De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren"

Transcriptie

1 De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11

2 Inhoud 1. Inleiding Afbakening, reikwijdte en rol NIV Verantwoordelijkheid Commissie Professionaliteit Verzoek aan de NIV Opdracht Beoordelingsmaatstaven Eindrapport Kosten... 6 Bijlage A. Werkwijze... 7 Bijlage B. Nadere toelichting en aandachtspunten pagina 2 van 11

3 1. Inleiding In dit document heeft de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) vastgelegd welke rol de NIV kan vervullen ingeval van mogelijk disfunctioneren van een internist. Als gevolg van dit document wordt een Commissie Professionaliteit (CP) ingesteld die voor de uitvoering van het beleid in dit kader zorgdraagt (zie hoofdstuk 4). Dit document wordt vastgesteld door de leden van de NIV op de ALV van 1 december In de bijlage is de werkwijze nader uitgewerkt en toegelicht. 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV De NIV kan als wetenschappelijke vereniging (WV) benaderd worden om een rol te vervullen in een traject van onderzoek naar mogelijk disfunctioneren van een internist. Deze rol kan inhouden dat de NIV gevraagd wordt te participeren in een externe commissie (bijvoorbeeld een commissie vanuit het ziekenhuis) die onderzoek doet naar mogelijk disfunctioneren. Een andere optie is dat een externe partij de NIV vraagt zelf onderzoek in te stellen naar mogelijk vakinhoudelijk disfunctioneren van een internist. De NIV vindt het haar verantwoordelijkheid om in voorkomende gevallen constructief in te gaan op dergelijke verzoeken. De NIV hanteert daarbij uitdrukkelijk als uitgangspunt dat het moet gaan om onderzoek dat gericht is op kwaliteitsverbetering van de internistische zorg. Bedoeld wordt dat het beoogde onderzoek nadrukkelijk niet is gericht op de vaststelling van professionele aansprakelijkheid van de betreffende internist. Hieruit volgt dat de rol van de NIV beperkt is tot (retrospectief) onderzoek naar het functioneren van een internist die als zodanig werkzaam is. Het document gaat uit van de omschrijving van disfunctioneren zoals gehanteerd door de Orde van Medisch Specialisten (OMS) die wordt gebruikt in het Modelreglement mogelijk disfunctionerend medisch specialist (april 2008) en door de KNMG gehanteerd in het document Staan voor Kwaliteit (april 2012): een structurele situatie van onverantwoorde zorg, waarin de patiënt wordt geschaad of het risico loopt te worden geschaad, en waarbij de betrokken medisch specialist niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen. Van belang in deze omschrijving zijn vier elementen: - het gaat om structurele problemen en niet om een enkel incident; - het gaat om onverantwoorde zorg, d.w.z. zorg die in negatieve zin afwijkt van hetgeen binnen de beroepsgroep gebruikelijk is; - door de problemen loopt een patiënt schade op of bestaat het risico daarop, en - de medisch specialist is niet bereid tot discussie, vertoont geen zelfreflectie en/of is niet (meer) bij machte zelf de situatie ten goede te keren). In 2013 hebben de WV-en en de OMS een visiedocument geschreven inzake optimaal functioneren van de medisch specialist met als ondertitel: een boom die valt maakt meer lawaai dan een bos dat groeit. Hierin wordt aangegeven dat het streven van medisch specialisten is om het eigen en het collectieve functioneren continu te verbeteren en dus ook te helpen om disfunctioneren te voorkomen. Het streven is dus optimaal te functioneren zowel als individueel medisch specialist en als groep. De definitie die voor optimaal functioneren wordt gebruikt luidt als volgt: De optimaal functionerende medisch specialist kenmerkt zich doordat het voortdurend aandacht heeft aan zijn tijdens de opleiding verkregen competenties zoals gedefinieerd in het CanMeds model en het inzetten daarvan ten behoeve van de patiënt en de maatschappij. Daarbij volgt de arts uiteraard de door hem afgelegde eed/belofte. pagina 3 van 11

4 Een melding over mogelijk disfunctioneren moet eerst door het stafbestuur op ontvankelijkheid wordt onderzocht. Is dat het geval dan wordt een commissie van onderzoek ingesteld. Het uitgangspunt is dat de onderzoekscommissie wordt samengesteld uit leden van de medische staf en dus primair een interne commissie binnen het ziekenhuis is. Er kunnen redenen zijn om externe leden in de commissie te betrekken of zelfs een volledig externe commissie samen te stellen. In dat geval kan een Stafbestuur of een Raad van Bestuur de wetenschappelijke benaderen. Behalve in situaties van mogelijk disfunctioneren van een internist, kan de NIV ook in andere situaties gevraagd worden een rol te spelen, bijvoorbeeld het voordragen van een deskundige ten behoeve van het uitbrengen van een deskundigenbericht in een civiele procedure, of onderzoek in het kader van ontzetting uit het lidmaatschap van de NIV. Voor die situaties geldt dit document niet. Resumerend richt dit document zich uitsluitend op de rol die de NIV voor zichzelf ziet bij een onderzoek naar mogelijk disfunctioneren op internistische competenties. Het gaat dan om de volgende twee mogelijkheden: A. De NIV voorziet in een voordracht voor een lid van een commissie onderzoek disfunctioneren binnen een organisatie (bijvoorbeeld een ziekenhuis) indien een daartoe strekkend verzoek wordt ontvangen. B. De NIV stelt op verzoek van een derde partij een eigen commissie in, die belast wordt met onderzoek naar mogelijk professioneel disfunctioneren van een internist. 3. Verantwoordelijkheid Indien het een verzoek betreft zoals vermeld onder 2.A (het aanleveren van een deskundig lid aan een commissie van een externe partij, bijvoorbeeld het ziekenhuis), vindt het onderzoek niet plaats onder verantwoordelijkheid van de NIV. Het zwaartepunt van een dergelijke commissie ligt immers binnen het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid van de NIV beperkt zich tot het aanleveren van een ter zake deskundige die vervolgens een bijdrage levert aan het werk van de commissie van onderzoek. Indien het gaat om het instellen van een onderzoekscommissie (2.B) van de NIV, functioneert de commissie onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NIV. 4. Commissie Professionaliteit De NIV kent een Commissie Professionaliteit (CP), ingesteld door het bestuur van de NIV. De CP bestaat uit 3 á 4 personen. De CP stelt een commissie ad hoc samen en vast ten behoeve van de onder 2.A en 2.B genoemde situaties en draagt dan zorg voor een evenwichtige en zorgvuldige samenstelling. Ingeval van een onderzoek zoals beschreven onder 2.B, wordt uit de CP een commissie ad hoc samengesteld met als doel onderzoek naar en rapporteren over mogelijk internistisch disfunctioneren (zie 2.B). Deze commissie ad hoc bestaat in de regel uit ten minste twee, bij voorkeur drie internisten, van wie één als voorzitter fungeert. Deze commissie ad hoc kan zich ook laten bijstaan door een extern deskundige zoals bijvoorbeeld een jurist, mediator, communicatiedeskundige of psycholoog. De commissie ad hoc laat zich bijstaan door een ambtelijk secretaris vanuit de NIV. De commissie ad hoc richt zich bij haar onderzoek op het internistisch professioneel handelen (internistische competenties) van de desbetreffende internist.. pagina 4 van 11

5 5. Verzoek aan de NIV De NIV neemt over het algemeen niet zelf het initiatief tot (het leveren van een bijdrage aan) onderzoek van mogelijk disfunctioneren. Er zal een daartoe strekkend verzoek aan de NIV aan voorafgaan. Dit verzoek dient gericht te zijn aan het bestuur van de NIV en dient een duidelijke vraagstelling te bevatten. Het bestuur beoordeelt het verzoek en leidt dit al dan niet door naar de CP. Voor de werkwijze van de CP wordt verwezen naar de bijlage. Wie kunnen zich tot de NIV richten met een dergelijk verzoek? raad van bestuur (RvB) stafbestuur (SB) vakgroep/maatschap interne geneeskunde individuele internist Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Openbaar Ministerie Deze opsomming is niet limitatief. Indien een andere dan een van de expliciet genoemde partijen zich tot de NIV richt met een verzoek om beoordeling van internistisch professioneel handelen, dan zal het bestuur van de NIV per verzoek besluiten of hieraan tegemoet kan worden gekomen. 6. Opdracht Indien de NIV ingeval van 2.B besluit dat het verzoek past binnen de kaders van dit document, doet de NIV een voorstel over de werkwijze en de daaraan verbonden kosten. Opdrachtgever wordt om een schriftelijke bevestiging van het in te stellen onderzoek gevraagd die in ieder geval de volgende aspecten bevat: de vraagstelling het akkoord van de opdrachtgever op het voorstel van de NIV het akkoord van de opdrachtgever ter zake van de kosten de mededeling dat de desbetreffende mogelijk disfunctionerende internist geïnformeerd is over het verzoek aan de NIV De betreffende vakgroep wordt door of opdrachtgever of door NIV inzake het onderzoek ingelicht de aanwijzing aan wie het eindrapport wordt aangeboden globaal tijdspad met verwachte datum eindrapport 7. Beoordelingsmaatstaven Om vast te stellen of sprake is van functioneren dat niet aan de internistisch-professionele maatstaven voldoet, is het noodzakelijk te beschikken over een beoordelingsmaatstaf. Hulpmiddelen hierbij zijn de algemeen aanvaarde en gangbare toetsingsinstrumenten geldend voor medisch specialisten. Voor de beoordeling van het specifieke functioneren als internist, zullen minimaal de door de NIV ontwikkelde toetsingskaders ( Kwaliteitsnormen praktijkvoering Interne Geneeskunde ) dienen. pagina 5 van 11

6 8. Eindrapport De bevindingen van de commissie ad hoc worden vastgelegd in een eindrapport. In geval van onderzoek (2.B) zal de CP haar eindrapport aanbieden aan de door de opdrachtgever aangewezen persoon of personen zoals vastgelegd in de onderzoekbevestiging, alsmede aan de internist op wie het eindrapport betrekking heeft. Nadat het eindrapport is aangeboden is hetgeen er vervolgens met het rapport gebeurt, in beginsel uit de macht van de CP respectievelijk de NIV. 9. Kosten Indien de NIV gevraagd wordt om een onderzoekscommissie (2.B) in te stellen, dan zijn aan de inzet van een dergelijke commissie kosten verbonden. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Dat moet vooraf bekend zijn. Omdat het tijdsbeslag per opdracht aanzienlijk kan verschillen, worden de kosten per individueel traject op voorhand bepaald op basis van een globale schatting van de benodigde inzet. De kostenraming wordt meegenomen in het voorstel aan de opdrachtgever (zie punt 6). pagina 6 van 11

7 Bijlage A. Werkwijze Vooraf Bepaal wie de opdrachtgever is en verifieer bij de opdrachtgever of de betrokken internist op de hoogte is van het onderzoek en het toepasselijke ziekenhuisreglement bij mogelijk disfunctioneren, de vraagstelling en de samenstelling van de commissie. Maak opdrachtgever duidelijk dat de bijdrage van de NIV zich beperkt tot het onderzoeken van het internistisch-professioneel functioneren. Het toepasselijke ziekenhuisreglement bij mogelijk disfunctioneren wordt opgevraagd. Het verzoek wordt besproken door de CP en het bestuur van de NIV. Indien men van oordeel is dat in beginsel aan het verzoek tegemoet kan worden gekomen (zie de punten 5, 6 en 7 van het Document), bericht het bestuur opdrachtgever daarover en worden de volgende stappen genomen. Verifieer of sprake is van één schriftelijke, getekende opdracht en dat er een duidelijke vraagstelling ligt. Is een van deze punten niet in orde dan moet dit eerst geregeld zijn voordat de volgende stap genomen wordt. Informeer de opdrachtgever over de voorgenomen werkwijze (alleen dossieronderzoek of ook gesprekken) en over de samenstelling van de onderzoekscommissie. Overeenkomstig artikel 3 lid 6 van het reglement Commissie Professionaliteit kan het bestuur besluiten externe expertise toe te voegen. Vraag de opdrachtgever om schriftelijk akkoord met de voorgestelde werkwijze en met de kostenraming. Maak van te voren een globaal tijdspad. Wanneer kan de opdrachtgever een eindrapport verwachten? Maak vooraf duidelijk hoe wordt omgegaan met vertrouwelijkheid van informatie en stukken. Indien redelijkerwijs mogelijk worden de te onderzoeken patiëntendossiers geanonimiseerd door de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een representatieve selectie van te onderzoeken dossiers en voor het beschikbaar maken van de gevraagde gegevens. Spreek tevoren af aan wie het eindrapport wordt aangeboden. Uitgangspunt is dat deze alleen aan de opdrachtgever en betrokken internist wordt verstrekt. De betrokken internist moet voor aanvang van het onderzoek over het onderzoek en de samenstelling van de commissie geïnformeerd zijn (en hiermee akkoord zijn), dan wel door opdrachtgever dan wel door de CP. In geval het onderzoek wordt gedaan aan de hand van gesprekken, naast dossieronderzoek (ter bepaling van de commissie ad hoc): Bepaal de structuur van de gesprekken met de vraagstelling als leidraad. Streef ernaar ieder gesprek volgens dezelfde structuur te voeren. Bepaal de wijze van selecteren van de gesprekspartners: - Of: alle gesprekspartners door de commissie te selecteren - Of: selecteren in overleg met RvB/SB en de betrokken internist. pagina 7 van 11

8 N.B.1 Verifieer of de keuze van de gesprekspartners evenwichtig is en niet een te beperkt of een eenzijdig beeld zal opleveren. N.B.2 Besteed aandacht aan de vraag of en in hoeverre gesprekspartners bezwaar hebben tegen herkenbaarheid. Informeer de gesprekspartners op welke wijze de door hen verstrekte informatie in het onderzoeksrapport wordt verwerkt. Plan en voer de gesprekken met de gesprekspartners. Zorg voor een goede verslaglegging. N.B. Goede verslaglegging komt tot stand door inzet van een goede notulist of transcripten van geluidsopname van de gesprekken. Leg per gesprek het concept-gespreksverslag voor aan degene met wie gesproken is ter correctie van feitelijke onjuistheden. Stel vervolgens het definitieve verslag vast. N.B. Gebruikelijk is dat de gespreksverslagen niet ter inzage zijn van de opdrachtgever en de betrokken specialist, maar alleen dienen als basis voor het eindrapport. Afronding Ga na afronding van het dossieronderzoek en/of de gesprekken na wat de feitelijke bevindingen zijn. Weeg vervolgens de bevindingen en kom tot een conclusie. Schrijf een onderzoeksrapport dat in elk geval de volgende informatie bevat: - Opdrachtgever, vraagstelling, datum en samenstelling commissie ad hoc - Beschrijving werkwijze/brondocumenten - Beschrijving verzoek - Eventueel zienswijzegesprek - Feitelijke bevindingen/beoordeling - Conclusies - indien van toepassing: Advies/aanbevelingen - Bijlagen (bijvoorbeeld specifiek commentaar op onderzochte casussen, overzicht van gesprekspartners) N.B. Wees alert op de noodzaak van het scheiden van feiten, bevindingen en conclusies. Leg het conceptrapport voor aan de betrokken internist en/ of opdrachtgever. Bied de internist gelegenheid schriftelijk en/of mondeling te reageren op feitelijke onjuistheden in het conceptrapport en stel daarbij een termijn van twee weken. In bijzondere omstandigheden kan de termijn eenmaal verlengd worden, maar verlenging mag er niet toe leiden dat afronding van het onderzoek onaanvaardbaar wordt vertraagd. Indien het onderzoek is verricht op basis van dossiers of andere documenten wordt de betrokken internist desgevraagd in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van dezelfde stukken als die welke de commissie ad hoc heeft ontvangen om het professioneel internistisch handelen van betrokkene te onderzoeken. N.B. Het verkrijgen van zienswijze dient ter informatie en niet ter discussie met betrokkene. Hij/Zij pagina 8 van 11

9 heeft wel gelegenheid om zijn visie op het standpunt van de commissie te geven en het is aan de commissie te bepalen in hoeverre dit meegenomen wordt in het eindrapport. N.B. Of het rapport voorzien wordt van advies en aanbevelingen, is afhankelijk van de opdracht en de vraagstelling. Geef geen advies/aanbevelingen als dat niet gevraagd is. N.B. Houd er rekening mee dat het eindrapport op enig moment een rol kan gaan spelen in een juridische procedure of openbaar kan worden. Inhoud (feitelijke juistheid, beoordeling en conclusies), tekst (zorgvuldige formulering) en stijl (objectief, geen onnodige, of ongegronde diskwalificaties) moeten zo zijn dat het rapport de openbaarheidstoets kan doorstaan. Tevens verdient het aanbeveling geen privacygevoelige gegevens op te nemen. N.B. De NIV draagt zorg voor de verzekering van de (ad hoc) commissie mocht deze in een juridische strijd betrokken raken door het onderzoek, rapport of alles wat daaruit voortvloeit. N.B. Of de gesprekspartners met naam en toenaam worden genoemd in de bijlage is afhankelijk van de situatie. Uit oogpunt van transparantie verdient vermelding met namen de voorkeur. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het raadzaam om dit duidelijk te maken aan de personen met wie gesproken is. Zijn er zwaarwegende redenen om de namen niet te vermelden, dan wordt in elk geval vermeld met hoeveel personen de commissie gesproken heeft en globaal welke functies de gesprekspartners hebben. Het eindrapport wordt in elk geval aangeboden aan de opdrachtgever en degene op wie het rapport betrekking heeft. Het eindrapport wordt slechts aan derden ter beschikking gesteld indien daarover expliciete afspraken zijn gemaakt dan wel daartoe een wettelijke verplichting bestaat. pagina 9 van 11

10 Bijlage B. Nadere toelichting en aandachtspunten Nadere toelichting op hoofdstuk 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV Het NIV bestuur waarborgt dat een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor de leden van de CP. Eventuele externe experts dienen te zorgen voor een eigen aansprakelijkheidsverzekering. In geval van onderzoek naar mogelijk disfunctioneren bepaalt het NIV bestuur dat de commissie werkt overeenkomstig de eisen van zorgvuldig onderzoek en rapportage. 1. in het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport gebaseerd zijn; 2. de gronden vinden aantoonbaar steun in de feiten en omstandigheden en bevindingen vermeld in het rapport; 3. die gronden kunnen de daaruit getrokken conclusies rechtvaardigen; 4. de rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid; 5. de methode van onderzoek ten einde tot de beantwoording van de voorgelegde vraagstelling te komen kon tot het beoogde doel leiden, dan wel de rapporteur heeft daarbij de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet overschreden. Nadere toelichting op hoofdstuk 4. Commissie Professionaliteit Leden van een onderzoekscommissie moeten in alle gevallen vrij staan ten opzichte van de betrokken medisch specialist en diens maatschap of vakgroep. Iedere schijn van partijdigheid of mogelijke vooringenomenheid dient vermeden te worden. Dit wordt bij elk verzoek gecheckt en vastgelegd in de stukken van de CP. Nadere toelichting op hoofdstuk 5. Verzoek aan de NIV Indien een verzoek tot onderzoek naar mogelijk disfunctioneren afkomstig is van een RvB of SB is aannemelijk dat het verzoek past binnen de procedure zoals voorzien in het Modelreglement (of daarop gebaseerd ziekenhuisreglement). Het bestuur van de NIV gaat na ontvangst van het verzoek na of dit inderdaad het geval is en zo niet, wat de reden van afwijking van het reglement is. Is er geen overtuigende reden voor afwijking dan kan het verzoek niet gehonoreerd worden. Alvorens daarover een definitief besluit te nemen, overlegt het bestuur met de voorzitter van de Commissie Professionaliteit. Indien het verzoek afkomstig is van een vakgroep/maatschap, gaat het bestuur na in welke context en met welk doel het verzoek wordt gedaan, wie opdrachtgever is en aan wie het rapport wordt uitgebracht en ter beschikking wordt gesteld. Nadat over deze vragen helderheid is verkregen, bespreekt het bestuur het verzoek met de voorzitter van de Commissie Professionaliteit alvorens een besluit te nemen. Nadere toelichting op hoofdstuk 6. Opdracht Indien overleg over de vraagstelling heeft plaatsgevonden, is het van belang te checken of de opdracht de aangepaste vraagstelling bevat. De vraagstelling in de opdracht vormt de basis voor het onderzoek. pagina 10 van 11

11 Nadere toelichting op hoofdstuk 8. Eindrapport Het eindrapport wordt in beginsel aangeboden aan de opdrachtgever en de betrokken specialist. Het eindrapport wordt niet aan het bestuur van de NIV of aan derden ter beschikking gesteld, tenzij daarover andersluidende afspraken zijn gemaakt of indien de wet daartoe noopt. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het rapport door één van betrokken partijen wordt ingebracht in een juridische procedure. Het is zaak dat de opstellers van het rapport zich ervan bewust zijn dat hun rapport op enig moment naar buiten kan komen en een rol gaat spelen in een procedure tussen bijvoorbeeld de desbetreffende internist en het ziekenhuis of tussen ziekenhuis en Inspectie. De inhoud van het rapport moet zodanig zijn dat het de openbaarheidstoets kan doorstaan (feitelijk juist, zorgvuldige formulering, geen onnodige diskwalificaties, geen privacygevoelige gegevens). De NIV draagt zorg voor de verzekering van de (ad hoc) commissie mocht deze in een juridische strijd betrokken raken door het onderzoek, rapport of alles wat daaruit voortvloeit. pagina 11 van 11

Arts & Recht Omgaan met disfunctionerende dokters: veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid

Arts & Recht Omgaan met disfunctionerende dokters: veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid Arts & Recht Omgaan met disfunctionerende dokters: veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid Jeroen Rosingh Kwaliteitsreglement in de praktijk Isala klinieken, Zwolle Robinetta de Roode KNMG 7 april 2011

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. VISITATIE... 2 3. COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE... 4 4. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 4 5. FINANCIEN...

Nadere informatie

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs 1. Informatieplicht De NIP code (2007) is hierin duidelijk. Bij het aangaan van de professionele relatie dient

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Modelprocedure. mogelijk disfunctionerend. specialist ouderengeneeskunde

Modelprocedure. mogelijk disfunctionerend. specialist ouderengeneeskunde Modelprocedure mogelijk disfunctionerend specialist ouderengeneeskunde Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 3 2. Definitie en afbakening disfunctioneren 3 3. Status modelprocedure 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: Noloc gedragscode Pagina 1 Gedragscode Noloc Algemeen De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Het lid (waar aangeduid in de mannelijke vorm dient ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties

Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties Algemeen visitatiereglement 31 januari 2011 Inhoud I. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 II. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 2 III. PLENAIRE VISITATIECOMMISSIE...

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 KLACHTENREGELING Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 Puck van de Veer Hans Lomans Januari 2015 1.0 definitief 30-12-2014 RvB 01-01-2016 VOORWOORD Cliënten hebben recht een zorgvuldige behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT [invullen naam ZORGVERLENER] De doelstelling van dit klachten- en geschillenreglement is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling van klachten

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Klachtenreglement Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 1.Begripsomschrijvingen 1.NFG: Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, statutair gevestigd op de Vaart Z.Z. 71-73, 9401 GJ te Assen. 2.NFG-register:

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2015, nr. 1

Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2015, nr. 1 Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2015, nr. 1 Beslissing van het LOWI van 24 november 2015 ten aanzien van de klacht van A, bij het LOWI ingediend op 22 april 2015 betreffende de verzoekschriftenprocedure

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

Meldpunt structurele tekortkomingen in de zorg bij de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

Meldpunt structurele tekortkomingen in de zorg bij de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.7.4 vervallen: - het gelijknamige bericht, datumnr 0707-638 Meldpunt structurele tekortkomingen in de zorg bij de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) bronnen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Reglement vertrouwenspersoon en onderzoekscommissie klokkenluiders HZ. Stichting HZ. - preambule

Reglement vertrouwenspersoon en onderzoekscommissie klokkenluiders HZ. Stichting HZ. - preambule Reglement vertrouwenspersoon en onderzoekscommissie klokkenluiders HZ Stichting HZ - preambule In aanvulling op de voor alle betrokkenen van de HZ geldende regels en de integriteitcode vindt de HZ het

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs behandelt klachten die afkomstig zijn uit het primair en speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, de

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 De Rabobank heeft een regeling getroffen voor de behandeling van geschillen tussen een medewerker en de bank omtrent de arbeid, de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0 Professionalisering Beroepscode Datum: 20-11-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Omschrijvingen... 3 Algemeen... 3 Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening... 3 Aspecten met betrekking tot de houding

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Infinitus zorg klachtenreglement

Infinitus zorg klachtenreglement Infinitus zorg klachtenreglement Inleiding Iedere klant van Infinitus zorg heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld: de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Het Bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) gevestigd te Utrecht (verder te noemen: het bestuur van de LVV), overwegende

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP)

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) Omschrijvingen: Psychologisch-pedagogisch assistent (PPA) MBO- of MBO + -niveau: Deze

Nadere informatie

NMI KLACHTENREGELING 2009

NMI KLACHTENREGELING 2009 NMI KLACHTENREGELING 2009 Artikel 1 Definities In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Gedragsregels: de door het NMI vastgestelde Gedragsregels voor de NMI registermediator. b. Klacht:

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion)

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion) Datum 19 december 2016 Aan De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.k.n. Van Coen van der Veer, lid Dagelijks Bestuur FNV Contact: Rik van Steenbergen (rik.vansteenbergen@fnv.nl) Onderwerp Reactie

Nadere informatie

Klachten Reglement Cliënten Stress Centrum

Klachten Reglement Cliënten Stress Centrum Klachten Reglement Cliënten Stress Centrum Versie november 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Uitgangspunten Artikel 3 De Klachtencommissie Artikel 4 De werkwijze van de commissie Artikel

Nadere informatie

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588.

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. PRIVACYREGLEMENT Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Edith

Nadere informatie

Degene die het gastouderbureau exploiteert. Klant

Degene die het gastouderbureau exploiteert. Klant Klachtenreglement 1. Inleiding Bij Gastouderbureau Piekeboe staat de klant voorop. Wij streven ernaar om samen met u kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang te realiseren. Mocht u onverhoopt toch

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg.

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. - 1 - KLACHTENPROCEDURE Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. Vooraf: Het is de bedoeling dat de psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie