Master Kunst- & Cultuurwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Kunst- & Cultuurwetenschappen"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT MAASTRICHT FACULTEIT DER CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Master Kunst- & Cultuurwetenschappen track Kunst, Literatuur en Samenleving & Politiek en Samenleving Onderwijs- en examenregeling & Regels en Richtlijnen Academisch jaar 2013/14

2 Index Paginanummer Inleiding 3 1. Onderwijs- en examenregeling 3-12 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding 5 Paragraaf 3 Tentamens en examens 7 Paragraaf 4 Toelating 10 Paragraaf 5 Studiebegeleiding 12 Paragraaf 6 Overgangs- en slotbepalingen Rules and Regulations Bijlage I Reglement stage 17 Bijlage II Reglement scriptie 18 Bijlage III Assessment written assignemnts 19 Bijlage IV Reglement van orde bij toetsen 20 Bijlage V Het Schakeljaar 21 2 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

3 Inleiding De masteropleiding Kunst- & Cultuurwetenschappen bestaat uit drie tracks: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving, en Kunst, Cultuur en Erfgoed. De eerste twee tracks Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving van deze master zijn een doorstroommaster; de derde track Kunst, Cultuur en Erfgoed is een selectieve masteropleiding. Om onderscheid te maken tussen enerzijds de doorstroomtracks Kunst, Literatuur en Samenleving (KLS) en Politiek en Samenleving (PS), en anderzijds de selectieve track Kunst, Cultuur en Erfgoed, wordt de Onderwijs- en Examenregeling van de Master Kunsten Cultuurwetenschappen in twee aparte documenten weergegeven. Dit boekje betreft de regeling voor de doorstroomtracks Kunst, Literatuur en Samenleving (KLS) en Politiek en Samenleving (PS); regeling voor de selectieve track Kunst, Cultuur en Erfgoed wordt in een apart document gepresenteerd. 1. Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling van de masteropleiding Kunst- & Cultuurwetenschappen: tracks Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving, verder te noemen de opleiding. De regeling is vastgesteld door het bestuur van de faculteit na verkregen advies van de opleidingscommissie en na verkregen instemming c.q. gehoord de faculteitsraad, en geldt met ingang van 1 september 2013 voor het academisch jaar 2013/14. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleiding. De opleiding wordt verzorgd door de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, verder te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; b. student: hij/zij die is ingeschreven aan de masteropleiding voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens, en die in overeenstemming met artikel 7.34 lid 1 sub b van de Wet gerechtigd is deel te nemen aan de tentamens en examens van de opleiding waarvoor hij/zij ingeschreven is; c. studiejaar: de periode van 1 september van een kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar, bestaande uit 2 semesters; d. semester: deel van het studiejaar, het eerste beginnend op 1 september en eindigend eind januari/begin februari daaropvolgend, het tweede beginnend direct na afloop van het eerste en eindigend op 31 augustus; e. opleiding: de masteropleiding genoemd in artikel 1.1 van deze regeling; f. blok: een onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in de wet; g. practicum: de oefening als bedoeld in artikel 7.13 van de wet in de vorm van: bibliotheektechnieken, academisch schrijven, presentatievaardigheden, interviewtraining, participantobservatie, kwantitatieve analyse, historische analyse, retorische analyse; h. module: een onderwijsonderdeel van het programma (bijvoorbeeld blok, practicum en schriftelijk werkstuk);. i. docent-studentbeoordeling: een beoordeling door de docent op basis van aanwezigheid, participatie en inhoudelijke inbreng tijdens de onderwijsgroepsbijeenkomsten; j. tentamen: een onderdeel van het examen als bedoeld in artikel 7.10 van de wet; 3 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

4 k. studiepunt: eenheid uitgedrukt in ECTS, waarbij een studiepunt gelijk staat aan 28 studie; l. examen: het afsluitend masterexamen van de opleiding; m. examinator: de door de Examencommissie aangewezen persoon die belast is met het afnemen van de tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan; n. Examencommissie: de Examencommissie als bedoeld in artikel 7.12 van de wet; o. College van Beroep: het College van Beroep voor de Examens als bedoeld in artikel 7.60 van de wet; p. Faculteitsbestuur: het bestuur van de faculteit als bedoeld in artikel 9.12 van de wet; q. UM: Maastricht University (Universiteit Maastricht); r. regels en richtlijnen: de door de Examencommissie vastgestelde regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens, respectievelijk de richtlijnen met betrekking tot het beoordelen van de afgelegde tentamens en het vaststellen van de uitslag van de tentamens en de examens als bedoeld in artikel 7.12 van de wet. s. een student heeft altijd minimaal twee inschrijvingen: een voor zijn master programma, en een voor de opleiding extracurricular courses ; t. het Faculteitsbestuur, de Examencommissie en de examinatoren kunnen bij het onderwijs en de examinering gebruik maken van internet en ; u. communicatie met ingeschreven studenten vindt via het UM adres; ingeval van papieren correspondentie gebruikt de UM het correspondentieadres zoals door de student in Studielink aangegeven,, bij ontbreken daarvan het standaardadres. Artikel 1.3 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is studenten het gereedschap te bieden dat hun in staat stelt debatten over kunst, cultuur, politiek en samenleving te analyseren, en om inzicht te krijgen in de uiteenlopende manieren waarop cultuurwetenschappers zich in de samenleving engageren. Studenten binnen de track Kunst, Literatuur en Samenleving (KLS) kunnen kiezen voor de optie Artistic Research (AR). In de reguliere opleiding KLS ligt de nadruk op debatten over kunst, literatuur, filosofie en cultuur in engere zin, over kwesties als: hoe interveniëren schrijvers in maatschappelijke en politieke kwesties? Wat is de plaats en functie van beeldende kunst in de publieke ruimte? Wie bepaalt wat hoge cultuur is? Welke bijdrage leveren filosofen aan het publieke debat? Door te kiezen voor AR wordt artistieke studenten een academische omgeving geboden waarin zij de reflexieve vaardigheden opdoen die ze in staat stelt om hun artistieke werk te ontwikkelen tot een vorm van onderzoek. Binnen de track Politiek en Samenleving gaat de aandacht uit naar controverses over politiek en cultuur, over multiculturalisme en nationale cultuur, over politieke cultuur en culturele herinnering. De hedendaagse debatten over cultuur worden in de opleiding geanalyseerd met een tweeledig doel. Allereerst verwerven studenten kennis van een aantal van de belangrijkste culturele en politieke vraagstukken van dit moment. En ten tweede krijgen zij inzicht in de rol van cultuurwetenschappers in de hedendaagse samenleving. Cultuurwetenschappers zijn werkzaam als publicist, criticus, wetenschappelijk onderzoeker, commentator, kunstenaar die geïnteresseerd is in onderzoek en experimenten, lid van een (politieke) denktank, adviesraad, wetenschappelijk bureau of historische onderzoekscommissie, als lobbyist, beleidsambtenaar, journalist, museummedewerker, docent, enzovoort. In de master komen de kenmerken die deze cultuurwetenschappers gemeenschappelijk hebben aan de orde. Welke bijdrage leveren cultuurwetenschappers aan de samenleving? De opleiding biedt uitdrukkelijk geen beroepsopleiding voor cultuurwetenschappers, omdat daarvoor het beroepsbeeld te divers is. Wel beoogt de master de professionele rollen van cultuurwetenschappers in de hedendaagse samenleving te analyseren en een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van studenten op deze rollen. Artikel 1.4 Vorm van de opleiding De opleiding start een keer per jaar in september en is een voltijds programma. 4 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

5 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Artikel 2.1 Studielast De opleiding heeft een studielast van 60 studiepunten, waarbij een studiepunt gelijk staat aan 28 uur studeren. Artikel 2.2 Programma Het programma bestaat uit 6 modules (4 van 8 weken, 2 van 4 weken). Artikel 2.3 Samenstelling programma De opleiding bestaat uit de volgende modules en omvat in totaal 60 studiepunten. De programma s van de master Kunst, Literatuur en Samenleving (KLS) en Politiek en Samenleving (PS) worden (deels) samengevoegd in de modules A en C. In module B en in het tweede semester worden deze programma s KLS en PS opgesplitst en werken de studenten in separate tracks. Module A 8 weken 12 ects Module B 8 weeks 12 ects Module C 4 weeks (January) 3 ects Skills C 4 weeks (January) 3 ects Module D 4 weeks (February) 3 ects Skills D 4 weeks (February) 3 ects Module E 16 weeks (March-April-May-first two weeks of June) 24 ects KLS Module 1: B1 Kunstwerelden Module 2: C1 Theorieën en methoden PS Maak het nieuw! Module 1: B2 De nieuwe politiek Module 2: C2 Theorieën en methoden Skills C Het schrijven van een bespreking Module 3: D1 Herinnering en performativiteit als culturele praktijken Skills D Scriptievoorstel of Stagevoorstel en Stagescriptievoorstel Scriptie of Stage (stageverslag en stagescriptie) Module 3: D2 Politiek leiderschap Skills D Scriptievoorstel of Stagevoorstel en Stagescriptievoorstel Scriptie of Stage (stageverslag en stagescriptie) Module A: Maak het nieuw! Problemen van culturele (re)productie (8 weken, 12 studiepunten) Deze gezamenlijke module geeft inzicht in de verschillende wijzen waarop cultuurwetenschappers actief zijn in de samenleving, tegen de achtergrond van belangrijke verschuivingen in de kennissamenleving, de creatieve samenleving en de samenleving van burgers. 5 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

6 Kunst, Literatuur en Samenleving Module B1: Kunstwerelden. Actuele praktijken en debatten in kunst en literatuur (8 weken, 12 studiepunten) Het doel van deze module is om kritisch te reflecteren op de huidige kunstwerelden. Het centrale thema van de module is de unieke hybridisering en technologisering van zowel artistieke productie als consumptie. Politiek en samenleving Module B2: De nieuwe politiek. Media, intellectuelen en de opkomst van culturele conflicten rond de eeuwwisseling (8 weken, 12 studiepunten) Het centrale thema van deze module is hoe cultuur sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een bron van zorg en conflicten is geworden in de nationale en internationale politieke arena. Kunst, Literatuur en Samenleving Module C1: Theorieën en methoden (4 weken, 3 studiepunten) Het doel van deze module is studenten een introductie te geven in de meest relevante theorieën en methoden op het gebied van kunst, literatuur en samenleving. Politiek en samenleving Module C2: Theorieën en methoden (4 weken, 3 studiepunten). Het doel van deze module is studenten een introductie te geven in de meest relevante theorieën en methoden op het gebied van politiek en samenleving. Skills C: Het schrijven van een bespreking (4 weken, 3 studiepunten) In deze module schrijven studenten een review over een nieuw boek, een tentoonstelling of een (documentaire) film. Kunst, Literatuur en Samenleving Module D1: Herinnering en performativiteit als culturele praktijken (4 weken, 3 studiepunten). Introductie in het performatieve keerpunt in de geesteswetenschappen. In deze module worden de klassieke en culturele theorieën van performativiteit behandeld. Politiek en samenleving Module D2: Politiek leiderschap (4 weken, 3 studiepunten) Studenten krijgen een inleiding in theorieën over politiek leiderschap en leiderschapsanalyse. Kunst, Literatuur en Samenleving Skills D1: Scriptievoorstel of Stagevoorstel en Stagescriptievoorstel (4 weken, 3 studiepunten) In deze module bereiden studenten zich voor op module E door het schrijven van een scriptievoorstel, of een stagevoorstel en een stagescriptievoorstel. Politiek en samenleving Skills D2: Scriptievoorstel of Stagevoorstel en Stagescriptievoorstel (4 weken, 3 studiepunten) In deze module bereiden studenten zich voor op module E door het schrijven van een scriptievoorstel, of een stagevoorstel en een stagescriptievoorstel. Kunst, Literatuur en Samenleving Module E1: Scriptie OF Stage + Stageverslag en Stagescriptie (12 weken, 24 studiepunten) Studenten schrijven hun scriptie (minimaal woorden), of werken aan hun stage bij hun stage-instelling en schrijven een stageverslag en een stagescriptie (minimaal woorden). In deze module komen de studenten en de coördinator in tweewekelijkse bijeenkomsten bij elkaar en discussiëren over de voortgang van het werk. 6 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

7 Politiek en samenleving Module E2: Scriptie OF Stage + Stageverslag en Stagescriptie (12 weken, 24 studiepunten) Studenten schrijven hun scriptie (minimaal woorden), of werken aan hun stage bij hun stage-instelling en schrijven een stageverslag en een stagescriptie (minimaal woorden). In deze module komen de studenten en de coördinator in tweewekelijkse bijeenkomsten bij elkaar en discussiëren over de voortgang van het werk. Artikel 2.4 Het examen Het examen beslaat 60 studiepunten en bestaat uit het met voldoende resultaat behalen van de onderstaande onderdelen: - de twee tentamens van de modules A en B, inclusief actieve participatie (totaal 24 studiepunten); - de twee tentamens van de modules C en D (totaal 12 studiepunten); - de tentamens van module E, bestaande uit: o de scriptie (24 studiepunten) o een stage (waarover verslag wordt gedaan in een stageverslag van 16 studiepunten) en een stagescriptie (8 studiepunten), waarvan de cijfers niet worden gemiddeld: zowel stageverslag als stagescriptie dienen beide met een cijfer van minimaal 6 te worden afgerond (totaal 24 studiepunten). Artikel 2.5 Voertaal Het onderwijs en de tentaminering vinden plaats in het Nederlands en het Engels. Indien in de specialisatiemodules van KLS of PS minder dan 15 studenten zijn, wordt een groep gevormd (met de Engelstalige tracks ALS c.q. PS) waarbij het onderwijs in het Engels zal plaatshebben. In dit geval schrijven de studenten in de Nederlandstalige master KLS en PS hun werkstukken echter alle in het Nederlands. Paragraaf 3 Tentamens en examens Artikel 3.1 Verplichte volgorde onderdelen Aan de toetsing van de modules D en E kan eerst worden deelgenomen nadat aan de toetsing van de modules A en B met goed gevolg is deelgenomen. Artikel 3.2 Examinator en tentaminering en herkansing 1. De examinator van een tentamen wordt door de Examencommissie aangewezen. In de regel is dat de coördinator van de desbetreffende onderwijsactiviteit. 2. Een tentamen van een module heeft betrekking op de onderwerpen die in het onderwijs van dat betreffende blok aan de orde zijn gesteld. 3. Toets- en herkansingsdata worden aangekondigd in de kalender/het rooster. De kalender en verdere details over toetsing (inschrijving, plaats en tijd) worden gepubliceerd op FASoS Intranet. 4. Wijziging van een toets- of herkansingsdatum wordt uiterlijk acht weken voor de oorspronkelijke toetsdatum bekend gemaakt. Artikel 3.3 Vorm 1. De tentamens worden afgenomen op de wijze als bedoeld in de artikelen 3.2, 3.4, 3.5 en Op verzoek van een student kan de Examencommissie bepalen dat een tentamen op een andere wijze wordt afgelegd. 3. Aan studenten met een functiebeperking wordt op aanvraag bij de Examencommissie de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele functiebeperking aangepaste wijze af te leggen. De Examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. 7 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

8 Artikel 3.4 Tentamen van een module 1. Tot het afleggen van tentamens wordt tweemaal per jaar op een door de examencommissie te bepalen tijdstippen de gelegenheid gegeven: eenmaal tijdens danwel direct na afloop van de blokperiode (de toets), en eenmaal in de loop van het studiejaar (de herkansing). 2. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie besluiten tot het afnemen van een tentamen op een ander moment dan de ingevolge het eerste lid vastgelegde gelegenheden. 3. Een student is ingeschreven voor modules inclusief de eerste toetskans. Indien de student niet deelneemt aan de toets van een module, of zijn laatste werk (scriptie of stage-/projectverslag en reflexief verslag) niet voor de eerste deadline inlevert, ontvangt hij/zij hiervoor een No Grade die een Cum Laude afstuderen onmogelijk maakt. 4. Tentamens worden in beginsel schriftelijk afgenomen. Onder schriftelijk afleggen wordt mede verstaan het afleggen van een tentamen per computer. De examinator kan wegens het geringe aantal studenten of de aard of inhoud van een module bepalen dat een tentamen mondeling wordt afgenomen of dat een tentamen (mede) uit een of meer, al dan niet mondeling toe te lichten schriftelijke werkstukken bestaat. Hiervan doet de examinator uiterlijk twee weken voorafgaand aan de geplande tentamendatum mededeling. 5. Het tentamen wordt beoordeeld met een cijfer (van 1 tot 10 conform de Nederlandse 10- punts schaal) danwel met een excellent/voldoende/onvoldoende beoordeling. Voor meer informatie over de Nederlandse cijfersystematiek: zie FASoS Intranet. Artikel 3.5 Mondelinge tentamens 1. Bij een mondeling tentamen wordt niet méér dan een persoon tegelijk getentamineerd. 2. De Examencommissie kan op een gemotiveerd verzoek van de examinator van het betreffende tentamen en/of van de te examineren student besluiten om af te wijken van het bepaalde in lid 1. Artikel 3.6 Actieve participatie Actieve participatie in onderwijsactiviteiten ter voorbereiding op tentamens, conform de door de Examencommissie vast te stellen beoordelingscriteria (zie art.4 Regels en Richtlijnen), is een onderdeel bij de vaststelling van het eindcijfer voor de modules (zoals beschreven in art. 2.4). Artikel 3.7 Final Work van het programma: Scriptie of Stage Het final work van het programma bestaat uit een scriptie of een stage. Artikel Scriptie De scriptie wordt beoordeeld door twee facultaire examinatoren. Zie appendix II, Regels en Richtijnen. Artikel Stage De stage resulteert in een stageverslag en in een stagescriptie, beide worden beoordeeld door twee facultaire examinatoren. De stagescriptie is een geschreven werk dat conceptueel verbonden is met de stage en waarin de thema s en problemen die in module A en B zijn behandeld worden betrokken. Zie bijlage I, Regels en Richtijnen. Artikel 3.8 Geldigheidsduur 1. De behaalde tentamens hebben een geldigheidsduur van zes jaar. 2. De Examencommissie kan op verzoek van de student(e) de geldigheidsduur van een gehaald tentamen verlengen met een door haar te bepalen termijn. In afwijking hiervan kan de Examencommissie voor een tentamen dat langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend danwel een vervangend tentamen of tentamenonderdeel opleggen. 3. Deelresultaten van een module behouden hun geldigheid gedurende het haar waarin ze zijn behaald (t) en het jaar erna (t+1). Indien een student er na twee jaar niet in geslaagd 8 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

9 is een module met een voldoende eindresultaat af te ronden, zijn deze deelresultaten niet langer geldig. Artikel 3.9 Vaststelling en bekendmaking uitslag 1. Binnen vijftien werkdagen na de dag waarop een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de examinator vastgesteld en door het Bureau Onderwijs bekendgemaakt en wordt de student gewezen op het inzagerecht als bedoeld in artikel 3.10 en op de beroepsmogelijkheid als bedoeld in artikel De examinatoren stellen na het afnemen van een mondeling tentamen nog dezelfde dag de uitslag vast en delen deze schriftelijk mee aan de student. Artikel 3.10 Inzagerecht 1. Uiterlijk binnen een termijn van 10 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen, waaronder mede wordt begrepen een computertentamen, krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk. 2. Uiterlijk binnen de in lid 1 genoemde termijn krijgt elke belangstellende op zijn verzoek inzage in de vragen en opdrachten van het schriftelijk afgenomen tentamen en de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. Bij de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen wordt aangegeven op welke wijze inzage kan worden verkregen. Artikel 3.11 Beroepsgang 1. Binnen twee weken na het verstrijken van de inzagetermijn kunnen bedenkingen tegen de uitslag worden ingediend bij de Examencommissie van de faculteit. 2. Bij bekendmaking van het besluit van de examinator en de Examencommissie aan de student wordt de student gewezen op de mogelijkheid van het indienen van beroep bij het College van Beroep voor de Examens binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Artikel 3.12 Vrijstelling De Examencommissie kan de student op diens verzoek vrijstelling verlenen van het afleggen van een tentamen, indien de student tot genoegen van de Examencommissie schriftelijk aantoont dat hij reeds eerder: 1. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig tentamen van een universitaire of beroepsopleiding met goed gevolg heeft afgelegd; 2. hetzij aantoont door werk c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende tentamen. 3. De Examencommissie verleent geen vrijstelling op grond van tentamens die door een student zijn behaald buiten de opleiding in de periode waarin de student door de Examencommissie was uitgesloten van deelname aan tentamens van de opleiding als gevolg van fraude. Artikel 3.13 Fraude 1. Onder fraude, waaronder ook plagiaat wordt begrepen, wordt verstaan het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn of haar kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 2. Onder plagiaat wordt verstaan de presentatie van ideeën of woorden uit eigen of andermans bronnen, zonder correcte bronvermelding. 3. Indien de Examencommissie vaststelt dat een student bij een tentamen fraude heeft gepleegd, kan de Examencommissie passende maatregelen opleggen. 4. De Examencommissie kan in ernstige gevallen van fraude het College van Bestuur voorstellen om de inschrijving van de betrokken student(en) voor de opleiding definitief te beëindigen. 5. In de Regels en Richtlijnen (RR) wordt nader uitgewerkt wat onder fraude wordt verstaan en welke maatregelen de Examencommissie kan opleggen. 9 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

10 Artikel 3.14 Examen 1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student alle tentamens van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Examencommissie, alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, zelf een onderzoek instellen naar de kennis en/of vaardigheden van de student met betrekking tot een of meer onderdelen van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven (confrom artikel 7.10 sub1 van de Wet). 3. Indien de student zijn afstuderen wil uitstellen dient hij hiertoe een verzoek bij de Examencommissie in te dienen voordat hij de laatste toetsen aflegt (zie artikel 32, lid 4). Artikel 3.15 Graad; getuigschrift 1. Aan diegene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Arts verleend. 2. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de Examencommissie een getuigschrift uitgereikt, nadat door of namens het College van Bestuur van de UM is verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Het getuigschrift is gebaseerd op het model dat het College van bestuur van de UM heeft vastgesteld. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt. 3. Op het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd examen wordt vermeld: a. de naam van de instelling, b. de naam van de opleiding, c. de onderdelen van et examen, d. de verleende graad, e. de datum waarop de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd danwel de toets nieuwe opleiding heeft ondergaan. 4. Degene die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan onder opgave va reden de Examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan. 5. Het getuigschrift wordt ondertekend door de voorzitter van de Examencommissie en de decaan van de faculteit. 6. De uitreiking van het getuigschrift geschiedt in het openbaar, tenzij de Examencommissie in bijzondere gevallen anders bepaalt. 7. Bij het getuigschrift wordt een lijst examenonderdelen gevoegd. 8. Bij het getuigschrift voegt de Examencommissie een diplomasupplement toe zoals bedoeld in artikel 7.11, lid 4 van de wet, dat gebaseerd is op het door het College van Bestuur van de UM vastgesteld model, dat voldoet aan het overeengekomen Europese standaardformaat. 9. De Examencommissie kan het judicium Cum Laude verlenen overeenkomstig het bepaalde in de Regels en Richtlijnen. Paragraaf 4 Toelating Artikel 4.1 Toelating Tot de opleiding worden toegelaten: a. degenen aan wie een graad is verleend van de bachelor Cultuurwetenschappen van de FdCMW van Universiteit Maastricht. OF b. degenen aan wie een graad is verleend van een relevante HBO bachelor, toegelaten is tot het schakelprogramma (zie bijlage VI Regels en Richtlijnen) en dat met goed gevolg heeft afgelegd OF c. degenen die voldoen aan de in artikel 4.2 bedoelde eisen, en aan wie een bewijs van toelating wordt verstrekt. Artikel 4.2 Selectieve toelaatbaarheid Een bewijs van toelating zoals aangegeven in 4.1.c wordt verstrekt als: 10 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

11 A. Betrokkenen tenminste voldoen aan de volgende eisen: o In het bezit zijn van een relevante academische vooropleiding (zoals een academisch bachelordiploma op het terrein van filosofie, letteren of sociale wetenschappen) of van een equivalent opleidingsniveau of werkervaring. o Kandidaten uit een niet-nederlandstalig land dienen te voldoen aan de zogeheten NT2 toets (the national exam in Dutch as a second language). Omdat er een deel van het onderwijs of lesmateriaal ook in het Engels aangeboden kan worden, is een goede beheersing van het Engels aanbevolen. Kandidaten uit een niet-engelstalig land die zich aanmelden voor de Engelstalige stroom van de opleiding dienen te voldoen aan de zogeheten proof of proficiency in the English language (zie corresponderend artikel in de Teaching and Examination Regulations of the Master Arts & Culture: track Art, Literature and Society & track Politics and Society). o Zij overleggen een brief waarin zij hun keuze voor de opleiding nader motiveren. B. Het maximale aantal studenten dat op basis van selectie kan deelnemen aan de opleiding niet wordt overschreden. C. Betrokkene geselecteerd is en geprioriteerd door de toelatingscommissie op basis van kwaliteit en geschiktheid. Artikel 4.3 Capaciteitsbeperking 1. De decaan doet tenminste twee maanden voor de in art. 4.5 genoemde sluitingsdatum 2. een voorstel aan het College van Bestuur voor het maximum aantal studenten, dat op basis van selectie zal worden toegelaten tot de opleiding. 3. De toelatingscommissie brengt een rangorde aan tussen de ingediende verzoeken van de toelaatbare kandidaten als bedoeld in artikel 4.2. Artikel 4.4 Toelatingscommissie 1. De beoordeling van de toelaatbaarheid en het verstrekken van het bewijs van toelating tot de opleiding is opgedragen aan de toelatingscommissie van de opleiding. 2. De leden van de toelatingscommissie worden benoemd door de decaan, in principe voor een periode van twee jaar, na advies van de coördinator van de opleiding. 3. De opleidingscoördinator van de opleiding is altijd lid van de toelatingscommissie. Artikel 4.5 Tijdstippen toelatingsonderzoek 1. Het toelatingsonderzoek vindt eenmaal per jaar plaats. 2. Een verzoek tot toelating van een opleiding wordt voor de betreffende deadline ingediend bij de toelatingscommissie. Voor niet-eu/eer studenten uit visumplichtige landen geldt een deadline van 1 april; voor EU/EER studenten en voor niet-eu/eer studenten uit niet-visumplichtige landen geldt een deadline van 1 juni. 3. De deadline voor verzoeken tot toelating voor studenten van de Bachelor in Cultuurwetenschappen zoals genoemd in artikel 4.1a en in artikel 4.2, is gesteld op 1 september. 4. De toelatingscommissie kan in bijzondere gevallen een na de in het tweede lid genoemde sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen. 5. De toelatingscommissie beslist voor 15 april (voor aanmeldingen voor de 1 april deadline) of 15 juni (voor aanmeldingen voor de 1 juni deadline) over het verzoek. 6. De toelating wordt verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat uiterlijk op de betreffende begindatum van de opleiding zal voldoen aan de in artikel 4.2 gestelde eisen t.a.v. kennis, inzicht en vaardigheden, zoals die blijken uit getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen. 11 Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

12 Paragraaf 5 Studiebegeleiding Artikel 5.1 Studievoortgangsadministratie 1. De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de studenten. 2. Zij verschaft elke student tenminste eenmaal per jaar een overzicht van de door hem behaalde studieresultaten. Artikel 5.2 Studiebegeleiding De faculteit draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten, die voor de opleiding zijn ingeschreven. Paragraaf 6 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 6.1 Overgangsregeling In principe leggen studenten een examen af volgens de Onderwijs- en Examenregeling die van kracht is op het moment dat zij aan het eerste onderdeel van het desbetreffende examen beginnen. Artikel 6.2 Wijziging 1. Wijzigingen van deze regeling worden door het Faculteitsbestuur, na advies van de opleidingscommissie en na verkregen instemming c.q. gehoord de Faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op een beslissing die krachtens deze regeling door de Examencommissie is genomen ten aanzien van een student. Artikel 6.3 Bekendmaking 1. Het Faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de Examenncommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken, ondermeer door opneming op FASoS Intranet. 2. Elke belanghebbende kan bij het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 6.4 Onvoorziene gevallen 1. In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of niet duidelijk voorziet, wordt door of namen het Faculteitsbestuur beslist beslist, na de Examencommissie te hebben gehoord. 2. De Examencommissie is bevoegd in individuele gevallen waarin toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling met uitzondering van de regels rondom het studieadvies tot kennelijk onredelijke uitkomsten leidt, ten gunste van de student af te wijken van de vastgestelde regeling. Artikel 6.5 Inwerkingtreding Deze gewijzigde regeling treedt in werking op 1 september 2013 en geldt voor het studiejaar 2013/14. Paragraaf 4 Toelating treedt in werking op 1 april Master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Kunst, Literatuur en Samenleving en Politiek en Samenleving

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleidingen Biologische Wetenschappen Biomedical Sciences Chemische Wetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Health Sciences Natuurwetenschappen en Bedrijf Neurowetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - ALGEMEEN... 3 Paragraaf 1 Algemene epalingen... 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 1.2 egripsbepalingen... 4 Artikel 1.3 Doel van de opleiding... 5 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie