Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Vluchtelingenbeleid Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 10 oktober Inleiding De Wet van 1 december 1994 (veilig land van herkomst), Stb. 849, is in werking getreden met ingang van 1 januari Op 7 februari 1995 heb ik een Algemeen Overleg gehad met de Vaste Commissie van Justitie over de wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen (veilige landen van herkomst). Het verslag van dit Algemeen Overleg is door de Vaste Commissie vastgesteld op 23 februari 1995 (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 126). Bij mijn regeling van 9 februari 1995, Stcrt. 1995, 34, in werking getreden met ingang van 18 februari 1995, zijn de volgende landen aangewezen als veilig land van herkomst: Bulgarije, Ghana, Hongarije, Roemenië, Polen, Senegal, Slowakije en Tsjechië (art. 28c, Voorschrift Vreemdelingen, alsmede bijlage 9 daarbij). Tijdens bovengenoemd Algemeen Overleg heb ik onder meer toegezegd dat de Tweede Kamer halfjaarlijks wordt gerapporteerd over de samenstelling van de lijst, alsmede over de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland. Hiermee doe ik gaarne die toezegging gestand voor wat de eerste zes maanden na de inwerkingtreding van de Wet veilige landen van herkomst betreft. 2. Cijfermatige gegevens Uit de statistische gegevens die in bijlage 1 bij deze brief zijn opgenomen, blijkt in de eerste plaats dat de inwerkingtreding van de Wet veilige landen van herkomst een belangrijk effect lijkt te hebben gehad op de instroom van die asielzoekers die vanaf dat moment al min of meer op voorhand kunnen inschatten dat hun asielaanvraag als kennelijk zal worden afgedaan. 5K2750 ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat s-gravenhage 1995 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 Voor verreweg de meeste landen die als veilig land van herkomst zijn aangemerkt, is naar mag worden aangenomen daarom zelfs sprake van een substantiële daling van het totale aantal asielzoekers ten opzichte van In het bijzonder geldt deze constatering voor de drie, in kwantitatief opzicht belangrijkste landen van herkomst binnen deze groep: Roemenië, Bulgarije en Slowakije (tabel 1). Uit de statistische gegevens betreffende de beslissingen gedurende de eerste zeven maanden van 1995 (tabel 2 tot en met 4) blijkt voorts dat er in geen enkel geval grond aanwezig was om over te gaan tot erkenning als vluchteling. Indachtig mijn toezegging tijdens bovengenoemd Algemeen Overleg van 7 februari jl., zijn de medewerkers van de IND bijzonder attent geweest op vluchtverhalen van mensen die afkomstig zijn uit minderheidsgroepen die in sommige van de op de lijst voorkomende landen een zwakke positie innemen. Tot dusverre hebben zich onder dergelijke gevallen evenwel nog geen zaken voorgedaan waarin voldoende grond was om tot erkenning als vluchteling te besluiten. In een betrekkelijk gering aantal gevallen van asielzoekers uit de veilige landen van herkomst is wel een vergunning tot verblijf verleend, doch doorgaans werd deze dan verleend voor een ander, regulier verblijfsdoel. Dat was bijvoorbeeld het geval indien de asielzoeker tijdens de asielprocedure verblijf werd toegestaan in het kader van gezinshereniging. 3. Beoordeling situatie in de landen genoemd in bijlage 9 bij het Voorschrift Vreemdelingen Na overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken dienaangaande ben ik van mening dat zich het afgelopen halfjaar geen dusdanige ontwikkelingen in de situatie in Bulgarije, Ghana, Hongarije, Polen, Roemenië, Senegal, Slowakije en Tsjechië hebben voorgedaan dat er aanleiding is hun aanwijzing als veilig land van herkomst te heroverwegen. Genoemde landen kunnen daarom naar mijn mening onverminderd als veilig worden beschouwd, hetgeen wil zeggen dat een asielzoeker afkomstig uit één van deze landen, gelet op de gehele situatie aldaar, geen vervolging heeft te duchten in de zin van art. 15, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. De aanvraag om toelating als vluchteling van een asielzoeker uit een dergelijk land wordt dan ook niet ingewilligd wegens kennelijke heid daarvan, tenzij de aanvraag is gebaseerd op bijzondere omstandigheden die, in afwijking van de algehele situatie aldaar, het vermoeden kunnen wekken dat de asielzoeker niettemin gegronde reden voor vervolging te vrezen heeft. In bijlage 2 bij deze brief wordt per land een beknopte nadere toelichting op de situatie in hogergenoemde landen gegeven, waarin de recente ontwikkelingen zijn verwerkt. De belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen periode zijn: de ondertekening van een Basisvriendschapsverdrag tussen Hongarije en Slowakije, waarbij onder meer het locaal bestuur geregeld wordt in gebieden waar etnische minderheden een meerderheid vormen; de goedkeuring door het Roemeense parlement van het herziene artikel 200, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, waarbij de strafbaarstelling van homosexuele gemeenschap is teruggebracht tot optreden bij een «publiek schandaal»; de indiening door het Tsjechische Ministerie van Justitie van een wetsvoorstel waarin de strafmaat voor racistisch gefundeerde misdaden wordt verhoogd. Deze wet is inmiddels goedgekeurd door het Tsjechische parlement en is sedert 1 september van kracht; gewelddadige confrontaties in de regio Casamance in Senegal tussen leden van een factie van een afscheidingsbeweging en het regeringsleger Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 en daarmee samenhangende arrestaties door het regeringsleger van personen die verdacht worden van betrokkenheid daarbij. 4. De lijst met sichere Herkunfsstaaten in de Bondsrepubliek Duitsland Tijdens eerdergenoemd Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Justitie op 7 februari jl. heb ik toegezegd in deze rapportage in te gaan op de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland. Over de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland kan ik u het volgende mededelen. De landen die in Nederland als veilige landen van herkomst zijn aangemerkt, worden ook door de Bondsrepubliek Duitsland onverminderd als sichere Herkunftsstaaten beschouwd. De Bondsrepubliek Duitsland heeft geen nieuwe landen toegevoegd aan de bestaande lijst en is, zo bleek onlangs tijdens bilaterale overleg op asielgebied, evenmin voornemens nieuwe landen aan de lijst toe te voegen. In dit verband is verder van belang dat het Bundesverfassungsgericht nog geen uitspraak heeft gedaan over de Verfassungsbeschwerde (constitutionele klacht) die bij deze instantie aanhangig is met betrekking tot de sichere Herkunftsstaat-regeling. Deze uitspraak wordt nog wel dit najaar verwacht. Volledigheidshalve zijn in bijlage I bij deze brief statistische gegevens opgenomen over de toepassing van deze regeling in de Bondsrepubliek Duitsland (tabellen 5 tot en met 7). 5. Tot slot In de periode die deze rapportage bestrijkt, is er ten opzichte van de instroom in 1994 sprake geweest van een substantiële daling van het totale aantal asielzoekers uit de landen die als veilig land van herkomst zijn aangemerkt. Dat geldt met name voor diegenen onder hen wier asielaanvragen sedert de inwerkingtreding van de gelijknamige Wet versneld als kennelijk kunnen worden afgedaan. In het licht van de beoordeling van de actuele situatie in die landen, die in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken heeft plaatsgevonden, zie ik geen aanleiding voor een bijstelling van de lijst. Vooralsnog zie ik evenmin aanleiding om nieuwe landen aan de lijst toe te voegen. Ten behoeve van mijn volgende halfjaarlijkse rapportage zal de situatie in de betrokken landen opnieuw in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken worden beoordeeld. Ook zal de samenstelling van de lijst bij die gelegenheid opnieuw worden bezien. Ik zal u alsdan, of zoveel eerder als daartoe aanleiding mocht rijzen (bijvoorbeeld na de bekendmaking van de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht), eveneens op de hoogte stellen van mogelijke relevante ontwikkelingen in de Bondsrepubliek Duitsland. De Staatssecretaris van Justitie, E. M. A. Schmitz Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 BIJLAGE 1 STATISTISCHE GEGEVENS Nederland Tabel 1. Instroom veilige landen van herkomst januari t/m juli Roemenië Bulgarije Slowakije Ghana Polen Tsjechië Hongarije Senegal Tsjecho-Slowakije Tabel 2. Produktie asiel eerste aanleg januari t/m juli 1995 VTV Afwijzing Niet ontvankelijk Kennelijk Overig Totaal Roemenië Bulgarije Slowakije Ghana Polen Tsjechië Hongarije Senegal Tsjecho-Slowakije 4 4 Totaal Tabel 3. Produktie herziening-03 januari t/m juli 1995 VTV Afwijzing Niet ontvankelijk Kennelijk Overig Totaal Roemenië Bulgarije Slowakije 5 5 Ghana Polen 9 9 Tsjechië 0 Hongarije Senegal 0 Tsjecho-Slowakije 4 4 Totaal Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 Tabel 4. Produktie bezwaar januari t/m juli 1995 VTV Afwijzing Niet ontvankelijk Kennelijk Overig Totaal Roemenië Bulgarije Slowakije Ghana Polen Tsjechië Hongarije Senegal Tsjecho-Slowakije 8 8 Totaal Bondsrepubliek Duitsland 1 Tabel 5. Instroom personen Bulgarije Gambia* Ghana Polen Roemenië Senegal Slowakije Tsjecho-Slowakije Tsjechië Hongarije Het Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFI) heeft in 1994 de volgende beslissingen genomen ten aanzien van asielzoekers uit landen die als sicherer Herkunftsstaat worden aangemerkt: Tabel 6 Herkomst/beslissing 1994 afwijzing duidelijk afwijzing intrekking/ verblijf voor andere doel erkenning Bulgarije Gambia* Ghana Polen Roemenië Senegal Slowakije Tsjechië Tsjecho-Slowakije Hongarije Totaal N.B. Sinds halverwege 1994 geldt Gambia niet meer als veilig land van herkomst. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 In de eerste zes maanden van 1995 nam het BAFI de volgende beslissingen: Tabel 7 Land van herkomst/ eerste helft 1995 verzoeken beslissing erkenning afwijzing overig Bulgarije Polen Roemenië Slowakije Tsjechië Hongarije Ghana Senegal Totaal In de periode 1 januari maart 1995 werden ook nog de volgende beslissingen genomen op asielverzoeken van personen uit Gambia: er werden 32 asielverzoeken ingediend en er waren 97 beslissingen, waarvan 1 erkenning, 69 afwijzingen en 27 overige beslissingen. Bron: Bundesministerium des Innern-Asylerfahrungsbericht 1994/ Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

7 BIJLAGE 2 TOELICHTING OP DE LIJST VEILIGE LANDEN VAN HERKOMST 1. Oost-Europa 1.1. Bulgarije Bulgarije is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft het individueel klachtrecht erkend. De Grondwet voorziet in een onafhankelijke rechterlijke macht. Voorts is er een Hooggerechtshof en een Constitutioneel Hof. In het strafprocesrecht is het uitgangspunt dat de verdachte onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen. De verdachte heeft recht op bijstand van een advocaat, die de staat verschaft, indien de verdachte er geen heeft. De positie van zigeuners wordt in belangrijke mate bepaald door een grote sociaal-economische achterstand. Voorts kunnen zij het slachtoffer worden van discriminatoire bejegening met name in het sociaaleconomische verkeer. Andere minderheden ondervinden dit in geringere mate of niet. De regering heeft echter een voorzichtig begin gemaakt met het nemen van maatregelen om de positie van zigeuners te verbeteren, zoals onderwijs in de Roma-taal. Voorts besteedt de regering nu meer aandacht aan klachten over onheuse bejegening door een aantal lokale politieautoriteiten. Godsdienstvrijheid is grondwettelijk gewaarborgd doch op lokaal niveau is de godsdienstige onverdraagzaamheid ten aanzien van protestanten toegenomen. De centrale autoriteiten hebben bereidheid getoond dit aan te pakken Hongarije Hongarije is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft het individueel klachtrecht erkend. Rechters zijn onafhankelijk en mogen geen lid zijn van een politieke partij of politieke activiteiten ontplooien. Er is een Hooggerechtshof en een Constitutioneel Hof. Een verdachte is onschuldig tot dat het tegendeel bewezen is en heeft recht op een advocaat. Hongarije heeft wetgeving die de positie en rechtszekerheid van minderheden waarborgt. De nieuwe wet op de minderheden maakt lokaal zelfbestuur in gebieden waar erkende etnische minderheden de meerderheid vormen mogelijk. De autoriteiten treden afdoende op tegen discriminatie en onheuse bejegening van minderheden. Op 19 maart 1995 is een Basisvriendschapsverdrag tussen Hongarije en Slowakije ondertekend. Hongarije heeft dit verdrag inmiddels geratificeerd. Eén van de belangrijkste artikelen is artikel 15, betreffende de wederzijdse minderheden. Aanbeveling 1201 van de Raad van Europa wordt door het verdrag juridisch bindend verklaard. De essentie van deze aanbeveling betreft een passage over locaal zelfbestuur in gebieden waar etnische minderheden een meerderheid vormen. Tevens heeft Hongarije onlangs de Europese conventie voor de bescherming van etnische minderheden geratificeerd Polen Polen is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft het individueel klachtrecht erkend. Polen heeft een Hooggerechtshof en een Constitutioneel Tribunaal. Uitspraken van het Constitutionele Hof hebben het karakter van een opinie. Een verdachte is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Indien de verdachte geen advocaat heeft, wordt deze door de staat verschaft. Polen heeft in verschillende wetten, zoals de Wet op het onderwijssysteem, de positie en rechtszekerheid van minderheden gewaarborgd. De minderheden in Polen verkeren niet in een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

8 achterstandspositie. Evenmin is sprake van discriminatie of onheuse bejegening Roemenië Roemenië is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft het individueel klachtrecht erkend. De wet op de reorganisatie van de rechterlijke macht uit 1992 voorziet in een onafhankelijke rechterlijke macht. Voorts is er een Hooggerechtshof en een Constitutioneel Hof. Rechters worden door de President voor het leven benoemd op aanbeveling van een commissie van rechters en officieren van justitie. In het strafprocesrecht is het uitgangspunt dat de verdachte onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen. Indien de verdachte geen advocaat heeft, krijgt hij er een toegewezen. De mensenrechten, in het bijzonder de onaantastbaarheid van de persoon, vormen een van de hoekstenen van de grondwet. Momenteel heeft de regering verscheidene wetsontwerpen inzake nationale minderheden voorgelegd aan het parlement. De positie van zigeuners wordt in belangrijke mate bepaald door een grote sociaaleconomische achterstand. Voorts kunnen zij het slachtoffer worden van discriminatie. De zigeuners worden politiek vertegenwoordigd door een aantal partijen die een gezamenlijke zetel in het parlement hebben behaald. Onlangs heeft het Roemeense parlement het herziene artikel 200, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht goedgekeurd. De strafbaarstelling van homosexuele gemeenschap is in dit artikel teruggebracht tot optreden bij een «publiek schandaal». Over het totale wetsontwerp inzake het herziene Wetboek van Strafrecht moet het parlement echter nog een oordeel geven Slowakije Slowakije is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft het individueel klachtrecht erkend. De Grondwet voorziet in een onafhankelijke rechterlijke macht. De rechters die voor het leven benoemd worden, zijn gebonden aan de wet en internationale verdragen. Een rechter kan alleen door het parlement uit zijn functie gezet worden. Slowakije heeft een Hooggerechtshof en een Constitutioneel Hof. Een verdachte is onschuldig tot dat het tegendeel bewezen is en heeft het recht te weigeren tegen zichzelf te getuigen. Indien een verdachte geen advocaat heeft, wordt deze door de staat verschaft. Slowakije heeft bepalingen in de Grondwet en wetgeving die de positie en rechtszekerheid van minderheden waarborgen. In beginsel is de positie van minderheden bevredigend. De regering heeft snel opgetreden tegen een aantal incidenten met een discriminatoir karakter. Voorts zijn maatregelen getroffen waarmee wordt getracht herhaling te voorkomen. De sociaaleconomische positie van zigeuners is echter zwak. Op 19 maart 1995 is een Basisvriendschapsverdrag tussen Slowakije en Hongarije ondertekend. Naar verwachting zal Slowakije dit verdrag in het najaar ratificeren. Eén van de belangrijkste artikelen is artikel 15, betreffende de wederzijdse minderheden. Aanbeveling 1201 van de Raad van Europa wordt door het verdrag juridisch bindend verklaard. De essentie van deze aanbeveling betreft een passage over locaal zelfbestuur in gebieden waar etnische minderheden een meerderheid vormen Tsjechië Tsjechië is lid van de Raad van Europa, is partij bij het EVRM en heeft het individueel klachtrecht erkend. De rechterlijke macht is onafhankelijk. Er zijn een Hooggerechtshof en een Constitutioneel Hof. Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Indien een verdachte geen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

9 advocaat heeft, verschaft de staat een advocaat. Tsjechië heeft wetgeving die de positie en rechtszekerheid van minderheden waarborgt. Verordeningen van lokale overheden die discriminatoir waren ten koste van zigeuners zijn door de centrale autoriteiten buiten werking gesteld wegens onverenigbaarheid met de nationale wetgeving. Een aantal zigeuners dat in Tsjechië verblijft, en op grond van de geboorteplaats de Slowaakse nationaliteit heeft, komt niet in aanmerking voor verkrijging van de Tsjechische nationaliteit. Zij kunnen niet voldoen aan de vereisten van een aantoonbaar verblijf in Tsjechië en een schoon strafblad over de afgelopen vijf jaar. De Tsjechische autoriteiten hebben steeds verklaard dat dit niet tot deportatie van grote groepen zigeuners naar Slowakije zou leiden en vooralsnog is dit ook niet gebeurd. Naar aanleiding van de dood van een zigeuner als gevolg van mishandeling door burgers in mei 1995, is door de Tsjechische autoriteiten een aantal maatregelen genomen. Zo is door het Ministerie van Justitie een wetsvoorstel ingediend om de strafmaat voor racistisch gefundeerde misdaden te verhogen. Deze wet is inmiddels door het Tsjechische parlement goedgekeurd en sedert 1 september jl. van kracht. 2. Afrika 2.1. Ghana Ghana kent een parlementaire democratie. De Constitutie van 7 januari 1993 gaat uit van een scheiding tussen de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht. De nieuwe Grondwet leidde tot herstel van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De rechtsgang kent de gebruikelijke rechtsgaranties. Deze zijn gebaseerd op Brits recht. Zittingen van deze rechtbanken zijn openbaar, beklaagden hebben recht op juridische bijstand door een advocaat en er zijn mogelijkheden om in beroep te gaan bij een hoger rechtscollege. De politieke situatie lijkt stabiel en mensenrechtenorganisaties en andere waarnemers maken de afgelopen jaren geen melding meer van mensenrechtenschendingen die tot een gegrond beroep op vluchtelingschap zouden kunnen leiden Senegal Senegal heeft een parlementaire democratie. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is in de Grondwet vastgelegd. Senegal kent een traditie van respect voor mensenrechten, zij het dat er incidenteel de afgelopen jaren sprake is geweest van mensenrechtenschendingen. Begin 1994 was er sprake van onlusten, waartegen de Senegalese autoriteiten vrij hard zijn opgetreden. De onlusten hingen vooral samen met de gevolgen van de devaluatie van de CFA-franc en andere sociaaleconomische aanpassingen. De politieke rust is inmiddels teruggekeerd. De rechtsgang tegen de personen verdacht van betrokkenheid bij de onlusten van februari 1994 allen lid van de zgn. Moustarchidienbeweging heeft geen aanleiding gegeven tot kritiek van de zijde van internationale waarnemers. Moustapha Sy, leider van deze beweging en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, is in vrijheid gesteld na van de President gratie gekregen te hebben. In de regio Casamance werd Senegal de afgelopen jaren geconfronteerd met het streven van de MFDC om met geweld afscheiding van dit gebied te bewerkstelligen. Op 8 juli 1993 werd een staakt-het-vuren overeengekomen. Veel gedetineerde MFDC-aanhangers werden vervolgens vrijgelaten. Sedert het begin van 1995 is er sprake van gewelddadige confrontaties tussen het Senegalese leger en een relatief kleine factie van de MFDC, die de gewapende strijd wil voortzetten. MFDC-leden verdacht van betrokkenheid daarbij lopen althans in de Casamance het risico te worden gearresteerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 260 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 455 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200904515/1/V1. Datum uitspraak: 13 januari 2010 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22840 6 november 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 23 oktober 2012, nummer WBV 2012/23,

Nadere informatie

U vraagt asiel: asiel, krijgt u aanwijzingen van de grensbewakingsambtenaren

U vraagt asiel: asiel, krijgt u aanwijzingen van de grensbewakingsambtenaren Bijlage C 39 Folder met informatie voor de asielzoeker (Nederlandse tekst) 1 Alqemeen Inhoud folder U vraagt asiel: Ministerie van Justitie Afdeling Asielzaken Als u asiel vraagt in Nederland, is het belangrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uitspraak Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage sector bestuursrecht vreemdelingenkamer UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht Reg.nr : AWB 08/11247 BEPTDN Inzake : [verzoekster],

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris), appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris), appellant, Raad vanstate 200902318/1/V2. Datum uitspraak: 4 oktober 2010 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van; de staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris), appellant,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Datum 17 februari 2014 Onderwerp Beantwoording kamervragen gevolgen van beperken rechtsbijstand voor rechtsbescherming in vreemdelingenzaken

Datum 17 februari 2014 Onderwerp Beantwoording kamervragen gevolgen van beperken rechtsbijstand voor rechtsbescherming in vreemdelingenzaken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Kwetsbare minderheidsgroep

Kwetsbare minderheidsgroep IND-werkinstructie nr. 2013/14 (AUA) Openbaar/ Extern Aan Directeur klantdirectie Asiel c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 26 juni 2013 Geldig vanaf 26 juni 2013 Geldig tot Onderwerp Vindplaats Bijlage(n)

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 239 Besluit van 25 mei 2004 tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 2 Klacht Verzoekers klaagden erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst tijdens het eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te s-gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1996 Nr. 18 BRIEF

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Datum 1 juni 2012 Betreft Het bericht dat Afghanistan wil dat Nederland onderzoek gaat doen naar oorlogsmisdadigers

Datum 1 juni 2012 Betreft Het bericht dat Afghanistan wil dat Nederland onderzoek gaat doen naar oorlogsmisdadigers > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer Postbus 20011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.37 Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 bronnen www.rijksoverheid.nl, nieuwsbericht d.d. 2.11.2012 Hulp bij vinden baan voor mensen in oude

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6669 3 april 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 26 maart 2012, nummer WBV 2012/5, houdende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 235 (R2053) Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110274/1 NA. Datum uitspraak: 20 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 27.10.2010 2010/0067(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 569 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Paragraaf C24/24 Somalië Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Paragraaf C24/24 Somalië Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3565 11 februari 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 februari 2013, nummer WBV 2013/3,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 467 Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN Ontvangen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandel Algemeen Toezicht: opschorting van de verwijdering Algemeen Slachtoffers van vrouwenhandel Getuige-aangevers Vergunning tot verblijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te s-gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,

Nadere informatie

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS)

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 200 (26.09) (OR. fr) PUBLIC 642/0 Interinstitutioneel dossier: 200/009 (CNS) LIMITE JUSTCIV NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22661 Goedkeuring van de op 29 maart 1991 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid Nr. 5 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2012 Mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 februari 2004 Rapportnummer: 2004/033

Rapport. Datum: 3 februari 2004 Rapportnummer: 2004/033 Rapport Datum: 3 februari 2004 Rapportnummer: 2004/033 2 Klacht Verzoekers klagen over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van hun aanvraag van 12 september

Nadere informatie

Dossieronderzoek naar afgewezen (gestelde) homoseksuele asielzoekers uit Irak

Dossieronderzoek naar afgewezen (gestelde) homoseksuele asielzoekers uit Irak Dossieronderzoek naar afgewezen (gestelde) homoseksuele asielzoekers uit Irak In aanvulling op het onderzoek Evaluatie gevolgen beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Irak Datum september 2011 Status

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet Nr. 4 ADVIES AFDELING

Nadere informatie

Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb.

Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb. PROTOCOL KINDSOLDATEN Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb.htm Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 562 Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de behandeling

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 14/1038/GA betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 16 oktober 1997 om toelating als vluchteling door de Immigratie-

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 14/1062/GA betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Buitenlandse pleegkinderen

Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Algemeen Adoptief-pleegkinderen Voorschriften betreffende de behandeling van verzoeken om opneming Voorschriften voor opneming en toelating Voorschriften

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 147 Besluit van 3 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit biotechnologie bij dieren (Handelingen met betrekking tot dieren waar geen vergunning

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.08.0115.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0115.N N.B., wonende te, eiseres, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 232 Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 110 Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Advies Conceptwetsvoorstel implementatie EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers van strafbare feiten

Advies Conceptwetsvoorstel implementatie EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers van strafbare feiten contactpersoon De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 7 oktober 2014 Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 131 Effecten en doelbereiking van de nieuwe zedelijkheidswetgeving Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie