POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS"

Transcriptie

1 POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012

2

3 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg AC Apeldoorn Postadres: Postbus BB Apeldoorn T F E W

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. Balans Exploitatierekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen Toelichting op de exploitatierekening...26 Bijlagen...35 Bijlage 1: Staat van overdracht en besteding van rijksbijdragen deel I...36 Bijlage 1: Staat van overdracht en besteding van rijksbijdragen deel II...37 Bijlage 2: Verantwoording besteding bijzondere bijdrage...38 Bijlage 3: Staat van materiële vaste activa...47 Bijlage 4: Staat van voorzieningen...48 Bijlage 5: Bezoldiging bestuurders en toezichthouders...49 Bijlage 6: WOPT verantwoording...50 Bijlage 7: Onderlinge vorderingen en schulden Politiekorpsen...51 Bijlage 8: Staat van opgenomen en op te nemen leningen...52 Ondertekening...53 Overige gegevens Voorstel resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring...57

6

7 1. Balans x (na resultaatbestemming) Referentie ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Kortlopende vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve afroming eigen vermogen Bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal vreemd vermogen Totaal passiva

8 2. Exploitatierekening Referentie Begroting Jaarrekening x Jaarrekening 2010 BATEN Algemene bijdrage Bijzondere bijdrage Bijdrage overige departementen Totaal rijksbijdragen Overige baten politie Overige baten niet politie Totaal overige baten Totaal baten LASTEN Personele lasten (eigen personeel) Personeel van derden Totaal personele lasten Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering Beheer Rente Totaal materiële lasten Totaal lasten Bedrijfsresultaat Buitengewone baten Buitengewone lasten Exploitatieresultaat Resultaatbestemming Dotatie/onttrekking algemene reserve Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma Bestemming exploitatieresultaat * In de herziene begroting zijn de kosten voor catering abusievelijk geclassificeerd onder huisvesting in plaats van beheer. In deze opstelling is dit gecorrigeerd, waardoor ten opzichte van de goedgekeurde begroting een verschuiving plaats heeft gevonden van van huisvesting naar beheer. 6

9 Toelichting op het exploitatieresultaat (samenvatting) Realisatie ten opzichte van begroting x 1 miljoen Baten De algemene bijdrage is in geïndexeerd voor loonstijgingen (+0,8). Een correctie heeft plaatsgevonden voor de uitval in de niveaus 5 en 6 (-0,3). Daarentegen heeft het LECD haar bijdrage niet volledig besteed (-0,2). De besteding van de bijzondere bijdragen is hoger dan begroot (+2,5). De afwijking wordt vooral veroorzaakt door de uitgaven voor Personeelsvoorziening Politie (werving) (besteding 2,7) en de werving en selectie van extra aspiranten (1.100+) (besteding 1,2). Beiden zijn niet begroot. De besteding van de bijdrage rentelasten is 0,9 lager dan begroot. Alle overige bijzondere bijdragen (zie bijlage 1) laten per saldo een onderbesteding van 0,5 ten opzichte van de begroting zien. Afwijking +/- + 0,5-0,2 De bijdragen van overige departementen zijn niet begroot. + 0,2 Baten Politie: In de begroting is rekening gehouden met een aanzienlijke daling van het contractonderwijs als gevolg van de bezuinigingen bij de korpsen. In het laatste halfjaar is door de korpsen onverwacht voor vele miljoenen extra onderwijs afgenomen. + 8,5 De overige baten zijn iets hoger dan de begroting, onder andere door het uitvoeren van extra commerciële selecties (niet-politie). Totaal baten + 12,0 Lasten De lasten van eigen personeel zijn lager dan begroot, doordat het personeelsbestand gemiddeld 81 fte kleiner was dan begroot (- 6,5). Dit is gerealiseerd door een zeer -8,0 gematigd aannamebeleid in combinatie met natuurlijk verloop. De lasten van het mobiliteitsprogramma zijn lager dan begroot (-1,5). De begroting van personeel van derden is met 66% overschreden. De daling van het eigen personeelsbestand en de onverwacht grote hoeveelheid contractonderwijs is vooral opgevangen met personeel van derden(+11,2). De vertraging van de + 13,0 oplevering en implementatie van NOAS (Nieuw Onderwijs Administratie Systeem) heeft tevens extra inhuurkosten veroorzaakt (+ 1,8). De post opleiding en vorming betreft de materiële lasten van het primaire proces, zowel op het gebied van onderwijs, kennis als werving en selectie. De lasten zijn hoger dan begroot, met name door de kosten voor het project (werving extra + 2,1 aspiranten) en de out-of-pocket lasten van bureau Werving die niet begroot zijn. Daar tegenover staan aanzienlijke besparingen in het onderwijs. Huisvestingslasten: de begrote sluiting van de locatie Den Haag per medio is niet gerealiseerd (+ 0,6). De overschrijding op de post onderhoud (+1,0) is vooral veroorzaakt door onderhoud aan de luchtbehandeling van de schietbanen op alle + 3,0 locaties. Ook de lasten voor schoonmaak, bewaking en beveiligen waren hoger dan begroot (+0,9). De begroting voor vervoer wordt overschreden doordat de MoMo s in één keer afgeschreven zijn (+ 0,5). Deze zwarte dozen zijn een aantal jaren geleden + 0,6 aangeschaft, maar door omstandigheden nooit in gebruik genomen. De lasten van verbindingen en automatisering zijn lager dan begroot door een lager - 1,3 investeringsniveau en lagere lasten voor telefonie. De beheerslasten zijn lager dan begroot. Besparingen hebben plaatsgevonden op het - 1,4 vlak van kantoorkosten, communicatie en digitalisering. De rentelasten zijn lager dan begroot doordat minder geleend is dan begroot en - 0,4 nieuwe leningen later en tegen een lager rentetarief zijn afgesloten. Totaal lasten + 7,6 Bedrijfsresultaat + 4,4 + 2,5 + 0,5 7

10 Realisatie ten opzichte van realisatie 2010 x 1 miljoen Baten Afwijking +/- De algemene bijdrage is gestegen ten opzichte van 2010: + 1,5 De bekostigingstarieven in de algemene bijdrage zijn 0,4% lager dan in ,6 Binnen de algemene bijdrage is het sterktebudget toegenomen, doordat het bekostigde aantal studenten in opleiding is toegenomen. + 1,7 De besteding van de algemene bijdrage van het LECD is hoger dan vorig jaar. + 0,4 De besteding van de bijzondere bijdragen is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. + 0,3 De contractbaten zijn ruim 1% gedaald ten opzichte van 2010, waarbij de baten politie gestegen zijn en de overige baten gedaald zijn. - 0,7 Totaal baten + 1,1 Lasten De personeelslasten zijn gedaald ten opzichte van 2010 doordat de gemiddelde bezetting 66 fte lager was (- 4,6), terwijl de personeelslasten per fte licht zijn gestegen - 3,6 (+ 0,9). De personeelslasten van derden zijn gestegen door de hogere inzet van gastdocenten. Deze zijn vooral ingezet in het contractonderwijs, waarvan in de laatste helft van het jaar onverwacht veel is gedraaid. Door de gedaalde personeelsbezetting + 3,2 kon dit niet met eigen personeel opgevangen worden. De post opleiding en vorming betreft de materiële lasten van het primaire proces, zowel op het gebied van onderwijs, kennis als werving en selectie. De lasten voor werving en selectie zijn toegenomen door de werving van extra aspiranten + 0,3 (project 1100+) en de hogere wervingskosten. In het onderwijs zijn de lasten gedaald door lagere kosten voor extern uitbestede activiteiten en munitie. De huisvestingslasten zijn lager dan in In 2010 zijn incidentele kosten geboekt, waaronder de desinvestering van de reeds gemaakte kosten voor de nieuwbouw Zoetermeer in afwachting van definitieve besluitvorming over een vervangende locatie - 1,3 in West-Nederland (ter vervanging van Rotterdam en Den Haag) en de extra lasten in verband met de verhuizing naar de nieuwe concernlocatie. De lasten voor vervoer zijn hoger dan vorig jaar, doordat de MoMo s in één keer afgeschreven zijn (+ 0,5). Deze zwarte dozen zijn een aantal jaren geleden + 0,4 aangeschaft, maar door omstandigheden nooit in gebruik genomen. De lasten voor verbindingen en automatisering zijn vrijwel gelijk aan ,1 De beheerskosten zijn lager dan vorig jaar, door een lagere voorziening dubieuze debiteuren en besparing op cateringkosten. - 1,1 De rentelasten zijn toegenomen, doordat nieuwe leningen zijn opgenomen als gevolg van de afroming van het eigen vermogen. + 0,6 Totaal lasten -1,4 Bedrijfsresultaat + 2,5 8

11 3. Kasstroomoverzicht Begroting Jaarrekening x Jaarrekening 2010 Stand liquide middelen begin boekjaar Exploitatieresultaat boekjaar Afschrijvingen vaste activa Mutatie voorzieningen Overige mutaties eigen vermogen Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen) Kasstroom operationele activiteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Ontvangsten langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Kasstroom financieringsactiviteiten Liquide middelen einde boekjaar

12 4. Toelichting op de jaarrekening 4.1 Algemeen De taken van de Politieacademie De Politieacademie heeft drie taken, het zorgdragen voor: Werving en selectie; Politieonderwijs; Onderzoek, kennis en ontwikkeling. Werving en selectie De Politieacademie ondersteunt de politie bij de personeelsvoorziening door de landelijke werving van aankomende politiemedewerkers te verzorgen. Naast de werving verzorgt de Politieacademie de selectie van de kandidaten die in aanmerking willen komen voor een functie bij de politie op basis van een meting van geschiktheid door middel van psychologisch onderzoek en testen op het gebied van conditie, taak en intelligentie. In 2009 is in gezamenlijk overleg tussen de Politieacademie, de korpsen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om werving en selectie op een andere wijze in te richten. Een landelijk contactcenter, uniforme standaarden, kortere doorlooptijden en een knip in twee selectieronden zijn kenmerkend voor deze nieuwe aanpak. Op contractbasis ondersteunt de Politieacademie ook de werving van bijvoorbeeld recherchekundigen, administratief-technisch (AT) personeel en persoonsbeveiligers. Politieonderwijs De Politieacademie verzorgt initieel en postinitieel onderwijs. De initiële opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers die starten met een baan bij de politie (aspiranten). Deze basisopleidingen worden gegeven over verschillende niveaus, variërend van middelbaar beroepsonderwijs (MBO) (niveau 2, 3 en 4) tot hoger onderwijs (HO) (niveau 5 en 6). De MBO-opleidingen worden verspreid over Nederland verzorgd; de HO-opleidingen worden in Apeldoorn gegeven. Alle opleidingen worden duaal gegeven waarbij de aspiranten de perioden op de academie afwisselen met perioden bij het korps. De postinitiële opleidingen bieden vervolgonderwijs voor zittende ervaren politiemensen om hen op te leiden voor de uitoefening van specialistische en/of leidinggevende taken binnen de politie. Daarbij kunnen zij zich specialiseren op het gebied van recherche, vreemdelingentoezicht, handhaving, crisisen gevaarbeheersing en politieleiderschap. Naast het door het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekostigde initiële en postinitiële onderwijs, biedt de Politieacademie contractonderwijs aan, aan korpsen die speciale opleidingsvragen hebben en korpsen die méér regulier onderwijs willen afnemen. Ook worden opleidingen verzorgd voor derden (zoals de KMar). Om een goede aansluiting te krijgen met het te volgen onderwijs worden bij een deel van de studenten EVC s (erkenning van verworven competenties) afgenomen. Onderzoek, kennis en ontwikkeling Het onderzoek dat het organisatieonderdeel Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling uitvoert is enerzijds theoretisch relevant, maar anderzijds vooral ook gericht op praktische toepassing door de politie. De Politieacademie heeft tot taak het overdragen van kennis aan de Nederlandse politie in algemene zin, maar ondersteunt ook korpsen bij eigen strategische vraagstukken. Politiekennisnet (PKN) fungeert als spil bij deze taak van de Politieacademie. 10

13 4.1.2 De bekostiging van de Politieacademie De Politieacademie wordt bekostigd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast heeft de Politieacademie nog baten, die voor een groot deel afkomstig zijn van de politiekorpsen en voor een kleiner deel van derden. De bekostiging door het Ministerie van Veiligheid en Justitie bestaat uit verschillende componenten: Algemene bijdrage Sterktebudget: voor werving, selectie, EVC s en initieel onderwijs (inclusief Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA)) en examens; Loopbaanbudget: postinitieel onderwijs (inclusief examens); Overig: Onderzoek en Ontwikkeling, Commissie Politie & Wetenschap (apparaatskosten), LECD. Bijzondere bijdrage Met een onderwijsfunctie: Stafafdeling Internationale Relaties en Internationalisering (SIRI), ICT & Leren en School voor Politie Leiderschap (SPL); Met een kennisfunctie: lectoraat Milieucriminaliteit, Commissie Politie & Wetenschap (programmadeel); Overig: Werving en selectie, bureau personeelsvoorziening politie, politieblad Blauw, bijdrage rentelasten, Parelvissers. Het sterktebudget wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de afgesproken instroom van aspiranten. Bekostiging vindt niet plaats op basis van de werkelijke instroom. Via diverse ratio s kunnen daarvan selectieaantallen en aspirant-jaren berekend worden die met een bepaald tarief bekostigd worden. Voor werving wordt een vast bedrag ter dekking van de apparaatskosten gehanteerd. Het scholingstarief is afhankelijk van het niveau van de opleidingen: MBO (niveau 2, 3 en 4) en HO (niveau 5 en 6). Voor niveau 2 aspiranten wordt ook nog een VOA budget ontvangen voor ondersteunende activiteiten. Aan het opleidingsbudget wordt, via een opslag van 10%, een extra budget voor examens toegevoegd. Budgetten voor postinitieel onderwijs, kennis en onderzoek en programmabudget van de wervingstaak worden in de vorm van een vast bedrag uitgekeerd Vorming Nationale Politie De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het beleidsvoornemen om de politie, die nu georganiseerd is in 26 korpsen, om te vormen tot één nationale politie, bestaand uit 10 regionale eenheden. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijziging van de Politiewet. De Nationale Politie kan worden ingevoerd, nadat ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel naar verwachting in het eerste kwartaal van De Politieacademie zal op termijn deel gaan uitmaken van de Nationale Politie, maar blijft waarschijnlijk een zelfstandige rechtspersoon. De werving- en selectietaak wordt mogelijk op termijn bij het korps Nationale Politie ondergebracht. De aanpassing van de wet op het LSOP en het politieonderwijs, waarin de wijzigingen geregeld zullen worden, wordt niet voor 1 januari 2014 verwacht. Het is niet te veronderstellen dat de werkzaamheden van de Politieacademie niet gecontinueerd worden, ongeacht de organisatorische structuur. Bij de waardering van activa en passiva wordt daarom uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling. Dit houdt in dat het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon wordt voortgezet (art. 2:384 lid 3 BW). 11

14 4.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en algemeen aanvaarde richtlijnen in Nederland (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving). Daarnaast zijn op de jaarrekening de bepalingen van het besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen en de regeling HAP in acht genomen, tenzij met het Ministerie van Veiligheid en Justitie afwijkende afspraken zijn gemaakt. Dit betreft met name een afwijkende afschrijvingstermijn voor de concernlocatie en het niet hanteren van een aantal modellen uit BCRRP. Het model personeelsinformatie is deels gehanteerd, alleen die onderdelen die relevant zijn voor de Politieacademie. Het model baten en lastencategorieën CRRP (kapstokmodel) en het model financiële vast activa ontbreken. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. In de toelichting op de balans zijn de balanswaarden per 31 december vergeleken met de balanswaarden van 31 december In de toelichting op de exploitatierekening is de realisatie van vergeleken met de realisatie van 2010 en de begroting. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor alle in de toelichting op de jaarrekening opgenomen bedragen geldt x 1.000,-. Bij afwijkingen is dit expliciet aangegeven. Schattingswijziging Op aanwijzing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de decembercirculaire is een uniform model voor de berekening van de voorziening dienstjubilea ingevoerd voor de korpsen en de Politieacademie. Als gevolg hiervan is de berekening van de voorziening gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De correctie als gevolg van deze wijziging is op aanwijzing van het ministerie via het eigen vermogen verwerkt. 4.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair ten laste van de exploitatierekening op basis van de verwachte economische levensduur van de materiële vaste activa zonder restwaarde. Bij de verwerving gedurende het verslagjaar is naar tijdsgelang afgeschreven. Voor het pand te Ossendrecht is een huurkoopovereenkomst afgesloten ten behoeve van de nieuwbouw van de hotelfaciliteit in een aparte vleugel. Het pand is geactiveerd en wordt afgeschreven in een termijn van 35 jaar. Daartegenover is een langlopende schuld opgenomen ter hoogte van de totale aflossings- en renteverplichtingen zoals vermeld in de overeenkomst. Op grond en terreinen is niet afgeschreven, tenzij afschrijving over (een deel van) de geactiveerde kosten bedrijfseconomisch wenselijk is, bijvoorbeeld overdrachtskosten. 12

15 De geschatte economische levensduur luidt als volgt: Afschrijvingstermijn in jaren I. Grond en terreinen Grond geen Erfpachtrechten 30 Infrastructuur terreinen 20 II. Casco gebouwen Standaard- gebouwen/casco 35 Concernlocatie 50 Verbouwingen: - met als oogmerk de levensduur te verlengen verlengde levensduur - zonder oogmerk de levensduur te verlengen resterende levensduur III. Overige huisvesting Machines 10 Installaties 15 Meubilair, stoffering, inventaris en kantoormachines 10 IV. Vervoer Onderwijs en dienstvoertuigen 4/5 ME voertuigen 10 Overige voertuigen 10 IV. Verbindingen en automatisering Servers 5 PC s, software, WBT s en randapparatuur 3 Mobiele apparatuur: - Mobilofoons 7 - Portofoons 5 Netwerken/bekabeling inpandig/uitpandig 5/10 V. Overige activa Onderwijsmiddelen 5 Voor de kosten van groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Ten aanzien van de verwerking van de investeringen in NOAS wordt afgeweken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving door deze op te nemen als materieel vast actief in plaats van immaterieel vast actief op basis van de regeling HAP. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met een eventuele voorziening voor incourantheid. Kortlopende vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een eventuele voorziening wegens oninbaarheid. De hoogte van de voorziening wegens oninbaarheid is bepaald op basis van de statische methode. Dit houdt in dat een individuele beoordeling van de debiteuren op inbaarheid heeft plaatsgevonden. Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, maar op betrouwbare wijze is in te schatten. De omvang van de voorzieningen is bepaald door middel van schattingen van bedragen die noodzakelijk zijn om desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Hierbij zijn de richtlijnen zoals opgenomen in de regeling HAP in acht genomen. Alle voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 13

16 Langlopende schulden De langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 4.4 Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat Algemeen Alle in de exploitatierekening vermelde bedragen zijn opgenomen tegen historische kosten. Resultaat bepaling Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De baten zijn verantwoord voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd en worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar zijn verwerkt indien en voor zover deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De opbrengsten van bijzondere bijdrage zijn verantwoord in het jaar dat de besteding is gerealiseerd. Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten of lasten zijn posten die voortvloeien uit uitzonderlijke gebeurtenissen. Daarnaast zijn de richtlijnen zoals vermeld in de toelichting op de regeling HAP ten aanzien van de verantwoording van boekresultaten bij verkoop activa in acht genomen. Hierin is aangegeven dat wanneer het resultaat uit de verkoop van een actief meer bedraagt dan 1% van de algemene bijdrage deze als buitengewone bate of last moet worden verantwoord. 4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Betaalde en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 14

17 5. Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1. Materiële vaste activa 2010 Boekwaarde op 1 januari Investeringen Desinvesteringen - aanschafwaarde Desinvesteringen - cumulatieve afschrijving Afschrijvingen Boekwaarde op 31 december Hiervan is materiële vaste activa in uitvoering De totale investeringen van in het jaar bestaan uit: Investeringsbegroting 2010 (niet benutte gedeelte 2010) Investeringsbegroting De uit 2010 bestaat volledig uit huisvesting. De investeringen van vanuit de investeringsbegroting bestaan uit: Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering Overige 591 Huisvesting De investeringen van vanuit de investeringsbegroting bestaan uit: Diverse onderwijsinvesteringen 358 Implementatie van de toegangsbeveiliging van de concernlocatie 312 Natuur beheerplan op de locatie Ossendrecht 267 Schietbanen Overige 865 De investeringen van vanuit de niet benutte investeringsruimte van 2010 bestaan uit: Nagekomen posten nieuwbouw van de concernlocatie te Apeldoorn Klimaatinstallatie locatie Drachten 680 Luchtbehandelinginstallatie locatie Amsterdam 513 Legionella beheersingsysteem locatie Ossendrecht 216 Overige 62 De Politieacademie hanteert een methodiek met betrekking tot desinvesteren waarbij alle activa met een boekwaarde nihil wordt afgeboekt van de balans. In hebben deze desinvesteringen een aanschafwaarde van Een bedrag van hiervan heeft betrekking op meubilair en inventaris van de locaties Ossendrecht en Lelystad die inmiddels ruim 10 jaar in gebruik zijn. Voor een vleugel van het hotel op de locatie Ossendrecht is een huurkoopcontract afgesloten. Hierbij ligt het economisch eigendom bij de Politieacademie en het juridisch eigendom bij de financier BUKO Bouwsystemen bv. Na betaling van de laatste termijn op 30 september 2013 gaat de eigendom volledig over op de Politieacademie. 15

18 Vervoer De aanschaf van voertuigen en motoren wordt zoveel mogelijk beperkt. In is voor geïnvesteerd: Opvallende voertuigen (6 stuks) en opvallende motoren (22 stuks) 800 Onopvallende voertuigen (17 stuks) en diverse op- en inbouwkosten 876 De desinvesteringen vervoer met een aanschafwaarde van betreft reguliere inruil en verkoop van vervoermiddelen. Verbindingen en automatisering De totale investeringen van bestaan uit: PC s en randapparatuur, betreft vervangingen van desktops, monitoren en laptops Servers 304 Software ten behoeve van rijsimulatoren, Citrix netscape MPX en Java 300 Overige 257 De desinvesteringen met een aanschafwaarde van 657 hebben betrekking op de verkoop, inruil en afvoer van PC s en randapparatuur. Overige activa In overige activa is 591 geïnvesteerd: Diverse onderwijsmiddelen ten behoeve van rechercheonderwijs 185 Camera s 170 Schietbaaninstallatie concernlocatie 145 Overige investeringen 91 De desinvesteringen hebben een aanschafwaarde van 306. Materiële vaste activa in uitvoering Het bedrag aan materiële vaste activa in uitvoering ultimo bestaat uit de volgende posten: Huisvesting Vervoer 35 Verbindingen en automatisering Totaal activa in uitvoering: Huisvesting in uitvoering Huisvesting in uitvoering van bestaat voornamelijk uit de aanpassing van de schietbanen van 1.070, installaties op locatie Drachten van 614 en installaties en toegangscontroles op de locatie Amsterdam voor 283. De overige huisvesting in uitvoering bedraagt 510. Vervoer in uitvoering Vervoer in uitvoering betreft nog één voertuig van 35. In heeft een desinvestering plaatsgevonden met betrekking tot de MoMo s met een aanschafwaarde van 466. Deze zwarte dozen zijn een aantal jaren geleden aangeschaft maar nooit in gebruik genomen. Bezwaren vanuit personele hoek (o.a. privacy van bestuurders) zijn hiervan de oorzaak. Verbinding en automatisering in uitvoering Verbindingen en automatisering in uitvoering van bestaat grotendeels uit het nieuwe onderwijs administratie systeem NOAS. In 2012 wordt NOAS volledig in gebruik genomen. Overige verbindingen en automatisering in uitvoering bedragen in totaal 148. In bijlage 2 is een mutatieoverzicht van de activa weergegeven. 16

19 Vlottende activa Voorraden 2. Voorraden Munitie Voorraad werving en voorlichting & PR artikelen Totaal voorraden In is de voorraad werving en voorlichting en PR artikelen ondergebracht bij de leverancier. De verplichting betreffende het risico met betrekking tot de incourantheid op deze voorraad is opgenomen in de niet uit de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen. Kortlopende vorderingen en overlopende activa 3. Kortlopende vorderingen en overlopende activa I. Debiteuren II. Voorziening dubieuze debiteuren III. Overige vorderingen IV. Overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa I. Debiteuren In het kader van het speerpunt van de Politieacademie om de bedrijfsvoering verder op orde te krijgen is sinds 2010 extra aandacht uitgegaan naar het debiteurenbeheer. Het bedrag aan oudere posten laat als gevolg hiervan een dalende trend zien, wat ook terug is te zien in de lagere voorziening dubieuze debiteuren. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de post debiteuren naar overige vorderingen (nog te factureren). Van het debiteurensaldo per 31 december staat op 13 februari 2012 nog open. De ouderdom van deze facturen is als volgt onder te verdelen: Bedrag % Openstaand saldo december % Openstaand saldo november % Openstaand saldo vóór november % Totaal openstaand per 13 februari % 17

20 II. Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren 2010 Stand per 1 januari Dotatie Afboekingen Vrijval Totaal per 31 december Door extra inspanningen in ten behoeve van het invorderen van openstaande facturen in het kader van de bedrijfsvoering op orde is deze voorziening aanzienlijk gedaald vergeleken met III. Overige vorderingen De stijging van de post overige vorderingen betreft vooral nog te factureren bedragen. IV. Overlopende activa De overlopende activa van 798 betreft grotendeels de vooruitbetaalde kosten van 791 welke is opgebouwd uit de huur eerste kwartaal 2012 van locatie Rotterdam Koperstraat van 158, erfpacht locatie Amsterdam 2012 van 111, Oracle licenties 2012 tot en met 2015 van 177 en overig huren en licenties van 345. Liquide middelen 4. Liquide middelen Kas Bank Totaal liquide middelen De liquide middelen staan in zijn geheel ter vrije beschikking van de Politieacademie. Het banksaldo van 683 bestaat uit het saldo van de rekening courant bij het Ministerie van Financiën van 625 en een saldo van 58 op de ABN AMRO rekening die wordt aangehouden voor de opname en storting van kasgelden. In 2010 was de rekening courant bij het Ministerie van Financiën negatief en daardoor verantwoord onder de kortlopende schulden Totaal vlottende activa Totaal activa

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 29 maart 2013 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 4 april 2011 Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 14 april 2014 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2016 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie