijke overheid stelt jaarlijks een regionaal zorgbudget (RZB) beschikbaar aan het SWV VO Midden Kennemerland. Het bestuur is verantwoordelijk voor de besteding daarvan. In de begroting van het SWV VO wordt o.a. een post opgevoerd wat gebruikt kan worden voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar die geen RVC beschikking krijgen. Het RASTT geeft in onze regio hier beschikkingen voor af. Daarvoor zijn criteria opgesteld die alleen gelden voor ons SWV VO en niet landelijk zijn vastgesteld. Als de toelatingscommissie twijfelt over de aanname zal advies worden ingewonnen bij het RASTT/Schakelloket. Het advies van het RASTT/Schakelloket is leidend in het uiteindelijke besluit. 5. Procedure bij besluit A. Aangenomen Indien de TC heeft besloten om een leerling aan te nemen gaat dit besluit voorzien van de volgende opmerkingen: 1. plaatsing leerweg 2. vermelding klasindeling 3. LWOO/PrO 4. RASTT/Schakelloket 5. RZB 6. REC/LGF 7. SOVA 8. SMW 9. faalangst 10. dyslexie/ dyscalculie (voor punt 3 t/m 10 geldt indien van toepassing) 9

10 A. Afgewezen Indien de TC heeft besloten om een leerling af te wijzen dan neemt de voorzitter van de TC contact op met de toeleverende school. Een leerling kan ondanks voldoende leervorderingen toch niet toegelaten worden op grond van soc. emotionele problematiek. De voorzitter overlegt met de toeleverende school. Het advies van de TC is bindend. Uitkomst van dat overleg kan zijn: 1. School van herkomst gaat akkoord met besluit. Ouders worden geïnformeerd. 2. De school gaat in beroep. C. Beroep Gaat de school van herkomst in beroep dan moet zij dit in een beargumenteerd schrijven kenbaar maken. De TC neemt dit schrijven (incl. advies externe deskundigen) mee in haar besluit. De TC deelt dit de toeleverende school mede. Bij een niet-inschrijving kan de school wederom in beroep gaan bij het bestuur. Ouders worden geïnformeerd. Ouders en leerling wordt ook de mogelijkheid geboden om op school te komen voor uitleg. Ook de ouders kunnen in beroep gaan. Het informeert de scholen binnen haar Samenwerkingsverband middels een lijst waarop de afgewezen leerlingen staan met het geadviseerde leerweg advies. 6. Communicatie met ouders en toeleverende school Communicatie met ouders en school gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. De mondelinge gespreksvoering dient schriftelijk vastgelegd te worden en bijgevoegd te worden in het leerling-dossier. Schriftelijk (per ) krijgen de ouders en/of de toeleverende school de onderstaande brieven. Ouders: Brief 1 Brief 2 Brief 3 Brief 4 Brief 5 Brief 6 Brief 7 Brief 8 Brief 9 Brief 10 School: Brief 1 Brief 2 Brief 3 Brief 4 Brief 5 Brief 6 Brief 7 Brief 8 Brief 9 Brief 10 Brief 11 Bevestiging aanmelding, vraag ontbrekende gegevens en uitleg over vervolg Uitnodiging voor testdag* Testuitslagen met uitleg testgegevens* Aangenomen* Aangenomen, mits* Pro aanvraag* Afgewezen* Stand van zaken indien er nog geen besluit is genomen* Kopie RVC beschikking* Uitnodiging kennismaking dag, leerweg, klas en mentor* Uitnodiging voorlichting basisonderwijs Verslag voorlichting + aanvullende gegevens Aanmeldingsbrochure en uitnodiging open dagen Bevestiging aanmelding en opvragen OKR Testuitslagen met uitleg testgegevens* zie brief 4 ouders Aangenomen (kopie brief 4 of 5 ouders)* Aangenomen, mits (pro lln) (kopie brief 6 ouders)* Afgewezen (kopie brief 8 ouders)* Stand van zaken indien er nog geen besluit is genomen (kopie brief 9 ouders)* Leerwegindeling en afgegeven RVC-beschikking* * indien van toepassing (bijlage: brieven) Lagere leerwegplaatsing dan advies BaO *indien van toepassing 10

11 7. Het leerlingdossier Van elke aangemelde leerling wordt een dossier aangelegd. Dit dossier wordt voorafgegaan door een bespreekformulier met daarop summier vermeld de tot dan toe bekende gegevens van de leerling. Het leerling-dossier bevat in ieder geval: Aanmeldingsformulier (ondertekend) Onderwijskundige Overdrachtsrapportage (ondertekend), o incl. IQ test/dle s/sociaal-emotionele gegevens En indien van toepassing: Onderzoekgegevens OBD/RIAGG/orthopedagoog, etc. CITO entree en/of eindtoets Dyslexie onderzoek en evt. ondertekende verklaring Dyscalculie onderzoek CvI voor REC aanvraag Toelichting van toeleverende school Toelichting van ouder(s)/verzorger(s) Advies interne en/of externe deskundige Onderzoeksverslagen externe deskundigen 8. Van aanmelding tot leerling Om een goede start in klas 1 te maken is het van belang dat alle procedures die van toepassing zijn op de leerling meteen in werking kunnen treden aan het begin van het schooljaar. Er zijn stappen die genomen worden waar de leerling niet direct iets van zal merken. Te denken valt aan een RVC beschikking of een RZB. Ook zijn er voorzieningen waar de leerling wel direct mee te maken krijgt. Te denken valt aan een dyslexiekaart, faalangstreductietraining (FRT) en gesprekken met SMW. Met al deze procedures en voorzieningen wordt getracht de leerling, binnen onze mogelijkheden, optimaal te helpen. 11

12 A. Leerlinggebonden financiering Als een leerling in aanmerking komt voor toelating tot het speciaal onderwijs dan kunnen ouders kiezen tussen een reguliere of een speciale school. Ze kunnen dus de school kiezen die het beste past bij hun kind. Als de ouders kiezen voor een reguliere school krijgt de leerling een leerlinggebonden financiering (LGF). Om in aanmerking te komen voor de leerlinggebonden financiering worden er door de commissie van indicatiestelling (CvI) de volgende cluster onderscheiden: REC Cluster I Voor kinderen met visuele handicaps REC Cluster II Voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen) Cluster III Lichamelijk gehandicapte leerlingen Zeer moeilijk lerende leerlingen Meervoudig gehandicapte leerlingen Langdurig zieke leerlingen Cluster IV Leerlingen met psychiatrische of gedragsstoornissen In de lgf budget zitten extra middelen voor de leerling: - geld voor de aanschaf van extra materiaal - extra uren voor de begeleiding op school van de leerling door de leerlingbegeleider. - begeleiding van de school voor deze leerling door een Ambulant Begeleider. De aanvraag van de middelen uit de rugzak wordt door de school zelf gedaan met een daartoe bestemd Cfi-formulier. Zie voor de verwerking van de aanvraag de bijlage of Contactpersoon aan onze school is de leerlingbegeleider, mevrouw Rood. B. LWOO-/Pro beschikking Wanneer een leerling extra onderwijszorg nodig heeft (Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO), kan de school daarvoor extra gelden ontvangen. Daarvoor geldt een aparte procedure. Ook voor de toelating tot een school voor Praktijk onderwijs (Pro) heeft de overheid een wettelijke regeling met formele (landelijke uniforme) toelatingscriteria opgesteld. Een beschikking Pro of een beschikking LWOO moet door het Clusius College worden aangevraagd bij de RVC-VO van de betreffende regio. Voor onze school is dat RVC Noordwest-Holland te Alkmaar. De RVC beoordeeld de aanvraag voor LWOO of Pro op basis van een gemotiveerd verzoek van de school voor Voortgezet Onderwijs en op basis van meegeleverde gegevens over: - de capaciteiten van de leerling (intelligentieonderzoek) - de leervorderingen van de leerling (lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) - eventuele sociaal-emotionele belemmeringen Een RVC-beschikking is geldig tijdens de gehele schoolloopbaan van de leerling. De school wordt dan ook gedurende deze looptijd extra bekostigd voor de leerling. 12

13 C. Regionaal Zorgbudget Voor leerlingen die zonder of met een evt. LWOO/Pro-beschikking, nog extra zorg behoeven en de school geen voldoende gelden beschikbaar heeft, kan een aanvraag ingediend worden voor een Regionaal Zorgbudget (RZB). De aanvraag moet ingediend worden bij het Samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten. Een RZB beschikking geldt in principe voor één schooljaar. D. Dyslexie In geval van dyslexie moet er een dyslexieverklaring aanwezig zijn. De leerling krijgt bij de start van het schooljaar een dyslexiekaart met daarop vermeld de extra voorzieningen waar de leerling gedurende zijn schoolloopbaan gebruik van kan maken. Tevens worden de ouders/verzorgers per brief verwezen naar de firma Dedicon, voor het werken met gesproken boeken. In het begin van leerjaar 1 is er een voorlichtingsavond over hoe wij op het Clusius College met dyslectische leerlingen omgaan en wat wij als school van deze leerlingen verwachten. Bij een vermoeden van dyslexie is nader onderzoek nodig. De ouders worden op de hoogte gesteld per brief. Daarin staat vermeld dat er onderzoek gewenst is en dat de eventuele kosten die dit met zich meebrengt voor rekening van de ouders zijn. De dyslexiecoördinator neemt bij de start van het schooljaar een screening af. Mocht daaruit komen dat er sprake is van een vermoeden van dyslexie, dan wordt er bij de leerling een test afgenomen en evt. een dyslexieverklaring afgegeven. Deze leerling krijgt dan een dyslexiekaart. E. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Is een leerling aangenomen onder de voorwaarde dat er begeleiding nodig is van schoolmaatschappelijk werk, dan wordt dit aan de mentor en teamleider doorgegeven. Vanaf de start van het schooljaar kunnen begeleidingsgesprekken plaatsvinden. De schoolmaatschappelijk werker koppelt terug naar mentor en teamleider. Werkt de leerling en/of ouders niet mee, dan volgt er terugkoppeling plaats naar de voorzitter TC. F. Faalangst Is er gedurende de aanmelding van een leerling faalangst geconstateerd, dan is het wenselijk dat deze leerling faalangstreductietraining (FRT) krijgt. De mentor observeert de leerling gedurende de eerste periode en meld, indien nodig, de leerling aan bij het faalangstreductie team. Zij voeren intakegesprekken met de leerling en hebben overleg met de ouders. Hierna wordt gestart met de training. 13

14 G. SOVA (sociale vaardigheid) Is een leerling aangenomen onder de voorwaarde dat er een sociale vaardigheidstraining nodig is, wordt dit aan de mentor en teamleider doorgegeven. Bij de start van het schooljaar neemt de mentor contact op met de ouders. Het SOVA team heeft een intakegesprek met de leerling en geeft een informatieavond voor de ouders. Hierna wordt gestart met de training. H. Klassenindeling Eind mei, wordt gestart met de indeling van de aangenomen leerlingen in een klas. Hierbij wordt rekening gehouden met het leerwegbesluit en de wensen van de leerling. Er is een onderverdeling in teams en in leerweg. De klassengrootte hangt af van de leerweg. - Basisberoepsgerichte klassen - 16 tot 18 leerlingen - Kaderberoepsgerichte klassen - 24 tot 27 leerlingen - Gemengde leerweg klassen - 26 tot 28 leerlingen (max. 30) De mentoren worden toegevoegd en de ouders krijgen de plaatsing van hun zoon/dochter per brief medegedeeld. I. Kennismakingsmiddag Aan het einde van het schooljaar is er voor de nieuwe leerlingen een kennismakingsmiddag. Op deze dag ontmoet de nieuwe leerling zijn/haar klasgenoten en mentor. 14

15 9. Tijdpad Datum Onderwerp Wat Wie Verantwoorde lijk september Brieven hele toelating Bekijken en evt. Administratie aanpassen september Overleg IB-groep Tabijn Toetsing leerlingen met mogelijk speciale onderwijsbehoefte oktober OKR Doornemen Administratie met oktober Prezi Presentatie BaO maken Teamleider lj1 Teamleider lj1 oktober Uitnodiging BaO Voorlichtingsbijeenkomst Administratie november Voorlichting BaO Uitleg aanmeldingsprocedure Clusius College Castricum Teamleider en voorzitter TC November /december Aanmelding Leerlingen met speciale onderwijsbehoefte en overige aangemelde leerlingen november Centrale toetsing Leerlingen met speciale onderwijsbehoefte en overige aangemelde leerlingen november/ maart januari januari t/m april februari t/m april januari t/m april januari t/m april Testuitslagen Leerlingen met speciale onderwijsbehoefte Aanmelding leerlingen Centrale toetsing Vergadering TC Vergadering TC Bespreken en communiceren naar BaO Bespreken met ouders en BaO Verwerken en dossiervorming Aangemelde leerlingen (indien nodig) Wekelijkse bijeenkomst leerlingen met speciale onderwijsbehoefte bespreken aanmeldingen met RASTT en/of externeen/of interne deskundigen Wekelijkse bijeenkomst aanmeldingen met besluitvorming Administratie Administratie/voorzitter TC Leden TC/administratie Leden TC Administratie Administratie/voorzitter TC Leden TC Leden TC februari t/m juni LWOO- aanvragen Aanvragen en versturen Leerlingbegeleider/admini stratie april mei Afronding toelating Aangemelde leerlingen Leden TC/administratie afgewezen Toegelaten Stand van zaken 15

16 Datum Onderwerp Wat Wie Verantwoorde lijk april mei Dyslexie Informeren coördinator Administratie dyslexie april mei SMW Informeren SMW, Administratie teamleider en mentor april mei Faalangst/ sova/ art Informeren, teamleider en Administratie mentor april mei RZB aanvragen RZB Teamleider lj1/leerlingbegeleider april mei LGF aanvragen LGF Leerlingbegeleider/admini gelden/handelingsplan stratie mei Klassenindeling Leerlingen zijn ingedeeld Administratie/teamleider lj 1 Teamleider lj1 juni Kennismakingmiddag Uitnodigingen Administratie, mentoren Teamleider lj1 en teamleider lj1 september Evaluatie toelatingscommissie Evaluatie met leden TC/administratie Leden TC/administratie 16

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 1. Huidige school Naam school: Ingevuld door: Adres: Postcode: 2. Persoonlijke gegevens van de leerling Roepnaam: Voorvoegsel: Achternaam: Type school:

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR DE NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO INHOUD Waarom deze handreiking en afspraken?... 3 Primair onderwijs... 3 Groep 7, eind... 3 Selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het VO...

Nadere informatie

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012 Werkgroep overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Deel 1 Inleiding en stappenplan oktober 2012

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

HANDBOEK. LWOO & PrO. aanmeldingsprocedure. Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs

HANDBOEK. LWOO & PrO. aanmeldingsprocedure. Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs HANDBOEK aanmeldingsprocedure LWOO & PrO 2015 2016 Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN... 3 INLEIDING... 4 VOOR DE AANMELDING...

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen)

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) A. ALGEMENE GEGEVENS Gegevens leerling: Voornaam: Achternaam : Geboortedatum: BSN nummer Woonadres:

Nadere informatie

Handboek Aanmeldingsprocedure LWOO en PrO. Cursusjaar 2016-2017

Handboek Aanmeldingsprocedure LWOO en PrO. Cursusjaar 2016-2017 Handboek Aanmeldingsprocedure LWOO en PrO Cursusjaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Belangrijke aandachtspunten:... 3 Handleiding aanmelding LWOO en PrO - cursusjaar 2016-2017... 4 Vóór

Nadere informatie

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017 Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. De opleidingen en scholen van de Purmerendse ScholenGroep...

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

De zorgleerling in beeld 2015-2016

De zorgleerling in beeld 2015-2016 De zorgleerling in beeld 2015-2016 Van basisschool naar school voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) Deze brochure geeft inhoudelijke informatie over het traject De zorgleerling

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Wat gaan we doen? Inleiding Voortgezet onderwijs Opbouw advies t.w. -Advies Basisschool (ABS) -CITO Aannamebeleid scholen Vragen Sluiting Samen kiezen Kind

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012 Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012 Opmaak: versie 7 juni 2010 1 A. In te vullen door het Primair Onderwijs Leerling: Leerling : Geboorte datum : Naam school herkomst

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015 Schoolkeuze groep 8 Dossier, factoren die meegewogen worden bij het, process, tweede en stroomschema schooljaar 2014-2015 Dossier Hieronder het overzicht van de gegevens die relevant zijn voor de onderbouwing

Nadere informatie

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Voorlichtingsavond Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Wat verwachten we in groep 8? Goede werkhouding in de klas Huiswerk moet gemaakt worden Brede interesse

Nadere informatie

Aanmelding/inschrijving, toelatingsprocedure leerjaar 1, uitschrijving, wederzijdse verplichtingen

Aanmelding/inschrijving, toelatingsprocedure leerjaar 1, uitschrijving, wederzijdse verplichtingen Aanmelding/inschrijving, toelatingsprocedure leerjaar 1, uitschrijving, wederzijdse verplichtingen aanmelding/inschrijving, voorwoord Elk jaar is het voor leerkrachten van groep 8 en/of intern begeleiders

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

(Voorlopige) plaatsing De plaatsing van de nieuw aangemelde leerlingen leerjaar 1 verloopt als volgt.

(Voorlopige) plaatsing De plaatsing van de nieuw aangemelde leerlingen leerjaar 1 verloopt als volgt. HET TOELATINGSBELEID VAN HET CITADEL COLLEGE VOOR SCHOOLJAAR 2016 2017 1. Algemene toelatingsvoorwaarden Het Citadel College is een samenwerkingsschool voor voortgezet onderwijs voor vmbo (met lwoo), havo

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE Cursusjaar 2015-2016 Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * In te vullen door de school

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer student: Mobiel nummer ouders/verzorgers vader: moeder: Voornaam: Postcode: Tel. nummer vast: E-mail student: E-mail

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2009-2010 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen CSG Calvijn Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie : : : : : CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers : 000 C 000 MAGENTA

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier klas 1

Aanmeldingsformulier klas 1 ruimte voor foto Aanmeldingsformulier klas 1 Deel 1: Ouderformulier in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s) Vertrouwelijk 1. Gegevens aangemelde leerling Achternaam (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

LWOO TL GL VWO KB BB

LWOO TL GL VWO KB BB LWOO TL VWO GL KB BB Arbeid MBO Niveau 1 / 2 Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwij s Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kaderberoeps Gerichte leerweg Gemeng de Leerweg Theoreti sche Leerweg VMBO-onderbouw

Nadere informatie

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start BOVO starterscursus po Testen en toetsen deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud 1. Didactisch onderzoek 9 september 2. Intelligentieonderzoek vandaag 3. Sociaal-emotioneel onderzoek vandaag Intelligentieonderzoek

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (Logo) + Naam + Adres toeleverende school: OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014 Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Accenten groep 7 en 8 - Oudsten van de school, voorbeeld voor anderen - Zelfstandigheid vergroten

Nadere informatie

T MENUKAAR 2013-2014

T MENUKAAR 2013-2014 MENUKAART 2013-2014 Pagina 2 Pagina 15 MENUKAART Met welke vragen kan een beroep worden gedaan op de diensten van Aandacht+? Keuze uit: observatie dossieranalyse gesprek Leerlingen die aangemeld zijn bij

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie