Meerdere wetscholen: Zegen of vloek?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerdere wetscholen: Zegen of vloek?"

Transcriptie

1 Meerdere wetscholen: Zegen of vloek? Anne Dijk & Kamel Essabane De islamitische traditie kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. Zo is Allah absoluut één en ondeelbaar, maar heeft Hij (meer dan) 99 attributen. De godsdienst is bij God één, maar er zijn vele profeten, boodschappers en geopenbaarde boeken. De Qur an, het laatste woord van God, is één, maar er zijn meerdere uitleggen. Er is één laatste Profeet (vrede zij met hem), maar er zijn verschillende biografieën en hadithverzamelingen. Pluriformiteit zien we ook in de verschillende klassieke islamitische wetenschappen: de systema- tische theologie (kalam) kent verschillende scholen, in de mystiek is sprake van verschillende broederschappen en als het gaat om het islamitisch recht (shari a) en de jurisprudentie (fiqh) ken- nen we een aantal wetscholen, die elkaar erkennen en respecteren ondanks hun verschillen. Hoe is de diversiteit van wetscholen ontstaan? En is die diversiteit een zegen of een vloek? De islam kent diverse bronnen van autoriteit. Op basis van de systematisering van de invloedrijke soennitische geleerde uit de vroege islam, imam Shafi i, zijn de meeste moslims het erover eens geworden dat er in het islamitisch recht vier bronnen van autoriteit zijn. Gerangschikt in volgorde van belangrijkheid zijn dit: Qur an, sunnah, ijma en qiyaas (hieronder uitgelegd). Daarnaast zijn er nog bronnen die per wetschool verschillen. De rangschikking in autoriteit om tot interpretaties en regels of wetten te komen is van belang, omdat deze de wortels (usul) vormen van de verschillen tussen de wetscholen of madhahib. De eerste en meest gezaghebbende bron is het geopenbaarde woord van Allah s.w.t., de Qur an. Vrijwel alle moslims zijn het erover eens dat deze woorden letterlijk van Allah komen. De tweede bron is meestal de sunnah, de geleefde praktijken en gewoonten van de Profeet Mohammed óf de ahadith (e.v. hadith), de letterlijk opgeschreven woorden, daden of stilzwijgende toestemmin- gen van de Profeet, overgeleverd door zijn metgezellen (sahaba). Feitelijk gezien zijn sunnah en hadith twee verschillende concepten. Sunnah betekent letterlijk een gewoonte of een gebruik. Zo kennen we dus ook sunnah van metgezellen of khaliefen. Een hadith betekent letterlijk een vertel- ling (van het werkwoord hadatha, wat onder andere vertellen of rapporteren betekent). In de vroege islam waren dit twee aparte concepten, maar omdat wij kennis verkrijgen over de sunnah door middel van ahadith die doorverteld en uiteindelijk opgeschreven zijn, zijn deze twee erg nauw met elkaar verbonden geraakt. In onze tijd gebruikt men ze vaak als synoniemen. Een derde bron is ijma, consensus of overeenstemming, gebaseerd op een hadith die zegt dat deze ummah (moslimgemeenschap) geen consensus zal hebben over een dwaling. 1 De vraag is hoe je bepaalt of de hele ummah het eens is over een zaak en of dat überhaupt wel mogelijk is. Consensus interpreteert men daarom vaak als de overeenstemming van geleerden in een bepaalde tijd over een bepaald onderwerp. Er is echter discussie over wanneer er nou eigenlijk consensus over een zaak is. Moeten alle moslimgeleerden het ergens over eens zijn? En wie bepaalt wanneer iemand een geleerde is? Een vierde bron is qiyaas; analogie of analogisch redeneren. Een analogie (een afgeleide wet) moet afgeleid zijn van één van de eerder genoemde bronnen. Dit kan volgens de traditie alleen door mensen gebeuren die hiervoor een studie hebben gedaan. Er is onder moslims overeenstemming dat deze vier bronnen de basis vormen van de usul ul- fiqh (bronnen van de islamitische jurisprudentie). Maar daarnaast bestaan er volgens geleerden of wet- scholen nog meer bronnen die geraadpleegd dienen te worden, als de eerste vier bronnen geen uitkomst bieden.

2 Vier wetscholen We kunnen ons afvragen waarom er tijdens het leven van de Profeet geen wetscholen zijn ont- staan. Daar is een simpele verklaring voor: er was geen behoefte aan. In de tijd van de Profeet kon namelijk iedereen direct op hem afstappen met vragen. Na zijn dood hadden de khaliefen de functie van raadsman van de ummah overgenomen. Er waren toen ook nog veel metgezellen in leven die de Profeet van dichtbij hadden gekend en veel van hem hadden geleerd, waardoor men ook aan hen vragen kon stellen. Maar hoe meer tijd er verstreek, des te meer de islam groeide en verspreid werd, en des te minder toegang er tot deze mensen was. Daardoor ging men ook meer vastleggen en opschrijven. Omdat de afstand tussen moslims ook groter werd, ging men brieven naar elkaar sturen om vragen te stellen en zo ontstond er een schriftelijke traditie. In diverse regio s ontwikkelden zich vervolgens islamgeleerden. Er ontstonden diverse lesinstituten met lesgroepen, vaak meerderen per stad. En zoals we dat in onze tijd ook kennen, werden be- paalde geleerden en lesgroepen populairder dan anderen en kregen deze meer gezag en aanhang. In de eerste vier eeuwen van de islam werden sommige wetscholen populairder en groeiden, terwijl andere wetscholen zich opsplitsten of uitstierven. Op het hoogtepunt bestonden er ongeveer 130 verschillende wetscholen! Door diverse sociale en politieke omstandigheden zijn in de soennitische islam uiteindelijk vier wetscholen overgebleven en twee binnen de sji itische islam. Hieronder rich- ten we ons op de vier soennitische wetscholen, omdat daar ons specialisme ligt. Hoe zijn deze vier wetscholen ontstaan en wat onderscheidt hen van elkaar? Hanifitische wetschool Imam Abu Hanifa is de oudste van de vier grote soennitische imams die een wetschool stichtte. 2 Hij was geboren in 80 AH/699AD en stierf in 150H/767AD. Belangrijk om te weten is dat hij in Kufa, in het huidige Irak, geboren en getogen was. Ver van de mensen van Mekka en Medina kon Abu Ha- nifa minder gemakkelijk dan bijvoorbeeld imam Malik de metgezellen of hun directe nakomelingen raadplegen, en moesten er andere oplossingen gevonden worden. Hierdoor zien we dat de rede een grotere positie heeft ingenomen in de wetschool van Abu Hanifa dan in andere wetscholen. Een bekende hadith luidt: Elke mujtahid heeft gelijk. En een bekende uitspraak van Abu Hanifa is: Ik geloof dat mijn meningen correct zijn, maar ik ben me bewust van het feit dat mijn mening misschien fout is. Ik geloof ook dat de meningen van mijn tegenstanders fout zijn, maar ik ben me bewust van het feit dat zij misschien wel correct zijn. 3 De Haniftische wetschool gaat na de Qur an uit van de sunnah, maar specificeert die als bevestiging van de Qur an, als uitleg van de Qur an (zoals in het geval van het gebed) en ook als opheffing (abrogatie) van Qur anverzen. Een derde bron zijn de fatwa s van de metgezellen, maar het is niet verplicht deze te volgen. Op de vierde plaats is er ijma: de consensus van de meerderheid van de mujtahid van de gemeen- schap, over elke zaak in elke tijd. Verder gebruikte Abu Hanifa soms ijtihad (intensieve inspanning door middel van de rede om teksten te begrijpen), soms analogie (afleiding) en soms istihsan (uit- gaan van het goede) als eerdere bronnen geen duidelijke uitkomst boden. In het kader van ijtihad hechtte hij veel waarde aan de achterliggende gedachte achter teksten: dus wat was de reden ( illa)/omstandigheid waarin een vers werd geopenbaard? Wat was de onderliggende intentie ach- ter een hadith? In zijn tijd en gebied waren er nog weinig overleveringen bekend, waardoor hij ook genoodzaakt was vaker ijtihad te gebruiken dan bijvoorbeeld Imam Malik, die in Medina woonde. Als er geen analogie of istihsan is, dan werd er naar het gedrag van mensen ( urf) gekeken. Maar als een mufti dit als bron voor zijn wetgeving gebruikte, is de voorwaarde dat hij veel kennis heeft van de lokale gebruiken en omstandigheden en weet of het gebruik algemeen of specifiek is. Abu Hanifa ging sterk uit van het individu, zolang deze volledig bij zinnen is. Zo mag een volwassen vrouw volgens Abu Hanifa autonoom, zonder goedkeuring van een wali (mannelijke voogd), met haar huwelijk instemmen.

3 Malikitische wetschool Imam Malik ibn Anas werd geboren in 93H/712AD en stierf in 179H/795AD. Hij was een student van imam Abu Hanifa. Beiden worden gerekend tot de directe volgers (tabi ien) van de metgezellen. Een bekende uitspraak van Malik is: Niets is moeilijker voor mij dan wanneer mij gevraagd wordt over wat halal en haram is, want alleen Allah oordeelt hierover. Een andere mooie uitspraak komt voort uit de volgende gebeurtenis: De tweede Abbasidische khalif, abu Ja far al Mansur, vroeg aan Malik of hij naar het Paleis wilde komen om daar de kinderen te komen onderwijzen. Dit weigerde imam Malik door te zeggen: Kennis wordt opgezocht, het komt niet naar je toe. Van de Malikiti- sche wetschool weten we dat deze in Medina ontstaan is. Dit is een belangrijk feit, want in Medina waren er nog veel volgelingen van de sahaba en de Profeet had natuurlijk ook in Medina geleefd, dus hier had men heel goede toegang tot de geleefde sunnah. Een bekende uitspraak in de Maliki werken is dan ook: Dit is wat de mensen van Medina gewend zijn om te doen. Qua bronnen van autoriteit zie je dan ook dat deze wetschool zich erg op de kennis van Medina richt: men gaat eerst uit van de Qur an en daarna van de sunnah van de Profeet, en de sunnah en fatwa s van de metgezellen. De derde bron is ijma, maar alleen de consensus van de mensen van Medina. Een zwakke hadith kan hier nooit grond zijn voor de wet als de praktijk van de mensen in Medina anders bleek. Als vierde mogelijke bron is er qiyaas, maar alleen als het ten goede komt van de mensen. Hierna kent deze wetschool nog vijf bronnen: urf, adat (algemeen gebruik, sadd adh- dhara i (middelen), istishab, (gezelschap zoeken) en istihsan. Shafi itische wetschool Imam Shafi i werd geboren in 150H/767AD en stierf in 204H/820AD. Hij was een student van imam Malik. In deze vroege tijd van de islam waren er nog veel wetscholen en veel uitwisselingen van ideeën. Er waren grote verschillen tussen de mensen die meer van de rede waren (ahl al ra y) en de mensen die heel strikt van teksten en dan met name overleveringen waren (ahl al- hadith). Aan beide kanten kenden extreme posities. Shafi i heeft hierin eigenlijk een tussenpositie ingenomen. Door zijn uitgebreide en zeer verfijnde methode is de fiqh meer een geheel geworden, wat uitein- delijk heeft geleid tot de grote verzoening tussen die twee uitersten. Shafi i was zelf een verre nazaat van de Profeet en werd geboren in Gaza, in het jaar dat Abu Hanifa overleed (150AH). Belangrijk in Shafi i s werk was dat hij alleen een sunnah of hadith accepteerde die volledig terug te leiden was naar de Profeet Mohammed. Een sunnah die inging tegen de Qur an was ook onacceptabel, maar sunnah zou vooral bedoeld zijn als uitleg van de Qur an. Shafi i keurde bijvoorbeeld het Hanafitische principe van de persoonlijke voorkeur (istihsan) af. Daarnaast ver- wierp hij de gebruiken van de mensen uit Medina als doorslaggevende bron, zoals voor de Maliki s gold. Opmerkelijk is wel het respect dat Shafi i had voor Malik bij wie hij negen jaar lang een student was. Hij zei: Als er geleerden genoemd worden, dan is Malik de ster! 4 Als bronnen komen bij Shafi i op de eerste plaats de Qur an, de sunnah en betrouwbare ahadith. Shafi i is meer op tekst gericht dan Abu Hanifa en Malik; volgens Shafi i legt de sunnah vaak de Qur an uit en is daardoor onmisbaar. De reden waarom Shafi i zo n hoge status aan duidelijke sun- nah en betrouwbare ahadith geeft, is omdat de Qur an zelf hiervoor diverse bewijzen geeft, zoals: Als jullie ergens over twijfelen, leg het dan voor aan Allah en Zijn Boodschapper zodat hij ertussen kan oordelen (24:46). Toch blijft de Qur an altijd boven de sunnah en ahadith staan: het Woord van Allah kun je niet ontkennen. Een volgende bron, ijma, is volgens Shafi i de consensus van alle wetgeleerden uit een bepaalde tijd over zaken in teksten. Hierna komen de uitspraken van de metgezellen. Als de metgezellen het ergens niet over eens waren, dan kan een rechtsgeleerde een mening kiezen die hij op grond van zijn eigen kennis het dichtst bij de Qur an en sunnah vindt passen. Analogie, op basis van wat be- kend is uit alle hiervoor genoemde bronnen, staat voor Shafi i gelijk aan ijtihad. Shafi i heeft istihsan

4 verworpen, omdat dit volgens hem eerder gebaseerd is op de geest van de rechtsgeleerde dan op die van de shari a. Hieruit blijkt nogmaals de tekstgerichtheid van Shafi i in vergelijking met de Ha- nifitische en Malikitische wetschool. Hanbalitische wetschool Imam Ahmed ibn Hanbal (164/ /855) staat bekend om zijn uitgebreide studie van de overle- veringen. Hij studeerde eerst onder bekende Hanafigeleerden. Daarna reisde hij door Irak, Syrië en andere Arabische landen om overleveringen te verzamelen. Er wordt gezegd dat hij 414 hadith- docenten heeft gehad, waaronder ook vrouwen. Niet gek dus dat hij de man van de ahadith werd. Uiteindelijk ging hij terug naar Bagdad waar hij fiqh bij imam Shafi i studeerde. Het is ook niet verbazingwekkend dat ibn Hanbal nog meer tekstgericht werd dan Shafi i. De Han- bali wetschool verwerpt elke vorm van hypothetisch denken (denkbeeldige situaties en wat als - denken). Ibn Hanbal was met betrekking tot wereldse zaken erg op zijn hoede om iets haram te verklaren of iets als zonde te bestempelen, als er geen duidelijke tekst daarover was. Hij be- schouwde het dan als toegestaan. Wel zien we dat er wel fatwa s (juridische uitspraken) van hem zijn waar hij zich op masalih (publiek belang) heeft gebaseerd, omdat het algemene goed de basis en intentie is achter de meeste juridische regels. 5 Wat we bij hem wel weer zien, en niet bij Shafi i, is dat hij net als Malik ook het principe van de middelen hanteert voor wetgeving: dus wat in zich- zelf niet haram is maar wel kan leiden tot haram, kan toch verboden worden. We zien dat in dit principe toch veel ruimte voor interpretatie binnen de Hanbaliwetschool te vinden is. Relatief meer dan in de wetschool van Imam Shafi i. In de Hanbaliwetschool gaat men in eerste instantie uit van de Qur an en de sunnah. Daarna komen de onbetwiste uitspraken van de metgezellen, zwakkere overleveringen en qiyaas, maar alleen als er echt niets in de teksten te vinden is. Hiervoor citeerde Hanbal de volgende uitspraak van al- Shafi i: Neem je toevlucht tot qiyaas als dat nodig is. 6 Opmerkelijk genoeg ontbreekt consensus. De grote Hanbaligeleerde ibn Qayyim zei dat dit geen bron voor fiqh bij de Hanbali was. Ibn Hanbal zou het niet genoemd hebben en hij zou zelfs gezegd hebben: Wie het bestaan van consensus claimt, is een leugenaar. 7 Dit zou hij gezegd hebben om- dat hij bekend stond als pragmatist en hij het praktisch gezien onmogelijk achtte dat werkelijk iedereen het met elkaar eens zou kunnen zijn. Ibn Hanbal kent wel consensus in de vorm van de ijma onder de metgezellen, zijn tweede bron van autoriteit. Meningsverschil De verschillende wetscholen hoeven we niet als een bron van verdeeldheid te zien. Zo was Ibn Hanbal een student van Shafi i die een student was van Malik Ibn Anas die een student was van Abu Hanifa. Abu Hanifa had op zijn beurt in Medina les van Ja far al- Sadiq, die weer de oprichter van de sji itische ja fari wetschool is. Ja far was de schoonvader van Sayidda Nafisa (gest. 208), een afstam- melinge van de Profeet. Nafisa verhuisde naar Cairo, kende de Qur an en commentaren uit haar hoofd en Imam Shafi i volgde weer les bij haar! Imam Shafi i zou tegen Imam Hanbal gezegd hebben: Is het niet zo dat, ook al hebben wij een me- ningsverschil, wij nog steeds broeders zijn? Er is een bekende hadith volgens welke iedere mujtahid beloond wordt: Als de mujtahid correct is met betrekking tot zijn ijtihad ontvangt hij een dubbele beloning, en als hij fout is, ontvangt hij een enkele beloning. 8 Dit omdat de inspanning zelf al be- loningswaardig is. Veel klassieke geleerden gingen er ook vanuit dat meningsverschil binnen de ummah een zegen of een teken van Goddelijke barmhartigheid is. De hedendaagse Abou el Fadl zegt hierover: Dit toont dat de mogelijkheid en zelfs het verwachten van meningsverschil duidelijk onderbouwd wordt in de klassieke islamitische bronnen. 9

5 Toch zijn er zeker verschillen, en dat wordt voor bijvoorbeeld vrouwen vooral duidelijk als het gaat om zaken als trouwen, scheiden, maar bijvoorbeeld ook leiderschap in het gebed. De Hanbalischool lijkt bijvoorbeeld streng in veel zaken, en de Hanafischool lijkt door de rede soms liberaal, maar het ligt echt aan het specifieke geval. Zo kent de Hanbalitische wetschool de meeste ruimte voor vrouwelijk leiderschap in het gebed, maar kan een vrouw in de Hanafitische wetschool zonder toe- stemming van een mahram trouwen. Een interessante ontwikkeling in onze tijd met betrekking tot erkenning van diversiteit en verschil- lende wetscholen, is de verschijning van de Aman Message. In 2004 ondertekenden 200 moslim- geleerden een overeenkomst waarin ze acht wetscholen erkennen: soennitische, shi itische en ibadhi islam, soefisme, salafisme en asharisme. De overeenkomst is later ook door veel geleerden in Mekka ondertekend. 10 De Aman Message lijkt helemaal in de geest van onderstaand Qur anvers te staan, dat niet alleen de erkenning van diversiteit onder moslims maar diversiteit van de gehele mensheid positief waardeert: O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de god- vrezendste. God is wetend en welingelicht. (Qur an, 49:13) 11 Dit artikel werd eerder gepubliceerd in: Al Nisa, Islamitische magazine, okt- nov 2015, no.6, 33 e jaargang, p Noten 1 Jami al- Tirmidhi. Riyadh, Darussalam, 1999, hadith no Om precies en correct te zijn: Imam Abu Hanifa en later ook Imam ibn Hanbal hebben in hun tijd geen eigen wetschool opgericht, maar hun leerlingen hebben hun ideeën verder uitgewerkt en de systematische wording van die wetscholen is pas na hun dood vormgegeven, maar dat vergt teveel uitweiding voor dit artikel. 3 Beide citaten staan in Khaled Abou el Fadl: Speaking in God s name, Islamic Law, Authority and Women. Oxford, One- world publications, 2003, p. 10 Een vergelijkbaar citaat wordt toegeschreven aan Imam Shafi i Zie: Muhammad abu Zahra: The Four Imams, their lives, works and their schools of thought. Dar al Taqwa, 2005, London, p Abu Zahra (2005), p Abue Zahra (2005), p Al- Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al Nasa I, Ibn Majah, Ahmad b. Hanbal e.a. Zie: Al- Shawkani: al- Qawl al- Mufid fi adillat, p Abou el Fadl (2003), Inleiding. 10 Zie 11 De vertaling van de Qur anverzen in dit artikel is van Fred Leemhuis.

Ontwikkeling van de Islamitische fiqh

Ontwikkeling van de Islamitische fiqh Ontwikkeling van de Islamitische fiqh [لونلدية - dutch [nederlands - Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid vertaling: AlMutaqqun.tk revisie: Yassien Abo Abdillah bron: islamqa.com 2014-1435 كيف تطور الفقه

Nadere informatie

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering

Nadere informatie

Islam voor iedereen. Zes belangrijkste verzamelaars van Hadith. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) auteur: Marajana

Islam voor iedereen. Zes belangrijkste verzamelaars van Hadith. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) auteur: Marajana Zes belangrijkste verzamelaars van Hadith [اهلونلديث - dutch [nederlands - auteur: Marajana revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.ontdekislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor

Nadere informatie

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik samengesteld door Abi Zaid Abd al-rahmān bin Muhammad al-saghīr al-akhdari (918-983/1514-1575) Uitleg

Nadere informatie

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح 1436 Tarjih: Het Juiste Standpunt الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح [اهلونلدية- dutch [nederlands - Soelayman Aboe Abdoerrahmaan Ashaafi`ie سليمان أبو عبد الرمحان الشافيع Reviser's name: Yassien Abo Abdillah

Nadere informatie

Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen

Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen [لونلدية - dutch [nederlands - auteur: Zakir Naik revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.overislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

WAAROM ZIJN DE NAMEN VAN AHL AL-BAYT NIET IN DE KORAN GENOEMD?

WAAROM ZIJN DE NAMEN VAN AHL AL-BAYT NIET IN DE KORAN GENOEMD? WAAROM ZIJN DE NAMEN VAN AHL AL-BAYT NIET IN DE KORAN GENOEMD? De vraagstelling: Is het geen God s genade en God s barmhartigheid, om deze gezegende natie, te zegenen met het duidelijk vermelden van de

Nadere informatie

Imam Abu Hanifa (in het kort)

Imam Abu Hanifa (in het kort) Imam Abu Hanifa (in het kort) ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Saoed Khadje revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 الا مام أبو حنيفة» بالل اهلونلدية «سعود خديج مراجعة: أبو عبد

Nadere informatie

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar Hadith moslima Hieronder een aantal hadith die betrekking hebben op moslima. Andere vrouwen niet beschrijven aan echtgenoot Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen:

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen: Ik heb dit geschreven om aan te tonen dat de profeet صلى هللا عليه وآله wel degelijk een khalifah en een leider na zijn dood heeft eengewezen, en dat deze khalifah niet.عليه السالم Abu Bakr is, maar Ali

Nadere informatie

Het belang van het volgen van de Soennah

Het belang van het volgen van de Soennah Het belang van het volgen van de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - Sheikh Mohammed Saalih al-moenadjjid revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.al-yaqeen.com http://islamqa.info/ar/604 2014-1435 ة

Nadere informatie

Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah

Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah ] الهولندية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 تلحليل وتلحر م حق االله» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو

Nadere informatie

Tijd van monniken en ridders (500 1000 n. Chr.) 3.4 De islam in Europa. Allah. Het ontstaan en de verspreiding van de islam.

Tijd van monniken en ridders (500 1000 n. Chr.) 3.4 De islam in Europa. Allah. Het ontstaan en de verspreiding van de islam. 570 n Chr Profeet Mohammed geboren in Mekka 610 n Chr Openbaringen Allah via de aartsengel Gabriël, De woorden worden opgeschreven in de Koran 622 n Chr Vlucht Mohammed naar Medina, begin islamitische

Nadere informatie

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED BIN OMAR BAAZMOEL ( H A F I D A H O E L L A A H ) Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats

Nadere informatie

Eenheid door middel van de Rechtsscholen

Eenheid door middel van de Rechtsscholen Eenheid door middel van de Rechtsscholen [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen الوحدة من خالل املذاهب «باللغة اهلونلدية»

Nadere informatie

Democratie en verkiezingen voor de rechtbank van de Islam

Democratie en verkiezingen voor de rechtbank van de Islam Democratie en verkiezingen voor de rechtbank van de Islam ] الهولندية- [nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.expliciet.nl 2014-1434 ليمقراطية و الانتخابات يف ضوء الا سلام «بالل اهلونلدية

Nadere informatie

Enkele uitspraken uit majmuu alfatawa

Enkele uitspraken uit majmuu alfatawa Enkele uitspraken uit majmuu alfatawa [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: Majmuu Al-Fataawah en Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah uitgever: islaamkennis.nl Kantoor voor da'wa

Nadere informatie

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Preek offerfeest 12/09/2016 Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal ب س م هللا الر ح من الر ح يم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم

Nadere informatie

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte?

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Bayt ul-hikma Wist je dat? Islamitische feiten Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Ja, het is waar! Volgens Abdullah ibn Mas ud (moge Allah tevreden met hem zijn)

Nadere informatie

De maand van shawal. revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

De maand van shawal. revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) De maand van shawal ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 شهر شوال» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله 2012-1433 Alle lof behoort aan Allah.

Nadere informatie

Kennis primeert op discussie

Kennis primeert op discussie 1436 Kennis primeert op discussie العلم قبل املناقشة [اهلونلدية- dutch [nederlands - Ridhwan ibn Muhammad Saleem رضوان بن حممد سليم Reviser's name: Yassien Abo Abdillah مراجعة: ياسني أبو عبد اهلل 2015-1436

Nadere informatie

Islam voor vrijdenkers. (13) Wij zijn allemaal Kafirs.

Islam voor vrijdenkers. (13) Wij zijn allemaal Kafirs. Islam voor vrijdenkers. (13) Wij zijn allemaal Kafirs. Tot nu werd de islam altijd bestudeerd door geleerden. Hetzij universiteitsgeleerden hetzij islamitische schriftgeleerden. Die laatsten zijn per definitie

Nadere informatie

Depressie van jongeren

Depressie van jongeren Depressie van jongeren ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen قلق الشباب» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو ع االله ابللجييك 2012-1433

Nadere informatie

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 Alghiera ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الغ ة» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan Allah. Alghiera Wij leven in een maatschappij

Nadere informatie

DOCUMENTEN ISLAM LAGER ONDERWIJS

DOCUMENTEN ISLAM LAGER ONDERWIJS DOCUMENTEN ISLAM LAGER ONDERWIJS TOILET Voor het naar binnen gaan (met linkervoet) zegt men: Bismillâh. Allâhoemma innie a oêdzoe bika min al-choebŝi wa al-chabâ is (In de naam van Allah. Bij U zoek ik

Nadere informatie

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen املسلم

Nadere informatie

Module Introductie Sharī ah, Fiqh & Madhabs

Module Introductie Sharī ah, Fiqh & Madhabs Module Introductie Sharī ah, Fiqh & Madhabs Docent: Zakariya Bosmans In de naam van de Allah, de geheel Barmhartige, de speciaal Genadevolle 1 Inhoud 1. Wat is de Sharī ah? 2. Wat is Fiqh? 3. De ontwikkeling

Nadere informatie

http://be.msnusers.com/belgischeniqabisverenigd/

http://be.msnusers.com/belgischeniqabisverenigd/ De Niqaab De niqaab of de gezichtssluier is een onderwerp waar veel meningsverschil over is onder de oelema (geleerden). De ene groep geleerden claimt dat het een verplichting is van de moslimvrouw en

Nadere informatie

Advies voor de nieuwe moslim

Advies voor de nieuwe moslim Advies voor de nieuwe moslim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: al-yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حة إىل املسلم اجلدد» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله

Nadere informatie

Het zelfstandig bestuderen van de hadith

Het zelfstandig bestuderen van de hadith Het zelfstandig bestuderen van de hadith ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 راسة احلديث من الكتب» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort

Nadere informatie

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah العقيدة و أصوهلا Door: Mohamed Akhenakh, Noureddine Mansouri. Revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie مراجعة : أبوعبد االله اكلجييك Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is.

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Vragen en Antwoorden over diegene die zeggen: Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Shaych Moeqbil bin Haadie

Nadere informatie

De bronnen van de Goddelijke wet

De bronnen van de Goddelijke wet De bronnen van de Goddelijke wet [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.expliciet.nl 2014-1435 صادر الا حاكم لرشعية» بالل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله ملصدر www.expliciet.nl:

Nadere informatie

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102) In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Opsteller van de Rekening, de Opwekker van de doden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te

Nadere informatie

Allah s Namen en Eigenschappen in de Soenna

Allah s Namen en Eigenschappen in de Soenna Allah s Namen en Eigenschappen in de Soenna [اهلونلدية- dutch [nederlands - vertaling: Aboe Yoesoef Abdoellaah revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor de islam. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor de islam. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor de islam Naam: De islam Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Shi i Muslim youth in the Netherlands

Shi i Muslim youth in the Netherlands Shi i Muslim youth in the Netherlands negotiating shi i fatwas and rituals in the dutch context Annemeik Schlatmann θπ Shi i Muslim youth in the Netherlands Negotiating Shi i fatwas and rituals in the

Nadere informatie

Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan

Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2012-1433 Islam voor iedereen لرضعة و احلامل أثناء الصيام» بالة

Nadere informatie

De familie van de Profeet

De familie van de Profeet De familie van de Profeet De vrouwen van de Profeet en de Metgezellen van de Profeet [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 Een beknopte weergave van de voorgeschreven en verboden tawassoel as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 In Algemeenheid zeg ik: Dat men weet dat at-tawassoel het zoeken van een middelpunt in het

Nadere informatie

Mystica: hun bestaan en autoriteit in de islamitische geschiedenis

Mystica: hun bestaan en autoriteit in de islamitische geschiedenis Mystica: hun bestaan en autoriteit in de islamitische geschiedenis Anne Dijk Als je een boek openslaat over islamitische mystiek, vind je daarin grote namen, zoals Ibn al- Arabi, Ghazali en al-hallaj.

Nadere informatie

Gedurende de laatste 10 dagen van de Ramadan sloot de Profeet

Gedurende de laatste 10 dagen van de Ramadan sloot de Profeet 1 Inleiding: Gedurende de laatste 10 dagen van de Ramadan sloot de Profeet zich af van de mensen en richtte zich volledig op Allah. En hoe kon het ook anders, hij was dit namelijk al gewend voordat hij

Nadere informatie

Shaych Moehammed Oemar Baazmoel

Shaych Moehammed Oemar Baazmoel Een evenwichtig antwoord inzake de meningsverschillen omtrent at-taraawieh Shaych Moehammed Oemar Baazmoel Bron: http://bakkah.net/audio/aamb037.ra Vertaling : Aboe Roemaysae Ridouan al Holandi Is het

Nadere informatie

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims,

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims, Rasuulullaah zei: "Allaah heeft schepselen die Hij schiep om bij de behoeften van de mensen te helpen en mensen komen naar hen wanneer zij iets nodig hebben; zij zijn degenen die tegen Allaah's straf zullen

Nadere informatie

De basis is dat de dingen toegestaan zijn

De basis is dat de dingen toegestaan zijn De basis is dat de dingen toegestaan zijn ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لا صل يف الا شياء هو الا باحة» باللغةهلونلدية

Nadere informatie

Volg nu een Islamitische opleiding bij: Madrasah Darul-Erkam. Onderwijsbrochure

Volg nu een Islamitische opleiding bij: Madrasah Darul-Erkam. Onderwijsbrochure Volg nu een Islamitische opleiding bij: Madrasah Darul-Erkam Onderwijsbrochure Inhoudsopgave Wie zijn wij?...3 Studieprogramma...4 Beschrijving vakken eerste schooljaar...5 Toetsing en certificaat...10

Nadere informatie

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen De maand Sha'baan شهر شعبان revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie البلجيكي االله عبد مراجعة:ابو Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009 Islam voor iedereen In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Nadere informatie

De Malikitische school en haar stichter: imam Malik

De Malikitische school en haar stichter: imam Malik De Malikitische school en haar stichter: imam Malik [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2014-1435 ب«ذهب املاليك ومو سسه: الا مام مالك بن أ س اللغاهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BEDIR. Hadith van de maand. maart 2014. In dit nummer: Hadith van de maand. Mawlid an Nabi. De kinderen van Bedir aan het woord

NIEUWSBRIEF BEDIR. Hadith van de maand. maart 2014. In dit nummer: Hadith van de maand. Mawlid an Nabi. De kinderen van Bedir aan het woord Nieuwsbrief Bedir NIEUWSBRIEF BEDIR maart 2014 In dit nummer: Hadith van de maand Mawlid an Nabi Hadith van de maand Verschillen tussen mensen De kinderen van Bedir aan het woord Opening Muzerijk Mededelingen

Nadere informatie

EEN INTRODUCTIE OP DE MUQADDIMA VAN IBN ABĪ ZAYD AL-QAYRAWĀNĪ

EEN INTRODUCTIE OP DE MUQADDIMA VAN IBN ABĪ ZAYD AL-QAYRAWĀNĪ EEN INTRODUCTIE OP DE MUQADDIMA VAN IBN ABĪ ZAYD AL-QAYRAWĀNĪ DOOR: SHAYKH DR. ṢĀLIḤ B. FAWZĀN AL-FAWZĀN K Shaykh Ṣāliḥ al-fawzān zei het volgende ter introductie in zijn uitleg van het werk dat de Mālikī

Nadere informatie

Oorspronkelijk tekst: "So, What about the familie" door: Yahiya Emerick Vertaald door: Team Moslima

Oorspronkelijk tekst: So, What about the familie door: Yahiya Emerick Vertaald door: Team Moslima En, hoe zit het met de familie? Oorspronkelijk tekst: "So, What about the familie" door: Yahiya Emerick Vertaald door: Team Moslima Islam betekent familie, en familie blijft bij elkaar en je kunt geen

Nadere informatie

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)?

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 09/12/2016 Beste gelovigen, de moslim gelooft in alle

Nadere informatie

Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen

Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen املة انليب مع أزواجه بلا«ة اهلونلدية

Nadere informatie

Het belang van kennis over de bronnenstudies. Door: Saoed Khadjé أهمية فهم مصادر اسات. revisie: Aboe Abdelilah Al-belgikie

Het belang van kennis over de bronnenstudies. Door: Saoed Khadjé أهمية فهم مصادر اسات. revisie: Aboe Abdelilah Al-belgikie Het belang van kennis over de bronnenstudies Door: Saoed Khadjé أهمية فهم مصادر اسات اȅر املو لف : سعود خدŰ [باللغة اهلوجدية [ revisie: Aboe Abdelilah Al-belgikie مراجعة : البلجيكي االله عبد ا بو Kantoor

Nadere informatie

Profeetschap in de Islam

Profeetschap in de Islam Profeetschap in de Islam Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden en om een deugdzaam leven te leiden op basis

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie

Dromen en hun interpretatie in de Islam

Dromen en hun interpretatie in de Islam Dromen en hun interpretatie in de Islam ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: http://arrayaan.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen ضوابط تفس

Nadere informatie

Islam voor iedereen. Tegenargumenten betreffende beweringen over de meervoudige huwelijken van de profeet. revisie: Yassien Abo Abdillah

Islam voor iedereen. Tegenargumenten betreffende beweringen over de meervoudige huwelijken van de profeet. revisie: Yassien Abo Abdillah Tegenargumenten betreffende beweringen over de meervoudige huwelijken van de profeet ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor

Nadere informatie

De Shafi itische school en haar stichter: imam al-shafi i

De Shafi itische school en haar stichter: imam al-shafi i De Shafi itische school en haar stichter: imam al-shafi i [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2014-1435 ملذهب اشافيع ومو سسه لا مام مد بن إدر س» بالل اهلونلدية «الشافيع مراجعة:

Nadere informatie

De Fatiha: Het gebed van de Islam (5) Leid ons op het rechte pad

De Fatiha: Het gebed van de Islam (5) Leid ons op het rechte pad De Fatiha: Het gebed van de Islam (5) Leid ons op het rechte pad Door Rev. Dr. Jos M. Strengholt www.strengholt.info Surah Al Fatiha: 1. In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 2. Lof zij

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over vrouwen?

Wat zegt de Bijbel over vrouwen? Wat zegt de Bijbel over vrouwen? [اهلونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: uwkeuze.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen ماذا يقول اإلجنيل عن النساء

Nadere informatie

V&A Ramadan - Shawwaal

V&A Ramadan - Shawwaal - Kan je de tekenen van Lailatoel-Qadr (de Nacht van de Voorbeschikking) opnoemen? Moet ik zakaat al-fitr betalen voor mijn kinderen die in een ander land wonen? - Is het verplicht voor een persoon die

Nadere informatie

verschil tussen mensen is enkel in hun geloof en (imaan).

verschil tussen mensen is enkel in hun geloof en (imaan). Op iedere forum, op iedere discussiepagina zie je dit onderwerp weer tevoorschijn komen, met telkens dezelfde vragen en meestal ook met dezelfde antwoorden, alsof men (die vraagt) niet de moeite heeft

Nadere informatie

1 Het ketenen van de Shayateen in de maand Ramadan Elk jaar zien we dezelfde soort vragen terugkomen in de maand Ramadan, mag ik tandenpoetsen, mag ik bloedprikken enz. En één van deze vragen gaat over

Nadere informatie

Theorieboek. 3Q De vijf zuilen van de Islam 1. De Sahada,de Salaat, de Zakaat, de Sawm en de Hadj

Theorieboek. 3Q De vijf zuilen van de Islam 1. De Sahada,de Salaat, de Zakaat, de Sawm en de Hadj 3Q De vijf zuilen van de Islam 1 Wat zijn en houden de vijf zuilen van de Islam in? De Sahada,de Salaat, de Zakaat, de Sawm en de Hadj Het geloof van de Islam steunt op vijf zuilen. Deze zuilen zijn de

Nadere informatie

Sjiitische moslimjongeren in Nederland Schipperen tussen fatwa s en Nederlandse mores 1

Sjiitische moslimjongeren in Nederland Schipperen tussen fatwa s en Nederlandse mores 1 Sjiitische moslimjongeren in Nederland Schipperen tussen fatwa s en Nederlandse mores 1 Annemeik Schlatmann Dit proefschrift analyseert de invloed van sjiitische fatwa s (religieuze regels) op het leven

Nadere informatie

Madrasah Raayatun Nabiy 'alaihis salaatu was salaam

Madrasah Raayatun Nabiy 'alaihis salaatu was salaam Volg een Islamitische opleiding bij: Madrasah Raayatun Nabiy 'alaihis salaatu was salaam Opleidingsbrochure 2016 Inhoudsopgave Wie zijn wij?... 4 Studieprogramma... 5 Beschrijving vakken eerste schooljaar...

Nadere informatie

Fatwa's over de Ramadan

Fatwa's over de Ramadan Fatwa's over de Ramadan فتا مضانية [nederlands - ] Sheikh Saleh bin Fawzaan Alfawzaan 1431-2010 فتا مضانية (( باللغة هلوجگدية )) فضيلة لشيخ صالح بن فو لفو 1431-2010 2 Fatwa's over de Ramadan: Wordt degene

Nadere informatie

Al Wahn. revisie: Yassien Abo Abdillah. Islam voor iedereen. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

Al Wahn. revisie: Yassien Abo Abdillah. Islam voor iedereen. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Al Wahn ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen الوهن» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof

Nadere informatie

Hoe om te gaan met meningsverschillen

Hoe om te gaan met meningsverschillen Hoe om te gaan met meningsverschillen - en het bekritiseren van anderen- [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen كيفية

Nadere informatie

De positie van de moslima in het leven

De positie van de moslima in het leven De positie van de moslima in het leven [اهلونلدية - dutch [nederlands - auteur: shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz revisie: Yassien Abo Abdillah bron: al-yaqeen.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

AK hoofdstuk 3 paragraaf 1

AK hoofdstuk 3 paragraaf 1 AK hoofdstuk 3 paragraaf 1 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Renee Cools 03 February 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/49135 Dit lesmateriaal is gemaakt met

Nadere informatie

Inleiding tot de Soennah

Inleiding tot de Soennah Inleiding tot de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2014-1435 دخل إىل السنة «للغة اهلونلدية» مراجعة: ياس أبو عبد االله 2014-1435 In naam van Allah, de Barmhartige, de

Nadere informatie

Ikhtilat in de moskee mannen en vrouwen bidden in dezelfde ruimte?

Ikhtilat in de moskee mannen en vrouwen bidden in dezelfde ruimte? Ikhtilat in de moskee mannen en vrouwen bidden in dezelfde ruimte? Het is al een aantal jaren geleden, maar het staat nog op mijn netvlies gebrand. Tijdens m n vakantie in Turkije had ik me erop verheugd

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

Het beledigen van een van de metgezellen

Het beledigen van een van de metgezellen Het beledigen van een van de metgezellen ] ونلدي - 2TDutch2T [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah Al-belgikie bron: uit het boek Al-Kaba ir, van Imam adh-dhahabi Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2011-1432

Nadere informatie

Uitleg hadieth Mou ad bn Jabal

Uitleg hadieth Mou ad bn Jabal Uitleg hadieth Mou ad bn Jabal ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Sheikh Al utheimine Revisie: Abo Abdillah Bron: Sharh Riyadh us-saliheen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 شح حديث معاذ بن جبل»

Nadere informatie

Islam voor iedereen. Kunnen islamitische wetten veranderd worden naargelang tijd en plaats Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Islam voor iedereen. Kunnen islamitische wetten veranderd worden naargelang tijd en plaats Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Kunnen islamitische wetten veranderd worden naargelang tijd en plaats [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen االجتهاد

Nadere informatie

De waarde van de kennis

De waarde van de kennis De waarde van de kennis ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 فضل العلم» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof behoort aan Allah. Kennis 1. Jij

Nadere informatie

De Stem van een Vrouw in het Islamitische Recht: de Vrouw als Getuige

De Stem van een Vrouw in het Islamitische Recht: de Vrouw als Getuige De Stem van een Vrouw in het Islamitische Recht: de Vrouw als Getuige Pé Mullenders Een onderwerp waarover veel onduidelijkheden en misverstanden bestaan, is de stem van een vrouw in het islamitische recht,

Nadere informatie

Ontstaan islam vmbo12

Ontstaan islam vmbo12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 19 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63409 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

lezing met een persoonlijk inzicht Van Dr. Mohamed Abdel Rahman Mahmoud

lezing met een persoonlijk inzicht Van Dr. Mohamed Abdel Rahman Mahmoud De boodschap الرسالة Een lezing met een persoonlijk inzicht Van Dr. Mohamed Abdel Rahman Mahmoud Geschreven door: Abderrahiem Skori Yones El Atrach Mousa El Atrach Tarek ben Ali Augustus 2010 Ramadan 1431

Nadere informatie

TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM

TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM OPDRACHT DE 5 ZUILEN BART SATIJN INTRODUCTIE Wat is een zuil? Waarom is dit belangrijk? Waarom zou de Islam het woord zuil gebruiken BART SATIJN OPDRACHT ZUILEN Welke 5 zuilen zijn

Nadere informatie

Surat Al Ikhlas is de toetssteen

Surat Al Ikhlas is de toetssteen Surat Al Ikhlas is de toetssteen [اهلونلدية- [nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.overislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen سورة اإلخالص يه املعيار

Nadere informatie

Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof.

Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof. Islam 1. Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is Islam? 3. Het dagelijkse leven 4. Enkele rituelen 5. De dood 6. Feesten 7. Bibliografie 2. Wat is Islam? De Islam is één van de vijf wereldgodsdiensten. Hij is niet

Nadere informatie

Wat geloven de moslims?

Wat geloven de moslims? Achtergrond Wat geloven de moslims? Het is niet goed mogelijk om de islam in een kort bestek te beschrijven. Wij beperken ons daarom tot een summiere behandeling van zaken die te maken hebben met het godsbeeld

Nadere informatie

Islam en slavernij Hfdst 4

Islam en slavernij Hfdst 4 Islam en slavernij Hfdst 4 Slavernij is vrijheid! Hoofdstuk 4 (Vrouwen) bevat een nogal dwangmatig schurkengedrag. Slechts 30% van soera predikt haat en geweld tegen de ongelovige. Een groot deel van de

Nadere informatie

Sofie Van Butsele Scriptie Stadsvisioenen Les 7, 2 de graad

Sofie Van Butsele Scriptie Stadsvisioenen Les 7, 2 de graad TITEL ACTIVITEIT beschrijving: Wat geloof jij? 2 de graad Beginsituatie: De leerlingen hebben in eerdere lessen gewerkt rond geloven vroeger en nu. Daarin zijn hoogstwaarschijnlijk al verschillende godsdiensten

Nadere informatie

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei:

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Deel 1 -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Laat een ieder van jullie geen persoon blind volgen! Als hij gelooft dan geloof jij, en als hij ongelovig wordt ben je ongelovig. Als jullie genoodzaakt

Nadere informatie

Ontstaan islam vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Ontstaan islam vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 05 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/63409 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Islam voor iedereen. De kracht van het gebed en de smeekbede 2015-1436. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah

Islam voor iedereen. De kracht van het gebed en de smeekbede 2015-1436. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah De kracht van het gebed en de smeekbede [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen اإلخالص يف العمل

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Islam voor iedereen. Is de bijbel een openbaring van God. auteur: Shabir Ally. revisie: Abdul-Jabbar van de Ven. revisie: Yassien Abo Abdillah

Islam voor iedereen. Is de bijbel een openbaring van God. auteur: Shabir Ally. revisie: Abdul-Jabbar van de Ven. revisie: Yassien Abo Abdillah Is de bijbel een openbaring van God ] لونلدية - dutch [ nederlands - auteur: Shabir Ally revisie: Abdul-Jabbar van de Ven revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

De Hanbalitische school en haar stichter: Imam Ahmed ibn Hanbal

De Hanbalitische school en haar stichter: Imam Ahmed ibn Hanbal De Hanbalitische school en haar stichter: Imam Ahmed ibn Hanbal ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2014-1435 لذهب احلنب ومو سسه لا مام أمحد بن حنبل» بالل اهلونلدية «مراجعة:

Nadere informatie