AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL CONCEPT STATUTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL CONCEPT STATUTEN"

Transcriptie

1 AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL CONCEPT STATUTEN Concept STATUTEN Amsterdams centrum Amateurtoneel opgesteld door Pyet van Brink datum: 24 januari 2014.

2 Artikel 1: Naam, zetel en duur De vereniging draagt de naam: Het Amsterdams Centrum voor het Amateurtoneel, afgekort Amsterdams centrum Amateurtoneel, hierna ook te noemen het AcA. Het AcA heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. De vereniging is opgericht op één januari negentienhonderd acht en zestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: Doel en taakstelling 1. Het AcA stelt zich ten doel: de bevordering van het amateurtoneel en de dramatische vorming, in het bijzonder in verenigingsverband. Het werkterrein van het AcA is in hoofdzaak gericht op de in de gemeente Amsterdam en omstreken gevestigde amateurtoneelgroepen. Om haar doelstellingen te verwezenlijken zal het AcA waar nodig samenwerking zoeken met andere centra of organisaties. 2. Het AcA tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het in brede zin behartigen van de belangen van amateurtoneel en dramatische vorming. b. het behartigen van de belangen van de bij het AcA aangesloten leden. c. het bevorderen van de zelfwerkzaamheid op het gebied van amateurtoneel en dramatische vorming in de meest uitgebreide zin. d. het geven van voorlichting en adviezen over alle onderwerpen aangaande amateurtoneel en dramatische vorming. e. het verlenen van bemiddeling. f. het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen die voor het realiseren van de doelstellingen van het AcA gewenst en/of noodzakelijk zijn. g. alle overige wettige middelen welke kunnen leiden tot het gestelde doel. Artikel 3: Leden 1. Leden van het AcA kunnen zijn: a. al dan niet volledig rechtsbevoegdheid bezittende verenigingen en/of stichtingen met als doelstelling de beoefening van het amateurtoneel door de leden van die vereniging. b. rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties en/of stichtingen met als een van de doelstellingen de beoefening van de toneelspelkunst, dan wel de bevordering van de dramatische en/of kunstzinnige vorming. c. individuele personen. 2. De algemene ledenvergadering kan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het amateurtoneel in het algemeen, of voor het AcA in het bijzonder, benoemen tot erelid of tot lid van verdienste. 3. Men kan als lid worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het secretariaat van het AcA heeft ingediend. Het AcA bestuur beslist omtrent de toelating tot lid. Na een negatieve beslissing van het AcA bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3 Artikel 4: Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. bij een persoonlijk lidmaatschap: door de dood van het lid. b. bij een lidmaatschap van een vereniging of organisatie: wanneer een vereniging of organisatie ophoudt te bestaan, waarmee tevens het lidmaatschap eindigt voor alle leden aangesloten bij een vereniging of organisatie waarvan het bestaan is opgeheven. c. door opzegging door het lid. d. door opzegging namens het AcA, indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten of verplichtingen verbonden aan het AcA lidmaatschap, zoals deze zijn vastgesteld in AcA statuten. e. door opzegging namens het AcA, indien van het AcA redelijkerwijs niet gevergd kan worden het AcA lidmaatschap te laten voortduren. f. door ontzetting namens het AcA, welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het AcA handelt of het AcA op onredelijke wijze benadeelt. 2. Opzegging namens het AcA geschiedt door het AcA bestuur. 3. Opzegging van het persoonlijk AcA lidmaatschap of opzegging van het AcA lidmaatschap namens een vereniging of organisatie kan uitsluitend geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar door middel van een schriftelijke kennisgeving, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. Het AcA lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het AcA of van het lid van het AcA redelijkerwijs niet gevergd kan worden het AcA lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid (4.3) doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het AcA bestuur. 6. Van een besluit tot opzegging van het AcA lidmaatschap namens het AcA op grond van het in lid 4.1.e en/of 4.1.f bepaalde, staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Artikel 5: Jaarlijkse bijdragen 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Deze jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 2. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van een bijdrage. 3. Ereleden en leden van verdienste behoeven geen contributie te betalen.

4 Artikel 6: Geldmiddelen De geldmiddelen van de vereniging, zijnde het AcA, bestaan uit: a. de jaarlijkse bijdragen van de leden. b. subsidies en bijdragen. c. uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen. d. legaten en schenkingen. e. eventuele andere toevallige baten. Artikel 7: AcA Bestuur 1. Het bestuur van de vereniging het AcA bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen meerderjarige personen. 2. Het aantal AcA bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 3. Alleen leden zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten komen in aanmerking voor een functie in het AcA bestuur. 4. De AcA bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd. 5. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd. 6. AcA bestuursleden ontvangen geen vergoeding hoe ook genaamd voor hun werkzaamheden, behoudens, indien noodzakelijk, een reiskosten vergoeding. Voor overige vergoedingen is te allen tijde de unanieme goedkeuring vereist van de ledenvergadering. Artikel 8: Einde AcA bestuurslidmaatschap, schorsing 1. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen een termijn van drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is eenmaal herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken door middel van een schriftelijke met redenen omkleedde kennisgeving aan het AcA bestuur en door het eindigen van het lidmaatschap der vereniging.

5 Artikel 9: Besluitvorming van het AcA bestuur 1. Van elke AcA bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt van hetgeen in de AcA bestuursvergadering besproken is. De notulen van de AcA bestuursvergaderingen worden door de voorzitter en de secretaris vastgesteld en ondertekend. 2. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de AcA voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het AcA bestuur worden gegeven. Artikel 10: Bestuurstaak Vertegenwoordiging 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het AcA bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Het AcA bestuur is bevoegd al dan niet uit zijn midden vaste commissies en commissies ad hoc in het leven te roepen welke het AcA bestuur adviseren over een of meer onderdelen van het werk van het AcA. Taak, werkwijze en zittingsperiode van de vaste commissies of commissies ad hoc worden bij huishoudelijk reglement geregeld. 3. Het AcA bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot: a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, onverminderd de hieronder genoemde bepalingen 3.b tot en met 3.g. b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen. c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan het AcA een bankkrediet wordt verleend welke een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaat. d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan het AcA verleend bankkrediet. e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten (BW Burgerlijk Wetboek). f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden. g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt het AcA binnen en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, casu quo hun plaatsvervangers tezamen. 5. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

6 Artikel 11: Jaarverslag rekening en verantwoording 1. Het AcA verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 2. Het AcA bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging het AcA een zodanige boekhouding bij te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 3. Het bestuur is verplicht de hierboven in lid 2 bedoelde boekhouding tien jaar lang te bewaren. 4. Het AcA bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de in artikel 12 lid 2 bepaalde termijn kan ieder stemgerechtigd lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 5. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de AcA leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 7. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere kascommissie bestaande uit ten minste drie AcA leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze kascommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kascommissie. Binnen een maand na de benoeming brengt de nieuw benoemde kascommissie aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van het AcA nodig worden geacht. 8. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

7 Artikel 12: Algemene ledenvergadering 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging het AcA alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het AcA bestuur zijn opgedragen. De algemene ledenvergadering is bevoegd al dan niet uit zijn midden een vaste commissies en commissies ad hoc in het leven te roepen welke aan het AcA bestuur adviseren over een of meer onderdelen van het werk van de AcA. Taak, werkwijze en zittingsperiode van de vaste commissies of commissies ad hoc worden bij huishoudelijk reglement geregeld. 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het verslag van de aldaar genoemde commissie. b. de benoeming van de in artikel 11 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar. c. voorziening in eventuele vacatures in het AcA bestuur. d. voorstellen van het AcA bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering. e. de begroting van het volgende verenigingsjaar. 3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het AcA bestuur dit wenselijk oordeelt, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 4. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 3, is het AcA bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van uiterlijk vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het AcA bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het AcA bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept. Artikel 13: Toegang en stemrecht 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vergadering, de ereleden en de leden van verdienste. Geen toegang hebben geschorste AcA leden en geschorste AcA bestuursleden. 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. Ieder in artikel 3 lid a en b bedoeld lid dat niet geschorst is, heeft drie stemmen. De in artikel 3 lid c bedoelde leden hebben, voor zover zij niet geschorst zijn, ieder één stem. 3. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

8 Artikel 14: Voorzitterschap en notulen 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het AcA. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. Artikel 15: Besluitvorming van de algemene ledenvergadering 1. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, kunnen in een algemene ledenvergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen indien ten minste een derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet ten minste een derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt binnen dertig dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin ongeacht het aantal ten vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. 2. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met een volstrekte meerderheid, dat wil zeggen met een meerderheid die groter is dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen. 3. Onder uitgebrachte stemmen worden in deze statuten verstaan geldig uitgebrachte stemmen zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft in dat geval opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, tot hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 5. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. 6. Zolang in een algemene ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of

9 tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 7. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 8. Wordt echter direct na het uitspreken van het in het zevende lid van dit artikel bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Artikel 16: Bijeenroepen algemene ledenvergadering 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het AcA bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen. De oproeping geschiedt door een aan alle leden te versturen schriftelijke kennisgeving (via digitale media zoals en sociale media), via een oproep in de AcA Nieuwsbrief, en/of via een oproep op de AcA website. 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17. Artikel 17: Statutenwijziging 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld behoudens het bepaalde in lid 6 van artikel Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering het voorstel waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen aan alle leden ter inzage beschikbaar hebben gesteld. De secretaris is verplicht het adressenbestand en/of bestand op verzoek ter beschikking te stellen. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

10 Artikel 18: Ontbinding 1. De vereniging het AcA kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, en 3 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing. 2. Indien met betrekking tot een besluit tot ontbinding van het AcA geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het AcA bestuur. 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de AcA overeenstemmen. 4. Na de ontbinding blijft het AcA voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen vereist is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging het AcA uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". Artikel 19: Huishoudelijk reglement 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van het AcA. 3. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering. 4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Artikel 20: Slotbepaling In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.

AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL STATUTEN. Doorlopende tekst van de. statuten volgens akte, verleden op 29 maart 1983

AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL STATUTEN. Doorlopende tekst van de. statuten volgens akte, verleden op 29 maart 1983 AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL STATUTEN Doorlopende tekst van de statuten volgens akte, verleden op 29 maart 1983 voor notaris Mr. H. Nijenhuis te Amsterdam. Naam, zetel en duur. Artikel 1.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Naam Artikel 1 1. De naam van de vereniging is Tegenwind Hunzedal 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd in

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STATUTEN van Bladzijde: A Bewonersvereniging Centrumbelangen Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging Centrumbelangen Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE.

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Amersfoort. DOEL Artikel 3.

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna NAAM ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam "Badmintonvereniging De Burcht" en is gevestigd te Anna Paulowna. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

NieuwDemocratischZeist

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist STATUTEN d.d. 13- - NAAM en DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: NieuwDemocratischZeist. 2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA.

De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA. STATUTEN Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA. Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente Hellevoetsluis. Doel Artikel 3 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

Statuten Koor Kaskedieze

Statuten Koor Kaskedieze Statuten Artikel 1. Naam. De vereniging draagt de naam Internationaal Folkloristisch. Dit kan worden afgekort tot. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Krommenie in de gemeente Zaanstad. Artikel 3.

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 Naam Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Amsterdamse Makelaars Club. Zij is gevestigd te Amsterdam Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel

Nadere informatie

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Naam Artikel 1 De vereniging is genaamd Mixed Hockey Club Steenwijk en werd opgericht op negen juli negentienhonderd vijfenzeventig. Zetel Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

L.U.S.V. Basketball STATUTEN

L.U.S.V. Basketball STATUTEN L.U.S.V. Basketball STATUTEN STATUTEN VAN DE BASKETBALVERENIGING LUSV Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Leidse Universitaire Basketbal Sportvereniging: LUSV. Artikel 2: Zij heeft haar zetel te Leiden.

Nadere informatie

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. lid 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging "Bungalowpark de Nuilervennen". lid 2. Zij is gevestigd te Pesse, gemeente Hoogeveen. Artikel 2. lid 1. De vereniging heeft ten

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Statuten Volkstuinvereniging Heerenveen

Statuten Volkstuinvereniging Heerenveen Statuten Volkstuinvereniging Heerenveen Artikel 1 : Naam De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging Heerenveen. Artikel 2 : Zetel De vereniging heeft haar zetel te Heerenveen. Artikel 3 : Doel 1.

Nadere informatie

Leden en Begunstigers.

Leden en Begunstigers. Statuten Bridgeclub Klaver Vier Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Klaver Vier". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Apeldoorn

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "DE UITKOMST". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te s-gravenhage

Nadere informatie

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Bladzijde: A STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub De Kreek. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN WIJKVERENIGING BERG EN BOS, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN PER 20 JULI 2006

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN WIJKVERENIGING BERG EN BOS, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN PER 20 JULI 2006 - 1 - DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN WIJKVERENIGING BERG EN BOS, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN PER 20 JULI 2006 NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: WIJKVERENIGING BERG EN

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Ref: /JA/ STATUTEN

Ref: /JA/ STATUTEN Ref: 2015.001087.01/JA/ STATUTEN Artikel 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam KIM Alumni Vereniging, oftewel KIMAV. Artikel 2. Zetel Zij heeft haar zetel te Den Helder. Artikel 3. Doel vereniging

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Statuten van Bewonersvereniging Reitdiep, gevestigd in de gemeente Groningen

Statuten van Bewonersvereniging Reitdiep, gevestigd in de gemeente Groningen Statuten van, gevestigd in de gemeente Groningen Artikel 1 Naam, zetel en duur van de vereniging De vereniging draagt de naam en heeft haar zetel in de gemeente Groningen. De vereniging is aangegaan voor

Nadere informatie

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T.

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T. STATUTEN 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 STATUTEN NAAM: Artikel 1. De vereniging draagt de naam: LEIDSE AQUARIUM & TERRARIUM VERENIGING

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

LEDEN, ERELEDEN EN DONATEURS.

LEDEN, ERELEDEN EN DONATEURS. 1 NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Zeilvereniging Belterwiede. 2. Zij is gevestigd te Meppel in de gemeente Meppel. 3. De vereniging is opgericht op achttien september negentienhonderd

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

DORPSBELANG KRAGGENBURG

DORPSBELANG KRAGGENBURG blad 1 doorlopende tekst van de statuten van Dorpsbelang Kraggenburg, na akte van statutenwijziging, bij akte op 19 mei 2015 voor mr. P.H. Prummel, notaris te Emmeloord, verleden. ===========================================================

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Ampt Epe en is gevestigd te Epe.

NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Ampt Epe en is gevestigd te Epe. Ampt Epe Statuten 1 Tekst van de statuten van de historische vereniging Ampt Epe, vastgesteld bij notariële akte van 19 juni 1979. NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Ampt Epe en is gevestigd

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Hart voor Stad". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Zaanstad. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.

Nadere informatie

S T A T U T E N. Recreatiesportvereniging voor (ex-)hartpatiënten Deventer en omstreken. Naam, zetel en oprichtingsdatum

S T A T U T E N. Recreatiesportvereniging voor (ex-)hartpatiënten Deventer en omstreken. Naam, zetel en oprichtingsdatum S T A T U T E N Recreatiesportvereniging voor (ex-)hartpatiënten Deventer en omstreken Naam, zetel en oprichtingsdatum Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Recreatiesportvereniging voor (ex-)hartpatiënten

Nadere informatie

STATUTEN DOORLOPENDE TEKST

STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STATUTEN DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de te Amsterdam gevestigde vereniging Oudervereniging van de Algemeen Bijzondere Basisschool Het Gein, opgericht bij akte op 11 september 1991 voor Mr J.C.Y.

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA

Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA Doorlopende tekst van de vereniging: Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA na toepassing akte van statutenwijziging op zestien mei twee duizend drie voor MR.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

STATUTEN van de vereniging ONDERNEMEND HELLENDOORN

STATUTEN van de vereniging ONDERNEMEND HELLENDOORN STATUTEN van de vereniging ONDERNEMEND HELLENDOORN -1- DtB/aw 2014.561934.01 Statuten van de vereniging: Ondernemend Hellendoorn, ontstaan per 19 mei 2015 als gevolg van de fusie tussen de verenigingen:

Nadere informatie

Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen Goedgekeurd door de vereniging Raad van Beheer op kynologisch gebied in 2014 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "Nederlandse

Nadere informatie

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen.

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen. STATUTEN Dit is een gedrukt exemplaar van de originele Statuten van Film-Videoclub De Ronde Venen. Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

Vereniging Buren van Lage Weide

Vereniging Buren van Lage Weide Vereniging Buren van Lage Weide akte van oprichting ref: gv/svp/2013.002163.01 Vandaag, vrijdag dertien september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Willem Petrus Maria Brantjes, notaris in Utrecht:

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

Statuten van CSV 1928 te Zwolle

Statuten van CSV 1928 te Zwolle Statuten van CSV 1928 te Zwolle Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Christelijke Sportvereniging 1928 Voetbal, afgekort CSV 28 voetbal. 2. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. Statuten van de vereniging Hengelclub Ons Genoegen Groningen vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 februari 2010 vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 verleden voor notaris

Nadere informatie

Statuten Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge

Statuten Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge Statuten Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: SAMEWIRKENDE LIMBURGSE VASTELAOVESVERENIGINGE Bij afkorting genaamd: SLV. ZETEL Artikel 2 Zij heeft haar

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: kanovereniging Viking Venlo, en is gevestigd te Venlo.

NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: kanovereniging Viking Venlo, en is gevestigd te Venlo. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: kanovereniging Viking Venlo, en is gevestigd te Venlo. Artikel 2. De vereniging, opgericht zijnde op negen en twintig juni negentienhonderd

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

ZETEL Artikel 2 De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Lopik.

ZETEL Artikel 2 De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Lopik. 1.1 Statuten NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Lopikse Volleybal Vereniging in correspondentie met derden of publicaties af te korten tot LVV eventueel voorafgegaan of gevolgd door een sponsornaam.

Nadere informatie

Naam en Zetel. Duur; Verenigingsjaar. Doel. Lidmaatschap. Artikel 1.

Naam en Zetel. Duur; Verenigingsjaar. Doel. Lidmaatschap. Artikel 1. Naam en Zetel Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: HAARLEMS WIJNGILDE. 2. Zij is gevestigd te Haarlem. Duur; Verenigingsjaar. Artikel 2. 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

KOPIE. - bladzijde 1 -

KOPIE. - bladzijde 1 - KOPIE - bladzijde 1 - van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid De Emmer Duikers, statutair gevestigd te Emmen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-

Nadere informatie

STATUTEN Gewijzigd en opgenomen in een noteriele akte op 3 juli 1979.

STATUTEN Gewijzigd en opgenomen in een noteriele akte op 3 juli 1979. Artikel 1 Artikel 2 STATUTEN Gewijzigd en opgenomen in een noteriele akte op 3 juli 1979. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: "SCHUTTERSVERENIGING ST. ANTONIUS LENGEL". Zij is gevestigd te Lengel,

Nadere informatie

STATUTEN: NAAM EN ZETEL

STATUTEN: NAAM EN ZETEL blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van vereniging: Lijst Groen Noordenveld, gevestigd in de gemeente Noordenveld, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 11 oktober 2017 voor

Nadere informatie

volledig bekend zijn aan het bestuur. Artikel Als gewoon lid kan men worden toegelaten indien men is ingeschreven als student aan een

volledig bekend zijn aan het bestuur. Artikel Als gewoon lid kan men worden toegelaten indien men is ingeschreven als student aan een Ref:/ STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Erasmus Basketbal Vereniging Baros (E.B.V. Baros). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. 3. De vereniging is

Nadere informatie

Statuten der Sportkoepel UT.

Statuten der Sportkoepel UT. Statuten der Sportkoepel UT. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Algemene Drienerlose Studenten Sportstichting Sportkoepel Universiteit Twente. De stichting kan zich van de verkorte

Nadere informatie

1. De vereniging draagt de naam: Belangenvereniging Bewoners Residence Tergouw (kortweg: BBRT) en is gevestigd te Oosterhout.

1. De vereniging draagt de naam: Belangenvereniging Bewoners Residence Tergouw (kortweg: BBRT) en is gevestigd te Oosterhout. STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Belangenvereniging Bewoners Residence Tergouw (kortweg: BBRT) en is gevestigd te Oosterhout. 2. De vereniging is aangegaan voor

Nadere informatie

Statuten. Studievereniging Dimensie

Statuten. Studievereniging Dimensie Statuten Studievereniging Dimensie Laatstelijk gewijzigd d.d. 27 september 2011 NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: DIMENSIE, STUDIEVERENIGING VOOR PSYCHOLOGIE EN ONDERWIJSKUNDE ZETEL Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE TE AMSTERDAM

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE TE AMSTERDAM STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE TE AMSTERDAM Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Jonge Balie te Amsterdam. Zetel Artikel 2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Oprichting Artikel

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland" (bij afkorting genaamd VGDN). Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

B.C. Multi Bridge Pijnacker-Nootdorp

B.C. Multi Bridge Pijnacker-Nootdorp STATUTEN. Naam en zetel. Artikel 1: 1 De vereniging draagt de naam BC Multi Bridge en is gevestigd te. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als de vereniging. Oprichtingsdatum en verenigingsjaar.

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN EN REGLEMENTEN TENNISCLUB GOUTUM

STATUTEN EN REGLEMENTEN TENNISCLUB GOUTUM Infogids Tennisclub Goutum pagina 1 STATUTEN EN REGLEMENTEN TENNISCLUB GOUTUM Artikel 1. De vereniging draagt de naam 'Tennisclub Goutum en is opgericht op 7 april 1977. Artikel 2. De vereniging is gevestigd

Nadere informatie