WTO-OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WTO-OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN i"

Transcriptie

1 nummer 3, april 1996 WTO-OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN i 1. Inleiding De WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten is per 1 januari 1996 van kracht. Dit betekent dat de bepalingen van deze WTO-overeenkomst met ingang van 1 januari door aanbestedende diensten (centrale overheid, mede-overheden, publiekrechtelijke instellingen en bepaalde nustsbedrijven) moeten worden nageleefd en aanbieders afkomstig uit bij de overeenkomst betrokken partijen (landen) in beginsel tot de aanbestedingsprocedure moeten worden toegelaten. Het zou te ver gaan om alle bepalingen van de WTO-overeenkomst hier in detail te behandelen. In het navolgende wordt ingegaan op de bepalingen van de WTO-overeenkomst die substantiële aanvullende verplichtingen voor de aanbestedende dienst, ten opzichte van de Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten, inhouden. Voor de exacte inhoud van de WTO-overeenkomst wordt verwezen naar de publikatie in het publikatieblad van de Europese Gemeenschappen op 23 december 1994 (L336). Daarbij dient in gedachten gehouden te worden dat de gebruikte terminologie in de WTO-overeenkomst kan afwijken van die in de EG-richtlijnen. Bijvoorbeeld de niet-openbare aanbesteding (restricted procedure) wordt in de WTO-overeenkomst aangeduid met aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie (selective tendering) en de onderhandelingsprocedure (negotiation procedure) als onderhandse procedure (limited tendering). 2. Globaal overzicht van de inhoud van de WTO-overeenkomst De WTO-overeenkomst bevat bepalingen ten aanzien van het werkingsbereik, het toepassingsgebied en de procedures voor aanbestedingen. In hoofdlijnen betekent dit het volgende. Leveringen, dienstverlening en de uitvoering van werken De overeenkomst is van toepassing op opdrachten voor leveringen en (in tegenstelling tot de GATT-Code 1988) ook op opdrachten voor dienstverlening en uitvoering van werken, boven een bepaald drempelbedrag. Uitgezonderd zijn daarbij diensten vermeld in bijlage 1b van de richtlijn 92/50/EEG, onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten (categorie 8 van bijlage 1a van de richtlijn 92/50/EEG), bepaalde opdrachten voor telecommunicatiediensten (categorie 5 van bijlage 1a

2 richtlijn 92/50/EEG, CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526 ), bepaalde financiële diensten (categorie 6, bijlage 1a, richtlijn 92/50/EEG) en werken als vermeld in artikel 2 van de richtlijn 93/37/EEG (bepaalde opdrachten voor werken uitgevoerd door andere instanties dan een aanbestedende dienst die voor meer dan 50% gefinancierd worden door een aanbestedende dienst). Op deze diensten en werken blijven de EEGrichtlijnen, zoals die thans gelden, onverminderd van toepassing. Centrale overheid, lagere overheid en andere entiteiten Naast opdrachten geplaatst door centrale overheden, vallen ook opdrachten geplaatst door lagere overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) onder de werking van de WTO-overeenkomst. Tevens is de overeenkomst van toepassing op opdrachten geplaatst door nutsbedrijven in de sectoren drinkwater- en elektriciteitsvoorziening, zeeen binnenhavens en luchthavens en openbaar vervoer betreffende stedelijk-railvervoer, bus, tram, en trolley. De overeenkomst is niet van toepassing op de telecommunicatiesector. Bepalingen inzake aanbestedingsprocedures De WTO-overeenkomst bevat specifieke bepalingen ten aanzien van de drempelwaarden, de termijnen, te vermelden informatie in de aankondigingen,wijze van indienen van aanbiedingen en informatie over selectie en gunning aan afgewezen inschrijvers. In het navolgende wordt meer specifiek ingegaan op het werkingsbereik van de WTO-overeenkomst (welke aanbieders moeten tot welke aanbestedingen worden toegelaten) en de veranderingen die optreden in de aanbestedingsprocedures ten gevolge van het van kracht worden van de overeenkomst. Daarbij wordt alleen aandacht besteed aan procedurevoorschriften in de WTO-overeenkomst die ten opzichte van de EG-richtlijnen verdergaande eisen stellen aan de aanbestedende dienst. 3. Het werkingsbereik van de WTO-Overeenkomst overheidsaankopen 3.1 Het territoriaal werkingsbereik van de overeenkomst overheidsaankopen strekt zich uit over het grondgebied van de Verdragspartijen. De overeenkomst is vrijwillig, dat wil zeggen dat alleen landen die de overeenkomst hebben ondertekend gehouden zijn aan de bepalingen ten aanzien van het aankoopbeleid voor overheidsinstellingen. Dit zijn thans de Europese Unie ( de 15 en de Gemeenschap zelf), Japan, de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen, Korea, Zwitserland en Israel. Naar verwachting zullen Aruba, Liechtenstein, Singapore en mogelijk Taiwan in de loop van 1996 het toetredingsproces afronden. IJsland en Roemenië hebben hun belangstelling voor toetreding kenbaar gemaakt. Daarnaast hebben Noorwegen en IJsland ook in het kader van de Europese Economische Ruimte (EER), verregaande toegang tot de markt voor overheidsopdrachten in de Gemeenschap. 2

3 3.2 Wat betreft het toepassingsgebied voor overheidsinstellingen en de aanbestedingen van deze instellingen is Bijlage I van de overeenkomst relevant. Deze bijlage, die integraal deel uitmaakt van de overeenkomst, bevat nadere gegevens over de mate waarin Verdragspartijen zich hebben gebonden. Hierin zijn voor elk land in vijf annexen de nationale entiteitenlijsten (annex 1, 2 en 3), drempelwaarden (annex 1, 2 en 3), specificaties t.a.v. diensten (annex 4) en werken (annex 5) en tot slot specifieke voorwaarden en uitzonderingen (per land, aan het eind van de annexen) opgenomen. Bijlage I annex 1 annex 2 annex 3 annex 4 annex 5 general notes bereik van de overeenkomst centrale overheden subcentrale overheden andere publieke entiteiten zoals openbare nutsinstellingen specificatie diensten specificatie uitvoering van werken uitzonderingen en voorwaarden centrale overheid (annex 1) De regels voor de centrale overheid zijn betrekkelijk eenvoudig. De GATT-Code voor overheidsaankopen uit 1988 bevat reeds voorschriften voor de aankoop van goederen door centrale overheden. De regels hieromtrent zijn grotendeels in de EG-richtlijn voor leveringen (93/36/EG) overgenomen. voorwaarden: gebonden entiteiten De opsomming in de nationale entiteitenlijst in annex 1 van elke Verdragspartij is limitatief en geldt integraal; als derhalve een centrale overheidsinstantie vermeld staat in annex 1, is deze zonder meer gebonden aan de overeenkomst en dient deze de aankopen open te stellen voor alle aanbieders die onderdanen zijn van één van de Verdragspartijen. voorwaarden: drempelwaarden Ten aanzien van de drempelwaarden gelden voor aankopen door de centrale overheid de volgende specificaties: * leveringen: alles boven de SDR (geen uitzonderingen) * diensten met uitzondering van uitvoering van werken: onder annex 4 genoemde diensten boven de SDR (geen uitzonderingen) * uitvoering van werken: onder annex 5 genoemde werken boven de SDR (enkele uitzonderingen t.a.v. Israel en Japan) lagere overheid en publiekrechtelijke instellingen (annex 2) De overeenkomst is relatief ingewikkeld wanneer het gaat om het toepassingsgebied bij de lagere overheid (annex 2) en bij de nutsinstellingen (annex 3). In de eerste plaats hebben niet alle 3

4 Verdragspartijen alle relevante instanties gecommitteerd aan de overeenkomst. Dit is voor sommige partijen aanleiding geweest om in bepaalde sectoren wederkerigheidsvereisten op te nemen voor de marktopening voor aanbieders uit andere landen. Dit betekent dat steeds aan de hand van de annex van een Verdragspartij bepaald moet worden of deze partij zijn markt voor aanbieders uit andere verdragspartijen moet openstellen. In de tweede plaats voeren Verdragspartijen bilaterale onderhandelingen over uitbreidingen van annex 2 en 3; het is de bedoeling dat de markt voor aanbestedingen op deze twee niveau s steeds meer geopend wordt. Dit betekent dat beide annexen geen constante factor zijn. voorwaarden: gebonden entiteiten Annex 2 geeft van elke partij een overzicht van de mede-aanbestedende overheid (provincie, gemeente en waterschap) en publiekrechtelijke instellingen. Of een organisatie onder het begrip publiekrechtelijke instelling valt, is niet op voorhand aan te geven. In algemene bewoordingen gaat het om entiteiten waarvan het aankoopbeleid substantieel gecontroleerd wordt door, afhankelijk is van, of beïnvloed wordt door (sub)centrale overheden. Dit dient steeds per concreet geval bepaald te worden aan de hand van de definitie in de Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten. De opsomming van annex 2 is niet limitatief. Als uitgangspunt geldt dat in Nederland alle entiteiten van provincie, gemeente en waterschap en entiteiten die voldoen aan de definitie van publiekrechtelijke instelling, hun markt dienen open te stellen voor onderdanen uit andere Verdragspartijen. Omgekeerd heeft de Nederlandse aanbieder in beginsel toegang tot aanbestedingen van lagere overheden uit andere Verdragspartijen. Beperkende voorwaarde op dit uitgangspunt in deze categorie vormt het voornoemde wederkerigheidsvereiste. Een en ander komt erop neer dat een Nederlandse lagere overheid aanbieders uit een andere Verdragspartij niet hoeft toe te laten tot een aanbesteding van een bepaald produkt of dienst, indien die andere Verdragspartij zijn markt voor dat betreffende produkt of dienst niet open heeft gesteld. Om vast te stellen voor welke aanbieders de markt opengesteld moet worden, geldt als leidraad voor de Nederlandse aanbestedende lagere overheid de lijst met algemene voorwaarden en uitzonderingen voor de EU in appendix I bij de overeenkomst. Deze lijst bevind zich achter de annexen. Omgekeerd zal de Nederlandse aanbieder steeds moeten nagaan of de EU niet voor zijn categorie produkt of dienst is uitgezonderd in de algemene voorwaarden en uitzonderingen in appendix I van de relevante Verdragspartij. Voorbeelden van deze uitzonderingen zijn Canada en een aantal staten van de VS. Canada heeft vooralsnog de gehele aanbestedingsmarkt van de subfederale overheid niet opengesteld. Een gedeeltelijke uitzondering vormen de VS, waarvan thans 37 van de 50 staten zich gebonden hebben aan deze overeenkomst. voorwaarden: drempelwaarden Voor aankopen door lagere overheden gelden de volgende specificaties: 4

5 * leveringen: alles boven SDR (uitzonderingen: lagere overheden in Canada, Israel en de VS, die voor opdrachten voor leveringen gehouden zijn aan een drempel van resp SDR, SDR en SDR). * diensten met uitzondering van uitvoering van werken: onder annex 4 genoemde diensten boven de SDR (uitzonderingen: idem als bij leveringen) * uitvoering van werken: onder annex 5 genoemde werken, boven de SDR (uitzonderingen: Israel SDR; Japan SDR, architecten-diensten SDR; Korea SDR). Vermeldt zij dat deze wederkerigheidsvereisten niet gelden t.a.v. voornoemde drempelbedragen. Dit betekent dat de Nederlandse overheden opdrachten boven de voor de EU geldende drempelbedragen in beginsel conform de voorschriften in de WTO-overeenkomst moeten aanbesteden en daarbij gegadigden uit alle partijen moeten toelaten. Ook wanneer deze partijen gegeven de voor hen geldende drempelbedragen niet verplicht zijn tot openbare aanbesteding van de desbetreffende opdracht andere publieke instellingen zoals nutsinstellingen (annex 3) Ten aanzien van de categorie nutsinstellingen gelden soortgelijke voorwaarden als voor de lagere overheden. Ook hier is de lijst in annex 3 niet limitatief en is er sprake van wederkerigheidsvereiste. Met name in de nutssector hebben Verdragspartijen dit vereiste opgenomen. Zo ontzegt de EU in de sector water aan de aanbieders uit de Verenigde Staten en Canada toegang tot de markt. voorwaarden: gebonden entiteiten Annex 3 noemt als andere publiekrechtelijke entiteiten: instellingen in de sectoren van water, electriciteit, vervoer, haven en vliegveld. Wat betreft nutsinstellingen van de EU verwijst annex 3 van de EU in appendix 1 naar de EG-richtlijn 93/38. Ten gevolge van het wederkerigheidsvereiste zal steeds per land per sector nagegaan moeten worden of de betreffende markt opengesteld moet worden voor buitenlandse bieders, dan wel of een buitenlandse markt openstaat voor Europese bieders. voorwaarden: drempelwaarden Voor aankopen door openbare nutsinstellingen gelden de volgende specificaties: * leveringen: alles boven SDR (uitzonderingen: Canada en Israël SDR; Japan ; Korea SDR). * diensten met uitzondering van uitvoering van werken: eveneens SDR (uitzonderingen: idem als bij leveringen). 5

6 * uitvoering van werken: alles boven SDR (uitzonderingen: Israël SDR; Japan SDR en architecten-diensten SDR; Korea SDR). 4. Consequenties voor de aanbestedingsprocedure 4.1 De drempelbedragen Ook op grond van de WTO-overeenkomst gelden, zoals hiervoor reeds beschreven, drempelwaarden voor opdrachten waarboven ondernemingen afkomstig uit alle verdragspartijen moeten kunnen meedingen. De relevante drempelbedragen voor de diverse sectoren zijn vermeld in bovengenoemde, bij de overeenkomst behorende bijlage van de EU. De bedragen worden uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR). Dit zijn speciale trekkingsrechten uitgegeven door het IMF, die recht geven op het verkrijgen van omwisselbare valuta. De waarde van de SDR is gekoppeld aan de waarde van een zogenaamde mand van de belangrijkste valuta in de wereld. De drempelbedragen in het kader van de WTO-overeenkomst en de tegenwaarde in nationale valuta zoals die gelden per 1 januari 1996 tot 1 januari 1998 zijn: leveringen en diensten werken - CO *) SDR = ECU = FL SDR = FL (= ECU) - LO *) SDR = ECU = FL SDR = FL (= ECU) - NS *) SDR = ECU = FL SDR = FL *) CO = Centrale Overheid, LO = Lagere Overheden, NS = Nutssector 6

7 Daarnaast zijn de EG-richtlijnen onverminderd van toepassing. De tegenwaarde in nationale valuta van de drempelwaarden in de EGrichtlijnen zijn met ingang van 1 januari 1996 tot 1 januari 1998: leveringen en diensten werken - CO *) ECU = FL ECU = FL - LO *) ECU = FL ECU = FL - NS *) ECU = FL ECU = FL - TC *) ECU = FL ECU = FL - VA *) ECU = FL N.V.T. *) CO = Centrale overheid, LO = Lagere Overheid, NS = Nutssector, TC = Telecommunicatie, VA = Vooraankondigen Om zowel de EG-richtlijnen voor overheidsopdrachten en de WTOovereenkomst na te leven verdient het aanbeveling om steeds de laagste drempel als uitgangspunt te nemen. Dit betekent voor de centrale overheid SDR voor leveringen en diensten en ECU voor werken en voor lagere overheden ECU voor leveringen en diensten en ECU voor werken. Voor de nutssector komt dit neer op ECU voor leveringen en diensten (met uitzondering van de telecommunicatiesector) en ECU voor werken Bijstand bij het opstellen van technische specificaties of van aanbestedingsstukken in het algemeen. De WTO-overeenkomst kent een artikel (VI, vierde lid,) dat ertoe strekt dat bij het accepteren van technisch advies ten behoeve van het opstellen van de technische specificaties door aanbestedende diensten, het beginsel van gelijke behandeling van aanbieders gewaarborgd wordt. Dit betekent dat een onderneming die adviseert, ondersteunt bij het opstellen van technische specificaties ten behoeve van het bestek, alleen mag meedingen naar de opdracht, indien dit op een zodanige wijze gebeurt dat eerlijke concurrentie daardoor niet onmogelijk wordt Voorschriften met betrekking tot de erkenning van aanbieders. 7

8 Artikel VIII van de WTO-overeenkomst bevat bepalingen inzake de erkenningsprocedures. Alleen de huidige richtlijn nustsector stelt aanbestedende diensten in de gelegenheid om een systeem van erkenning ten behoeve van de selectie van aanbieders op te zetten en te beheren (richtlijn 93/38/EG, artikel 30). De WTO-overeenkomst schrijft in voornoemd artikel met name ten aanzien van erkenning van aanbieders verdergaande regels voor dan de richtlijn. Artikel VIII, onder c van de overeenkomst bepaalt ten aanzien van erkenningssystemen dat eventueel nog niet erkende aanbieders die verzoeken om deelneming aan een bepaalde voorgenomen aanbesteding eveneens in aanmerking worden genomen, mits er voldoende tijd is om de erkenningsprocedure te voltooien. Artikel VIII, onder e, stelt dat, indien na de bekendmaking van een opdracht een nog niet erkende aanbieder verzoekt aan een voorgenomen aanbestedingsprocedure te mogen deelnemen, de aanbestedende dienst de erkenningsprocedure onverwijld inleidt. Het zelfde artikel onder d, schrijft voor dat aanbestedende diensten met permanente lijsten van erkende aanbieders erop toe zien dat aanbieders te allen tijde een aanvraag tot erkenning kunnen indienen en dat alle erkende aanbieders die hierom verzoeken zo spoedig mogelijk op de lijsten worden opgenomen Eisen aan de informatie die de publikatie van de aankondiging van een opdracht dient te bevatten. Artikel IX, van de overeenkomst geeft een overzicht van de informatie die verschaft moet worden bij aankondiging van een opdracht. Deze komt in grote lijnen overeen met de modellen voor aankondiging in de huidige EG-aanbestedingsrichtlijnen. Nieuw is echter (artikel IX, zesde lid) dat in de aankondiging voor opdrachten voor levering, diensten en de uitvoering van werken (ongeacht de procedure van aanbesteding) ook moet worden aangegeven of er eventuele vooruitzichten op vervolgopdrachten of latere opdrachten zijn. Indien mogelijk moet een raming van de termijnen waarbinnen deze opdrachten kunnen worden uitgeoefend worden aangegeven. In de huidige modellen bij de EG-richtlijnen kan deze informatie ten aanzien van opdrachten voor dienstverlening het best worden opgenomen onder punt 2 en voor leveringen en werken onder punt 3b in de modellen voor aankondiging (model B, C en D). Van belang is bovendien dat, conform artikel IX, elfde lid, van de WTOovereenkomst, in de vooraankondiging en in de aankondiging uitdrukkelijk vermeld moet worden of de desbetreffende opdracht voor levering, diensten of werken onder de werking van de WTOovereenkomst valt. 8

9 4.5. Verkorte termijnen na bekendmaking van een indicatieve aankondiging. Artikel XI, derde lid, van de WTO-overeenkomst schrijft voor dat de termijnen voor de ontvangst van de offertes bij openbare en niet-openbare procedures kunnen worden verkort tot 24 dagen, indien een indicatieve aankondiging minimaal 40 dagen en maximaal 12 maanden voor de aankondiging van de opdracht is gepubliceerd en de indicatieve aankondiging zoveel mogelijk gegevens bevat, die zijn opgesomd in artikel IX, zesde dan wel achtste lid, van de overeenkomst. Dit komt praktisch overeen met de informatie in de modellen voor vooraankondiging (model A) waar mogelijk aangevuld met de informatie die gevraagd wordt in de modellen voor aankondiging van de opdracht (model B, C, of D) bij de EG-aanbestedingsrichtlijnen. Indien evenals in de EG-richtlijnen, de datum van verzending van de indicatieve aankondiging als uitgangspunt genomen wordt, betekent dit dat, indien de indicatieve aankondiging minimaal 52 dagen en maximaal 12 maanden voor de de aankondiging van de opdracht verzonden is aan het officiële Bureau voor publikatie in Luxemburg, de termijn voor de ontvangst van de offertes verkort kan worden tot 36 dagen (de periode van verzending tot publikatie wordt in de richtlijnen in het algemeen gesteld op 12 dagen). De WTO-overeenkomst wijkt hier, zij het in geringe mate, af van de in de EG-richtlijnen genoemde termijnen. Richtlijn 92/50/EEG artikelen 18 en 19 en richtlijn 93/37/EEG artikelen 12 en 13 schrijven voor dat de termijnen voor de ontvangst van de offerte kunnen worden verkort tot respectievelijk, 36 dagen bij een openbare procedure en 26 dagen bij een niet-openbare procedure. Richtlijn 93/38/EEG artikel 26 schrijft voor dat de termijnen voor de ontvangst van de offertes na een indicatieve aankondiging verkort kunnen worden tot 26 dagen bij de openbare procedure en 22 dagen bij de niet-openbare procedure. In richtlijn 93/36/EEG artikel 10 en 11 is niets bepaald over verkorte termijnen na een indicatieve aankondiging. Het is verstandig om de minimum-termijn van 36 dagen te hanteren (indien uitgangspunt de datum van verzending) en tevens vast te houden aan de WTO-bepaling dat een indicatieve aankondiging niet minder dan 40 dagen en niet meer dan 12 maanden voor de bekendmaking van de aankondiging in het publikatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd is om de verkorte termijnen te mogen toe passen Informatie met betrekking tot de gunning van een opdracht. Atikel XVIII, eerste lid, van de overeenkomst, geeft een overzicht van de informatie die gepubliceerd moet worden bij gunning. Deze omvat voortaan ook publikatie van de waarde van het gegunde contract dan wel het hoogste en het laagste bod, door de aanbestedende dienst in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Dit betekent een uitbreiding ten opzichte van de modellen voor gunning uit de richtlijnen; model E in de richtlijnen diensten, leveringen en werken en bijlage XV in de richtlijn nutssector). 9

10 Het tweede lid van artikel XVIII, geeft voorschriften met betrekking tot de informatie die aan een afgewezen aanbieder of de aanbieder van een afgewezen offerte, op diens schriftelijk verzoek, zo spoedig mogelijk verstrekt moet worden. Zo spoedig mogelijk betekent in termen van de EG-richtlijnen diensten, leveringen en werken binnen 15 dagen. Er moet aan een afgewezen gegadigde meer informatie worden verstrekt dan nu het geval is. Met name van belang is vermelding van de reden waarom de aanbieding is afgewezen, alsmede de kenmerken en de relevante voordelen van de geselecteerde aanbieding en de naam van de gegunde. Het derde lid van dit artikel verplicht de aanbestedende diensten om de gegadigden en inschrijvers zo spoedig mogelijk en desgevraagd schriftelijk in kennis te stellen van het gunningsbesluit. (De verplichtingen uit het tweede en derde lid houden een uitbreiding in ten opzichte van de voorschriften in artikel 12, richtlijn 92/50/EEG, artikel 7, richtlijn 93/36/EEG en artikel 8 richtlijn 93/37/EEG en is nieuw ten opzichte van richtlijn 93/38/EEG). De aanbestedende diensten kunnen evenwel (ingevolge artikel XVIII, vierde lid, van de overeenkomst) besluiten dat bovenvermelde gegevens betreffende de gunning van de opdracht niet worden meegedeeld, indien openbaarmaking van die gegevens: - de toepassing van wet of regelgeving in de weg zou staan of, - in strijd zou zijn met het algemeen belang of, - schade zou kunnen toebrengen aan de rechtmatige belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen dan wel - indien de eerlijke mededinging tussen ondernemingen erdoor zou worden aangetast. i Aan de inhoud van deze niewsbrief kunnen geen rechten ontleend worden. 10

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Europees aanbesteden. Praktijkgerichte antwoorden op bedrijfsvraagstukken U aangeboden door zibb.nl

Europees aanbesteden. Praktijkgerichte antwoorden op bedrijfsvraagstukken U aangeboden door zibb.nl Europees aanbesteden Praktijkgerichte antwoorden op bedrijfsvraagstukken U aangeboden door zibb.nl Inhoud: 1. De wetgeving 1.1. Het beginsel 1.2. De richtlijnen 1.3. De partijen 2. De bekendmaking 3. Procedures

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

De Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG

De Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG De Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG Colofon Uitgave Publicatie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, directoraatgeneraal

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen Visie 4 Openbaarheid prijzen Dit document behandelt de openbaarheid van prijzen in een aanbestedingsprocedure. Een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopproces is uitgangspunt voor aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Jan Rentmeester4535 HA +31 115641600 jrentmeester@scalda.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Technische

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Inleiding aanbestedingsrecht

Inleiding aanbestedingsrecht Inleiding aanbestedingsrecht Ditmar Waterman PIANOo PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 2 Opzet 1. Oorsprong

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester Nationale identificatie: Postadres: Boudewijnlaan 30 bus 45 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester Nationale identificatie: Postadres: Boudewijnlaan 30 bus 45 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 6 BE001 03/07/2015 - BDA nummer: 2015-517483 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II)

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) Nieuwsflash Aanbesteding 44 22 april 2011 Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) In Nieuwsflash Aanbesteding 40 bespraken wij het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. In Nieuwsflash Aanbesteding

Nadere informatie

Inkoop: definitie en regelgeving

Inkoop: definitie en regelgeving Inkoop: definitie en regelgeving Handboek Financiën Universiteit Leiden (juni 2011) Beheer: Goovert Schipprheijn (UFB/UIL), G.M.Schipperheijngm@vuw.leidenuniv.nl, tsl. 3304 Inhoud 1. Inkoop: definitie

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

Officiële benaming: Departement Bestuurszaken Nationale identificatie: Postadres: Grasmarkt 61 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Officiële benaming: Departement Bestuurszaken Nationale identificatie: Postadres: Grasmarkt 61 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 6 BE001 17/01/2014 - BDA nummer: 2014-501073 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

De Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken (93/37/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG

De Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken (93/37/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG De Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken (93/37/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG Colofon Uitgave Publicatie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, directoraatgeneraal

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259369-2013:text:nl:html Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

NOTA AANBESTEDINGSBELEID. feb. 2005

NOTA AANBESTEDINGSBELEID. feb. 2005 NOTA AANBESTEDINGSBELEID feb. 2005 1. Leeswijzer Deze nota begint met definities. De begrippen werk, levering en dienst worden omschreven, alsmede de verschillende aanbestedingsprocedures. Daarna komen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De top 10 aanbestedingsvragen Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Antwoord op de top 10 basisvragen 1. Waarom gelden er regels voor aanbesteden? 2. Wat zijn de belangrijkste wetten

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Havenbedrijf Rotterdam NV Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Annemagreet Schouten Telefoon: +31

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft ( Nederland ) Ter attentie van: Marleen Rietveld

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

1/ 5 BE001 09/08/2011 - BDA nummer: 2011-517238 Standaardformulier 14 - NL Onderzoek naar modellen voor gebruik in de kwantitatieve risicoanalyse

1/ 5 BE001 09/08/2011 - BDA nummer: 2011-517238 Standaardformulier 14 - NL Onderzoek naar modellen voor gebruik in de kwantitatieve risicoanalyse 1/ 5 BE001 09/08/2011 - BDA nummer: 2011-517238 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253113-2014:text:nl:html Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Correctie-percentage of. Bron bedrag Het project / de financiering is niet conform Europese regels. betrekking heeft 1. gedeelte dat ontbreekt.

Correctie-percentage of. Bron bedrag Het project / de financiering is niet conform Europese regels. betrekking heeft 1. gedeelte dat ontbreekt. Bijlage 1 Correctietabel Indeling rubrieken: A. Het project is niet conform Europese regels, alle A gebreken zijn niet herleidbaar naar specifieke facturen of uitgavenposten binnen een project, maar hebben

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding openbaar vervoer Achterhoek Rivierenland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding openbaar vervoer Achterhoek Rivierenland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoering Werken, team A.B.G., Postbus 9090, 6800 GX

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding Vervoersdiensten transferia Vierdaagse, 09INK022

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding Vervoersdiensten transferia Vierdaagse, 09INK022 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen (NL). Contactpunt(en): Aanbestedingsstukken

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU 34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Nr. 2 2 e Herdruk 1 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Universiteit Leiden Nationale identificatie: 151539485 Postadres: Wassenaarseweg 62 a Plaats: Leiden Postcode: 2333 AL

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 14 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Koninklijke Kentalis Contact: Koninklijke Kentalis T.a.v.: Lisette Drieman Telefoon +31 735588111

Nadere informatie

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2 September 2008 Dit is een uitgave van het Ministerie van OCW, Taskforce Gratis Schoolboeken 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Taskforce Gratis Schoolboeken. Auteursrecht voorbehouden.

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

Telefoon: Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt)

Telefoon: Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt) EUROPESE UNIE Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Fax (352) 29 29 42 670 E-mail ojs@publications.europa.eu Onlineaankondigingen httpsimap.europa.eu

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd Hoofdredactie David D'HOOGHE, (deeltijds) hoogleraar K.U.Leuven L e o p o l d SCHELLEKENS Redactie Jens DEBIÈVRE, gastdocent V.UB. Philip DEKEYSER Legal Counsel Leen DE

Nadere informatie

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GVB Exploitatie BV Arlandaweg 100, 1043 HP AMSTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: Rob Rijnders Telefoon: +31 572362240, Email:

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

FXAL92209NLCCL3092/50/EEGJO2020COM199206181II. (Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD

FXAL92209NLCCL3092/50/EEGJO2020COM199206181II. (Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD FXAL92209NLCCL3092/50/EEGJO2020COM199206181II (Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD RICHTLIJN 92/50/EEG VAN DE RAAD van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van

Nadere informatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht Europese Unie Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Info & on-lineformulieren:

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 14/06/2010- ID:2010-505181 Standaardformulier 2 - NL EUROPESE UNIE Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Fax (352) 29 29-42670

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 5 BE001 20/01/2011 - BDA nummer: 2011-501200 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord Nieuwe Steen 2 B, 1625HV Hoorn ( Nederland ) Ter attentie van: Jeroen Vogel Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Groot Salland Dr. van Thienenweg 1, 8025 AL Zwolle ( Nederland ) Ter attentie van: Job Looijenga Telefoon: +31 384556621,

Nadere informatie