= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA"

Transcriptie

1 P = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa C.Materiële vaste activa 22/ Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting. Meubilair en rollend materieel. Leasing en soortgelijke rechten. Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen D.Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen 280/ * * 380 * - Deelnemingen * * 368 * - Vorderingen * * 63 *. Ondernemingen waarmee een deelnemings- 282/ * * 74 * verhouding bestaat - Deelnemingen * * 73 * - Vorderingen * * 20 *. Andere financiële vaste activa 284/ * * 276 * - Aandelen * * 62 * - Vorderingen en borgtochten in contanten 285/ * * 244 * VLOTTENDE ACTIVA 29/ A.Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen B.Voorraden en bestellingen in uitvoering. Voorraden 30/ Grond- en hulpstoffen 30/ * * 9 * - Goederen in bewerking * * 2 * - Gereed product * * 1 * - Handelsgoederen * * 33 * - Onroerende goederen bestemd * * 14 * voor verkoop - Vooruitbetalingen * * 1 *. Bestellingen in uitvoering C.Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ Handelsvorderingen Overige vorderingen D.Geldbeleggingen 50/ Eigen aandelen * * 5 *. Overige beleggingen 51/ * * 125 * E.Liquide middelen 54/ F.Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/

2 P PASSIVA EIGEN VERMOGEN, positief saldo 10/ EIGEN VERMOGEN, negatief saldo 10/ A.Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal B.Uitgiftepremies C.Herwaarderingsmeerwaarden D.Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves E.Overgedragen winst (+) Overgedragen verlies (-) F.Kapitaalsubsidies G.Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN A.Voorzieningen voor risico's en kosten 160/ Pensioenen en soortgelijke verplichtingen * * 38 *. Belastingen * * 4 *. Grote herstellings- en onderhoudswerken * * 11 *. Overige risico's en kosten 163/ * * 89 * B.Uitgestelde belastingen SCHULDEN 17/ A.Schulden op meer dan één jaar. Financiële schulden 170/ Kredietinstellingen, leasingschulden en 172/ soortgelijke schulden * Leasingschulden en * * 33 * soortgelijke schulden * Kredietinstellingen * * 139 * - Overige leningen 174/ * Achtergestelde leningen * * 45 * * Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 7 * * Overige leningen * * 87 *. Handelsschulden Leveranciers * * 1 * - Te betalen wissels 1751 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden 178/ B.Schulden op ten hoogste één jaar 42/ Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen Handelsschulden Leveranciers 440/ Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ Overige schulden 47/ C.Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/

3 P. 3 - = = = = = = = 3 RESULTATENREKENING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL. BTW) positief saldo TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL. BTW) negatief saldo A.BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/ * * 611 *. Omzet (facultatieve vermelding voor de verkorte schema's). Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (+) * * 24 * afname (-) * * 26 *. Geproduceerde vaste activa * * 6 *. Andere bedrijfsopbrengsten * * 460 * B.BEDRIJFSKOSTEN 60/ * * 699 *. Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen, 60/ diensten en diverse goederen (facultatieve vermelding voor de verkorte schema's). Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen * * 170 * - Aankopen 600/ * * 175 * - Voorraad: afname (+) * * 17 * toename (-) * * 35 *. Diensten en diverse goederen * * 699 *. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-). Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (+) 631/ terugnemingen (-) 631/ Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoe- toevoegingen (+) 635/ bestedingen en terugnemingen (-) 635/ Andere bedrijfskosten 640/ Als herstructureringskosten geactiveerde (-) bedrijfskosten C.BEDRIJFSWINST (+) BEDRIJFSVERLIES (-) D.FINANCIELE OPBRENGSTEN Opbrengsten uit financiële vaste activa * * 231 *. Opbrengsten uit vlottende activa * * 564 *. Andere financiële opbrengsten 752/ * * 346 * E.FINANCIELE KOSTEN Kosten van schulden * * 542 *. Waardeverminderingen op vlottende activa * * 39 * andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-). Andere financiële kosten 652/ * * 645 * F.WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR BELASTING (+) VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR BELASTING (-) G.UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Terugneming van afschrijvingen en * * 7 * van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa. Terugneming van waardeverminderingen * * 16 * op financiële vaste activa. Terugneming van voorzieningen * * 4 * voor uitzonderlijke risico's en kosten. Meerwaarden bij de realisatie * * 80 * van vaste activa. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/ * * 91 * H.UITZONDERLIJKE KOSTEN Uitzonderlijke afschrijvingen en waardever * * 16 * minderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa. Waardeverminderingen * * 51 *

4 P. 4 - op financiële vaste activa. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten toevoegingen (+) * * 4 * bestedingen (-) * * 1 *. Minderwaarden bij de realisatie * * 67 * van vaste activa. Andere uitzonderlijke kosten 664/ * * 107 *. Als herstructureringskosten geactiveerde (-) 669 * * * uitzonderlijke kosten I.WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (+) VERLIES VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (-) J.ONTTREKKING AAN DE UITGESTELDE BELASTINGEN K.OVERBOEKING NAAR DE UITGESTELDE BELASTINGEN L.BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-) 67/ BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (+) 67/ Belastingen 670/ * * 447 *. Regularisering van belastingen en terugneming * * 166 * van voorzieningen voor belastingen M.WINST VAN HET BOEKJAAR (+) VERLIES VAN HET BOEKJAAR (-) N.ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE RESERVES O.OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES P.TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR (+) TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR (-) = = = = = 4 RESULTAATVERWERKING = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > A.Te bestemmen winstsaldo (+) Te verwerken verliessaldo (-) Te bestemmen winst van het boekjaar (+) Te verwerken verlies van het boekjaar (-) Overgedragen winst van het vorige boekjaar (+) 14P Overgedragen verlies v.h. vorige boekjaar (-) 14P B.Onttrekking aan het eigen vermogen 791/ aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies * * 5 *. aan de reserves * * 28 * C.Toevoeging aan het eigen vermogen 691/ aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves D.Over te dragen winst (+) Over te dragen verlies (-) E.Tussenkomst van de vennoten in het verlies F.Uit te keren winst 694/ Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

5 P. 5 - = = = = = = = = 5 TOELICHTING = = = = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 5.1.STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN Nettoboekwaarde per einde van het vorige 20P * * 37 * boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar. Nieuwe kosten van het boekjaar * * 19 *. Afschrijvingen * * 54 *. Andere (+)/(-) * * 5 * Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar * * 28 * Waarvan. Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, 200/ * * 26 * kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten. Herstructureringskosten * * 3 * 5.2.STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA A.TOTAAL VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8059P Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) Per einde van het boekjaar b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8129P Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) Per einde van het boekjaar c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR B.UITSPLITSING VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8051P * * 46 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 16 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 8 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 3 * Per einde van het boekjaar * * 42 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8121P * * 46 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 27 *. Teruggenomen 8081 * * *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 9 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8111 * * * Per einde van het boekjaar * * 42 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 24 * CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8052P * * 139 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 78 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 19 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 9 * Per einde van het boekjaar * * 159 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8122P * * 135 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 126 *. Teruggenomen * * 2 *. Verworven van derden * * 3 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 14 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 5 *

6 P. 6 - Per einde van het boekjaar * * 155 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 121 * GOODWILL a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8053P * * 39 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 5 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 2 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8043 * * * Per einde van het boekjaar * * 40 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8123P * * 37 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 31 *. Teruggenomen 8083 * * *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 2 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8113 * * * Per einde van het boekjaar * * 40 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 28 * VOORUITBETALINGEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8054P * * 3 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 1 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 1 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 2 * Per einde van het boekjaar * * 2 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8124P 506 * * 2 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 1 *. Teruggenomen 8084 * * *. Verworven van derden 8094 * * *. Afgeboekt na overdrachten en * * 1 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8114 * * * Per einde van het boekjaar * * 2 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 1 * 5.3.STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA A.TOTAAL VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8199P Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) Per einde van het boekjaar b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8259P Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) Per einde van het boekjaar c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8329P Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) Per einde van het boekjaar d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 22/ B.UITSPLITSING VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S TERREINEN EN GEBOUWEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8191P * * 135 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 58 *

7 P. 7 - met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 18 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 6 * Per einde van het boekjaar * * 136 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8251P * * 8 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8211 * * *. Verworven van derden 8221 * * *. Afgeboekt * * 1 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8241 * * * Per einde van het boekjaar * * 8 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8321P * * 128 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 115 *. Teruggenomen * * 2 *. Verworven van derden * * 3 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 15 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 3 * Per einde van het boekjaar * * 129 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 130 * INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8192P * * 220 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 137 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 45 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 9 * Per einde van het boekjaar * * 228 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8252P * * 1 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8212 * * *. Verworven van derden 8222 * * *. Afgeboekt 8232 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8242 * * * Per einde van het boekjaar * * 1 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8322P * * 218 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 202 *. Teruggenomen * * 1 *. Verworven van derden * * 5 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 42 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 7 * Per einde van het boekjaar * * 228 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 197 * MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8193P * * 353 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 231 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 113 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 13 * Per einde van het boekjaar * * 369 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8253P 66 * * 2 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8213 * * *. Verworven van derden 8223 * * *. Afgeboekt 8233 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8243 * * * Per einde van het boekjaar * * 2 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8323P * * 353 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 347 *. Teruggenomen * * 1 *. Verworven van derden * * 6 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 106 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 10 * Per einde van het boekjaar * * 367 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 330 *

8 P LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8194P * * 49 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 15 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 14 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 5 * Per einde van het boekjaar * * 51 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8254P 957 * * 1 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8214 * * *. Verworven van derden 8224 * * *. Afgeboekt * * 1 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8244 * * * Per einde van het boekjaar 8254 * * * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8324P * * 49 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 37 *. Teruggenomen 8284 * * *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 14 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 5 * Per einde van het boekjaar * * 50 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 36 * WAARVAN Terreinen en gebouwen * * 6 * Installaties, machines en uitrusting * * 10 * Meubilair en rollend materieel * * 21 * OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8195P * * 142 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 57 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 18 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 10 * Per einde van het boekjaar * * 155 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8255P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8215 * * *. Verworven van derden 8225 * * *. Afgeboekt 8235 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8245 * * * Per einde van het boekjaar 8255 * * * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8325P * * 134 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 125 *. Teruggenomen * * 1 *. Verworven van derden * * 4 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 17 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 6 * Per einde van het boekjaar * * 149 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 128 * ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8196P * * 20 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 11 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 5 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 11 * Per einde van het boekjaar * * 14 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8256P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8216 * * *. Verworven van derden 8226 * * *. Afgeboekt 8236 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8246 * * * Per einde van het boekjaar 8256 * * * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8326P 35 * * 2 *

9 P. 9 - Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 1 *. Teruggenomen 8286 * * *. Verworven van derden 8296 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8306 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 2 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 13 * 5.4.STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA SPECIFIEK VOOR DE VERKORTE SCHEMA'S : a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8395P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen 8365 * * * Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 * * * Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8385 * * * 74. Andere mutaties (+)/(-) 8386 * * * 187 Per einde van het boekjaar 8395 * * * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8455P * * * 83 Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8415 * * * 36. Verworven van derden 8425 * * *. Afgeboekt 8435 * * * 15. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8445 * 12 * * 1 Per einde van het boekjaar 8455 * * * 101 c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8525P * * * 458 Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8475 * * * 189. Teruggenomen 8485 * * * 55. Verworven van derden 8495 * 52 * * 6. Afgeboekt na overdrachten en 8505 * * * 46 buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8515 * -291 * * 18 Per einde van het boekjaar 8525 * * * 556 d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8555P * * * 75 Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545 * * * 46 Per einde van het boekjaar 8555 * * * 100 e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 28 * * * SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : A.TOTAAL VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA A.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN : TOTAAL a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8394P * * 401 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 153 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 82 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 5 * Per einde van het boekjaar * * 424 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8454P * * 6 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 5 *. Verworven van derden 8424 * * *. Afgeboekt * * 1 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8444 * * * Per einde van het boekjaar * * 9 * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8524P * * 91 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 48 *. Teruggenomen * * 15 *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 11 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 101 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8554P * * 15 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) * * 14 * Per einde van het boekjaar * * 20 * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 414 * A.2.VORDERINGEN : TOTAAL a)nettoboekwaarde PER EINDE VAN 8644P * * 276 *

10 P HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * 129 *. Terugbetalingen * * 88 *. Geboekte waardeverminderingen * * 7 *. Teruggenomen waardeverminderingen * * 2 *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) * * 5 *. Overige mutaties (+)/(-) * * 19 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 292 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 10 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR B.UITSPLITSING VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S VERBONDEN ONDERNEMINGEN 1.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8391P * * 356 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 125 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 70 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 8 * Per einde van het boekjaar * * 377 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8451P * * 6 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 5 *. Verworven van derden 8421 * * *. Afgeboekt * * 1 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8441 * * * Per einde van het boekjaar * * 9 * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8521P * * 66 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 32 *. Teruggenomen * * 9 *. Verworven van derden 8491 * * *. Afgeboekt na overdrachten en * * 8 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 80 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8551P 437 * * 5 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) * * 8 * Per einde van het boekjaar * * 12 * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 368 * 1.2.VORDERINGEN a)nettoboekwaarde 281P * * 53 * PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * 42 *. Terugbetalingen * * 26 *. Geboekte waardeverminderingen * * 5 *. Teruggenomen waardeverminderingen * * 2 *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) * * 3 *. Overige mutaties (+)/(-) * * 8 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 63 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 6 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING DEELNEMINGEN EN AANDELEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8392P * * 74 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 27 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 12 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 8 * Per einde van het boekjaar * * 82 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8452P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8412 * * *. Verworven van derden 8422 * * *. Afgeboekt 8432 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8442 * * * Per einde van het boekjaar 8452 * * * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8522P * * 19 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 11 *

11 P Teruggenomen * * 4 *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 2 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8512 * * * Per einde van het boekjaar * * 23 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8552P 646 * * 7 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) * * 4 * Per einde van het boekjaar * * 7 * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 73 * 2.2.VORDERINGEN a)nettoboekwaarde PER EINDE VAN 283P * * 12 * HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * 12 *. Terugbetalingen * * 7 *. Geboekte waardeverminderingen 8602 * * *. Teruggenomen waardeverminderingen 8612 * * *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8622 * * *. Overige mutaties (+)/(-) * * 1 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 20 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 1 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ANDERE ONDERNEMINGEN 3.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8393P * * 61 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 18 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 8 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 6 * Per einde van het boekjaar * * 62 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8453P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8413 * * *. Verworven van derden 8423 * * *. Afgeboekt 8433 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8443 * * * Per einde van het boekjaar 8453 * * * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8523P * * 17 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 9 *. Teruggenomen * * 3 *. Verworven van derden 8493 * * *. Afgeboekt na overdrachten en * * 1 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 2 * Per einde van het boekjaar * * 17 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8553P * * 5 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) * * 4 * Niet-opgevraagde bedragen * * 5 * Per einde van het boekjaar e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 62 * 3.2.VORDERINGEN a)nettoboekwaarde PER EINDE VAN 285/8P * * 240 * HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * 87 *. Terugbetalingen * * 60 *. Geboekte waardeverminderingen * * 2 *. Teruggenomen waardeverminderingen 8613 * * *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) * * 2 *. Overige mutaties (+)/(-) * * 12 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 285/ * * 244 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 3 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 5.6.OVERIGE GELDBELEGGINGEN. Aandelen * * 30 * - Boekwaarde verhoogd * * 30 * met het niet-opgevraagde bedrag - Niet-opgevraagd bedrag * * 1 *. Vastrentende effecten * * 17 * - Vastrentende effecten uitgegeven * * 10 * door kredietinstellingen

12 P Termijnrekeningen * * 74 * bij kredietinstellingen. Met een resterende looptijd of opzegtermijn van - hoogstens één maand * * 46 * - meer dan één maand en hoogstens één jaar * * 32 * - meer dan één jaar * * 7 *. Hierboven niet-opgenomen * * 37 * overige geldbeleggingen 5.7.STAAT VAN HET KAPITAAL A.Maatschappelijk kapitaal. Geplaatst kapitaal per einde 100P van het vorige boekjaar. Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar B.Samenstelling van het kapitaal. Aantal aandelen op naam * * 554 *. Aantal aandelen aan toonder * * 85 * C.Niet-gestort kapitaal. Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal D.Eigen aandelen. Gehouden door de vennootschap zelf - Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters - Kapitaalbedrag Aantal aandelen 8732 E.Verplichtingen tot uitgifte van aandelen. Als gevolg van de uitoefening van conversierechten - Bedrag van de lopende converteerbare leningen - Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen. Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten - Aantal inschrijvingsrechten in omloop - Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen F.Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal G.Aandelen buiten kapitaal. Verdeling - Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders - Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf - Aantal aandelen gehouden door haar dochters STAAT VAN DE SCHULDEN A.UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OOR- SPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD A.1.Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Financiële schulden * * 175 * - Achtergestelde leningen * * 7 * - Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 1 * - Leasingschulden en * * 33 * soortgelijke schulden - Kredietinstellingen * * 142 * - Overige leningen * * 22 *. Handelsschulden 8861 * * * - Leveranciers 8871 * * * - Te betalen wissels 8881 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen * * 1 *. Overige schulden * * 12 * Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen A.2.Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar. Financiële schulden * * 203 *

13 P Achtergestelde leningen * * 22 * - Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 2 * - Leasingschulden en * * 32 * soortgelijke schulden - Kredietinstellingen * * 133 * - Overige leningen * * 62 *. Handelsschulden 8862 * * * - Leveranciers 8872 * * * - Te betalen wissels 8882 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen * * 1 *. Overige schulden * * 39 * Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar A.3.Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. Financiële schulden * * 118 * - Achtergestelde leningen * * 25 * - Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 5 * - Leasingschulden en * * 6 * soortgelijke schulden - Kredietinstellingen * * 62 * - Overige leningen * * 35 *. Handelsschulden * * 1 * - Leveranciers * * 1 * - Te betalen wissels 8883 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen * * 1 *. Overige schulden * * 32 * Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar B.GEWAARBORGDE SCHULDEN B.1.Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden. Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden * Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951 * * * * Kredietinstellingen * * 1 * - Overige leningen * Achtergestelde leningen * * 1 * * Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941 * * * - Overige leningen * * 1 *. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten. Overige schulden Totaal van de door Belgische overheids instellingen gewaarborgde schulden B.2.Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming. Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden * Leasingschulden en soortgelijke schulden * * 9 * * Kredietinstellingen * * 100 * - Overige leningen * Achtergestelde leningen * * 1 * * Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942 * * * - Overige leningen * * 5 *. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming C.SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

14 P C.1.Belastingen. Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden * * 430 *. Geraamde belastingschulden * * 224 * C.2.Bezoldigingen en sociale lasten. Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Andere schulden met betrekking * * 366 * tot bezoldigingen en sociale lasten 5.10.BEDRIJFSRESULTATEN A.BEDRIJFSOPBRENGSTEN Andere bedrijfsopbrengsten. Exploitatiesubsidies en vanwege de * * 41 * overheid ontvangen compenserende bedragen B.BEDRIJFSKOSTEN a)werknemers ingeschreven in het personeelsregister. Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren b)personeelskosten. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen. Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen. Andere personeelskosten Pensioenen c)voorzieningen voor pensioenen. Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) * * 36 * (+)/(-) d)waardeverminderingen. Op voorraden en bestellingen in uitvoering - Geboekt * * 9 * - Teruggenomen * * 8 *. Op handelsvorderingen - Geboekt * * 76 * - Teruggenomen * * 53 * e)voorzieningen voor risico's en kosten. Toevoegingen * * 67 *. Bestedingen en terugnemingen * * 62 * f)andere bedrijfskosten. Bedrijfsbelastingen en -taksen * * 604 *. Andere 641/ * * 410 * g)uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen. Totaal aantal op de afsluitingsdatum * * 42 *. Gemiddeld aantal berekend * * 121 * in voltijdse equivalenten. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren * * 121 *. Kosten voor de onderneming * * 123 * 5.11.FINANCIELE RESULTATEN a)andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening - Kapitaalsubsidies Interestsubsidies b)afschrijving van kosten bij uitgifte 6501 * * * van leningen en van disagio c)geactiveerde interesten d)waardeverminderingen op vlottende activa. Geboekt * * 31 *. Teruggenomen * * 19 * e)andere financiële kosten. Bedrag van het disconto ten laste van de onder neming bij de verhandeling van vorderingen f)voorzieningen met financieel karakter Gevormd * * 3 *. Aangewend en teruggenomen * * 1 * 5.12.BELASTINGEN EN TAKSEN A.BELASTINGEN OP HET RESULTAAT. Belastingen op het resultaat van het boekjaar * * 420 * - Verschuldigde of betaalde belastingen en * * 491 * voorheffingen - Geactiveerde overschotten * * 190 *

15 P van betaalde belastingen en voorheffingen - Geraamde belastingsupplementen * * 171 *. Belastingen op het resultaat * * 122 * van vorige boekjaren - Verschuldigde of betaalde * * 106 * belastingsupplementen -Geraamde belastingsupplementen of belastingen * * 18 * waarvoor een voorziening werd gevormd. Bronnen van belastinglatenties - Actieve latenties * * 259 * Gecumuleerde fiscale verliezen die af * * 232 * trekbaar zijn van latere belastbare winsten - Passieve latenties * * 3 * B.BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN. In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde - Aan de onderneming (aftrekbaar) * * 597 * - Door de onderneming * * 543 *. Ingehouden bedragen ten laste van derden als - Bedrijfsvoorheffing * * 405 * - Roerende voorheffing * * 126 * 5.13.NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN A.DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN Waarvan. Door de onderneming geëndosseerde 9150 handelseffecten in omloop. Door de onderneming getrokken of 9151 * * * voor aval getekende handelseffecten. Maximumbedrag ten belope waarvan andere * * 15 * verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd B.ZAKELIJKE ZEKERHEDEN a)zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming. Hypotheken - Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds Bedrag van de inschrijving. Pand op andere activa Boekwaarde van de in pand gegeven activa. Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa b)zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden. Hypotheken - Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds Bedrag van de inschrijving. Pand op andere activa Boekwaarde van de in pand gegeven activa. Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa C.TERMIJNVERRICHTINGEN. Gekochte (te ontvangen) goederen 9213 * * *. Verkochte (te leveren) goederen 9214 * * *. Gekochte (te ontvangen) deviezen * * 2 *. Verkochte (te leveren) deviezen * * 2 * D.PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen 9220 * * * die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

16 P BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT A.VERBONDEN ONDERNEMINGEN a)financiële vaste activa 280/ * * 380 *. Deelnemingen * * 368 *. Achtergestelde vorderingen * * 13 *. Andere vorderingen * * 50 * b)vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar * * 27 *. Op hoogstens één jaar * * 437 * c)geldbeleggingen * * 7 *. Aandelen * * 1 *. Vorderingen * * 6 * d)schulden * * 425 *. Op meer dan één jaar * * 76 *. Op hoogstens één jaar * * 399 * e)persoonlijke en zakelijke zekerheden. Door de onderneming gesteld of onherroepelijk * * 46 * beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen (volledige schema's). Waarborgen ten gunste van verbonden 9294 * * * 21 ondernemingen (verkorte schema's). Door verbonden ondernemingen gesteld of * * 32 * onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming f)andere betekenisvolle financiële verplichtingen. Specifiek voor de volledige modellen 9401 * * *. Specifiek voor de verkorte modellen 9295 * * * 16 g)financiële resultaten. Opbrengsten uit financiële vaste activa * * 135 *. Opbrengsten uit vlottende activa * * 196 *. Andere financiële opbrengsten * * 17 *. Kosten van schulden * * 211 *. Andere financiële kosten * * 22 * h)realisatie van vaste activa. Verwezenlijkte meerwaarden * * 12 *. Verwezenlijkte minderwaarden * * 7 * B.ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING a)financiële vaste activa 282/ * * 74 *. Deelnemingen * * 73 *. Achtergestelde vorderingen * * 6 *. Andere vorderingen * * 15 * b)vorderingen * * 23 *. Op meer dan één jaar * * 1 *. Op hoogstens één jaar * * 22 * c)schulden * * 16 *. Op meer dan één jaar * * 2 *. Op hoogstens één jaar * * 15 * 5.15.FINANCIELE BETREKKINGEN MET DE A.BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTEEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN. Uitstaande vorderingen op deze personen Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toe- gekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon - Aan bestuurders en zaakvoerders * * 80 * - Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders * * 2 * B.COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

17 P Bezoldiging van de commissaris(sen) * * 499 *. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) - Andere controleopdrachten * * 42 * - Belastingadviesopdrachten * * 11 * - Andere opdrachten * * 34 * buiten de revisorale opdrachten. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) - Andere controleopdrachten * * * - Belastingadviesopdrachten * * 34 * - Andere opdrachten * * 15 * buiten de revisorale opdrachten 5.17.VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van vennootschappen. Bezoldiging van de commissaris(sen) voor * * 32 * de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen) - Andere controleopdrachten * * 9 * - Belastingadviesopdrachten * * 2 * - Andere opdrachten buiten de revisorale * * 5 * opdrachten. Bezoldiging van de personen met wie * * 2 * de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) - Andere controleopdrachten * * * - Belastingadviesopdrachten * * 4 * - Andere opdrachten buiten de revisorale * * 3 * opdrachten

18 P = = = = = = = 6 SOCIALE BALANS = = = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > ("VTE" = "voltijdse equivalenten") I.STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN A.WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER 1.Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE (boekjaar) Totaal in VTE (vorig boekjaar) 1003P AANTAL DAADWERKELIJK GEPRESTEERDE UREN. Voltijds Deeltijds Totaal (boekjaar) Totaal (vorig boekjaar) 1013P PERSONEELSKOSTEN. Voltijds Deeltijds Totaal (boekjaar) Totaal (vorig boekjaar) 1023P VOORDELEN BOVENOP HET LOON. Totaal (boekjaar) * * 102 *. Totaal (vorig boekjaar) 1033P * * 87 * 2.Op de afsluitingsdatum van het boekjaar a)aantal WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE b)volgens DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Overeenkomst voor een onbepaalde tijd. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Overeenkomst voor een bepaalde tijd. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Vervangingsovereenkomst. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE c)volgens HET GESLACHT EN HET STUDIENIVEAU Mannen. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE lager onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE secundair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE hoger niet-universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Vrouwen. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE lager onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE secundair onderwijs

19 P Voltijds Deeltijds Totaal in VTE hoger niet-universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE d)volgens DE BEROEPSCATEGORIE Directiepersoneel. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Bedienden. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Arbeiders. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Andere. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : B.UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN TIJDENS HET BOEKJAAR a)uitzendkrachten. Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen * * 118 *. Aantal daadwerkelijk * * 118 * gepresteerde uren. Kosten voor de onderneming * * 118 * b)ter BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN. Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen * * 6 *. Aantal daadwerkelijk * * 6 * gepresteerde uren. Kosten voor de onderneming * * 6 * II.TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR A.INGETREDEN a)aantal WERKNEMERS DIE TIJDENS HET BOEKJAAR IN HET PERSONEELSREGISTER WERDEN INGESCHREVEN. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : b)volgens DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Overeenkomst voor een onbepaalde tijd. Voltijds * * 218 *. Deeltijds * * 81 *. Totaal in VTE * * 232 * Overeenkomst voor een bepaalde tijd. Voltijds * * 83 *. Deeltijds * * 24 *. Totaal in VTE * * 87 * Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Voltijds * * 4 *. Deeltijds * * 1 *. Totaal in VTE * * 4 * Vervangingsovereenkomst. Voltijds * * 1 *. Deeltijds 2132 * * *. Totaal in VTE * * 1 * B.UITGETREDEN a)aantal WERKNEMERS MET EEN IN HET PERSONEELS- REGISTER OPGETEKENDE DATUM WAAROP HUN OVEREEN- KOMST TIJDENS HET BOEKJAAR EEN EINDE NAM. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE

20 P SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : b)volgens DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Overeenkomst voor een onbepaalde tijd. Voltijds * * 235 *. Deeltijds * * 106 *. Totaal in VTE * * 248 * Overeenkomst voor een bepaalde tijd. Voltijds * * 87 *. Deeltijds * * 22 *. Totaal in VTE * * 91 * Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Voltijds * * 3 *. Deeltijds * * 1 *. Totaal in VTE * * 3 * Vervangingsovereenkomst. Voltijds * * 1 *. Deeltijds 3132 * * *. Totaal in VTE * * 1 * c)volgens DE REDEN VAN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST Pensioen. Voltijds * * 14 *. Deeltijds * * 2 *. Totaal in VTE * * 15 * Brugpensioen. Voltijds * * 1 *. Deeltijds * * 2 *. Totaal in VTE * * 3 * Afdanking. Voltijds * * 128 *. Deeltijds * * 41 *. Totaal in VTE * * 132 * Andere reden. Voltijds * * 210 *. Deeltijds * * 95 *. Totaal in VTE * * 224 * waarvan: het aantal werknemers dat als zelf- standige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming:. Voltijds 3501 * * *. Deeltijds 3502 * * *. Totaal in VTE 3503 * * * III.INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR a)totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Mannen. Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Kosten voor de onderneming waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding - waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) Vrouwen. Aantal betrokken werkneemsters Aantal gevolgde opleidingsuren Kosten voor de onderneming waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding - waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) b)totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Mannen. Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Kosten voor de onderneming

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG NOLIMPARK D.V. INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG JAARREKENING 2013 Secretariaat Contactadres Lommel Gemeentehuis Stadhuis Oude Markt 2 Hertog Jan Plein 1 3900 Overpelt 3920 Lommel 011/809 400

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 04/06/2013 BE 0404.458.128 42 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13162.00346 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BRACHT DECKERS en MACKELBERT Naamloze vennootschap Adres: Entrepotkaai

Nadere informatie

40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... CONNECT GROUP... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Industriestraat... 4 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM:... Campine... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Nijverheidsstraat... 2 Bus:... Postnummer:... 2340 Gemeente:...

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

>I inhoudstafel. 50 - ivmjaarverslag 2012

>I inhoudstafel. 50 - ivmjaarverslag 2012 50 - ivmjaarverslag 2012 >I inhoudstafel Financiële gegevens jaarrekening en kostprijsberekening ivmjaarverslag 2014-51 52 - ivmjaarverslag 2014 >I inhoudstafel Verslag van de commissaris ivmjaarverslag

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0464.965.639 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: KBC Ancora Rechtsvorm: Comm. VA Adres: Philipssite Nr.: 5 Bus 10 Postnummer: 3001 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0464.965.639 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: KBC Ancora Rechtsvorm: Comm. VA Adres: Mgr. Ladeuzeplein Nr.: 15 Postnummer: 3000 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 02/08/2013 BE 0470.903.821 30 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13393.00096 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Chiquita Fresh Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Limburg win(d)t Rechtsvorm: Activiteit sector: 014 3511

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 26/11/2014 BE 0830.513.208 26 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14677.00584 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Limburg win(d)t Rechtsvorm: Activiteit sector: 014 3511

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 10/09/2015 BE 0830.513.208 30 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15585.00298 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011/12 (statutaire rekeningen)

JAARVERSLAG 2011/12 (statutaire rekeningen) Tiense Suikerraffinaderij NV JAARVERSLAG 2011/12 (statutaire rekeningen) TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ NV Verslagen betreffende het boekjaar 2011/12, voorgelegd aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 11/01/2011 BE 0448.632.324 28 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11005.00076 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMSE ENERGIEHOLDING CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig schema voor ondernemingen. in duizenden euro's (EUR)

JAARREKENING: volledig schema voor ondernemingen. in duizenden euro's (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig schema voor ondernemingen in duizenden euro's (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM:... OPTION... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Gaston Geenslaan... 14 Bus:... Postnummer:... 3001 Gemeente:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 15/07/2009 BE 0865.085.788 39 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 09411.00277 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Fred & Ginger Naamloze vennootschap Adres: Zilverberklaan Nr: 2B Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... RealDolmen... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: A. Vaucampslaan... 42 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 21/06/2013 BE 0252.828.916 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13214.00411 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: IVAGO Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/05/2013 BE 0427.441.386 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13140.00576 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nr. 0404.824.154 VOL 1.1

Nr. 0404.824.154 VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0404.824.154 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: THINK MEDIA Rechtsvorm: NV Adres: Keetberglaan Nr.: 1 Bus b Postnummer: 9120 Gemeente: Melsele

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0431.676.229 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: OMEGA PHARMA NV Rechtsvorm: NV Adres: Venecoweg Nr.: 26 Postnummer: 9810 Gemeente: Nazareth Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 21/05/2008 BE 0890.535.026 39 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 08158.00179 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ARSEUS Naamloze vennootschap Adres: Textielstraat Nr: 24 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0536.525.608 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: De Weide Blik Rechtsvorm: NV Adres: Strijbroek Nr.: 10 Postnummer: 2860 Gemeente: Sint-Katelijne-Waver

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 16/07/2007 BE 0412.906.036 45 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07416.00189 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: THERMOTE & VANHALST Naamloze vennootschap Adres: Brabantstraat Nr: 15

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 03/06/2014 BE 0404.458.128 44 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14161.00569 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BRACHT DECKERS en MACKELBERT Naamloze vennootschap Adres: Entrepotkaai

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 25/06/2009 BE 0478.049.157 52 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 09295.00068 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr: 30 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Naamloze vennootschap Adres: Gulden-Vlieslaan Nr: 72 Bus: Postnummer: 1060 Gemeente: Sint-Gillis Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0447.354.397 BIz. E. D. 1 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: RESILUX Rechtsvorm: NV Adres: Damstraat Nr.: 4 Postnummer: 9230 Gemeente: Wetteren Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0890535026 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ARSEUS Rechtsvorm: NV Adres: Textielstraat Nr.: 24 Postnummer: 8790 Gemeente: Waregem Land: België

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 24/06/2010 BE 0464.055.918 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10215.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Formal and Knowledge Systems Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 17/06/2010 BE 0456.177.934 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10184.00496 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OSTEND AIR COLLEGE NV Naamloze vennootschap Adres: Nieuwpoortsesteenweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0404.824.154 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Think Media Rechtsvorm: NV Adres: Vleminckstraat Nr.: 10 Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/08/2013 BE 0867.239.782 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13445.00132 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID & T Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Leuvenstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/12/2007 BE 0451.292.005 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07853.00076 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FIDES CONSULTING Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... Tigenix... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Romeinse Straat... 12 Bus:... 2 Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 04/07/2007 BE 0421.710.171 31 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07358.00028 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BERENSCHOT BELGIUM Naamloze vennootschap Adres: MARCEL THIRYLAAN Nr: 81

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0471.808.988 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Axias Rechtsvorm: NV Adres: Prins Boudewijnlaan Nr.: 24 Bus A Postnummer: 2550 Gemeente: Kontich Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0214596464 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BPOST NV-SA Rechtsvorm: SADP Adres: Centre Monnaie / Muntcentrum Nr.: 1 Postnummer: 1000 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0437.627.475 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Supply Chain Software Rechtsvorm: NV Adres: Prins Boudewijnlaan Nr.: 26 Postnummer: 2550 Gemeente: Kontich

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0440.449.284 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: JENSEN- GROUP Rechtsvorm: NV Adres: Bijenstraat Nr.: 6 Postnummer: 9051 Gemeente: Sint-Denijs-Westrem Land:

Nadere informatie

BE 0407.040.209 EUR 12/05/2011. Blz. Datum neerlegging. Nr. NAT. D. 11109.00149 VOL 1.1

BE 0407.040.209 EUR 12/05/2011. Blz. Datum neerlegging. Nr. NAT. D. 11109.00149 VOL 1.1 40 12/05/2011 BE 0407.040.209 204 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11109.00149 VOL 1.1 Nr. 0407.040.209 VOL 1.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 28/05/2010 BE 0449.082.680 28 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10136.00121 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FINEST S.A. Naamloze vennootschap Adres: Wolvengracht Nr: 48 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0402.777.157 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: PinguinLutosa Rechtsvorm: NV Adres: Romenstraat Nr.: 3 Postnummer: 8840 Gemeente: Staden Land:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015.

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015. Nr. 0443.563.776 VKT-VZW 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Demolder Marc Venneborglaan 43, 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0466460429 Blz E D VOL 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GALAPAGOS Rechtsvorm: NV Adres: Generaal De Wittelaan Nr: L11 Bus A3 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 401 02/04/2014 BE 0454.452.225 29 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14083.00336 VOL-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Herita Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Oude Beurs Nr: 27 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0440.449.284 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: JENSEN-GROUP Rechtsvorm: NV Adres: Bijenstraat Nr.: 6 Postnummer: 9051 Gemeente: Sint-Denijs-Westrem

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie