POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS"

Transcriptie

1 POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012

2

3 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg AC Apeldoorn Postadres: Postbus BB Apeldoorn T F E W

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. Balans Exploitatierekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen Toelichting op de exploitatierekening...26 Bijlagen...35 Bijlage 1: Staat van overdracht en besteding van rijksbijdragen deel I...36 Bijlage 1: Staat van overdracht en besteding van rijksbijdragen deel II...37 Bijlage 2: Verantwoording besteding bijzondere bijdrage...38 Bijlage 3: Staat van materiële vaste activa...47 Bijlage 4: Staat van voorzieningen...48 Bijlage 5: Bezoldiging bestuurders en toezichthouders...49 Bijlage 6: WOPT verantwoording...50 Bijlage 7: Onderlinge vorderingen en schulden Politiekorpsen...51 Bijlage 8: Staat van opgenomen en op te nemen leningen...52 Ondertekening...53 Overige gegevens Voorstel resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring...57

6

7 1. Balans x (na resultaatbestemming) Referentie ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Kortlopende vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve afroming eigen vermogen Bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal vreemd vermogen Totaal passiva

8 2. Exploitatierekening Referentie Begroting Jaarrekening x Jaarrekening 2010 BATEN Algemene bijdrage Bijzondere bijdrage Bijdrage overige departementen Totaal rijksbijdragen Overige baten politie Overige baten niet politie Totaal overige baten Totaal baten LASTEN Personele lasten (eigen personeel) Personeel van derden Totaal personele lasten Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering Beheer Rente Totaal materiële lasten Totaal lasten Bedrijfsresultaat Buitengewone baten Buitengewone lasten Exploitatieresultaat Resultaatbestemming Dotatie/onttrekking algemene reserve Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma Bestemming exploitatieresultaat * In de herziene begroting zijn de kosten voor catering abusievelijk geclassificeerd onder huisvesting in plaats van beheer. In deze opstelling is dit gecorrigeerd, waardoor ten opzichte van de goedgekeurde begroting een verschuiving plaats heeft gevonden van van huisvesting naar beheer. 6

9 Toelichting op het exploitatieresultaat (samenvatting) Realisatie ten opzichte van begroting x 1 miljoen Baten De algemene bijdrage is in geïndexeerd voor loonstijgingen (+0,8). Een correctie heeft plaatsgevonden voor de uitval in de niveaus 5 en 6 (-0,3). Daarentegen heeft het LECD haar bijdrage niet volledig besteed (-0,2). De besteding van de bijzondere bijdragen is hoger dan begroot (+2,5). De afwijking wordt vooral veroorzaakt door de uitgaven voor Personeelsvoorziening Politie (werving) (besteding 2,7) en de werving en selectie van extra aspiranten (1.100+) (besteding 1,2). Beiden zijn niet begroot. De besteding van de bijdrage rentelasten is 0,9 lager dan begroot. Alle overige bijzondere bijdragen (zie bijlage 1) laten per saldo een onderbesteding van 0,5 ten opzichte van de begroting zien. Afwijking +/- + 0,5-0,2 De bijdragen van overige departementen zijn niet begroot. + 0,2 Baten Politie: In de begroting is rekening gehouden met een aanzienlijke daling van het contractonderwijs als gevolg van de bezuinigingen bij de korpsen. In het laatste halfjaar is door de korpsen onverwacht voor vele miljoenen extra onderwijs afgenomen. + 8,5 De overige baten zijn iets hoger dan de begroting, onder andere door het uitvoeren van extra commerciële selecties (niet-politie). Totaal baten + 12,0 Lasten De lasten van eigen personeel zijn lager dan begroot, doordat het personeelsbestand gemiddeld 81 fte kleiner was dan begroot (- 6,5). Dit is gerealiseerd door een zeer -8,0 gematigd aannamebeleid in combinatie met natuurlijk verloop. De lasten van het mobiliteitsprogramma zijn lager dan begroot (-1,5). De begroting van personeel van derden is met 66% overschreden. De daling van het eigen personeelsbestand en de onverwacht grote hoeveelheid contractonderwijs is vooral opgevangen met personeel van derden(+11,2). De vertraging van de + 13,0 oplevering en implementatie van NOAS (Nieuw Onderwijs Administratie Systeem) heeft tevens extra inhuurkosten veroorzaakt (+ 1,8). De post opleiding en vorming betreft de materiële lasten van het primaire proces, zowel op het gebied van onderwijs, kennis als werving en selectie. De lasten zijn hoger dan begroot, met name door de kosten voor het project (werving extra + 2,1 aspiranten) en de out-of-pocket lasten van bureau Werving die niet begroot zijn. Daar tegenover staan aanzienlijke besparingen in het onderwijs. Huisvestingslasten: de begrote sluiting van de locatie Den Haag per medio is niet gerealiseerd (+ 0,6). De overschrijding op de post onderhoud (+1,0) is vooral veroorzaakt door onderhoud aan de luchtbehandeling van de schietbanen op alle + 3,0 locaties. Ook de lasten voor schoonmaak, bewaking en beveiligen waren hoger dan begroot (+0,9). De begroting voor vervoer wordt overschreden doordat de MoMo s in één keer afgeschreven zijn (+ 0,5). Deze zwarte dozen zijn een aantal jaren geleden + 0,6 aangeschaft, maar door omstandigheden nooit in gebruik genomen. De lasten van verbindingen en automatisering zijn lager dan begroot door een lager - 1,3 investeringsniveau en lagere lasten voor telefonie. De beheerslasten zijn lager dan begroot. Besparingen hebben plaatsgevonden op het - 1,4 vlak van kantoorkosten, communicatie en digitalisering. De rentelasten zijn lager dan begroot doordat minder geleend is dan begroot en - 0,4 nieuwe leningen later en tegen een lager rentetarief zijn afgesloten. Totaal lasten + 7,6 Bedrijfsresultaat + 4,4 + 2,5 + 0,5 7

10 Realisatie ten opzichte van realisatie 2010 x 1 miljoen Baten Afwijking +/- De algemene bijdrage is gestegen ten opzichte van 2010: + 1,5 De bekostigingstarieven in de algemene bijdrage zijn 0,4% lager dan in ,6 Binnen de algemene bijdrage is het sterktebudget toegenomen, doordat het bekostigde aantal studenten in opleiding is toegenomen. + 1,7 De besteding van de algemene bijdrage van het LECD is hoger dan vorig jaar. + 0,4 De besteding van de bijzondere bijdragen is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. + 0,3 De contractbaten zijn ruim 1% gedaald ten opzichte van 2010, waarbij de baten politie gestegen zijn en de overige baten gedaald zijn. - 0,7 Totaal baten + 1,1 Lasten De personeelslasten zijn gedaald ten opzichte van 2010 doordat de gemiddelde bezetting 66 fte lager was (- 4,6), terwijl de personeelslasten per fte licht zijn gestegen - 3,6 (+ 0,9). De personeelslasten van derden zijn gestegen door de hogere inzet van gastdocenten. Deze zijn vooral ingezet in het contractonderwijs, waarvan in de laatste helft van het jaar onverwacht veel is gedraaid. Door de gedaalde personeelsbezetting + 3,2 kon dit niet met eigen personeel opgevangen worden. De post opleiding en vorming betreft de materiële lasten van het primaire proces, zowel op het gebied van onderwijs, kennis als werving en selectie. De lasten voor werving en selectie zijn toegenomen door de werving van extra aspiranten + 0,3 (project 1100+) en de hogere wervingskosten. In het onderwijs zijn de lasten gedaald door lagere kosten voor extern uitbestede activiteiten en munitie. De huisvestingslasten zijn lager dan in In 2010 zijn incidentele kosten geboekt, waaronder de desinvestering van de reeds gemaakte kosten voor de nieuwbouw Zoetermeer in afwachting van definitieve besluitvorming over een vervangende locatie - 1,3 in West-Nederland (ter vervanging van Rotterdam en Den Haag) en de extra lasten in verband met de verhuizing naar de nieuwe concernlocatie. De lasten voor vervoer zijn hoger dan vorig jaar, doordat de MoMo s in één keer afgeschreven zijn (+ 0,5). Deze zwarte dozen zijn een aantal jaren geleden + 0,4 aangeschaft, maar door omstandigheden nooit in gebruik genomen. De lasten voor verbindingen en automatisering zijn vrijwel gelijk aan ,1 De beheerskosten zijn lager dan vorig jaar, door een lagere voorziening dubieuze debiteuren en besparing op cateringkosten. - 1,1 De rentelasten zijn toegenomen, doordat nieuwe leningen zijn opgenomen als gevolg van de afroming van het eigen vermogen. + 0,6 Totaal lasten -1,4 Bedrijfsresultaat + 2,5 8

11 3. Kasstroomoverzicht Begroting Jaarrekening x Jaarrekening 2010 Stand liquide middelen begin boekjaar Exploitatieresultaat boekjaar Afschrijvingen vaste activa Mutatie voorzieningen Overige mutaties eigen vermogen Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen) Kasstroom operationele activiteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Ontvangsten langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Kasstroom financieringsactiviteiten Liquide middelen einde boekjaar

12 4. Toelichting op de jaarrekening 4.1 Algemeen De taken van de Politieacademie De Politieacademie heeft drie taken, het zorgdragen voor: Werving en selectie; Politieonderwijs; Onderzoek, kennis en ontwikkeling. Werving en selectie De Politieacademie ondersteunt de politie bij de personeelsvoorziening door de landelijke werving van aankomende politiemedewerkers te verzorgen. Naast de werving verzorgt de Politieacademie de selectie van de kandidaten die in aanmerking willen komen voor een functie bij de politie op basis van een meting van geschiktheid door middel van psychologisch onderzoek en testen op het gebied van conditie, taak en intelligentie. In 2009 is in gezamenlijk overleg tussen de Politieacademie, de korpsen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om werving en selectie op een andere wijze in te richten. Een landelijk contactcenter, uniforme standaarden, kortere doorlooptijden en een knip in twee selectieronden zijn kenmerkend voor deze nieuwe aanpak. Op contractbasis ondersteunt de Politieacademie ook de werving van bijvoorbeeld recherchekundigen, administratief-technisch (AT) personeel en persoonsbeveiligers. Politieonderwijs De Politieacademie verzorgt initieel en postinitieel onderwijs. De initiële opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers die starten met een baan bij de politie (aspiranten). Deze basisopleidingen worden gegeven over verschillende niveaus, variërend van middelbaar beroepsonderwijs (MBO) (niveau 2, 3 en 4) tot hoger onderwijs (HO) (niveau 5 en 6). De MBO-opleidingen worden verspreid over Nederland verzorgd; de HO-opleidingen worden in Apeldoorn gegeven. Alle opleidingen worden duaal gegeven waarbij de aspiranten de perioden op de academie afwisselen met perioden bij het korps. De postinitiële opleidingen bieden vervolgonderwijs voor zittende ervaren politiemensen om hen op te leiden voor de uitoefening van specialistische en/of leidinggevende taken binnen de politie. Daarbij kunnen zij zich specialiseren op het gebied van recherche, vreemdelingentoezicht, handhaving, crisisen gevaarbeheersing en politieleiderschap. Naast het door het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekostigde initiële en postinitiële onderwijs, biedt de Politieacademie contractonderwijs aan, aan korpsen die speciale opleidingsvragen hebben en korpsen die méér regulier onderwijs willen afnemen. Ook worden opleidingen verzorgd voor derden (zoals de KMar). Om een goede aansluiting te krijgen met het te volgen onderwijs worden bij een deel van de studenten EVC s (erkenning van verworven competenties) afgenomen. Onderzoek, kennis en ontwikkeling Het onderzoek dat het organisatieonderdeel Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling uitvoert is enerzijds theoretisch relevant, maar anderzijds vooral ook gericht op praktische toepassing door de politie. De Politieacademie heeft tot taak het overdragen van kennis aan de Nederlandse politie in algemene zin, maar ondersteunt ook korpsen bij eigen strategische vraagstukken. Politiekennisnet (PKN) fungeert als spil bij deze taak van de Politieacademie. 10

13 4.1.2 De bekostiging van de Politieacademie De Politieacademie wordt bekostigd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast heeft de Politieacademie nog baten, die voor een groot deel afkomstig zijn van de politiekorpsen en voor een kleiner deel van derden. De bekostiging door het Ministerie van Veiligheid en Justitie bestaat uit verschillende componenten: Algemene bijdrage Sterktebudget: voor werving, selectie, EVC s en initieel onderwijs (inclusief Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA)) en examens; Loopbaanbudget: postinitieel onderwijs (inclusief examens); Overig: Onderzoek en Ontwikkeling, Commissie Politie & Wetenschap (apparaatskosten), LECD. Bijzondere bijdrage Met een onderwijsfunctie: Stafafdeling Internationale Relaties en Internationalisering (SIRI), ICT & Leren en School voor Politie Leiderschap (SPL); Met een kennisfunctie: lectoraat Milieucriminaliteit, Commissie Politie & Wetenschap (programmadeel); Overig: Werving en selectie, bureau personeelsvoorziening politie, politieblad Blauw, bijdrage rentelasten, Parelvissers. Het sterktebudget wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de afgesproken instroom van aspiranten. Bekostiging vindt niet plaats op basis van de werkelijke instroom. Via diverse ratio s kunnen daarvan selectieaantallen en aspirant-jaren berekend worden die met een bepaald tarief bekostigd worden. Voor werving wordt een vast bedrag ter dekking van de apparaatskosten gehanteerd. Het scholingstarief is afhankelijk van het niveau van de opleidingen: MBO (niveau 2, 3 en 4) en HO (niveau 5 en 6). Voor niveau 2 aspiranten wordt ook nog een VOA budget ontvangen voor ondersteunende activiteiten. Aan het opleidingsbudget wordt, via een opslag van 10%, een extra budget voor examens toegevoegd. Budgetten voor postinitieel onderwijs, kennis en onderzoek en programmabudget van de wervingstaak worden in de vorm van een vast bedrag uitgekeerd Vorming Nationale Politie De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het beleidsvoornemen om de politie, die nu georganiseerd is in 26 korpsen, om te vormen tot één nationale politie, bestaand uit 10 regionale eenheden. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijziging van de Politiewet. De Nationale Politie kan worden ingevoerd, nadat ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel naar verwachting in het eerste kwartaal van De Politieacademie zal op termijn deel gaan uitmaken van de Nationale Politie, maar blijft waarschijnlijk een zelfstandige rechtspersoon. De werving- en selectietaak wordt mogelijk op termijn bij het korps Nationale Politie ondergebracht. De aanpassing van de wet op het LSOP en het politieonderwijs, waarin de wijzigingen geregeld zullen worden, wordt niet voor 1 januari 2014 verwacht. Het is niet te veronderstellen dat de werkzaamheden van de Politieacademie niet gecontinueerd worden, ongeacht de organisatorische structuur. Bij de waardering van activa en passiva wordt daarom uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling. Dit houdt in dat het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon wordt voortgezet (art. 2:384 lid 3 BW). 11

14 4.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en algemeen aanvaarde richtlijnen in Nederland (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving). Daarnaast zijn op de jaarrekening de bepalingen van het besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen en de regeling HAP in acht genomen, tenzij met het Ministerie van Veiligheid en Justitie afwijkende afspraken zijn gemaakt. Dit betreft met name een afwijkende afschrijvingstermijn voor de concernlocatie en het niet hanteren van een aantal modellen uit BCRRP. Het model personeelsinformatie is deels gehanteerd, alleen die onderdelen die relevant zijn voor de Politieacademie. Het model baten en lastencategorieën CRRP (kapstokmodel) en het model financiële vast activa ontbreken. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. In de toelichting op de balans zijn de balanswaarden per 31 december vergeleken met de balanswaarden van 31 december In de toelichting op de exploitatierekening is de realisatie van vergeleken met de realisatie van 2010 en de begroting. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor alle in de toelichting op de jaarrekening opgenomen bedragen geldt x 1.000,-. Bij afwijkingen is dit expliciet aangegeven. Schattingswijziging Op aanwijzing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de decembercirculaire is een uniform model voor de berekening van de voorziening dienstjubilea ingevoerd voor de korpsen en de Politieacademie. Als gevolg hiervan is de berekening van de voorziening gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De correctie als gevolg van deze wijziging is op aanwijzing van het ministerie via het eigen vermogen verwerkt. 4.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair ten laste van de exploitatierekening op basis van de verwachte economische levensduur van de materiële vaste activa zonder restwaarde. Bij de verwerving gedurende het verslagjaar is naar tijdsgelang afgeschreven. Voor het pand te Ossendrecht is een huurkoopovereenkomst afgesloten ten behoeve van de nieuwbouw van de hotelfaciliteit in een aparte vleugel. Het pand is geactiveerd en wordt afgeschreven in een termijn van 35 jaar. Daartegenover is een langlopende schuld opgenomen ter hoogte van de totale aflossings- en renteverplichtingen zoals vermeld in de overeenkomst. Op grond en terreinen is niet afgeschreven, tenzij afschrijving over (een deel van) de geactiveerde kosten bedrijfseconomisch wenselijk is, bijvoorbeeld overdrachtskosten. 12

15 De geschatte economische levensduur luidt als volgt: Afschrijvingstermijn in jaren I. Grond en terreinen Grond geen Erfpachtrechten 30 Infrastructuur terreinen 20 II. Casco gebouwen Standaard- gebouwen/casco 35 Concernlocatie 50 Verbouwingen: - met als oogmerk de levensduur te verlengen verlengde levensduur - zonder oogmerk de levensduur te verlengen resterende levensduur III. Overige huisvesting Machines 10 Installaties 15 Meubilair, stoffering, inventaris en kantoormachines 10 IV. Vervoer Onderwijs en dienstvoertuigen 4/5 ME voertuigen 10 Overige voertuigen 10 IV. Verbindingen en automatisering Servers 5 PC s, software, WBT s en randapparatuur 3 Mobiele apparatuur: - Mobilofoons 7 - Portofoons 5 Netwerken/bekabeling inpandig/uitpandig 5/10 V. Overige activa Onderwijsmiddelen 5 Voor de kosten van groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Ten aanzien van de verwerking van de investeringen in NOAS wordt afgeweken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving door deze op te nemen als materieel vast actief in plaats van immaterieel vast actief op basis van de regeling HAP. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met een eventuele voorziening voor incourantheid. Kortlopende vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een eventuele voorziening wegens oninbaarheid. De hoogte van de voorziening wegens oninbaarheid is bepaald op basis van de statische methode. Dit houdt in dat een individuele beoordeling van de debiteuren op inbaarheid heeft plaatsgevonden. Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, maar op betrouwbare wijze is in te schatten. De omvang van de voorzieningen is bepaald door middel van schattingen van bedragen die noodzakelijk zijn om desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Hierbij zijn de richtlijnen zoals opgenomen in de regeling HAP in acht genomen. Alle voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 13

16 Langlopende schulden De langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 4.4 Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat Algemeen Alle in de exploitatierekening vermelde bedragen zijn opgenomen tegen historische kosten. Resultaat bepaling Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De baten zijn verantwoord voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd en worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar zijn verwerkt indien en voor zover deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De opbrengsten van bijzondere bijdrage zijn verantwoord in het jaar dat de besteding is gerealiseerd. Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten of lasten zijn posten die voortvloeien uit uitzonderlijke gebeurtenissen. Daarnaast zijn de richtlijnen zoals vermeld in de toelichting op de regeling HAP ten aanzien van de verantwoording van boekresultaten bij verkoop activa in acht genomen. Hierin is aangegeven dat wanneer het resultaat uit de verkoop van een actief meer bedraagt dan 1% van de algemene bijdrage deze als buitengewone bate of last moet worden verantwoord. 4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Betaalde en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 14

17 5. Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1. Materiële vaste activa 2010 Boekwaarde op 1 januari Investeringen Desinvesteringen - aanschafwaarde Desinvesteringen - cumulatieve afschrijving Afschrijvingen Boekwaarde op 31 december Hiervan is materiële vaste activa in uitvoering De totale investeringen van in het jaar bestaan uit: Investeringsbegroting 2010 (niet benutte gedeelte 2010) Investeringsbegroting De uit 2010 bestaat volledig uit huisvesting. De investeringen van vanuit de investeringsbegroting bestaan uit: Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering Overige 591 Huisvesting De investeringen van vanuit de investeringsbegroting bestaan uit: Diverse onderwijsinvesteringen 358 Implementatie van de toegangsbeveiliging van de concernlocatie 312 Natuur beheerplan op de locatie Ossendrecht 267 Schietbanen Overige 865 De investeringen van vanuit de niet benutte investeringsruimte van 2010 bestaan uit: Nagekomen posten nieuwbouw van de concernlocatie te Apeldoorn Klimaatinstallatie locatie Drachten 680 Luchtbehandelinginstallatie locatie Amsterdam 513 Legionella beheersingsysteem locatie Ossendrecht 216 Overige 62 De Politieacademie hanteert een methodiek met betrekking tot desinvesteren waarbij alle activa met een boekwaarde nihil wordt afgeboekt van de balans. In hebben deze desinvesteringen een aanschafwaarde van Een bedrag van hiervan heeft betrekking op meubilair en inventaris van de locaties Ossendrecht en Lelystad die inmiddels ruim 10 jaar in gebruik zijn. Voor een vleugel van het hotel op de locatie Ossendrecht is een huurkoopcontract afgesloten. Hierbij ligt het economisch eigendom bij de Politieacademie en het juridisch eigendom bij de financier BUKO Bouwsystemen bv. Na betaling van de laatste termijn op 30 september 2013 gaat de eigendom volledig over op de Politieacademie. 15

18 Vervoer De aanschaf van voertuigen en motoren wordt zoveel mogelijk beperkt. In is voor geïnvesteerd: Opvallende voertuigen (6 stuks) en opvallende motoren (22 stuks) 800 Onopvallende voertuigen (17 stuks) en diverse op- en inbouwkosten 876 De desinvesteringen vervoer met een aanschafwaarde van betreft reguliere inruil en verkoop van vervoermiddelen. Verbindingen en automatisering De totale investeringen van bestaan uit: PC s en randapparatuur, betreft vervangingen van desktops, monitoren en laptops Servers 304 Software ten behoeve van rijsimulatoren, Citrix netscape MPX en Java 300 Overige 257 De desinvesteringen met een aanschafwaarde van 657 hebben betrekking op de verkoop, inruil en afvoer van PC s en randapparatuur. Overige activa In overige activa is 591 geïnvesteerd: Diverse onderwijsmiddelen ten behoeve van rechercheonderwijs 185 Camera s 170 Schietbaaninstallatie concernlocatie 145 Overige investeringen 91 De desinvesteringen hebben een aanschafwaarde van 306. Materiële vaste activa in uitvoering Het bedrag aan materiële vaste activa in uitvoering ultimo bestaat uit de volgende posten: Huisvesting Vervoer 35 Verbindingen en automatisering Totaal activa in uitvoering: Huisvesting in uitvoering Huisvesting in uitvoering van bestaat voornamelijk uit de aanpassing van de schietbanen van 1.070, installaties op locatie Drachten van 614 en installaties en toegangscontroles op de locatie Amsterdam voor 283. De overige huisvesting in uitvoering bedraagt 510. Vervoer in uitvoering Vervoer in uitvoering betreft nog één voertuig van 35. In heeft een desinvestering plaatsgevonden met betrekking tot de MoMo s met een aanschafwaarde van 466. Deze zwarte dozen zijn een aantal jaren geleden aangeschaft maar nooit in gebruik genomen. Bezwaren vanuit personele hoek (o.a. privacy van bestuurders) zijn hiervan de oorzaak. Verbinding en automatisering in uitvoering Verbindingen en automatisering in uitvoering van bestaat grotendeels uit het nieuwe onderwijs administratie systeem NOAS. In 2012 wordt NOAS volledig in gebruik genomen. Overige verbindingen en automatisering in uitvoering bedragen in totaal 148. In bijlage 2 is een mutatieoverzicht van de activa weergegeven. 16

19 Vlottende activa Voorraden 2. Voorraden Munitie Voorraad werving en voorlichting & PR artikelen Totaal voorraden In is de voorraad werving en voorlichting en PR artikelen ondergebracht bij de leverancier. De verplichting betreffende het risico met betrekking tot de incourantheid op deze voorraad is opgenomen in de niet uit de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen. Kortlopende vorderingen en overlopende activa 3. Kortlopende vorderingen en overlopende activa I. Debiteuren II. Voorziening dubieuze debiteuren III. Overige vorderingen IV. Overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa I. Debiteuren In het kader van het speerpunt van de Politieacademie om de bedrijfsvoering verder op orde te krijgen is sinds 2010 extra aandacht uitgegaan naar het debiteurenbeheer. Het bedrag aan oudere posten laat als gevolg hiervan een dalende trend zien, wat ook terug is te zien in de lagere voorziening dubieuze debiteuren. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de post debiteuren naar overige vorderingen (nog te factureren). Van het debiteurensaldo per 31 december staat op 13 februari 2012 nog open. De ouderdom van deze facturen is als volgt onder te verdelen: Bedrag % Openstaand saldo december % Openstaand saldo november % Openstaand saldo vóór november % Totaal openstaand per 13 februari % 17

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36 I 3+,--1. I 1 I. l Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36.. ''.' ''...ï' ' ')' -' ïï *. -.,' -. ', Ter Apel RSG Ter Apel te Ter Apel PPORTINZAKE DE J RREKENING 2011 RSG Ter Apel Postbus 47 9560 AA Ter

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie