SMART Table -software. Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SMART Table -software. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 SMART Table -software en SMART Table-werkset Gebruikershandleidin

2 Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. U kunt zich reistreren op smarttech.com/reistration. Houd de volende eevens bij de hand als u contact op moet nemen met SMART ondersteunin: Serienummer: Aankoopdatum: Kennisevin handelsmerk SMART Table, SMART Board, SMART Notebook, SMART Document Camera, SMART Sync, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines zijn handelsmerken of edeponeerde handelsmerken van SMART Technoloies ULC in de V.S. en/of andere landen. Windows en Windows Vista zijn edeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Mac, Safari, QuickTime en isiht zijn handelsmerken van Apple Inc. die in de VS en andere landen zijn edeponeerd. Alle overie producten en bedrijfsnamen van derden zijn moelijk handelsmerken van hun respectieve eienaars. Kennisevin copyriht 2011 SMART Technoloies ULC. Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitave ma worden ereproduceerd, verzonden, etranscribeerd, opeslaen in een ophaalsysteem of vertaald in enie taal, in welke vorm of op welke wijze ook, zonder de voorafaande schriftelijke toestemmin van SMART Technoloies ULC. Informatie in deze handleidin kan zonder voorafaande kennisevin worden ewijzid en houdt een verplichtin van de zijde van SMART in. Een of meer van de volende octrooien: US en US Andere octrooien zijn aanevraad. 08/2011

3 Belanrijke informatie W W A R N I N G Het niet opvolen van de installatie-instructies die bij het SMART Table interactieve leercentrum zijn eleverd, kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product. Zor ervoor dat eventuele kabels die over de vloer naar uw SMART-product lopen oed ebundeld en zichtbaar zijn om te voorkomen dat iemand erover struikelt. Zor ervoor dat er een stopcontact vlak bij het SMART-product is waar u oed bij kunt als u erop aan het werken bent. Blokkeer de wielen voorat u kinderen de table laat ebruiken. Klim niet op de table en laat kinderen er ook niet op klimmen. Het klimmen op de table kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product. Zor ervoor dat het SMART-product niet in aanrakin komt met reen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Wees voorzichti bij het onderhouden van de interne onderdelen van de table, ook nadat de stroomkabel is afesloten. De ononderbroken stroomvoedin (UPS) blijft evaarlijke spanninen naar de computer en projector sturen nadat u de AC-stroombron hebt afesloten. Kijk niet rechtstreeks (en laat kinderen niet rechtstreeks staren) in de lichtstraal van de projector. Voer een andere onderhoudswerkzaamheden dan het vervanen van de lamp uit aan de projector. Alleen een erkend serviceprovider ma onderhoud uitvoeren. Behalve de lampmodule bevat het binnenwerk van het apparaat een onderdelen die door de ebruiker kunnen worden erepareerd. Verwijder een lampen anders dan die zijn especificeerd in de instructies voor het vervanen van de lamp. Raak de projectorlamp niet aan, en vervan deze niet, binnen een periode van ten minste een uur na uitschakelin. De lamp is zeer heet. Als u de lamp aanraakt, kan dat tot brandwonden leiden. De batterij van de afstandsbedienin ma niet worden doorboord, eplet, verhit of uit elkaar worden ehaald. De batterij ma niet in vuur of vloeistof worden estoken, de elektroden moen niet worden kortesloten en er ma een misbruik van de batterij worden emaakt. Hierdoor kan de batterij ontploffen of vlam vatten, wat kan leiden tot brand of persoonlijk letsel. i

4 B E L A N G R I J K E I N F O R M A T I E Als de batterij van de afstandsbedienin lekt, zor er dan voor dat u een batterijvloeistof in uw oen krijt. Als u wel vloeistof in uw oen krijt, spoel het oo dan uit met water en roep medische hulp in. Plaats de batterij van de afstandsbedienin niet verkeerd om. Plaats een andere batterijsoorten dan especificeerd in de documentatie. Deze handelinen kunnen leiden tot schade aan de afstandsbedienin, brand of persoonlijk letsel. C C A U T I ON Sluit de stroomkabel pas af nadat u de table hebt uiteschakeld, zoals edocumenteerd in deze ids, en wanneer de lampjes en de ventilatoren uit zijn. Als u de kabel eerder lostrekt, kan dat de levensduur van de lamp van de projector verkorten. Plaats een kabels, dozen of andere voorwerpen op het oppervlak van de table. Hierdoor kunnen er krassen op het oppervlak ontstaan. Als het SMART-product nat wordt, droo hem dan voordat u hem inschakelt. SMART Technoloies adviseert u de afstandsbedienin alleen te ebruiken voor de procedures zijn uiteled in deze ids. Als u de afstandsbedienin ebruikt voor andere doelen, kunnen de instellinen van de projector worden ewijzid, die speciaal is econfiureerd voor de table. I I M P OR T A N T Gebruik de projector van table niet in omevinen met een hoote van meer dan 3000 m boven zeeniveau. De SMART Table is evoeli voor infrarode stralin en kan fel licht interpreteren als aanrakinen. Het kan nodi zijn om spots of andere kamerverlichtin uit te schakelen en om de table uit de buurt van vensters met veel licht te zetten, of om de ordijnen te sluitn voordat u de SMART Table ebruikt. Het oppervlak van de table reaeert pas op aanrakinen nadat het opstartproces is voltooid. Wacht 30 tot 60 seconden na het inschakelen van de table voordat u het oppervlak aanraakt. Voordat u de table schoonmaakt, moet u het apparaat uitschakelen zodat u niet onbedoeld toepassinen start wanneer u het oppervlak schoonmaakt. Plaats een toetsenborden, muizen of andere voorwerpen op het aanraakoppervlak. De camera kan deze objecten zien als aanrakinen als deze op het aanraakoppervlak worden eplaatst. Dit product bevat lithium-batterijen in de computer en de afstandsbedienin (perchloraat materiaal-hiervoor elden moelijk speciale reels). ii

5 Inhoud Belanrijke informatie i Chapter 1: Aan de sla 1 Inleidin 1 Over uw SMART Table 2 Hoe uw SMART Table-software werkt 2 Naviatie van SMART Table-activiteiten 3 Aanvankelijke installatie in docentmodus. 5 Informatie over toepassinen 10 Een toepassin of activiteitpakket electeren 16 Chapter 2: 17 Inleidin 18 Computervereisten voor SMART Table-werkset 19 De SMART Table-werksetsoftware installeren 20 De SMART Table Toolkit-software bijwerken 22 De SMART Table-werkset ebruiken 22 Activiteiten maken 24 Toepassinen aanpassen 28 Chapter 3: Activiteiten en toepassinen downloaden, opslaan en kopiëren 63 De SMART Table-software bijwerken 63 Activiteitspakketten downloaden met SMART Table Toolkit 64 Activiteitpakketten synchroniseren 65 Toepassinen downloaden van de SMART Exchane-website 67 Toepassinen synchroniseren 68 Chapter 4: SMART Sync-software en de table 69 Over de SMART Sync-klassenbeheersoftware 69 SMART Sync-software ebruiken met de table 69 Voordat u SMART Sync-software ebruimt met uw table 70 iii

6

7 Hoofdstuk1 Aan de sla Inleidin 1 Over uw SMART Table 2 Hoe uw SMART Table-software werkt 2 Het USB-station van de SMART Table 3 Naviatie van SMART Table-activiteiten 3 Leerlinmodus 4 Docentmodus 4 Modus omschakelen zonder het USB-station aan te sluiten 5 Aanvankelijke installatie in docentmodus. 5 Het oppervlak oriënteren 5 De taal kiezen 7 Het aantal leerlinen opeven 8 Het luidsprekervolume wijzien 8 Informatie over toepassinen 10 Toepassinen opstarten en afsluiten 10 Schilderen 11 Media 11 Afbeeldinen vastleen met de SMART Document Camera 12 Meerkeuze 12 Hot Spots 13 Addition 13 Addition Plus 13 Hot Spaces 14 Puzzel 14 Westrepen 14 SMART Notebook 14 Een toepassin of activiteitpakket electeren 16 Inleidin Deze ids is bedoeld voor docenten en ontwikkelaars van toepassinen. De ids biedt een kennismakin met de SMART Table-software en let uit hoe de software kan worden ebruikt en inesteld na de aanvankelijke confiuratie. 1

8 H O O F D S T U K 1 Aan de sla N N OT E Zie voor informatie over het opzetten van het SMART Table interactief leercentrum of de bijbehorende accessoires de SMART Table 230i installatie-instructies zonder tekst (smarttech.com/kb/141081) die bij de table zijn eleverd. Over uw SMART Table Het SMART Table interactief leercentrum heeft een aanraakevoeli oppervlak. Door het oppervlak aan te raken, kunnen leerlinen diitale objecten maken, selecteren, verplaatsen en van rootte veranderen. Het oppervlak kan door meer dan één leerlin teeljik worden aaneraakt. Zo leren en spelen de leerlinen samen, wat samenwerkin bevordert. Met de Wi-Fi -netwerkverbindin met een computer met SMART Sync -klassenbeheersoftware kan een docent de table-activiteiten van de leerlin van afstand bekijken, de besturin van de table overnemen en het beeld op de table afdrukken. SMART Table-software bevat interactieve toepassinen, leeractiviteiten en onderwijsames. U kunt ook de SMART Table-actibiteitpakketten die beschikbaarzijn op de SMART Exchane website (exchane.smarttech.com) installeren en de activiteiten aanpassen met SMART Tablewerkset. Installeer en start de werkset op uw computer en kopieer de activiteitpakketten. Kopieer vervolens de activiteitpakketten met een USB-station of de SMART Sync-software. U kunt uw table ebruiken met andere SMART-producten, waaronder de SMART Document Camera en SMART Notebook -software voor samenwerkend leren, als onderdeel van een alemene leeroplossin. Zo kunt u leerlinen kennis laten maken met een nieuw concept op een SMART Board interactief whiteboard, om ze het idee vervolens te laten verkennen op het SMART Table interactief leercentrum. Hoe uw SMART Table-software werkt De computer voert de SMART Table-software uit, de projector projecteert het beeld van de computer op het oppervlak, de luidspreker speelt het eluid van de computer af en de camera detecteert aanrakinen van de leerlinen op het oppervlak. Met deze componenten kunnen leerlinen met de SMART Table-software werken. 2

9 H O O F D S T U K 1 Aan de sla N N OT E Zie De SMART Table-software bijwerken op paina63 voor informatie over hoe u kunt zien welke softwareversie momenteel is eïnstalleerd op de computer van de table, en hoe de laatste versie van de SMART Table-software die beschikbaar is op de SMART Supportwebsite kan worden edownload of eïnstalleerd. Het USB-station van de SMART Table Dit USB-stationbevat SMART Table Toolkit-software en weblinks naar ebruikersidsen die u kunt bekijken met Adobe Reader. U kunt het USB-station ebruiken om de volende dinen te doen: De SMART Table Toolkit installeren op een Windows - of Mac-computer N N OT E Zie De SMART Table-werksetsoftware installeren op paina20 voor meer informatie over het downloaden en installeren van de nieuwste versie van SMART Table Toolkitsoftware. Nieuwe activiteitspakketten en toepassinen installeren op de table SMART Table-software bijwerken N N OT E S Als u het SMART Table USB-station kwijtraakt, kunt u een nieuw station bestellen van uw verkoper, of een ander USB-station eburiken om bestanden te kopiëren naar de table. Naviatie van SMART Table-activiteiten SMART Table-activeiten is de belanrijkste software voor uw SMART Table interactief leercentrum. Deze wordt automatisch estart wanneer de table wordt ineschakeld.het menu SMART Table-activiteiten heeft twee modi, Leerlin en Docent. 3

10 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Leerlinmodus Leerlinmodus is de standaardmodus. Hiermee kunnen leerlinen toepassinen starten die speciaal emaakt zijn voor kinderen in de eerste klassen. Docentmodus Docentmodus verschijnt wanneer u een USB-station aansluit op een van de USB-aansluitinen op de buitenkant van de table. Hiermee kunt u het aantal leerlinen instellen, het oppervlak oriënteren, activiteitspakket en toepassinen synchroniseren en andere confiuratietaken uitvoeren die in deze ids worden beschreven. 4

11 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Modus omschakelen zonder het USB-station aan te sluiten U kunt ook overschakelen van de Leerlinmodus naar de Docentmodus zonder een USB-station aan te sluiten. Overschakelen van de Leerlinmodus naar de Docentmodus zonder een USB-station aan te sluiten 1. Houd vijf viners stevi op het midden van de table. Na oneveer 10 seconden verschijnt het tandwielpictoram in een van de hoeken van de table. 2. Blijf op het midden van de tafel drukken en druk met de andere hand op het tandwielpictoram. Het menu aat naar Docentmodus. 3. Druk op het tandwielpictoram om teru te aan naar Leerlinmodus. Aanvankelijke installatie in docentmodus. In docentmodus kunt u de table ijken, de taal instellen voor de tekst van de menu's in de docenten leerlinmodi, het aantal leerlinen opeven en het luidsprekervolume instellinen voordat leerlinen de table ebruiken. Het oppervlak oriënteren Wanneer het oppervlak van de table wordt aaneraakt, dient er een kleine of direct onder het aanraakpunt te verschijnen Als de of niet op de juiste plek verschijnt, kan het nodi zijn het beeld te ijken. N N OT E De SMART Table is evoeli voor infrarode stralin en kan fel licht interpreteren als aanrakinen. Het kan nodi zijn om spots of andere kamerverlichtin uit te schakelen en om de table uit de buurt van vensters met veel licht te zetten, of om de ordijnen te sluitn voordat u de SMART Table ebruikt. 5

12 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Het oppervlak ijken 1. Gebruik op SMART Table interactief leercentrum. Het menu SMART Table-activiteiten verschijnt. 2. Sluit uw USB-station aan op de table. OF Vol de procedure in Modus omschakelen zonder het USB-station aan te sluiten op vorie paina. Het menu aat van leerlinmodus naar docentmodus. 3. Druk op IJken. Het oriëntatiescherm verschijnt. 4. Druk met uw viner op het midden van het eerste doel totdat het rode kruis naar het volende doel beweet. Herhaal de stap vervolens voor elk doel. Het beeld aat naar de randijkmodus en er verschijnen acht pijlen rond de rand van het scherm. 6

13 H O O F D S T U K 1 Aan de sla 5. Sleep de verlichte pijl met uw viner naar de rand van het scherm. De pijl verandert in een +-symbool en de ovlende pijl wordt verlicht. 6. Herhaal stap 5 voor alle resterende pijlen. Wanneer u de ijkinsprocedure voltooit, verschijnt het SMART Table activiteitenmenu van Docentmodus. 7. Sluit het USB-station af. OF Druk op het tandwielpictoram. Het menu aat van docentmodus naar leerlinmodus. De taal kiezen U kunt de taal voor de menu's in de SMART Table Docent- en Leerlinmodus kiezen wanneer u de SMART Table-software installeert. U kunt de docentmodus ebruiken om de taal te wijzien nadat de installatie van de software is voltooid. De taal kiezen 1. Sluit uw USB-station aan op de table. OF Vol de procedure in Modus omschakelen zonder het USB-station aan te sluiten op paina5. Het menu aat van leerlinmodus naar docentmodus. 7

14 H O O F D S T U K 1 Aan de sla 2. Druk op het pictoram Informatie over SMART Table. De paina SMART Table-software wordt weereeven. 3. Druk op het tabblad Taal. 4. Kies een taal uit de lijst en druk op OK. Het aantal leerlinen opeven Uw table kan reaeren op invoer van acht leerlinen teelijk. Voordat leerinen de table ebruiken, moet u het aantal leerinen opeven die de table zullen ebruiken. Daarmee worden verschillende opties in de SMART Table activiteiten-software ewijzid. Als u bijvoorbeeld drie leerinen opeeft, zal een Multiple Choice-vraa drie antwoorden vereisten. Het aantal leerlinen opeven 1. Sluit uw USB-station aan op de table. OF Vol de procedure in Modus omschakelen zonder het USB-station aan te sluiten op paina5. Het menu aat van leerlinmodus naar docentmodus. 2. Druk in de bedienin Totalaal aantal leerinen op + om het aantal leerinen te verroten of op - om het aantal leerinen te verlaen. 3. Sluit het USB-station. OF Druk op het tandwielpictoram. Het menu aat van docentmodus naar leerlinmodus. Het luidsprekervolume wijzien U kunt het volume van de luidsprekers van de table instellen op een comfortabel luisterniveau voor verschillende omevinen. 8

15 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Het luidsprekervolume wijzien 1. Sluit uw USB-station aan op de table. OF Vol de procedure in Modus omschakelen zonder het USB-station aan te sluiten op paina5. Het menu aat van leerlinmodus naar docentmodus. 2. Draai het pictoram Volumereelin rechtsom om het volume te verhoen, of linksom om het volume te verlaen. N N OT E Druk op het kleine luidsprekersymbool aan de rand van het pictoram drukken om het eluid te dempen of hoorbaar te maken. 3. Sluit het USB-station af. OF Druk op het tandwielpictoram. Het menu aat van docentmodus naar leerlinmodus. 9

16 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Informatie over toepassinen SMART Table-software bevat de volende toepassinen: Schilderen Media Meerkeuze Hot Spots Westrepen Addition Addition Plus Hot Spaces Puzzel SMART Notebook N N OT E S Download de toepassin Narrow it Down indien deze niet is meeeleverd met de software. Zie Toepassinen downloaden van de SMART Exchane-website op paina67. SMART en externe ontwikkelaars introduceren reelmati toepassinen voor de table en SMART zal instructies blijven aanbieden voor het aanpassen van de content. U kunt deze toepassinen aanpassen en andere toepassinen toevoeen aan uw activiteitpakket met SMART Table-werkset. Toepassinen opstarten en afsluiten Een toepassin starten Druk in leerlinmodus op een toepassinspictoram. De toepassin verschijnt. Een toepassin sluiten en teruaan naar het menu 1. Druk op. De -knop aat naar een andere hoek. 2. Herhaal de vooraande stap voor elke -knop die verschijnt. N N OT E Het aantal opeeven. -knoppen die verschijnen is afhankelijk van het aantal leerlinen dat u hebt 10

17 H OOF D ST U K 1 Aan de sla Schilderen In deze virtuele vinerverf-toepassin selecteren leerlinen kleuren en effecten van het pallet. Leerlinen kunnen maximaal vier paletten teelijk ebruiken. Elk palet bevindt zich in een andere hoek van het scherm. Open een palet door erop te drukken. Met de bedieninen in het palet kunnen leerlinen kleuren kiezen, lijneffecten selecteren, het scherm wissen en Schilderen afsluiten. T TIPS l Elke leerlin moet drukken op Oppervlak wissen om het volledie oppervlak te wissen en de volende achterrondafbeeldin op te roepen. l Leerlinen kunnen Schilderen afsluiten drukken om Schilderen af te sluiten. l Als één leerlin een kleur of andere optie kiest in een palet, dan eldt die selectie voor alle leerlinen. l Om te wissen kunnen leerlinen een viner over het oppervlak houden en deze vervolens slepen over de ebieden die ze willen wissen. Media In deze toepassin werken leerlinen met sets van afbeeldinen en video's. Leerlinen discussiëren en leren door foto's en video's te slepen en van rotte te veranderen. Leerlinen kunnen de afbeeldin van rootte veranderen door hun viners in de teenoverestelde hoeken te plaatsen en ze van elkaar we te beween om te verroten, of naar elkaar toe te beween om te verkleinen. Docenten kunnen de SMART Table-werkset ebruiken om hun eien afbeeldinen en video's toe te voeen of om afbeeldinen te importeren uit de Gallery naar de toepassin Media. 11

18 H OOF D ST U K 1 Aan de sla Afbeeldinen vastleen met de SMART Document Camera Leerlinen kunnen een SMART Document Camera ebruiken afbeeldinen direct in deze toepassin vast te leen en kunnen draaien en van rootte veranderen, net als moelijk si met andere afbeeldinen.zie de SMART Table 230i Hardware ebruikershandleidin (smarttech.com/kb/141190) voor informatie over het aansluiten van een SMART Document Camera op uw table. Afbeeldinen vastleen met de SMART Document Camera 1. Druk op het documentcamera-pictoram. Er verschijnt een afbeeldin met een rij van bedieninsopties aan beide kanten op het oppervlak van de table. 2. Pas de verrotin van de afbeeldin aan met de zoombedieninen. 3. Druk op het vinkje. Het camerabeeld verschijnt op het oppervlak van de table. 4. Druk op de X om de afbeeldin te sluiten. Meerkeuze In Meerkeuze werken leerlinen in een team om vraen te beantwoorden door de antwoorden naar het midden van het oppervlak van de tafel te slepen. U kunt uw eien vraen maken als aanvullin op uw lesproramma. Elke vraa verschijnt in het midden van het oppervlak van de table en de moelijke antwoorden zijn eranschikt in een cirkel rondom de vraa. Leerlinen kunnen vraaafbeeldinen draaien zodat ze ze allemaal kunnen lezen, en een antwoord selecteren door het naar de vraa te slepen. 12

19 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Afhankelijk van de instellinen die u kiest vereist de toepassin verschillende manieren om vraen te voltooien. U kunt kiezen of leerlinen vraen correct moeten beantwoorden om naar de volende vraa te aan. U kunt vervolens de volende opties kiezen: Alle leerlinen moeten het eens worden over een antwoord om door te kunnen naar de volende vraa OF Een meerderheid van de leerlinen moet het eens worden over een antwoord om door te kunnen naar de volende vraa Hot Spots In deze toepassin brenen leerlinen woorden en afbeeldinen bij elkaar door de labels naar de juiste plaats met een ele stip te verplaatsen. Wanneer een leerlin een label naar de juiste plekj brent, verandert het label van kleur. Wanneer alle leerlinen alle delen van een diarom oed hebben aaneeven, toont Hot Spots de volende activiteit. Addition In Addition werken leerlinen samen om willekeurie wiskundie problemen op te lossen (bijvoorbeeld ) door visuele voorwerpen zoals blokken of munten naar het midden van het oppervlak te brenen, of door enkele seconden met hun viners op het oppverlak te drukken. Leerlinen kunnen een blok of munt verplaatsen door het object naar een andere plaats op het oppervlak te slepen. Ze kunnen het object roteren door twee viners te plaatsen op teenoverestelde punten en hun viners te draaien. Wanneer leerlinen een probleem correct oplossen, laat Addition het volende wiskundie probleem zien. Addition Plus In Addition Plus beantwoorden leerlinen vooraf bepaalde wiskundie vraen met visuele objecten zoals blokken of munten. Leerlinen kunnen een blok of een munt verplaatsen door het object over het oppervlak te slepen. Wanneer leerlinen een wiskundi probleem correct oplossen, laat Addition Plus het volende wiskundie probleem zien. 13

20 H OOF D ST U K 1 Aan de sla Hot Spaces In Hot Spaces sorteren leerlinen labels en afbeeldinen door ze naar het juiste ebied te verplaatsen. Leerlinen moeten de juiste ruimte aaneven en het label vervolens naar die ruimte slepen. U kunt visuele feedback die aaneeft of een label of afbeeldin in de juiste ruimte staat in- en uitschakelen. Nadat de leerlinen alle labels en afbeeldinen op de juiste ebieden hebben ezet, dan laat de toepassin het volende diaram zien. Puzzel In deze toepassin lossen leerlinen tanram-puzzels op door puzzelstukjes te slepen en te draaien naar de juiste locatie. De stukjes veranderen van kleur wanneer ze op de juiste plek worden eled. Nadat de leerlinen alle stukjes op de juiste plek hebben eled, laat Puzzel een nieuw tanram of een nieuwe tanram-puzzel zien. Westrepen In dit spel werken leerlinen samen om vraen te stellen over een eheime kaart om erachter te komen welke kaart dat is. Het doel is om alle kaarten we te ooien, behalve de eheime kaart, en er zo achter te komen wat de eheime kaart is. SMART Notebook In deze toepassin werken leerlinen met SMART Notebookbestanden die worden etoond als lessen op het oppervlak van de table. Leerlinen kiezen uit maximaal acht SMART Notebook-lessen die u selecteert bij het aanmaken van het activiteitpakket. Er zijn honderden kant en klare SMART Notebook-lessen beschikbaar van de SMART Exchane online-emeenschap, en deze kunt u opnemen in uw activiteitpakketten. U kunt eenvoudi een SMART Notebook-les toevoeen aan een activiteitpakket door ene les op te zoeken en te selecteren. De SMART Table-werkset ebruikt automatisch de eerste paina en en bestandnaam van de SMART Notebook-les om een pictoram te maken in het activiteiten menu van de SMART Table. 14

21 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Leerlinen kunnen een SMART Notebook-les openen in het activiteitenmenu van de SMART Table. Ze kunnen vervolens door een les navieren met de pijlknoppen in de teenoverestelde hoeken van het oppervlak van de table. Leerlinen kunnen de SMART Notebook-lessen ook 180 raden draaien door te drukken op een knop in de hoekmenu's. De SMART Notebook-toepassin van de SMART Table ondersteunt vee; aanrakinen waarmee meerdere leerlinen teelijk met de inhoud kunnen werken. Leerlinen kunnen de hoekmenu's uitvouwen om een set hulpmiddelen op te vraen. Druk eenvoudi op een hoekmenu om het uit te vouwen. Met de hulpmiddelen in het menu kunnen leerlinen een aanwijzer, een pen met kleurkiezen, een wissen en een SMART Document Camera, indien die is aanesloten, ebruiken. Leerlinen kunnen in real-time afbeeldinen vastleen en impoeren in SMART Notebookbestanden met een SMART Document Camera (zie Afbeeldinen vastleen met de SMART Document Camera op paina12). N N OT E S Elke leerlin moet op drukken op de SMART Notebook-les te sluiten. Als één leerlin een kleur of andere optie kiest in een menu, dan eldt die selectie voor alle menu's. 15

22 H O O F D S T U K 1 Aan de sla Een toepassin of activiteitpakket electeren Wanneer u een USB-station aansluit op de table, aat de table naar Docentmodus. In deze modus kunt u kiezen welke toepassin of activiteitpakketten u wilt kopiëren naar de table vanaf uw USB-station. U kunt ook zien welke toepassinen en activiteitpakketten zijn opeslaen op uw table en activiteitpakketten die u niet meer nodi hebt verwijderen. Nadat u er een hebt ekozen, verwijdert u het USB-station en aat u teru naar Leerlinmodus om de activiteit te starten. 16

23 Hoofdstuk2 Werken met SMART Table Toolkit Inleidin 18 Computervereisten voor SMART Table-werkset 19 Windows-computers 19 Minimale hardware 19 Ondersteunde besturinssystemen 19 Overie vereisten 19 Mac-computers 19 Minimale hardware 19 Ondersteunde besturinssystemen 20 Overie vereisten 20 De SMART Table-werksetsoftware installeren 20 Het installatieproramma van de SMART Table-werkset kopiëren naar een USBopslaapparaat 20 De SMART Table-werkset installeren 21 De SMART Table Toolkit-software bijwerken 22 Software-updates installeren 22 De SMART Table-werkset ebruiken 22 De werkset starten 22.tableContent-bestanden aanmaken en openen 23 Activiteitpakketten opslaan 23 Activiteiten maken 24 Tips voor het aanpassen van activiteiten 25 Het leerlinenmenu aanpassen 26 Toepassinen toevoeen aan een activiteitpakket 27 Toepassinen aanpassen 28 Voorbeelden van toepassinen bekijken 28 Schilderen aanpassen 29 Een achterrondafbeeldin toevoeen 29 Instructies opeven 30 Media aanpassen 31 Afbeeldinen en video's toevoeen 31 Instructies opeven 33 Meerkeuze aanpassen 35 Vraa- en antwoordsets aanmaken 35 17

24 De vraenlijst bewerken 37 Instructies opeven 38 Hot Spots aanpassen 39 Activiteiten aanmaken en opzetten 39 De activiteitenlijst bijwerken 41 Instructies opeven 42 Addition aanpassen 44 Telopties en achterrondafbeeldin instellen 44 Instructies opeven 46 Addition Plus aanpassen 48 Vraen en achterrondafbeeldinen aanmaken 48 De vraenlijst bewerken 51 Instructies opeven 51 Hot Spaces aanpassen 53 Activiteiten aanmaken en opzetten 53 De activiteitenlijst bijwerken 55 Instructies opeven 56 Westrepen aanpassen 57 Een activiteit aanmaken en opzetten 57 De activiteitenlijst bijwerken 59 SMART Notebook aanpassen 61 Instructies opeven 61 Inleidin Met de SMART Table Toolkit kunt u SMART Table-activiteitenpakketten maken en en SMART Table-toepassinen en SMART Table-activiteitenpakketten downloaden van SMART Exchane. Die Toepassinen downloaden van de SMART Exchane-website op paina67. Gebruk deze bestanden om uw eien SMART Table-activiteiten te maken voor uw les. N N OT E SMART Table-activiteitpakketten hebben de extensie.tablecontent en SMART Tabletoepassinen hebben de extensie.tableapplication. I I M P OR T A N T Voordat u de SMART Table-werkset downloadt, moet u controleren of uw computer voldoet aan de systeemvereisten die worden etoond in Computervereisten voor SMART Tablewerkset op volende paina. 18

25 Computervereisten voor SMART Tablewerkset Windows-computers Minimale hardware Intel Pentium III 1 GHz of snellere processor 512 MB RAM USB 2.0-aansluitin Videokaart en monitor met ondersteunin van XGA-resolutie ( ) Ondersteunde besturinssystemen Windows 7 Home Premium, Business, Enterprise en Ultimate, inclusief 64-bit-edities Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise en Ultimate, inclusief 64-bitedities Windows Vista SP1, SP2 Windows XP SP3 N N OT E SMART Sync Teacher-software biedt een ondersteunin voor Windows XP SP2. Windows XP SP3 moet zijn eïnstalleerd om de SMART Sync Teacher-software te ebruiken. Overie vereisten Beheerdersrechten Internettoean Actueel antivirusproramma Mac-computers Minimale hardware Intel Core Duo 1.83 GHz of snellere processor 512 MB RAM USB 2.0-aansluitin Videokaart en monitor met ondersteunin van XGA-resolutie ( ) 19

26 Ondersteunde besturinssystemen Mac OS X en N N OT E Mac OS X Lion 10.7 wordt momenteel niet ondersteund. Overie vereisten Beheerdersrechten Internettoean Actueel antivirusproramma De SMART Table-werksetsoftware installeren Het installatieproramma van de SMART Table-werkset kopiëren naar een USB-opslaapparaat Het USB-opslaapparaat dat bij de de SMART Table wordt eleverd, bevat het installatieproramma vna de SMART Table-werkset. Als u de armband niet kunt vinden of meer kopieën van de werkset nodi hebt, download dan het installatieproramma van de werkset van smarttech.com/downloads. N N OT E U moet een internetverbindin hebben om de SMART Table-werkset op yr vraen en te downloaden van de SMART-website, om afbeeldinen importeren uit de Gallery en om activiteitpakketten te downloaden van de SMART Exchane-website. De SMART Table-werkset downloaden 1. Ga naar smarttech.com/downloads. 2. Blader naar SMART Table > SMART Table-werkset en vol de aanwijzinen op het scherm om het downloaden te voltooien. 20

27 De SMART Table-werkset installeren Voordat u de SMART Table Toolkit installeert, moet u ervoor zoren dat uw computer voldoet aan de vereisten die zijn emeld op de vorie paina. U kuny fr SMART Table-werkset installeren op een onbeperkt aantal computers. I I M P OR T A N T SMART Sync Teacher-software wordt niet meer eleverd als onderdeel van het installatieproramma van de SMART Table-werkset en moet nu afzonderlijk worden eïnstalleerd. Zie SMART Sync-software ebruiken met de table op paina69 voor meer informatie over het downloaden, installeren en ebruiken van de SMART Sync-software met uw table. De toolkit installeren op een Windows-computer 1. Sluit uw USB-station aan op de table. 2. Zoek het bestand SMART Table Toolkit.exe op op het USB-station en dubbelklik erop. N N OT E Ga naar smarttech.com/downloads om de huidie versie van SMART Table Toolkit.exe te downloaden. De InstallShield-wizard verschijnt, evold door de SMART Table Toolkitinstallatiewizard. 3. Vol de aanwijzinen op het scherm om de toolkit te installeren. De toolkit installeren op een Mac-computer 1. Sluit uw USB-station aan op de table. 2. Zoek het bestand SMART Table Toolkit.dm op op het USB-station en dubbelklik erop. N N OT E Naar smarttech.com/downloads om de huidie versie van van SMART Table Toolkit.dm te downloaden. De installatiewizard van SMART Table-werkset verschijnt. 3. Vol de aanwijzinen op het scherm om de toolkit te installeren. 21

28 De SMART Table Toolkit-software bijwerken Software-updates installeren De SMART Table-werkset bevat SMART-productupdate (SPU). SPU controleert automatisch op updates voor alle SMART-software die is eïnstalleerd op de docentcomputer, inclusief de SMART Table-werkset. I I M P OR T A N T Er is een internetverbindin nodi om SPU te kunnen ebruiken voor het controleren op updates. Controleren op updates voor de SMART Table-werkset 1. Start de SMART Table-werkset. Het venster SMART Table-werkset verschijnt. 2. Klik op Info rechtsboven in het venster. Het dialoovenster Info wordt weereeven. 3. Klik op het tabblad Technische ondersteunin en vervolens Controleren op softwareupdate. Het venster SMART-productupdate verschijnt met een lijst van alle SMART-software die op uw computer is eïnstalleerd. I I M P OR T A N T SPU toont altijd een bericht dat er updates beschikbara zijn voor de SMART Tablesoftware. U dient echter de software op de table handmati bij te werken (ziede SMART Table-software bijwerken op paina63). 4. Als er updates beschikbaar zijn voor een of meer softwareproducten, selecteer dan Bijwerken voor alle opties die van toepassin zijn en vol de aanwijzinen op het scherm. De SMART Table-werkset ebruiken De werkset starten Nadat de SMART Table-werkset is eïnstalleerd, kunt u de volende procedures ebruiken om de software te starten. U kunt daarna een.tablecontent-bestand maken of een bestaand bestand openen. 22

29 I I M P OR T A N T Er kan slechts één insantie van SMART Table-werkset teelijk actief zijn, en er kan maar één bestand teelijk open zijn in de werkset. U moet beschikken over een internetverbindin om toean te krijen tot Galleryafbeeldinen of activiteitpakketten van de SMART Exchane-website en deze te downloaden. De toolkit starten op een Windows-computer Dubbelklik op het pictoram SMART Table-werkset op het bureaublad. OF Selecteer Start Start > Proramma's > SMART Technoloies > SMART Table > SMART Table-werkset. Het SMART Table-werksetvenster verschijnt. De toolkit starten op een Mac-computer Klik op het pictoram SMART Table-werkset in de dok. OF Selecteer Toepassinen > SMART Technoloies > Table-werkset. Het SMART Table-werksetvenster verschijnt..tablecontent-bestanden aanmaken en openen Een.tableContent-bestand aanmaken of openen Klik op Nieuw om een nieuw.tablecontent-bestand aan te maken. OF Klik op Openen, zoek en selecteer het.tablecontent-bestand en klik op Openen. Activiteitpakketten opslaan Wanneer u een toepassin toevoet aan een activiteitpakket, verschijnt er een tabblad voor de toepassin aan de bovenkant van het venster. Als het label van een tabblad voorzien is van een sterretje (*), dan bevat het tabblad wijziinen die no niet zijn opeslaen. Als het tabblad al bestaat, wordt de toepassin openomen in het.tablecontent-bestand. 23

30 Het betsand voor de eerste keer opslaan 1. Klik op Opslaan als. Het dialoovenster Opslaan wordt weereeven. 2. Zoek de juiste locatie op de computer. 3. Typ de naam voor het.tablecontent-bestand in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan. Een bestand meerdere keren opslaan Klik op Alles opslaan. Uw opeslaen activiteitpakket kopiëren naar de SMART Table Zie Activiteitpakketten synchroniseren op paina65 om uw opeslaen activiteitpakketten te kopiëren naar de table. Een toapssinstabblad verwijderen uit een bestand N N OT E In de volende procedure wordt het verwijderen van een Addition-tabblad ebruikt als een voorbeeld voor het verwijderen van een toepassinstabblad. Gebruik dezelfde procedure voor alle toepassinen. 1. Verwjder het vinkje uit het vakje voor de toepassin Addition aan de linkerkant van het Home-scherm. Er verschijnt een dialoovenster met de tekst "Al uw werk in Addition wordt permanent verwijderd". 2. Klik op Ja. Het tabblad Addition wordt verwijderd. Activiteiten maken Dit edeelte biedt tips en informatie voor het aanpassen van het leerlinenmenu en het toevoeen van toepassinen aan een activiteitpakket. 24

31 Tips voor het aanpassen van activiteiten SMART Table-software biedt alleen ondersteunin voor GIF-bestanden zonder animatie. N N OT E U kunt eanimeerde GIF-bestanden downloaden als onderdeel van een activiteitpakket, maar de afbeeldinen staan stil op het oppervlak van de table. PNG-bestanden werken oed voor het importeren van kleurrijke afbeeldinen, maar SMART adviseert het ebruik van JPG-bestanden om realistische fotobeelden te importeren. U kunt vraen en antwoorden importeren als afbeeldinen of tekst. Gebruik de touch and hear-functie van de SMART Table-werkset om audio toe te voeen aan labels voor instructies, vraen, tekst en afbeeldinen. Uw leerlinen kunnen vervolens objecten op de table aanraken en tekst horen voorlezen of spellen. Als u meerdere underscores ( ) voorafaand aan een spatie in een vraa of stellin, dan wordt dit uitesproken als het Enelse woord "blank". De tekst "An apple is?" wordt dus uitesproken als "An apple is blank?". N N OT E Het is momenteel alleen moelijk om Enelse tekst te converteren naar audio. U kunt eluid toevoeen aan elke SMART Table-toepassin door direct in de SMART Table-werkset op te nemen of door eluidsbestanden te omporteren. Houd rekenin met het volende bij het opnemen van eluid: o o o o o o Als uw computer een inebouwde microfoon heeft, dan is een externe microfoon moelijk niet nodi. Zie de ebruiksaanwijzin van uw computer voor informatie over het optimaliseren van microfoon- en spraakinstellinen. Controleer of de volumemeter van de opname uw spraak reistreert. Houd de microfoon niet te dicht bij uw mond. Spreek altijd in de richtin van de microfoon. Spreek duidelijk op een emiddeld volume. U kunt het volume van te table aanpassen voor zover nodi. 25

32 Het leerlinenmenu aanpassen Wanneer u de table inschakelt, verschijnt het menu SMART Table Activities. Leerliinen kunnen vervolens de ewenste toepassin kiezen uit dit menu. Met de SMART Table Toolkit kunt u de achterrondafbeeldin van het menu aanpassen en teksten esproken aanwijzinen voor leerlinen toevoeen. De achterrond aanpassen 1. Klik op Home. 2. Voe een achterrondafbeeldin toe met een van de volende methoden: o Sleep een afbeeldin of een paina met een afbeeldin van SMART Notebooksoftware. De afbeeldin wordt automatisch aanepast aan de optimale rootte. N N OT E Wanneer een afbeeldin naar de SMART Table-werkset sleept, verschijnen er twee vensters. In het eerste venster kunt u de afbeeldin bijsnijden. Het tweede venster toont een voorbeeld van de resultaten. o Klik op Afbeeldin importeren om een -JPEG, -GIF of -PNG-bestand te importeren. o Klik op Afbeeldin plakken om het ekopieerde afbeeldinsbestand te plakken. o Klik Gallery om een Gallery-item te importeren. Klik op Standaard ebruiken om het rafische bestand te verwijderen. Instructies toevoeen voor leerlinen Gewenste actie: Schriftelijke instructies toevoeen. Audio toevoeen die de tekst die u schrijft voorleest. Een eluidsbestand toevoeen. Doe het volende: Typ uw vraa in het vak Instructies tonen. Selecteer Instructies voorlezen uit de vervolkeuzelijst en typ uw aanwijzinen in het vak Instructies tonen. Als u wilt dat de tekst die wordt voorelezen anders is dan de schriftelijke instructies, typ de audio-aanwijzinen dan in het vak Typ text. Selecteer Geluid Importeren uit de vervolkeuzelijst, klik op Importeren uit bestand om het WAV- of MP3-bestand met uw eluidsinstructies op te zoeken en te selecteren, en klik op Openen. 26

33 Gewenste actie: Neem de audioinstructies direct op in de SMART Tablewerkset. Doe het volende: 1. Selecteer Audio importeren uit de vervolkeuzelijst en klik op Opnemen. 2. Selecteer uw opnameapparaat en klik op Opname starten om te beinnen met het opnemen van de instructies. 3. Klik op Opnemen stoppn om het opnemen te stoppen. Klik op Opname afspelen om een voorbeld van de opname te beluisteren. 4. Klik op Opname aanhechten om de instructies toe te voeen aan de toepassin. Klik op Verwijderen om een opname te verwijderen. Toepassinen toevoeen aan een activiteitpakket U kunt maximaal acht toepassinen kiezen voor een activiteitpakket(.tablecontent file). Toepassinen toevoeen aan een activiteitpakket Kies uit de lijst Toepassinen aan de linkerkant van het scherm de toepassinen die u in uw activiteitpakket wilt opnemen. Er verschijnt een pictoram voor elke toepassin in het venster Achterrondafbeeldin. Er verschijnt ook een tabblad dat u kunt selecteren om elke toepassin aan te passen. N N OT E Sommie toepassinen kunnen niet worden aanepast, maar u kunt deze wel aan het activiteitpakket toevoeen. Een activiteit verwijderen uit een activiteitpakket 1. Deselecteer het selectievakje van de activiteit in de lijst Toepassinen. Er wordt een bevestiinsdialoovenster weereeven. 2. Klik op Ja. 27

34 Toepassinen aanpassen Dit edeelte eeft informatie over het ebruik van de SMART Table-werkset om toepassinen aan te passen. Voorbeelden van toepassinen bekijken Bij het aanpassen van uw toepasisnen in de SMART Table-werkset kunt u voorbeelden zien van hoe ze eruitzien wanneer leerlinen ze op de table ebruiken. N N OT E De optie om voorbeeldinen te zien van de toepassinen SMART Notebook en Puzzle is momenteel niet beschikbaar. Een voorbeeld van een toepassin bekijken 1. Klik op Voorbeeld. Er verschijnt een webbrowser met uw toepassin. 2. Experimenteer met uw toepassin om de werkin en indelin te testen. N N OT E S o o Als u een voorbeeld van de toepassin kunt zien, controleer dan of de toean tot uw browser wordt eblokkeerd door een firewall. Touch and hear is niet beschikbaar in de voorbeeldmodus. 3. Sluit het browservenster. U kunt nu teruaan naar de SMART Table-werkset. 28

35 Schilderen aanpassen U kunt bijvoorbeeld aanepaste afbeeldinen in Schilderen aanmaken als aanvullin op uw lesproramma. U kunt bijvoorbeeld afbeeldinen maken van letters van het alfabet maken die leerlinen kunnen traceren, of afbeeldinen waar leerlinen overheen kunnen schrijven. U kunt Schilderen aanpassen door de volende zaken op te even: Achterrondafbeeldinen (tot 35) Of een inkteffecten wordt etoond wanneer leerlinen op het oppervlak tekenen Lijndikte Instructies voor leerlinen Een achterrondafbeeldin toevoeen Gebruik de volende procedure om een achterrondafbeeldin toe te voeen. Een achterrondafbeeldin toevoeen 1. Klik op Schilderen. 2. Voe een achterrondafbeeldin toe met een van de volende methoden: o Sleep een afbeeldin of een paina met een afbeeldin van SMART Notebooksoftware. De afbeeldin wordt automatisch aanepast aan de optimale rootte. N N OT E Wanneer een afbeeldin naar de SMART Table-werkset sleept, verschijnen er twee vensters. In het eerste venster kunt u de afbeeldin bijsnijden. Het tweede venster toont een voorbeeld van de resultaten. o Klik op Afbeeldin importeren om een -JPEG, -GIF of -PNG-bestand te importeren. o Klik op Afbeeldin plakken om het ekopieerde afbeeldinsbestand te plakken. o Klik Gallery om een Gallery-item te importeren. Om een achterrondafbeeldin te verwijderen, klikt u erop en klikt u op Verwijderen. 3. Herhaal stap 1 en 2 voor elke achterrond die u wilt toevoeen aan Schilderen. 29

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

SMART Room System voor Microsoft Lync. Instelling en onderhoudshandleiding

SMART Room System voor Microsoft Lync. Instelling en onderhoudshandleiding SMART Room System voor Microsoft Lync Instelling en onderhoudshandleiding Voor modellen SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M en SRS-LYNC-L Productregistratie Als u uw SMART-product registreert, dan stellen wij u op

Nadere informatie

SMART Room System voor Microsoft Lync

SMART Room System voor Microsoft Lync SMART Room System voor Microsoft Lync INSTELLING- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR DE MODELLEN SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L EN SRS-LYNC-XL Productregistratie Als u uw SMART-product

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

MyPal A620. Gebruiksaanwijzing

MyPal A620. Gebruiksaanwijzing MyPal A620 Gebruiksaanwijzing Du1250 Eerste editie V1 Mei 2004 Copyright 2004 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, inclusief de beschreven producten en

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

User Manual. SMART Board. BIS BV_versie 090410

User Manual. SMART Board. BIS BV_versie 090410 User Manual SMART Board BIS BV_versie 090410 1. Inleiding Van harte gefeliciteerd met uw aangeschafte SMART Board oplossing. Met deze oplossing is lesgeven en presenteren voortaan een feest. U wint aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2012. Alle rechten voorbehouden. Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A510 Eerste uitgave: 3/2012 Versie: 1.1 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer*: Aankoopdatum: Plaats

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

TrekStor ebook Reader Pyrus mini Handleiding

TrekStor ebook Reader Pyrus mini Handleiding TrekStor ebook Reader Pyrus mini Handleiding 1 1 Leer uw ebook Reader kennen... 6 1.1 Bedieningselementen... 6 1.2 Het Home-scherm van de ebook Reader... 10 1.3 Het hoofdmenu van de ebook Reader... 12

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

Introductie van basisfuncties

Introductie van basisfuncties Introductie van basisfuncties Introductie Tobii Communicator - Introductie van basisfuncties Geldt voor Tobii Communicator versie 4.6. De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website

Nadere informatie

uboard Installatie Handleiding (V4.1)

uboard Installatie Handleiding (V4.1) uboard Installatie Handleiding (V4.1) De inhoud van deze publicatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd dan wel worden aangepast aan nieuwe of gewijzigde functies. Alle rechten voorbehouden. 2011.05

Nadere informatie

Presentatie Windows 7

Presentatie Windows 7 Presentatie Windows 7 Theun Bollema Januari 2011 Al doende leert men * We gaan in vogelvlucht het os windows 7 behandelen. * Het is omwille van de tijd onmogelijk om diep op de materie in te gaan aangezien

Nadere informatie

AVG Ultimate. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.04 (3/24/2015)

AVG Ultimate. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.04 (3/24/2015) AVG Ultimate Gebruikershandleiding Documentrevisie 2015.04 (3/24/2015) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve

Nadere informatie

SMART Notebook 11. Windows-besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere

SMART Notebook 11. Windows-besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere SMART Ntebk 11 Windws-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Scan de vlende QR-cde m dit helpprramma p uw smartphne f ander mbiel apparaat te bekijken. Uw aansluitin p het bijzndere Kennisevin handelsmerk

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Acer S500 Gebruikershandleiding 2012 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Smartphone Gebruikershandleiding Model: S500 Eerste uitgave: 08/2012 Acer Liquid Smartphone Modelnummer:

Nadere informatie

GT-P6210. Gebruiksaanwijzing

GT-P6210. Gebruiksaanwijzing GT-P6210 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw aankoop van het mobiele Samsung-apparaat. Met dit krachtige apparaat, dat u overal kunt gebruiken, hebt u het beste van het

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 2 Basisinformatie computer 3 Veiligheid en comfort... 3 Veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen... 3 Kennismaking

Nadere informatie

Uw HTC Flyer Handleiding

Uw HTC Flyer Handleiding Uw HTC Flyer Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 HTC Flyer 8 Bovenkap 10 SIM-kaart 11 Geheugenkaart 12 Batterij 13 Het toestel in- of uitschakelen. 14 Uw pincode invoeren 14 Vingerbewegingen

Nadere informatie

Handboek. Voor Android TM mobile technology platform 4.1

Handboek. Voor Android TM mobile technology platform 4.1 Handboek Voor Android TM mobile technology platform 4.1 Copyright 2012 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Editie 1.01 Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Nexus 7, Google Play, YouTube, Google+,

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh Handleiding PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh I PrintShop Mail is een Software-Product van: Atlas Software BV Daltonstraat 42-44 3846 BX Harderwijk Tel. +31 (0)341-426700

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Windows Phone 8X van HTC Handleiding

Windows Phone 8X van HTC Handleiding Windows Phone 8X van HTC Handleiding 2 Inhoud Inhoud Uitpakken Je telefoon 8 SIM-kaart 9 Batterij 11 Het toestel in- of uitschakelen 12 Je telefoon instellen Je pincode invoeren 13 De telefoon voor het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2011 Alle rechten voorbehouden Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A500 Eerste uitgave: 03/2011 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop:

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie