AB OFGV Installatie. 16:30 uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur"

Transcriptie

1 AB OFGV Installatie 16:30 uur

2 CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum : 11 juni 2012 Tijd : 16:30-17:30 uur Locatie : Provinciehuis te Lelystad Genodigden Afgemeld : : mw. A.E. Bliek-de Jong (Flevoland, voorzitter), mw. B. Steunenberg (Almere), mw. J.Z. de Joode-Baljet (Blaricum), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen), dhr. R. Meerhof (Muiden), mw. W. de Vries-Kempes (Naarden), dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. P.S.A. Gach (Dronten), dhr. F. van Osch (Hilversum), dhr. E.J. Roest (Laren), dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad), dhr. T. Talsma (Noord-Holland), dhr. W. Schutte (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk),dhr. G.H. Abrahamse (Wijdemeren) en dhr. G.M. Dijksterhuis (Zeewolde) Dhr. P.M.R. Schuurmans (kwartiermaker/directeur OFGV) en M. Sman (notulist) dhr. J. van der Hoeven (Weesp) 1. Algemeen Bestuur in oprichting BIJGESLOTEN 1.1 Opening AB i.o. 1.2 Verslag Ter vaststelling Concept verslag 20 februari 1.3 Voorstel voorzitter installatievergadering Voorstel namens DB 1.4 Sluiting 2. Algemeen Bestuur installatie BIJGESLOTEN 2.1 Opening en vaststellen agenda AB-installatie 2.2 Installatie AB-leden a. Samenstelling AB, check op rechtmatigheid b. Kennisnemen stemverhouding c. Kiezen voorzitter d. Benoemen DB leden e. Benoeming en eed afleggen secretaris/directeur 2.3 Eerdere besluiten AB i.o. Vaststellen 2.4 Documenten GR Vaststellen Reglement AB Vaststellen Archiefverordening Vaststellen Financiële verordening 2.5 Huisvesting Ter vaststelling Lijst AB-leden Overzicht stemverhouding (volgt) Beslispunt voorzitter Beslispunt DB-leden Beslispunt secretaris/directeur Overzicht eerdere besluiten Beslispunt Reglement van orde Reglement van orde Beslispunt Archiefverordening Archiefverordening Beslispunt Financiële verordening Financiële verordening Voorstel huisvesting DB aan AB Overzicht reacties op consultatie 2.6 Rondvraag en sluiting Aansluitend bijeenkomst met gasten

3 Concept verslag AB OFGV-overleg Bladnummer 1 Documentnummer: Concept verslag Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum : 20 februari 2012 Tijd : 16:30 18:30 uur Locatie : Provinciehuis te Lelystad Aanwezig : mw. A.E. Bliek-de Jong (Flevoland, voorzitter), mw. B. Steunenberg (Almere), mw. J.Z. de Joode-Baljet (Blaricum), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen), R.Meerhof (Muiden), mw. W. de Vries-Kempes (Naarden), dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. P.S.A. Gach (Dronten), dhr. F. van Osch (Hilversum), dhr. E.J. Roest (Laren), dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad), dhr. T. Talsma (Noord-Holland), dhr. W. Schutte (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. J. van der Hoeven (Weesp), dhr. G.H. Abrahamse (Wijdemeren) en dhr. G.M. Dijksterhuis (Zeewolde) mw. E. Pot-van t Hof (kwartiermaker OFGV) en H. Hartlief (notulist) 1 Opening en vaststelling agenda -De voorzitter heet een ieder welkom. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 2 Mededelingen -De voorzitter deelt mee dat het DB een gesprek gehad heeft met de beoogd directeur. De provincie Flevoland neemt daarbij het werknemerschap op zich t/m eind 2012 De voorzitter deelt mee dat in het DB besloten is in het vervolg drie weken van te voren de stukken aan te leveren bij de bestuurders. 3 Voortgang kwartiermakersfase -De voorzitter stelt het beslispunt capaciteit aan de orde. -Pot ligt het beslispunt voortgangsrapportage toe en geeft door dat er diverse kleinere en grotere klussen gedaan moeten worden voor de werkgroepen Financiën en Communicatie waarbij er te weinig capaciteit aangeboden wordt. De oproep betreft een halve dag per week inzet vanuit een deelnemende gemeente gedurende de rest van het jaar. Urk en Weidemeren geven aan dat zij zullen nagaan of ze aanvullende capaciteit kunnen leveren. Voortgangsrapportage Er zijn geen inhoudelijke aanvullingen/wijzigingen. Er vindt een korte discussie plaats waaruit naar voren komt dat indien er in de voortgangsrapportage iets op rood staat dat ook feitelijk als beslispunt geformuleerd zou moeten worden. Budgetoverzicht kwartiermakersfase Geen opmerkingen/aanvullingen Capaciteitsoverzicht werkgroepen Geen opmerkingen/aanvullingen 4 Voortgang besluitvorming -De voorzitter stelt de voortgang besluitvorming aan de orde. Wijzigingen worden als volgt doorgegeven - Dronten B&W in Maart en Raad April - Hilversum Raad 18 April - Urk B&W Februari en in maart naar de Raad. - Wijdemeren 21 febr B&W

4 Concept verslag AB OFGV-overleg Bladnummer 2 Documentnummer: De overige besluitvorming loopt nog volgens schema. Er volgt enige discussie over de mogelijke hobbels bij de besluitvorming qua financiën en achterblijvende overhead B&W Naarden, Noordoostpolder en Urk hebben al positief besloten over GR en het bedrijfsplan B&W Zeewolde heeft e.e.a. een week aangehouden. Er komt wellicht een brief vanuit Zeewolde met aandachtpunten over de hoogte van exploitatiekosten. Hilversum en Noordoostpolder geven als advies mee dat zij voorstellen dat bij de begrotingbehandeling alles in een keer afgehandeld zou kunnen worden Lelystad stelt een eenmalige veegactie voor De voorzitter spreekt af dat er een veegactie komt voor technische aanpassingen in de GR na de oprichting van de GR. Later dit jaar volgt dan een nieuwe besluitronden met aanpassingen. De projectorganisatie wordt verzocht de eerste gewenste technische wijziging (art 26) met Naarden af te stemmen. 5 Opbrengst takendiscussie De voorzitter vraagt of er op-aanvullingen zijn betreffende het stuk Opbrengsten ambtelijke en bestuurlijke discussie kansrijke taken. Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen inhoudelijk. -Hilversum: Ambtelijke afstemming tussen grote gemeenten lijkt niets op te leveren. Er wordt afgesproken dat de bestuurders zelf initiatief nemen om tot een bestuurlijke afspraak te komen. Consequenties niet inbrengen taken + pakket prov N-Holland Laren, Almere,Naarden en daarmee de overige deelnemers vragen om een toelichting waarom de provincie N-Holland deze taken niet inbrengt. De voorzitter vraagt of N-Holland hierover uitleg kan geven. De provincie N-Holland geeft aan op den duur wel de plustaken onder te brengen bij de OFGV, dat zal dan in 2015 plaatsvinden of zoveel eerder. Op dit moment vindt er nog een intern onderzoek plaats naar de juiste verdeling van de aanwezige taken die over moeten gaan naar de zes uitvoeringsdiensten in de provincie. Provincie N-Holland geeft aan open te staan voor het tussentijds oplossen van eventuele coördinatieproblemen voor de OGFV. 6 Huisvesting De voorzitter geeft in het kort aan waar vanuit het oogpunt huisvesting mee gerekend is. Er zijn drie locaties in het onderzoek meegenomen. Een B locatie aan de A6 met slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer, een A locatie nabij het centrum van Lelystad en het provinciehuis te Lelystad. De provincie doet in de vergadering het aanbod van kale verhuurprijs van 90 euro per m2 voor huisvesting van de omgevingsdienst in het provinciehuis. De vergadering is positief over het aanbod van de provincie en aframing van de exploitatiekosten voor huisvesting. De servicekosten zijn hierin nog niet meegenomen. De vergadering wil graag dat voor de servicekosten ook een integrale afweging gemaakt wordt, waarbij ook inzicht geboden wordt in de bijkomende facilitaire dienstverleningskosten. Besluitvorming hierover wordt niet uitgesteld tot mei, maar zal tussentijds via de mail plaats vinden. 7 Communicatieplan Geen opmerkingen/aanvullingen Wordt vastgesteld. Bestuurlijke vragen en antwoorden 8 De voorzitter vraagt of het stuk nog aanvullingen behoeft? Het is een levend document en is daarmee van toegevoegde waarde

5 Concept verslag AB OFGV-overleg Bladnummer 3 Documentnummer: voor alle bestuurders. Urk verzoekt een aanvulling met betrekking tot de berekening van de vierkante meters. Er wordt gevraagd of het stuk ook door de OGFV verzonden wordt naar de diverse raadsleden. Dit is niet de opzet. Het is aan de deelnemers zelf hoe men daarmee wil omgaan. 8 Rondvraag en sluiting Geen gebruik van gemaakt

6 Concept verslag AB OFGV-overleg Bladnummer 4 Documentnummer: Afsprakenlijst Afspraak door Datum gereed 1. Aan het AB in het vervolg drie weken van te voren Kwartiermaker 20 febr. de stukken aanleveren. 2. Voortgangsrapportage: Bij een rood signaal wordt Kwartiermaker 20 febr. een beslispunt geformuleerd. 3. Capaciteit voor werkgroep Financiën en Alle, specifiek Urk 20 febr Communicatie regelen. en Wijdemeren 4. Takendiscussie Bestuurders grote 20 febr. Bestuurders van grote gemeenten nemen zelf initiatief om tot afspraken te komen. gemeenten 5. Er komt een Veegactie voor technische Kwartiermaker 20 febr. aanpassingen in de GR na de oprichting van de GR Later dit jaar een nieuwe besluitronde met aanpassingen. De projectorganisatie stemt met Naarden de technische wijziging voor artikel 26 af. 6. Burgemeester Laren neemt initiatief naar Roest 20 febr. veiligheidsregio en burgemeester Urk over afstemming taak brandpreventie. 7. Takendiscussie+ pakket N-Holland Provincie N-Holland 20 febr. Provincie N-Holland geeft aan open te staan voor het tussentijds oplossen van eventuele coördinatieproblemen voor de OGFV. 8. Huisvesting De vergadering wil graag dat voor de servicekosten ook een integrale afweging gemaakt wordt waarbij ook inzicht geboden wordt in de bijkomende facilitaire dienstverleningskosten. Kwartiermaker 20 febr. 2 april

7 Memo Datum 21 mei 2012 Aan Algemeen Bestuur i.o. OFGV Afdeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Van Dagelijks bestuur i.o. OFGV Doorkiesnummer Betreft Aanwijzen technisch voorzitter installatievergadering Bijlage Registratienummer: Afschrift - Opmerkingen 1 Beslispunt Argument Wethouder J.A. Fackeldey als vertegenwoordiger van een van de deelnemende gemeenten, aan te wijzen als technisch voorzitter voor de installatievergadering De installatievergadering is een bijzondere vergadering waarin de GR en het Algemeen en Dagelijks Bestuur officieel wordt ingesteld. Het AB kiest in de eerste vergadering uit haar midden een voorzitter. Voorafgaand aan deze keuze dient de vergadering ook geleid te worden. Voorgesteld wordt om wethouder Fackeldey, als vertegenwoordiger van de grootste gemeentelijke deelnemer, als technisch voorzitter van dit overleg aan te wijzen. Het technisch voorzitterschap vervalt op het moment dat het AB volgens artikel 14 van de GR uit haar midden een voorzitter kiest.

8 Memo Datum 21 mei 2012 Aan Algemeen Bestuur i.o. OFGV Afdeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Van Directeur OFGV Doorkiesnummer Betreft Vaststellen rechtmatige aanwezigheid leden Algemeen Bestuur Bijlage Registratienummer: Afschrift - Opmerkingen Artikel 6 van de GR-OFGV stelt dat het AB uit 17 leden bestaat en dat ieder deelnemend college uit hun midden een lid en een plaatsvervanger benoemd. De AB-leden zijn dus door middel van een collegebesluit benoemd en kunnen ook niet naar willekeur vervangen worden. Het is daarom van belang, zeker ook bij de eerste vergadering, de rechtmatigheid te controleren van de aanwezigheid van de deelnemers. Daarnaast is een minimale vertegenwoordiging nodig (quorum) om besluiten op basis van stemmen te nemen. Met het tekenen van de presentielijst verklaren de aanwezige personen dat zij door hun college als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de OFGV zijn benoemd. De 17 deelnemende partijen worden door de volgende personen rechtmatig vertegenwoordigd. Provincie Flevoland mw. A.E. Bliek-de Jong Provincie Noord-Holland dhr. T. Talsma Gemeente Almere dhr. E.W. Anker Gemeente Blaricum mw. J.Z. de Joode-Baljet Gemeente Bussum dhr. G. Boekhoff Gemeente Dronten dhr. P.S.A. Gach Gemeente Hilversum dhr. F. van Osch Gemeente Huizen mw. P.J. van Hartskamp-de Gemeente Laren dhr. E.J. de Jong Gemeente Lelystad dhr. J.A. Fackeldey Gemeente Muiden dhr. R. Meerhof Gemeente Naarden mw. W. de Vries-Kempes Gemeente Noordoostpolder dhr. W. Schutte Gemeente Urk dhr. G. Post jr. Gemeente Weesp dhr. J. van der Hoeven Gemeente Wijdemeren dhr. G.H. Abrahamse Gemeente Zeewolde dhr. G.M. Dijksterhuis Ter vergadering gaat een presentielijst rond voor ondertekening.

9 Memo Datum 21 mei 2012 Aan Algemeen Bestuur OFGV Afdeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Van Dagelijks bestuur i.o. OFGV Doorkiesnummer Betreft Voorzitter Algemeen Bestuur OFGV Bijlage Registratienummer: Afschrift - Opmerkingen 1 Beslispunt Argument Gelet op de artt. 11 en 14 van de Gemeenschappelijke Regeling de Gedeputeerde A.E. Bliek-de Jong aan te wijzen als voorzitter van het Algemeen en daarmee ook van het Dagelijks Bestuur van de OFGV. Gedeputeerde Bliek is in het voortraject vanuit de provinciale regierol de voorzitter geweest van de bestuurlijke overleggen (het AB en DB i.o.). Voorgesteld wordt deze positie te continueren voor zolang de opbouwfase voortduurt. Toelichting: Volgens artikel 14 lid 1 van de GR-OFGV wijst het AB uit haar midden een voorzitter aan. Artikel 14 lid 2 stelt dat de voorzitter van het Algemeen Bestuur ook de voorzitter is van het Dagelijks Bestuur. Binnen het Flevolandse college heeft gedeputeerde Bliek de projectportefeuille voor de vorming van de Omgevingsdienst.

10 Memo Datum 21 mei 2012 Aan Algemeen Bestuur OFGV Afdeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Van Dagelijks bestuur i.o. OFGV Doorkiesnummer Betreft Voorzitter Algemeen Bestuur OFGV Bijlage Registratienummer: Afschrift - Opmerkingen 1 Beslispunt Argument Gelet op art. 11 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling de leden van het DB i.o. aan te wijzen als leden van het Dagelijks Bestuur en daarmee de samenstelling van het Dagelijks bestuur van de OFGV te continueren Artikel 11 van de GR-OFGV stelt dat in de eerste vergadering van het AB de leden van het Dagelijks Bestuur worden aangewezen. Het huidige Dagelijks Bestuur bestaat overeenkomstig artikel 11 van de GR- OFGV uit 5 leden (één namens de provincies, twee namens de Noord- Hollandse en twee namens de Flevolandse gemeenten). Er is op dit moment geen aanleiding de samenstelling van het DB te veranderen.

11 Memo Datum 21 mei 2012 Aan Algemeen Bestuur OFGV Afdeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Van Dagelijks bestuur i.o. OFGV Doorkiesnummer Betreft Benoeming secretaris AB en directeur OFGV Bijlage Registratienummer: Afschrift - Opmerkingen 1 Beslispunt Argument Gelet op de art. 20 van de Gemeenschappelijke Regeling de heer P.M.R. Schuurmans te benoemen als secretaris van het Algemeen Bestuur en daarmee als directeur van de Omgevingsdienst. De heer Schuurmans is reeds in functie als directeur / kwartiermaker. 2 Beslispunt De voorzitter van het AB te machtigen de rechtpositionele aspecten van deze benoeming af te wikkelen. Argument De heer Schuurmans staat nu nog op de loonlijst van de provincie aangezien de GR nog i.o. verkeerde. Evenals de overige medewerkers van de OFGV zal ook hij op enig moment formeel een arbeidscontract met de nieuwe organisatie overeen moeten komen.

12 Memo Datum 11 juni 2012 Aan Algemeen Bestuur OFGV Afdeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Van Dagelijks Bestuur i.o. OFGV Doorkiesnummer Betreft Vaststellen eerder genomen besluiten Algemeen Bestuur Bijlage Registratienummer: Afschrift - Opmerkingen 1 Beslispunt Argument De genomen besluiten als Algemeen Bestuur i.o, zoals in het voorstel weergegeven, als Algemeen Bestuur te bekrachtigen Toen besloten is het moment van aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV uit te stellen is ook besloten om vanaf 1 januari 2012 te werken met Algemeen en een Dagelijks Bestuur in oprichting. Hiervoor is toen gekozen om toch, ook zonder formele GR, slagvaardig een aantal zaken ter voorbereiding op het tot stand brengen van de OFGV op te kunnen pakken. Vanuit praktische overwegingen is hiervoor gekozen in het besef dat deze constructie juridisch niet juist was. Door de, in het AB i.o. genomen besluiten te bekrachtigen in het Algemeen Bestuur zijn de besluiten ook formeel binnen de regels van de GR genomen. Het Algemeen Bestuur i.o OFGV heeft in 2012 de volgende besluiten genomen: Volg nr. Beslispunt Datum besluit 1 Afgesproken wordt een veegactie voor technische aanpassingen in 20 februari 2012 de GR na de oprichting van de GR. Later dit jaar volgt dan een nieuwe besluitronde met aanpassingen. Daarin wordt in ieder geval de gewenste technische wijziging (art 26) van Naarden meegenomen 2 Communicatieplan (versie 30/1/2012 nr ) vastgesteld 20 februari Vastgesteld dat vraag en antwoord document (versie 14/2/2012 nr ) een levend document is en van waarde voor de besluitvorming 20 februari 2012

13 Memo Datum 11 juni 2012 Aan Algemeen Bestuur OFGV Afdeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Van Dagelijks Bestuur i.o. OFGV Doorkiesnummer Betreft Vaststellen Reglement van Orde Bijlage Registratienummer: Afschrift - Opmerkingen 1 Beslispunt Het Reglement van Orde voor het AB vast te stellen 2 Argument Beslispunt Artikel 9 lid 1 GR-OFGV stelt dat het algemeen bestuur voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststelt Het reglement na twee jaar te evalueren Argument Gekozen is voor een zo compleet mogelijk Reglement van Orde. Na twee jaar zal bezien worden of dit voldoende aansluit bij de praktijk of dat het moet worden aangepast.

14 Reglement van orde Algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 9, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; Besluit vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen. b. regeling: gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland &Gooi en Vechtstreek; c. OFGV: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; d. voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur van de OFGV of diens plaatsvervanger; e. lid of leden: lid of leden van het algemeen bestuur van de OFGV; f. amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen; g. subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft; h. motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken; i. voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering; j. initiatiefvoorstel: een voorstel voor een verordening of een ander voorstel. Artikel 2. De voorzitter De voorzitter is belast met: a. het leiden van de vergadering; b. het handhaven van de orde; c. het doen naleven van het reglement van orde; d. hetgeen de wet, de regeling of dit reglement hem verder opdraagt Artikel 3. De secretaris 1. De secretaris is in elke vergadering van het algemeen bestuur aanwezig. Bij verhindering of afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een door het algemeen bestuur daartoe aangewezen plaatsvervangend secretaris. 2. De secretaris kan, indien daartoe door de voorzitter uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen. Reglement van Orde Algemeen bestuur OFGV HB

15 HOOFDSTUK II VERGADERINGEN Paragraaf 1. Tijdstip van vergaderen; voorbereidingen Artikel 4. Vergaderfrequentie 1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en verder zo dikwijls als het algemeen bestuur daartoe besloten heeft. 2. Indien de voorzitter of het dagelijks bestuur of ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit het algemeen bestuur bestaat het onder opgaaf van redenen nodig oordeelt belegt de voorzitter binnen 10 dagen een vergadering. 3. De secretaris stelt,in afstemming met het algemeen bestuur, voor de aanvang van elk kalenderjaar een schema op voor de in dat jaar te houden vergaderingen. Dit schema wordt tijdig ter kennis gebracht van de leden. Artikel 5. Oproep 1. De voorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering. 2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 32 van dit reglement bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden. Artikel 6. Agenda 1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen. Deze wordt met de daarbij behorende stukken aan de leden verzonden, en openbaar gemaakt. 2. Bij aanvang van de vergadering stelt het algemeen bestuur de agenda vast. 3. Op voorstel van een lid van het algemeen bestuur of de voorzitter kan het algemeen bestuur bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren. 4. Op voorstel van een lid of van de voorzitter kan het algemeen bestuur de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. Artikel 7. Ter inzage leggen van stukken 1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het kantoor van de OFGV inzage gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving. 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze aan een ieder ter beschikking worden gesteld. 3. Indien omtrent stukken op grond van artikel 32 van dit reglement geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de secretaris en verleent de secretaris de leden inzage. Artikel 8. Openbare kennisgeving 1. De vergadering wordt door aankondiging in de plaatselijke huis-aan-huisbladen in Flevoland en Gooi en Vechtstreek en op de website van de OFGV openbaar gemaakt 2. De openbare kennisgeving vermeldt: a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering; b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de bij de vergadering behorende stukken kan inzien. 3. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden, indien elektronisch beschikbaar, op de website van de OFGV geplaatst. Reglement van Orde Algemeen bestuur OFGV HB

16 Paragraaf 2. Orde der vergadering Artikel 9. Presentielijst Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van het algemeen bestuur de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de secretaris door ondertekening vastgesteld. Artikel 10. Opening vergadering: quorum 1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur indien meer dan de helft van het ingevolge de regeling zitting hebbende leden blijkens de presentielijst aanwezig is. 2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering. Deze vergadering kan niet eerder plaats vinden dan tenminste 24 uur na het bezorgen van de oproeping. 3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. Artikel 11. Verslag 1. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst en een kort verslag van de vergadering. Het verslag is tevens de besluitenlijst. 2. Het conceptverslag van de voorgaande vergadering wordt binnen twee weken toegezonden aan de leden. Het conceptverslag wordt gelijktijdig aan de overige personen die het woord hebben gevoerd, toegezonden. 3. Het conceptverslag bevat tenminste: a. de namen van de voorzitter, de secretaris en de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de leden die afwezig waren en overige personen die het woord gevoerd hebben; b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest; c. een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de aanwezigen die het woord voerden; d. een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van de namen van de leden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de leden die zich overeenkomstig de wet van stemming hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist; e. de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamendementen; f. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie door het algemeen bestuur is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen. g. de genomen besluiten. 4. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld, waarna deze door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. Artikel 12. Ingekomen stukken Bij het algemeen bestuur ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur, worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden toegezonden en ter inzage gelegd. Artikel 13. Aantal spreektermijnen 1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij het algemeen bestuur anders beslist. 2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 3. Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel. 4. Het derde lid is niet van toepassing op: a. de rapporteur van een commissie; b. het lid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel. 5. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde. Reglement van Orde Algemeen bestuur OFGV HB

17 Artikel 14. Handhaving orde: schorsing 1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het in acht nemen van dit reglement te herinneren; b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 2. Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering waarin zulks plaats heeft over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen. 3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten. Artikel 15. Beraadslaging 1. Het algemeen bestuur kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen. 2. Op verzoek van een lid of op voorstel van de voorzitter kan het algemeen bestuur besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het dagelijks bestuur de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. 3. Het algemeen bestuur kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden en de secretaris, deelnemen aan de beraadslaging. 4. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of één der leden genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen. Artikel 16. Stemverklaring Na het sluiten van de beraadslaging en voordat het algemeen bestuur tot stemming overgaat, heeft ieder lid het recht zijn stemgedrag te motiveren. Artikel 17. Beslissing 1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij het algemeen bestuur anders beslist. 2. Nadat de beraadslaging is gesloten vindt, na een stemming over eventuele amendementen, de stemming plaats over het voorstel, zoals het dan luidt, in zijn geheel tenzij geen stemming wordt gevraagd. 3. Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing. Paragraaf 3. Procedures bij stemmingen Artikel 18. Algemene bepalingen overstemming 1. De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Indien geen stemming wordt gevraagd en ook de voorzitter dit niet verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aangenomen. 2. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich van medestemmen dienden te onthouden in een aangelegenheid die het lid rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. 3. Indien door een of meer leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling. 4. De voorzitter of de secretaris roept de leden bij naam op hun stem uit te brengen. 5. Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming op grond van de Wet moet onthouden verplicht zijn stem uit te brengen. 6. De leden brengen hun stem uit door het woord 'voor' of 'tegen' uit te spreken, zonder enige toevoeging. 7. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing nog herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt wel Reglement van Orde Algemeen bestuur OFGV HB

18 aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de stemming brengt dit echter geen verandering. 8. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit Artikel 19. Stemming over amendementen en moties 1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd. 2. Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement. 3. Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt de regel, dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het eerst in stemming wordt gebracht. 4. Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie. Artikel 20. Stemming over personen 1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter drie leden tot stembureau. 2. leder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van stemming dient te onthouden vanwege een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn. 3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. Het algemeen bestuur kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje. 4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden. 5. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht. De leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd, worden geacht geen stem te hebben uitgebracht. 6. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist het algemeen bestuur, op voorstel van de voorzitter. 7. Onder de zorg van de secretaris worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag vernietigd. Artikel 21. Herstemming over personen 1. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan. 2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben. 3. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. Artikel 22. Beslissing door het lot 1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven. 2. Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud. 3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen. Reglement van Orde Algemeen bestuur OFGV HB

19 HOOFDSTUK III RECHTEN VAN LEDEN Artikel 23. Amendementen 1. leder lid kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Er kan alleen beraadslaagd worden over amendementen die ingediend zijn door leden die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn. 2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement). 3. Elk amendement of subamendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde -oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. 4. Intrekking, door de indiener(s), van het amendement of subamendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden. Artikel 24. Moties 1. leder lid kan ter vergadering een motie indienen. 2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. 4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 5. Intrekking, door de indiener(s), van de motie is mogelijk totdat de besluitvorming door het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden. Artikel 25. Voorstellen van orde 1. De voorzitter en ieder lid van het algemeen bestuur kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht. 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. 3. Over een voorstel van orde beslist het algemeen bestuur terstond. Artikel 26. Initiatiefvoorstel 1. Een initiatiefvoorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 2. De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij de schriftelijke oproep al verzonden is. In dit laatste geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst. Bij vaststelling van de agenda wordt het initiatiefvoorstel in stemming gebracht. 3. De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij het algemeen bestuur oordeelt dat: a. het voorstel met het oog op de orde van de vergadering tezamen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld; b. het voorstel voor advies naar het dagelijks bestuur dient te worden gezonden. In dit geval bepaalt het algemeen bestuur in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt 4. Het algemeen bestuur kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening. Artikel 27. Interpellatie 1. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen. 2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. Het algemeen bestuur bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden. Reglement van Orde Algemeen bestuur OFGV HB

20 3. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden niet meer dan eenmaal, tenzij het algemeen bestuur hen hiertoe verlof geeft. Artikel 28. Schriftelijke vragen 1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd. 2. De vragen worden bij de voorzitter ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden worden gebracht. 3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt de secretaris de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 4. De antwoorden van het dagelijks bestuur worden aan de leden toegezonden. 5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur en bij mondelinge beantwoording in dezelfde vergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door het dagelijks bestuur gegeven antwoord, tenzij het algemeen bestuur anders beslist. Artikel 29. Schriftelijke vragen raads- en statenleden 1. leder lid van de raad van een aan de regeling deelnemende gemeente of provincie kan aan het algemeen bestuur schriftelijk vragen stellen. De vragen worden bij de voorzitter ingediend. 2. De voorzitter brengt de gestelde vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van alle raden van de aan de regeling deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van Zuid-Holland. 3. Het algemeen bestuur beantwoordt de vragen zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee maanden, nadat de vragen de voorzitter hebben bereikt. De antwoorden worden door de voorzitter zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de raden van de aan de regeling deelnemende gemeenten en provincies medegedeeld. Bij de antwoorden worden de vragen opnieuw vermeld. Artikel 30. Inlichtingen 1. Indien een lid van het algemeen bestuur over een onderwerp inlichtingen verlangt over het door het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter gevoerde bestuur, wordt een verzoek daartoe ingediend bij het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter. 2. De secretaris draagt er zorg voor dat de overige leden een afschrift van dit verzoek krijgen. 3. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop volgende vergadering gegeven. 4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, waarin de antwoorden zullen worden gegeven. Reglement van Orde Algemeen bestuur OFGV HB

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 208 24 april 2014 Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Gelet op Artikel 52, eerste lid aanhef

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord;

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; De bestuurscommissie GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord; Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; BESLUIT: Vast stellen het volgende:

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007.

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Bestuursvoorstel (DB) Beh.door: Lacour, J.P. Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Onderwerp: Bijlage(n): Reglement van orde voor de vergaderingen van het dagelijks

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het volgende reglement van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. 1. In dit

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003;

gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003; De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003; met inachtneming van het vastgestelde amendement d.d. 5 juni 2003 gelet op artikel 16 van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen: het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeente Kaag

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010.

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. Reglement van orde voor de gemeenteraad (versie 2010) 1 Inhoudsopgave Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 REGLEMENT VAN ORDE Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. De voorzitter Degene die een

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Inhoud Verordening op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014... 1 Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen... 4 1. Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016 In te stemmen met het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad De raad van de gemeente Baarle-Nassau, Op advies van het presidium van 3 april 2017; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; B E S L U I T: Vast te stellen het reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015 GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015 2015-006.2 Reglement van Orde gemeenteraad 2015 rb vastgesteld 3 februari 2015 1 Inhoudsopgave Reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân

Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement van orde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de gemeenteraad

Reglement van orde voor de gemeenteraad Toegevoegd artikel 46a (vastgesteld 17-11-2015; bekendgemaakt Ede Stad 14-12-2011) en gewijzigd artikel 19 (vastgesteld 30-4-2015; bekendgemaakt in Gemeenteblad 6 mei 2015, nr. 809) Reglement van orde

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE 2016

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE 2016 De raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het advies van het presidium d.d. 29 augustus 2016, nr. 16.40; gelet op artikel 16 en 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet,

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het volgende REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Reglement van orde gemeenteraad Grootegast

Reglement van orde gemeenteraad Grootegast Reglement van orde gemeenteraad Grootegast 2010 Vastgesteld door de raad van de gemeente Grootegast, d.d. 11 mei 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

1 - ALGEMEEN DEEL...4

1 - ALGEMEEN DEEL...4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1 - ALGEMEEN DEEL...4 Algemeen...4 Artikel 1.1. Algemeen... 4 Artikel 1.2. - Vergadercyclus... 4 Artikel 1.3. - Dagen... 4 Toehoorders en pers...4 Artikel 1.4. - Geluid-

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Nadere informatie

B E S L U I T: 1. De wijzigingen in reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vast te stellen.

B E S L U I T: 1. De wijzigingen in reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vast te stellen. De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van de raadsvoorzitter, gehoord het presidium, van 15 november 2010, registratienummer Raad 2010-070, met betrekking tot Nieuw reglement van orde

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Gemeentebestuur! "# $%$ & - & ' ( & & & ) & * & + & + + - & & & +! & * Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie RvO Raad Gemeente Emmen Art. 1 Begripsomschrijvingen a. amendement: voorstel tot wijziging van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN GEMEENTERAAD ENKHUIZEN RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Enkhuizen; gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de gemeenteraad d.d. 5 september 2011, nummer: 2011045; gelet op artikel 16

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 BLANCO gemeente Eindhoven 16R6835 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00752 Beslisdatum B&W 7 juni 2016 Dossiernummer 16.23.351 Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Vastgesteld door Provinciale Staten bij besluit van 10 juli 2015 (P-15-009) Gepubliceerd op: 20 juli 2015 in Provinciaal

Nadere informatie

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010 Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam 3 juni 2010 inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 7 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen 8 Hoofdstuk 3: Het houden van de vergaderingen..

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 112479 17 augustus 2016 Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT:

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of burgercommissielid van een raadscommissie; b. burgercommissielid: kiesgerechtigde inwoner

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente..

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente.. Ontwerpstatuten Federatie De onderstaande statuten zijn een voorbeeld van samenwerking tussen een school voor voortgezet onderwijs en een ROC. Met name de invulling van de artikelen over de doelstelling

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Overijssel 2007

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Overijssel 2007 CVDR Officiële uitgave van Overijssel. Nr. CVDR33103_1 29 november 2016 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Overijssel 2007 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Reglement van Orde PS en statencommissies

Reglement van Orde PS en statencommissies Reglement van Orde PS en statencommissies December 2013 Inhoud Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten Wetstechnische informatie 3 HOOFDSTUK 1, ALGEMENE

Nadere informatie

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 29 januari 2015 Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van Hefpunt;

Het algemeen bestuur van Hefpunt; Het algemeen bestuur van Hefpunt; Overwegende, dat het algemeen bestuur op grond van het gestelde in artikel 9, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt een reglement van orde dient vast te stellen;

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hollands Kroon. Nr. 75213 9 juni 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2016 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009;

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 6 Titel : Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oost Gelre 2010 De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Leeuwarden 2014

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Leeuwarden 2014 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Leeuwarden 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. De

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 82319 30 december 2014 Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015; De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier;

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit Reglement van Orde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het volgende reglement: Verordening op de fora

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2014

Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2014 Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2014 De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 25 november 2014 Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 22 september 2014

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie